ค วามรู องท่ รื ละเ รื
้
เ รื า เ อ แ
อ
ความหมายของคํา “ ท่รื
าว่ าเ อ ”
จากการศึ อมูกี บท่รื Alderton (1980) คํา “ท่รื หร...
รู 1 เส้
ปที นทางการขนส่นค้
งสิ า (Transport Chain) เริ
มจากการยกขนสิ าลงเรื
นค้ อ
จากท่ งไปสูท่ ง
าหนึ อก าหนึ
่
ี

หน้ ข...
โครงสร้ าเ รื จะก่ างขึ ่ การออกแบบเ พื
างท่ อที อสร้ นอยู
กบ
ั
อความเ หมาะสมในการใช้ และชนิ อขนาดเ รื จะเ ข้ที า โดยทัวไป...
รู 2 (1,2) ท่ อที นาจากรู
ปที
าเรื พัฒ
ปแบบท่ เป็
าทีนธรรมชาติ
(Natural
Harbour Configuration)
(1)

(2)

(3)
รู 3 (1,2,3) ท่ อที
ปที
าเรื ออกแบบการก่ างให้ปแบบที างไปจาก
อสร้ มี
รู
แตกต่
สภาพท่
าในธรรมชาติ
(Artificial Harbour Confi...
Bale Space เ ป็ มาตร (หน่ ป็ ก บาศ ก์ หรืก บาศ ก์
น ปริ
วยเ น ลู
ฟุ อลู
ต
เ มตร) ของระวาง (Holds) และพื บรรทุ น ค้
นที ก ส...
ลัก ษณะพื
นฐานของเ รื
อ
โดยทัวไปโครงสร้
างของเ รื
อประกอบด้ 2 ส่ สํญคื วนทีน ตวเ รื อลํรื
วย
วนทีค ั อ ส่ เ ป็ ั อหรืาเ อ ...
Passenger Ships หรื
อ Cruise Liners เ ป็ รื
น เ อโดยสารที
มี
คุ ก ษณะเ ฉพาะตว มี านวยความสะดวกในตวเ รื จึค่ จ่
ณลั
ั สงอํ
...
(2) เรื
อคอนเทนเนอร์
(Container ship)

(3) เรื
อ All-round

(4) เรื
อ Roll-on/Roll-off

(5) เรื กนํน (Tanker)
อบรรทุ ามั

...
Alderton (1980) ได้ งประเ ภทของเ รื ป็5 ประเ ภทคื รื
แ บ่
อออกเ น
อ เ อประมง (Fishing vessels) เ รื
อวางสายเ คเ บิ
ล (Cabl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

องค์ความรู้เจ้าท่า (ความรู้เรื่องท่าเรือและเรือ)

659 views

Published on

dasd

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ความรู้เจ้าท่า (ความรู้เรื่องท่าเรือและเรือ)

 1. 1. ค วามรู องท่ รื ละเ รื ้ เ รื า เ อ แ อ ความหมายของคํา “ ท่รื าว่ าเ อ ” จากการศึ อมูกี บท่รื Alderton (1980) คํา “ท่รื หรื มื า” ทางภาษาอ ังกฤษใช้ “Port” หรื ก ษาข้ ลเ ยวก ั าเ อของ าว่ าเ อ” อ “เ องท่ ว่ า อ “Seaport ” หมาย ถึ งอาณาบริ นทีหรับให้อเ ข้ ที า มี เ วณพื สํ า เ รื าจอดเ ย บท่ ก ารทอดสมอเ รื อปกรณ์ อสิานวยความสะดวกต่ ๆ ในการดํนิ จกรรม อ มี ุ หรืงอํ าง าเ น กิ ระหว่ รื บชายฝัง เ ช่การขนถ่ น ค้ รื นสู หรื รื รื ออาจกล่ างสน ๆ ว่ าเ รื อ อาณาบริ นที ก าร างเ อก ั น ายสิ าจากเ อขึ ฝัง อจากเ อลงเ อ หรื ่ าวอย่ ั า ท่ อ คื เ วณพื ที มี ติ อก น ระหว่ รื บชายฝัง (Ship/Shore interface) ดต่ ั างเ อก ั กิ จกรรมระหว่ อกับชายฝัง างเรื ท่รื างๆ อาจมีฒ นาการทํ เ กิ าเ อต่ วิ วั าให้ดการพัฒ นาเ จริ นโดยธรรมชาติ ญขึ ตลอดเ วลาทีนไป ท่รื เ ก่ สามารถถู ฒ นาให้น ท่รื ผ่ า าเ อทีาแก่ ก พั เ ป็ าเ อที ◌ี ี ◌่ทคโนโลยี สมัย มี ยภาพทังด้ งแวดล้ มเ ทน ั ศ ัก านสิ อมและด้ านการขนส่น ค้ งตวอย่ าเ รื างประเ ทศ ที วามสํญด้ งสิ า ด ั ั างท่ อต่ มี ค าค ั านการพัฒ นาใน ยุ โรป ได้ รอตเ ตอร์ (Rotterdam’s Europort) ท่รื แ ก่ แ ดม าเ อแอนท์ร์(Port of Antwerp) ท่รื เ วิ พ าเ อแฮมเ บิ (Hamburg Port) สํ บท่รื ร์ ก าหรั าเ อของ ไทยทีคญต่ สํั อการพัฒ นาประเ ทศ ส่ า วนใหญ่น ท่รื เ ป็ าเ อของรัฐ ภายใต้ าก บดู ก ารกํ ั แ ลของกระทรวงคมนาคม ได้ ท่รื งเ ทพ ท่รื แ ก่าเ อกรุ าเ อแหลมฉบัง ท่รื าเ อมาบตาพุท่รื าลึ ด าเ อนํก สงขลา ท่รื าลึ เ ก็เ ป็ น าเ อนํก ภูต น ต้ ท่รื าเ อจะประกอบด้ นที ลก ษณะเ ป็ กํงเ รื วยพื ที ั มี น ทีบั อ (Harbour) ทังลัก ษณะทีน ธรรมชาติ อที ษ ย์ างขึ า เ ป็ หรื มนุ สร้ นและสิานวยความสะดวกต่ งอํ าง ๆ สํ บเ รื บชายฝัง สิอสร้ มี าหรั อก ั งก่ างที วามสํญหรืกี องก บท่รื แ ก่่อ (Dock) เ ขื น คลื(Breakwater) หมุ อหลัก ผูรื ค าค ั อเ ยวข้ ั าเ อได้ อู