SlideShare a Scribd company logo

Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.doc

S
sividocz

Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng. các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu và luận văn ,bài mẫu điểm cao tại luanvanmaster.com

1 of 27
Download to read offline
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGUYỄN THỊ THÚY NGA
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 60.34.04.10
Đà Nẵng - 2019
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
Công trình được hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN
Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Đào Hữu Hòa
Phản biện 1: TS. NGUYỄN HIỆP
Phản biện 2: PGS.TS. BÙI VĂN HUYỀN
Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, Đà Nẵng được xem là một điểm sáng
trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, điều này đã giúp
cho thành phố Đà Nẵng có được một diện mạo mới khang trang, xinh
đẹp và đáng sống như hôm nay. Mặc dù đã đạt được những kết quả khả
quan trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên trong công
tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn rất nhiều nhược điểm, hạn
chế nhất là trong khâu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Chính vì vậy,
tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án
đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà
Nẵng” để tìm ra các giải pháp về quản lý công tác thẩm định dự án
đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo cho dự án đầu tư thành công,
giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án cẩn trọng và có chất
lượng tại thành phố Đà Nẵng.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây
dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
+ Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến
quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Làm rõ thực trạng quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư
xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng
trong thời gian qua.
+ Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà
nước trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai.
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý nhà nước trong thẩm định dự án đầu tư xây
dựng cơ bản được thực hiện bởi nguồn vốn ngân sách của thành phố
Đà Nẵng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Về nội dung: Tập trung vào công tác quản lý nhà nước đối
với thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân
sách của Thành phố. Các giải pháp đề xuất để hoàn thiện quản lý
công tác thẩm định ở góc độ cơ quan nhà nước cấp Thành phố.
+ Về không gian: Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được
thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
+ Về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp sử dụng trong luận văn được
thu thập trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017; các dữ liệu sơ cấp được
tiến hành điều tra trong quý II/2018; tầm xa của các giải pháp đề xuất
trong luận văn cho giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2035.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
a. Số liệu thứ cấp
Nguồn dữ liệu thứ cấp là thu thập dữ liệu thứ cấp từ hệ thống
hồ sơ thẩm định đầu tư XDCB được thực hiện bởi nguồn vốn ngân
sách của thành phố Đà Nẵng được lưu trữ tại Sở KH&ĐT; Các văn
bản, chính sách, quy định liên quan đến thẩm định dự án đầu tư
XDCB do Trung ương và địa phương ban hành; báo cáo thường
niên, số liệu thống kê của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng;
b. Số liệu sơ cấp
Để thu thập dữ liệu sơ cấp, tác giả sử dụng phương pháp
phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát thông qua bảng câu hỏi
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
3
trực tiếp.
4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
a. Sàng lọc dữ liệu
- Phân loại, sắp xếp thông tin theo thứ tự ưu tiên về độ quan
trọng để đưa vào sử dụng trong nghiên cứu đề tài.
- Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý bằng chương trình
SPSS trên máy tính.
b. Phương pháp phân tích
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp chuyên gia
5. Dự kiến các kết quả nghiên cứu chính
- Báo cáo tổng hợp lý thuyết làm cơ sở cho việc hình thành
khung phân tích ở Chương 2 cũng như các kinh nghiệm đúc rút được
thông qua nghiên cứu tại các địa phương trong và ngoài nước.
- Báo cáo tổng thuật tình hình các mặt hoạt động của thành
phố Đà Nẵng và thực trạng công tác quản lý nhà nước về thẩm định
các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách ở Đà Nẵng.
- Báo cáo về cơ sở tiền đề cùng các giải pháp nhằm tăng
cường công quản lý nhà nước về thẩm định các dự án đầu tư XDCB
từ nguồn vốn ngân sách ở Đà Nẵng trong tương lai.
6. Bố cục đề tài
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong
công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước trong công tác thẩm
định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.
- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong công
tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
4
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Để thực hiện luận văn này, tác giả đã đọc và tham khảo nhiều
công trình nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo đẳng tải trên các tạp
chí, các sách chuyên khảo, sách tham khảo và cá tài liệu khác. Tóm
lại, đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa
học trong và ngoài nước liên quan đến quản lý thẩm định dự án đầu
tư XDCB. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu khoa học nêu
trên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện
và đầy đủ về công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư
XDCB. Đây cũng là nội dung cơ bản mà tác giả cần tìm hiểu để có
cơ sở hoàn thiện luận văn của mình.

