ARTHEEK LOKEREN                               ReglementArtikel 1De Artheek Lokeren, een init...
Artikel 10In het geval van verkoop gaat het om een overeenkomst tussen cliënt en kunstenaar. Deverkoop wordt gesignaleerd ...
Artikel 19Het transport van de geselecteerde en nog niet verhuurde kunstwerken van en naar destedelijke infrastructuur en ...
- Ingeval door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd of hij in staat    van faillissement geraakt.    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artheek 2011 Lokeren - Reglement

541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artheek 2011 Lokeren - Reglement

 1. 1. ARTHEEK LOKEREN ReglementArtikel 1De Artheek Lokeren, een initiatief van Cultureel Centrum Lokeren i.s.m. Artotheek vzw DeSperwer, hierna te noemen de Artheek’, stelt zich tot doel kunstwerken van lokalekunstenaars te verhuren, wil waardevolle kunstwerken binnen het bereik stellen van eeniederen wil de confrontatie en dialoog tussen kunstenaars en publiek activeren.Artikel 2De Artheek wordt in principe om het jaar gedurende anderhalve week (van weekend tot enmet het volgend weekend) georganiseerd in de stedelijke infrastructuur en deze van vzw DeSperwer.SELECTIE KUNSTENAARS & KUNSTWERKENArtikel 3Iedere kunstenaar uit Lokeren en regio die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt mag zijnkandidatuur indienen via het daartoe bestemde formulier.Artikel 4Alle geldige kandidaturen worden voorgelegd aan een speciaal daartoe opgerichteselectiecommissie.Artikel 5De selectiecommissie bepaalt verder, in overleg met de geselecteerde kunstenaars, welkekunstwerken deze kunstenaars ter beschikking zullen stellen van de Artheek. Zij zal hierbijrekening houden met devaktechnische en artistieke kwaliteit van de werken, de technische geschiktheid van dewerken voor uitleen en de verscheidenheid van de uitleencollectie.Artikel 6De selectiecommissie bepaalt eveneens het aantal kunstwerken dat wordt tentoongesteld infunctie van de infrastructurele mogelijkheden. En bovendien bepaalt deze commissie ook delocatie waar de geselecteerde kunstwerken worden tentoongesteld.Artikel 7Schilderijen, tekeningen e.d. die zullen opgenomen worden in de Artheek, mogen eenformaat van 150 x 200 cm niet overschrijden. Deze werken moeten voorzien zijn van eenophangsysteem (voorkeur: kabeltje) zoniet worden ze geweigerd.Beeldhouwwerken, die door hun afmetingen of door het broze aspect van materiaal ofvormgeving ongeschikt blijken tot veelvuldig vervoer, worden uitgesloten.Artikel 8De maximumwaarde van een kunstwerk, opgenomen in de Artheek, bedraagt 1500 euro.Artikel 9Een schriftelijke overeenkomst tussen de kunstenaar en Prolocc vzw namens de Artheeklegt vast welke kunstwerken door de kunstenaar ter beschikking worden gesteld aan deArtheek. 1
 2. 2. Artikel 10In het geval van verkoop gaat het om een overeenkomst tussen cliënt en kunstenaar. Deverkoop wordt gesignaleerd aan een afgevaardigde van de Artheek.Artikel 11De kunstenaar ziet af van de auteursrechten op reproducties van de geselecteerde werken,die vervaardigd worden tijdens de periode van het verblijf van deze kunstwerken in deArtheek.HUUR KUNSTWERKENArtikel 12Elke uitlening gaat gepaard met een schriftelijke overeenkomst tussen de ontlener en vzwProlocc namens de Artheek. De betrokken kunstenaar krijgt hiervan een kopie.Artikel 13Iedereen die één of meerdere kunstwerken wil ontlenen moet kunnen bewijzen, viavoorlegging van zijn identiteitsbewijs, dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in onsland woonachtig is.Artikel 14De uitleentermijn bedraagt in principe 1 jaar (tenzij anders overeengekomen). De ontlener isertoe verplicht om het (de) gehuurde kunstwerk(en) in de week vóór de volgende Artheek-tentoonstelling terug te brengen naar de stedelijke infrastructuur of deze van vzw DeSperwer.Een éénmalige verlenging van deze termijn is mogelijk, voor zover weliswaar het kunstwerkniet door andere ontleners is aangevraagd. De aanvraag tot verlenging en de betaling vanhet hierbij verschuldigde huurbedrag dient uiterlijk één maand voor het vervallen van deuitleentermijn te gebeuren.Artikel 15Voor het huren van een kunstwerk is een vergoeding verschuldigd. Dit bedrag ligt vast op 30euro per kunstwerk (voor een uitleentermijn die in principe 1 jaar bedraagt), vermeerderd meteen verzekeringspremie afhankelijk van de oorspronkelijke waarde van het werk.Artikel 16Het verschuldigde huurbedrag dient contant betaald te worden bij de ondertekening van dehuurovereenkomst. De gehuurde werken moeten afgehaald worden door de huurder op delaatste dag van de Artheek-tentoonstelling op het overeengekomen tijdstip.Artikel 17Het aantal kunstwerken dat tegelijkertijd kan worden ontleend, wordt bepaald door deArtheek.AANSPRAKELIJKHEIDArtikel 18Vzw Prolocc namens de Artheek verzekert tegen alle risico’s de kunstwerken die deeluitmaken van de Artheek. Dit op het ogenblik dat ze zich in de stedelijke infrastructuur endeze van vzw De Sperwer bevinden en gedurende elke uitleentermijn, vastgesteld in eenovereenkomst met de ontlener. 2
