SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
1
‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
)"‫("החברה‬
‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬‫לתקופה‬‫ב‬ ‫שהסתיימה‬-31‫במרס‬2018
‫הכספיים‬ ‫(הנתונים‬–‫בשקלים‬)‫מדווחים‬
‫החברה‬‫הינה‬"‫תאגיד‬‫קטן‬"‫כהגדרת‬‫מונח‬‫זה‬‫בתקנות‬‫ניירות‬‫ערך‬(‫דוחות‬‫תקופתיים‬‫ומיידיים‬,)
‫התש‬"‫ל‬-1970)"‫"התקנות‬ :‫(להלן‬‫נכון‬‫למועד‬‫הדוח‬,‫החברה‬‫מאמצ‬ ‫אינה‬‫ת‬‫את‬‫ההקלות‬‫שניתנו‬
‫לתאגידים‬‫קטנים‬‫התקנות‬ ‫במסגרת‬1
.
‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬‫החברה‬‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עדכנית‬ ‫סקירה‬ ‫הכולל‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫את‬ ‫בזאת‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדת‬
‫(להלן‬ ‫ידה‬ ‫על‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬‫גם‬" :‫הקבוצה‬‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הכספיות‬ ‫התוצאות‬ ‫ואת‬ )"‫לשלושת‬
‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬31‫במר‬‫ס‬2018" :‫(להלן‬‫תקופת‬‫הדוח‬)".
‫החברה‬ ‫ענייני‬ ‫במצב‬ ‫שחלו‬ ‫העיקריים‬ ‫והשינויים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫סוקר‬ ,‫זה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬.‫הדוח‬ ‫בתקופת‬
‫נערך‬ ‫והוא‬ ‫מצומצם‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫היקפו‬‫המלא‬ ‫התקופתי‬ ‫הדוח‬ ‫גם‬ ‫מוצג‬ ‫קוראו‬ ‫שבפני‬ ‫הנחה‬ ‫תחת‬‫של‬
‫שנת‬2017:‫(להלן‬"‫התקופתי‬ ‫הדוח‬)"2
.
‫השו‬ ‫תנאי‬ ‫לאור‬‫ההפעלה‬ ‫תפיסת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫החברה‬ ‫נמצאת‬ ,‫המשתנים‬ ‫ק‬
‫הקיימי‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫הצעות‬ .‫החדשה‬ ‫למציאות‬ ‫הארגוני‬ ‫והמבנה‬‫ם‬‫מתמקדות‬ ‫והחדשים‬
‫קשר‬ ‫מערכות‬ ‫וכן‬ ‫וסייבר‬ ‫מודיעין‬ ‫מערכות‬ ,‫חכמות‬ ‫ערים‬ ‫וניהול‬ ‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ,‫התקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בעולמות‬
.‫טקטיות‬‫החב‬‫ומורכבות‬ ‫מתקדמות‬ ‫מערכות‬ ‫למכירת‬ ‫פיזיות‬ ‫תשתיות‬ ‫ממכירת‬ ‫מעבר‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאת‬ ‫רה‬
‫ו‬‫משקיעה‬‫בכך‬‫כתפיסת‬ ‫החברה‬ ‫מציבה‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬ ‫במסגרת‬ .‫העבר‬ ‫לעומת‬ ‫גדולים‬ ‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫מאמצי‬
‫למדינת‬ ‫מחוץ‬ ‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫סמכויותיהם‬ ‫הורחבו‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫במרכז‬ ‫וצרכיו‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫עולם‬
‫ישראל‬‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫בלבד‬ ‫הטלקום‬ ‫בתחום‬ ‫פתרונות‬ ‫לעומת‬ ‫החברה‬ ‫פתרונות‬ ‫מגוון‬ ‫למכירת‬ ‫אחראים‬ ‫שהם‬ ‫כך‬ ,
‫מעבר‬ ‫בתהליך‬ ‫שמדובר‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫מאמינה‬ ‫החברה‬ .‫בעתיד‬ ‫פרי‬ ‫יישאו‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬ ,‫החברה‬ ‫להערכת‬ .‫בעבר‬
‫הגיאוגר‬ ‫ובפריסתה‬ ‫בפתרונותיה‬ ‫הגלום‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫למצות‬ ‫יוכל‬ ‫יישומו‬ ,‫מורכב‬‫בעולם‬ ‫פית‬
.‫ובישראל‬
‫כחלק‬‫מהתהליך‬‫האמור‬‫ולאור‬‫מצב‬‫השווקים‬,‫החברה‬‫מתאימה‬‫את‬‫משאביה‬‫לתמיכה‬‫יעילה‬‫במיקוד‬‫העסקי‬
‫של‬‫החברה‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫התפעולית‬ ‫היעילות‬ ‫להגברת‬ ‫מתמשך‬ ‫מאמץ‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬
1
‫לפרטים‬‫דיווח‬ '‫ר‬ ,‫רבעונית‬ ‫במתכונת‬ ‫דיווח‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החלטת‬ ‫אודות‬‫מיידי‬‫מיום‬29‫במאי‬2017,
‫מס‬'‫אסמכתא‬2017-01-055602.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
2
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬28‫במר‬‫ס‬2018‫אס‬ '‫מס‬ ,‫מכתא‬2018-01-031549‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
.)‫ההפניה‬
2
‫לעניין‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬‫פעילות‬‫ה‬‫החזויה‬‫של‬‫הקבוצה‬,‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ ‫הינו‬
‫ניירות‬,‫ערך‬‫התשכ"ח‬-1968,)"‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫"חוק‬ :‫(להלן‬‫של‬ ‫פנימיות‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬
‫הקבוצה‬ ‫אשר‬ ‫מכרזים‬ ‫תוצאות‬ ‫ועל‬ ‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫חתמו‬ ‫עליהם‬ ‫חוזים‬ ‫על‬ ,‫כיום‬ ‫החברה‬
‫להתממשות‬ ‫ודאות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ .‫בהם‬ ‫להשתתף‬ ‫מתעתדת‬ ‫או‬ ‫משתתפת‬
‫ול‬ ,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫לעיל‬ ‫ההערכות‬‫שתתמ‬ ‫ככל‬ ,‫התממשותן‬ ‫מועדי‬‫מ‬‫היתר‬ ‫בין‬ ‫וזאת‬ ,‫שנה‬
‫גורמים‬ ‫בשל‬‫חיצוניים‬‫שלקבוצה‬‫אין‬‫יכולת‬‫ש‬ ‫או‬ ‫עליהם‬ ‫השפעה‬ ‫או‬ ‫שליטה‬‫יכולת‬‫השפעת‬
‫הקבוצה‬‫להשפיע‬‫עליהם‬.‫מוגבלת‬
‫בב‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬‫י‬‫אור‬3‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬,‫פועלת‬ ‫החברה‬‫לפי‬‫מגזרי‬‫ה‬‫פעילות‬‫הבאים‬:
.‫א‬‫מגזר‬‫מר‬‫גלובל‬:
‫מגזר‬‫גלובל‬ ‫מר‬‫עוסק‬‫במכירת‬‫פתרונות‬‫בעולם‬ ‫החברה‬)‫ישראל‬ ‫(למעט‬‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫ובהטמעתם‬
‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬‫האופטיי‬ ‫הסיבים‬ ‫בתחום‬ ‫תשתיות‬ ‫פרויקטי‬ ‫לרבות‬‫ם‬‫פרו‬ ,‫י‬‫ביטחון‬ ‫קטי‬
‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫עיקר‬ .‫סייבר‬ ‫והגנת‬ ‫מודיעין‬ ,‫המולדת‬‫המגזר‬‫מרוכז‬‫ת‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫במדינות‬
.‫הרחוק‬ ‫והמזרח‬ ‫אפריקה‬‫תהלי‬ ‫החל‬ ‫זה‬ ‫במגזר‬‫והמכירות‬ ‫השיווק‬ ‫ביכולת‬ ‫משמעותי‬ ‫שדרוג‬ ‫ך‬
.‫המקומית‬ ‫הביצוע‬ ‫יכולת‬ ‫וכן‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬
.‫ב‬‫מגזר‬‫מר‬‫ישראל‬:
‫מגזר‬‫פועל‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬‫ועוסק‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫אופטית‬ ‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בפריסת‬ ‫בעיקר‬
‫וסלולרית‬,‫הקמת‬DATA CENTER‫של‬ ‫פרויקטים‬ ,‫אסטרטגים‬ ‫מתקנים‬ ‫לאבטחת‬ ‫פתרונות‬ ,
‫וחכ‬ ‫בטוחה‬ ‫עיר‬‫ו‬ ‫התקנה‬ ,‫תחזוקה‬ ‫שירותי‬ ‫וכן‬ ‫מה‬‫שירותי‬.‫מעבדה‬‫מירב‬ ‫את‬ ‫מאגד‬ ‫המגזר‬
.‫בישראל‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬‫למגזר‬‫החברה‬ .‫ומתקדם‬ ‫אחוד‬ ‫שירות‬ ‫ומערך‬ ‫מכירות‬ ‫מערך‬
.‫הקיימות‬ ‫לפעילויות‬ ‫המשיקים‬ ‫חדשים‬ ‫פעילות‬ ‫לתחומי‬ ‫לכניסה‬ ‫מאמצים‬ ‫משקיעה‬
.‫ג‬‫מגזר‬‫מר‬‫ביטחון‬‫וטכנולוגיות‬(T&D):
‫מגזר‬‫מר‬‫ביט‬‫חון‬‫וטכנולוגיות‬(T&D)‫עוסק‬‫בפיתוח‬ ‫בעיקר‬‫וייצור‬‫מערכות‬‫תקשורת‬‫טקטיות‬
‫צבאיות‬‫ואזרחיות‬‫ופתרונות‬‫עבור‬‫הצלה‬ ‫כוחות‬-"‫מגיבים‬‫ראשונים‬".‫מפתח‬ ‫המגזר‬‫ומתקין‬
‫מערכות‬‫קשר‬‫חכמות‬‫לאפליקציות‬‫צבאיות‬‫לחיילות‬‫הים‬‫והיבשה‬‫בארץ‬‫ובעולם‬.‫ל‬‫מגזר‬‫פתרונות‬
‫לפריסת‬‫מערכות‬‫תקשורת‬‫ל‬"‫מגיבי‬‫ם‬‫ראשוני‬‫ם‬"‫ו‬‫מערכת‬‫קשר‬‫טקטי‬‫וסלולרי‬‫לאזורים‬‫ייחודיים‬.
‫מוצרי‬‫המגזר‬ ‫ומערכות‬‫לרבות‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מותקנים‬‫במספר‬‫ומתקנים‬ ‫שחקים‬ ‫גורדי‬‫במתחם‬
.‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫מרכז‬
.‫ד‬‫מגזר‬‫אתנה‬:
‫מגזר‬‫הינ‬ ‫אתנה‬‫ו‬‫מגזר‬‫מקי‬ ‫חקירה‬ ‫לכדי‬ ‫ועיבודם‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫מערכות‬ ‫בתחום‬ ‫תכנה‬ ‫מוצרי‬‫פה‬
‫מטרה‬ ‫ממוקדות‬ ‫ותובנות‬.
‫המגזר‬‫בתחום‬ ‫מוצרים‬ ‫מפתח‬‫וה‬ ‫החקירה‬ ,‫המודיעין‬-webint‫בטכנולוגיות‬ ‫שימוש‬ ‫ועושה‬
‫ד‬ ‫הביג‬ ‫מעולם‬ ‫מתקדמות‬‫א‬‫ו‬ ‫טה‬‫ה‬-deep learning‫המפותחים‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬
‫ב‬‫קבוצה‬‫ניתוח‬ ‫מבוססות‬ ‫מתקדמות‬ ‫אנליזות‬ ‫ביצוע‬ ‫ומאפשרים‬‫ו‬.‫שפה‬‫ל‬‫מגזר‬‫פיתוחים‬ ‫מספר‬
‫ייחוד‬‫בתחום‬ ‫יים‬,‫אשר‬,‫החברה‬ ‫להערכת‬‫בשוק‬ ‫משמעותי‬ ‫טכנולוגי‬ ‫פער‬ ‫לה‬ ‫מקנים‬.‫מוצרי‬
‫המגזר‬‫ב‬ ‫מותקנים‬‫מספר‬‫מו‬ ‫גופי‬,‫דיעין‬‫חקירות‬‫עסקיות‬ ‫וחברות‬.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬
.‫ה‬‫בנוסף‬‫ב‬ ‫ומוצגות‬ ‫מגזר‬ ‫להגדרות‬ ‫עונות‬ ‫שלא‬ ‫פעילויות‬ ‫לחברה‬ ," ‫מסגרת‬‫אחרים‬"‫המגזרי‬ ‫בדיווח‬
‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬.
3
1.‫אי‬‫רועים‬‫מהותיי‬‫ם‬‫ולאחר‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫יו‬
‫א‬.‫בהמשך‬‫לדיווח‬‫מיידי‬‫מיום‬23‫באפריל‬2017,‫מס‬'‫אסמכתא‬2017-01-041757(‫מידע‬‫זה‬‫מהווה‬
‫הכללה‬‫על‬‫דרך‬‫ההפניה‬( )‫להלן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬" :‫הדיווח‬‫הקודם‬,)"‫הלקוח‬(‫כהגדרתו‬‫בדיווח‬‫הקודם‬)‫הזמין‬
‫מערכות‬‫תצפית‬‫נוספות‬,‫ובין‬‫היתר‬‫בהמשך‬‫לכך‬,‫אספקת‬‫מלוא‬‫המערכות‬‫ב‬‫מסגרת‬‫הפרויקט‬
(‫כהגדרתו‬‫בדיווח‬‫הקודם‬)‫צפויה‬‫להימשך‬‫עד‬‫לסוף‬‫הרבעון‬‫השני‬‫לשנת‬2018.‫יצוין‬,‫כי‬‫לאור‬‫הגידול‬
‫בהזמנות‬‫כאמור‬,‫יסתכם‬‫היקפו‬‫הכולל‬‫של‬‫הפרויקט‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-5.3‫מיליוני‬‫דולר‬‫ארה‬"‫ב‬:‫(להלן‬
"‫דולר‬)"3
.
‫ב‬.‫ביום‬1‫ב‬‫מרס‬2018‫(לה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫ובשליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברה‬‫לן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬‫"החברה‬ :
)"‫הבת‬.‫הביטחון‬ ‫למשרד‬ ‫ידע‬ ‫תוצרי‬ ‫לאספקת‬ ‫מחירים‬ ‫הסכמי‬ ‫קיבלה‬‫אספקת‬‫תוצרי‬‫הידע‬‫תבוצע‬‫ב‬-6
‫תחומים‬‫טכנולוגיים‬‫בנושאי‬‫תקשורת‬,‫תשתיות‬‫ומולטימדיה‬(‫להלן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬" :‫הפרויקט‬.)"‫היקף‬
‫ההכנסות‬‫הצפוי‬‫מהפרויקט‬‫הינו‬‫כ‬-42‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬‫ושיעור‬‫הרווחיות‬‫הצפוי‬‫הינו‬‫השיעור‬‫המקובל‬
‫בפרויקטים‬‫דומים‬‫של‬‫החברה‬.‫אספקת‬‫המוצרים‬‫בפרויקט‬‫תבוצע‬‫על‬‫פני‬‫כ‬-3‫שנים‬4
.
‫ג‬.‫ביום‬21‫במאי‬2018‫התקשרה‬‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫באמצעות‬ ‫החברה‬‫(להלן‬‫בסעיף‬
‫זה‬‫בתחום‬ ‫פרויקטים‬ ‫לביצוע‬ ‫מסגרת‬ ‫בהסכמי‬ )"‫הבת‬ ‫"חברת‬ :‫ביטחון‬‫ס‬ ‫והגנת‬ ‫המודיעין‬ ,‫המולדת‬‫ייבר‬
‫במ‬ ‫במדינה‬‫ערב‬‫(להלן‬ ‫אפריקה‬‫זה‬ ‫בסעיף‬‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ .)‫העניין‬ ‫לפי‬ ,"‫"העסקה‬ ‫או‬ "‫"הפרויקט‬ :
‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הינו‬ ‫מהפרויקט‬ ‫הצפוי‬-102‫ש"ח‬ ‫מיליוני‬‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬ ‫ושיעור‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬.‫הבת‬ ‫וחברת‬‫כשנתיים‬ ‫הינו‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫משכו‬.‫תקו‬ ‫לאחר‬‫פת‬
‫כ‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫מקדמה‬ ‫החברה‬ ‫קיבלה‬ ,‫הדוח‬-15.‫ש"ח‬ ‫מיליון‬‫מותנית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬‫בהשלמת‬
‫של‬ ‫קיומם‬)‫חוב‬ ‫שטרי‬ ‫הפקדת‬ ‫(כולל‬ ‫העסקה‬ ‫למימון‬ ‫התנאים‬ ‫השלמת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫מתלים‬ ‫תנאים‬.
'‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫דיווח‬‫מימים‬ ‫החברה‬ ‫י‬17‫באוקטובר‬2017(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2017-01-091000,)
22‫במרס‬2018(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2018-01-027916‫ו‬ )-29‫באפריל‬2018(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2018-01-
042094))‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬.
‫ד‬.‫ביום‬26‫במרס‬2018‫נושאים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫השנתית‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫אישרה‬
( :‫כדלקמן‬1)‫אישור‬‫מדיניות‬‫תגמול‬‫של‬‫החברה‬‫בהתאם‬‫לסעיף‬267‫א‬‫לח‬‫וק‬‫החברות‬,‫התשנ‬"‫ט‬-1999,
‫לתקופה‬‫של‬3‫שנים‬‫החל‬‫מיום‬1‫בינואר‬2018.(2‫אישור‬ )‫עדכון‬‫רכיב‬‫הבונוס‬‫בתנאי‬‫הכהונה‬
‫וההעסקה‬‫של‬‫מר‬‫ניר‬‫למפרט‬,‫מנכ‬"‫ל‬‫החברה‬,‫בהתאם‬‫לעדכון‬‫המוצע‬‫למדיניות‬‫התגמול‬5.
.
3
.‫לפרטים‬‫דיווח‬ '‫ר‬ ,‫נוספים‬‫מיידי‬‫מיום‬1‫בינואר‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-000307‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
.)‫ההפניה‬
4
'‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬4‫במרס‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-020818‫ז‬ ‫(מידע‬‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫ה‬
)‫ההפניה‬
5
'‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬26‫במרס‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-029650‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
)‫ההפניה‬
4
‫הערכות‬‫החברה‬‫בדבר‬‫היקף‬‫ההכנסות‬‫הצפוי‬‫מפרויקטים‬/‫התקשרויות‬‫השל‬ ‫מועד‬ ‫ובדבר‬‫מת‬
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫(לרבות‬ ‫הפרויקטים/ההתקשרויות‬‫הינן‬‫בגדר‬‫מידע‬‫צופה‬‫פני‬‫עתיד‬,‫כהגדרתו‬‫בחוק‬
‫ניירות‬‫ערך‬,‫התשכ‬"‫ח‬-1968,‫המבוסס‬‫על‬‫הערכות‬‫פנימיות‬‫של‬‫החברה‬.‫אין‬‫כל‬‫וודאות‬‫להתממשות‬
‫הערכות‬‫אלו‬‫וזאת‬,‫בין‬‫היתר‬,‫בשל‬‫גורמים‬‫שאינם‬‫בשליטת‬‫החברה‬,‫לרבות‬‫גורמי‬‫הסיכון‬‫בפעילו‬‫ת‬
‫החברה‬,‫כמפורט‬‫בדוח‬‫התקופתי‬.
2.‫שלה‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫הסברי‬
‫א‬.‫מגזר‬‫מר‬‫גלובל‬-‫הכנסות‬‫המגזר‬‫בכ‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫מחיצוניים‬-83,322‫אלפי‬‫ש"ח‬
‫ל‬ ‫בהשוואה‬‫כ‬-68,154‫אלפי‬‫ש"ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬.‫הגידול‬‫ה‬ ‫בהכנסות‬‫מגזר‬‫נובע‬‫בעיקר‬
‫מגידול‬‫מהכנסות‬‫ב‬‫תחום‬‫תשתיות‬‫אלחוטית‬ ‫תקשורת‬‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ‫ובתחום‬‫במדינות‬‫אפריקה‬
‫ו‬‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬.‫בתקופת‬‫הדוח‬‫נרשם‬‫רווח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫במגזר‬ ‫תפעולי‬-1,500‫אלפי‬‫ש"ח‬‫הרווח‬ .
‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הסתכם‬ ‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬ ‫התפעולי‬-526‫אלפי‬‫ש"ח‬.‫העלייה‬‫ברווח‬‫התפעולי‬
‫נובעת‬‫בעיקר‬‫בתקופה‬ ‫בהכנסות‬ ‫מגידול‬.
‫ב‬.‫מגזר‬‫ישראל‬ ‫מר‬-‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫ל‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫כ‬-44,883‫אלפי‬‫ש"ח‬
‫בדומה‬‫ל‬‫כ‬-44,237‫אלפי‬‫ש"ח‬.‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫נרשם‬‫ב‬‫מגזר‬‫רווח‬‫תפעולי‬
‫של‬‫כ‬-603‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בדומה‬‫ל‬‫רווח‬‫של‬ ‫תפעולי‬‫כ‬-427‫אלפי‬‫ש"ח‬‫המק‬ ‫בתקופה‬‫אשתקד‬ ‫בילה‬.
‫ג‬.‫מגזר‬‫מר‬‫בטחון‬‫וטכנולוגיות‬(D&T)-‫בתקופת‬‫הדוח‬‫הסתכמו‬‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫בכ‬-
14,484‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫לכ‬–13,865‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬.‫הגיד‬ ‫עיקר‬‫ול‬
‫מ‬ ‫בהכנסות‬ ‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫בהכנסות‬‫פרויקט‬3WTC‫בארה"ב‬ ‫שמבוצע‬.‫ההפסד‬‫התפעולי‬‫של‬‫המגזר‬
‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-914‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫לרווח‬‫תפעולי‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-729‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬
‫המקבילה‬‫אשתקד‬.
‫ד‬.‫מגזר‬‫אתנה‬-‫בתקופת‬‫הדוח‬,‫הסתכמו‬‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫בכ‬-2,181‫אלפי‬‫ש"ח‬,
‫בהשוואה‬‫לכ‬–5,394‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬,‫מהתקדמות‬ ‫נובע‬ ‫במחזור‬ ‫הקיטון‬
.‫התקופה‬ ‫במהלך‬ ‫בפרויקטים‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫ההפסד‬‫התפעולי‬‫של‬‫המגזר‬‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-2,402
‫אלפי‬,‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫להפסד‬‫תפעולי‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-1,369‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬,
‫הגידול‬‫נובע‬ ‫התפעולי‬ ‫בהפסד‬‫מדחיי‬‫ה‬‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫ועיכובים‬‫המגזר‬.‫הוצאות‬ ‫היוונה‬ ‫החברה‬
‫בתקו‬ ‫פיתוח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ ‫הדוח‬ ‫פת‬-2.2‫מיליון‬‫ש"ח‬‫כ‬ ‫לעומת‬-1.2‫מיליון‬‫ש"ח‬‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬
.‫אשתקד‬
5
3.‫ואפיונם‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקוחות‬
‫מורכבים‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקוחות‬,‫בינ"ל‬ ‫אינטגרציה‬ ‫חברות‬ ,‫והאנרגיה‬ ‫הפיננסים‬ ‫התקשורת‬ ‫בתחומי‬ ‫מתאגידים‬
‫מוניציפאליו‬ ‫ורשויות‬ )‫ואזרחים‬ ‫בטחונים‬ ‫(בתחומים‬ ‫ממשלתי‬ ‫מגזר‬.‫ת‬
‫הלקוחות‬ ‫יתרת‬ ‫להלן‬‫וה‬‫ה‬‫הקמה‬ ‫בחוזי‬ ‫מעבודות‬ ‫לקבל‬ ‫כנסות‬-‫פי‬ ‫על‬‫מגזרי‬‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬
:)‫ש"ח‬ ‫(באלפי‬
‫סה"כ‬‫ליום‬
‫מגזר‬‫בארץ‬‫בחו"ל‬31‫במרס‬
2018
31‫בדצמבר‬
2017
‫גלובל‬ ‫מר‬-235,951235,951234,570
‫ישראל‬ ‫מר‬93,719-93,71986,054
‫מר‬‫בטחון‬‫וטכנולוגיות‬
(D&T)
18,62112,71231,33326,744
‫אתנה‬24012,73512,97512,080
‫אחר‬2,899-2,8991,952
‫הכול‬ ‫סך‬115,479261,398376,877361,400
4.‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬
‫המציגה‬ ‫טבלה‬ ‫להלן‬‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ ‫את‬‫מגזרי‬: ‫באחוזים‬ ‫הפעילות‬
‫מגזר‬‫ינואר‬-‫מרס‬
2018
‫ינואר‬-‫דצמבר‬
2017
‫מר‬‫גלובל‬57.4%59.9%
‫מר‬‫ישראל‬30.9%29.3%
‫מר‬‫בטחון‬
‫וטכנולוגיות‬(D&T)
10%8.9%
‫אתנה‬1.5%1.9%
‫אחרים‬0.2%-
‫סה"כ‬100%100%
6
5.‫הכספי‬ ‫המצב‬‫באלפי‬:‫ש"ח‬
‫הסעיף‬
‫ליום‬31
,‫במרס‬2018
‫ליום‬31
,‫בדצמבר‬
2017
‫ה‬‫הסבר‬
‫הון‬200,724200,017‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫מסך‬ ‫נובע‬ ‫העצמי‬ ‫בהון‬ ‫הגידול‬
.‫בתקופה‬
‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫הון‬‫סך‬‫מאזן‬29.1%28.6%‫העליי‬‫ה‬‫בעיקר‬ ‫נובעת‬ ‫ביחס‬‫מקיטון‬‫המאזן‬ ‫בסך‬
.‫בהון‬ ‫ומעליה‬
‫חוזר‬ ‫הון‬122,295134,253‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫החוזר‬ ‫בהון‬ ‫הקיטון‬‫בסך‬ ‫מירידה‬
.‫בנקאים‬ ‫מתאגדים‬ ‫באשראי‬ ‫ומגידול‬ ‫המזומנים‬
‫שוטף‬ ‫יחס‬1.291.31
‫מהיר‬ ‫יחס‬1.091.11
‫בחברות‬ ‫השקעות‬
‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬
‫המאזני‬ ‫השווי‬
28,17527,502‫אקוויטי‬ ‫מרווחי‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬‫שנרשמו‬‫בתקופה‬
‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬
‫למכירה‬‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬
‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬
-18,054.‫מס‬ ‫בינלאומי‬ ‫חשבונאי‬ ‫תקן‬ ‫מאימוץ‬ ‫נובע‬ ‫הסיווג‬9,
‫ביאור‬ ‫ראה‬2‫ב‬.‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ '
‫להשקעות‬ ‫שבוצע‬ ‫שווי‬ ‫מעדכון‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬
.‫בתקופה‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬
‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬
‫והפסד‬
18,601-
‫בלתי‬ ‫ונכסים‬ ‫מוניטין‬
‫מוחשיים‬
21,78817,988‫נובע‬ ‫ההבדל‬‫בעיקר‬‫מהמשך‬‫הוצאות‬ ‫היוון‬‫פיתוח‬.
‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬66,96773,512‫הקיט‬ ‫עיקר‬‫מפירעו‬ ‫נובע‬ ‫ון‬‫ן‬‫קרן‬‫לז"א‬ ‫הלוואות‬‫מנגד‬
‫וגידול‬ ‫עובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫גידול‬
.‫נדחים‬ ‫במיסים‬
7
6.‫הפעולות‬ ‫תוצאות‬‫ש"ח‬ ‫באלפי‬-
‫סעיף‬
‫ינואר‬-‫מרס‬
2018
‫ינואר‬-‫מרס‬
2017
‫הסבר‬
‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬145,284131,652
‫ב‬ ‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬‫הכנסות‬
‫מ‬‫במגז‬ ‫בעיקר‬ ‫פרויקטים‬‫מר‬ ‫ר‬
.‫גלובל‬
‫גולמי‬ ‫רווח‬ ‫שעור‬17.4%19.2%
‫גולמי‬ ‫רווח‬25,32225,313
,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬
‫נטו‬2,3632,889
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫בהוצאות‬ ‫הירידה‬ ‫עיקר‬
‫שנעשו‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫מהיוונים‬ ‫נובעת‬
.‫בתקופה‬
‫והנה"כ‬ ‫מכירה‬ ‫הוצאות‬25,31323,847
‫בה‬ ‫הגידול‬‫והנהלה‬ ‫מכירה‬ ‫וצאות‬
‫ב‬ ‫נובע‬ ‫וכלליות‬‫מאמצי‬ ‫מהגדלת‬ ‫עיקר‬
.‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫והמכירה‬ ‫השיווק‬
‫הכנסות‬‫אחרות‬807785
‫תפעולי‬ ‫הפסד‬(1,547)(638)
‫נטו‬ ,‫מימון‬ ‫הוצאות‬2,0254,398
‫עיקר‬‫מ‬ ‫נובע‬ ‫הקיטון‬‫בהוצאות‬ ‫ירידה‬
‫שער‬ ‫הפרשי‬.
( ‫רווחי‬‫הפסד‬‫י‬)‫אקוויטי‬429(69)
‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037)
7.‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫נזילות‬
‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬,‫מזומנים‬‫נטו‬‫ש‬‫שימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫שוטפת‬-24,786‫אלפי‬‫ש"ח‬‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬
‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫שוטפת‬‫ב‬‫סך‬9,902‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬.‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬
.‫הספקים‬ ‫ביתרת‬ ‫וקיטון‬ ‫הלקוחות‬ ‫ביתרת‬‫ומעב‬ ‫התזרימי‬ ‫הגירעון‬ ‫לצמצום‬ ‫פעולות‬ ‫נוקטת‬ ‫החברה‬‫לתזרים‬ ‫ר‬
.‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫חיובי‬
‫מזומנים‬‫נטו‬‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫השקעה‬‫בתקופת‬‫הדוח‬‫הסתכמו‬‫ב‬-5,106‫אלפי‬‫ש"ח‬‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬
‫ששימשו‬‫לפעילות‬‫השקעה‬‫ב‬‫סך‬‫של‬1,717‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬.‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬
.‫קבוע‬ ‫רכוש‬ ‫ברכישת‬ ‫ומגידול‬ ‫שהוונו‬ ‫פיתוח‬ ‫בהוצאות‬
‫מ‬‫נטו‬ ‫זומנים‬‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫מימון‬‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬-913‫אלפי‬‫אשר‬ ‫ש"ח‬‫שימשו‬‫בעיקר‬‫ל‬‫החזר‬
‫בנקאיים‬ ‫לתאגידים‬ ‫נטו‬ ‫הלוואות‬,‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬‫שנבעו‬‫מ‬‫פעילות‬‫מימון‬‫ב‬‫של‬ ‫סך‬3,678‫אלפי‬,‫ש"ח‬
‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬,‫מ‬ ‫בעיקר‬ ‫שנבעו‬‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫אשראי‬ ‫קבלת‬.‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬
8
8.‫פיננסיות‬ ‫מידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬
‫ליום‬ ‫נכון‬31‫במרס‬2018‫התקשרויותיה‬ ‫במסגרת‬ ‫התחייבה‬ ‫להן‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמדה‬ ‫החברה‬
‫הסתכם‬ ‫אליהם‬ ‫החוב‬ ‫אשר‬ ‫בישראל‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫שלושת‬ ‫עם‬‫כ‬ ‫של‬ ‫לסך‬-271‫מיליוני‬.‫ש"ח‬
‫אמ‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬‫ועמידת‬ ‫האמורות‬ ‫המידה‬ ‫ות‬‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫בהן‬ ‫החברה‬31‫ב‬‫מרס‬2018:
1.‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬150,000‫א‬‫ליום‬ ‫(נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫לפי‬31‫במרס‬2018–
200,294.)‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫למאזן‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬-25%.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018–29.1%.)
3.‫בניכוי‬ ,‫מאזניות‬ ‫החוץ‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בצירוף‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בין‬ ‫היחס‬‫נ‬‫כסים‬
‫לבין‬ ,‫פיננסיים‬‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬3.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018-1.74.)
