Gsm info str18

324 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gsm info str18

  1. 1. Primena SMS servisa može biti izuzetno korisna u mnoge svrhe modernog marketingaSMS anketeU običajeno mišljenje kada se pomene SMS anketa jeste da Vrlo jednostavan i n je to nešto neozbiljno, even- neverovatno popularatualno namenjeno „klincima“ i u servis svih svet skihsvakom slučaju nepouzdano. operatera mobilne mo telefonije, SMS nije saMeđutim, u praksi, SMS ankete suse pokazale sasvim drugačijim. cije i Ono sta se ne može smatrati način komunika upouzdanom SMS anketom imamo pri- dobra zabava. U svetlike videti svakodnevno na TV-u. modernog mar ketinga koNajveća mana tih anketa je cena SMS poruke se vrlo la eSMS/a koju učesnik u anketi plaća. mogu iskorist iti u svrhOve „ankete“, sa cenom do 0.3-0.5EUR po SMS glasu, zapravo su sprovođenja efikasnih aznačajan izvor prihoda TV stanica anketa i analiza tržištkoje ih organizuju. Iz ugla istraživača,to im je najveća mana, jer su demo- Brojevi su se pokazali težim zativišuće i odbacuju ceo jedan segment unos odgovora od slova. Takođe,populacije – onu koja je osetljiva kod izbora slova treba voditi raču-na cenu. U društvu kao što je naše na da to budu, kad god je moguće,osetljivost na cenu je velika i svaki prva slova na tasteru, jer ako koris-dodatni trošak teško se prihvata. nik ima uključen T9 (predictive)Stoga SMS ankete mogu biti verodos- unos slova u SMS editoru, biće mutojne samo ako na njima organiza- teže da odgovori.tor ne zarađuje, ili čak ako ih finan-sira, pa su SMS poruke kojima se Skale i kodirani odgovoriglasa besplatne. Kod upotrebe skala – ocena, ako se uz pitanje ne prikaže cela skala oce- Konkretan primer na postoji mogućnost da dođe do Jula 2002. godine, MORI je za nesporazuma. Naime, ako je pitan-potrebe BBC Watchdog sproveo SMS je: „Kako ste zadovoljni TV pro-istraživanje sa ciljem da utvrdi zakoni- gramom: A- veoma zadovoljan - E-tosti i verodostojnost SMS anketa. Vrlo nezadovoljan“, postavlja se or od sistema – potvrdu uručenja brojeva, ali i za izgradnju brenda.Populacija koja je obuhvaćena bila je pitanje šta znači odgovor „C“. Da li SMS-a, jer je često od značaja znati Kod nagradnih igara stopa odziva seuzrasta do 55 godina i zaključak je da je to neutralan odgovor, indiferentan koliko je SMS-ova primljeno i ko ih kreće od 25 do 30%. Na primer,starija populacija nije interesantna za ili je to NULA. Zato je mnogo pogod- je i kada primio, ako se želi precizno nagradna igra sprovedena za potrebeovaj vid anketiranja. nije koristiti kodirane odgovore: znati brzina dobijanja odgovora. jednog proizvođača slanog peciva Avgusta 2002. MORI je sproveo „Kako ste zadovoljni TV programom: pokazala je da je stopa odziva bila„face to face“ istraživanje u kome se A-veoma zadovoljan, B-zadovol- Prednosti i mane 27% (40.000 SMS za 4 meseca),289 osoba izjasnilo da žele da učestvu- jan, C-nisam zadovoljan, D-Vrlo Nema savršenog proizvoda, pa pri čemu je u tom periodu zabeleženju u pilot SMS anketi BBC-ja. Krajem nezadovoljan“ tako ni SMS ankete nisu dar sa neba porast prodaje od celih 13%.meseca, 30. avgusta, na njihove i savršene. SMS anketama nije Postupak sprovođenja je bio jed-mobilne telefone poslate su dve SMS Sprovođenje ankete moguće prikupiti odgovore na veli- nostavan – svaki proizvod je imaoporuke: prva koja je podsetila učes- Logična pretpostavka je da ki broj pitanja odjednom, a samim tim kôd na nalepnici i kupac je mogaonike da će im uskoro biti postavljeno najveći broj ljudi mobilni telefon je teško prikupiti zajedno sa odgov- nakon otvaranja proizvoda da pošal-pitanje SMS-om i druga sa pitan- koristi u toku dana. Zato i SMS orima i demografske podatke, i zato je taj kôd SMS-om da bi učestvovaojem. Do 2. septembra ujutru, priml- ankete treba sprovoditi tako da je koristan metod pravljenje baze dalje u nagradnoj igri.jeno je 170 odgovora, od čega 15 pitanja budu poslata SMS-om uvek SMS ispitanika kroz „face to face“, Umesto kôda ili