Recommended

Luận Văn Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng T...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng T...Luận Văn Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng T...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng T...sividocz
 
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới t...
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới t...Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới t...
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới t...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Quản lý chi Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...Luận Văn Quản lý chi Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...sividocz
 
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hu...
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hu...Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hu...
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hu...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng...
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng...Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng...
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng...sividocz
 
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Q...
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Q...Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Q...
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Q...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn Thiện Kiếm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Đă...
Hoàn Thiện Kiếm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Đă...Hoàn Thiện Kiếm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Đă...
Hoàn Thiện Kiếm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Đă...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà ...Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà ...sividocz
 

More Related Content

Similar to Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.doc

Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...sividocz
 
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.doc
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.docQuản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.doc
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.docdịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...sividocz
 
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.doc
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.docQuản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.doc
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.docdịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.doc
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.docQuản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.doc
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.docdịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
 
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.doc
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.docQuản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.doc
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.docdịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...sividocz
 
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Trích yếu luận văn
Trích yếu luận vănTrích yếu luận văn
Trích yếu luận vănHungDoQuoc2
 
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...sividocz
 
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.doc
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.docPhân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.doc
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.docsividocz
 
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...sividocz
 
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...sividocz
 

Similar to Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.doc (20)

Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...
Luận Văn Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sá...
 
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.doc
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.docQuản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.doc
Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định.doc
 
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...
Phân tích hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướ...
 
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
Quản lý đầu tư hạ tầng cơ sở y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
 
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.doc
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.docQuản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.doc
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Đà Nẵng.doc
 
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.doc
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.docQuản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.doc
Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.doc
 
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...
Quản Lý Đầu Tư Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Nông Nghiệp Tại...
 
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...
Luận Văn Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho b...
 
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.doc
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.docQuản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.doc
Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.doc
 
Luận văn: Xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách tỉnh Phú Yên
Luận văn: Xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách tỉnh Phú YênLuận văn: Xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách tỉnh Phú Yên
Luận văn: Xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách tỉnh Phú Yên
 
Luận văn: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, 9 ĐIỂM
Luận văn: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, 9 ĐIỂMLuận văn: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, 9 ĐIỂM
Luận văn: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, 9 ĐIỂM
 
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...
Luận Văn Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam...
 
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...
Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉn...
 
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...
Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại...
 
Trích yếu luận văn
Trích yếu luận vănTrích yếu luận văn
Trích yếu luận văn
 
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...
Quản lý nhà nước đối với các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ...
 
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...
Luận Văn QLNN về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trê...
 
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.doc
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.docPhân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.doc
Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PGT, Đà Nẵng.doc
 
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
Luận Văn Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa...
 
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...
Luận Văn Quản lý nhà nước về ĐTXDCB bằng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Bắc...
 

More from sividocz

Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.doc
Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.docLuận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.doc
Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.docsividocz
 
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...sividocz
 
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...sividocz
 
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...sividocz
 
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...sividocz
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...sividocz
 
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.doc
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.docLuận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.doc
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.docsividocz
 
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.doc
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.docLuận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.doc
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.docsividocz
 
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...sividocz
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...sividocz
 
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...sividocz
 
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...sividocz
 
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...sividocz
 
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.doc
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.docLuận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.doc
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.docsividocz
 
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...sividocz
 
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...sividocz
 
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...sividocz
 
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...sividocz
 
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...sividocz
 
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...sividocz
 

More from sividocz (20)

Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.doc
Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.docLuận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.doc
Luận Vănkế Toán Vốn Bằng Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Xây Dựng 492.doc
 
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nƣớc Ngoài Về Giải Quyết Tranh Chấp D...
 
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...
Luận văn Vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong pháp luật quốc tế hiện đ...
 
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...
Luận Văn Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Tha...
 
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Tín Dụng Trong Việc Xóa Đói Giảm Nghèo Tại T...
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Dân Tộc - Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh...
 
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.doc
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.docLuận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.doc
Luận Văn Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Hội Sở Chính Ngân.doc
 
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.doc
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.docLuận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.doc
Luận Văn Phương Pháp Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Lương Thực Đà Nẵng.doc
 
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...
Luận Văn Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức...
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nƣớc Về Giảm Nghèo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Đị...
 
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...
Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Các Dự Án Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tỉnh...
 
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...
những nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về chống cạn...
 
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Cụm Ngành Cá Tra Đồng Bằng Sông Cửu Lo...
 
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.doc
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.docLuận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.doc
Luận Văn Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Cụm Ngành TômTỉnh.doc
 
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...
Luận Văn Nguồn Lực Và Vấn Đề Nghèo Đói Của Hộ Nông Dân Huyện Võ Nhai Tỉnh Thá...
 
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty...
 
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lƣợng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gò...
 
