Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

350,669 views

Published on

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

 1. 1. การจัดทํารายงานโครงการ 5 บท ในการจัดทํารายงานวิชาโครงการในลักษณะ 5 บท มาตรฐานทางวิชาการมีคณครูหลายทาน ุใหความสนใจเปนอยางมาก และเสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบการพิมพรายงานในหัวขอตางๆเพื่อใหเกิดมาตรฐาน และมีรูปแบบเดียวกัน จากการที่ไดไปศึกษาเอกสารจากหลายวิทยาลัย และเอกสารที่สวนกลาง(สอศ.) ที่เคยสงเผยแพรไปยังสถานศึกษาในเรื่องการจัดทํารายงานวิชาโครงการ พบวา สถานศึกษาไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดทํารายงาน หลากหลายรูปแบบ ที่ผานมา มีทั้งลักษณะ 3 บท 5 บท(เชิงวิจัย) และบางสถานศึกษาไมไดกําหนดเปนบท แตครูกําหนดหัวขอใหผูเรียนไปศึกษา สําหรับในปการศึกษานี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองการพัฒนาทักษะวิจัยใหนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพ โดยใหผูเรียนสามารถการสรางชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐตางๆ โดยมีกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูเพื่อพิสจน ูประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสรางชินงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐดงกลาว โดยผานการเรียน ้ ัการสอนวิชาโครงการหรือวิชาชีพ ซึ่งขั้นตอนสุดทายการศึกษาในรายวิชาโครงการกําหนดใหผูเรียนจะตองมีการจัดทํารายงานเพื่อเผยแพรผลงาน ซึ่งจะเปนการสะทอนผลการศึกษาและการปฏิบติงานใหเกิดความเขาใจใน ัผลงาน ทั้งแกผูเรียน ผูสนใจ และผูเกี่ยวของ จึงขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดทํารายงาน ขอกําหนดการพิมพ ลักษณะ ผลงานทางวิชาการ 5 บท ซึ่งไดตวอยางมาจาก คูมอการจัดทําโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ั ื2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 2546. ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก1 และขอขอบคุณ อ.ปยะศักดิ์ เวียงคํา วิทยาลัยเทคนิคปราจีน ที่ไดมอบเอกสารสวนนี้มาเปนตัวอยางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (เปนตัวอยางแนวทางเทานั้น ซึงสถานศึกษา ่/ครูผูสอนสามารถนําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและโครงการของผูเรียน แตใหคงลักษณะรายงานการวิจัย 5 บท) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีน การกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานแนว 5 บทไวนาสนใจ ดังนี้
 2. 2. 44 ตัวอยางโครงรางรายงานวิจัย 5 บท ตัวอยางหนาที่ 1 ปกนอก เขาปกแข็ง ขนาด 24 หนา หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ AUTOMATIC CLEAN ROBOT ขนาด 22 หนา นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชย นอยคําปน ั ขนาด 18 หนา โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปการศึกษาที่จบ ปการศึกษา 2547หมายเหตุ เสนอรูปแบบ เพือเปนตัวอยาง/แนวทางเทานัน ซึ่งสถานศึกษา/ครูผูสอนสามารถ ่ ้นําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและโครงการของผูเรียน แตใหคงลักษณะรูปแบบรายงานการวิจย 5 บท ั
 3. 3. 45 ตัวอยางหนาที่ 2(กระดาษเปลารองปกใน 1 แผน)
 4. 4. 46 ตัวอยางหนาที่ 3 ใบรับรองโครงการ ขนาด 18 หนา ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเรื่อง หุนยนตดดฝุนอัตโนมัติ ูโดย นายวัชระ คุณวิวัฒน รหัส 4631050033 นายวุฒชัย นอยคําปน ิ รหัส 4631050034ไดรบอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ัคณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส_________________________หัวหนาแผนกวิชา _______________________หัวหนาคณะวิชา (………………………) (………………………) วันที…………เดือน…………………………….พ.ศ…………….. ่คณะกรรมการสอบโครงการ_______________________________________________ประธานกรรมการ( ชื่ออาจารย )_______________________________________________กรรมการ( ชื่ออาจารย )_______________________________________________กรรมการ( ชื่ออาจารย )
 5. 5. 47 ทั้งหนานี้ ใชนาด 16 ปกติ ตัวอยางหนาที่ 4 ปกใน หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ  นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชัย นอยคําปน โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปการศึกษา 2547
 6. 6. 48 ตัวอยางหนาที่ 5 บทคัดยอ ขนาด 16 ปกติชื่อ : นายวัชระ คุณวิวัฒน , นายวุฒิชัย นอยคําปนชื่อเรื่อง : หุนยนตดดฝุนอัตโนมัติ ูสาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกสคณะวิชา : ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ปรึกษา : อาจารยวเิ ชียร ทวีสุข , อาจารยชูเกียรติ คีรีปการศึกษา : 2547 ขนาด 18 หนา บทคัดยอ ขนาด 16 ปกติ โครงการ เรื่อง หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ มีจุดมุงหมายเพื่อ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… การเขียนบทคัดยอ จะตองกลาวถึงหัวขอตอไปนี้ * ชื่อโครงการ * วัตถุประสงค * สวนประกอบของโครงการ ตามลักษณะของบลอกไดอะแกรม * รูปแบบของการทดลอง * ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง เขียนเปนยอหนาเดียวกัน โดยความยาวไมเกิน 1/2 หนากระดาษ (ค)
 7. 7. 49 ตัวอยางหนาที่ 6 กิตติกรรมประกาศ ขนาด 18 หนา กิตติกรรมประกาศ ขนาด 16 ปกติ คําขอบคุณผูใหความชวยเหลือตาง ๆ ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชย นอยคําปน ี (ง)
 8. 8. 50 ตัวอยางหนาที่ 7 สารบัญ ขนาด 18 หนา สารบัญ หางจากขอบบน 2 นิ้วเรื่อง หนาบทคัดยอ ค ขนาด 16 ปกติกิตติกรรมประกาศ งสารบัญตาราง ชสารบัญรูป ซบทที่ 1 บทนํา 1 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.4 วิธีการดําเนินการ 1.5 ประโยชนท่ไดรับของโครงการ ี 1.6 นิยามศัพทบทที่ 2 เอกสารและงานวิจยที่เกียวของ ั ่ 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร 2.3 สเต็ปมอเตอร 2.4 งานวิจยทีเ่ กี่ยวของ (ถามี) ับทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย 3.1 แผนผังการทํางานของหุนยนต 3.2 การออกแบบวงจร 3.3 การออกแบบโปรแกรมควบคุม 3.4 อุปกรณทใชในการทดลอง ี่บทที่ 4 ผลการทดลอง 4.1 การทดสอบหุนยนต 4.2 ผลจากการทดสอบหุนยนต 4.3 การนําไปใชงาน (จ)
 9. 9. 51 ขนาด 18 หนา สารบัญ(ตอ)บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ ขนาด 16 ปกติ 5.1 สรุปผลการทดลอง 5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง 5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาบรรณานุกรมภาคผนวก ก. * ชุดคําสั่งการทํางานของโปรแกรมควบคุมหุนยนตดดฝุน ู * รูปแสดงสวนประกอบของหุนยนตดูดฝุน  * รายละเอียดของอุปกรณ * วงจรพิมพ * การวางแผนอุปกรณบนวงจรพิมพภาคผนวก ข. * คุณสมบัติของ IC 89C2051ประวัติผูจัดทํา (ฉ)
 10. 10. 52 ขนาด 18 หนา สารบัญตาราง ขนาด 16 ปกติ หนาตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 5 (ช)
 11. 11. 53 ขนาด 18 หนา สารบัญรูป ขนาด 16 ปกติ หนารูปที่ 3.1 บลอกไดอะแกรมสวนประกอบหุนยนต 20 * * * (ซ)
 12. 12. 54 ขนาด 18 หนา บทที่ 1 ขนาด 16 หนา บทนํา1. ความเปนมาของโครงการ ขนาด 16 ปกติ กลาวถึงความเปนมา เหตุจูงใจที่ตองทําโครงการนี้ การยอหนาใหม ใหหางจาก2. วัตถุประสงคของโครงการ ขอบกระดาษ4 ตัวอักษรหรือ 2.1 เพื่อสรางหุนยนตดูดฝุนแบบอัตโนมัติ  ประมาณ 1 เซนติเมตร ทุกครั้ง 2.2 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 2.3 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของอัตราโซนิค 2.4 เพื่อศึกษาการทํางานของสเต็ปปงมอเตอร3. ขอบเขตของโครงการ (ระบุขอบเขตของงานที่ตองการทํา ใชเครื่องมือและอุปกรณอะไรบาง) 3.1 เดินหลบสิ่งกีดขวางไดอยางอัตโนมัติ หัวขอยอย บรรทัดตอไปใหเยื้อง 3.1.1 เดินตามเสนสีขาว ลดหลั่นกันไปแบบขั้นบันได 3.1.2 เดินไดเฉพาะบริเวณทีมีแสงสวาง ่ 3.1.2.1 เดินไดเฉพาะแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักส  3.2 ใชกับแหลงจายตรงขนาด 12 โวลท4. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ประโยชนที่ไดจากการทําโครงการ โดยเขียนเปนขอ ๆ5. วิธีการดําเนินการ เขียนเปนลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติดาเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนหาหัวเรืองที่สนใจ จนกระทั่ง ํ ่การจัดทําคูมือโครงการ6. นิยามศัพท นิยามศัพทที่เกียวของที่สําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจในงาน ่
 13. 13. 55 ขนาด 18 หนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาเรืองหุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆ ่จากเอกสารและงานวิจยทีเ่ กียวของดังตอไปนี้ ั ่ ขนาด 16 หนา2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ตองกลาวถึงภาษานัน รวมทั้ง วิธีการที่ไดมาซึ่งคอมไพเลอรตัวนั้น และการใชอุปกรณอะไร ้บันทึกโปรแกรมลงในตัวชิพไมโครคอนโทรลเลอร ขนาด 16 ปกติ2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร2.3 สเต็ปปงมอเตอร  กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการทําโครงการ และตองครบถวน ตัวอยางเชน เรื่อง หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ ในเนื้องานใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 89C52 ใชสเต็ปปงมอเตอรเปนตัว ขับเคลื่อน ใชอัลตราโซนิกเปนตัวตรวจจับปองกันการชน * ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ ตองกลาวถึงภาษานั้น รวมทั้งวิธีการที่ไดมาซึ่งคอมไพเลอรตัวนั้น และการใชอุปกรณอะไร บันทึก โปรแกรมลงในตัวชิพ ไมโครคอนโทรลเลอร * สเต็ปปงมอเตอรพรอมทั้งการบังคับ * คลื่นอุลตราโซนิก พรอมทั้งวิธีการกําเนิดคลื่น และวิธีการตรวจจับ เทาที่ตรวจพบนักศึกษามักจะลอกหนังสือตํารา หรือบทที่ 2 ของกลุมอื่นมา ซึ่งเปนเรื่องที่ไรมารยาท ทางวิชาการ ใหนักศึกษาเรียบเรียงใหกระชับ แลวอางอิงเอกสารที่นําขอมูลมานั้นในบรรณานุกรม
 14. 14. 56 บทที่ 3 ขนาด 18 หนา วิธีดําเนินโครงการดําเนินการ/วธีดําเนินการวิจัย ขนาด 16 หนากลาวถึงออกแบบโดยละเอียด ยกตัวอยางดังตอไปนี้3.1 บล็อกไดอะแกรมของหุนยนตทุกภาค พรอมทั้งอธิบายการทํางานของแตละภาคอยางละเอียด3.2 การออกแบบแตละบล็อกและวงจรแตละภาค ขนาด 16 ปกติ3.3 ผังงานในการทํางานของระบบ3.4 รูปแบบวงจรและการคํานวณที่มาของอุปกรณ3.5 แหลงจายไฟของระบบและการปองกันการลัดวงจร3.6 การออกแบบชุดคําสั่ง (ไดแก โฟลชารจแสดงขั้นตอนของโปรแกรมการทํางาน)
 15. 15. 57 บทที่ 4 ขนาด 18 หนา ผลการทดลอง/วิจัยละการวิเคราะหขอมูล  ใหกลาวถึงวิธีการทดลอง วาทําอยางไรใหมีภาพประกอบตามวิธีการที่ทดลองนั้น ผลที่ได เปนอยางไร ลักษณะของสัญญาณที่จําเปนบางจุด เมื่อใหทํางานซ้ํา ๆ ตั้งแต 20 ครั้งขึ้นไป มีอัตราใน การทํางานที่ประสบความสําเร็จกี่ครั้ง หากมีขอผิดพลาดและทําการแกไขแลว ผลเปนอยางไร ตาราง บันทึกผลการทดลอง กราฟรูปคลื่นที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ขนาด 16 หนา1.1 การทดสอบหุนยนต - วิธีการ/ขันตอนทดสอบ ้1.2 ผลการจากการทดสอบหุนยนต - ผลการวิเคระหขอมูลที่เปนตัวเลขหรือคาสถิติที่คํานวณไดนยมนําเสนอในรูปตารางและแผยภูมิ ิกราฟประกอบ - การแปลความหมายขอมูลจากตาราง1.3 การนําไปใชงาน
