Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Av. Z. Noyan Özkan
Av. Z. Noyan Özkan 1953 yılında Zonguldak’ta doğan Av.Z.Noyan ÖZKAN TED Ankara Koleji ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden me...
Av. Z. Noyan Özkan IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Örgütü) ve IBA (Uluslarası Barolar Kurumu) üyesi olup, 1990 yılı Berg...
Av. Z. Noyan Özkan
Bergama Altın Madeni Davaları Çevre Bakanlığının, Eurogold firmasına siyanür liç yöntemi ile altın madeni iĢletilmesine ...
Bergama Altın Madeni Davaları “Yaşam hakkı”nı düzenleyen Anayasa’nın 17. maddesi ile “sağlıklı çevrede yaşama hakkı”nı d...
Bergama Altın Madeni DavalarıSayın Av. Z.Noyan Özkan, firma yeniden çalıĢma izni alınca“Siyanürle altın işletilmesi konusu...
Bergama Altın Madeni Davaları Ġzmir Çevre Hareketi Avukatları adına gözlem raporunu kaleme alan Av.Noyan Özkan, raporund...
Umut CumhurbaĢkanı’nda BaĢbakanlığın, yargı kararlarına rağmen Bergamada altın madeni iĢletmeciliğine vize vermesi, 10 y...
Termik ve Nükleer Santraller
Termik ve Nükleer Santraller Ġzmir Çevre Hareketi Avukatları Grubundan Av. Z.Noyan Özkan hem nükleer hem de termik santr...
Termik ve Nükleer Santraller
Termik ve Nükleer Santraller Aralarında Ġzmir Barosu BaĢkanı Noyan Özkanın da bulunduğu Baro Kent ve Çevre Komisyonu, Mu...
Ġzmir Kordon Yolu Davası Ġzmirin simgesi, faytonların, ailelerin gezinti mekanı Kordonboyu ‘nun dolgu çalıĢmalarının kur...
Ġzmir Kordon Yolu Davası AVUKATLAR, Özfaturanın „„Ne olursa olsun Kordon Yolunu yapacağız. İzmir için hapse girmeye razı...
Günümüzde Ġzmir, Kordon
Ġzmir, KarĢıyaka otopark davası KarĢıyaka çok katlı otopark inĢaatı ile ilgili tartıĢmalar, 3 BüyükĢehir (Yüksel Çakmur,...
Ġzmir, KarĢıyaka otopark davası ÇEVRE hareketi avukatlarından Noyan Özkanın da aralarında bulunduğu 4 KarĢıyakalı, Çevre...
Ġzmir Baro BaĢkanlığı Dönemi• 2000 – 2002 yılları arasında Ġzmir Barosu BaĢkanlığı görevini yürütürken Baro bünyesinde Ke...
Ġzmir Baro BaĢkanlığı Dönemi
Sayın Av. Z. Noyan Özkan, yaĢamını toplumsalmücadeleye adamıĢ örnek bir hukukçu olmanın yanısıra gündeme dair bütün konula...
…Türkiye tarihinin gelmiş ve geçmiş en niteliklive vahşi yağma hareketi karşısında her neolursa olsun, doğa koruma mücadel...
Sayın Av. Z. NOYAN ÖZKAN’ı sevgi ve saygı ile anıyoruzTÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Av. Noyan Özkan

1,370 views

Published on

Nisan 2013 , TBB ve Çanakkale Barosu'nun düzenlediği Kazdağları ve Siyanürlü Altın Madenciliği Sempozyumunda Av. Bülent Kaçar tarafından yapılan sunum.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Av. Noyan Özkan

 1. 1. Av. Z. Noyan Özkan
 2. 2. Av. Z. Noyan Özkan 1953 yılında Zonguldak’ta doğan Av.Z.Noyan ÖZKAN TED Ankara Koleji ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1978 yılında girdiği İçişleri Bakanlığı’nda önce Maiyet Memurluğu, 1981’den itibaren Sivas’ın Koyuluhisar, Trabzon’un Yumra ve Zonguldak’ın Ulus ilçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır. 1983 yılında istifa ederek İzmir’de serbest avukat olarak çalışmaya başlamış ve 2000-2002 yılları arasında İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Beynun Özkan’ın eşi, Elif Özkan’ın babasıdır.
