Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ss article 2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ss article 2

  1. 1. 4 gH$mi °${_br S>m°ŠQ>a · 25 OmZodmar 2008 AbrH$So>M ZJa añË`mdaÀ`m EH$m JmdmVë`m eoVH$è`mMm H$mHw$iVrZo ’$moZ Ambm. åhUmbm, ""S>m°ŠQ>agmho~, ‘bm bmi gwQ>V Zmhr, Ë`m‘wio AÞ {JiVm `oV Zmhr. XmV Kmgm`bm noñQ> bmdbr Va {VÀ`mhr JwR>ù`m hmoVmV. gVV nmÊ`mMr ~mQ>br KoD$Z {’$amdo bmJVo. S>moio gmaIo MwaMwaVmV. Ë`mbmhr nmUr `oV Zmhr. gmaIm WH$dm dmQ>Vmo. Jobr XrS> df© hm Ìmg hmoVmo Amho. H$m` H$amdo H$iV Zmhr. OJÊ`mMmhr H§$Q>mim Ambm Amho. Vw‘Mo Zmd ’$ma EoH$bo. Vw‘À`mH$So> Amho H$m hmo `mMm BbmO?'' `moJm`moJmZo nwT>À`mM AmR>dS>çmV gmVmè`mMm EH$ eoVH$ar Ambm. g§{YdmVmgmR>r Ë`mMo CnMma doJdoJù`m S>m°ŠQ>am§H$So> MmaoH$ df} gwê$ hmoVo. AIoaMm Cnm` åhUyZ Vw‘À`mH$So> Ambmo Ago åhUmbm. nmhVmo Va Ë`mMohr S>moio Am{U Vm|S> H$moaSo>. Ë`m XmoKm§Zm ‘J EH$Ì ~mobmdyZ Ë`m§Mo g‘wnXoeZ H$ê$Z CnMma gwê$ Ho$bo. S>moù`m§Mo nmUr AmQ>dUmè`m Am{U Vm|S>mMo nmUr nidUmè`m `m AmOmamMo dU©Z hopÝaH$ emoJ«oZ `m ñdr{S>e S>m°ŠQ>aZo 1933 gmbr gd©àW‘ à{gÕ Ho$bo. earamV Amobmdm {Z‘m©U H$aUmè`m doJdoJù`m {R>H$mUÀ`m J«§WtZm gyO `oD$Z Ë`m§Mr H$m`©j‘Vm H$‘r qH$dm Zï> hmoUo ho `m AmOmamMo d¡{eï>ç. hm {dZme ñdV…À`mM earamVë`m nm§T>è`m noer H$aVmV. AmnbmM Hw$Ìm Amnë`mbm MmdVmo Ver hr n[apñWVr AgVo. Amnë`m earamVbo doJdoJio Ad`d Am{U Ë`m§À`m noer gm‘mÝ`V… Amnbo-naHo$ AmoiIyZ JwÊ`mJmoqdXmZo EH$Ì Zm§XV AgVmV. hr Amnë`m ‘mUgmbm AmoiIÊ`mMr à{H«$`m {~Zgbr H$s J¥hH$bhmà‘mUo emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘gmaIo à{VH$maeº$sMo Am°Q>moBå`yZ AmOma hmoVmV. d`mÀ`m Mm{ierV gwê$ hmoUmam hm emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘ {ó`m§‘Ü`o OmñV à‘mUmV AmT>iVmo. H$mhr à‘mUmV Ë`mV AmZwdm§{eH$Vmhr AgVo; nU Vmo Zo‘H$m H$gm gwê$ hmoVmo ho ‘mÌ AÚmn C‘Obobo Zmhr. bjUo Vm|S> Am{U S>moio H$moaSo> nS>Uo ho emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘Mo ‘w»` bjU. Vm|S>mV bmi {Z‘m©U H$aUmè`m J«§Wr Zï> Pmë`m‘wio bmi gwQ>V Zmhr. Ë`m‘wio ~mobm`bm, AÞ Mmdm`bm O‘V Zmhr. nXmWm©Mr Mdhr ZrQ> g‘OV Zmhr. Kmg ZrQ> {JiVm `oV Zmhr. AÞZ{bHo$bm Kmg {MH$Qy>Z am{hë`mgmaIm dmQ>Vmo. Ë`m‘wio {JiÊ`mgmR>r nmUr ß`mdo bmJVo. {O^obm Mao nS>VmV. bmi H$‘r Agë`mZo nMZ ZrQ> hmoV