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...
Luận Văn Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ P...
 
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...
Luận Văn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm - Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Ngân Hàng Tec...
 
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...
Luận Văn Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng (2000 - 2...
 

Recently uploaded

Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (12)

Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 

Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.doc

 • 1. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY NGA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2019
 • 2. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Đào Hữu Hòa Phản biện 1: TS. NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: PGS.TS. BÙI VĂN HUYỀN Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • 3. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, Đà Nẵng được xem là một điểm sáng trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, điều này đã giúp cho thành phố Đà Nẵng có được một diện mạo mới khang trang, xinh đẹp và đáng sống như hôm nay. Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn rất nhiều nhược điểm, hạn chế nhất là trong khâu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng” để tìm ra các giải pháp về quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo cho dự án đầu tư thành công, giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án cẩn trọng và có chất lượng tại thành phố Đà Nẵng. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng. 2.2. Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. + Làm rõ thực trạng quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. + Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai.
 • 4. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý nhà nước trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện bởi nguồn vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Tập trung vào công tác quản lý nhà nước đối với thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách của Thành phố. Các giải pháp đề xuất để hoàn thiện quản lý công tác thẩm định ở góc độ cơ quan nhà nước cấp Thành phố. + Về không gian: Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. + Về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp sử dụng trong luận văn được thu thập trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017; các dữ liệu sơ cấp được tiến hành điều tra trong quý II/2018; tầm xa của các giải pháp đề xuất trong luận văn cho giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2035. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu a. Số liệu thứ cấp Nguồn dữ liệu thứ cấp là thu thập dữ liệu thứ cấp từ hệ thống hồ sơ thẩm định đầu tư XDCB được thực hiện bởi nguồn vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng được lưu trữ tại Sở KH&ĐT; Các văn bản, chính sách, quy định liên quan đến thẩm định dự án đầu tư XDCB do Trung ương và địa phương ban hành; báo cáo thường niên, số liệu thống kê của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng; b. Số liệu sơ cấp Để thu thập dữ liệu sơ cấp, tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát thông qua bảng câu hỏi
 • 5. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 3 trực tiếp. 4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu a. Sàng lọc dữ liệu - Phân loại, sắp xếp thông tin theo thứ tự ưu tiên về độ quan trọng để đưa vào sử dụng trong nghiên cứu đề tài. - Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý bằng chương trình SPSS trên máy tính. b. Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp chuyên gia 5. Dự kiến các kết quả nghiên cứu chính - Báo cáo tổng hợp lý thuyết làm cơ sở cho việc hình thành khung phân tích ở Chương 2 cũng như các kinh nghiệm đúc rút được thông qua nghiên cứu tại các địa phương trong và ngoài nước. - Báo cáo tổng thuật tình hình các mặt hoạt động của thành phố Đà Nẵng và thực trạng công tác quản lý nhà nước về thẩm định các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách ở Đà Nẵng. - Báo cáo về cơ sở tiền đề cùng các giải pháp nhằm tăng cường công quản lý nhà nước về thẩm định các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách ở Đà Nẵng trong tương lai. 6. Bố cục đề tài - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. - Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng. - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.
 • 6. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 4 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực hiện luận văn này, tác giả đã đọc và tham khảo nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo đẳng tải trên các tạp chí, các sách chuyên khảo, sách tham khảo và cá tài liệu khác. Tóm lại, đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu khoa học nêu trên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và đầy đủ về công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư XDCB. Đây cũng là nội dung cơ bản mà tác giả cần tìm hiểu để có cơ sở hoàn thiện luận văn của mình.