 3. 3. Av. Z. Noyan Özkan IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Örgütü) ve IBA (Uluslarası Barolar Kurumu) üyesi olup, 1990 yılı Bergen Çevre ve Kalkınma Konferansına Türkiye Hükümet dışı kurumları temsilen katılmıştır. 1990 Tuna Çevre Kurumları toplantısı, 1991 Sundsvall Çevre ve Sağlık Konferansı, 1993 ve 1995 Madrid/ Barselona Akdeniz Çevre Örgütleri toplantılarına katılmıştır. Radyoda Kent ve Çevre adlı program hazırlayıp sunmuştur. Milliyet Ege ekinde ‘Kent ve Çevre’ adlı köşeyi yazmıştır. İzmir Çevre Harekatı Avukatları Grubu ile başta İzmir olmak üzere Türkiye genelinde;  Bergama Siyanürlü Altın Madeni,  Akkuyu Nükleer Santrali,  Gökova / Yatağan Termik Santralleri  Konak Alanı Galleria, Kordonboyu, Karşıyaka Katlı Otopark, Kokarkoy, İnciraltı, Egepalas, gibi çevrenin korunmasına ilişkin davalarda yer almıştır. Baro yayınlarından Uluslararası Çevre Sözleşmeleri, Çevre Hakkı 17 Ağustos Depremi Hukuki Tespitler‘ adlı kitapların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.
 4. 4. Av. Z. Noyan Özkan
 5. 5. Bergama Altın Madeni Davaları Çevre Bakanlığının, Eurogold firmasına siyanür liç yöntemi ile altın madeni iĢletilmesine izin verilmesi yolundaki ÇED olumlu görüĢünün iptali amacıyla Bergamalı 652 yurttaĢ tarafından 1994 yılında Ġzmir Ġdare Mahkemelerinde davalar açılmasında ve takibinde önemli katkılar sağlamıĢtır. Ġzmir 1. Ġdare Mahkemesi’nin 15 Ekim 1997 tarih ve 1997/636-877 sayılı kararı “ sağlıklı çevrede yaşama hakkı ”nı açıkça vurgulayan örnek bir karardır.
 6. 6. Bergama Altın Madeni Davaları “Yaşam hakkı”nı düzenleyen Anayasa’nın 17. maddesi ile “sağlıklı çevrede yaşama hakkı”nı düzenleyen 56. maddesine dayanılarak verilen kararda özetle; “…Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve bilirkişi raporlarında da öngörülen olası risk faktörleriyle çalışan ve bu riskin gerçekleşmesi halinde doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liç yöntemi ile altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki işlemde kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır…” denilmiĢtir. Eurogold firmasının çalıĢma iznini iptal eden bu karar, gerek ulusal mahkemelerde, gerekse Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi’nde çevrenin korunmasına iliĢkin yargılamalarda esas teĢkil etmektedir. Fakat bu karar idare tarafından uygulanmamıĢtır.
 7. 7. Bergama Altın Madeni DavalarıSayın Av. Z.Noyan Özkan, firma yeniden çalıĢma izni alınca“Siyanürle altın işletilmesi konusunda alınan mahkeme kararları var.Son olarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi‟nin aldığı ve Danıştay 6.Dairesi tarafından onaylanan kararı var. Bu karar, Bergama’dasiyanürle altın işletilmesine izin vermiyor. Bu nedenle bu konudayeniden Çevre Bakanlığı kararı, şirketin yeniden başvurusu, ÇEDYönetmeliği hazırlanması ve halkın kararı gerekiyor.” demiĢtir.28.08.2000 ntvmsnbc.com haber sitesi
 8. 8. Bergama Altın Madeni Davaları Ġzmir Çevre Hareketi Avukatları adına gözlem raporunu kaleme alan Av.Noyan Özkan, raporunda; „„Maden sahasının etkisi altında bulunan 16 köyde yaşayan yurttaşların büyük çoğunluğu, 7 yıldır siyanürlü yöntemle altın madeni işletmeciliğine karşı çıkmakta, barışçı, yürekli, sevimli, çevreci eylemleriyle Danıştay 6. Dairesi, esastan verdiği kararla, altın madeni işletmeciliğinin risklerini, yurttaşların yaşama ve çevre haklarını tehlikeye düştüğünü belirlemiştir. Geçmiş hükümetin çevre bakanı Ziyaettin Tokar ve Çevre Bakanlığı bürokratları, Danıştay kararını uygulamamak suretiyle suç işlemişlerdir. Göreve yeni gelen Çevre Bakanı İmren Aykut, mahkeme kararını en geç 24 saat içinde uygulamalıdır.‟‟ 03.07.1997, Sabah Gazetesi
 9. 9. Umut CumhurbaĢkanı’nda BaĢbakanlığın, yargı kararlarına rağmen Bergamada altın madeni iĢletmeciliğine vize vermesi, 10 yıldır ‘‘siyanüre hayır’’ diyen köylüler arasında Ģok etkisi yaratırken, çevre hareketi avukatları hukukçu CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezere gönderdikleri, „„ÇOK İVEDİ… Anayasa ihlali vardır‟‟ baĢlıklı yazıda, siyanür liçiyle altın madeni çıkarılmasına onay vermeyen Ġzmir Ġdare Mahkemesi ve DanıĢtayın kararlarının yok sayıldığı, BaĢbakanlığın altı bakanlığa maden faaliyetini baĢlatmak için talimat verdiği vurgulanmıĢtır. Yazıda bu iĢlemlerin eski CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel tarafından baĢlatıldığı belirtilerek, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’ni hukuk devleti yerine çadır devletine çeviren ve Anayasa’yı ihlal etmeyi teamül haline getiren politikacı ve bürokratlardan bıktık, usandık,’’ denilerek...