Zmhr. AÞ ZrQ> emofbo OmV Zmhr Am{U earamMo nmofUhr Anwao nS>Vo. H$Yr KemV, N>mVrV OiOi hmoVo, Vm|S>mV Amobmdm Zgë`mZo XmVhr ñdÀN> amhV ZmhrV Am{U bdH$a {H$S>VmV. S>moio H$moaSo> amhVmV. Ë`m‘wio S>moù`mV ‘mVr Joë`mgmaIo MwaMwaUo, ImOUo, AmJ hmoUo, bmb hmoUo Aem VH«$mar AgVmV. S>moù`m§V KÅ> òmd O‘Vmo. CÝhmH$So> ~KdV Zmhr. CÝhmZo Aly§Mr dm’$ hmoD$Z H$moaSo>nUm AmUIrZM dmT>Vmo. S>moù`mV OI‘m hmoD$Z Ñï>r OmÊ`mMrhr eŠ`Vm AgVo. ZmH$mVë`m H$moaSo>nUm‘wio dmg Z g‘OUo, ËdMobm H$moaSo>nUm, `moZr‘mJm©Mm H$moaSo>nUm Agohr Ìmg hmoVmV. `m {d{MÌ H$moaSo>nUm‘wio amoJr gVV AñdñW amhVmo. emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘À`m 60-70% amo1⁄2`m§‘Ü`o gm§YoXwIr ho bjU AmT>iVo. åhUyZM ho amoJr g§{YdmVmgmR>r doJdoJù`m d¡Ú- S>m°ŠQ>am§Mr Am¡fYo KoV amhVmV. Ë`m‘wio AmOmamMo {ZXmZ bdH$a hmoV Zmhr. A‘o[aHo$Vhr `m AmOmamÀ`m {ZXmZmg ghm df} Cera hmoVmo, Ago bjmV Ambo Amho. `wamonmVë`m gw‘mao nmM bmI amo1⁄2`m§Mrhr n[apñWVr doJir Zmhr. A§J XwIUo, A{Ve` WH$dm `oUo, X‘ bmJUo, aº$ H$‘r hmoUo Aer BVahr bjUo hmoVmV. S>moHo$XwIr, ñ‘aUeº$s H$‘r hmoUo, ‘Z {dM{bV amhUo Am{U Z¡amí` Agohr CnÐd `mV g§^dVmV. ¹${MV `H¥$V, ‘yÌqnS>, aº$dm{hÝ`m d ‘pñVîH$mMo H$m`©hr {~KSy> eH$Vo. {bå’$mo‘m `m H°$ÝgaMo à‘mU emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘À`m amo1⁄2`m§‘Ü`o 44 nQ>rZo OmñV Amho. {ZXmZ S>moù`m§Mm H$moaSo>nUm ‘moOUo AJXr gmono Amho. {’$ëQ>a nonaMm EH$ VwH$S>m S>moù`mV Ro>dVmV. Vmo 5 {‘{ZQ>m§V 5 {‘{b‘rQ>anojm H$‘r {^Obm Va S>moim H$moaS>m åhUyZ g‘Omdo. H$moaSo>nUmÀ`m BVahr VnmgÊ`m AmhoV. VgmM Vm|S>mMm H$moaSo>nUmhr AmoiIVm `oVmo. bmioÀ`m J«§WtMo EŠgao H$mT>VmV Am{U ImbÀ`m AmoR>mMm VwH$S>m H$mTy>Z bmiJ«§Wr gyú‘Xe©H$ `§ÌmImbr VnmgVmV. aº$mMr EEZE ZmdmMr ‘hmJS>r VnmgUr EH$Xm Var H$amdr. bKdrVyZ A°{gS> OmÊ`mMo à‘mU H$YrH$Yr {~KS>Vo. Ë`m‘wio Ë`mhr VnmgÊ`m OéarZwgma H$amì`m bmJVmV. emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘Mm H$moaSo>nUm Am‘dmVmgma»`m (èhþ‘°Q>m°BS> AmW«m©`Q>rg) g§{YdmVmVhr AmT>iy eH$Vmo. ‘mÂ`mH$S>À`m Am‘dmVmÀ`m 50 Q>ŠŠ`m§nojm OmñV amo1⁄2`m§‘Ü`o S>moù`m§Mm H$moaSo>nUm gmnS>bm. H$mhr Am¡fYm§‘wiohr (Z¡amí`, nmoQ>XwIr `mV dmnabr OmUmar) H$moaSo>nUm `oVmo. H°$ÝgaÀ`m CnMmamVë`m "bmBQ>'‘wiohr AgoM hmoVo. d`mo‘mZmZo gmR>rZ§Va ñdm^m{dH$ H$moaSo>nUm `oVmo. EMAm`ìhr ~m{YV H$mhr amo1⁄2`m§‘Ü`ohr AgmM H$moaSo>nUm AgVmo. CnMma emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘Mo {ZXmZ {OVŠ`m bdH$a hmoB©b {VVHo$ CnMma `eñdr hmoÊ`mMr eŠ`Vm OmñV. èhþ‘°Q>m°bm°{OñQ> `m AmOmamda CnMma H$aVmV. ZoÌVÁk, X§VamoJVÁk VgoM BVa {deofkm§Mr ‘XV doimodoir bmJVo. AmЩ hdoV Ìmg H$‘r hmoVmo. S>moù`m§Zm Mî‘m bmdbm åhUOo Ë`mV Yyi OmV Zmhr. S>moio Amobo Ro>dÊ`mgmR>r ‘b‘ {‘iVo. dma§dma nmUr {nD$Z qH$dm IS>rgmIa MKiyZ Vm|S>mbm Amobmdm `oVmo. XmVm§Mo Amamo1⁄2` amIUo ’$maM ‘hÎdmMo Amho. Ë`mgmR>r A°pÝQ>gopßQ>H$ Am¡fYmZo Mwim ^amì`mV. doXZmem‘H$ Am¡fYm§Mm Cn`moJ Amdí`H$Voà‘mUo H$aVmV. pñQ>am°BS>g, Šbmoamo{¹$Z, ‘oWmoQ´o>H$goQ> Aer Am¡fYo S>m°ŠQ>a dmnaVmV. AWm©V Ë`m§À`m Xwîn[aUm‘m§da bj Ro>dUo AmoKmZo AmboM. `m AmOmamda ~aoM g§emoYZ gwê$ Amho. Ë`mVyZ ZdZdr Am¡fYo `WmdH$me `oVrb. Am`wd}XmV H$moaSo>nUm ho dmVXmofmMo bjU Amho. Ë`m‘wio {VimMo Vob Am{U JmB©Mo Vyn `m§Mm BVa H$mhr dZñnVtgmo~V dmna Ho$bm, Va A{YH$ ’$m`Xm hmoUo eŠ` Amho. `m AmOmamZo H$moUr ‘aV Zmhr. emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘À`m H$moaS>çm bjUm§~amo~a OJV amhÊ`mgmR>r ‘Zmo~b dmT>dUo AË`§V Amdí`H$ Amho. b§JS>m ‘Zwî` Ogm bmH$S>r nm` KoD$Z C‘oXrZo OJVmo VgoM H$moaS>çm Vm|S>mgmR>r nmÊ`mMr ~mQ>br gmo~V Ro>dÊ`mMr ‘ZmMr V`mar Ho$br nm{hOo. BÀN>m VoWo ‘mJ©. ‘Zmo~b dmT>dÊ`mgmR>r `moJ, àmUm`m‘, g§JrV BË`mXtMm Cn`moJ hmoVmo. 1985 gmbr A‘o[aHo$V emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘ ’$mC§So>eZMr ñWmnZm Pmbr. {~«{Q>e emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘ Agmo{gEeZhr AmVm 21 dfmªMr Pmbr. ^maVmVhr Agm EH$ AmYmaJQ> Ah‘Xm~mXhÿZ EH$ é1⁄2Umb` MmbdVo. (kirtidaoza@gmail.com) ^maVmVbo `m AmOmamMo Zo‘Ho$ à‘mU ‘mhrV Zmhr; na§Vw Vo dmQ>Vo {VVHo$ H$‘r Zmhr `m{df`r EH$‘V Amho. AmOmamMr ’$maer ‘m{hVr Zgë`mZo amoJr AmoiIÊ`mMo à‘mUhr H$‘r Agmdo. S>moù`mMo nmUr AmQ>dUmam, Vm|S>Mo nmUr ni{dUmam AmOma Ago Á`mMo dU©Z Ho$bo OmVo Ë`m "emoJo«Ýg {gÝS´>mo‘'Mr ‘m{hVrM ’$maer H$moUmbm ZgVo. Ë`m‘wio é1⁄2U gm§YoXwIrgmR>r CnMma KoV amhVmV Am{U AmOma ~imdÊ`mMm YmoH$m dmT>Vmo. S>m°. lrH$m§V dmK hþ‘°Q>m°bm°{OñQ> (g§{YdmV VÁk), nwUo {deof Vm|S>Mo nmUr nidUmam - emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘ Vm|S> Am{U S>moio H$moaSo> nS>Uo ho emoJ«oÝg {gÝS´>mo‘Mo ‘w»` bjU.

×