เ รื อนก ั น ดหรื กเ อ (Dolphin) และบริ ให้อเ ข้ ที า (Berth) ซึาเ รื ละแห่ เ วณที เ รื าจอดเ ย บท่ งท่ อแต่ งควรมีนวนท่าหรับเ ที รื จํ า าสํ ย บเ อตามความเ หมาะสม ขึ บขี นก ั ดความ สามารถในการรองรับการขนส่น ค้ งสิ าของแต่ าเ รื ละท่ อ (Port Capacity) และการควบคุ าใช้ยต่ (Costs) เ พื ก ิ มค่ จ่ างๆ า อให้การท่รื รบผล จ าเ อได้ ั ประโยชน์สุ สง ด ู หน้ ของท่รื าที าเ อ ท่รืป็ ตสาหกรรมบริ าเ อเ น อุ ก ารประเ ภทหนึ ความสํญอย่ งต่ ง มี าค ั างยิ อการพัฒ นาทางเ ศ รษฐกิ จของประเ ทศ ทีลังพัฒ นา เ ปรี สมื ป็ กํ า ย บเ อนเ น จุ ดรวมเ ส้ น ทางของการขนส่น ค้ งสิ า และเ ป็ วยที วามซับซ้ องค์ น หน่ มี ค อนมี ประกอบทีหน้ แตกต่ น หลายส่ ในแต่ วนจะมี ทํ าที างก ั า วน ละส่ บทบาทเ ฉพาะ ของตวเ องเ พื าหน้ อย่ ประสิภาพในการเ ก็ ก ษาและขนถ่ น ค้ ั อทํ าที างมี ทธิ บรั ายสิ า ตลอดจนทํ าทียวก บการเ ดิ รื างส ัมพัน ธ์ เ รื าหน้ เ กี ั น เ ออย่ กบ อ ั เ พื เ กิ อให้ดความปลอดภัย เ ส้ น ทางการขนส่น ค้ งสิ า (Transport Chain) เ ริ มจากการยกขนสิ าลงเ รื น ค้ อจากท่ งไปสูท่ ง ดงแสดงในรู าหนึ อก าหนึ ั ่ ี ปที 1
 2. 2. รู 1 เส้ ปที นทางการขนส่นค้ งสิ า (Transport Chain) เริ มจากการยกขนสิ าลงเรื นค้ อ จากท่ งไปสูท่ ง าหนึ อก าหนึ ่ ี หน้ ของท่รื าที าเ อตามทีหนดไว้ อกสาร Guidelines for Port- Related Legislation ของ ESCAP (1991) แบ่ ป็3 ลัก ษณะคื กํ า ใ นเ งออกเ น อ 1. หน้ พื าที นฐานที สอดคล้ บข้ าหนดทางกฎหมาย (◌ฺ องก ั อกํ Basic Function) อํ านวยความสะดวกในการขนถ่ น ค้านท่พื ายสิ าผ่ าเ อการค้ าทางทะเ ล ทังในประเ ทศ ทีเ รื นตงอยู ท่ อนั ั ่ า แ ละในประเ ทศ เ พื าน (ในกรณีพื อนบ้ ที อน เ บ้ มีเ รื านไม่ ่ อและสิานวยความสะดวกของตวเ อง) และท่รื ทา งอํ ั าเ อควรต้ านวยความสะดวกแก่ดยสารทีนท่วย องอํ ผู โ ้ ผ่ าด้ า อํ านวยความพร้ บเ รื าง ๆ ทีาผ่ าเ พื าให้ ระสิภาพสูด อมก ั อต่ เ ข้านท่ อทํ มี ทธิ งสุ ป อํ านวยความสะดวกในการขนส่ งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ การขนส่ า การขนส่ อ และการขนส่ ปแบบอืๆ งทางนํ งทางท่ งในรู น ทํ าทีน เ สมื พัก สํ บเ รื าง ๆ เ พืดประสงค์ นอกเ หนื าหน้ เ ป็ อนที าหรั อต่ อจุ อนที ื อไปจากการขนถ่ น ค้ อผู ายสิ าหรื ้ โดยสาร ได้ การซ่ แ ก่ อมแซมเ รื ท่ป็ อ ใช้เ น า อูเ รื อทีบังเ รื ต่ อหรื กํ อ และจุ ่ อ า ดประสงค์ ฉุ ฉิ น ๆ ก รณี เ น อื ก 2. หน้ โดยธรรมชาติ าที (Natural Function) ต้ ความปลอดภัย ก บเ รื าง ๆ เ มืข้ องให้ ั อต่ อเ ามาใกล้ าเ ที า หรื เ ข้ ย บท่ อออกจากท่ าให้ดความปลอดภัย ในการเ คลื ายเ รื า ทํ เ กิ อนย้ อและยานพาหนะทาง นํน ๆ ขณะที่ าอื อยู ภายในท่ า โดยรวมถึ งความปลอดภัย ของชี และทรัพย์ ภายในอาณาบริ าเ รื วิ ต สน ิ เ วณท่ อ มี องก น รัก ษาสิ ก ารป้ ั งแวดล้ างเ หมาะสมและมี ทธิ อมอย่ ประสิภาพ 3. หน้ ตามสภาพแวดล้ าที อมของท้ นและการเ มื (Local/Political Circumstances Function) องถิ อง ทํ าที อนเ ป็ วแทนของรัฐบาล ในการบังคบใช้องมาตรฐานความปลอดภัย ของเ รื ก เ รื าหน้ เ สมื น ต ั ั เ รื อ ลู อ และการควบคุ านมลพิ มด้ ษ ทํ าที อนเ ป็ ้ น้ รับผิ าหน้ เ สมื น ผู าที ดชอบในการจดทะเ บี รื าง ๆ เ ช่การยอมรับสิทีอจะยกธงของรัฐ มี ห ย นเ อต่ น ทธิรื เ ทํ าที บริ านอุ าสตร์ าหน้ ให้ก ารด้ ทกศ แ ละแผนที รับผิ ดชอบกิ จกรรมทางการค้ าและทางเ ศ รษฐศ าสตร์ เ กี องโดยตรงก บหน้ หลัก ของท่รื ช่การขนสิ าขึ รื ที ยวข้ ไม่ ั าที าเ อ เ น น ค้นลงเ อโดยกรรมกรและ การเ ก็ น ค้ บสิ าในโรงเ ก็โครงการอุ บ ตสาหกรรม การพัฒ นาด้ พย์ หรื านทรั สน อ การบริ ปรึ าง ๆ ิ ก ารที ก ษาต่ 4. หน้ ตามสภาพแวดล้ าที อมของท้ นและการเ มื (Local/Political Circumstances Function) องถิ อง ทํ าที อนเ ป็ วแทนของรัฐบาล ในการบังคบใช้องมาตรฐานความปลอดภัย ของเ รื ก เ รื าหน้ เ สมื น ต ั ั เ รื อ ลู อ และการควบคุ านมลพิ มด้ ษ ทํ าที อนเ ป็ ้ น้ รับผิ าหน้ เ สมื น ผู าที ดชอบในการจดทะเ บี รื าง ๆ เ ช่การยอมรับสิทีอจะยกธงของรัฐ มี ห ย นเ อต่ น ทธิรื เ ทํ าที บริ านอุ าสตร์ าหน้ ให้ก ารด้ ทกศ แ ละแผนที รับผิ ดชอบกิ จกรรมทางการค้ าและทางเ ศ รษฐศ าสตร์ เ กี องโดยตรงก บหน้ หลัก ของท่รื ช่การขนสิ าขึ รื ที ยวข้ ไม่ ั าที าเ อ เ น น ค้นลงเ อโดยกรรมกรและ การเ ก็ น ค้ บสิ าในโรงเ ก็โครงการอุ บ ตสาหกรรม การพัฒ นาด้ พย์ หรื านทรั สน อ การบริ ปรึ าง ๆ ิ ก ารที ก ษาต่ ทํ เ กิ าให้ดการพัฒ นาสิานวยความสะดวกต่ ๆ ได้ โรงเ รี โรงพยาบาล สิานวยความสะดวกทางการแพทย์งอํ งอํ าง แ ก่ ย น งอํ สิานวยความสะดวกด้ าน ความบัน เ ทิ ง และความพึ งพอใจอืๆ สํ บบุ น าหรั คลากรในท่รื อรวมไปถึ าเ อหรื งประชาชนในท้ นนันด้ องถิ วย ลัก ษณะของท่รื าเ อ รู ปแบบท่รื าเ อโดยทัวไปจะมี ลัก ษณะคื ป็ าเ รื พัฒ นาจากรู 2 อ เ น ท่ อที ปแบบท่เ ป็ าทีน ธรรมชาติ (Natural Harbour Configuration) หรื าเ รื อท่ อที ออกแบบก่ างใหู้ อสร้ มี แบบแตกต่ รป างไปจากสภาพท่มี่ าที ยู อ ใ นธรรมชาติ (Artificial Harbour Configuration) ดงตวอย่ ั ั างแสดงในรู 2 (1,2) ปที และ รู 3 (1,2,3) ปที
 3. 3. โครงสร้ าเ รื จะก่ างขึ ่ การออกแบบเ พื างท่ อที อสร้ นอยู กบ ั อความเ หมาะสมในการใช้ และชนิ อขนาดเ รื จะเ ข้ที า โดยทัวไปจะมี งาน ดหรื อที าเ ย บท่ 2 ลัก ษณะ คื อ Wharf หรื อ Quay เ ป็ น โครงสร้ าเ รื สร้ างท่ อทีางขนานก บแนวฝังสํ บให้อจอดเ ที บฝังได้โครงสร้ งแรงสามารถรองรับยานพาหนะ ั าหรั เ รื ย บก ั มี างแข็ หรืปกรณ์ ออุ ขนาดใหญ่ นํ ก มาก อาทิ ที าหนั มี รถบรรทุ น ค้ ครนยกสิ า เ ป็ น ก สิ า เ น ค้ น ต้ Pier หรื อ Jetty เ ป็ น โครงสร้ าเ รื สร้ างท่ อทีางออกไปจากฝังทะเ ลหรื งของแม่ าหรับให้อเ ข้ที า ทํวยไม้ อเ หล็ า และทีคญ อตลิ นํ าสํ เ รื าเ ย บท่ าด้ หรื ก กล้ สํั า คื อโครงสร้ องมี ษณะโปร่ ก ี างต้ ลก ั ง ไม่ ขวางทางเ ดิ ด น ของกระแสนํ ระดบความลึ า มี ั ก ของนํ าท่พี าหน้ าเ ย งพอให้อเ ข้ เ รื าจอดได้ างเ หมาะสม ท่รื อย่ าเ อ ลัก ษณะนี จะเ ป็ ปตวที หรืปตวแอล (L) โดยจะทํ าที มัก น รู ั (T) อรู ั าหน้ ผสมผสานระหว่ ขื น คลื างเ อนก ั นและเ ป็ าเ ที รื วเ อง ท่รืก ษณะนี น ท่ ย บเ อในต ั าเ อลั สามารถออกแบบให้อที นาดแตกต่ น ใช้ย บท่ อมก น หลายลํ เ ช่ท่ที รืจย (Research ship) ของมหาวิ ย คี เ รื มี ข างก ั เ ที าพร้ ั าได้ น าเ ย บเ อวิ ั ทยาลั ล ประเ ทศ เ ยอรมัน ท่าหรับเที อวิของมหาวิ ยคี าสํ ยบเรืจย ั ท ยาลั ล ประเทศเยอรมัน (1) (2)
 4. 4. รู 2 (1,2) ท่ อที นาจากรู ปที าเรื พัฒ ปแบบท่ เป็ าทีนธรรมชาติ (Natural Harbour Configuration) (1) (2) (3)
 5. 5. รู 3 (1,2,3) ท่ อที ปที าเรื ออกแบบการก่ างให้ปแบบที างไปจาก อสร้ มี รู แตกต่ สภาพท่ าในธรรมชาติ (Artificial Harbour Configuration) ประเ ภทของท่รื าเ อ ท่รื วตถุ าเ อมี ประสงค์ ั ใ นการใช้ งานและตํ งที าแหน่ ตงแตกต่ น ไป ดงนันการจํ ั างก ั ั าแนกประเ ภทของท่รื หลายวิ าร ดงนี าเ อมี ธี ั ก แบ่ งแยกตามหน้ หรืก ษณะการใช้ ตวอย่ ช่ท่รืก็ น ค้ อท่รื งสิ า ท่รื าที อลั งาน ั างเ น าเ อเ บสิ าหรื าเ อขนส่น ค้ าเ อปลอดภาษีาเ รื ท่ อภายในประเ ทศ ท่รื าเ อ เ พื อการทหาร ท่ งทางทะเ ลในเ ขตอุ าขนส่ ตสาหกรรมขนาดใหญ่าเ รื ามัน ท่รื งผู ท่ อนํ าเ อขนส่้ โดยสาร เ ป็ น น ต้ แบ่ งแยกตามลัก ษณะพื หรื นที อสภาพภู าสตร์ าเ รื นตงอยูวอย่ ช่ท่รื มิ ศ ที