 • 7. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 5 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1.1. Một số khái niệm về Dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản và thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản a. Khái niệm Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Dự án đầu tư xây dựng cơ bản là tài liệu kinh tế - kỹ thuật về một kế hoạch tổng thể huy động nguồn lực đầu vào cho mục tiêu đầu tư. Vì vậy, trong dự án đó, nội dung phải được trình bày một cách có hệ thống và chi tiết theo một trình tự, logic và theo đúng quy định chung của hoạt động đầu tư. b. Khái niệm Thẩm định dự án dầu tư xây dựng cơ bản Thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản là công tác tổ chức đánh giá xem xét và phân tích một cách khách quan trung thực và toàn diện về các nội dung trong dự án xây dựng nhằm đảm bảo dự án mang lại hiệu quả cao cho chủ đầu tư và xã hội cũng như phân tích thẩm tra thiết kế toàn diện đề án thiết kế cơ sở nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án trước khi tiến hành triển khai thi công xây dựng. 1.1.2. Khái niệm về Quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản là việc các cơ quan nhà nước tác động có tổ chức và định hướng vào quá trình thẩm định các nội dung của dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo tính hiệu quả dự án cho nhà đầu tư và xã hội.
 • 8. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 6 1.1.3. Đặc điểm quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản - Nhà nước là chủ thể tổ chức và quản lý các hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. - Chủ thể điều hành các hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản là nhà nước mà cụ thể hơn là các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân được nhà nước trao quyền. - Pháp luật là cơ sở và là công cụ quản lý hàng đầu, công cụ không thể thay thế do xuất phát từ nhu cầu khách quan trong hoạt động đầu tư để nhà nước tổ chức và quản lý các hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng và hoạt động kinh tế - xã hội nói chung. - Các quan hệ trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản diễn ra phức tạp và đa dạng đòi hỏi sự quản lý của nhà nước. - Sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi có một bộ máy thực hiện các hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản mạnh, có hiệu lực và hiệu quả và một hệ thống pháp luật về thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ hoàn chỉnh. 1.1.4. Vai trò quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản - Quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát dự án. - Quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản giúp cho việc sàng lọc dự án. - Quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản giúp cho việc thực thi pháp luật.
 • 9. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 7 1.1.5. Nguyên tắc của quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản - Phải tuân thủ pháp luật. Việc quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản vô cùng quan trọng. Để việc đánh giá và ra quyết định đầu tư vào dự án phải có cơ sở khoa học và khả thi thì công tác quản lý thẩm định cần bám sát các quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng các dự án. - Phải xác đinh rõ thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Công tác quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản gồm nhiều nội dung, mỗi nội dung có thể do một hay nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. - Phải bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Phải đảm bảo công khai, minh bạch từ giai đoạn ban hành pháp luật, xây dựng chính sách về quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản đến giai đoạn thực hiện các nội dung quản lý thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH THÀNH 1.2.1. Công tác ban hành và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Trên cơ sở công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Xây dựng 2014; Luật Đầu tư công 2014, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB; UBDN cấp tỉnh, thành ban hành các văn bản
 • 10. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 8 hướng dẫn nhằm quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB tại địa phương đồng thời phổ biến, quán triệt, hướng dẫn gửi trực tiếp cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, các Chủ đầu tư và cơ quan điều hành trên địa bàn cập nhật thông tin có hiệu quả, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: - Mức độ ban hành kịp thời phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB; Số lượng và tỷ lệ văn bản ban hành có sai sót phải chỉnh sửa; - Mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đến chất lượng ban hành văn bản. 1.2.2. Công tác thực hiện các nội dung và quy trình thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Khâu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thẩm định dự án là thực hiện các công việc thẩm định (xem xét, đánh giá) dự án. Cơ sở hình thành quy trình thực hiện thẩm định dự án đầu tư là nhiệm vụ tổng quát của công tác thẩm định dự án đầu tư: Phân tích đánh giá tính khả thi của dự án về công nghệ, kinh tế, xã hội, môi trường v.v…; Đề xuất và kiến nghị với nhà nước là chấp nhận hay không chấp nhận dự án, nếu chấp nhận thì với những điểu kiện nào. Ngoài ra, nghiên cứu vận dụng linh hoạt các quy trình nhằm rút ngắn thủ tục, thời gian đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng Đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: - Sự phù hợp của kết quả thực hiện thẩm định dự án so với mục tiêu đầu tư chủ trương đầu tư; Số lượng dự án được thẩm định đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt. - Năng lực của cán bộ từng bộ phận trong quy trình thẩm định