 10. 10. Termik ve Nükleer Santraller
 11. 11. Termik ve Nükleer Santraller Ġzmir Çevre Hareketi Avukatları Grubundan Av. Z.Noyan Özkan hem nükleer hem de termik santraller konusunda bilimsel araĢtırmaları incelemiĢ ve çeviriler yaparak kamuoyunun bilgilendirilmesi ne ve hukuksal sürece önemli katkılar sunmuĢtur. Akkuyu Nükleer santraline karĢı açılan davalarda vekil olan Sayın Av. Özkan, FukuĢima felaketinden sonra ülke liderlerine yazdığı mektup ile «…Ancak Japonyada 5 gündür devam eden felaketler zinciri nedeniyle meydana gelen yeni ekonomik, sosyal ve politik durum karşısında öncelikle Hükümetin ve sonra Ana Muhalefet Partisinin artık kendisine çeki düzen vermesi; Mersin/AKKUYU NS için Rusya ile yapılan sözleşme ve protokollerin derhal iptal edilmesi, Japonya vd. Nükleerci ülkelerle Sinop vd yerler için yapıla gelen pazarlıkların sona erdirilmesi KAMUSAL BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR.. » çağrısını yapmıĢtır. 16.03.2011 tarihli iadeli taahhütlü mektubu
 12. 12. Termik ve Nükleer Santraller
 13. 13. Termik ve Nükleer Santraller Aralarında Ġzmir Barosu BaĢkanı Noyan Özkanın da bulunduğu Baro Kent ve Çevre Komisyonu, Muğla Valiliğine gönderdiği dilekçeyle Yatağan Termik Santralının gayri sıhhi müessese ruhsatı ve emisyon izni almaksızın, üç ünitesiyle üretime devam ettiğini belirterek termik santral ile ilgili yargılamada Aydın Ġdare Mahkemesi ve DanıĢtay 6. Dairesinin dava konusu termik santralın çalıştırılmasında hukuka ve Anayasaya aykırılık olduğu yönünde kararları bulunduğu hatırlatılarak, insan ve çevre sağlığını tehdit eden termik santralın faaliyetinin, hukuk devleti ilkeleri ile bağdaĢmadığı belirtilmiĢtir. Ortada bir anayasa ihlali bulunduğu, Türkiyenin enerji ihtiyacının yadsınamayacağı ancak bunların kesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına uymamayı haklı kılmayacağı ,Yatağan ve çevresinde yaĢanan felaketin katlanılmaz boyutlara ulaĢtığı vurgulanarak, Mahkeme kararı gereğince, santralın faaliyetine derhal son verilmesini, mahkeme kararının bugüne kadar uygulanmamasının nedenleri hakkında bilgi verilmesini ve dilekçemize süresi içinde yanıt verilmesini dileriz‟ denilmiĢtir. 03.07.2001 Hürriyet Gazetesi
 14. 14. Ġzmir Kordon Yolu Davası Ġzmirin simgesi, faytonların, ailelerin gezinti mekanı Kordonboyu ‘nun dolgu çalıĢmalarının kurbanı olmaması ve rekreasyon alanı olarak kullanılması için verilen mücadelede yer alan Avukat Noyan Özkan,“ Burası SĠT olduğu için tek çivi dahi çakılamaz. Aylardır insanlar kıyıdan da yararlanamıyor. Sorumlular hakkında adli soruĢturma açmak için çalıĢacağız" demiĢtir. 12 Kasım 1997, Milliyet Gazetesi