 16. 16. 58 ขนาด 18 หนา บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ใหนําผลการทดลองไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา วาเปนที่พอใจ หรือตรงกับขอบเขตของงานแลว หรือยัง แลวใหแกไขตามที่ อาจารยปรึกษาแนะนํา จนอาจารยที่ปรึกษาอนุญาตใหนัดนําเสนอแลว จึงสรุปผลการทดลองวาไดผลอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไร หากมีใครสนใจจะทําตอจะเสนอแนะใหผทําู ตอพัฒนา หรือแกไขอะไร อยางไร5.1 สรุปผลการทดลอง ขนาด 16 หนา -สวนนีจะสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ วิธดําเนินโครงการ ้ ีไดแก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลอง5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง สอดคลองหรือขัดแยงในทางทฤษฎีอยางไร - สวนนีจะเปนการอภิปรายผล วาทําไมผลการทดลองจึงเปนเชนนี้ สอดคลองหรือขัดแยง ้ในทางทฤษฎีอยางไร ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง(ปญหาทางเทคนิค)5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - สิ่งที่คาดวาเปนไปได เพื่อใหสามารถพัฒนาตอไป ไดอยางสมเหตุสมผล
 17. 17. 59 ขนาด 18 หนา บรรณานุกรมภาษาไทยหนังสือ ขนาด 16 ปกติ() ชื่อผูแตง . ชื่อหนังสือ . พิมพครั้งที่ . จังหวัด; สํานักพิมพ . ป พ.ศ. ที่พิมพ.ตัวอยาง(1)ธนัท ชัยยุทธ . วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน . พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร; อักษรเจริญ ทัศน.2545.(2)ปรีชา ชนะสงคราม และ สมพล ศรีสะอาน . มอเตอรกระแสตรงพืนฐาน . กรุงเทพมหานคร : ้ ซีเอ็ดยูเคชั่น . 2545.-เวน 8 ตัวอักษร-เมื่อเขียนในบรรทัดเดียวไมพอ เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาเขาไป 8 ตัวอักษรวารสาร()ชื่อผูแตง . "ชื่อเรื่อง" . ชื่อวารสาร . ฉบับที่ ; หนาที่ .ตัวอยาง(3)ยืน ภูสวรรณ. "การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน". วารสารไมโครคอมพิวเตอร. ุ  ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ 2545 ; 120-129.หมายเหตุ ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยและใสหมายเลขกํากับแตละรายการไวหนา โดยเขียนไวในเครื่องหมาย ()ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลําดับผูแตงตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน(4)Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of Instruction. New York: John Wiley&Sons Inc.,1982.เว็ปไซท ถามีการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต ใหอางอิงเปนชื่อเว็บไซตที่อางถึงขอมูลอยู และเรียงลําดับตามอักษรภาษาอังกฤษ(5)http://www.elecnet.chandra.ac.th/tipntrick/stepper/index.html(6)http://www.kmitnb.ac.th/mte/motor/index.html
 18. 18. 60 ขนาด 18 หนา ภาคผนวกประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ (ถามี)ก) ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานข) Data Sheetค) รายการอุปกรณง) ภาพถายแสดง สวนประกอบการติดตั้งจ) ภาพวงจรพิมพ (ภาพแผนปรินซ)ซ) ภาพวงจรทีมีขนาดใหญไมสามารถแสดงอยูในรูปกระดาษ A4ได และอื่น ๆ ที่มี ่