 • 11. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 9 dự án đầu tư XDCB. - Mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đến chất lượng quy trình và thủ tục thẩm định. 1.2.3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Thực hiện các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB, UBND thành phố tiến hành kiểm tra công tác thẩm định của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, quyết định thu hồi, hủy kết quả thẩm định hoặc yêu cầu tổ chức thẩm định lại khi phát hiện có sai sót trong công tác thẩm định ảnh hưởng đến tính pháp lý, chất lượng, an toàn, chi phí và tiến độ xây dựng công trình. Đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: - Số lần kiểm tra, thanh tra đã tổ chức của các bộ phận quản lý liên quan. - Tỷ lệ các sai phạm trong công tác thẩm định bị xử lý trên tổng số các sai phạm bị phát hiện. - Mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đến chất lượng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 1.2.4. Tổ chức quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản - Tổ chức bộ máy hành chính quản lý thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản - Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo từng cấp Để đánh giá mức độ hiệu quả của công tác này, có thể đánh
 • 12. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 10 giá dựa trên các tiêu chí sau: - Tổ chức bộ máy quản lý, phân cấp thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư XDCB. - Số lượng và trình độ của cán bộ tham gia quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư XDCB. - Mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đến chất lượng công tác tổ chức, nhân sự trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.3.1. Nhân tố chủ quan a. Năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định b. Phương pháp và tiêu chuẩn thẩm định c. Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho quá trình thẩm định d. Thời gian ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư 1.3.2. Nhân tố khách quan a. Môi trường kinh tế b. Môi trường pháp lý 1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG KHÁC 1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội 1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 1.4.3. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ các địa phƣơng khác
 • 13. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 11 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1. Giới thiệu về thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.283,42 km2; trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 241,51 km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.041,91 km2. Với quyết tâm “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung và cả nước”, thành phố đã khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước để phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để xây dựng và phát triển thành phố. 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng a. Đặc điểm kinh tế Trong giai đoạn 2012-2017, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội GRDP của Đà Nẵng luôn ở mức 8-9%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tình hình thu chi ngân sách của thành phố Đà nẵng giai đoạn 2012-2017 cũng khá cao so với nhiều địa phương trong cả nước và có tốc độ tăng dần qua các năm. Trong giai đoạn 2012 - 2017, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn vốn ngân sách thành phố là 64.938 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hằng năm 12%. Năm 2017, Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9-10% so với năm 2016, tổng vốn đầu tư phát triển toàn Thành phố ước 37.450 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2016.
 • 14. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 12 b. Đặc điểm xã hội Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997, nằm trong vùng Nam Trung Bộ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số Đà Nẵng năm 2017 là 1.064.070 người. Trong những năm qua, kinh tế Đà Nẵng phát triển, nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động tăng nhanh; tỷ lệ thất nghiệp tuy đã giảm liên tục từ nhiều năm nay những vẫn còn khá cao so cả nước. 2.1.3. Tình hình đầu tƣ xây dựng cơ bản của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 Để phát huy hiệu quả đầu tư công, trong giai đoạn tới, thành phố tiếp tục triển khai, nghiên cứu điều chỉnh hợp lý và tăng cường quản lý quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.Trên tinh thần đó, thành phố ưu tiên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề mới như công nghệ thông tin, công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao nhằm tạo ra động lực mới và tăng tính cạnh tranh. 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1. Công tác ban hành và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND thành phố kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, bám sát nhu cầu thực tế, được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 • 15. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 13 Bảng 2.3. Các văn bản liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tƣ XDCB của TP. Đà Nẵng giai đoạn 2013 -2017 TT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 1 Quy hoạch Văn bản 5 6 7 5 8 2 Kế hoạch Văn bản 2 2 3 3 3 3 Đề án Văn bản 0 0 0 1 1 Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng Bảng 2.4. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB giai đoạn 2013 -2017 TT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Tổ chức tập huấn Đợt nghiệp vụ liên quan a tập 2 3 3 2 2 đến thẩm định dự án huấn đầu tư XDCB Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng Bảng 2.5. Thống kê mô tả các khảo sát về công tác ban hành và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Biế Giá Giá Giá Giá trị Giá trị xuất Độ n Cỡ trị trị trị Tổng trung hiện lệch điều mẫu nhỏ lớn trung vị nhiều chuẩn tra nhất nhất bình nhất A1 50 2 3 141 2,82 3 3 0,455 A2 50 2 4 148 2,96 3 3 0,452 A3 50 2 4 149 2,98 3 3 0,452 A4 50 1 4 130 2,60 3 3 0,469 Nguồn: Khảo sát và tính toán của tác giả