4.‫יחס‬EBITDA‫מ‬ ‫שהיא‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫שוטפות‬ ‫לחלויות‬-2.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018-
2.11.)
5.‫ש‬‫י‬‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫מתוך‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הנכסים‬ ‫בניכוי‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫עור‬,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫התפעולי‬
‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬85%.‫ליום‬ ‫(נכון‬31/03/2018–75.75%.)
‫כוללות‬ ‫כאמור‬ ‫המימון‬ ‫בהסכמי‬ ‫שנקבעו‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ההנהלה‬ ‫תוכניות‬
‫הקטנת‬‫ההוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫והתאמת‬ ‫החוב‬ ‫היקף‬‫העסקי‬ ‫והמיקוד‬ ‫הצפוי‬ ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬.
9.‫פרסמה‬ ,‫זה‬ ‫דוח‬ ‫לפרסום‬ ‫עובר‬‫כנדרש‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫מצבת‬ ‫בדבר‬ ‫נתונים‬ ‫ובו‬ ‫דוח‬ ‫החברה‬
‫בתקנה‬38,)‫ומידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לתקנות‬ ‫ה‬‫התש"ל‬-1970-6
.‫ותרומתם‬ ‫מאמציהם‬ ‫על‬ ‫ומנהליה‬ ‫הקבוצה‬ ‫עובדי‬ ‫לכל‬ ‫מודה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬
‫מר‬ ‫חיים‬
‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬
‫למפרט‬ ‫ניר‬
‫מנכ"ל‬
‫ת‬‫אריך‬‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫אישור‬–28,‫במאי‬2018
6
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬,‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דוח‬ ‫ראו‬30‫במאי‬2018:‫(אסמכתא‬2018-01-045162)‫(מידע‬‫זה‬‫מהווה‬‫הכללה‬‫על‬‫דרך‬
‫ההפניה‬.)
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫ליום‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬31,‫במרס‬2018
‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬
‫העניינים‬ ‫תוכן‬
‫עמוד‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫סקירת‬2
‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫הכספי‬3-4
‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫או‬‫הפסד‬5
‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬6
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬7-8
‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬9-10
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬11-24
----------------
2
‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬
‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫דרך‬144,'‫א‬
‫תל‬-‫אביב‬6492102
.‫טל‬972-3-6232525+
‫פקס‬+972-3-5622555
ey.com
‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ‫דוח‬
‫מבוא‬
‫(להלן‬ ‫בנות‬ ‫וחברות‬ ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ ‫של‬ ‫המצורף‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬-‫המאזן‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,)‫הקבוצה‬
‫ליום‬ ‫המאוחד‬ ‫התמציתי‬31‫במרס‬2018‫וא‬‫ו‬ ‫רווח‬ ‫על‬ ‫המאוחדים‬ ‫התמציתיים‬ ‫הדוחות‬ ‫ת‬,‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ,‫הפסד‬
‫ת‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫המזומנים‬ ‫ותזרימי‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬‫וההנהלה‬ ‫הדירקטוריון‬ .‫אריך‬
‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ולהצגה‬ ‫לעריכה‬ ‫אחראים‬‫זו‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬34IAS-‫"דיווח‬
‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫לעריכת‬ ‫אחראים‬ ‫הם‬ ‫וכן‬ ,"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬‫זו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬
‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬-1970‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מסקנה‬ ‫להביע‬ ‫היא‬ ‫אחריותנו‬ .‫זו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬
.‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫לא‬‫סקרנו‬‫את‬‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬‫מהווים‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולים‬ ‫נכסיהן‬ ‫אשר‬ ‫שאוחדו‬ ‫חברות‬ ‫של‬
‫כ‬-24.68%‫מכ‬‫המאוחדים‬ ‫הנכסים‬ ‫לל‬‫ליום‬31‫במרס‬2018‫מהוות‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולות‬ ‫והכנסותיהן‬‫כ‬-25.73%‫מכלל‬
‫המאוחדות‬ ‫ההכנסות‬‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬
‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המוצגות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬‫השווי‬‫אשר‬ ,‫המאזני‬‫ההשקעה‬‫בהן‬‫הסתכמה‬‫לסך‬
‫של‬‫כ‬-11,749‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫ליום‬31‫במרס‬2018,‫ואשר‬‫חלקה‬‫הקבוצה‬ ‫של‬‫ברווחי‬‫החברות‬‫הנ‬"‫ל‬‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-
240‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫חודשים‬‫שהסתיימה‬‫באותו‬‫הביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ .‫תאריך‬
‫שהיא‬ ‫ככל‬ ,‫ומסקנתנו‬ ‫לנו‬ ‫הומצאו‬ ‫שלהם‬ ‫הסקירה‬ ‫שדוחות‬ ‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נסקר‬ ‫חברות‬ ‫אותן‬ ‫של‬
‫מתיי‬.‫האחרים‬ ‫החשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ,‫חברות‬ ‫אותן‬ ‫בגין‬ ‫הכספי‬ ‫למידע‬ ‫חסת‬
‫הסקירה‬ ‫היקף‬
‫סקירה‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫סקירתנו‬ ‫את‬ ‫ערכנו‬1‫בישראל‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬-‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫"סקירה‬
‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ."‫הישות‬ ‫של‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנערכת‬ ‫ביניים‬‫מורכבת‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬
‫נ‬ ‫ומיישום‬ ,‫והחשבונאיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לעניינים‬ ‫האחראים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ,‫מבירורים‬‫ו‬‫אנליטיים‬ ‫סקירה‬ ‫הלי‬
‫מקובלים‬ ‫ביקורת‬ ‫לתקני‬ ‫בהתאם‬ ‫הנערכת‬ ‫ביקורת‬ ‫מאשר‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫בהיקפה‬ ‫מצומצמת‬ ‫הינה‬ ‫סקירה‬ .‫ואחרים‬
‫שניוודע‬ ‫ביטחון‬ ‫להשיג‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫אינה‬ ‫ולפיכך‬ ‫בישראל‬‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫המשמעותיים‬ ‫העניינים‬ ‫לכל‬
.‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מחווים‬ ‫אנו‬ ‫אין‬ ,‫לכך‬ ‫בהתאם‬ .‫בביקורת‬ ‫מזוהים‬
‫מסקנה‬
‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫המהותי‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ערוך‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ,‫ות‬34IAS.
‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ,‫הקודמת‬ ‫בפסקה‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬
‫הוראות‬ ‫אחר‬ ,‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬ ‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬
‫נייר‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫הגילוי‬‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ות‬-1970.
‫תל‬-‫אביב‬‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬
28‫במאי‬,2018‫חשבון‬ ‫רואי‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
3
‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ליום‬31‫במרס‬
‫ליום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפים‬ ‫נכסים‬
‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬44,95539,79075,160
‫לקבל‬ ‫והכנסות‬ ‫לקוחות‬333,803288,021315,222
‫הקמה‬ ‫בחוזי‬ ‫מעבודת‬ ‫לקבל‬ ‫הכנסות‬43,07459,23846,178
‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫חייבים‬35,49234,15838,148
‫מלאי‬86,22593,13986,369
543,549514,346561,077
‫שוטפים‬ ‫לא‬ ‫נכסים‬
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫וחייבים‬ ‫לקוחות‬13,72814,00512,766
‫בחברות‬ ‫השקעות‬‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬28,17530,25727,502
‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬-33,99018,054
‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬‫הפסד‬ ‫או‬18,601--
‫תפעולית‬ ‫חכירה‬ ‫בגין‬ ‫מראש‬ ‫הוצאות‬1,1141,1421,121
‫קבוע‬ ‫רכוש‬‫נטו‬ ,35,56538,10035,301
‫מוניטין‬‫נטו‬ ,‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫ונכסים‬21,7889,16417,988
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫נכסים‬9,85511,5789,786
‫נדחים‬ ‫מסים‬16,57015,84416,758
145,396154,080139,276
688,945668,426700,353
‫הבאורים‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
4
‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ליום‬31‫במרס‬
‫ליום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬
‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫אשראי‬‫אחרים‬236,019297,211228,020
‫שירותים‬ ‫ולנותני‬ ‫לספקים‬ ‫התחייבויות‬44,39644,04658,023
‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫זכאים‬135,531128,592133,215
‫מראש‬ ‫הכנסות‬5,30820,7867,566
421,254490,635426,824
‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬
‫ואחרים‬ ‫מבנקים‬ ‫הלוואות‬46,6991,64654,558
‫אחרות‬ ‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬5,851-5,949
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫התחייבויות‬6,7006,8236,064
‫נדחים‬ ‫מסים‬7,7175,6576,941
66,96714,12673,512
‫הון‬
‫מניות‬ ‫הון‬19,96917,82019,969
‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬189,815144,819189,815
‫אוצר‬ ‫מניות‬(23,395)(23,395)(23,395)
‫רווח‬ ‫יתרת‬83,23185,79890,003
‫חוץ‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬(59,897)(58,699)(65,646)
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬3,8623,7603,837
‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬(13,291)(13,618)(13,291)
‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬-6,423(1,705)
200,294162,908199,587
‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬430757430
‫הכל‬ ‫סך‬‫הון‬200,724163,665200,017
688,945668,426700,353
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
28‫במאי‬,2018
‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫תאריך‬‫מר‬ ‫חיים‬‫למפרט‬ ‫ניר‬‫ממיה‬ ‫אבישי‬
‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬‫מנכ"ל‬‫כספים‬ ‫סמנכ"ל‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
5
‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫או‬‫הפסד‬
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫ל‬-3‫חודשים‬‫שהסתיימו‬
‫ביום‬31‫במר‬‫ס‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫נתוני‬ ‫(למעט‬‫הפסד‬)‫למניה‬ ‫נקי‬
‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬145,284131,652623,452
‫המכירות‬ ‫עלות‬119,962106,339503,798
‫גולמי‬ ‫רווח‬25,32225,313119,654
‫נטו‬ ,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬2,3632,88912,907
‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫הוצאות‬8,5497,57934,039
‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬16,76416,26858,968
‫אחרות‬ ‫הכנסות‬(807)(785)(12,541)
‫רווח‬)‫(הפסד‬‫תפעולי‬(1,547)(638)26,281
‫מימון‬ ‫הכנסות‬1,4516,0036,872
‫מימון‬ ‫הוצאות‬(3,476)(10,401)(24,458)
‫החברה‬ ‫חלק‬‫ב‬( ‫רווחי‬‫הפסדי‬)‫חברות‬‫המטופלות‬‫לפי‬‫שיטת‬‫השווי‬
‫המאזני‬,‫נטו‬429(69)(2,014)
‫רווח‬‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬ ‫לפני‬ )‫(הפסד‬(3,143)(5,105)6,681
‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬(1,821)(2,932)(9,534)
‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037)(2,853)
:‫ל‬ ‫מיוחס‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬(4,964)(8,037)(2,526)
‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬--(327)
(4,964)(8,037)(2,853)
‫הפסד‬)‫(בש"ח‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המיוחס‬ ‫למניה‬
‫נקי‬ ‫הפסד‬‫בסיסי‬‫ומדולל‬(0.38)(0.74)(0.26)
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
6
‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ל‬-3‫חודשים‬‫שהסתיימו‬
‫ביום‬31‫במר‬‫ס‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫נקי‬ ‫הפסד‬(4,964)(8,037)(2,853)
( ‫רווח‬‫הפסד‬):)‫מס‬ ‫השפעת‬ ‫(לאחר‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬
:‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מחדש‬ ‫יסווגו‬ ‫שלא‬ ‫סכומים‬
( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫מוגדרת‬ ‫הטבה‬ ‫תכנית‬ ‫בגין‬ ‫מחדש‬ ‫מדידה‬10(151)(1,130)
‫סכומים‬‫שיסווגו‬‫המסווגים‬ ‫או‬‫מחדש‬‫לרווח‬‫או‬‫הפסד‬‫בהתקיים‬
‫תנאים‬‫ספציפיים‬:
‫הפסד‬‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫בגין‬‫למכירה‬-(216)(457)
‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬5,749377(6,570)
‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫לדוח‬ ‫העברה‬‫זמינים‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫מימוש‬ ‫בגין‬
‫למכירה‬--(7,887)
‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫אחר‬ ‫כולל‬5,75910(16,044)
‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫כולל‬795(8,027)(18,897)
:‫ל‬ ‫מיוחס‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬795(8,027)(18,570)
‫זכויות‬‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬--(327)
795(8,027)(18,897)
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
7
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫מתרגום‬‫דוחות‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬‫סה"כ‬
‫זכויות‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫אלפי‬₪
‫ליום‬ ‫יתרה‬31‫בדצמבר‬,2017)‫(מבוקר‬19,969189,815(23,395)90,003(65,646)(13,291)(1,705)3,837199,587430200,017
‫לראשונה‬ ‫מאימוץ‬ ‫כתוצאה‬ ‫מצטברת‬ ‫השפעה‬
‫של‬9IFRS‫ליום‬1‫בינואר‬2018–‫באור‬ ‫ראה‬
2(1)(1,818)1,705(113)(113)
‫ליום‬ ‫יתרה‬1‫בינואר‬2018‫אימוץ‬ ‫(לאחר‬
‫של‬ ‫לראשונה‬9IFRS)19,969189,815(23,395)88,185(65,646)(13,291)-3,837199,474430199,904
‫הפסד‬(4,964)(4,964)(4,964)
‫סה"כ‬‫רווח‬‫אחר‬ ‫כולל‬105,7495,7595,759
‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫כולל‬---(4,954)5,749---795-795
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬252525
‫ליום‬ ‫יתרה‬31‫ב‬,‫מרס‬201819,969189,815(23,395)83,231(59,897)(13,291)-3,862200,294430200,724
‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
‫דוחות‬ ‫מתרגום‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬‫סה"כ‬
‫זכויות‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫אלפי‬₪
‫ליום‬ ‫יתרה‬1,‫בינואר‬2017)‫(מבוקר‬17,820144,819(23,395)93,986(59,076)(13,618)6,6393,701170,876757171,633
‫הפסד‬---(8,037)----(8,037)-(8,037)
‫רווח‬)‫(הפסד‬‫כולל‬‫אחר‬---(151)377-(216)-10-10
‫כולל‬ )‫(הפסד‬ ‫רווח‬ ‫סה"כ‬---(8,188)377-(216)-(8,027)-(8,027)
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬-------5959-59
‫ליום‬ ‫יתרה‬31,‫במרס‬201717,820144,819(23,395)85,798(58,699)(13,618)6,4233,760162,908757163,665
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
8
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬‫החברה‬ ‫מניות‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫דוחות‬ ‫מתרגום‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬‫סה"כ‬
‫זכויות‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫מבוקר‬
‫אלפי‬₪
‫ליום‬ ‫יתרה‬1,‫בינואר‬201717,820144,819(23,395)93,986(59,076)(13,618)6,6393,701170,876757171,633
‫הפסד‬---(2,853)----(2,853)-(2,853)
‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬(1,130)(6,570)-(8,344)-(16,044)-(16,044)
‫כולל‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬---(3,983)(6,570)-(8,344)-(18,897)-(18,897)
-
‫המיעוט‬ ‫מול‬ ‫עסקאות‬327327(327)-
‫הנפקת‬‫הון‬‫מניות‬2,14944,996-----47,145-47,145
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬-------136136-136
‫ליום‬ ‫יתרה‬31,‫בדצמבר‬201719,969189,815(23,395)90,003(65,646)(13,291)(1,705)3,837199,587430200,017
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ ‫הבאורים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
9
‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ל‬-3‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬
‫ביום‬31‫במרס‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037)(2,853)
:‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫להצגת‬ ‫הדרושות‬ ‫התאמות‬
:‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫לסעיפי‬ ‫התאמות‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬2559136
‫הוצאות‬‫מימון‬‫נטו‬ ,1,8472,6239,484
‫פחת‬‫והפחתות‬2,1382,0879,528
,‫קבוע‬ ‫רכוש‬ ‫ממימוש‬ ‫רווח‬‫נטו‬(65)(115)(481)
‫החברה‬ ‫חלק‬)‫(ברווחי‬‫חברות‬ ‫בהפסדי‬‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫המטופלות‬
‫מאזני‬ ‫השווי‬‫נטו‬ ,(429)692,014
‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫שטופלה‬ ‫חברה‬ ‫ממכירת‬ ‫רווח‬-(446)(446)
‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬1,8212,9329,534
,‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫שינוי‬‫נטו‬396(107)91
‫בנקאיים‬ ‫לתאגידים‬ ‫התחייבויות‬ ‫שערוך‬367(238)(919)
‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫עליית‬‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬(547)
‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫ממכירת‬ ‫רווח‬--(10,980)
5,5536,86417,961
‫שינויים‬:‫והתחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫בסעיפי‬
‫ירידה‬(‫עלייה‬)‫בלקוחות‬‫לקבל‬ ‫והכנסות‬(7,948)16,305(5,293)
‫ירידה‬(‫עלייה‬)‫ארוך‬ ‫ולזמן‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫בחייבים‬9,350(1,669)(9,337)
‫ירידה‬‫במלאי‬ )‫(עלייה‬3,672(6,525)(4,190)
‫ירידה‬‫לספקים‬ ‫בהתחייבויות‬‫שירותים‬ ‫ולנותני‬(14,148)(18,636)(4,425)
‫עלייה‬)‫(ירידה‬‫מראש‬ ‫בהכנסות‬(2,256)6,940(6,281)
‫עלייה‬)‫(ירידה‬‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫בזכאים‬(12,248)(1,611)20,392
(23,578)(5,196)(9,134)
‫מזומנים‬( ‫שהתקבלו‬‫ששולמו‬)‫ה‬ ‫במשך‬‫תקופה‬:‫עבור‬
‫שהתקבל‬ ‫דיבידנד‬-379379
‫ששולמה‬ ‫ריבית‬(1,477)(2,504)(9,572)
‫ששולמו‬ ‫מסים‬(320)(1,408)(3,330)
(1,797)(3,533)(12,523)
‫שוטפת‬ ‫לפעילות‬ ‫ששימשו‬ ‫נטו‬ ‫מזומנים‬(24,786)(9,902)(6,549)
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
10
‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ל‬-3‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬
‫ביום‬31‫במרס‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31‫בדצמבר‬
201820172017
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫השקעה‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫רכישת‬‫קבוע‬ ‫רכוש‬(1,900)(1,045)(6,428)
‫ממימוש‬ ‫תמורה‬‫קבוע‬ ‫רכוש‬545244971
‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫רכישת‬--(383)
‫ממימוש‬ ‫תמורה‬‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬--16,696
‫מוחשים‬ ‫בלתי‬ ‫בנכסים‬ ‫השקעה‬(3,800)(1,284)(10,108)
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫כלולות‬ ‫לחברות‬ ‫שנתנו‬ ‫הלוואות‬ ‫החזר‬1123733,093
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחר‬ ‫ואשראי‬ ‫הלוואות‬ ‫מתן‬‫כלולות‬ ‫לחברות‬(63)(5)(233)
‫נטו‬ ‫מזומנים‬( ‫שנבעו‬‫ששימשו‬)‫לפעילות‬‫השקעה‬(5,106)(1,717)3,608
‫מימון‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫נטו‬ ‫מניות‬ ‫מהנפקת‬ ‫תמורה‬--47,145
‫חברה‬ ‫ע"י‬ ‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬ ‫מבעלי‬ ‫מניות‬ ‫רכישת‬
‫מאוחדת‬(329)(1,705)(4,468)
‫בינלאומית‬ ‫ומקרן‬ ‫הראשי‬ ‫מהמדען‬ ‫מענקים‬ ‫קבלת‬-104-
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחרות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הלוואות‬ ‫קבלת‬‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫שמויינו‬-946-
‫פרעון‬‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחרות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הלוואות‬(5,471)(1,681)(9,968)
‫נטו‬ ,‫אחרים‬ ‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫אשראי‬4,8876,015(854)
‫שנבעו‬ ‫נטו‬ ‫מזומנים‬)‫(שימשו‬‫ל‬‫מימון‬ ‫פעילות‬(913)3,67831,855
‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫יתרות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬600(334)(1,820)
( ‫עליה‬‫ירידה‬)‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫במזומנים‬(30,205)(8,276)27,094
‫ה‬ ‫לתחילת‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬‫תקופה‬75,16048,06648,066
‫ה‬ ‫לסוף‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬‫תקופה‬44,95539,79075,160
‫במזומן‬ ‫בוצעו‬ ‫שלא‬ ‫עסקאות‬
‫להשקעה‬ ‫כלולה‬ ‫לחברה‬ ‫הלוואה‬ ‫המרת‬--837
‫כלולה‬ ‫לחברה‬ ‫הלוואה‬ ‫על‬ ‫חוב‬ ‫מחילת‬--1,516
‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
11
‫באור‬1:-‫כללי‬
‫ליום‬ ‫מתומצתת‬ ‫במתכונת‬ ‫נערכו‬ ‫אלה‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬31,‫במרס‬2018‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ולתקופה‬
‫(להלן‬ ‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬-‫בהקשר‬ ‫אלה‬ ‫בדוחות‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬ .)‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬
‫לד‬‫ליום‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫וחות‬31,‫בדצמבר‬2017‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ולשנה‬
‫נ‬ ‫אשר‬ ‫ולבאורים‬‫י‬‫(להלן‬ ‫אליהם‬ ‫לוו‬-‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬‫המאוחדים‬.)
‫מבנקים‬ ‫להלוואות‬ ‫בקשר‬ ‫פיננסיות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬
‫נכון‬‫ליום‬31‫במרס‬2018‫הסתכם‬‫החוב‬‫של‬‫החברה‬‫ל‬-3‫תאגידים‬‫בנקאיים‬‫בישראל‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-271
‫מיליוני‬‫ש‬‫"ח‬‫שבגינו‬‫התחייבה‬‫החברה‬‫לעמידה‬‫באמות‬‫מידה‬‫פיננסיות‬‫כמפורט‬‫להלן‬.‫סך‬‫של‬‫כ‬-225
‫מיליוני‬‫ש‬‫"ח‬‫מתוך‬‫החוב‬‫הינו‬‫חוב‬‫לזמן‬‫קצר‬.
‫להלן‬‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫בהן‬ ‫החברה‬ ‫עמידת‬ ‫ועמידת/אי‬ ‫האמורות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫פירוט‬31‫במרס‬2018‫(להלן‬-
"‫אמות‬‫המידה‬‫המקוריות‬: )"
1.‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬150,000‫א‬‫לפי‬‫ליום‬ ‫(נכון‬ .‫ש"ח‬31/03/2018–200,294
.)‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫למאזן‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬-25%‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018–29.1%.)
3.‫בניכוי‬ ,‫מאזניות‬ ‫החוץ‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בצירוף‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בין‬ ‫היחס‬
‫פיננ‬ ‫נכסים‬‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫לבין‬ ,‫סיים‬3‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018-1.74.)
