Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิทยากรโดย    ศิวากรณ์ บุญนิล    ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมเชียงราย
“มารยาท” หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ“มารยาทไทย” ค...
มารยาทไทยเอกลักษณ์ของคนไทยที่กาหนดเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้  การแสดงความเคารพ  การส่งและการรับสิ่งของ  การยืน  กา...
การแสดงความเคารพ๑. การไหว้๒. การกราบ๓. การคานับ๔. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์๕. การแสดงความเคารพโดยทั่วไป
การไหว้ (วันทา) ระดับที่ ๑ การไหว้พระประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของห...
ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ทมีอายุมาก                   ี่ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง...
ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่วไปประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก
การกราบ (อภิวาท)  ๑. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ท่าเตรียมเทพบุตร  ท่าเตรียมเทพธิดา
การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์     จังหวะที่ ๑    อัญชลี (ชาย)         จังหวะที่ ๑         อัญชลี (...
การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์    จังหวะที่ ๒    วันทา (ชาย)       จังหวะที่ ๒       วันทา (หญิง)
การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์           จังหวะที่ ๓           อภิวาท (ชาย)              จ...
๒. การกราบผู้ใหญ่    การเดินเข่า  การกราบ
การกราบผู้ใหญ่ผู้กราบทั้งชายและหญิง               การนั่งพับเพียบประสานมือนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้...
การถวายความเคารพแบบสากล ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชาย ใช้วิธีถวายคานับ โดยค้อมตัวต่าพอสมควร
หญิง ใช้วิธีถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว  แบบสากลนิยม                แบบสากลนิยม  ยืนตรง หันหน้าไปทางท...
การกราบศพพระ                     บุคคลทั่วไป     ศพพระ กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์      ศพบุคคลท...
การส่ง - รับของ                    การส่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมา...
การส่ง - รับของ             การส่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตร...
การส่ง - รับของ๑                 การรับของขณะผู้ใหญ่นั่งพื้น           ชายและหญิง ปฏิบัติเหมือน...
การส่ง - รับของ             การรับของขณะผู้ใหญ่นั่งพื้น      ๓        รับสิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเ...
การยืน๑. การยืนเคารพธงชาติ๒. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์  –การยืนรับเสด็จ๓. การยืนในพิธีต่าง ...
การยืนเคารพธงชาติ
การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์    และพระบรมวงศานุวงศ์
การเดิน๑. การเดินในกรณีเกี่ยวกับสถาบันพรมหากษัตริย์  – การเดินนาเสด็จ  – การเดินตามเสด็จ๒. การเดินในพิธีทางศาสนา๓. การเด...
การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะนั่ง
การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน
การเดินนาผู้ใหญ่  การเดินตามผู้ใหญ่
การนั่ง๑. การนั่งพับเพียบ๒. การนั่งขัดสมาธิ๓. การนั่งหมอบ๔. การนั่งคุกเข่า๕. การนั่งเก้าอี้
การนั่งพับเพียบ
การนั่งขัดสมาธิ
การนั่งคุกเข่า
การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่
การนั่งเก้าอี้แบบพิธีการ
มารยาทไทย1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มารยาทไทย1