 3. 3. Artikel 19Het transport van de geselecteerde en nog niet verhuurde kunstwerken van en naar destedelijke infrastructuur en deze van vzw De Sperwer geschiedt voor rekening en risico vande kunstenaar.Artikel 20De kunstwerken die niet uitgeleend werden ter gelegenheid van een Artheek-tentoonstelling,moeten door de kunstenaar op de laatste dag van deze tentoonstelling worden afgehaald ophet overeengekomen tijdstip.Artikel 21De ontlener dient zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal indien er geen verpakkingvoorzien is (bij voorkeur bubble-film of één of meerdere dekens) en voor vervoer van degehuurde kunstwerken.Artikel 22De ontlener dient als een goede huisvader voor het (de) gehuurde kunstwerk(en) te zorgen.De kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of vochtige plaatsworden geïnstalleerd of bewaard en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegendirect zonlicht, stof, rook, vuil en andere mogelijke beschadigingen. Ze dienen ook via eendeugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.Artikel 23De ontlener is aansprakelijk voor elke vorm van schade of diefstal die het gevolg is van niet-naleving van de bepalingen van dit reglement. Dit vanaf het moment dat hij/zij het werk inontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het kunstwerk zich bij hetverstrijken van de huurtermijn weer in de stedelijke infrastructuur of deze van vzw DeSperwer bevindt. De ontlener verklaart zich bereid zulke vorm van schade of diefstal tevergoeden.Artikel 24De ontlener van een kunstwerk zal de Artheek onmiddellijk in kennis stellen vanbeschadiging, vermissing of verloren gaan van het gehuurde kunstwerk. Het is niettoegestaan om reparaties zelf uit te voeren of uit te laten voeren.Artikel 25Het is verboden de gehuurde kunstwerken te (doen) reproduceren, te kopiëren, elderstentoon te stellen of aan derden in huur of bruikleen te geven. De werken dienen op hetgrondgebied van België te blijven.Artikel 26Wie de geleende kunstwerken te laat terugbrengt, betaalt 25 euro voor elk werk per weeklaattijdigheid. Dit bedrag wordt gecumuleerd met de verzekeringskosten (bijpremie, taksenen bijdragen), gerekend vanaf de eerste dag van overschrijding en met een minimum van2,50 euro.Artikel 27In de volgende gevallen heeft de Artheek het recht de huurovereenkomst te ontbinden viaeen schriftelijke verklaring aan de huurder en het verhuurde weer tot zich te nemen. - Ingeval de huurder één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt. - Ingeval conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de huurder of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij gehuurde kunstwerken. 3
 4. 4. - Ingeval door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement geraakt. - Ingeval hij overlijdt. - Ingeval hij onder curatele (handelingsonbekwaam) wordt gesteld.ALGEMEENArtikel 28De gegevens van de ontlener zullen worden opgenomen in een centraal ontlenersbestandvan de Artheek. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de ontlener op de hoogte tehouden wat betreft zaken en diensten van de Artheek. De verwerking van de gegevens vande ontlener zal gebeuren in overeenstemming met de van toepassing zijnde regel- enwetgeving.De ontlener kan desgewenst inzage verkrijgen in zijn/ haar gegevens die door de Artheekwerden opgenomen in het centraal ontlenersbestand. De ontlener is gerechtigd wijziging vande gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.Artikel 29De huurder mag het gehuurde niet naar een ander dan het door hem opgegeven adresvervoeren zonder toestemming van de Artheek. Wanneer een huurder van een kunstwerkvan adres wijzigt, zal hij of zij dit zo spoedig mogelijk aan de Artheek berichten, ondergelijktijdige opgave van het nieuwe adres. De Artheek dient te allen tijde op de hoogte te zijnvan de plaats waar de verhuurde kunstwerken zich bevinden.Artikel 30Indien een ontlener één of meerdere kunstwerken van de Artheek onder zijn of haar beheerheeft en in gebreke blijft om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen, zijn allegerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Artheek maakt om hem of haar alsnog deverplichtingen te laten nakomen, voor rekening van de desbetreffende ontlener.Artikel 31Bij geschillen beslist het vredegerecht van Lokeren.Artikel 32Onverminderd het eerder vermelde heeft de Artheek het recht om een bestaandehuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het (de) desbetreffendekunstwerk(en) onmiddellijk terug te vorderen, indien naar mening van de Artheek daartoeeen reden aanwezig is. Maakt de Artheek van dit recht gebruik, dan zal zij de vooruitbetaaldehuur aan de ontlener terugbetalen.Artikel 33In het algemeen zal de huurder niets doen waardoor de belangen van de Artheek of dekunstenaar worden geschaad.Artikel 34De cultuurconsulente van het Cultureel Centrum wordt belast met de werking van deArtheek.Artikel 35Dit reglement is gedateerd op 19 september 2005. 4

×