4.‫יחס‬EBITDA‫מ‬ ‫שהיא‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫שוטפות‬ ‫לחלויות‬-2‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018
-2.11)
5.‫ש‬‫י‬‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫התפעולי‬ ‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫מתוך‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הנכסים‬ ‫בניכוי‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫עור‬,
‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬85%‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018–75.75%.)
‫נכון‬‫ליום‬31‫במר‬‫ס‬2017‫מ‬ ‫באמות‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫החברה‬‫מספר‬ ‫ידה‬2,4‫ו‬-5‫לעיל‬ ‫האמורות‬.‫זו‬ ‫הפרה‬
‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ‫מיידי‬ ‫לפירעון‬ ‫ההלוואות‬ ‫להעמדת‬ ‫עילה‬ ‫היוותה‬.
‫תוכניות‬‫כאמור‬ ‫המימון‬ ‫בהסכמי‬ ‫שנקבעו‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ההנהלה‬
.‫העסקי‬ ‫והמיקוד‬ ‫הצפוי‬ ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬ ‫ההוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫והתאמת‬ ‫החוב‬ ‫היקף‬ ‫הקטנת‬ ‫כוללות‬
‫עם‬ ‫להתקשרויותיה‬ ‫בהתאם‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫ותעמוד‬ ‫תמשיך‬ ‫כי‬ ‫צופה‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬
.‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬
‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬
‫א‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫של‬ ‫העריכה‬ ‫מתכונת‬
‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫ערוכים‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫תקן‬34-‫"דיווח‬
‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫הגילוי‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫וכן‬ ,"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬
‫(דוחות‬‫התש"ל‬ ,)‫ומידיים‬ ‫תקופתיים‬-1970.
‫לזו‬ ‫עקבית‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫בעריכת‬ ‫יושמה‬ ‫אשר‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬
:‫להלן‬ ‫האמור‬ ‫למעט‬ ,‫המאוחדים‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫בעריכת‬ ‫שיושמה‬
1.‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫הכנסות‬
‫בבאור‬ ‫כמפורט‬2'‫ד‬1‫ב‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫תקן‬ ‫של‬ ‫לראשונה‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬‫מספר‬ ‫ינלאומי‬15–‫הכנסות‬
‫עם‬ ‫למפרע‬ ‫התקן‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬ ,)"‫"התקן‬ ‫(להלן‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬
.‫השוואה‬ ‫מספרי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הצגה‬ ‫וללא‬ ‫הקלות‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
12
‫באור‬2:-‫עיקרי‬‫המדיניות‬‫החשבונאית‬)‫(המשך‬
‫ליום‬ ‫עד‬ ‫שיושמה‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫בדבר‬31,‫בדצמבר‬2017‫בהכנסה‬ ‫ההכרה‬ ‫בגין‬–‫ראה‬
‫סעיפים‬'‫כו‬‫בביאור‬2.‫המאוחדים‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬
‫מיום‬ ‫החל‬ ‫שמיושמת‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬1,‫בינואר‬2018‫הינה‬ ‫בהכנסה‬ ‫הכרה‬ ‫בגין‬
:‫כדלקמן‬
‫א‬.‫בהכנסה‬ ‫הכרה‬
‫הכנסו‬ ,‫לתקן‬ ‫בהתאם‬‫או‬ ‫בנכס‬ ‫השליטה‬ ‫כאשר‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫ת‬
‫להתקבל‬ ‫שצפויה‬ ‫התמורה‬ ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫ומוכרת‬ ‫נמדדת‬ ‫הכנסה‬ .‫ללקוח‬ ‫מועברות‬ ‫בשירות‬
‫הכנסה‬ .)‫מסים‬ ‫(כגון‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫לטובת‬ ‫שנגבו‬ ‫הסכומים‬ ‫בניכוי‬ ,‫החוזה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬
‫שהה‬ ‫שצפוי‬ ‫למידה‬ ‫עד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרת‬‫ההכנסה‬ ‫וכן‬ ,‫לחברה‬ ‫יזרמו‬ ‫הכלכליות‬ ‫טבות‬
.‫מהימנה‬ ‫למדידה‬ ‫ניתנות‬ ,‫רלוונטי‬ ‫אם‬ ,‫והעלויות‬
‫או‬ ‫עיקרי‬ ‫כספק‬ ‫פועלת‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬ ,‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫ההכנסה‬ ‫סכום‬ ‫בקביעת‬
‫טרם‬ ‫שהובטח‬ ‫בשירות‬ ‫או‬ ‫בסחורה‬ ‫שולטת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫עיקרי‬ ‫ספק‬ ‫היא‬ ‫החברה‬ .‫בחוזה‬ ‫כסוכן‬
‫במקר‬ .‫ללקוח‬ ‫העברתו‬‫במקרים‬ .‫התמורה‬ ‫של‬ ‫ברוטו‬ ‫בסכום‬ ‫בהכנסות‬ ‫מכירה‬ ‫החברה‬ ,‫אלה‬ ‫ים‬
‫הסכומים‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ,‫נטו‬ ‫בסכום‬ ‫בהכנסה‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ,‫כסוכן‬ ‫פועלת‬ ‫החברה‬ ‫בהם‬
.‫העיקרי‬ ‫לספק‬ ‫המגיעים‬
‫ב‬.‫סחורות‬ ‫ממכירת‬ ‫הכנסות‬
‫השליטה‬ ‫העברת‬ ‫עם‬ ,‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫סחורות‬ ‫ממכירת‬ ‫הכנסות‬
‫הסח‬ ‫על‬‫הסחורה‬ ‫מסירת‬ ‫במועד‬ ‫מועברת‬ ‫השליטה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫ללקוח‬ ‫הנמכרות‬ ‫ורות‬
.‫ללקוח‬
‫ג‬.‫שירותים‬ ‫ממתן‬ ‫הכנסות‬
‫וצורך‬ ‫מקבל‬ ‫הלקוח‬ ‫בה‬ ‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫מוכרות‬ ‫שירותים‬ ‫ממתן‬ ‫הכנסות‬
‫לתקופות‬ ‫בהתאם‬ ‫מוכרות‬ ‫ההכנסות‬ .‫החברה‬ ‫ביצועי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופקות‬ ‫ההטבות‬ ‫את‬
‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫מלקוחותיה‬ ‫תשלום‬ ‫גובה‬ ‫החברה‬ .‫השירותים‬ ‫סופקו‬ ‫שבהן‬ ‫הדיווח‬
‫יכו‬ ‫התשלומים‬ ‫כאשר‬ ,‫ספציפיים‬ ‫בהסכמים‬ ‫שסוכמו‬ ‫התשלום‬‫תקופת‬ ‫טרום‬ ‫להיות‬ ‫לים‬
‫או‬ ‫בנכס‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ‫ובהתאם‬ ,‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬
.‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫החוזה‬ ‫בגין‬ ‫בהתחייבות‬
‫מכירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫כסוכן‬ ‫החברה‬ ‫פועלת‬ ‫ואחזקה‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫למתן‬ ‫מהחוזים‬ ‫בחלק‬
‫ני‬ ‫לאחר‬ ,‫החוזה‬ ‫מביצוע‬ ‫המתקבלת‬ ‫נטו‬ ‫תמורה‬ ‫בגובה‬ ‫אלה‬ ‫חוזים‬ ‫בגין‬ ‫בהכנסות‬‫כוי‬
.‫העיקרי‬ ‫לספק‬ ‫המגיעים‬ ‫הסכומים‬
‫ד‬.‫משתנה‬ ‫תמורה‬
‫הפעלת‬ ‫בעת‬ .‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫חוזה‬ ‫לכל‬ ‫בנפרד‬ ‫העסקה‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬
‫בהתחשב‬ ,‫בחוזה‬ ‫משתנה‬ ‫תמורה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫מעריכה‬ ‫החברה‬ ,‫זה‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬
( ‫שינויים‬ ,‫קנסות‬ ,‫בהנחות‬VARIATIONS‫בקבי‬ .‫במזומן‬ ‫שלא‬ ‫תמורה‬ ‫וכן‬ ‫תביעות‬ ,)‫עת‬
‫הסביר‬ ‫"הסכום‬ ‫בשיטת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫משתמשת‬ ‫החברה‬ ,‫המשתנה‬ ‫התמורה‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬
‫הסביר‬ ‫שהוא‬ ‫היחיד‬ ‫בסכום‬ ‫בהתחשב‬ ‫נקבע‬ ‫העסקה‬ ‫מחיר‬ ‫לפיה‬ ,‫בתקן‬ ‫המצוינת‬ "‫ביותר‬
‫תמורה‬ ‫של‬ ‫סכומים‬ ‫כוללת‬ ‫החברה‬ . ‫בחוזה‬ ‫אפשריים‬ ‫תמורה‬ ‫סכומי‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫ביותר‬
‫משמעותי‬ ‫שביטול‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫צפוי‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ,‫משתנה‬‫לא‬ ‫שהוכרו‬ ‫ההכנסות‬ ‫בסכום‬
.‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫תתברר‬ ‫התמורה‬ ‫להשתנות‬ ‫הקשורה‬ ‫הודאות‬ ‫אי‬ ‫כאשר‬ ‫יתרחש‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
13
‫ב‬‫אור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬
‫ה‬.‫חוזה‬ ‫השגת‬ ‫עלויות‬
‫תוספתיות‬ ‫בעלויות‬ ‫נושאת‬ ‫היא‬ ‫לקוחותיה‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מהחוזים‬ ‫חלק‬ ‫השגת‬ ‫עבור‬
‫מוכרנים‬ ‫עמלות‬ ‫(למשל‬ ‫החוזה‬ ‫להשגת‬.)‫מחייבת‬ ‫מכירה‬ ‫עסקת‬ ‫בביצוע‬ ‫המותנות‬
‫אם‬ ‫לה‬ ‫מתהוות‬ ‫היו‬ ‫ושלא‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התהוו‬ ‫אשר‬ ‫עלויות‬
‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ומופחתות‬ ‫כנכס‬ ‫מוכרות‬ ,‫להשיבן‬ ‫מצפה‬ ‫ושהחברה‬ ‫מושג‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫החוזה‬
.‫הספציפי‬ ‫החוזה‬ ‫במסגרת‬ ‫שסופקו‬ ‫השירותים‬ ‫מתן‬ ‫עם‬ ‫עקבי‬ ‫שהוא‬ ‫שיטתי‬
.‫ו‬‫המבוצ‬ ‫עסקאות‬‫באשראי‬ ‫עות‬
.‫משנה‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫אשראי‬ ‫תנאי‬ ‫ללקוח‬ ‫החברה‬ ‫מעניקה‬ ‫מהעסקאות‬ ‫בחלק‬
‫משלם‬ ‫שהיה‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫המשקף‬ ‫הסכום‬ ‫לפי‬ ‫בהכנסה‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ‫אלו‬ ‫במקרים‬
‫הכנסות‬ ‫במסגרת‬ ‫מוכרת‬ ‫והיתרה‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫הסחורה‬ ‫קבלת‬ ‫במועד‬ ‫במזומן‬ ‫הלקוח‬
.‫מימון‬
‫ש‬ ‫בגין‬ ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫מקדמות‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫במקרים‬‫צוברת‬ ,‫החברה‬ ‫מספקת‬ ‫אותו‬ ‫עתידי‬ ‫ירות‬
‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫לאורך‬ ‫המקדמות‬ ‫בגין‬ ‫מימון‬ ‫בהוצאת‬ ‫ומכירה‬ ‫ריבית‬ ‫החברה‬
‫מכירה‬ ‫המקדמות‬ ‫מימוש‬ ‫עם‬ .‫משמעותי‬ ‫מימון‬ ‫רכיב‬ ‫בחוזה‬ ‫קיים‬ ‫כאשר‬ ‫וזאת‬ ‫הצפויה‬
.‫משירותים‬ ‫מההכנסות‬ ‫כחלק‬ ‫שנצברה‬ ‫בריבית‬ ‫החברה‬
‫התקן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האפשרית‬ ‫בהקלה‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬‫האשראי‬ ‫מרכיב‬ ‫את‬ ‫תפריד‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫לפיה‬
‫לסכום‬ ‫בהתאם‬ ‫בהכנסה‬ ‫ותכיר‬ ‫משנה‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫הינן‬ ‫האשראי‬ ‫תנאי‬ ‫בהן‬ ‫בעסקאות‬
‫או‬ ‫הסחורה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫במועד‬ ‫שילם‬ ‫הלקוח‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בהסכם‬ ‫שנקבע‬ ‫התמורה‬
‫השירות‬.
2.‫פיננסים‬ ‫מכשירים‬
‫כמפורט‬‫בבאור‬2‫ד‬'2‫מספר‬ ‫בינלאומי‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫תקן‬ ‫של‬ ‫לראשונה‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬9–‫מכשירים‬
‫פיננסיים‬(" :‫להלן‬‫התקן‬",)‫החברה‬‫למפרע‬ ‫התקן‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬‫לרבות‬‫מחדש‬ ‫הצגה‬
‫השווא‬ ‫מספרי‬ ‫של‬‫ה‬.:‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬ ‫בדבר‬ ‫החדשה‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫להלן‬
‫א‬.‫פיננסים‬ ‫נכסים‬
‫הת‬ ‫בתחולת‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬‫ההוגן‬ ‫בשווים‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ‫נמדדים‬ ‫קן‬
‫למעט‬ ,‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫לרכישה‬ ‫במישרין‬ ‫לייחס‬ ‫שניתן‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫ובתוספת‬
‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫לגביו‬ ,‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדד‬ ‫אשר‬ ‫פיננסי‬ ‫נכס‬ ‫של‬ ‫במקרה‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקפות‬
‫בדוחותיה‬ ‫החוב‬ ‫מכשירי‬ ‫את‬ ‫ומודדת‬ ‫מסווגת‬ ‫החברה‬‫הקריטריונים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הכספיים‬
:‫להלן‬
(1)‫וכן‬ ,‫הפיננסים‬ ‫הנכסים‬ ‫לניהול‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬
(2).‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫החוזי‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫מאפייני‬
‫ב‬.‫הוניים‬ ‫מכשירים‬
‫בקריטריונים‬ ‫עומדים‬ ‫אינם‬ ‫הוניים‬ ‫במכשירים‬ ‫השקעות‬ ‫המהווים‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫לעיל‬ ‫האמורים‬
,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ,‫למסחר‬ ‫מוחזקים‬ ‫שאינם‬ ‫הוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬‫החברה‬
‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫להציג‬ ,‫לשינוי‬ ‫ניתנת‬ ‫שאינה‬ ‫בחירה‬ ‫לבצע‬ ‫רשאית‬‫עוקבים‬ ‫שינויים‬
‫אלה‬ ‫שינויים‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדות‬ ‫היו‬ ‫כן‬ ‫אילולא‬ ‫אשר‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬
.‫ההשקעה‬ ‫גריעת‬ ‫בעת‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫בעתיד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫ייזקפו‬ ‫לא‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
14
‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬
‫ג‬.‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫ירידת‬
‫ה‬ ‫את‬ ‫דיווח‬ ‫מועד‬ ‫בכל‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬‫אשר‬ ‫פיננסים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫להפסד‬ ‫הפרשה‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדים‬ ‫אינם‬
;‫להפסד‬ ‫בהפרשה‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫מצבים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫מבחינה‬ ‫החברה‬
1)‫מאז‬ ‫שלהם‬ ‫האשראי‬ ‫באיכות‬ ‫משמעותית‬ ‫הידרדרות‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬
‫נמוך‬ ‫האשראי‬ ‫סיכון‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫או‬ ,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫מועד‬–‫הה‬‫להפסד‬ ‫פרשה‬
‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫חזויים‬ ‫אשראי‬ ‫הפסדי‬ ‫בחשבון‬ ‫תיקח‬ ‫זה‬ ‫חוב‬ ‫מכשיר‬ ‫בגין‬ ‫שתוכר‬12
;‫או‬ ,‫הדיווח‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬
2)‫מאז‬ ‫שלהם‬ ‫האשראי‬ ‫באיכות‬ ‫משמעותית‬ ‫הידרדרות‬ ‫חלה‬ ‫אשר‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬
‫ההפרשה‬ ,‫נמוך‬ ‫אינו‬ ‫בגינם‬ ‫האשראי‬ ‫סיכון‬ ‫ואשר‬ ‫בהם‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫מועד‬
‫בחש‬ ‫תביא‬ ‫שתוכר‬ ‫להפסד‬‫החזויים‬ ‫אשראי‬ ‫הפסדי‬ ‫בון‬-‫חיי‬ ‫תקופת‬ ‫יתרת‬ ‫לאורך‬
‫שסיכון‬ ‫מניחה‬ ‫היא‬ ‫לפיה‬ ‫בתקן‬ ‫שנקבעה‬ ‫ההקלה‬ ‫את‬ ‫מיישמת‬ ‫החברה‬ .‫המכשיר‬
‫אם‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫ממועד‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫חוב‬ ‫מכשיר‬ ‫של‬ ‫האשראי‬
‫כאשר‬ ‫למשל‬ ,‫נמוך‬ ‫אשראי‬ ‫סיכון‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫המכשיר‬ ‫כי‬ ‫הדיווח‬ ‫במועד‬ ‫נקבע‬
‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫המכשיר‬."‫השקעה‬ ‫"דרגת‬ ‫של‬ ‫חיצוני‬ ‫דירוג‬
‫כנגד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫תיזקף‬ ‫מופחתת‬ ‫עלות‬ ‫לפי‬ ‫הנמדדים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫הערך‬ ‫ירידת‬
‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫הערך‬ ‫ירידת‬ ‫ואילו‬ ‫הפרשה‬
‫המצב‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫בספרים‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫תקטין‬ ‫ולא‬ ‫הון‬ ‫קרן‬ ‫כנגד‬ ‫תיזקף‬
.‫הכספי‬
‫רשאית‬ ‫היא‬ ‫בגינם‬ ,‫לקוחות‬ ‫כגון‬ ‫קצרות‬ ‫אשראי‬ ‫תקופות‬ ‫בעלי‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫לחברה‬
‫בסכום‬ ‫להפסד‬ ‫ההפרשה‬ ‫את‬ ‫תמדוד‬ ‫החברה‬ ‫קרי‬ ,‫במודל‬ ‫שנקבעה‬ ‫ההקלה‬ ‫את‬ ‫ליישם‬
‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬ .‫המכשיר‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫חזויים‬ ‫אשראי‬ ‫להפסדי‬ ‫השווה‬
.‫אלה‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫לגבי‬ ‫ההקלה‬
3.‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬
‫בשווי‬ ‫התקן‬ ‫שבתחולת‬ ‫הפיננסיות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫את‬ ‫מודדת‬ ‫החברה‬ ,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬
‫וזאת‬ ,‫הפיננסית‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫להנפקה‬ ‫במישרין‬ ‫לייחס‬ ‫שניתן‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫בניכוי‬ ‫הוגן‬
‫לגביה‬ ,‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדת‬ ‫אשר‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫למעט‬
‫על‬.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקפות‬ ‫עסקה‬ ‫ויות‬
‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫כנמדדת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ,‫ייעדה‬ ‫החברה‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬
‫בסיכון‬ ‫לשינויים‬ ‫לייחסם‬ ‫שניתן‬ ‫הפיננסית‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫שינויים‬ .‫הפסד‬
‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫מוצגים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האשראי‬.
‫החברה‬ ,‫הראשונית‬ ‫ההכרה‬ ‫לאחר‬‫העלות‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫הפיננסיות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מודדת‬
:‫ל‬ ‫פרט‬ ,‫המופחתת‬
)‫(א‬;‫נגזרים‬ ‫כגון‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬
)‫(ב‬‫או‬ ‫לגריעה‬ ‫כשירה‬ ‫אינה‬ ‫פיננסי‬ ‫נכס‬ ‫העברת‬ ‫כאשר‬ ‫שנוצרות‬ ‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬
;‫חלה‬ ‫הנמשכת‬ ‫המעורבות‬ ‫גישת‬ ‫כאשר‬
)‫(ג‬‫פיננ‬ ‫ערבות‬ ‫חוזי‬;‫סית‬
)‫(ד‬;‫השוק‬ ‫ריבית‬ ‫משיעור‬ ‫הנמוך‬ ‫ריבית‬ ‫בשיעור‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מחויבויות‬
)‫(ה‬‫בינלאומי‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫שתקן‬ ‫עסקים‬ ‫בצירוף‬ ‫רוכש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוכרה‬ ‫מותנית‬ ‫תמורה‬3‫חל‬
.‫עליה‬
‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
15
‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬
4.‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ ‫גריעת‬
‫גורעת‬ ‫החברה‬‫מסולקת‬ ‫היא‬ ,‫כאשר‬ ‫ורק‬ ‫כאשר‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬–‫המחויבות‬ ‫כאשר‬ ,‫דהיינו‬
.‫פוקעת‬ ‫או‬ ‫מבוטלת‬ ‫או‬ ‫נפרעת‬ ‫בחוזה‬ ‫שהוגדרה‬
,‫במזומן‬ ‫תשלום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההתחייבות‬ ‫את‬ ‫פורע‬ ‫החייב‬ ‫כאשר‬ ‫מסולקת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬
.‫מההתחייבות‬ ‫משפטית‬ ‫משוחרר‬ ‫או‬ ,‫שירותים‬ ‫או‬ ‫בסחורות‬ ,‫אחרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫בנכסים‬
‫במ‬‫תנאי‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬ ,‫קיימת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫בגין‬ ‫תנאים‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫קרה‬
.‫הקיימים‬ ‫מהתנאים‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫ההתחייבות‬
‫של‬ ‫כגריעה‬ ‫מטופל‬ ‫השינוי‬ ,‫קיימת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫בתנאי‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫נעשה‬ ‫כאשר‬
‫ההתחייב‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫היתרה‬ ‫בין‬ ‫ההפרש‬ .‫חדשה‬ ‫התחייבות‬ ‫של‬ ‫והכרה‬ ‫המקורית‬ ‫ההתחייבות‬‫ויות‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקף‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫הנ"ל‬
‫את‬ ‫להוון‬ ‫קרי‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬ ,‫מהותי‬ ‫אינו‬ ‫השינוי‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬
‫ייזקפו‬ ‫ההפרשים‬ ‫כאשר‬ ,‫המקורית‬ ‫האפקטיבית‬ ‫הריבית‬ ‫בשיעור‬ ‫החדשים‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬
‫הת‬ ‫בתנאי‬ ‫מהותי‬ ‫בשינוי‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ‫הבחינה‬ ‫בעת‬‫בחשבון‬ ‫החברה‬ ‫מביאה‬ ,‫קיימת‬ ‫חייבות‬
.‫וכמותיים‬ ‫איכותיים‬ ‫שיקולים‬
5.‫פיננסים‬ ‫מכשירים‬ ‫קיזוז‬
‫אם‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫מוצג‬ ‫נטו‬ ‫והסכום‬ ‫מקוזזים‬ ‫פיננסיות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬
‫את‬ ‫לסלק‬ ‫כוונה‬ ‫קיימת‬ ‫וכן‬ ,‫שהוכרו‬ ‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫משפטית‬ ‫לאכיפה‬ ‫שניתנת‬ ‫זכות‬ ‫קיימת‬
‫וא‬ ‫הנכס‬.‫במקביל‬ ‫ההתחייבות‬ ‫את‬ ‫ולסלק‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫או‬ ‫נטו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ההתחייבות‬ ‫ת‬
‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫הרגיל‬ ‫העסקים‬ ‫במהלך‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משפטית‬ ‫לאכיפה‬ ‫ניתנת‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫לקזז‬ ‫הזכות‬
‫שהזכות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫הצדדים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫פירעון‬ ‫חדלות‬ ‫או‬ ‫רגל‬ ‫פשיטת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לחוזה‬
‫אסור‬ ,‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫קיימת‬ ‫תהיה‬ ‫לקזז‬‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫שיהיו‬ ‫או‬ ‫עתידי‬ ‫באירוע‬ ‫תלויה‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬
.‫לפקיעתה‬ ‫שיגרמו‬ ‫אירועים‬ ‫שיהיו‬ ‫או‬ ,‫תחול‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫שבהם‬
6.)‫(הגנה‬ ‫גידור‬ ‫לצורכי‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬
‫אקדמה‬ ‫חוזי‬ ‫כגון‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫במכשירים‬ ‫התקשרויות‬ ‫לעתים‬ ‫מבצעת‬ ‫הקבוצה‬
(FORWARD‫החלפה‬ ‫ועסקאות‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫בגין‬ )( ‫ריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫של‬IRS‫עצמה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ )
.‫הריבית‬ ‫ובשיעורי‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫של‬ ‫החליפין‬ ‫בשערי‬ ‫בתנודות‬ ‫הכרוכים‬ ‫הסיכונים‬ ‫מפני‬
‫למטרות‬ ‫משמשים‬ ‫שאינם‬ ‫נגזרים‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫משינויים‬ ‫הנובעים‬ ‫הפסדים‬ ‫או‬ ‫רווחים‬
.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫מיידית‬ ‫נזקפים‬ ‫גידור‬
‫ג‬ ‫לחשבונאות‬ ‫כשירות‬ ‫גידור‬ ‫עסקאות‬‫ייעוד‬ ‫קיים‬ ‫הגידור‬ ‫יצירת‬ ‫במועד‬ ‫כאשר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ידור‬
‫לבצע‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫והאסטרטגיה‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫מטרת‬ ‫ושל‬ ‫הגידור‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫פורמלי‬ ‫ותיעוד‬
‫במהלך‬ ‫גבוהה‬ ‫אפקטיביות‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ ‫בפועל‬ ‫ונקבע‬ ‫מתמשך‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבחן‬ ‫הגידור‬ .‫גידור‬
‫גידור‬ ‫עסקאות‬ .‫הגידור‬ ‫יועד‬ ‫שאליהן‬ ‫הכספי‬ ‫הדיווח‬ ‫תקופת‬:‫כדלקמן‬ ‫מטופלות‬ )‫(הגנה‬
7.‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫גידור‬
. ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרים‬ ‫המגודר‬ ‫והפריט‬ )‫המגדר‬ ‫(הפריט‬ ‫הנגזר‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫שינוי‬
‫ההתאמות‬ ,‫מופחתת‬ ‫עלות‬ ‫לפי‬ ‫המוצג‬ ‫המגודר‬ ‫לפריט‬ ‫המתייחס‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫גידור‬ ‫של‬ ‫במקרים‬
‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫ליתרה‬.‫לפרעון‬ ‫עד‬ ‫הנותרת‬
‫האפקטיבית‬ ‫הריבית‬ ‫בשיטת‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫המוצגים‬ ‫מגודרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫למכשירים‬ ‫התאמות‬
‫שטרם‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫של‬ ‫ההתאמות‬ ‫יתרת‬ ,‫נגרע‬ ‫המגודר‬ ‫הפריט‬ ‫כאשר‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬
.‫מועד‬ ‫באותו‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרת‬ ‫הופחתה‬
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018
Q1  2018