 • 16. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 Trong đó: A1- Tính kịp thời của các văn bản quy hoạch, kế hoạch và chính sách; A2- Khả năng giải quyết vấn đề của các văn
 • 17. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 14 bản quy hoạch, kế hoạch và chính sách; A3- Sự đổi mới, sáng tạo trong công tác đề xuất quy hoạch, kế hoạch và chính sách; A4- Sự phổ biến và lan truyền rộng rãi của các văn bản quy hoạch, kế hoạch và chính sách. 2.2.2. Công tác thực hiện các nội dung và quy trình thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Triển khai một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính như Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến tất cả các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định và đảm bảo chất lượng để các sở ngành chuyên môn khi tiếp nhận hồ sơ là đã đủ cơ sở để thẩm tra, thẩm định. Tránh trường hợp hồ sơ trình lên và trả về nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Bảng 2.7. Tình hình thẩm định, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, dự án đầu tƣ XDCB tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 -2017 TT Nội dung ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 1 Số lượng dự án đầu Dự 174 179 194 201 162 tư theo kế hoạch án Số lượng dự án Dự 2 được phê duyệt chủ 10 10 8 9 11 án trương đầu tư Số lượng dự án Dự 3 được phê duyệt dự 11 15 10 8 11 án án đầu tư Nguồn: HĐND thành phố Đà Nẵng
 • 18. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 15 Bảng 2.8. Thống kê mô tả các khảo sát về công tác thực hiện các nội dung và quy trình thẩm định dự án đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách Giá trị Biến Cỡ Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị xuất Độ lệch điều nhỏ lớn Tổng trung trung hiện mẫu chuẩn tra nhất nhất bình vị nhiều nhất B1 50 2 5 146 2,93 4 3 0,452 B2 50 1 4 135 2,70 3 3 0,462 B3 50 1 4 115 2,30 3 3 0,504 B4 50 2 5 110 2,20 4 3 0,519 B5 50 1 4 143 2,86 3 3 0,454 Nguồn: Khảo sát và tính toán của tác giả Trong đó: B1- Tiếp nhận hồ sơ; B2- Phù hợp với danh sách phê duyệt chủ trương dự án; B3- Bảo đảm với kế hoạch nguồn vốn; B4- Thời gian thực hiện thẩm định dự án đầu tư XDCB; B5- Chất lượng thẩm định dự án đầu tư XDCB. 2.2.3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Từ khi Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực, trong những năm qua, ngành Thanh tra thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố để xây dựng, triển khai công tác thanh tra và đạt được nhiều kết quả tích cực, các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Trong giai đoạn 2013 – 2017, Thành phố đã tổ chức các đoàn thanh kiểm tra nhằm tránh lãng phí, thất thoát vốn địa phương, thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thẩm định dự án đầu tư XDCB từ ngân sách thành phố, đảm bảo hiệu quả đầu tư từ ngân sách địa phương như sau:
 • 19. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 16 Bảng 2.9: Tình hình tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu XDCB tại TP. Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2017 TT Tuyến ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 2017 1 Thanh tra Số đoàn 5 6 6 7 7 thành phố thanh tra 2 Thanh tra Sở Số đoàn 5 5 5 6 6 thanh tra 3 Thanh tra Số đoàn 3 3 4 4 5 quận, huyện thanh tra Bảng 2.10: Tình hình xử lý vi phạm công tác thẩm định dự án đầu tƣ XDCB tại TP. Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2017 TT Nội dung ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 2017 1 Số dự án thanh tra Dự án 11 12 10 9 10 2 Số dự án bị xử lý Dự án 3 2 2 3 4 3 Tỷ lệ dự án bị xử % 27% 17% 20% 30% 40% lý/dự án thanh tra Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng Bảng 2.11. Thống kê mô tả các khảo sát về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản Giá trị Biến Cỡ Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị xuất Độ lệch điều nhỏ lớn Tổng trung trung hiện mẫu chuẩn tra nhất nhất bình vị nhiều nhất C1 50 2 4 138 2,76 3 3 0,458 C2 50 2 5 129 2,58 4 3 0,471 C3 50 2 4 141 2,82 3 3 0,455 C4 50 2 5 135 2,70 4 3 0,462 Trong đó: C1- Sự quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB; C2- Tính bất ngờ trong công tác kiểm tra, thanh tra các dự án đầu tư; C3- Sự minh
 • 20. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 17 bạch trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thẩm định dự án đầu tư XDCB; C4- Mức tiền phạt cho các hành vi vi phạm pháp luật về thẩm định dự án đầu tư XDCB. 2.2.4. Tổ chức quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản Để phát huy hiệu quả đầu tư công, thành phố rà soát, lựa chọn, tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư phù hợp định hướng phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên các dự án trọng điểm, dự án tạo động lực cho phát triển; UBND thành phố đã ban hành Quyết định quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố để phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố trong đó phân cấp thẩm quyền quyết định vốn đầu tư cho UBND quận, huyện từ 05 tỷ lên 15 tỷ đồng nhằm quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách được chặt chẽ, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở ngành, quận, huyện. Bảng 2.13. Thống kê mô tả các khảo sát về công tác tổ chức quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản Biến Giá Giá Giá Giá Giá trị xuất Độ điều Cỡ trị trị trị trị Tổng hiện lệch tra mẫu nhỏ lớn trung trung nhiều chuẩn nhất nhất bình vị nhất D1 50 2 3 139 2,78 3 3 0,457 D2 50 1 3 130 2,60 2 3 0,469 D3 50 1 3 127 2,54 2 3 0,475 D4 50 2 4 127 2,54 3 4 0,475 Nguồn: Khảo sát và tính toán của tác giả Trong đó: D1- Tổ chức bộ máy QLNN; D2- Công tác đào tạo cán bộ QLNN; D3- Chất lượng đội ngũ cán bộ QLNN; D4- Ứng dụng CNTT trong quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB.
