Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prospektus sekolah

355 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prospektus sekolah

  1. 1. PROSPEKTUS(NamaSekolah)(MOTO SEKOLAH)Sekolah XYZ, Jalan PQR, BANDAR, POSKODTelefon: 0X – XXX XXX Fax: 0X- XXX XXXXEmel : abc1234@kpm.gov.myLENCANASEKOLAH
  2. 2. PROSPEKTUS SEKOLAHIbubapa yang dihormati,Prospektusinidisediakanuntukmemberiibubapa/penjagasertaahlimasyarakatmaklumatmengenaiaspirasisekolahsecaraumum,visidanmisisertabidangkebitaraansekolah.Disampingitu, propektusinimenyampaikan idea yangjelasmengenaisekolahkepadaahlimasyarakat yanginginmenyumbangkearahperkembangandankejayaanmurid.1) SEJARAH DAN PENCAPAIAN SEKOLAH(Silalengkapkan)2) VISI SEKOLAH(Silalengkapkan)3) MISI SEKOLAH(Silalengkapkan)4) MOTTO SEKOLAH(Silalengkapkan)5) BARISAN PENTADBIR
  3. 3. (Silalengkapkan)6) SENARAI GURU DAN KAKITANGAN(Silalengkapkan)7) LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH(jikaberkaitan)(Silalengkapkan)8) PERSATUAN IBU-BAPA GURU(Silalengkapkan)9) WAKTU PERSEKOLAHAN(Silalengkapkan)10) KETIDAKHADIRAN(Silalengkapkan)11) PERATURAN SEKOLAH(Silalengkapkan)12) KESIHATAN DAN KESELAMATAN DISEKOLAH
  4. 4. (Silalengkapkan)13) KEMALANGAN DAN KECEMASAN(Silalengkapkan)14) LATIHAN KEBAKARAN(Silalengkapkan)15) HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN IBUBAPA/PENJAGA(Silalengkapkan. Nyatakanbidangsekolahmengalu-alukanpenyertaanibubapa/penjaga)16) HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMUNITI(Silalengkapkan. Nyatakanbidangsekolahmengalu-alukanpenyertaanahli alumnus dankomuniti.)17) AKTIVITI KOKURIKULUMMuridsekolahiniterlibatdenganberbagaiaktivitikurikulum.Inipentingkeranakehadirandanpenglibatandalamaktivitikokurikulumdiambilkiradalampenilaianberasaskansekolah.Aktiviti-aktivitikokurikulumsekolahinisepertiberikut:
  5. 5. No KELAB DANPERSATUANSUKAN DANPERMAINANPASUKANBERUNIFORM12 (SILA LENGKAPKAN)318 KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA DANPENJAGA(Silalengkapkan)19 PERSATUAN BEKAS MURID (ALUMNI)(Silalengkapkan)Kami mengalu-alukanmaklumbalasanda.Jikaandamempunyaisebarangpertanyaanataucadangan, silahubungi kami:a) Pengetua/Guru Besar : (Silalengkapkannama)No. telefon: (Silalengkapkan)Alamat e-mel: (Silalengkapkan)b) Guru PenolongKanan Hal EhwalMurid:(Silalengkapkannama)Nombortelefon: (Silalengkapkan)Alamat e-mel: (Silalengkapkan)c) Alamatsekolah: (Silalengkapkan)Nombortelefon: (Silalengkapkan)Nombor fax: (Silalengkapkan)Alamat e-mel: (Silalengkapkan)Alamatlaman web: (Silalengkapkan)

×