More Related Content

Similar to Q1 2018

Q22021 cmer isa
Q22021 cmer isaQ22021 cmer isa
Q22021 cmer isasivangroup
 
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
דוח ספטמבר  2021 נגיש-חתוםדוח ספטמבר  2021 נגיש-חתום
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתוםsivangroup
 
דוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdfדוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdfsivangroup
 
עמדת ממונה-ממצאי ביקורת
עמדת ממונה-ממצאי ביקורתעמדת ממונה-ממצאי ביקורת
עמדת ממונה-ממצאי ביקורתפוליסה
 
מצגת דוחות מגדל
מצגת דוחות מגדלמצגת דוחות מגדל
מצגת דוחות מגדלפוליסה
 
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגל
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגלסקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגל
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגלIsrafans
 
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018Tel-Aviv Journalists' Association
 

Similar to Q1 2018 (20)

1
11
1
 
Q1 2019
Q1 2019Q1 2019
Q1 2019
 
Annual 2018
Annual 2018Annual 2018
Annual 2018
 
Quarter 2-2017
Quarter 2-2017Quarter 2-2017
Quarter 2-2017
 
2
22
2
 
Q1 2021
Q1  2021Q1  2021
Q1 2021
 
Q1 2017
Q1 2017Q1 2017
Q1 2017
 
3
33
3
 
Q22021 cmer isa
Q22021 cmer isaQ22021 cmer isa
Q22021 cmer isa
 
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
דוח ספטמבר  2021 נגיש-חתוםדוח ספטמבר  2021 נגיש-חתום
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
 
4
44
4
 
דוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdfדוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdf
 
כלל
כללכלל
כלל
 
Q2 2020
Q2 2020Q2 2020
Q2 2020
 
Q3 2020
Q3 2020Q3 2020
Q3 2020
 
Migdal report
Migdal report Migdal report
Migdal report
 
עמדת ממונה-ממצאי ביקורת
עמדת ממונה-ממצאי ביקורתעמדת ממונה-ממצאי ביקורת
עמדת ממונה-ממצאי ביקורת
 
מצגת דוחות מגדל
מצגת דוחות מגדלמצגת דוחות מגדל
מצגת דוחות מגדל
 
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגל
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגלסקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגל
סקירה משפטית- הסדרת היציבות הפיננסית של מועדוני הכדורגל
 
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
 

More from sivangroup

The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821sivangroup
 
פרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיהפרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיהsivangroup
 
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללהפרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללהsivangroup
 
פרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתותפרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתותsivangroup
 
Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2sivangroup
 
Museum concert series morning program
Museum concert series morning programMuseum concert series morning program
Museum concert series morning programsivangroup
 
Museum concert series evening program
Museum concert series evening programMuseum concert series evening program
Museum concert series evening programsivangroup
 

More from sivangroup (9)

The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821
 
Holon
HolonHolon
Holon
 
Holon 2020
Holon 2020Holon 2020
Holon 2020
 
פרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיהפרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיה
 
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללהפרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
 
פרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתותפרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתות
 
Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2
 
Museum concert series morning program
Museum concert series morning programMuseum concert series morning program
Museum concert series morning program
 
