เกี่ยวกับเห็ดฟาง เห็ดฟางมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งว่า เห็ดบัว มีชื่อสามัญว่า Straw Mushroom หรือ Paddy Mushroom ม...
สาระทั่วไปเห็ดฟางจัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของคนไทยและเป็นเห็ดที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด เพราะเห็ดฟางมีรสชาติอร...
 เห็ดฟางนับเป็นเห็ดชนิดแรกที่สามารถนามาเพาะได้ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองของ อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ และท่านได...
วัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้ ทะลายปาล์ม และวัสดุอื่นๆ ที่หาได้ในชุมชน เชื้อก้อนเห็ด และอาหารเห็ด ผ้ายางพลาสติกสีดาขนาดกว้าง ...
ทะลายปาล์ม
เชื้อก้อนเห็ด และอาหารเสริม
ผ้ายางพลาสติกสีดาขนาดกว้าง 2 เมตร
ไม้ไผ่สาหรับขึ้นโครง
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางจาก........ทะลายปาล์ม....
ขั้นตอนที่ 1นาทะลายปาล์มมากองไว้ แล้วนาน้ามารดทะลายปาล์มให้เปียกชุ่มแล้วใช้ผ้าเต้นคลุมทับไว้ ประมาณ 5 – 7 วันเพื่อให้ทะลาย...
ขั้นตอนที่ 2นาทะลายปาล์มที่หมักได้ที่แล้ว มาเรียงวางเป็นร่องซึ่งขนาดกว้างของร่อง ประมาณ 3-4 ทะลายปาล์ม ความยาวพอประมาณ ตาม...
การเรียงทะลายปาล์ม
การเรียงทะลายปาล์ม
การเรียงทะลายปาล์ม
การเรียงทะลายปาล์ม
ขั้นตอนที่ 3.นำน้ำมำรดบนร่องที่วำงทะลำยปำล์มไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ชุ่ม และเหยียบย่ำเพื่อล้ำงน้ำมันในทะลำยปำล์ม
ขั้นตอนที่ 4นาก้อนเชื้อเห็ดมายุ่ยให้ละเอียดแล้วผสมกับอาหารเสริมและคลุกเคล้าให้เข้ากันดีก้อนเชื้อ
อาหารเสริม
ผสมอาหารเสริมกับเชื้อเห็ด
- เทอาหารเสริมผสมกับเชื้อเห็ด- คลุกเคล้าให้เข้ากัน
เชื้อเห็ดฟางที่ผสมอาหารเสริมเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 5นำเชื้อเห็ดที่ผสมกับอำหำรเสริมเรียบร้อยแล้วนำมำหว่ำนลงบนร่องที่เตรียมไว้แล้ว
หมายเหตุ: เมื่อหว่านเชื้อเห็ดเสร็จแล้วพรหมน้าลงบนเชื้อเห็ดเพื่อให้เชื้อเห็ดเกาะกับทะลายปาล์ม
ขั้นตอนที่ 6นาผ้ายางพลาสติกสีดามาคลุบทับไว้บนร่องประมาณ 4-5 วัน เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อครบจานวน 4-5 วันแล้วเปิดผ้ายางพลาสติกสีดาออกแล้วใช้ไม้ไผ่ ซึ่งมีขนาดความยาวประมาณ 180 เซนติเมตรนามาผ่าเ...
แล้วนาผ้ายางพลาสติกสีดา มาคลุมทับไว้ด้านบนโครงไม้ไผ่แล้วนาถุงทรายมาวางทับรอบๆ ผ้ายางที่คลุมไว้ประมาณ 5-7วัน จึงจะได้เก็บผ...
เมื่อเห็ด.....ออกดอก
เห็ด..... กาลังออกดอก
เห็ด..... กาลังออกดอก
เห็ด.....กาลังออกดอก
เห็ด..... กาลังออกดอก
การเก็บผลผลิต ( ดอกเห็ด )เมื่อเห็ดงอกแล้ว และได้ขนาดตามความต้องการเก็บ ใช้มีดที่คมตัดที่โคนของดอกเห็ดเพื่อไม่ให้เห็ดช้า แล...
การเก็บผลผลิต
การเก็บผลผลิต
การเก็บผลผลิต
ดอกเห็ดที่เก็บเสร็จใหม่ ๆ........
ดอกเห็ดที่พร้อมจะนาขาย.....
ดอกเห็ดที่บรรจุพร้อมจะนาขาย.....
ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตสามารถเก็บผลผลิตได้ ประมาณ 20-25 วัน
เคล็ดลับที่ทาให้การเพาะเห็ดฟางได้ประสบความสาเร็จ คือ 1.ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล คือ อุณหภูมิต้องพอเหมาะ 2.ก้อนเชื้อเห็ดน...
โรคและศัตรูเห็ดฟางหอยทากกัดกินดอกเห็ดทาให้เสียรูปทรงไวรัสประเภทเชื้อรา ทาให้ผิวของเห็ดไม่ราบเรียบไรปาล์มเป็นแมลงตัวเล็ก...
หมายเหตุ:ปัญหาดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายมากมาย จึงไม่ต้องกาจัดหรือใช้สารเคมีใดๆ
Thank you
งบประมาณ ค่าทะลายปาล์ม รถละ 3,800.00 บาท ค่าก้อนเชื้อก้อนละ 13 บาท (ทะลายปาล์ม 1 รถ ใช้160 ก้อน) = 2,080บาท ค่าแผ่น PE ...
สถานที่ถ่ายทาฟาร์มเห็ดของคุณอนันต์สุดตรง98/3 ม.1 ต. เขาพระ อ.รัตภูมิจ.สงขลา 90180
เพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์ม
เพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์ม
เพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์ม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์ม

