ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา

95,185 views

Published on

Published in: Education, Technology
5 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
95,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
583
Comments
5
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Seminar
 2. 2. ความเป็นมาของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Seminar มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Seminar หรือภาษาลาตินว่า Seminarium จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนแบบสัมมนา ได้เริ่มขึ้นในประเทศเยอรมัน ที่ University of Halle เมื่อ ปี ค . ศ . 1694 ต่อมาในศตวรรษที่ 18 ค . ศ . 1869 ศาสตราจารย์ Charles Kendal Adam ที่ University of Michigan ได้นำวิธีสอน แบบนี้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จนสามารถพัฒนา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
 3. 3. ความหมายของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Good ( 1987 )   ได้ให้คำนิยามว่า   สัมมนา ( Seminar )   เป็นเทคนิคการสอนที่ไม่ได้ใช้เฉพาะ ระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น   เป็นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผู้เรียนศึกษาเรื่องที่ตนทำวิจัย หรือเป็นความรู้ระดับสูง   ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการนำและดูแลของผู้สอน   ด้วยวิธีการ อภิปรายรายงานวิจัยที่เป็นหัวข้อเรื่อง   ที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสนใจร่วมกัน และให้ดูความหมายของคำว่า   สัมมนา   จากคำว่า   Collogium  ซึ่งได้อธิบายว่า   เป็นการจัดชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   การเรียนเป็นการประชุมเรื่องที่ทำวิจัย   กิจกรรมหลักของชั้นเรียนมุ่งสนองตอบต่อการวางแผน   การแสวงหาลู่ทางการทำวิจัย ให้สำเร็จ   ตลอดจนประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจันนั้น
 4. 4. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พุทธศักราช 2525  ได้ให้ความหมาย การสัมมนาว่าดังนี้   คือ   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น   เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ   ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
 5. 5. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar ประสงค์   รวยสุข ( 2530 )   ให้ความหมายว่า การสัมมนา   เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อหาข้อยุติ   หรือให้ได้แนวทางทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วม ประชุม ถนอมศรี   จ่างตระกูล ( ม . ป . ป .)   ได้กล่าวถึงการประชุมสัมมนาว่า   หมายถึง   กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง   ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการศึกษาปัญหา   วิเคราะห์ปัญหาหรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม   โดยมีการอธิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง
 6. 6. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar ทัศนีย์   วิศาลเวชกิจ ( ม . ป . ป .)   ให้ความหมายคำว่า   สัมมนา   หมายถึง   การที่บุคคล กลุ่มหนึ่งมาเข้าร่วมประชุมกัน   โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้   ในลักษณะที่แต่ละคน หันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกัน   หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่มุ่งพิจารณากัน โดยเฉพาะ ( Paticular Topic )   โดยการนำเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นแนวปฏิบัติใหม่   จัดได้ว่าเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง   เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา   เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   หรือเพื่อเป็นการเตรียมตัว ให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ
 7. 7. จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar 1. เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาในอันที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา 2. เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติในอันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 3. เพื่อนำผลของการสัมมนา เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย 4. เพื่อการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายประสงค์
 8. 8. ประโยชน์ของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar 1. ผู้จัดหรือผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการเข้าร่วมสัมมนา 3. จะช่วยทำให้ระบบและวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. การสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน 9. สามารถร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงานได้ และฝึกการเป็นผู้นำ
 9. 9. ขั้นตอนของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar 1. นำหัวข้อเรื่องมาสัมมนา 2. ประชุมแบบบรรยาย หรืออภิปราย 3. แบ่งกลุ่มย่อย ร่วมกันอภิปราย 4. ประเมินผลการจัดสัมมนา 5. สรุปรายงานผล
 10. 10. ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar 1. คล้ายกับการประชุม 2. มีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 3. เป็นองค์ความรู้และปัญหาทางวิชาการ 4. เป็นกระบวนการรวมผู้ที่สนใจในความรู้ทางวิชาการที่มีระดับใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน มาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 6. เป็นกิจกรรมที่เร่งเร้าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความกระตือรือร้น 5. จะอาศัยหลักกระบวนการกลุ่ม ( Group Dynamic หรือ Group Process)
 11. 11. ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar 7. มีโอกาสพูดคุย โต้ตอบซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อกันทุกคน 10. มีผลประโยชน์ร่วมกันในระดับนานาชาติ 9. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในกระบวนการเรียนรู้แบบ Learning by doing และ Individual learing 8. ได้พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การคิด และการนำเสนอ ความเชื่อ ความคิดและความรู้อื่น ๆ ตลอดจนการเขียนรายงาน เป็นต้น 11. เล็งถึงกระบวนการที่จะได้รับมากกว่าผลที่จะได้รับจากการสัมมนา
 12. 12. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar 1. ผู้ดำเนินการสัมมนา 2. วิทยากร 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
 13. 13. อ้างอิง http://edu.msu.ac.th/seminar สมจิตร เกิดปรางค์ , นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ .   การสัมมนา .   กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ , 2545 . ถนอมศรี จ่างตระกูล . สัมมนาธุรกิจศึกษา : การประชุมสัมมนา . กรุงเทพมหานคร : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ม . ป . ท . ( อัดสำเนา ) ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ . สัมมนาธุรกิจศึกษา : การประชุมสัมมนา . กรุงเพทมหานคร : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ม . ป . ท . ( อัดสำเนา ) ประสงค์ รายณสุข . การพูดเพื่อประสิทธิผล . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2530. ราชบัญฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ . ศ . 2525. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ . 2526 Good V. Carter. Editor. Dictionary of Education . New York : Mc Graw – Hill, Inc. 1987.
 14. 14. คณะผู้จัดทำ http://edu.msu.ac.th/seminar นางพรสวรรค์ สงวนนาม 51030580213 รุ่น พ . 21 นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ 51030580214 รุ่น พ . 21 นางสาววรานุช ชื่นชม 51030580218 รุ่น พ . 21 นางสาวสิวินีย์ ศิลปวิวัฒน์ 51030580225 รุ่น พ . 21 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี
 15. 15. สวัสดี http://edu.msu.ac.th/seminar

×