24,547 views

Published on

มารยาทไทย1

 1. 1. วิทยากรโดย ศิวากรณ์ บุญนิล ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมเชียงราย
 2. 2. “มารยาท” หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ“มารยาทไทย” ครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การแสดงความเคารพ การรับส่งสิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง การนอนการแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการการทักทาย การสนทนา การใช้คาพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสารรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ
 3. 3. มารยาทไทยเอกลักษณ์ของคนไทยที่กาหนดเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้  การแสดงความเคารพ  การส่งและการรับสิ่งของ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  การนอน
 4. 4. การแสดงความเคารพ๑. การไหว้๒. การกราบ๓. การคานับ๔. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์๕. การแสดงความเคารพโดยทั่วไป
 5. 5. การไหว้ (วันทา) ระดับที่ ๑ การไหว้พระประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก
 6. 6. ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ทมีอายุมาก ี่ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้ว
 7. 7. ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่วไปประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก
 8. 8. การกราบ (อภิวาท) ๑. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ท่าเตรียมเทพบุตร ท่าเตรียมเทพธิดา
 9. 9. การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์ จังหวะที่ ๑ อัญชลี (ชาย) จังหวะที่ ๑ อัญชลี (หญิง)
 10. 10. การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์ จังหวะที่ ๒ วันทา (ชาย) จังหวะที่ ๒ วันทา (หญิง)
 11. 11. การกราบ - แบบเบญจางคประดิษฐ์ จังหวะที่ ๓ อภิวาท (ชาย) จังหวะที่ ๓ อภิวาท (หญิง)ชาย ศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้น หลังไม่โก่งหญิง ศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย ราบไปกับพื้น หลังไม่โก่ง
 12. 12. ๒. การกราบผู้ใหญ่ การเดินเข่า การกราบ
 13. 13. การกราบผู้ใหญ่ผู้กราบทั้งชายและหญิง การนั่งพับเพียบประสานมือนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่าง มือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือ ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือ กราบครั้งเดียว
 14. 14. การถวายความเคารพแบบสากล ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชาย ใช้วิธีถวายคานับ โดยค้อมตัวต่าพอสมควร
 15. 15. หญิง ใช้วิธีถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว แบบสากลนิยม แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ ประทับ วาดเท้าข้างใดข้าง หนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับย่อตัวลง ลาตัว ตรง หน้าตรงทอดสายตาลง ปล่อยแขนทั้งสองข้าง แล้ว ยืนตรง แบบพระราชนิยม แบบพระราชนิยม
 16. 16. การกราบศพพระ บุคคลทั่วไป  ศพพระ กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ศพบุคคลทั่วไป กราบครั้งเดียวไม่แบมือ
 17. 17. การส่ง - รับของ การส่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไป ข้างหน้าค้อมตัวเล็กน้อยส่งของแล้วถอยเท้าขวากลับ ไหว้ ๑ ครั้งหญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไป ข้างหน้าย่อตัวเล็กน้อยส่งของแล้วไหว้ขณะที่ย่อตัวอยู่
 18. 18. การส่ง - รับของ การส่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาลงเข่าซ้าย ส่งของแล้วยืนตรง ไหว้ ๑ ครั้ง ถอยหลังพอประมาณ จึงหันหลังกลับหญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาลงเข่า ซ้ายส่งของแล้วไหว้ขณะที่ลงเข่า เสร็จแล้วยืนตรงถอบหลังพอประมาณ
 19. 19. การส่ง - รับของ๑ การรับของขณะผู้ใหญ่นั่งพื้น ชายและหญิง ปฏิบัติเหมือนกัน เดินเข่าเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่พอประมาณ นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย แสดงความเคารพ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ ๒ มากให้กราบ ๑ ครั้งแล้วรับของ กรณีผู้สงของอายุไม่มากให้ไหว้ตาม ระดับ แล้วรับของ
 20. 20. การส่ง - รับของ การรับของขณะผู้ใหญ่นั่งพื้น ๓ รับสิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเข่าขวาเล็กน้อย ถ้าผู้ใหญ่สนทนาด้วยให้นั่งในลักษณะ สารวม ก่อนจะลากลับให้กราบ ๑ ครั้ง หรือไหว้ ๑ ครั้ง ถือสิ่งของเดินเข่า ๔ ถอยพอประมาณลุกขึ้นถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
 21. 21. การยืน๑. การยืนเคารพธงชาติ๒. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ –การยืนรับเสด็จ๓. การยืนในพิธีต่าง ๆ๔. การยืนในโอกาสอื่น ๆ
 22. 22. การยืนเคารพธงชาติ
 23. 23. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
 24. 24. การเดิน๑. การเดินในกรณีเกี่ยวกับสถาบันพรมหากษัตริย์ – การเดินนาเสด็จ – การเดินตามเสด็จ๒. การเดินในพิธีทางศาสนา๓. การเดินในพิธีต่าง ๆ – การเดินตามศพเวียนเมรุ – การเดินขึ้นและลงเมรุ – การเดินเข้า - ออกห้องประชุม๔. การเดินผ่านผู้ใหญ่๕. การเดินนาหรือตามผู้ใหญ่๖. การเดินเชิญผ้าบังสุกุล
 25. 25. การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะนั่ง
 26. 26. การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน
 27. 27. การเดินนาผู้ใหญ่ การเดินตามผู้ใหญ่
 28. 28. การนั่ง๑. การนั่งพับเพียบ๒. การนั่งขัดสมาธิ๓. การนั่งหมอบ๔. การนั่งคุกเข่า๕. การนั่งเก้าอี้
 29. 29. การนั่งพับเพียบ
 30. 30. การนั่งขัดสมาธิ
 31. 31. การนั่งคุกเข่า
 32. 32. การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่
 33. 33. การนั่งเก้าอี้แบบพิธีการ

×