 • 21. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 18 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc Thành phố đặc biệt quan tâm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, ban hành các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, hẹn giờ giao dịch hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, triển khai “cơ chế” và “một cửa liên thông”; những chính sách có tính chiến lược trong dài hạn của thành phố Đà Nẵng như tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, ưu đãi đầu tư trong những lĩnh vực trọng yếu. Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch thẩm định dự án đầu tư, chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của thành phố được thực hiện đúng trình tự và tiến độ thời gian quy định. Đồng thời, việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch thẩm định dự án đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách gắn với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng. Những năm gần đây, phân bổ vốn đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB rồi mới bố trí vốn cho các dự án xây dựng mới, tập trung đầu tư các dự án cấp bách cần thiết và các dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế đầu tư dàn trải lãng phí. Đạo đức, thái độ và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản được đánh giá cao. Quy trình thanh tra, kiểm tra quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần hạn chế thất thoát lãng phí trong đầu tư và giúp các đơn vị biết được những hạn chế, yếu kém trong chuyên môn. Năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác thanh tra ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao.
 • 22. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 19 Ngoài ra, các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. 2.3.2. Những tồn tại hạn chế Một là, Theo quy định tại Luật Đầu tư công, để được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án phải được phê duyệt chủ trương đầu tư. Điều kiện để trình phê duyệt chủ trương bao gồm nhiều thủ tục như thẩm định nguồn vốn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường… Song thực tế, các yêu cầu này không phát huy hiệu quả mà còn làm kéo dài thời gian phê duyệt do chưa xác định được tổng kinh phí cho cả giai đoạn tại thời điểm lập chủ trương đầu tư Hai là, Định hướng cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chủ động cho chính quyền địa phương đang bị ảnh hưởng Ba là, Nội dung thẩm định cần thực hiện là khối lượng công việc khá lớn và với lực lượng công chức có hạn, sự hiểu biết chuyên sâu các lĩnh vực (kỹ thuật, kinh tế, pháp luật) của các công chức trong Cơ quan chuyên môn về xây dựng (CQCM) là không thể Bốn là, Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thẩm định dự án đầu tư XDCB tại địa phương chưa toàn diện, chưa chú trọng vào giai đoạn quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư. 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế Một là, Xuất phát điểm của thành phố thấp, quy mô nhỏ dẫn đến hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư, tài chính, ngân sách, lao động, dân số, sức mua, hệ thống thị trường,v.v… có khởi điểm hạn chế hơn các trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước Hai là, Luật và các quy định về quản lý thẩm định dự án đầu tư chưa được đồng bộ và hoàn thiện, thường xuyên thay đổi, bổ sung làm ảnh hưởng đến tính ổn định, gây khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB
 • 23. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 20 Ba là, Đối với các vấn đề cụ thể nêu ở các luật hiện hành còn có những nội dung chưa rõ và chưa đủ, quy định chưa nhất quán trong việc phân định trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình sử dụng, quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB. Bốn là, Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền có mặt còn hạn chế, còn bị động trong một số lĩnh vực Năm là, Thiếu chế tài đủ mạnh đối với các vi phạm trong quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB Sáu là, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB chưa phổ biến. CHƢƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1. Các văn bản pháp lý 3.1.2. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng 3.1.3. Quan điểm và định hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ban hành và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý nhà nƣớc về thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách  Bám sát nhu cầu thực tế, được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ
 • 24. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 21 trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  Chủ động đề xuất và tham mưu các chính sách, đề án quy hoạch tổng thể dài hạn nhằm phát triển công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB tại địa phương.   Tăng cường công tác quảng bá cũng như tuyên truyền các văn bản, chính sách và đề án rộng rãi, công khai đến các cá nhân, tổ chức quản lý để có thể nắm bắt tình hình và thẩm định dự án đầu tư đúng định hướng đề ra.   Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.  3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách   Các nhà đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, đảm bảo việc lập hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng để các sở ngành chuyên môn khi tiếp nhận hồ sơ là đã đủ cơ sở để thẩm định.   Công khai, minh bạch trong quản lý thẩm định dự án đầu tư, thường xuyên đánh giá hiệu quả quản lý thẩm định dự án   Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ theo quy định, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý thẩm định dự án đầu tư.   Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý và xây dựng kế hoạch đầu tư công, trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.   Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, trong đó đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến một cửa điện tử   Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quy trình thẩm định dự án theo hướng đơn giản, rõ ràng, giảm bớt thời gian giải