zajedno saduplih. Čak 140 od 155 validnih oko podneva i nikad pre 10 sati telefonske i Internet ankete, gde će kôdom može se nalaziti pitanje naodgovora stiglo je u prva tri sata prepodne. I druga istraživanja, kao se od njih prikupiti željeni podaci. koje treba odgovoriti i eto jednos-ankete! Ovakav odziv sugerisao je i ona koja smo mi sa 1rstWap-om Ujedno, to je pravno najbezbedniji tavnog i efikasnog načina da se uzzaključak da se SMS anketama može sprovodili, pokazuju da najveći način, jer pri tom oni izražavaju povećanje prodaje dobije idobiti odgovor na postavljeno pitan- broj SMS poruka stiže u periodu od saglasnost (OPT-IN) za učestvo- istraživanje tržišta.je u vrlo kratkom roku, kraćem od bilo 10 do 20 časova. vanje u SMS anketama.kog drugog metoda anketiranja. U poslednjoj akciji kada smo SMS ankete, međutim, nude neko- Gde smo mi?Takođe, upoređivanjem rezultata iz poklonili 10.000 vaučera za dopunu liko prednosti u odnosu na druge Proteklih godinu dana naša fir-SMS i „face to face“ ankete dobijeni 1rstWap kredita, najveći broj SMS metode anketiranja: one su jeftine, ma je radila na edukovanju domaćihsu vrlo slični rezultati. Pri tom je poruka, preko 90%, primljen je u izuzetno brze i ako se poseduju privrednika za poslovnu upotrebuznačajno reći da je u „face to face“ periodu od 8 sati prepodne do 5 sati prethodni demografski podaci - vrlo SMS-a. Prema našim zapažanjima,anketi uzorak bio 2000 učesnika, popodne, odnosno u vreme koje pouzdane. Korisne su za kratka, raste interesovanje za biznis SMSdok je u SMS anketi bio samo 170. se kod nas smatra uobičajenim preliminarna i „blic“ istraživanja, koji nije usluga tipa „SMS poruke radnim vremenom. gde se rezultati sa uzorkom od neko- i želje“. Nažalost, postoje i veoma Ograničenja i zakonitosti Brzina odgovora i u sledećim liko hiljada ispitanika mogu dobiti za velike firme čiji direktori još uvek SMS ankete svakako imaju anketama koje su imale veći uzo- samo sat vremena. ne uviđaju moć SMS-a. Tako smoodređena ograničenja i zakonitosti: rak pokazala je da se preko 3/4 U nekim specifičnim slučajevi- sa jednim direktorom marketinga Dužina poruke: odgovora dobije u prva dva sata, a čak ma nije ni potrebno prikupljati jedne veoma velike kuće imali vrlo Kako je dužina SMS poruke 50% u prvom satu. Upoređujući demografske podatke, recimo, ako se težak i dug razgovor dok mu nismosamo 160 karaktera, pokazalo se primljene poruke sa starošću ispitani- anketa sprovodi među pripadnici- objasnili šta je ustvari SMS :)pogodnim da se pre postavljanja ka, ustanovljeno je, kao što se i ma neke organizacije, stranke, među Konačan zaključak pomenutogpitanja pošalje SMS poruka sa očekivalo, da odgovor najbrže daju radnicima u firmi ili među koris- direktora je bio „šta će mi SMS kaduvodom u pitanjem ako je reč o mlađi korisnici, koji su vičniji nicima, naročito kod firmi koje mogu da stavim kutiju gde oni ubacesloženijem pitanju. korišćenju mobilnih telefona. pružaju usluge, jer one poseduju račun ili letak i učestvuju u nagrad- Format poruke: Ovako brz odgovor zahteva da više demografskih podataka o svojim noj igri“. Srećom, mali je broj ovakvih Kako se podaci automatski obrađu- SMS gateway koji prima poruke bude korisnicima od trgovaca. komentara, što uliva nadu da neće-ju, odgovori su kodirani i to tako da brz. Tu svakako treba zaboraviti na mo dugo kaskati za svetom.se može poslati odgovarajuće slovo manuelne metode prijema na mobil- Nagradne igre(A, B, C...) ili slovo koje odgovara ni telefon i prepisivanja odgovora, Snažan motiv za učestvovanje Saša Jovanovićnekom stepenu – oceni na slovnoj taj posao treba prepustiti mašinama. u SMS anketi može biti nagradna (marketing menadžer kompanije(abecednoj) skali (od A do E je po Takođe, prilikom slanja pitanja, igra i to je jedan od najboljih nači- InfoXpress, generalnog zastupnikaanalogiji ocena od 1 do 5). veoma je poželjno zahtevati odgov- na za brzo građenje baze mobilnih servisa 1rstWAP za Balkan)18 11. jun 2004.

×