 15. 15. Ġzmir Kordon Yolu Davası AVUKATLAR, Özfaturanın „„Ne olursa olsun Kordon Yolunu yapacağız. İzmir için hapse girmeye razıyım. Üç beş tane boş teneke şamata yapıp müthiş gürültü çıkarıyor. Bunların mesleki performansı olsa, ciddi davalar alsalar, bu tür işlere vakitleri olmayacak‟‟ sözleri karĢısında manevi tazminat davası açmıĢlardır. BüyükĢehir Belediyesi eski BaĢkanı Burhan Özfatura, Kordon Yoluna karĢı çıkan Ġzmir Çevre Hareketi Avukatlarına hakaret ettiği için 1.5 milyar lira tazminat ödemeye mahkum edilmiĢtir. 25.06.2000 Hürriyet Gazetesi
 16. 16. Günümüzde Ġzmir, Kordon
 17. 17. Ġzmir, KarĢıyaka otopark davası KarĢıyaka çok katlı otopark inĢaatı ile ilgili tartıĢmalar, 3 BüyükĢehir (Yüksel Çakmur, Burhan Özfatura, Ahmet PiriĢtina) 3 KarĢıyaka Belediye BaĢkanı (Cihan Türsen, Kemal Baysak, ġebnem Tabak), 3 Vali (Kutlu AktaĢ, Erol Çakır, Kemal Nehrozoğlu) döneminde sürdü. Ġzmir Çevre Hareketi Avukatlarından Av.Z.Noyan Özkan, Mahkeme ve DanıĢtay nezdindeki mücadelede yerini aldı.
 18. 18. Ġzmir, KarĢıyaka otopark davası ÇEVRE hareketi avukatlarından Noyan Özkanın da aralarında bulunduğu 4 KarĢıyakalı, Çevre Kanununa dayanarak hemşehri sıfatıyla, katlı otopark imar planı ve inĢaat ruhsatının iptali için 7 yıl boyunca 4 ayrı dava açtı. Ġzmir 1. ve 2. Ġdare Mahkemelerindeki bu davalar sonunda imar planı ve inĢaat ruhsatı iptal edildi. DanıĢtay da kararı onayladı. Bayındırlık Bakanlığının mahkeme kararlarına uyulması yönünde aldığı karar sonrasında KarĢıyaka Belediye Encümeni yıkım kararı verdi. 15.01.2000 Hürriyet Gazetesi
 19. 19. Ġzmir Baro BaĢkanlığı Dönemi• 2000 – 2002 yılları arasında Ġzmir Barosu BaĢkanlığı görevini yürütürken Baro bünyesinde Kent ve Çevre Komisyonu’nun kuruluĢu gerçekleĢti.• Ġzmir Barosu BaĢkanlığı döneminde nükleer ve termik santrallerden, Ġzmir Adliyesinde yer alan baz istasyonun kaldırılmasına kadar, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir çok uygulama ve iĢleme karĢı hukuksal süreçlerde yer almıĢtır.• Baro BaĢkanlığı görevi bittikten sonra da uzun yıllar Ġzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonunda aktif olarak görev yapmıĢ ve Ġzmir Barosu adına Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak katkılar sunmuĢtur.
 20. 20. Ġzmir Baro BaĢkanlığı Dönemi
 21. 21. Sayın Av. Z. Noyan Özkan, yaĢamını toplumsalmücadeleye adamıĢ örnek bir hukukçu olmanın yanısıra gündeme dair bütün konularda mücadeleciruhunun tüm özelliklerini yansıtan ve bunlarınyayılması için tüm olanaklarını kullanarak sesininduyulmasını sağlayan ender hukuk insanlarındanbirisiydi.Sadece hukuk alanında değil, ama özellikle de çevreduyarlılığında her zaman önlerde yer almaktaydı.Ġnsanların yaĢam hakkını savunurken kaybettiyaĢamını…
 22. 22. …Türkiye tarihinin gelmiş ve geçmiş en niteliklive vahşi yağma hareketi karşısında her neolursa olsun, doğa koruma mücadelesinisürdürmek ve birbirimize yardımcı olmakdurumundayız.Sevgi ve dostlukla,Noyan Özkan21.09.2010, İzmir.http://ekolojiagi.wordpress.com/«2B Yasası ile Ormanların Yağmalanması İvme Kazandı…» isimli yazısından alınmıştır.
 23. 23. Sayın Av. Z. NOYAN ÖZKAN’ı sevgi ve saygı ile anıyoruzTÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ

×