อนั ั ่ั างเ น าเ อชายฝังทะเ ล ท่รื าลึท่รื ท่ ต าเ อนํก าเ อปากแม่ ท่รื นํ นํ าเ อแม่ า า เ ป็ น น ต้ แบ่ งแยกตามขนาดของท่รื ป็ าเ อ เ น การแยกขนาดท่รื าเ อ (Port size) เ พืปรี ที ตถุ อเ ย บเ ย บวั ประสงค์ อกํงการผลิ หรื าลั ตของท่รื ละแห่ท่มี าเ อแต่ ง เ าที อยู จจุ นิ ปรี ที ่ ใ นปั บน ย มเ ย บเ ย บขนาดท่รื ั าเ อจากตวเ ลขทีคญ คื ั สํั า อ นํ ก สิ าทังหมดทีเ รื าหนั น ค้ ท่ อควบคุ า มในแต่ กล่ อ ท่รื มี ก สิ าทังหมดที มในแต่ มากที จะพิ ละปี าวคื าเ อที ํ น าหนั น ค้ ควบคุ ละปี สุ จารณาว่าเ รื นมี ด าท่ อนั ขนาดใหญ่ ด ที สุ มู าสิ าทีเ รื ลค่น ค้ท่ อควบคุ งหมด กล่ อ ถ้มู าสิ าที มในปริ ง ถืาเ ป็ าเ รื า มทั าวคื ามี ค่น ค้ควบคุ ล มาณสู อว่ น ท่ อขนาดใหญ่ จํ านวนเ รื งหมดทีาออกผ่ าในแต่ กล่ อ ถ้เ รืข้ อทั เ ข้ านท่ ละปี าวคื ามีอเ าออกผ่ าแต่ เ ป็ านวนมากอย่ าเ สมอ ถืาเ ป็ าเ รื านท่ ละปี น จํ างสมํ อว่ น ท่ อขนาดใหญ่ จํ านวนท่ที รื าเ ย บเ อ (Berth) ที ประโยชน์ าวคื ามีเ ที รืาหรับให้อเ ข้ ใช้ กล่ อ ถ้ท่ ย บเ อสํ า เ รื าจอดขนส่น ค้ งสิ าหลายจุอ ันจะช่ พิ ดความสามารถใน ด วยเ มขี การรองรับการขนส่น ค้ อทํ ก ารขนส่น ค้ความสะดวกและรวดเ ร็ น จะพิ งสิ าหรื าให้ งสิ ามี วขึ จารณาว่าเ รื นมี าท่ อนั ขนาดใหญ่ ขนาดของเ รื ใหญ่ ดซึ อที ที งสามารถใช้ านวยความสะดวกบนท่รื นได้ สุ สงอํ ิ าเ อนั หมายถึ งการพิ จารณาว่ป็ าเ รื าเ น ท่ อขนาดใหญ่ จารณาจากการที จะพิ มี เ รื อขนาดใหญ่ สามารถเ ข้ที าดํนิ จการบนท่ อย่ หมาะสม าเ ย บท่าเ น กิ าได้ างเ ตวอย่ ช่ ั างเ น ในปี 1990 UK London, Milford Haven และ Liverpool ควบคุ าหนัก สิ า (นํ น ) ทังหมด 96 ล้ น , 81 ล้ น และ 59 มนํ น ค้ ามั านต ั านต ั ล้ น ตามลํบ จะพิ านต ั าด ั จารณาว่ London เ ป็ าที ที า UK น ท่ใหญ่ ด สุ อย่ างไรก็ ตามการเ ปรี ที ย บเ ย บขนาดของท่รืหล่ มิ มี าเ อเ านี ด้ วามสํญเ ที ท่บการวางแผนท่รื ไ ค าค ั ย บเ าก ั าเ อและออกแบบเ รื มี อให้ วามส ัมพัน ธ์ ซึ ค กน ง ั ตวเ ลขทีคญและมี จํดของท่รื อ ระดบความลึ ั สํั า ข้าก ั อ าเ อคื ั ก ของร่ าที องนํ เ หมาะสมก บท่รื จะอํ ั าเ อที านวยความสะดวกให้อขนาดต่ ๆ เ ข้ที าได้ เ รื าง าเ ย บท่ อย่ างปลอดภัย (Draft หรื อ Depth of Water Available) การวัดขนาดเ รื อ (Tonnage Measurement) Nettle (1988) ได้ ความหมายของหน่ าหรับการวัดขนาดเ รื ใ ห้ วยสํ อในแต่ ละแบบด้ วยความหมายที างก น ได้ Tonnage, แตกต่ ั แ ก่ Displacement tonnages (Light and Loaded), Gross registered tonnage, Net registered tonnage, Canal tonnage และ Deadweight tonnage และจากข้ ลของ ดร. กมลชนก สุวาทนฤพุิ อมู ทธิ ฒ (2540) สรุ าการวัดขนาดเ รื อ Tonnage Measurement ได้ ปว่ อ หรื มี าหนดให้น รู ก ารกํ เ ป็ ปแบบเ ดี น ในปี . 1969 โดยมติ ย วก ั ค.ศ ที มสากลทีย กว่ ประชุ เ รี า The International Conventions to Unify Tonnage Computation ซึผลบังคบใช้อ 18 กรกฎาคม ค.ศ . 1982 โดยการวัดขนาดเ รื ดได้ งมี ั เ มื ออาจวั หลายแบบ ดงนี ั Light Displacement คื าหนัก (หน่ ป็ น ) ของเ รืปล่อไม่ ะวางบรรทุ(Empty) เ ป็ วยที มใช้ ฉพาะอย่ งเ มื อนํ วยเ น ต ั อเ าคื มี ร ก น หน่ นิ โดยเ ย างยิ อ ต้ องการคํ านวณนํ ก ของเ รืาหรับการกํ าหนั อสํ าหนดราคาซาก (Scrapping Price) Load Displacement คื าหนัก (หน่ ป็ น ) ของเ รืมื นํ น เ สบี และสิ าบรรทุ อนํ วยเ น ต ั อเ อมี ามั ยง น ค้ ก ในระดบสูด ณ เ ส้Summer Loadline ั งสุ น หรืก ชื งคื ออี อหนึ อ ระวางขบนํ ก นิ ใ นกรณี รื ป็ ก ั า มั ย มใช้ ของเ อรบเ น หลั Deadweight คื าหนัก (หน่ ป็ น ) ของ Load Displacement ลบด้ Light Displacement หรื ท่บนํ ก ของสิ า นํ น นํ อนํ วยเ น ต ั วย อ เ าก ั าหนั น ค้ ามั า และเ สบี มืรื ย งเ อเ อลอยอยู ่ ใ นระดบของเ ส้Summer Loadline เ ป็ วยที มใช้ สุ ั น น หน่ นิ มากที ในกรณี รืน ค้ ย ด ของเ อสิ า Grain Space เ ป็ มาตร (หน่ ป็ ก บาศ ก์ หรืก บาศ ก์ น ปริ วยเ น ลู ฟุ อลู ต เ มตร) ของระวาง (Holds) และพื บรรทุ น ค้ นที ก สิ า (Cargo Spaces) ของเ รื อ วัดถึวเ รื งผิ อ