Museum concert series evening program
Museum concert series evening programMuseum concert series evening program
Museum concert series evening program
 

Q1 2018

 • 1. 1 ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ )"‫("החברה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬‫לתקופה‬‫ב‬ ‫שהסתיימה‬-31‫במרס‬2018 ‫הכספיים‬ ‫(הנתונים‬–‫בשקלים‬)‫מדווחים‬ ‫החברה‬‫הינה‬"‫תאגיד‬‫קטן‬"‫כהגדרת‬‫מונח‬‫זה‬‫בתקנות‬‫ניירות‬‫ערך‬(‫דוחות‬‫תקופתיים‬‫ומיידיים‬,) ‫התש‬"‫ל‬-1970)"‫"התקנות‬ :‫(להלן‬‫נכון‬‫למועד‬‫הדוח‬,‫החברה‬‫מאמצ‬ ‫אינה‬‫ת‬‫את‬‫ההקלות‬‫שניתנו‬ ‫לתאגידים‬‫קטנים‬‫התקנות‬ ‫במסגרת‬1 . ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬‫החברה‬‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עדכנית‬ ‫סקירה‬ ‫הכולל‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫את‬ ‫בזאת‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדת‬ ‫(להלן‬ ‫ידה‬ ‫על‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬‫גם‬" :‫הקבוצה‬‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הכספיות‬ ‫התוצאות‬ ‫ואת‬ )"‫לשלושת‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬31‫במר‬‫ס‬2018" :‫(להלן‬‫תקופת‬‫הדוח‬)". ‫החברה‬ ‫ענייני‬ ‫במצב‬ ‫שחלו‬ ‫העיקריים‬ ‫והשינויים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫סוקר‬ ,‫זה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬.‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫נערך‬ ‫והוא‬ ‫מצומצם‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫היקפו‬‫המלא‬ ‫התקופתי‬ ‫הדוח‬ ‫גם‬ ‫מוצג‬ ‫קוראו‬ ‫שבפני‬ ‫הנחה‬ ‫תחת‬‫של‬ ‫שנת‬2017:‫(להלן‬"‫התקופתי‬ ‫הדוח‬)"2 . ‫השו‬ ‫תנאי‬ ‫לאור‬‫ההפעלה‬ ‫תפיסת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫החברה‬ ‫נמצאת‬ ,‫המשתנים‬ ‫ק‬ ‫הקיימי‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫הצעות‬ .‫החדשה‬ ‫למציאות‬ ‫הארגוני‬ ‫והמבנה‬‫ם‬‫מתמקדות‬ ‫והחדשים‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬ ‫וכן‬ ‫וסייבר‬ ‫מודיעין‬ ‫מערכות‬ ,‫חכמות‬ ‫ערים‬ ‫וניהול‬ ‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ,‫התקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בעולמות‬ .‫טקטיות‬‫החב‬‫ומורכבות‬ ‫מתקדמות‬ ‫מערכות‬ ‫למכירת‬ ‫פיזיות‬ ‫תשתיות‬ ‫ממכירת‬ ‫מעבר‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאת‬ ‫רה‬ ‫ו‬‫משקיעה‬‫בכך‬‫כתפיסת‬ ‫החברה‬ ‫מציבה‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬ ‫במסגרת‬ .‫העבר‬ ‫לעומת‬ ‫גדולים‬ ‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫מאמצי‬ ‫למדינת‬ ‫מחוץ‬ ‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫סמכויותיהם‬ ‫הורחבו‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫במרכז‬ ‫וצרכיו‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫עולם‬ ‫ישראל‬‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫בלבד‬ ‫הטלקום‬ ‫בתחום‬ ‫פתרונות‬ ‫לעומת‬ ‫החברה‬ ‫פתרונות‬ ‫מגוון‬ ‫למכירת‬ ‫אחראים‬ ‫שהם‬ ‫כך‬ , ‫מעבר‬ ‫בתהליך‬ ‫שמדובר‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫מאמינה‬ ‫החברה‬ .‫בעתיד‬ ‫פרי‬ ‫יישאו‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬ ,‫החברה‬ ‫להערכת‬ .‫בעבר‬ ‫הגיאוגר‬ ‫ובפריסתה‬ ‫בפתרונותיה‬ ‫הגלום‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫למצות‬ ‫יוכל‬ ‫יישומו‬ ,‫מורכב‬‫בעולם‬ ‫פית‬ .‫ובישראל‬ ‫כחלק‬‫מהתהליך‬‫האמור‬‫ולאור‬‫מצב‬‫השווקים‬,‫החברה‬‫מתאימה‬‫את‬‫משאביה‬‫לתמיכה‬‫יעילה‬‫במיקוד‬‫העסקי‬ ‫של‬‫החברה‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫התפעולית‬ ‫היעילות‬ ‫להגברת‬ ‫מתמשך‬ ‫מאמץ‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ 1 ‫לפרטים‬‫דיווח‬ '‫ר‬ ,‫רבעונית‬ ‫במתכונת‬ ‫דיווח‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החלטת‬ ‫אודות‬‫מיידי‬‫מיום‬29‫במאי‬2017, ‫מס‬'‫אסמכתא‬2017-01-055602.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ 2 ‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬28‫במר‬‫ס‬2018‫אס‬ '‫מס‬ ,‫מכתא‬2018-01-031549‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ .)‫ההפניה‬
 • 2. 2 ‫לעניין‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬‫פעילות‬‫ה‬‫החזויה‬‫של‬‫הקבוצה‬,‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ ‫הינו‬ ‫ניירות‬,‫ערך‬‫התשכ"ח‬-1968,)"‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫"חוק‬ :‫(להלן‬‫של‬ ‫פנימיות‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫הקבוצה‬ ‫אשר‬ ‫מכרזים‬ ‫תוצאות‬ ‫ועל‬ ‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫חתמו‬ ‫עליהם‬ ‫חוזים‬ ‫על‬ ,‫כיום‬ ‫החברה‬ ‫להתממשות‬ ‫ודאות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ .‫בהם‬ ‫להשתתף‬ ‫מתעתדת‬ ‫או‬ ‫משתתפת‬ ‫ול‬ ,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫לעיל‬ ‫ההערכות‬‫שתתמ‬ ‫ככל‬ ,‫התממשותן‬ ‫מועדי‬‫מ‬‫היתר‬ ‫בין‬ ‫וזאת‬ ,‫שנה‬ ‫גורמים‬ ‫בשל‬‫חיצוניים‬‫שלקבוצה‬‫אין‬‫יכולת‬‫ש‬ ‫או‬ ‫עליהם‬ ‫השפעה‬ ‫או‬ ‫שליטה‬‫יכולת‬‫השפעת‬ ‫הקבוצה‬‫להשפיע‬‫עליהם‬.‫מוגבלת‬ ‫בב‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬‫י‬‫אור‬3‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬,‫פועלת‬ ‫החברה‬‫לפי‬‫מגזרי‬‫ה‬‫פעילות‬‫הבאים‬: .‫א‬‫מגזר‬‫מר‬‫גלובל‬: ‫מגזר‬‫גלובל‬ ‫מר‬‫עוסק‬‫במכירת‬‫פתרונות‬‫בעולם‬ ‫החברה‬)‫ישראל‬ ‫(למעט‬‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫ובהטמעתם‬ ‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬‫האופטיי‬ ‫הסיבים‬ ‫בתחום‬ ‫תשתיות‬ ‫פרויקטי‬ ‫לרבות‬‫ם‬‫פרו‬ ,‫י‬‫ביטחון‬ ‫קטי‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫עיקר‬ .‫סייבר‬ ‫והגנת‬ ‫מודיעין‬ ,‫המולדת‬‫המגזר‬‫מרוכז‬‫ת‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫במדינות‬ .‫הרחוק‬ ‫והמזרח‬ ‫אפריקה‬‫תהלי‬ ‫החל‬ ‫זה‬ ‫במגזר‬‫והמכירות‬ ‫השיווק‬ ‫ביכולת‬ ‫משמעותי‬ ‫שדרוג‬ ‫ך‬ .‫המקומית‬ ‫הביצוע‬ ‫יכולת‬ ‫וכן‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬ .‫ב‬‫מגזר‬‫מר‬‫ישראל‬: ‫מגזר‬‫פועל‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬‫ועוסק‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫אופטית‬ ‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בפריסת‬ ‫בעיקר‬ ‫וסלולרית‬,‫הקמת‬DATA CENTER‫של‬ ‫פרויקטים‬ ,‫אסטרטגים‬ ‫מתקנים‬ ‫לאבטחת‬ ‫פתרונות‬ , ‫וחכ‬ ‫בטוחה‬ ‫עיר‬‫ו‬ ‫התקנה‬ ,‫תחזוקה‬ ‫שירותי‬ ‫וכן‬ ‫מה‬‫שירותי‬.‫מעבדה‬‫מירב‬ ‫את‬ ‫מאגד‬ ‫המגזר‬ .‫בישראל‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬‫למגזר‬‫החברה‬ .‫ומתקדם‬ ‫אחוד‬ ‫שירות‬ ‫ומערך‬ ‫מכירות‬ ‫מערך‬ .‫הקיימות‬ ‫לפעילויות‬ ‫המשיקים‬ ‫חדשים‬ ‫פעילות‬ ‫לתחומי‬ ‫לכניסה‬ ‫מאמצים‬ ‫משקיעה‬ .‫ג‬‫מגזר‬‫מר‬‫ביטחון‬‫וטכנולוגיות‬(T&D): ‫מגזר‬‫מר‬‫ביט‬‫חון‬‫וטכנולוגיות‬(T&D)‫עוסק‬‫בפיתוח‬ ‫בעיקר‬‫וייצור‬‫מערכות‬‫תקשורת‬‫טקטיות‬ ‫צבאיות‬‫ואזרחיות‬‫ופתרונות‬‫עבור‬‫הצלה‬ ‫כוחות‬-"‫מגיבים‬‫ראשונים‬".‫מפתח‬ ‫המגזר‬‫ומתקין‬ ‫מערכות‬‫קשר‬‫חכמות‬‫לאפליקציות‬‫צבאיות‬‫לחיילות‬‫הים‬‫והיבשה‬‫בארץ‬‫ובעולם‬.‫ל‬‫מגזר‬‫פתרונות‬ ‫לפריסת‬‫מערכות‬‫תקשורת‬‫ל‬"‫מגיבי‬‫ם‬‫ראשוני‬‫ם‬"‫ו‬‫מערכת‬‫קשר‬‫טקטי‬‫וסלולרי‬‫לאזורים‬‫ייחודיים‬. ‫מוצרי‬‫המגזר‬ ‫ומערכות‬‫לרבות‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מותקנים‬‫במספר‬‫ומתקנים‬ ‫שחקים‬ ‫גורדי‬‫במתחם‬ .‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫מרכז‬ .‫ד‬‫מגזר‬‫אתנה‬: ‫מגזר‬‫הינ‬ ‫אתנה‬‫ו‬‫מגזר‬‫מקי‬ ‫חקירה‬ ‫לכדי‬ ‫ועיבודם‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫מערכות‬ ‫בתחום‬ ‫תכנה‬ ‫מוצרי‬‫פה‬ ‫מטרה‬ ‫ממוקדות‬ ‫ותובנות‬. ‫המגזר‬‫בתחום‬ ‫מוצרים‬ ‫מפתח‬‫וה‬ ‫החקירה‬ ,‫המודיעין‬-webint‫בטכנולוגיות‬ ‫שימוש‬ ‫ועושה‬ ‫ד‬ ‫הביג‬ ‫מעולם‬ ‫מתקדמות‬‫א‬‫ו‬ ‫טה‬‫ה‬-deep learning‫המפותחים‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫ב‬‫קבוצה‬‫ניתוח‬ ‫מבוססות‬ ‫מתקדמות‬ ‫אנליזות‬ ‫ביצוע‬ ‫ומאפשרים‬‫ו‬.‫שפה‬‫ל‬‫מגזר‬‫פיתוחים‬ ‫מספר‬ ‫ייחוד‬‫בתחום‬ ‫יים‬,‫אשר‬,‫החברה‬ ‫להערכת‬‫בשוק‬ ‫משמעותי‬ ‫טכנולוגי‬ ‫פער‬ ‫לה‬ ‫מקנים‬.‫מוצרי‬ ‫המגזר‬‫ב‬ ‫מותקנים‬‫מספר‬‫מו‬ ‫גופי‬,‫דיעין‬‫חקירות‬‫עסקיות‬ ‫וחברות‬.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ .‫ה‬‫בנוסף‬‫ב‬ ‫ומוצגות‬ ‫מגזר‬ ‫להגדרות‬ ‫עונות‬ ‫שלא‬ ‫פעילויות‬ ‫לחברה‬ ," ‫מסגרת‬‫אחרים‬"‫המגזרי‬ ‫בדיווח‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬.
 • 3. 3 1.‫אי‬‫רועים‬‫מהותיי‬‫ם‬‫ולאחר‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫יו‬ ‫א‬.‫בהמשך‬‫לדיווח‬‫מיידי‬‫מיום‬23‫באפריל‬2017,‫מס‬'‫אסמכתא‬2017-01-041757(‫מידע‬‫זה‬‫מהווה‬ ‫הכללה‬‫על‬‫דרך‬‫ההפניה‬( )‫להלן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬" :‫הדיווח‬‫הקודם‬,)"‫הלקוח‬(‫כהגדרתו‬‫בדיווח‬‫הקודם‬)‫הזמין‬ ‫מערכות‬‫תצפית‬‫נוספות‬,‫ובין‬‫היתר‬‫בהמשך‬‫לכך‬,‫אספקת‬‫מלוא‬‫המערכות‬‫ב‬‫מסגרת‬‫הפרויקט‬ (‫כהגדרתו‬‫בדיווח‬‫הקודם‬)‫צפויה‬‫להימשך‬‫עד‬‫לסוף‬‫הרבעון‬‫השני‬‫לשנת‬2018.‫יצוין‬,‫כי‬‫לאור‬‫הגידול‬ ‫בהזמנות‬‫כאמור‬,‫יסתכם‬‫היקפו‬‫הכולל‬‫של‬‫הפרויקט‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-5.3‫מיליוני‬‫דולר‬‫ארה‬"‫ב‬:‫(להלן‬ "‫דולר‬)"3 . ‫ב‬.‫ביום‬1‫ב‬‫מרס‬2018‫(לה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫ובשליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברה‬‫לן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬‫"החברה‬ : )"‫הבת‬.‫הביטחון‬ ‫למשרד‬ ‫ידע‬ ‫תוצרי‬ ‫לאספקת‬ ‫מחירים‬ ‫הסכמי‬ ‫קיבלה‬‫אספקת‬‫תוצרי‬‫הידע‬‫תבוצע‬‫ב‬-6 ‫תחומים‬‫טכנולוגיים‬‫בנושאי‬‫תקשורת‬,‫תשתיות‬‫ומולטימדיה‬(‫להלן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬" :‫הפרויקט‬.)"‫היקף‬ ‫ההכנסות‬‫הצפוי‬‫מהפרויקט‬‫הינו‬‫כ‬-42‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬‫ושיעור‬‫הרווחיות‬‫הצפוי‬‫הינו‬‫השיעור‬‫המקובל‬ ‫בפרויקטים‬‫דומים‬‫של‬‫החברה‬.‫אספקת‬‫המוצרים‬‫בפרויקט‬‫תבוצע‬‫על‬‫פני‬‫כ‬-3‫שנים‬4 . ‫ג‬.‫ביום‬21‫במאי‬2018‫התקשרה‬‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫באמצעות‬ ‫החברה‬‫(להלן‬‫בסעיף‬ ‫זה‬‫בתחום‬ ‫פרויקטים‬ ‫לביצוע‬ ‫מסגרת‬ ‫בהסכמי‬ )"‫הבת‬ ‫"חברת‬ :‫ביטחון‬‫ס‬ ‫והגנת‬ ‫המודיעין‬ ,‫המולדת‬‫ייבר‬ ‫במ‬ ‫במדינה‬‫ערב‬‫(להלן‬ ‫אפריקה‬‫זה‬ ‫בסעיף‬‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ .)‫העניין‬ ‫לפי‬ ,"‫"העסקה‬ ‫או‬ "‫"הפרויקט‬ : ‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הינו‬ ‫מהפרויקט‬ ‫הצפוי‬-102‫ש"ח‬ ‫מיליוני‬‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬ ‫ושיעור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬.‫הבת‬ ‫וחברת‬‫כשנתיים‬ ‫הינו‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫משכו‬.‫תקו‬ ‫לאחר‬‫פת‬ ‫כ‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫מקדמה‬ ‫החברה‬ ‫קיבלה‬ ,‫הדוח‬-15.‫ש"ח‬ ‫מיליון‬‫מותנית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬‫בהשלמת‬ ‫של‬ ‫קיומם‬)‫חוב‬ ‫שטרי‬ ‫הפקדת‬ ‫(כולל‬ ‫העסקה‬ ‫למימון‬ ‫התנאים‬ ‫השלמת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫מתלים‬ ‫תנאים‬. '‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫דיווח‬‫מימים‬ ‫החברה‬ ‫י‬17‫באוקטובר‬2017(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2017-01-091000,) 22‫במרס‬2018(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2018-01-027916‫ו‬ )-29‫באפריל‬2018(‫אסמכתא‬ '‫מס‬2018-01- 042094))‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬. ‫ד‬.‫ביום‬26‫במרס‬2018‫נושאים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫השנתית‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫אישרה‬ ( :‫כדלקמן‬1)‫אישור‬‫מדיניות‬‫תגמול‬‫של‬‫החברה‬‫בהתאם‬‫לסעיף‬267‫א‬‫לח‬‫וק‬‫החברות‬,‫התשנ‬"‫ט‬-1999, ‫לתקופה‬‫של‬3‫שנים‬‫החל‬‫מיום‬1‫בינואר‬2018.(2‫אישור‬ )‫עדכון‬‫רכיב‬‫הבונוס‬‫בתנאי‬‫הכהונה‬ ‫וההעסקה‬‫של‬‫מר‬‫ניר‬‫למפרט‬,‫מנכ‬"‫ל‬‫החברה‬,‫בהתאם‬‫לעדכון‬‫המוצע‬‫למדיניות‬‫התגמול‬5. . 3 .‫לפרטים‬‫דיווח‬ '‫ר‬ ,‫נוספים‬‫מיידי‬‫מיום‬1‫בינואר‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-000307‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ .)‫ההפניה‬ 4 '‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬4‫במרס‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-020818‫ז‬ ‫(מידע‬‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫ה‬ )‫ההפניה‬ 5 '‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬26‫במרס‬2018‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,2018-01-029650‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ )‫ההפניה‬
 • 4. 4 ‫הערכות‬‫החברה‬‫בדבר‬‫היקף‬‫ההכנסות‬‫הצפוי‬‫מפרויקטים‬/‫התקשרויות‬‫השל‬ ‫מועד‬ ‫ובדבר‬‫מת‬ )‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫(לרבות‬ ‫הפרויקטים/ההתקשרויות‬‫הינן‬‫בגדר‬‫מידע‬‫צופה‬‫פני‬‫עתיד‬,‫כהגדרתו‬‫בחוק‬ ‫ניירות‬‫ערך‬,‫התשכ‬"‫ח‬-1968,‫המבוסס‬‫על‬‫הערכות‬‫פנימיות‬‫של‬‫החברה‬.‫אין‬‫כל‬‫וודאות‬‫להתממשות‬ ‫הערכות‬‫אלו‬‫וזאת‬,‫בין‬‫היתר‬,‫בשל‬‫גורמים‬‫שאינם‬‫בשליטת‬‫החברה‬,‫לרבות‬‫גורמי‬‫הסיכון‬‫בפעילו‬‫ת‬ ‫החברה‬,‫כמפורט‬‫בדוח‬‫התקופתי‬. 2.‫שלה‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫הסברי‬ ‫א‬.‫מגזר‬‫מר‬‫גלובל‬-‫הכנסות‬‫המגזר‬‫בכ‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫מחיצוניים‬-83,322‫אלפי‬‫ש"ח‬ ‫ל‬ ‫בהשוואה‬‫כ‬-68,154‫אלפי‬‫ש"ח‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬.‫הגידול‬‫ה‬ ‫בהכנסות‬‫מגזר‬‫נובע‬‫בעיקר‬ ‫מגידול‬‫מהכנסות‬‫ב‬‫תחום‬‫תשתיות‬‫אלחוטית‬ ‫תקשורת‬‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ‫ובתחום‬‫במדינות‬‫אפריקה‬ ‫ו‬‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬.‫בתקופת‬‫הדוח‬‫נרשם‬‫רווח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫במגזר‬ ‫תפעולי‬-1,500‫אלפי‬‫ש"ח‬‫הרווח‬ . ‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הסתכם‬ ‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬ ‫התפעולי‬-526‫אלפי‬‫ש"ח‬.‫העלייה‬‫ברווח‬‫התפעולי‬ ‫נובעת‬‫בעיקר‬‫בתקופה‬ ‫בהכנסות‬ ‫מגידול‬. ‫ב‬.‫מגזר‬‫ישראל‬ ‫מר‬-‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫ל‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫כ‬-44,883‫אלפי‬‫ש"ח‬ ‫בדומה‬‫ל‬‫כ‬-44,237‫אלפי‬‫ש"ח‬.‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬‫הדוח‬ ‫בתקופת‬‫נרשם‬‫ב‬‫מגזר‬‫רווח‬‫תפעולי‬ ‫של‬‫כ‬-603‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בדומה‬‫ל‬‫רווח‬‫של‬ ‫תפעולי‬‫כ‬-427‫אלפי‬‫ש"ח‬‫המק‬ ‫בתקופה‬‫אשתקד‬ ‫בילה‬. ‫ג‬.‫מגזר‬‫מר‬‫בטחון‬‫וטכנולוגיות‬(D&T)-‫בתקופת‬‫הדוח‬‫הסתכמו‬‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫בכ‬- 14,484‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫לכ‬–13,865‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬.‫הגיד‬ ‫עיקר‬‫ול‬ ‫מ‬ ‫בהכנסות‬ ‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫בהכנסות‬‫פרויקט‬3WTC‫בארה"ב‬ ‫שמבוצע‬.‫ההפסד‬‫התפעולי‬‫של‬‫המגזר‬ ‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-914‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫לרווח‬‫תפעולי‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-729‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬ ‫המקבילה‬‫אשתקד‬. ‫ד‬.‫מגזר‬‫אתנה‬-‫בתקופת‬‫הדוח‬,‫הסתכמו‬‫הכנסות‬‫המגזר‬‫מחיצוניים‬‫בכ‬-2,181‫אלפי‬‫ש"ח‬, ‫בהשוואה‬‫לכ‬–5,394‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬,‫מהתקדמות‬ ‫נובע‬ ‫במחזור‬ ‫הקיטון‬ .‫התקופה‬ ‫במהלך‬ ‫בפרויקטים‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫ההפסד‬‫התפעולי‬‫של‬‫המגזר‬‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-2,402 ‫אלפי‬,‫ש"ח‬‫בהשוואה‬‫להפסד‬‫תפעולי‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-1,369‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬, ‫הגידול‬‫נובע‬ ‫התפעולי‬ ‫בהפסד‬‫מדחיי‬‫ה‬‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫ועיכובים‬‫המגזר‬.‫הוצאות‬ ‫היוונה‬ ‫החברה‬ ‫בתקו‬ ‫פיתוח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ ‫הדוח‬ ‫פת‬-2.2‫מיליון‬‫ש"ח‬‫כ‬ ‫לעומת‬-1.2‫מיליון‬‫ש"ח‬‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬ .‫אשתקד‬
 • 5. 5 3.‫ואפיונם‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקוחות‬ ‫מורכבים‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקוחות‬,‫בינ"ל‬ ‫אינטגרציה‬ ‫חברות‬ ,‫והאנרגיה‬ ‫הפיננסים‬ ‫התקשורת‬ ‫בתחומי‬ ‫מתאגידים‬ ‫מוניציפאליו‬ ‫ורשויות‬ )‫ואזרחים‬ ‫בטחונים‬ ‫(בתחומים‬ ‫ממשלתי‬ ‫מגזר‬.‫ת‬ ‫הלקוחות‬ ‫יתרת‬ ‫להלן‬‫וה‬‫ה‬‫הקמה‬ ‫בחוזי‬ ‫מעבודות‬ ‫לקבל‬ ‫כנסות‬-‫פי‬ ‫על‬‫מגזרי‬‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ :)‫ש"ח‬ ‫(באלפי‬ ‫סה"כ‬‫ליום‬ ‫מגזר‬‫בארץ‬‫בחו"ל‬31‫במרס‬ 2018 31‫בדצמבר‬ 2017 ‫גלובל‬ ‫מר‬-235,951235,951234,570 ‫ישראל‬ ‫מר‬93,719-93,71986,054 ‫מר‬‫בטחון‬‫וטכנולוגיות‬ (D&T) 18,62112,71231,33326,744 ‫אתנה‬24012,73512,97512,080 ‫אחר‬2,899-2,8991,952 ‫הכול‬ ‫סך‬115,479261,398376,877361,400 4.‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ ‫המציגה‬ ‫טבלה‬ ‫להלן‬‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ ‫את‬‫מגזרי‬: ‫באחוזים‬ ‫הפעילות‬ ‫מגזר‬‫ינואר‬-‫מרס‬ 2018 ‫ינואר‬-‫דצמבר‬ 2017 ‫מר‬‫גלובל‬57.4%59.9% ‫מר‬‫ישראל‬30.9%29.3% ‫מר‬‫בטחון‬ ‫וטכנולוגיות‬(D&T) 10%8.9% ‫אתנה‬1.5%1.9% ‫אחרים‬0.2%- ‫סה"כ‬100%100%
