Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La cèl·lula

784 views

Published on

by skav597

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La cèl·lula

 1. 1. ÍNDEX IntroduccióUna mica d’historia Tipus de cèl·lulaParts de la cèl·lula
 2. 2. La cèl·lula és una de les unitats bàsiques de la vida. Hi ha milions detipus diferents d’elles. Hi ha algunes que són organismes ensi mateixos, com l’ameba microscòpica i els bacteris. I hi ha cèl·lulesque només funcionen quan part dun organisme major, comara les cèl·lules que componen el seu cos. La cèl·lula és la unitat més petita de la vida en els nostres cossos.
 3. 3. El 1665, Robert Hooke va observar amb un microscopi un prim tall desuro. Hooke va notar que el material era porós. Aquests porus, enconjunt, formaven cavitats poc profundes semblants a caixes a lesquals va anomenar cèl ·lules.Hooke havia observat cèlules mortes. Uns anys més tard, Marcelo Malpighi,anatomista i biòleg italià, va observar cèl · lules vives. Va ser el primera estudiar teixits vius al microscopi.Només el 1838, i després del perfeccionament dels microscopis, elbiòleg alemany Mathias Jakob Schleiden va afirmarque tots els organismes vius estan constituïts per cèl · lules.Concretament, el1839 Theodor Schwann i Mathias Jakob Schleiden van serels primers a llançar la TEORIA CEL· LULAR
 4. 4. 1.- Tot en els éssers vius està format per cèl·lules o pels seus productesde secreció. La cèl·lula és la unitat anatòmica de la matèria viva, i unacèl·lula pot ser suficient per a constituir un organisme.2.- Totes les cèl·lules procedeixen de cèl·lules preexistents, per divisiódaquestes (Omnis cellula et cellula).3.- Les funcions vitals dels organismes ocorren dintre de les cèl·lules, oen el seu entorn immediat, controlades per substàncies que ellessecreten. Cada cèl·lula és un sistema obert, que intercanvia matèria ienergia amb el seu mitjà. En una cèl·lula caben totes les funcions vitals,de manera que basta una cèl·lula per a tenir un ésser viu (que serà unésser viu unicel·lular). Així doncs, la cèl·lula és la unitat fisiològica de lavida.4.- Cada cèl·lula conté tota la informació hereditària necessària per alcontrol del seu propi cicle i del desenvolupament i el funcionament dunorganisme de la seva espècie, així com per a la transmissió daquestainformació a la següent generació cel·lulars. Així que la cèl·lula també ésla unitat genètica.
 5. 5. Entre les cèl·lules procariotes i eucariotes hi ha diferencies fonamentals agrandària i organització interna. Les procariotes, que comprenen bacteris icianobacteris (abans anomenades algues verdblaves), són cèl·lulespetites, entre 1 i 5 micres de diàmetre, i destructura senzilla, el materialgenètic (ADN) està concentrat en una regió, però no hi ha cap membranaque separi aquesta regió de la resta de la cèl·lula.Les cèl·lules eucariotes, que formen tots els altres organismesvius, inclosos protozous, plantes, fongs i animals, són molt mésgrans (entre 10 i 50 micres de longitud) i tenen elmaterial genètic embolicat per una membrana que forma un òrgan esfèricconspicu anomenat nucli . De fet, el terme eucariòtic deriva delgrec “nucli veritable”, mentre que procariòtic significa “abans del nucli”. Cèl·lula Cèl·lula eucariota procariota
 6. 6. Presenten una estructura bàsica relativament estable caracteritzadaper la presència de diferents tipus dorgànuls especialitzats, entreels quals destaca el nucli, que alberga el material genètic.Especialment en els organismes pluricel·lulars, les cel·lules podenassolir un alt grau despecialització. Aquesta especialització odiferenciació és tal que, en alguns casos, compromet la viabilitat deltipus cel·lular aïllat Eucariota Eucariota animal vegetal
 7. 7. Una cèl·lula animal és un tipus de cèl·lula eucariota de què escomponen molts teixits en els animals. La cèl·lula animal esdiferencia daltres eucariotes, principalment de les cèl·lules vegetals,en que manca de paret cel·lular i de cloroplasts, i que posseeixvacúols més petits. A causa de labsència duna paretcel·lular rígida, les cèl·lules animals poden adoptar una gran varietatde formes, i fins i tot una cèl·lula fagocitària pot encerclar i engoliraltres estructures.
 8. 8. La cèl·lula vegetal és la unitat elemental que constitueixqualsevol organisme vegetal, i comprèn generalment unnucli cel·lular envoltat dun citoplasma, diversos orgànulso plasts, i tot protegit per una membrana cel·lular.
 9. 9. Procariota (Pros = Abans, Karion = Nucli) és una cèl · lula sense nucli cel ·lular diferenciat, és a dir, el seu ADN no està confinat a linterior dun nucli,sinó lliurement en el citoplasma. Les cèl · lules amb nucli diferenciat esdiuen eucariotes. Procariota és un organisme format per cèl · lulesprocariotes. La cèl · lula procariota, també procariota, organisme viu elnucli cel · lular no està embolicat per una membrana, en contraposició ambels organismes eucariotes, que presenten un nucli veritable o envoltat demembrana nuclear. A més, el terme procariota fa referència als organismesconeguts com moneres que sinclouen en el regne Moneres o Procariotes.Estan ficats en els dominis Bacteri i Archaea.