 19. 19. 61 ขนาด 18 หนา ประวัติผูจัดทําชื่อ - สกุลชื่อเรื่อง (ชื่อโครงการ)สาขาวิชาประวัติ ประวัติสวนตัววัน เดือน ป ที่เกิด อายุที่อยู (ปจจุบัน) ประวัติการศึกษาป พ.ศ. 25.. ปวช. สาขาวิชาชาง……………………ป พ.ศ. 2547 ปวส. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 20. 20. 62 สวนประกอบของโครงการ1. ปก ทําดวยกระดาษแข็ง และชื่อหัวขอโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผูจดทําโครงการวิชา ั และปการศึกษาที่จบ สันขางพิมพชื่อโครงการและปการศึกษาที่จบ 1.1 ใบรองปก มีไวเพื่อยึดปกใหตดกับเลมหนังสือ และชวยปองกันเนือหนังสือเมื่อปกหลุด ิ ้ใชกระดาษสีขาวปลอยเปนแผนซอนบนหนังสือ 1.2 ปกใน ขอความในปกจะเหมือนกับปกแข็งดานนอกทุกอยางและเปนภาษาไทย พิมพไมใชตัวหนา 1.3 ใบรองปกหลัง อยูกอนปกหลังเปนกระดาษเปลาสีขาว2. ใบรับรองโครงการ ใบรับรองโครงการ อนุมัติใหนบโครงการ ระดับประกาศนียบัตร…………. ั สาขาวิชาชาง……………………. นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร… ตองมีการอนุมัตผลจากกรรมการผูสอบ จึงจะสมบูรณ ิ3. บทคัดยอ ใหเขียนบทคัดยอ เปนการสรุปยอความหลักการและเหตุผลความสําคัญของเนื้อหา ที่จัดทํา4. กิตติกรรมประกาศ เปนการแสดงคําอุทิศความดีของหนังสือใหแกผูมีพระคุณ ซึงไดใหความ ่ชวยเหลือสนับสนุนจนโครงการสําเร็จดวยดี5. สารบัญ เปนหนาบอกรายการและตําแหนงของเนื้อหาสาระในเลม เชนบอกบทอยูหนาทีเ่ ทาใด อาจเพิ่มหนาสารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบเพิ่มเติม6. เนื้อเรื่อง บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยที่เกียวของ ั ่ บทที่ 3 วิธีดําเนินโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการทดลอง/วิจัย และการวิเคราะหขอมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะหมายเหตุ รายละเอียดแตละบท ไดแสดงไวในหนาทีบทตาง ๆ ขางตนแลว ่
 21. 21. 637. บรรณานุกรม เอกสารอางอิง เปนรายการแสดงรายชือหนังสือที่ใชคนควาหรืออางอิง ่  ตองพิมพใหถูกตอง และดูรายละเอียดไดในหนาบรรณานุกรม8. ภาคผนวก เปนสวนขอมูลอื่น ๆ ที่ตองการเพิ่มเติม และ มีความสําคัญในการคนควา และใช เปนอางอิงได เชน Data sheet รายการอุปกรณ ภาพถายชิ้นงาน โปรแกรมควบคุมการทํางาน แตละเรื่องแบงเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามความเหมาะสม9. ประวัติ ผูจัดทํา แสดงชือ อายุ การศึกษา ประสบการณ อาชีพ และ ความสามารถของผูจัดทํา ่ โครงการ เปนกระดาษหนาสุดทายของเนื้อหา ถาผูจดทํามากกวา 1 คน ใหคนแยกคนละหนา ั
 22. 22. 64 รายละเอียดการพิมพ* การพิมพใหใชตวอักษร AngsanaUPC เทานั้น โดยมีขอกําหนดดังนี้ ั 1. บทที่ และชื่อเรื่องบท ใชขนาด 18 แบบ หนา หางจากขอบบน 2 นิ้ว 2. หนาอื่นที่ไมใชหนาบท ใหหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว  3. ถาเปนการพิมพขอความปกติใช ขนาด 16 และ หัวขอเนื้อหา ใหใช ขนาด 16 แบบหนา 4. การใชภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบเดียวกันรูปแบบที่เปนภาษาไทย* การตั้งหนากระดาษ 1. ขอบบน 1.5 นิ้ว 2. ขอบซาย 1.5 นิ้ว 3. ขอบขวา 1 นิ้ว 4. ขอบลาง 1 นิ้ว* ขึ้นตนบทใหมใหคําวา "บทที่.." หางจากขอบบน 2 นิ้ว และไมพมพตัวเลขบอกหนา ิ* ตัวเลขบอกหนาใหพิมพบนตําแหนงของขอบบนขวา หางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และหางจากขอบขวา 0.5 นิ้ว และตัวอักษร AngsanaUPC ขนาดปกติ 16* ตั้งแตบทคัดยอจนถึงบทที่ 1 ใหพิมพเลขหนาขอบลาง ตรงกลาง เปนภาษาไทยและมีวงเล็บ โดยเริ่มหนาบทคัดยอเปน (ค) ไปจนถึงหนากอนบทที่ 1
 23. 23. 65 การจัดหนากระดาษ กระดาษ A4 หนาปกติทั่วไป หนาเริ่มตนบทตาง ๆ ใหกั้นบน 1 1/2 นิ้ว ใหกั้นบน 2 นิ้ว หนาทั่วไปใหเริ่มชิดขอบบน 1.5 นิ้ว ทุกหนา ยกเวนบทที่กั้นหนา 1 1/2 นิ้ว บทที่ 3 เวน 1 บรรทัด การออกแบบและการดําเนินงาน กั้นหลัง 1 นิ้ว กั้นลาง 1 นิ้ว
 24. 24. 66 บรรณานุกรมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีน. คูมือการจัดทําโครงการ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูครประกาศนียบัตร วิชาชั้นสูง (ปวส.) 2546. ฉบับสําเนาเปนอยางไรบางคะคุณครูทุกทานพอจะไดตัวอยาง
 25. 25. 67

×