24,434 views

Published on

4 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์ม

 1. 1. เกี่ยวกับเห็ดฟาง เห็ดฟางมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งว่า เห็ดบัว มีชื่อสามัญว่า Straw Mushroom หรือ Paddy Mushroom มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Volvariella volvaceae เมื่อก่อนเห็ดชนิดนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใน กองเปลือกบัว จึงได้ชื่อว่าเห็ดบัว แต่ต่อมาพบเห็ดชนิดนี้ตามกองฟาง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เห็ดฟาง และเรียกเห็ดฟางกันมาจนถึงปัจจุบัน
 2. 2. สาระทั่วไปเห็ดฟางจัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของคนไทยและเป็นเห็ดที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด เพราะเห็ดฟางมีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักชนิดอื่น โดยเฉพาะพวกโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ให้พลังงานและไขมันต่า สามารถนามาปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น ต้มยาเห็ดฟาง ผัดเห็ดฟาง แกงเผ็ดเห็ดฟาง ยาเห็ดฟาง เห็ดฟางนึ่งกับปลา ฯลฯ เป็นต้นและสามารถนามาปรุงร่วมกับอาหารชนิดอื่นได้ดีและมีรสชาติอร่อย ทาให้ผลผลิตเห็ดฟางประมาณร้อยละ 90 ใช้บริโภคภายในประเทศ และส่วนใหญ่นิยมบริโภคเห็ดฟางสด ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเห็ดฟางยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีแนวโน้มความต้องการเห็ดฟางยังมีเพิ่มมากขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วย
 3. 3.  เห็ดฟางนับเป็นเห็ดชนิดแรกที่สามารถนามาเพาะได้ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองของ อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ และท่านได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดฟางให้มีประสิทธิภาพตามลาดับจนกระทั่งปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางสามารถทาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะไม่มากนัก ใช้ระยะเวลาในการเพาะสั้นใช้ต้นทุนต่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว อีกทั้งตลาดมีความต้องการเห็ดฟางในปริมาณที่สูงมากและต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมเพาะเห็ดฟางกันมากขึ้นตามลาดับ
 4. 4. วัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้ ทะลายปาล์ม และวัสดุอื่นๆ ที่หาได้ในชุมชน เชื้อก้อนเห็ด และอาหารเห็ด ผ้ายางพลาสติกสีดาขนาดกว้าง 2 เมตร ผ้าสไบ หรือผ้าเต้นท์ วัสดุประเภทไม้ไผ่ ถุงทราย เชือก
 5. 5. ทะลายปาล์ม
 6. 6. เชื้อก้อนเห็ด และอาหารเสริม
 7. 7. ผ้ายางพลาสติกสีดาขนาดกว้าง 2 เมตร
 8. 8. ไม้ไผ่สาหรับขึ้นโครง
 9. 9. ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางจาก........ทะลายปาล์ม....
 10. 10. ขั้นตอนที่ 1นาทะลายปาล์มมากองไว้ แล้วนาน้ามารดทะลายปาล์มให้เปียกชุ่มแล้วใช้ผ้าเต้นคลุมทับไว้ ประมาณ 5 – 7 วันเพื่อให้ทะลายปาล์ม เกิดความนุ่ม และไม่ให้เกิดเป็นเชื้อรา
 11. 11. ขั้นตอนที่ 2นาทะลายปาล์มที่หมักได้ที่แล้ว มาเรียงวางเป็นร่องซึ่งขนาดกว้างของร่อง ประมาณ 3-4 ทะลายปาล์ม ความยาวพอประมาณ ตามความต้องการ
 12. 12. การเรียงทะลายปาล์ม
 13. 13. การเรียงทะลายปาล์ม
 14. 14. การเรียงทะลายปาล์ม