 • 25. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 22 quyết các thủ tục hành chính. 3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sai phạm trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách  UBND Thành phố cần có kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra công trình được thẩm định đầu tư từ NSNN địa phương, hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra gây khó khăn, mất thời gian cho các đối tượng thanh tra.   Qua thanh tra, kiểm tra có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB từ ngân sách địa phương.   Thường xuyên có những giải pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm thanh tra, đặc biệt là chấn chỉnh thái độ, đạo đức của cán bộ thanh tra, khi phát hiện ra hiện tượng có thỏa thuận giữa cán bộ thanh tra và nhà đầu tư thì phải xử lý nghiêm.   UBND Thành phố cần tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đi vào thực chất, tránh hình thức, đối phó  3.2.4. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nhà nƣớc trong thẩm định dự án ngân sách đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách   Cải cách hành chính công, bảo đảm cho bộ máy hành chính hoạt động tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, điều hành có hiệu quả hơn hoạt động kinh tế-xã hội của Thành phố.   Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư cần tăng cường, chủ động đi thực tế tại cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện các công trình   Trong công tác chỉ đạo, điều hành cần bám sát thực tiễn và cân đối nguồn lực, có chính sách phù hợp; đề cao nhận thức và vai
 • 26. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 23 trò cá nhân trong hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát tiến độ thường xuyên.  Nâng cao năng lực và hiệu lực hoạt động của các cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kết quả quản lý thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách thành phố.   Xây dựng phần mềm thống kê thời gian (số ngày) rút ngắn thêm tại các đơn vị so với thời gian yêu cầu nêu trên để cuối năm tổng kết được tổng số hồ sơ và tổng thời gian rút ngắn thêm tại mỗi đơn vị.  3.2.5. Giải pháp khác   Về hoàn thiện “sản phẩm” cơ hội đầu tư, ngoài việc hoàn thiện quy hoạch, cơ sở hạ tầng và thủ tục hành chính hay quản trị công…, nên hoàn thiện theo hướng ưu tiên đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư có mục đích chính là đầu tư tìm kiếm thị trường và đầu tư tìm kiếm hiệu quả thông qua các yếu tố đầu vào   Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, phát huy sức mạnh đồng thuận để thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố   Vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tiễn, hình thành “một hướng tư duy phát triển mới, một cách làm mới, nói đi đôi với làm” trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.   Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù; sự đồng thuận và hợp tác của các địa phương trong vùng nhằm hình thành các chủ trương về liên kết phát triển vùng.   Bảo đảm nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu cho người dân và du khách.  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  Một là, Qua những năm qua, Nhà nước đã có bước tiến lớn trong việc xây dựng các bộ luật liên quan đến quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu
 • 27. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 24 thầu, thông tư, nghị định và các văn bản hướng dẫn... đã khắc phục được cơ bản tồn tại trong quản lý quá trình đầu tư công; từng bước khắc phục tình trạng công tác chuẩn bị đầu tư sơ sài, kém chất lượng Hai là, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ tài chính cần quan tâm hơn đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý thẩm định dự án đầu tư XDCB. Ba là, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu phân định rõ thẩm quyền giữa thanh tra các ngành; giữa thanh tra ngành và thanh tra cấp hành chính; giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc thanh tra, kiểm tra. KẾT LUẬN Luận văn "Quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng” tập trung đi sâu tìm hiểu, khai thác và nghiên cứu các tài liệu chuyên môn về công tác thẩm định dự án đầu tư, song song bên cạnh đó thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu thứ cấp của Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng, Sở Tài chính Đà Nẵng và các trang thông tin điện tử để thấy được thực trạng của công tác quản lý nhà nước trên địa bản thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh một số mặt đã đạt được nêu trên, do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế, các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu đã có những ảnh hưởng quyết định đến lý luận, nghiên cứu và nhận định của tác giả. Do đó, luận văn vẫn còn nhiều nội dung cần giải quyết, làm sáng tỏ và phát triển hơn nữa. Đây cũng là một trong những trăn trở rất lớn của tác giả khi thực hiện luận văn này. Hy vọng trong thời gian tới, tác giả sẽ có những tìm hiểu sâu sắc, toàn diện ở những nghiên cứu cao hơn về vấn đề này.