 • 6. 6 5.‫הכספי‬ ‫המצב‬‫באלפי‬:‫ש"ח‬ ‫הסעיף‬ ‫ליום‬31 ,‫במרס‬2018 ‫ליום‬31 ,‫בדצמבר‬ 2017 ‫ה‬‫הסבר‬ ‫הון‬200,724200,017‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫מסך‬ ‫נובע‬ ‫העצמי‬ ‫בהון‬ ‫הגידול‬ .‫בתקופה‬ ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫הון‬‫סך‬‫מאזן‬29.1%28.6%‫העליי‬‫ה‬‫בעיקר‬ ‫נובעת‬ ‫ביחס‬‫מקיטון‬‫המאזן‬ ‫בסך‬ .‫בהון‬ ‫ומעליה‬ ‫חוזר‬ ‫הון‬122,295134,253‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫החוזר‬ ‫בהון‬ ‫הקיטון‬‫בסך‬ ‫מירידה‬ .‫בנקאים‬ ‫מתאגדים‬ ‫באשראי‬ ‫ומגידול‬ ‫המזומנים‬ ‫שוטף‬ ‫יחס‬1.291.31 ‫מהיר‬ ‫יחס‬1.091.11 ‫בחברות‬ ‫השקעות‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬ ‫המאזני‬ ‫השווי‬ 28,17527,502‫אקוויטי‬ ‫מרווחי‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬‫שנרשמו‬‫בתקופה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫למכירה‬‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ -18,054.‫מס‬ ‫בינלאומי‬ ‫חשבונאי‬ ‫תקן‬ ‫מאימוץ‬ ‫נובע‬ ‫הסיווג‬9, ‫ביאור‬ ‫ראה‬2‫ב‬.‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ' ‫להשקעות‬ ‫שבוצע‬ ‫שווי‬ ‫מעדכון‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ .‫בתקופה‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫והפסד‬ 18,601- ‫בלתי‬ ‫ונכסים‬ ‫מוניטין‬ ‫מוחשיים‬ 21,78817,988‫נובע‬ ‫ההבדל‬‫בעיקר‬‫מהמשך‬‫הוצאות‬ ‫היוון‬‫פיתוח‬. ‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬66,96773,512‫הקיט‬ ‫עיקר‬‫מפירעו‬ ‫נובע‬ ‫ון‬‫ן‬‫קרן‬‫לז"א‬ ‫הלוואות‬‫מנגד‬ ‫וגידול‬ ‫עובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫גידול‬ .‫נדחים‬ ‫במיסים‬
 • 7. 7 6.‫הפעולות‬ ‫תוצאות‬‫ש"ח‬ ‫באלפי‬- ‫סעיף‬ ‫ינואר‬-‫מרס‬ 2018 ‫ינואר‬-‫מרס‬ 2017 ‫הסבר‬ ‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬145,284131,652 ‫ב‬ ‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬‫הכנסות‬ ‫מ‬‫במגז‬ ‫בעיקר‬ ‫פרויקטים‬‫מר‬ ‫ר‬ .‫גלובל‬ ‫גולמי‬ ‫רווח‬ ‫שעור‬17.4%19.2% ‫גולמי‬ ‫רווח‬25,32225,313 ,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬ ‫נטו‬2,3632,889 ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫בהוצאות‬ ‫הירידה‬ ‫עיקר‬ ‫שנעשו‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫מהיוונים‬ ‫נובעת‬ .‫בתקופה‬ ‫והנה"כ‬ ‫מכירה‬ ‫הוצאות‬25,31323,847 ‫בה‬ ‫הגידול‬‫והנהלה‬ ‫מכירה‬ ‫וצאות‬ ‫ב‬ ‫נובע‬ ‫וכלליות‬‫מאמצי‬ ‫מהגדלת‬ ‫עיקר‬ .‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫והמכירה‬ ‫השיווק‬ ‫הכנסות‬‫אחרות‬807785 ‫תפעולי‬ ‫הפסד‬(1,547)(638) ‫נטו‬ ,‫מימון‬ ‫הוצאות‬2,0254,398 ‫עיקר‬‫מ‬ ‫נובע‬ ‫הקיטון‬‫בהוצאות‬ ‫ירידה‬ ‫שער‬ ‫הפרשי‬. ( ‫רווחי‬‫הפסד‬‫י‬)‫אקוויטי‬429(69) ‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037) 7.‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫נזילות‬ ‫ב‬‫הדוח‬ ‫תקופת‬,‫מזומנים‬‫נטו‬‫ש‬‫שימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫שוטפת‬-24,786‫אלפי‬‫ש"ח‬‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬ ‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫שוטפת‬‫ב‬‫סך‬9,902‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬.‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬ .‫הספקים‬ ‫ביתרת‬ ‫וקיטון‬ ‫הלקוחות‬ ‫ביתרת‬‫ומעב‬ ‫התזרימי‬ ‫הגירעון‬ ‫לצמצום‬ ‫פעולות‬ ‫נוקטת‬ ‫החברה‬‫לתזרים‬ ‫ר‬ .‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫חיובי‬ ‫מזומנים‬‫נטו‬‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫השקעה‬‫בתקופת‬‫הדוח‬‫הסתכמו‬‫ב‬-5,106‫אלפי‬‫ש"ח‬‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬ ‫ששימשו‬‫לפעילות‬‫השקעה‬‫ב‬‫סך‬‫של‬1,717‫אלפי‬‫ש"ח‬‫בתקופה‬‫המקבילה‬‫אשתקד‬.‫מגידול‬ ‫נובע‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬ .‫קבוע‬ ‫רכוש‬ ‫ברכישת‬ ‫ומגידול‬ ‫שהוונו‬ ‫פיתוח‬ ‫בהוצאות‬ ‫מ‬‫נטו‬ ‫זומנים‬‫ששימשו‬‫ל‬‫פעילות‬‫מימון‬‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬-913‫אלפי‬‫אשר‬ ‫ש"ח‬‫שימשו‬‫בעיקר‬‫ל‬‫החזר‬ ‫בנקאיים‬ ‫לתאגידים‬ ‫נטו‬ ‫הלוואות‬,‫לעומת‬‫מזומנים‬‫נטו‬‫שנבעו‬‫מ‬‫פעילות‬‫מימון‬‫ב‬‫של‬ ‫סך‬3,678‫אלפי‬,‫ש"ח‬ ‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬,‫מ‬ ‫בעיקר‬ ‫שנבעו‬‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫אשראי‬ ‫קבלת‬.‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬
 • 8. 8 8.‫פיננסיות‬ ‫מידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬ ‫ליום‬ ‫נכון‬31‫במרס‬2018‫התקשרויותיה‬ ‫במסגרת‬ ‫התחייבה‬ ‫להן‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמדה‬ ‫החברה‬ ‫הסתכם‬ ‫אליהם‬ ‫החוב‬ ‫אשר‬ ‫בישראל‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫שלושת‬ ‫עם‬‫כ‬ ‫של‬ ‫לסך‬-271‫מיליוני‬.‫ש"ח‬ ‫אמ‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬‫ועמידת‬ ‫האמורות‬ ‫המידה‬ ‫ות‬‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫בהן‬ ‫החברה‬31‫ב‬‫מרס‬2018: 1.‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬150,000‫א‬‫ליום‬ ‫(נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫לפי‬31‫במרס‬2018– 200,294.)‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ 2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫למאזן‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬-25%.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018–29.1%.) 3.‫בניכוי‬ ,‫מאזניות‬ ‫החוץ‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בצירוף‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בין‬ ‫היחס‬‫נ‬‫כסים‬ ‫לבין‬ ,‫פיננסיים‬‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬3.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018-1.74.) 4.‫יחס‬EBITDA‫מ‬ ‫שהיא‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫שוטפות‬ ‫לחלויות‬-2.‫ליום‬ ‫(נכון‬31‫במרס‬2018- 2.11.) 5.‫ש‬‫י‬‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫מתוך‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הנכסים‬ ‫בניכוי‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫עור‬,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫התפעולי‬ ‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬85%.‫ליום‬ ‫(נכון‬31/03/2018–75.75%.) ‫כוללות‬ ‫כאמור‬ ‫המימון‬ ‫בהסכמי‬ ‫שנקבעו‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ההנהלה‬ ‫תוכניות‬ ‫הקטנת‬‫ההוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫והתאמת‬ ‫החוב‬ ‫היקף‬‫העסקי‬ ‫והמיקוד‬ ‫הצפוי‬ ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬. 9.‫פרסמה‬ ,‫זה‬ ‫דוח‬ ‫לפרסום‬ ‫עובר‬‫כנדרש‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫מצבת‬ ‫בדבר‬ ‫נתונים‬ ‫ובו‬ ‫דוח‬ ‫החברה‬ ‫בתקנה‬38,)‫ומידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לתקנות‬ ‫ה‬‫התש"ל‬-1970-6 .‫ותרומתם‬ ‫מאמציהם‬ ‫על‬ ‫ומנהליה‬ ‫הקבוצה‬ ‫עובדי‬ ‫לכל‬ ‫מודה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫מר‬ ‫חיים‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬ ‫למפרט‬ ‫ניר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫ת‬‫אריך‬‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫אישור‬–28,‫במאי‬2018 6 ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬,‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דוח‬ ‫ראו‬30‫במאי‬2018:‫(אסמכתא‬2018-01-045162)‫(מידע‬‫זה‬‫מהווה‬‫הכללה‬‫על‬‫דרך‬ ‫ההפניה‬.)
 • 9. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫ליום‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬31,‫במרס‬2018 ‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫עמוד‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫סקירת‬2 ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫הכספי‬3-4 ‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫או‬‫הפסד‬5 ‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬6 ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬7-8 ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬9-10 ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬11-24 ----------------
 • 10. 2 ‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫דרך‬144,'‫א‬ ‫תל‬-‫אביב‬6492102 .‫טל‬972-3-6232525+ ‫פקס‬+972-3-5622555 ey.com ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ‫דוח‬ ‫מבוא‬ ‫(להלן‬ ‫בנות‬ ‫וחברות‬ ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ ‫של‬ ‫המצורף‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬-‫המאזן‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,)‫הקבוצה‬ ‫ליום‬ ‫המאוחד‬ ‫התמציתי‬31‫במרס‬2018‫וא‬‫ו‬ ‫רווח‬ ‫על‬ ‫המאוחדים‬ ‫התמציתיים‬ ‫הדוחות‬ ‫ת‬,‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ,‫הפסד‬ ‫ת‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫המזומנים‬ ‫ותזרימי‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬‫וההנהלה‬ ‫הדירקטוריון‬ .‫אריך‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ולהצגה‬ ‫לעריכה‬ ‫אחראים‬‫זו‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬34IAS-‫"דיווח‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫לעריכת‬ ‫אחראים‬ ‫הם‬ ‫וכן‬ ,"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬‫זו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬-1970‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מסקנה‬ ‫להביע‬ ‫היא‬ ‫אחריותנו‬ .‫זו‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ .‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫לא‬‫סקרנו‬‫את‬‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬‫מהווים‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולים‬ ‫נכסיהן‬ ‫אשר‬ ‫שאוחדו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫כ‬-24.68%‫מכ‬‫המאוחדים‬ ‫הנכסים‬ ‫לל‬‫ליום‬31‫במרס‬2018‫מהוות‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולות‬ ‫והכנסותיהן‬‫כ‬-25.73%‫מכלל‬ ‫המאוחדות‬ ‫ההכנסות‬‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המוצגות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬‫השווי‬‫אשר‬ ,‫המאזני‬‫ההשקעה‬‫בהן‬‫הסתכמה‬‫לסך‬ ‫של‬‫כ‬-11,749‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫ליום‬31‫במרס‬2018,‫ואשר‬‫חלקה‬‫הקבוצה‬ ‫של‬‫ברווחי‬‫החברות‬‫הנ‬"‫ל‬‫הסתכם‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬- 240‫אלפי‬‫ש‬"‫ח‬‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫חודשים‬‫שהסתיימה‬‫באותו‬‫הביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ .‫תאריך‬ ‫שהיא‬ ‫ככל‬ ,‫ומסקנתנו‬ ‫לנו‬ ‫הומצאו‬ ‫שלהם‬ ‫הסקירה‬ ‫שדוחות‬ ‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נסקר‬ ‫חברות‬ ‫אותן‬ ‫של‬ ‫מתיי‬.‫האחרים‬ ‫החשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ,‫חברות‬ ‫אותן‬ ‫בגין‬ ‫הכספי‬ ‫למידע‬ ‫חסת‬ ‫הסקירה‬ ‫היקף‬ ‫סקירה‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫סקירתנו‬ ‫את‬ ‫ערכנו‬1‫בישראל‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬-‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫"סקירה‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ."‫הישות‬ ‫של‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנערכת‬ ‫ביניים‬‫מורכבת‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫נ‬ ‫ומיישום‬ ,‫והחשבונאיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לעניינים‬ ‫האחראים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ,‫מבירורים‬‫ו‬‫אנליטיים‬ ‫סקירה‬ ‫הלי‬ ‫מקובלים‬ ‫ביקורת‬ ‫לתקני‬ ‫בהתאם‬ ‫הנערכת‬ ‫ביקורת‬ ‫מאשר‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫בהיקפה‬ ‫מצומצמת‬ ‫הינה‬ ‫סקירה‬ .‫ואחרים‬ ‫שניוודע‬ ‫ביטחון‬ ‫להשיג‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫אינה‬ ‫ולפיכך‬ ‫בישראל‬‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫המשמעותיים‬ ‫העניינים‬ ‫לכל‬ .‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מחווים‬ ‫אנו‬ ‫אין‬ ,‫לכך‬ ‫בהתאם‬ .‫בביקורת‬ ‫מזוהים‬ ‫מסקנה‬ ‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫המהותי‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ערוך‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ,‫ות‬34IAS. ‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ,‫הקודמת‬ ‫בפסקה‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬ ‫הוראות‬ ‫אחר‬ ,‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬ ‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬ ‫נייר‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫הגילוי‬‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ות‬-1970. ‫תל‬-‫אביב‬‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬ 28‫במאי‬,2018‫חשבון‬ ‫רואי‬
 • 11. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 3 ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫ליום‬31‫במרס‬ ‫ליום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫שוטפים‬ ‫נכסים‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬44,95539,79075,160 ‫לקבל‬ ‫והכנסות‬ ‫לקוחות‬333,803288,021315,222 ‫הקמה‬ ‫בחוזי‬ ‫מעבודת‬ ‫לקבל‬ ‫הכנסות‬43,07459,23846,178 ‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫חייבים‬35,49234,15838,148 ‫מלאי‬86,22593,13986,369 543,549514,346561,077 ‫שוטפים‬ ‫לא‬ ‫נכסים‬ ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫וחייבים‬ ‫לקוחות‬13,72814,00512,766 ‫בחברות‬ ‫השקעות‬‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬28,17530,25727,502 ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬-33,99018,054 ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬‫הפסד‬ ‫או‬18,601-- ‫תפעולית‬ ‫חכירה‬ ‫בגין‬ ‫מראש‬ ‫הוצאות‬1,1141,1421,121 ‫קבוע‬ ‫רכוש‬‫נטו‬ ,35,56538,10035,301 ‫מוניטין‬‫נטו‬ ,‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫ונכסים‬21,7889,16417,988 ‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫נכסים‬9,85511,5789,786 ‫נדחים‬ ‫מסים‬16,57015,84416,758 145,396154,080139,276 688,945668,426700,353 ‫הבאורים‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
 • 12. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 4 ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫ליום‬31‫במרס‬ ‫ליום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬ ‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫אשראי‬‫אחרים‬236,019297,211228,020 ‫שירותים‬ ‫ולנותני‬ ‫לספקים‬ ‫התחייבויות‬44,39644,04658,023 ‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫זכאים‬135,531128,592133,215 ‫מראש‬ ‫הכנסות‬5,30820,7867,566 421,254490,635426,824 ‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬ ‫ואחרים‬ ‫מבנקים‬ ‫הלוואות‬46,6991,64654,558 ‫אחרות‬ ‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬5,851-5,949 ‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫התחייבויות‬6,7006,8236,064 ‫נדחים‬ ‫מסים‬7,7175,6576,941 66,96714,12673,512 ‫הון‬ ‫מניות‬ ‫הון‬19,96917,82019,969 ‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬189,815144,819189,815 ‫אוצר‬ ‫מניות‬(23,395)(23,395)(23,395) ‫רווח‬ ‫יתרת‬83,23185,79890,003 ‫חוץ‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬(59,897)(58,699)(65,646) ‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬3,8623,7603,837 ‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬(13,291)(13,618)(13,291) ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬-6,423(1,705) 200,294162,908199,587 ‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬430757430 ‫הכל‬ ‫סך‬‫הון‬200,724163,665200,017 688,945668,426700,353 ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ 28‫במאי‬,2018 ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫תאריך‬‫מר‬ ‫חיים‬‫למפרט‬ ‫ניר‬‫ממיה‬ ‫אבישי‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬‫מנכ"ל‬‫כספים‬ ‫סמנכ"ל‬
 • 13. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 5 ‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬‫או‬‫הפסד‬ ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ ‫ל‬-3‫חודשים‬‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬31‫במר‬‫ס‬ ‫לשנה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫נתוני‬ ‫(למעט‬‫הפסד‬)‫למניה‬ ‫נקי‬ ‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬145,284131,652623,452 ‫המכירות‬ ‫עלות‬119,962106,339503,798 ‫גולמי‬ ‫רווח‬25,32225,313119,654 ‫נטו‬ ,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬2,3632,88912,907 ‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫הוצאות‬8,5497,57934,039 ‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬16,76416,26858,968 ‫אחרות‬ ‫הכנסות‬(807)(785)(12,541) ‫רווח‬)‫(הפסד‬‫תפעולי‬(1,547)(638)26,281 ‫מימון‬ ‫הכנסות‬1,4516,0036,872 ‫מימון‬ ‫הוצאות‬(3,476)(10,401)(24,458) ‫החברה‬ ‫חלק‬‫ב‬( ‫רווחי‬‫הפסדי‬)‫חברות‬‫המטופלות‬‫לפי‬‫שיטת‬‫השווי‬ ‫המאזני‬,‫נטו‬429(69)(2,014) ‫רווח‬‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬ ‫לפני‬ )‫(הפסד‬(3,143)(5,105)6,681 ‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬(1,821)(2,932)(9,534) ‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037)(2,853) :‫ל‬ ‫מיוחס‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬(4,964)(8,037)(2,526) ‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬--(327) (4,964)(8,037)(2,853) ‫הפסד‬)‫(בש"ח‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המיוחס‬ ‫למניה‬ ‫נקי‬ ‫הפסד‬‫בסיסי‬‫ומדולל‬(0.38)(0.74)(0.26)