 15. 15. การเรียงทะลายปาล์ม
 16. 16. ขั้นตอนที่ 3.นำน้ำมำรดบนร่องที่วำงทะลำยปำล์มไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ชุ่ม และเหยียบย่ำเพื่อล้ำงน้ำมันในทะลำยปำล์ม
 17. 17. ขั้นตอนที่ 4นาก้อนเชื้อเห็ดมายุ่ยให้ละเอียดแล้วผสมกับอาหารเสริมและคลุกเคล้าให้เข้ากันดีก้อนเชื้อ
 18. 18. อาหารเสริม
 19. 19. ผสมอาหารเสริมกับเชื้อเห็ด
 20. 20. - เทอาหารเสริมผสมกับเชื้อเห็ด- คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 21. 21. เชื้อเห็ดฟางที่ผสมอาหารเสริมเรียบร้อยแล้ว
 22. 22. ขั้นตอนที่ 5นำเชื้อเห็ดที่ผสมกับอำหำรเสริมเรียบร้อยแล้วนำมำหว่ำนลงบนร่องที่เตรียมไว้แล้ว
 23. 23. หมายเหตุ: เมื่อหว่านเชื้อเห็ดเสร็จแล้วพรหมน้าลงบนเชื้อเห็ดเพื่อให้เชื้อเห็ดเกาะกับทะลายปาล์ม
 24. 24. ขั้นตอนที่ 6นาผ้ายางพลาสติกสีดามาคลุบทับไว้บนร่องประมาณ 4-5 วัน เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
 25. 25. ขั้นตอนที่ 7 เมื่อครบจานวน 4-5 วันแล้วเปิดผ้ายางพลาสติกสีดาออกแล้วใช้ไม้ไผ่ ซึ่งมีขนาดความยาวประมาณ 180 เซนติเมตรนามาผ่าเป็นซี่ๆให้ได้ขนาดตามความต้องการ แล้วนามาโก่งบนร่อง แบบคันธนู เพื่อเป็นโครง ใช้เชือกขึงระหว่างโครงไม้ไผ่ให้ตึง
 26. 26. แล้วนาผ้ายางพลาสติกสีดา มาคลุมทับไว้ด้านบนโครงไม้ไผ่แล้วนาถุงทรายมาวางทับรอบๆ ผ้ายางที่คลุมไว้ประมาณ 5-7วัน จึงจะได้เก็บผลผลิตหรือดอกเห็ด
 27. 27. เมื่อเห็ด.....ออกดอก
 28. 28. เห็ด..... กาลังออกดอก
 29. 29. เห็ด..... กาลังออกดอก
 30. 30. เห็ด.....กาลังออกดอก
 31. 31. เห็ด..... กาลังออกดอก
 32. 32. การเก็บผลผลิต ( ดอกเห็ด )เมื่อเห็ดงอกแล้ว และได้ขนาดตามความต้องการเก็บ ใช้มีดที่คมตัดที่โคนของดอกเห็ดเพื่อไม่ให้เห็ดช้า แล้วนามาตัดแต่งอีกครั้งเพื่อเอาเศษทะลายปาล์มและสิ่งสกปรกออกไปจากดอกเห็ดแล้วส่งขายตลาด
 33. 33. การเก็บผลผลิต
 34. 34. การเก็บผลผลิต
 35. 35. การเก็บผลผลิต
 36. 36. ดอกเห็ดที่เก็บเสร็จใหม่ ๆ........
 37. 37. ดอกเห็ดที่พร้อมจะนาขาย.....
 38. 38. ดอกเห็ดที่บรรจุพร้อมจะนาขาย.....
 39. 39. ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตสามารถเก็บผลผลิตได้ ประมาณ 20-25 วัน
 40. 40. เคล็ดลับที่ทาให้การเพาะเห็ดฟางได้ประสบความสาเร็จ คือ 1.ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล คือ อุณหภูมิต้องพอเหมาะ 2.ก้อนเชื้อเห็ดนามาค้างไว้เกิน 3 วัน 3.การเก็บเห็ด ดอกที่เก็บได้ต้องเก็บให้หมด ต้องตัดโคนเห็ดมาด้วย หากตัดไม่หมดจะเกิดเชื้อราทาให้ดอกเห็ดที่เหลือเน่า
 41. 41. โรคและศัตรูเห็ดฟางหอยทากกัดกินดอกเห็ดทาให้เสียรูปทรงไวรัสประเภทเชื้อรา ทาให้ผิวของเห็ดไม่ราบเรียบไรปาล์มเป็นแมลงตัวเล็กๆ ทาให้ราคาญขณะเก็บเกี่ยว
 42. 42. หมายเหตุ:ปัญหาดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายมากมาย จึงไม่ต้องกาจัดหรือใช้สารเคมีใดๆ
 43. 43. Thank you
 44. 44. งบประมาณ ค่าทะลายปาล์ม รถละ 3,800.00 บาท ค่าก้อนเชื้อก้อนละ 13 บาท (ทะลายปาล์ม 1 รถ ใช้160 ก้อน) = 2,080บาท ค่าแผ่น PE พลาสติกสีดา ม้วนละ 550 บาท (ใช้ประมาณรถละ 3 ม้วน)เป็นเงินประมาณ 1,650 บาท อาหารเสริมถุงละ 30 บาท ( ใช้รถละประมาณ 17 ถุง) = 510 บาทรวมค่าใช้จ่ายต่อแปลงโดยประมาณ = 8,040 บาท
 45. 45. สถานที่ถ่ายทาฟาร์มเห็ดของคุณอนันต์สุดตรง98/3 ม.1 ต. เขาพระ อ.รัตภูมิจ.สงขลา 90180

×