 10. 10. Parts comunesParts pròpies animalsParts pròpies vegetals
 11. 11. Membrana Citoplasma plasmàtica Reticle RibosomesendoplasmàticaAparell de golgi Vacúols Mitocondris Nucli
 12. 12. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SA l’exterior de la - Formada per una Controla el contingutcèl·lula doble capa lipídica químic de la célula i que està la limita donant-li la englobada per forma que té. diverses proteïnes. - Composició per: Lípids: 40%. Proteïnes: 50% Glúcids: 10%
 13. 13. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SEntre el nucli i la És líquid, ja que Dóna rigidesa imembrana majoritàriament està suport a la cèl·lula,plasmàtica formada per aigua facilita la seva (85%) movilitat i dirigeix el transport intracel·lular
 14. 14. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SEntre l’embolcall Hi han 2 tipus: Entre els 2 tipus,nuclear i la - R.E. Rugós: té sintetitzen lesmembrana ribosomes adherits a proteïnes iplasmàtica. la membrana i emmagatzemen i transporta i transporten els emmagatzema les lípids. proteïnes que sintetitzen els ribosomes. - R.E. Llis: No té ribosomes. Participa en la síntesi, l’emmagatzematge i el transport de lípids
 15. 15. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SAdherits al reticle Són orgànuls sense Sintetitzen proteïnesendoplasmàtic rugós membrana, de mida molt petita i visibles només al microscopi electrònic
 16. 16. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SEntre la membrana És un conjunt de - Emmagatzematgcel·lular i la sàculs membranosos e,membrana externa aplanats en forma de empaquetament idel retícle disc, anomenants transport deendoplasmàtic rugós dictiosomes, que productes formen piles de 4 o 5 sintetitzats pel retícle endoplasmàtic - La síntesi de polisacàrids.
 17. 17. CÈL·LULA UBICACIÓ CARACTERISTIQU FUNCIÓ ESVegetal Entre la paret - Només hi ha - Acumulació de externa del retícle una en la reserves i endoplasmàtic i cèl·lula vegetal. productes tòxics entre la membrana - Variable de - Creixement de cel·lular. mida les cèl·lules. - Està rodejada per una membrana, plena d’aigua i nutrientsAnimal Dispersos en el - Vesícules de - La seva funció es citoplasma diàmetres encarregar-se variats i limiten d’eliminar l’excès amb una unitat d’aigua. de membranes. - No tenen una mida molt gran
 18. 18. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUE FUNCIONS SEs troben flotan en el - Font d’energia de Converteix el nostrecitoplasma de totes les cèl·lules, menjar en energia.les cèl·lules aquesta energia es Realitza laeucariotes. rebuda de les respiració cel·lular biomolècules - Rodejades d’una membrana doble, igual que el nucli.
 19. 19. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQU FUNCIO ESNucli Tendeix a estar - Organització - Controla les ubicat en una més activitats posició central al característica de cel·lulars citoplasma las cèl·lules - Protegeix el eucariotes material - Està rodejada genètic i d’una coberta permet que les pròpia, que és funcions de l’embolcall transcripció i nuclear traducció es duguin a terme
 20. 20. UBICACIÓ CARACTERÍSTIQU FUNCIÓ ESEmbolcall nuclear Es troba cubrint el - Doble membrana Regula nucli plena de poros l’intercanvi de substàncies amb el citoplasmaNucleoplasma Entre la envoltura És una substància Manté suspesos nuclear i el nuclèol semilíquida. els cromosomes i el nuclèolNuclèols Ubicat dins del - Cos esfèric Emmagatzema la nucli - Poden existir A.R.N. diversos nuclèols en un mateix nucli depenent del tipus de cèl·lula
 21. 21. CentrosomesÉs un orgànul cilíndric, format per fibres proteíniques. Consta d’undiplosoma, format per 2 centíols. Està envoltat d’un material dens, lacentrosfera, del qual surten unes fibres allargades, l’àster.Relacionat amb la movilitat cel·lular, forma la base de cilis i flagels, i amb elprocés de divisió cel·lular, perquè s’encarrega de separar els cromosomesdurant la mitosi
 22. 22. Paret cel·lularLa paret dóna forma i rigidesa a la cèl·lula i impedeix la seva ruptura.Presenta diverses capes successives segregades per la cèl·lula a mesuraque creix. La més externa serveix d’unió entre les cèl·lules. L’intercanvi degasos i soluts es realitza a través d’unes cavitats o orificis denominatsplasmodesmes.
 23. 23. cloroplastcloroplasts són orgànuls presents a les cèl·lules deles plantes i algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi. Els cloroplastscapturen lenergia de la llum del sol per produir energialliure emmagatzemada a lATP i el NADPH mitjançant un procésanomenat fotosíntesi

×