 • 14. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 6 ‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫ל‬-3‫חודשים‬‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬31‫במר‬‫ס‬ ‫לשנה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫נקי‬ ‫הפסד‬(4,964)(8,037)(2,853) ( ‫רווח‬‫הפסד‬):)‫מס‬ ‫השפעת‬ ‫(לאחר‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ :‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מחדש‬ ‫יסווגו‬ ‫שלא‬ ‫סכומים‬ ( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫מוגדרת‬ ‫הטבה‬ ‫תכנית‬ ‫בגין‬ ‫מחדש‬ ‫מדידה‬10(151)(1,130) ‫סכומים‬‫שיסווגו‬‫המסווגים‬ ‫או‬‫מחדש‬‫לרווח‬‫או‬‫הפסד‬‫בהתקיים‬ ‫תנאים‬‫ספציפיים‬: ‫הפסד‬‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫בגין‬‫למכירה‬-(216)(457) ‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬5,749377(6,570) ‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫לדוח‬ ‫העברה‬‫זמינים‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫מימוש‬ ‫בגין‬ ‫למכירה‬--(7,887) ‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫אחר‬ ‫כולל‬5,75910(16,044) ‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫כולל‬795(8,027)(18,897) :‫ל‬ ‫מיוחס‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬795(8,027)(18,570) ‫זכויות‬‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬--(327) 795(8,027)(18,897) ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
 • 15. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 7 ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬ ‫הון‬ ‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬ ‫מניות‬ ‫מניות‬ ‫אוצר‬ ‫יתרת‬ ‫רווח‬ ‫התאמות‬ ‫הנובעות‬ ‫מתרגום‬‫דוחות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫נכסים‬ ‫פיננסיים‬ ‫זמינים‬ ‫למכירה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫תשלום‬ ‫מניות‬ ‫מבוסס‬‫סה"כ‬ ‫זכויות‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫סה"כ‬ ‫הון‬ ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬ ‫אלפי‬₪ ‫ליום‬ ‫יתרה‬31‫בדצמבר‬,2017)‫(מבוקר‬19,969189,815(23,395)90,003(65,646)(13,291)(1,705)3,837199,587430200,017 ‫לראשונה‬ ‫מאימוץ‬ ‫כתוצאה‬ ‫מצטברת‬ ‫השפעה‬ ‫של‬9IFRS‫ליום‬1‫בינואר‬2018–‫באור‬ ‫ראה‬ 2(1)(1,818)1,705(113)(113) ‫ליום‬ ‫יתרה‬1‫בינואר‬2018‫אימוץ‬ ‫(לאחר‬ ‫של‬ ‫לראשונה‬9IFRS)19,969189,815(23,395)88,185(65,646)(13,291)-3,837199,474430199,904 ‫הפסד‬(4,964)(4,964)(4,964) ‫סה"כ‬‫רווח‬‫אחר‬ ‫כולל‬105,7495,7595,759 ‫סה"כ‬( ‫רווח‬‫הפסד‬)‫כולל‬---(4,954)5,749---795-795 ‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬252525 ‫ליום‬ ‫יתרה‬31‫ב‬,‫מרס‬201819,969189,815(23,395)83,231(59,897)(13,291)-3,862200,294430200,724 ‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬ ‫הון‬ ‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬ ‫מניות‬ ‫מניות‬ ‫אוצר‬ ‫יתרת‬ ‫רווח‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫נכסים‬ ‫פיננסיים‬ ‫זמינים‬ ‫למכירה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫תשלום‬ ‫מבוסס‬ ‫מניות‬‫סה"כ‬ ‫זכויות‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫סה"כ‬ ‫הון‬ ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬ ‫אלפי‬₪ ‫ליום‬ ‫יתרה‬1,‫בינואר‬2017)‫(מבוקר‬17,820144,819(23,395)93,986(59,076)(13,618)6,6393,701170,876757171,633 ‫הפסד‬---(8,037)----(8,037)-(8,037) ‫רווח‬)‫(הפסד‬‫כולל‬‫אחר‬---(151)377-(216)-10-10 ‫כולל‬ )‫(הפסד‬ ‫רווח‬ ‫סה"כ‬---(8,188)377-(216)-(8,027)-(8,027) ‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬-------5959-59 ‫ליום‬ ‫יתרה‬31,‫במרס‬201717,820144,819(23,395)85,798(58,699)(13,618)6,4233,760162,908757163,665 ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
 • 16. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 8 ‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬‫החברה‬ ‫מניות‬ ‫הון‬ ‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬ ‫מניות‬ ‫מניות‬ ‫אוצר‬ ‫יתרת‬ ‫רווח‬ ‫התאמות‬ ‫הנובעות‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫נכסים‬ ‫פיננסיים‬ ‫זמינים‬ ‫למכירה‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬ ‫תשלום‬ ‫מבוסס‬ ‫מניות‬‫סה"כ‬ ‫זכויות‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫שליטה‬ ‫סה"כ‬ ‫הון‬ ‫מבוקר‬ ‫אלפי‬₪ ‫ליום‬ ‫יתרה‬1,‫בינואר‬201717,820144,819(23,395)93,986(59,076)(13,618)6,6393,701170,876757171,633 ‫הפסד‬---(2,853)----(2,853)-(2,853) ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬(1,130)(6,570)-(8,344)-(16,044)-(16,044) ‫כולל‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬---(3,983)(6,570)-(8,344)-(18,897)-(18,897) - ‫המיעוט‬ ‫מול‬ ‫עסקאות‬327327(327)- ‫הנפקת‬‫הון‬‫מניות‬2,14944,996-----47,145-47,145 ‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬-------136136-136 ‫ליום‬ ‫יתרה‬31,‫בדצמבר‬201719,969189,815(23,395)90,003(65,646)(13,291)(1,705)3,837199,587430200,017 .‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ ‫הבאורים‬
 • 17. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 9 ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫ל‬-3‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬ ‫ביום‬31‫במרס‬ ‫לשנה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫הפסד‬‫נקי‬(4,964)(8,037)(2,853) :‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫להצגת‬ ‫הדרושות‬ ‫התאמות‬ :‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫לסעיפי‬ ‫התאמות‬ ‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬2559136 ‫הוצאות‬‫מימון‬‫נטו‬ ,1,8472,6239,484 ‫פחת‬‫והפחתות‬2,1382,0879,528 ,‫קבוע‬ ‫רכוש‬ ‫ממימוש‬ ‫רווח‬‫נטו‬(65)(115)(481) ‫החברה‬ ‫חלק‬)‫(ברווחי‬‫חברות‬ ‫בהפסדי‬‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫המטופלות‬ ‫מאזני‬ ‫השווי‬‫נטו‬ ,(429)692,014 ‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫שטופלה‬ ‫חברה‬ ‫ממכירת‬ ‫רווח‬-(446)(446) ‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬1,8212,9329,534 ,‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫שינוי‬‫נטו‬396(107)91 ‫בנקאיים‬ ‫לתאגידים‬ ‫התחייבויות‬ ‫שערוך‬367(238)(919) ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫עליית‬‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬(547) ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫ממכירת‬ ‫רווח‬--(10,980) 5,5536,86417,961 ‫שינויים‬:‫והתחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫בסעיפי‬ ‫ירידה‬(‫עלייה‬)‫בלקוחות‬‫לקבל‬ ‫והכנסות‬(7,948)16,305(5,293) ‫ירידה‬(‫עלייה‬)‫ארוך‬ ‫ולזמן‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫בחייבים‬9,350(1,669)(9,337) ‫ירידה‬‫במלאי‬ )‫(עלייה‬3,672(6,525)(4,190) ‫ירידה‬‫לספקים‬ ‫בהתחייבויות‬‫שירותים‬ ‫ולנותני‬(14,148)(18,636)(4,425) ‫עלייה‬)‫(ירידה‬‫מראש‬ ‫בהכנסות‬(2,256)6,940(6,281) ‫עלייה‬)‫(ירידה‬‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫בזכאים‬(12,248)(1,611)20,392 (23,578)(5,196)(9,134) ‫מזומנים‬( ‫שהתקבלו‬‫ששולמו‬)‫ה‬ ‫במשך‬‫תקופה‬:‫עבור‬ ‫שהתקבל‬ ‫דיבידנד‬-379379 ‫ששולמה‬ ‫ריבית‬(1,477)(2,504)(9,572) ‫ששולמו‬ ‫מסים‬(320)(1,408)(3,330) (1,797)(3,533)(12,523) ‫שוטפת‬ ‫לפעילות‬ ‫ששימשו‬ ‫נטו‬ ‫מזומנים‬(24,786)(9,902)(6,549) ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
 • 18. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ 10 ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬ ‫ל‬-3‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬ ‫ביום‬31‫במרס‬ ‫לשנה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ 31‫בדצמבר‬ 201820172017 ‫מבוקר‬ ‫בלתי‬‫מבוקר‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ ‫השקעה‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫רכישת‬‫קבוע‬ ‫רכוש‬(1,900)(1,045)(6,428) ‫ממימוש‬ ‫תמורה‬‫קבוע‬ ‫רכוש‬545244971 ‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫רכישת‬--(383) ‫ממימוש‬ ‫תמורה‬‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬--16,696 ‫מוחשים‬ ‫בלתי‬ ‫בנכסים‬ ‫השקעה‬(3,800)(1,284)(10,108) ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫כלולות‬ ‫לחברות‬ ‫שנתנו‬ ‫הלוואות‬ ‫החזר‬1123733,093 ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחר‬ ‫ואשראי‬ ‫הלוואות‬ ‫מתן‬‫כלולות‬ ‫לחברות‬(63)(5)(233) ‫נטו‬ ‫מזומנים‬( ‫שנבעו‬‫ששימשו‬)‫לפעילות‬‫השקעה‬(5,106)(1,717)3,608 ‫מימון‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫נטו‬ ‫מניות‬ ‫מהנפקת‬ ‫תמורה‬--47,145 ‫חברה‬ ‫ע"י‬ ‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬ ‫מבעלי‬ ‫מניות‬ ‫רכישת‬ ‫מאוחדת‬(329)(1,705)(4,468) ‫בינלאומית‬ ‫ומקרן‬ ‫הראשי‬ ‫מהמדען‬ ‫מענקים‬ ‫קבלת‬-104- ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחרות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הלוואות‬ ‫קבלת‬‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫שמויינו‬-946- ‫פרעון‬‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחרות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הלוואות‬(5,471)(1,681)(9,968) ‫נטו‬ ,‫אחרים‬ ‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫אשראי‬4,8876,015(854) ‫שנבעו‬ ‫נטו‬ ‫מזומנים‬)‫(שימשו‬‫ל‬‫מימון‬ ‫פעילות‬(913)3,67831,855 ‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫יתרות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬600(334)(1,820) ( ‫עליה‬‫ירידה‬)‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫במזומנים‬(30,205)(8,276)27,094 ‫ה‬ ‫לתחילת‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬‫תקופה‬75,16048,06648,066 ‫ה‬ ‫לסוף‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬‫תקופה‬44,95539,79075,160 ‫במזומן‬ ‫בוצעו‬ ‫שלא‬ ‫עסקאות‬ ‫להשקעה‬ ‫כלולה‬ ‫לחברה‬ ‫הלוואה‬ ‫המרת‬--837 ‫כלולה‬ ‫לחברה‬ ‫הלוואה‬ ‫על‬ ‫חוב‬ ‫מחילת‬--1,516 ‫הבאורי‬‫ם‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
 • 19. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬ 11 ‫באור‬1:-‫כללי‬ ‫ליום‬ ‫מתומצתת‬ ‫במתכונת‬ ‫נערכו‬ ‫אלה‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬31,‫במרס‬2018‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ולתקופה‬ ‫(להלן‬ ‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬-‫בהקשר‬ ‫אלה‬ ‫בדוחות‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬ .)‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫לד‬‫ליום‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫וחות‬31,‫בדצמבר‬2017‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ולשנה‬ ‫נ‬ ‫אשר‬ ‫ולבאורים‬‫י‬‫(להלן‬ ‫אליהם‬ ‫לוו‬-‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬‫המאוחדים‬.) ‫מבנקים‬ ‫להלוואות‬ ‫בקשר‬ ‫פיננסיות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫נכון‬‫ליום‬31‫במרס‬2018‫הסתכם‬‫החוב‬‫של‬‫החברה‬‫ל‬-3‫תאגידים‬‫בנקאיים‬‫בישראל‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬-271 ‫מיליוני‬‫ש‬‫"ח‬‫שבגינו‬‫התחייבה‬‫החברה‬‫לעמידה‬‫באמות‬‫מידה‬‫פיננסיות‬‫כמפורט‬‫להלן‬.‫סך‬‫של‬‫כ‬-225 ‫מיליוני‬‫ש‬‫"ח‬‫מתוך‬‫החוב‬‫הינו‬‫חוב‬‫לזמן‬‫קצר‬. ‫להלן‬‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫בהן‬ ‫החברה‬ ‫עמידת‬ ‫ועמידת/אי‬ ‫האמורות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫פירוט‬31‫במרס‬2018‫(להלן‬- "‫אמות‬‫המידה‬‫המקוריות‬: )" 1.‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬150,000‫א‬‫לפי‬‫ליום‬ ‫(נכון‬ .‫ש"ח‬31/03/2018–200,294 .)‫ש"ח‬ ‫אלפי‬ 2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫למאזן‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬-25%‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018–29.1%.) 3.‫בניכוי‬ ,‫מאזניות‬ ‫החוץ‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בצירוף‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫פיננ‬ ‫נכסים‬‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ,‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫לבין‬ ,‫סיים‬3‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018-1.74.) 4.‫יחס‬EBITDA‫מ‬ ‫שהיא‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫שוטפות‬ ‫לחלויות‬-2‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018 -2.11) 5.‫ש‬‫י‬‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫התפעולי‬ ‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫מתוך‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הנכסים‬ ‫בניכוי‬ ‫המימוניות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫עור‬, ‫על‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬85%‫ליום‬ ‫(נכון‬ .31/03/2018–75.75%.) ‫נכון‬‫ליום‬31‫במר‬‫ס‬2017‫מ‬ ‫באמות‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫החברה‬‫מספר‬ ‫ידה‬2,4‫ו‬-5‫לעיל‬ ‫האמורות‬.‫זו‬ ‫הפרה‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ‫מיידי‬ ‫לפירעון‬ ‫ההלוואות‬ ‫להעמדת‬ ‫עילה‬ ‫היוותה‬. ‫תוכניות‬‫כאמור‬ ‫המימון‬ ‫בהסכמי‬ ‫שנקבעו‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫עמידה‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ההנהלה‬ .‫העסקי‬ ‫והמיקוד‬ ‫הצפוי‬ ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬ ‫ההוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫והתאמת‬ ‫החוב‬ ‫היקף‬ ‫הקטנת‬ ‫כוללות‬ ‫עם‬ ‫להתקשרויותיה‬ ‫בהתאם‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬ ‫ותעמוד‬ ‫תמשיך‬ ‫כי‬ ‫צופה‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ .‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬ ‫א‬.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫של‬ ‫העריכה‬ ‫מתכונת‬ ‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫ערוכים‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫תקן‬34-‫"דיווח‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫הגילוי‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫וכן‬ ,"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫(דוחות‬‫התש"ל‬ ,)‫ומידיים‬ ‫תקופתיים‬-1970. ‫לזו‬ ‫עקבית‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫בעריכת‬ ‫יושמה‬ ‫אשר‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ :‫להלן‬ ‫האמור‬ ‫למעט‬ ,‫המאוחדים‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫בעריכת‬ ‫שיושמה‬ 1.‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫הכנסות‬ ‫בבאור‬ ‫כמפורט‬2'‫ד‬1‫ב‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫תקן‬ ‫של‬ ‫לראשונה‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬‫מספר‬ ‫ינלאומי‬15–‫הכנסות‬ ‫עם‬ ‫למפרע‬ ‫התקן‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬ ,)"‫"התקן‬ ‫(להלן‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ .‫השוואה‬ ‫מספרי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הצגה‬ ‫וללא‬ ‫הקלות‬
 • 20. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬ 12 ‫באור‬2:-‫עיקרי‬‫המדיניות‬‫החשבונאית‬)‫(המשך‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫שיושמה‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫בדבר‬31,‫בדצמבר‬2017‫בהכנסה‬ ‫ההכרה‬ ‫בגין‬–‫ראה‬ ‫סעיפים‬'‫כו‬‫בביאור‬2.‫המאוחדים‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫שמיושמת‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬1,‫בינואר‬2018‫הינה‬ ‫בהכנסה‬ ‫הכרה‬ ‫בגין‬ :‫כדלקמן‬ ‫א‬.‫בהכנסה‬ ‫הכרה‬ ‫הכנסו‬ ,‫לתקן‬ ‫בהתאם‬‫או‬ ‫בנכס‬ ‫השליטה‬ ‫כאשר‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫ת‬ ‫להתקבל‬ ‫שצפויה‬ ‫התמורה‬ ‫של‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫ומוכרת‬ ‫נמדדת‬ ‫הכנסה‬ .‫ללקוח‬ ‫מועברות‬ ‫בשירות‬ ‫הכנסה‬ .)‫מסים‬ ‫(כגון‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫לטובת‬ ‫שנגבו‬ ‫הסכומים‬ ‫בניכוי‬ ,‫החוזה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫שהה‬ ‫שצפוי‬ ‫למידה‬ ‫עד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרת‬‫ההכנסה‬ ‫וכן‬ ,‫לחברה‬ ‫יזרמו‬ ‫הכלכליות‬ ‫טבות‬ .‫מהימנה‬ ‫למדידה‬ ‫ניתנות‬ ,‫רלוונטי‬ ‫אם‬ ,‫והעלויות‬ ‫או‬ ‫עיקרי‬ ‫כספק‬ ‫פועלת‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬ ,‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מחוזים‬ ‫ההכנסה‬ ‫סכום‬ ‫בקביעת‬ ‫טרם‬ ‫שהובטח‬ ‫בשירות‬ ‫או‬ ‫בסחורה‬ ‫שולטת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫עיקרי‬ ‫ספק‬ ‫היא‬ ‫החברה‬ .‫בחוזה‬ ‫כסוכן‬ ‫במקר‬ .‫ללקוח‬ ‫העברתו‬‫במקרים‬ .‫התמורה‬ ‫של‬ ‫ברוטו‬ ‫בסכום‬ ‫בהכנסות‬ ‫מכירה‬ ‫החברה‬ ,‫אלה‬ ‫ים‬ ‫הסכומים‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ,‫נטו‬ ‫בסכום‬ ‫בהכנסה‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ,‫כסוכן‬ ‫פועלת‬ ‫החברה‬ ‫בהם‬ .‫העיקרי‬ ‫לספק‬ ‫המגיעים‬ ‫ב‬.‫סחורות‬ ‫ממכירת‬ ‫הכנסות‬ ‫השליטה‬ ‫העברת‬ ‫עם‬ ,‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫סחורות‬ ‫ממכירת‬ ‫הכנסות‬ ‫הסח‬ ‫על‬‫הסחורה‬ ‫מסירת‬ ‫במועד‬ ‫מועברת‬ ‫השליטה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫ללקוח‬ ‫הנמכרות‬ ‫ורות‬ .‫ללקוח‬ ‫ג‬.‫שירותים‬ ‫ממתן‬ ‫הכנסות‬ ‫וצורך‬ ‫מקבל‬ ‫הלקוח‬ ‫בה‬ ‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫מוכרות‬ ‫שירותים‬ ‫ממתן‬ ‫הכנסות‬ ‫לתקופות‬ ‫בהתאם‬ ‫מוכרות‬ ‫ההכנסות‬ .‫החברה‬ ‫ביצועי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופקות‬ ‫ההטבות‬ ‫את‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫מלקוחותיה‬ ‫תשלום‬ ‫גובה‬ ‫החברה‬ .‫השירותים‬ ‫סופקו‬ ‫שבהן‬ ‫הדיווח‬ ‫יכו‬ ‫התשלומים‬ ‫כאשר‬ ,‫ספציפיים‬ ‫בהסכמים‬ ‫שסוכמו‬ ‫התשלום‬‫תקופת‬ ‫טרום‬ ‫להיות‬ ‫לים‬ ‫או‬ ‫בנכס‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ‫ובהתאם‬ ,‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ .‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫החוזה‬ ‫בגין‬ ‫בהתחייבות‬ ‫מכירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫כסוכן‬ ‫החברה‬ ‫פועלת‬ ‫ואחזקה‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫למתן‬ ‫מהחוזים‬ ‫בחלק‬ ‫ני‬ ‫לאחר‬ ,‫החוזה‬ ‫מביצוע‬ ‫המתקבלת‬ ‫נטו‬ ‫תמורה‬ ‫בגובה‬ ‫אלה‬ ‫חוזים‬ ‫בגין‬ ‫בהכנסות‬‫כוי‬ .‫העיקרי‬ ‫לספק‬ ‫המגיעים‬ ‫הסכומים‬ ‫ד‬.‫משתנה‬ ‫תמורה‬ ‫הפעלת‬ ‫בעת‬ .‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫חוזה‬ ‫לכל‬ ‫בנפרד‬ ‫העסקה‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬ ‫בהתחשב‬ ,‫בחוזה‬ ‫משתנה‬ ‫תמורה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫מעריכה‬ ‫החברה‬ ,‫זה‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ( ‫שינויים‬ ,‫קנסות‬ ,‫בהנחות‬VARIATIONS‫בקבי‬ .‫במזומן‬ ‫שלא‬ ‫תמורה‬ ‫וכן‬ ‫תביעות‬ ,)‫עת‬ ‫הסביר‬ ‫"הסכום‬ ‫בשיטת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫משתמשת‬ ‫החברה‬ ,‫המשתנה‬ ‫התמורה‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫הסביר‬ ‫שהוא‬ ‫היחיד‬ ‫בסכום‬ ‫בהתחשב‬ ‫נקבע‬ ‫העסקה‬ ‫מחיר‬ ‫לפיה‬ ,‫בתקן‬ ‫המצוינת‬ "‫ביותר‬ ‫תמורה‬ ‫של‬ ‫סכומים‬ ‫כוללת‬ ‫החברה‬ . ‫בחוזה‬ ‫אפשריים‬ ‫תמורה‬ ‫סכומי‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שביטול‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫צפוי‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ,‫משתנה‬‫לא‬ ‫שהוכרו‬ ‫ההכנסות‬ ‫בסכום‬ .‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫תתברר‬ ‫התמורה‬ ‫להשתנות‬ ‫הקשורה‬ ‫הודאות‬ ‫אי‬ ‫כאשר‬ ‫יתרחש‬
 • 21. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬ 13 ‫ב‬‫אור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬ ‫ה‬.‫חוזה‬ ‫השגת‬ ‫עלויות‬ ‫תוספתיות‬ ‫בעלויות‬ ‫נושאת‬ ‫היא‬ ‫לקוחותיה‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מהחוזים‬ ‫חלק‬ ‫השגת‬ ‫עבור‬ ‫מוכרנים‬ ‫עמלות‬ ‫(למשל‬ ‫החוזה‬ ‫להשגת‬.)‫מחייבת‬ ‫מכירה‬ ‫עסקת‬ ‫בביצוע‬ ‫המותנות‬ ‫אם‬ ‫לה‬ ‫מתהוות‬ ‫היו‬ ‫ושלא‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התהוו‬ ‫אשר‬ ‫עלויות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ומופחתות‬ ‫כנכס‬ ‫מוכרות‬ ,‫להשיבן‬ ‫מצפה‬ ‫ושהחברה‬ ‫מושג‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫החוזה‬ .‫הספציפי‬ ‫החוזה‬ ‫במסגרת‬ ‫שסופקו‬ ‫השירותים‬ ‫מתן‬ ‫עם‬ ‫עקבי‬ ‫שהוא‬ ‫שיטתי‬ .‫ו‬‫המבוצ‬ ‫עסקאות‬‫באשראי‬ ‫עות‬ .‫משנה‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫אשראי‬ ‫תנאי‬ ‫ללקוח‬ ‫החברה‬ ‫מעניקה‬ ‫מהעסקאות‬ ‫בחלק‬ ‫משלם‬ ‫שהיה‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫המשקף‬ ‫הסכום‬ ‫לפי‬ ‫בהכנסה‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ‫אלו‬ ‫במקרים‬ ‫הכנסות‬ ‫במסגרת‬ ‫מוכרת‬ ‫והיתרה‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫הסחורה‬ ‫קבלת‬ ‫במועד‬ ‫במזומן‬ ‫הלקוח‬ .‫מימון‬ ‫ש‬ ‫בגין‬ ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫מקדמות‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫במקרים‬‫צוברת‬ ,‫החברה‬ ‫מספקת‬ ‫אותו‬ ‫עתידי‬ ‫ירות‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫לאורך‬ ‫המקדמות‬ ‫בגין‬ ‫מימון‬ ‫בהוצאת‬ ‫ומכירה‬ ‫ריבית‬ ‫החברה‬ ‫מכירה‬ ‫המקדמות‬ ‫מימוש‬ ‫עם‬ .‫משמעותי‬ ‫מימון‬ ‫רכיב‬ ‫בחוזה‬ ‫קיים‬ ‫כאשר‬ ‫וזאת‬ ‫הצפויה‬ .‫משירותים‬ ‫מההכנסות‬ ‫כחלק‬ ‫שנצברה‬ ‫בריבית‬ ‫החברה‬ ‫התקן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האפשרית‬ ‫בהקלה‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬‫האשראי‬ ‫מרכיב‬ ‫את‬ ‫תפריד‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫לפיה‬ ‫לסכום‬ ‫בהתאם‬ ‫בהכנסה‬ ‫ותכיר‬ ‫משנה‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫הינן‬ ‫האשראי‬ ‫תנאי‬ ‫בהן‬ ‫בעסקאות‬ ‫או‬ ‫הסחורה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫במועד‬ ‫שילם‬ ‫הלקוח‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בהסכם‬ ‫שנקבע‬ ‫התמורה‬ ‫השירות‬. 2.‫פיננסים‬ ‫מכשירים‬ ‫כמפורט‬‫בבאור‬2‫ד‬'2‫מספר‬ ‫בינלאומי‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫תקן‬ ‫של‬ ‫לראשונה‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬9–‫מכשירים‬ ‫פיננסיים‬(" :‫להלן‬‫התקן‬",)‫החברה‬‫למפרע‬ ‫התקן‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬‫לרבות‬‫מחדש‬ ‫הצגה‬ ‫השווא‬ ‫מספרי‬ ‫של‬‫ה‬.:‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬ ‫בדבר‬ ‫החדשה‬ ‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫להלן‬ ‫א‬.‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫הת‬ ‫בתחולת‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬‫ההוגן‬ ‫בשווים‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ‫נמדדים‬ ‫קן‬ ‫למעט‬ ,‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫לרכישה‬ ‫במישרין‬ ‫לייחס‬ ‫שניתן‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫ובתוספת‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫לגביו‬ ,‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדד‬ ‫אשר‬ ‫פיננסי‬ ‫נכס‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקפות‬ ‫בדוחותיה‬ ‫החוב‬ ‫מכשירי‬ ‫את‬ ‫ומודדת‬ ‫מסווגת‬ ‫החברה‬‫הקריטריונים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הכספיים‬ :‫להלן‬ (1)‫וכן‬ ,‫הפיננסים‬ ‫הנכסים‬ ‫לניהול‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ (2).‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫החוזי‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫מאפייני‬ ‫ב‬.‫הוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫בקריטריונים‬ ‫עומדים‬ ‫אינם‬ ‫הוניים‬ ‫במכשירים‬ ‫השקעות‬ ‫המהווים‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫לעיל‬ ‫האמורים‬ ,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ,‫למסחר‬ ‫מוחזקים‬ ‫שאינם‬ ‫הוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬‫החברה‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫להציג‬ ,‫לשינוי‬ ‫ניתנת‬ ‫שאינה‬ ‫בחירה‬ ‫לבצע‬ ‫רשאית‬‫עוקבים‬ ‫שינויים‬ ‫אלה‬ ‫שינויים‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדות‬ ‫היו‬ ‫כן‬ ‫אילולא‬ ‫אשר‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ .‫ההשקעה‬ ‫גריעת‬ ‫בעת‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫בעתיד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫ייזקפו‬ ‫לא‬
 • 22. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬ 14 ‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬ ‫ג‬.‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫ירידת‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫דיווח‬ ‫מועד‬ ‫בכל‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬‫אשר‬ ‫פיננסים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫להפסד‬ ‫הפרשה‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדים‬ ‫אינם‬ ;‫להפסד‬ ‫בהפרשה‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫מצבים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫מבחינה‬ ‫החברה‬ 1)‫מאז‬ ‫שלהם‬ ‫האשראי‬ ‫באיכות‬ ‫משמעותית‬ ‫הידרדרות‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫נמוך‬ ‫האשראי‬ ‫סיכון‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫או‬ ,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫מועד‬–‫הה‬‫להפסד‬ ‫פרשה‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫חזויים‬ ‫אשראי‬ ‫הפסדי‬ ‫בחשבון‬ ‫תיקח‬ ‫זה‬ ‫חוב‬ ‫מכשיר‬ ‫בגין‬ ‫שתוכר‬12 ;‫או‬ ,‫הדיווח‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ 2)‫מאז‬ ‫שלהם‬ ‫האשראי‬ ‫באיכות‬ ‫משמעותית‬ ‫הידרדרות‬ ‫חלה‬ ‫אשר‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫ההפרשה‬ ,‫נמוך‬ ‫אינו‬ ‫בגינם‬ ‫האשראי‬ ‫סיכון‬ ‫ואשר‬ ‫בהם‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫מועד‬ ‫בחש‬ ‫תביא‬ ‫שתוכר‬ ‫להפסד‬‫החזויים‬ ‫אשראי‬ ‫הפסדי‬ ‫בון‬-‫חיי‬ ‫תקופת‬ ‫יתרת‬ ‫לאורך‬ ‫שסיכון‬ ‫מניחה‬ ‫היא‬ ‫לפיה‬ ‫בתקן‬ ‫שנקבעה‬ ‫ההקלה‬ ‫את‬ ‫מיישמת‬ ‫החברה‬ .‫המכשיר‬ ‫אם‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫ממועד‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫חוב‬ ‫מכשיר‬ ‫של‬ ‫האשראי‬ ‫כאשר‬ ‫למשל‬ ,‫נמוך‬ ‫אשראי‬ ‫סיכון‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫המכשיר‬ ‫כי‬ ‫הדיווח‬ ‫במועד‬ ‫נקבע‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫המכשיר‬."‫השקעה‬ ‫"דרגת‬ ‫של‬ ‫חיצוני‬ ‫דירוג‬ ‫כנגד‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫תיזקף‬ ‫מופחתת‬ ‫עלות‬ ‫לפי‬ ‫הנמדדים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫הערך‬ ‫ירידת‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫חוב‬ ‫מכשירי‬ ‫בגין‬ ‫הערך‬ ‫ירידת‬ ‫ואילו‬ ‫הפרשה‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫הפיננסי‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫בספרים‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫תקטין‬ ‫ולא‬ ‫הון‬ ‫קרן‬ ‫כנגד‬ ‫תיזקף‬ .‫הכספי‬ ‫רשאית‬ ‫היא‬ ‫בגינם‬ ,‫לקוחות‬ ‫כגון‬ ‫קצרות‬ ‫אשראי‬ ‫תקופות‬ ‫בעלי‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫לחברה‬ ‫בסכום‬ ‫להפסד‬ ‫ההפרשה‬ ‫את‬ ‫תמדוד‬ ‫החברה‬ ‫קרי‬ ,‫במודל‬ ‫שנקבעה‬ ‫ההקלה‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫בחרה‬ ‫החברה‬ .‫המכשיר‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫חזויים‬ ‫אשראי‬ ‫להפסדי‬ ‫השווה‬ .‫אלה‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫לגבי‬ ‫ההקלה‬ 3.‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ ‫בשווי‬ ‫התקן‬ ‫שבתחולת‬ ‫הפיננסיות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫את‬ ‫מודדת‬ ‫החברה‬ ,‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ‫וזאת‬ ,‫הפיננסית‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫להנפקה‬ ‫במישרין‬ ‫לייחס‬ ‫שניתן‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫בניכוי‬ ‫הוגן‬ ‫לגביה‬ ,‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫נמדדת‬ ‫אשר‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫למעט‬ ‫על‬.‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקפות‬ ‫עסקה‬ ‫ויות‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫כנמדדת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ,‫ייעדה‬ ‫החברה‬ ‫לראשונה‬ ‫ההכרה‬ ‫במועד‬ ‫בסיכון‬ ‫לשינויים‬ ‫לייחסם‬ ‫שניתן‬ ‫הפיננסית‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫שינויים‬ .‫הפסד‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬ ‫ברווח‬ ‫מוצגים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האשראי‬. ‫החברה‬ ,‫הראשונית‬ ‫ההכרה‬ ‫לאחר‬‫העלות‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫הפיננסיות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מודדת‬ :‫ל‬ ‫פרט‬ ,‫המופחתת‬ )‫(א‬;‫נגזרים‬ ‫כגון‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ )‫(ב‬‫או‬ ‫לגריעה‬ ‫כשירה‬ ‫אינה‬ ‫פיננסי‬ ‫נכס‬ ‫העברת‬ ‫כאשר‬ ‫שנוצרות‬ ‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ ;‫חלה‬ ‫הנמשכת‬ ‫המעורבות‬ ‫גישת‬ ‫כאשר‬ )‫(ג‬‫פיננ‬ ‫ערבות‬ ‫חוזי‬;‫סית‬ )‫(ד‬;‫השוק‬ ‫ריבית‬ ‫משיעור‬ ‫הנמוך‬ ‫ריבית‬ ‫בשיעור‬ ‫הלוואה‬ ‫למתן‬ ‫מחויבויות‬ )‫(ה‬‫בינלאומי‬ ‫כספי‬ ‫דיווח‬ ‫שתקן‬ ‫עסקים‬ ‫בצירוף‬ ‫רוכש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוכרה‬ ‫מותנית‬ ‫תמורה‬3‫חל‬ .‫עליה‬
 • 23. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬"‫מ‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬ 15 ‫באור‬2:-‫החשבונאית‬ ‫המדיניות‬ ‫עיקרי‬)‫(המשך‬ 4.‫פיננסיות‬ ‫התחייבויות‬ ‫גריעת‬ ‫גורעת‬ ‫החברה‬‫מסולקת‬ ‫היא‬ ,‫כאשר‬ ‫ורק‬ ‫כאשר‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬–‫המחויבות‬ ‫כאשר‬ ,‫דהיינו‬ .‫פוקעת‬ ‫או‬ ‫מבוטלת‬ ‫או‬ ‫נפרעת‬ ‫בחוזה‬ ‫שהוגדרה‬ ,‫במזומן‬ ‫תשלום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההתחייבות‬ ‫את‬ ‫פורע‬ ‫החייב‬ ‫כאשר‬ ‫מסולקת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ .‫מההתחייבות‬ ‫משפטית‬ ‫משוחרר‬ ‫או‬ ,‫שירותים‬ ‫או‬ ‫בסחורות‬ ,‫אחרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫בנכסים‬ ‫במ‬‫תנאי‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬ ,‫קיימת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫בגין‬ ‫תנאים‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫קרה‬ .‫הקיימים‬ ‫מהתנאים‬ ‫מהותית‬ ‫שונים‬ ‫ההתחייבות‬ ‫של‬ ‫כגריעה‬ ‫מטופל‬ ‫השינוי‬ ,‫קיימת‬ ‫פיננסית‬ ‫התחייבות‬ ‫בתנאי‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫נעשה‬ ‫כאשר‬ ‫ההתחייב‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫היתרה‬ ‫בין‬ ‫ההפרש‬ .‫חדשה‬ ‫התחייבות‬ ‫של‬ ‫והכרה‬ ‫המקורית‬ ‫ההתחייבות‬‫ויות‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫נזקף‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫הנ"ל‬ ‫את‬ ‫להוון‬ ‫קרי‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬ ,‫מהותי‬ ‫אינו‬ ‫השינוי‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬ ‫ייזקפו‬ ‫ההפרשים‬ ‫כאשר‬ ,‫המקורית‬ ‫האפקטיבית‬ ‫הריבית‬ ‫בשיעור‬ ‫החדשים‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫הת‬ ‫בתנאי‬ ‫מהותי‬ ‫בשינוי‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ‫הבחינה‬ ‫בעת‬‫בחשבון‬ ‫החברה‬ ‫מביאה‬ ,‫קיימת‬ ‫חייבות‬ .‫וכמותיים‬ ‫איכותיים‬ ‫שיקולים‬ 5.‫פיננסים‬ ‫מכשירים‬ ‫קיזוז‬ ‫אם‬ ‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫מוצג‬ ‫נטו‬ ‫והסכום‬ ‫מקוזזים‬ ‫פיננסיות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬ ‫את‬ ‫לסלק‬ ‫כוונה‬ ‫קיימת‬ ‫וכן‬ ,‫שהוכרו‬ ‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫משפטית‬ ‫לאכיפה‬ ‫שניתנת‬ ‫זכות‬ ‫קיימת‬ ‫וא‬ ‫הנכס‬.‫במקביל‬ ‫ההתחייבות‬ ‫את‬ ‫ולסלק‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫או‬ ‫נטו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ההתחייבות‬ ‫ת‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫הרגיל‬ ‫העסקים‬ ‫במהלך‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משפטית‬ ‫לאכיפה‬ ‫ניתנת‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫לקזז‬ ‫הזכות‬ ‫שהזכות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫הצדדים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫פירעון‬ ‫חדלות‬ ‫או‬ ‫רגל‬ ‫פשיטת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לחוזה‬ ‫אסור‬ ,‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫קיימת‬ ‫תהיה‬ ‫לקזז‬‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫שיהיו‬ ‫או‬ ‫עתידי‬ ‫באירוע‬ ‫תלויה‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬ .‫לפקיעתה‬ ‫שיגרמו‬ ‫אירועים‬ ‫שיהיו‬ ‫או‬ ,‫תחול‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫שבהם‬ 6.)‫(הגנה‬ ‫גידור‬ ‫לצורכי‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫מכשירים‬ ‫אקדמה‬ ‫חוזי‬ ‫כגון‬ ‫נגזרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫במכשירים‬ ‫התקשרויות‬ ‫לעתים‬ ‫מבצעת‬ ‫הקבוצה‬ (FORWARD‫החלפה‬ ‫ועסקאות‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫בגין‬ )( ‫ריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫של‬IRS‫עצמה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ) .‫הריבית‬ ‫ובשיעורי‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫של‬ ‫החליפין‬ ‫בשערי‬ ‫בתנודות‬ ‫הכרוכים‬ ‫הסיכונים‬ ‫מפני‬ ‫למטרות‬ ‫משמשים‬ ‫שאינם‬ ‫נגזרים‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫משינויים‬ ‫הנובעים‬ ‫הפסדים‬ ‫או‬ ‫רווחים‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫מיידית‬ ‫נזקפים‬ ‫גידור‬ ‫ג‬ ‫לחשבונאות‬ ‫כשירות‬ ‫גידור‬ ‫עסקאות‬‫ייעוד‬ ‫קיים‬ ‫הגידור‬ ‫יצירת‬ ‫במועד‬ ‫כאשר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ידור‬ ‫לבצע‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫והאסטרטגיה‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫מטרת‬ ‫ושל‬ ‫הגידור‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫פורמלי‬ ‫ותיעוד‬ ‫במהלך‬ ‫גבוהה‬ ‫אפקטיביות‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ ‫בפועל‬ ‫ונקבע‬ ‫מתמשך‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבחן‬ ‫הגידור‬ .‫גידור‬ ‫גידור‬ ‫עסקאות‬ .‫הגידור‬ ‫יועד‬ ‫שאליהן‬ ‫הכספי‬ ‫הדיווח‬ ‫תקופת‬:‫כדלקמן‬ ‫מטופלות‬ )‫(הגנה‬ 7.‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫גידור‬ . ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרים‬ ‫המגודר‬ ‫והפריט‬ )‫המגדר‬ ‫(הפריט‬ ‫הנגזר‬ ‫של‬ ‫ההוגן‬ ‫בשווי‬ ‫שינוי‬ ‫ההתאמות‬ ,‫מופחתת‬ ‫עלות‬ ‫לפי‬ ‫המוצג‬ ‫המגודר‬ ‫לפריט‬ ‫המתייחס‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫גידור‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫ליתרה‬.‫לפרעון‬ ‫עד‬ ‫הנותרת‬ ‫האפקטיבית‬ ‫הריבית‬ ‫בשיטת‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫המוצגים‬ ‫מגודרים‬ ‫פיננסיים‬ ‫למכשירים‬ ‫התאמות‬ ‫שטרם‬ ‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫של‬ ‫ההתאמות‬ ‫יתרת‬ ,‫נגרע‬ ‫המגודר‬ ‫הפריט‬ ‫כאשר‬ .‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרות‬ .‫מועד‬ ‫באותו‬ ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫ברווח‬ ‫מוכרת‬ ‫הופחתה‬