 6. 6. Bale Space เ ป็ มาตร (หน่ ป็ ก บาศ ก์ หรืก บาศ ก์ น ปริ วยเ น ลู ฟุ อลู ต เ มตร) ของระวาง (Holds) และพื บรรทุ น ค้ นที ก สิ า (Cargo Spaces) ของเ รืด อวั เ ป็ มาตรภายในคืดถึ น ปริ อวั งกรอบ (Frames) เ พดาน (Ceiling) ดงแสดงในรู 4 ั ปที Gross Tonnage เ ป็ มาตร (หน่ ป็ ก บาศ ก์ หรืก บาศ ก์ น ปริ วยเ น ลู ฟุ อลู ต เ มตร) ภายในของเ รื ณด้ าคงที ยของเ รื ป็ วยที มใช้ อคู วยค่ เ ฉลี อ เ น หน่ นิ ใ น ย การพิ จารณาระดบกํงคนประจํรื งแสดงในรู 5 ั าลั าเ อ ด ั ปที Net Tonnage เ ป็ มาตร (หน่ ป็ ก บาศ ก์ หรืก บาศ ก์ น ปริ วยเ น ลู ฟุ อลู ต เ มตร) ที ให้ดรายได้ รื ณด้ าคงที น หน่ นิ ใ นการ ก่ เ กิ อ ของเ อคู วยค่ เ ป็ วยที มใช้ ย คํ านวณค่ าภาระท่รื าภาระเ รื านร่ าและอืๆ ดงแสดงในรู 6 าเ อ ค่ อผ่ องนํ น ั ปที ในกรณี องการเ ปลี ที ต้ ยนฐานการคํ านวณจากหน่ มาตร (Cubic Capacity) มาเ ป็ วยนํ ก (Tonnage) มัก นิ อ ัตราส่ งนี วยปริ น หน่ าหนั ย มใช้ วนด ั นํ ก 1 ตน (ตน กรอสส์ 2.83 ลู ก์ าหนั ั ั )= ก บาศ เ มตร หรื ตน (ตน กรอสส์ 100 ลู ก์ อ1 ั ั )= ก บาศ ฟุ ต Grain Space Bale Space รู 4 ปที รู 5 Gross Tonnage ปที รู 6 Net Tonnage ปที ประเ ภทของเ รื อ ในเ ศ รษฐกิ จของการขนส่ งทางทะเ ลสิสํญก็ ความเ ข้ กี บประเ ภทและขนาดของเ รื รืหล่ จะบรรทุ น ค้งอาจบรรจุ่ งทีค ั คื า อ าใจเ ยวก ั อ เ อเ านี ก สิ าซึ อยู ใน คอนเ ทนเ นอร์ าเ รื งหนึ อก แห่ งตงแต่ มาณน้ งปริ จากท่ อแห่ งไปสู งหนึ ั ่ ี ปริ อยถึ มาณมาก ปัจจุ มีอเ ดิ ทร (Ocean - going ships) จํ บน เ รื น สมุ ั านวนมาก ที สามารถบรรทุ น ค้ ถ ึ ก สิ าได้ 100,000 - 500,000 deadweight (tons dwt) จึาให้อต้ ขนาดใหญ่ และสร้ ญหาก บท่รื ง งทํ เ รื องมี ขึ น างปั ั าเ อและอู ต่ ่ อ เ รื ช่เ รื อ เ น อบรรทุ น ค้ ามัน ก สิ านํ ขนาดใหญ่ งผลให้งทํ อาจส่ ต้ าการขนถ่ น ค้ อ ายสิ านอกฝัง หรื าเ ป็ องมี กรณ์ านวยความสะดวกในการขนถ่ น ค้ทัน สมัย เ หมาะสม ออาจจํ น ต้ อป ุ สงอํ ิ ายสิ าที ก บเ รื ั อบรรทุ น ค้ ก สิ าบรรจุ ทนเ นอร์ น ต้ คอนเ เ ป็ น
 7. 7. ลัก ษณะพื นฐานของเ รื อ โดยทัวไปโครงสร้ างของเ รื อประกอบด้ 2 ส่ สํญคื วนทีน ตวเ รื อลํรื วย วนทีค ั อ ส่ เ ป็ ั อหรืาเ อ (Hull) จะประกอบด้ Holds และ Tanks และส่ เ ป็ า วย วนทีน เ ครื ก ร (Machinery) ซึ องจั งจะรวมถึครื งเ องยนต์ ปกรณ์ง ๆ ลัก ษณะพื แ ละอุ ต่ า นฐานของเ รื งออกเ ป็3 จํ อแบ่ น าพวกคื อ Single Deck Vessels เ ป็ รื มี าชนเ ดี เ หมาะสมก บการบรรทุ น ค้ทกอง (bulk cargoes) เ ช่ถ่ น เ มล็ ญญพื าง ๆ น เ อที าดฟ้ ั ด ยว ั ก สิ าเ น านหิ ดธั ชต่ (รู 1.7) ปที Tween Deck Vessels เ ป็ รื มี าเ พิ นอี น เ อที าดฟ้ มขึ ก หลายชนทีนล่ ด ั ด้ างของดาดฟ้รื ันบนสุ า าเ ออ ด (main deck) เ หมาะสมก บการบรรทุ น ค้ ั ก สิ า ทัวไป ซึ งดาดฟ้รื ละชนจะช่ องก น ความเ สี าเ อแต่ ั วยป้ ั ย หายของสิ าได้ ปที น ค้ (รู 1.8) Shelter Deck Vessels เ ป็ รื มี าเ พิ นอี งชนเ หนื น เ อที าดฟ้ มขึ ก หนึ ั ด อดาดฟ้รื ันบนสุ งเ รี า Shelter Deck (รู 1.9 ) ซึ 2 ประเ ภท าเ ออ ด จึ ย กว่ ปที งมี คืป็ อเ น แบบปิ อเ ปิเ รื ภทนี ดหรื ด อประเ เ หมาะสมก บการบรรทุ น ค้ ั ก สิ าหลายประเ ภท ได้ เ รื แ ก่ อบรรทุ ส (Gas Carriers) เ รื ก แก๊ อบรรทุ (Wood ก ไม้ Carriers) เ รื องเ ย็(Refrigerated Ships) เ รื อห้ น อบรรทุ ามัน (Oil tankers) เ รื ก นํ อคอนเ ทนเ นอร์ อเ รื หรื อบรรทุ น ค้ ก สิ าบรรจุ(Container ตู ้ Ships) และเ รื อโร-โร (Roll-on/Roll off Ships) ประเ ภทของเ รืน ค้ อสิ า Nettle (1988) ได้ าวถึ ภทของเ รื าง ๆ ที ใ นการขนส่ ก ล่ งประเ อต่ ใช้ งทางทะเ ล ซึ ละรู งแต่ ปแบบจะมี ษณะพิ ษที างก น ออกไป สํ บในที ลก ั เ ศ แตกต่ ั าหรั นี ได้ รวบรวมเ ฉพาะประเ ภทของเ รืน ค้สํญในการเ ดิ รื งนี อสิ าทีค ั า นเ อ ด ั Cargo Ships เ ป็ รืน ค้งศ ัพท์ น เ อสิ าซึ ภาษาอ ังกฤษอาจใช้ว่ คํา Liner (เ รื า อประจํหรื า) อ Tramp (เ รื สํ บบรรทุ น ค้วไปไม่เ ป็ องมี อจร) าหรั ก สิ าทั จํ น ต้ า เ ฉพาะสิ าอย่ น ค้ างใดอย่ ง อาจบรรทุ น ค้ก่เ ป็ บห่ างหนึ ก สิ าเ าทีน หี อและไม่น หี อ ปกติอสิ าทัวไป เ ป็ บห่ เ รืน ค้ จะเ รี า Breakbulk ship ซึลก ษณะคล้ รื ย กว่ งมี ั ายเ อบรรทุ านหิ จะบรรทุ น ค้ ก ถ่ น แต่ ก สิ าผสมหลายอย่ เ รื าจะมี าง อบางลํ Gantry cranes อยู าเ รื ่ ประจํ อ ด้ วย Bulk Carriers เ ป็ รื มี าชนเ ดี น เ อที าดฟ้ ั ด ย วขนาดใหญ่ หรับบรรทุ น ค้ทกอง (แบบไม่ ห่อาจเ ป็ รืน ค้ทกองแห้ สํ า ก สิ าเ หบ อ) ี น เ อสิ าเ ง (Dry bulk carriers) ได้ ธัญญพืแร่านหิปุนํ เ ยื ฯลฯ โดยสิ าจะถู แ ก่ ช ถ่ น ๋ าตาล อไม้ ย น ค้ ก วางหรืทกองในห้ อเ องระวางสิ าจนเ ต็หรื ป็ รืน ค้ท น ค้ ม ออาจเ น เ อสิ าเ กองเ หลว (Liquid bulk carriers) จํ าพวกนํ น เ ช่เ รื ามั น อบรรทุ ามัน (Oil tankers) ซึ บผ่ ก นํ งจะสู านลงในระวางเ รื อถ งเ ก็ อหรื ั บและสู ายระหว่ บถ่ าง เ รื บฝังโดยทางท่ รื ภทนี ขนาดระวางบรรทุ น ค้ อก ั อ เ อประเ จะมี ก สิ าประมาณ 20,000 deadweight (tons dwt) OBO Ships (Oil/Bulk/Ore ships) เ ป็ รื น เ อบรรทุ น ค้ทกองได้ ประเ ภทขึ เ รืหล่ มัก มี ก สิ าเ 2 นไป อเ านี ขนาดใหญ่ มากและสามารถบรรทุ ทง ก ได้ ั สิ าเ ทกองแห้ น ค้ทกองเ หลว อาจเ ป็B/O (Bulk/Ore) , O/O (Ore/Oil), O/B/O (Ore/Bulk/Oil) หรื น ค้ งและสิ าเ น อ O/S/O (Ore/Slurry/Oil) Gas Carriers เ ป็ รื น เ อบรรทุ สที งการความปลอดภัย สูก ารออกแบบเ ป็ ก ษณะพิ ษทังด้ ก แก๊ ต้ อ งมี น ลั เศ านการปฏิ ิ บตงานและการขนถ่ งเ ป็2 ั ายแบ่ น ประเ ภท คื อ LNG (Liquified Natural Gas) ได้ เ รื บรรทุ สธรรมชาติพวก Methane ภายใต้ แ ก่อที ก แก๊ จํ า ก ารลดอุ มิ –160๐ C โดยจะผ่ ณหภู ึ ถง านขบวนการ ถูปลี ป็Methy Alcohol และถูก็ Conventional tankers ก เ ยนเ น ก เ บใน LPG (Liquified Petroleum Gas) ได้ เ รื บรรทุ สปิ ลี าง ๆ เ ช่Butane หรื สหุม โดยจะถู าให้น ของเ หลวภายใต้ แ ก่อที ก แก๊ โตรเ ย มต่ น อแก๊ งต้ ก ทํ เ ป็ อุ มิ งกว่ ณหภู ี า LNG หรื ทสู อโดยการควบคุ งอุ มิ มทั ณหภู ละความดน และเ ก็ สในรู แ ั บแก๊ ปของเ หลวในถ งเ ก็ ั บทรงกลม (Spherical shape) Tankers เ ป็ รื น เ อบรรทุ น ค้ทกองที ก สิ าเ ออกแบบพิ ษสํ บสิ าจํ เ ศ าหรั น ค้าพวกนํ น สารเ คมี อใช้ ก แก๊ งเ ป็ รื ค่ างอ ันตรายและ ามั หรื บรรทุ ส จึ น เ อที นข้ อ ต้ องการการควบคุ แ ลความปลอดภัย ในการขนส่ บถ่ งเ ช่ ดี บ Gas carriers เ รื ภทนี มดู งและสู ายสู น เ ย วก ั อประเ จะมี ถ งเ ก็ รืป็ ด (Series) แยกออกจากส่ น ถ้ป็ รื ั บบนเ อเ น ชุ วนอื าเ น เ อบรรทุ ามัน ดิ ก นํ บในปริ มาณมากจะถู ก บรรจุ งเ ก็ ใ นถ ั บขนาดใหญ่ (มากกว่ า 200,000 tons dwt) ซึรี า Very Large Crude Carriers หรื งเ ย กว่ อ VLCCs และหากถู ก บรรจุบในถ งขนาดมากกว่ เ ก็ ั า 350,000 tons dwt เ รี า Ultra Large Crude Carriers หรื ย กว่ อ ULCCs โดยทัวไปถ้ป็ รื าเ น เ อบรรทุ ามัน ดิมัก จะมีเ ก็ ก นํ บ ถ ง บประมาณ 5-6 ถ ง ส่ รื บรรทุ ั ั วนเ อที ก นํ น ที นแล้ ประมาณ 8 ถ ง เ พื ามั กลั วจะมี ั อแยกเ กรดหรื ภทของนํ น ที นแล้ อประเ ามั กลั ว ปกติอประเ ภทนี เ รื จะขนถ่ อสู ายผ่ ายหรืบถ่ านทางท่ อโดย Shore pump หรื อ Shipborne pumping gear Container Ships เ ป็ รื น เ อคอนเ ทนเ นอร์ หรับบรรทุ น ค้ถู สํ า ก สิ าที บรรจุน ตู อทีย กว่น ค้ ก เ ป็ ้ เ รี าสิ าบรรจุปัจจุ เ รื ภทนี หรื ตู บน อประเ ้ ั อาจบรรทุ ้ ก ตู สิ าได้ 3,000 - 3,500 TEUs ซึ ป็ รื น ค้ ถ ึ ง งจะเ น เ อขนาดใหญ่ก ารพัฒ นาออกแบบให้ มี เ หมาะสมก บระบบการขนส่ ภทต่ ๆ และต้ ท่รื ั งประเ าง องมีเ อที า รองรับอย่ หมาะสมในด้ ทคโนโลยี ปกรณ์ าย หรื างเ านเ ของอุ ขนถ่ อการใช้ ระบบคอมพิตอร์ วเ ใ นการขนยกสิ า การขนส่น ค้วยเ รื น ค้ งสิ าด้ อ คอนเ ทนเ นอร์ ้ คื มี ดี สะดวก รวดเ ร็ น ค้ รบความเ สี ขอ อ ว สิ าได้ ั ย หายน้ แต่อประเ ภทนี ารลงทุ อสร้ อนข้ งเ พราะต้ อปกรณ์ง ๆ อย เ รื มี ก น ก่ างค่ างสู องมี ุ ต่ า ประจํรื าเ อ และต้ ก ารดู ก ษาอุ อย่ อเ นื วย สิ าที ใ นตู ป็ น ค้ ง สิ าเ หลว สิ าประเ ภทอาหาร เ ช่ผลไม้ก องมี แ ลรั ปกรณ์ างต่ องด้ น ค้บรรจุ ้ น สิ าแห้ น ค้ อาจเ น ค้ น ผั สด ปลา เ นื ัตว์ คมีย สุ เ ครื ก ร เ ป็ น หมายเ หตุ อส สารเ ปุ รา ๋ องจั น ต้ TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) หมายถึ วยนับจํ งหน่ านวนตู ค้ อ สน ้ า หรื ิ Container หรื ้ ก ขนาด มาตรฐานกว้ 8 ฟุสู ฟุและยาว 20 ฟุ อ ตู เ หล็ าง ต ง8 ต ต LASH Ships หมายถึ ง Lighter aboard ship เ ป็ รื งคอนเ ทนเ นอร์ ภทหนึ รื ภทนี จํป็ องใช้ ก ารท่รื ๆ เ ลย น เ อกึ ประเ ง เ อประเ ไม่เ น ต้ บริ าเ อใด า กล่ อเ รื ละลํ าวคื อแต่ าจะบรรทุ ้ ค้ รืาเ ลี (ซึ ก ตู าและเ อลํ ย ง งบรรทุ น ค้ ต็ สน ิ ก สิ าจนเ มประมาณ 400 ตน ) 70-80 ลํ ั า และเ รืหล่ จะถู นลงนํ าน อเ านี ก ยกขึ าด้ ท้ รื ายเ อโดยใช้ Gantry crane จากนันเ รื งจะทํ อลากจู าการลากเ รืาเ ลี หล่ ต่ อลํ ย งเ านี ไปจนถึดหมายปลายทาง เ รื ภทนี น ที มของ อ งจุ อประเ เ ป็ นิ ย เ จ้ รืนื าของเ อเ องจากประหยัดค่ ก ารท่รื าบริ าเ อ Roll-on/Roll-off Ships เ ป็ รื ่ งทีคญของเ รื น เ อคู สํั แ ข่ า อคอนเ ทนเ นอร์จจุ นิ ปั บน ย มแพร่ ั หลายมากขึ นื นเ องจากมี ษณะเ ฉพาะเ หมาะสํ บการ ลก ั าหรั ขนส่น ค้ งสิ าหลายประเ ภท และวิ ารขนถ่ น ค้ ธี ก ายสิ าสะดวก มี ความคล่ วสู องการอุ ย กขนสิ าจาก องต ั ง ต้ ปกรณ์ น ค้ ท่รื อยมาก ลัก ษณะเ รื สะพานทอดด้ ายเ รื าเ อน้ อจะมี านท้ อและห ัวเ รื อมี ย งด้ ดี าหรับให้ ค้านเ ข้ อหรื เ พี านเ ย วสํ สน าผ่ าออกโดยสะดวก สิ าที าย ิ น ค้ขนถ่ โดยเ รื ภทนี แ ก่ ค้ อประเ ได้ สิ าบรรจุสิ าทัวไป สิ าประเ ภทรถยนต์ อสิ าที น ตู ค้ ้ น น ค้ หรืน ค้สามารถวางบนล้ลื อเ อนได้ น ต้โดยทัวไปจะมี รื เ ป็ น ทงเ อที ั บริ ก ารในระยะใกล้ รืดิ ทรที งระยะไกล แ ละเ อเ น สมุ ขนส่
 8. 8. Passenger Ships หรื อ Cruise Liners เ ป็ รื น เ อโดยสารที มี คุ ก ษณะเ ฉพาะตว มี านวยความสะดวกในตวเ รื จึค่ จ่ ณลั ั สงอํ ิ ั อมาก งมีใช้ยในการดู า า แ ลและรัก ษาสู ง โดยทัวไปจะมี ขนาดใหญ่ าเ รื ภทอื ก ว่ อประเ น ภายในเ รื ห้ อจะมีองอาหาร ห้ ก ผู องพั ้ โดยสาร ห้ ภาพยนต์องโถงสํ บเ ต้ า สระว่ า ที าลังกาย และสิน เ ทิาง ๆ เ รื ภทนี องดู ห้ าหรั น รํ ายนํ ออกกํ งบั งต่ อประเ ถ้ า แบ่ งตามลัก ษณะการใช้ งานอาจแบ่ป็เ รื งเ น อโดยสารที วิ งระยะใกล้ น เ รืฟอรี รื เ ช่ อเ และเ อโดยสารที วิ งระยะไกล เ ช่เ รืดิ ทร เ รื น อเ น สมุ อสตาร์ ส ครู เ ป็ น น ต้ นอกจากที าวมาแล้ ยังมีอประเ ภทอื พบในธุ จของการขนส่ กล่ วนี เ รื นที รกิ งทางทะเ ล ได้ เ รื แ ก่ อลากจู ง (Tug boats) เ รื ้ ค้ อตู า (Feeder vessels) สน ิ เ รืน ค้วไปที ตู ค้ วยหรื เ รี าเ รื งคอนเ ทนเ นอร์ อสิ าทั บรรจุ น ามาด้ อทีย กว่ อกึ สิ ้ (Semi container vessels) เ รื อบรรทุ น ค้วไป ( Conventional ก สิ าทั vessels) เ รืาเ ลี (Barges) เ ป็ น ลัก ษณะของเ รืดิ ทรและเ รื ก ารทีคญแสดงในรู 10 อลํ ย ง น ต้ อเ น สมุ อบริ สํั า ปที รู 7 Single Deck ปที รู 8 Tween Deck ปที รู 9 Shelter Deck ปที (1) เรื อโดยสาร (Passenger ship)
 9. 9. (2) เรื อคอนเทนเนอร์ (Container ship) (3) เรื อ All-round (4) เรื อ Roll-on/Roll-off (5) เรื กนํน (Tanker) อบรรทุ ามั (6) เรื ออเนกประสงค์ (Multi - purpose vessel) รู 10 ลักษณะเรื นสมุ / เรื การทีคัญ ปที อเดิ ท ร อบริ สํ า Munro-Smith (1995) ได้ รวบรวมการวิ เ คราะห์ รื (World Fleets) โดยใช้ ก การของประเ ภทเ รื าง ๆ จาก Lloyd’ s Register of ก องเ อโลก หลั อต่ Shipping Statistical Tables (1973) สรุ ดงตารางที ปได้ ั 1.1 ตารางที ประเ ภทของเ รื 1.1 อโดยวิ เ คราะห์ จากกองเ รื (1973) อโลก ประเภทของเรื อ (Ship Type) Oil tanker Liquefied gas carriers Chemical tankers Miscellaneous tankers Bulk/Oil Ore/Oil Ore and bulk General cargo Miscellaneous cargo Vehicle carriers Livestock carriers Fish factories and carriers Fishing Passenger liners Ferries Supply ships Tugs Container ships Lighter carriers Dredgers Cable ships Icebreakers Research ships Miscellaneous non-trading World total จํ (Number) านวน Million Tons Gross 6,607 374 250 91 349 2,954 21,389 240 103 43 680 16,374 147 2,336 898 4,174 394 20 502 47 68 346 1,220 59,606 115.4 2.3 0.6 0.1 19.5 53.1 69.5 0.6 0.4 0.08 3.3 7.0 3.0 4.2 0.5 1.1 5.9 0.6 0.8 0.1 0.2 0.4 1.2 290.0
 10. 10. Alderton (1980) ได้ งประเ ภทของเ รื ป็5 ประเ ภทคื รื แ บ่ อออกเ น อ เ อประมง (Fishing vessels) เ รื อวางสายเ คเ บิ ล (Cable ships) เ รื อบรรทุ ก สิ า (Ship which carry things) เ รืจย (Research ships) และเ รื แ ลรัก ษาร่ า (Ships which keep the sea lanes open) น ค้ อวิ ั อดู องนํ ความส ัมพัน ธ์ างท่รื รื ระหว่ าเ อและเ อ เ พื อความปลอดภัย ในการดํนิ จการ ท่รื รื องมี าเ น กิ าเ อและเ อต้ ความส ัมพัน ธ์ ขึ ่ แบบของท่รื ก น นอยู ั กบ ั าเ อ ประเ ภทของเ รื อ และปริ มาณการบรรทุ ก ของเ รื าวคื อ กล่ อ ลัก ษณะท่ที รื าเ ย บเ อ ในการดํนิ จการท่รื ความจํป็ างยิ จะต้ าเ น กิ าเ อมี าเ น อย่ งที องออกแบบลัก ษณะท่ที รื ส ัมพัน ธ์ ประเ ภทเ รื เ ข้ าเ ย บเ อให้ กบ ั อทีามา เ ที า ขนาดของเ รื องส ัมพัน ธ์ ท่รื าวคื องมี บความลึ ย บท่ อต้ ก บ าเ อกล่ อต้ ระด ั ั ก ของร่ าหน้ าที องนํ าท่เ หมาะสมเ พื เ รื อให้อขนาดต่ ๆ สามารถเ ข้ ที าง าจอดเ ย บ ได้ างปลอดภัย และควรต้ อปกรณ์ อสิานวยความสะดวกที พี อย่ องมี ุ หรืงอํ พอเ ย งระหว่ รื บท่รื ส ัมพัน ธ์ เ พืพิ ัก ยภาพในการขนส่ างเ อก ั าเ อที ก น อเ มศ ั ง สิ าประเ ภทต่ ๆ และทีคญคื น ค้ าง สํั อโครงสร้ า างของท่รื อท่ที รื องมันคง แข็ มี าเ อหรื าเ ย บเ อจะต้ งแรง ความปลอดภัย และไม่ผลกระทบต่งแวดล้ สง ่ อสิ อม ทางนํ า การกํ าหนดขนาดการบรรทุ น ค้ รื จะเ ข้ที าเ รื งที วามสํญในการพิ ก สิ าของเ อที าเ ย บท่ อ สิมี ค าค ั จารณาคื อ Ship’s Draft หรื อ Draught หรื อ ขนาดการกิ าลึเ ป็ วเ ลขทีบอกหรื าหนดขนาดการบรรทุพืดความลึ น นํก น ต ั บ่ ง อกํ ก เ อวั ก ของเ รื ช่เ มืรื อ เ น อเ อ บรรทุ น ค้ต็(Full Load) จะมี ก สิ าเ ม ขนาดกิ าลึท่ หรื าเ รื บรรทุ น นํก เ าใด อ ถ้ อไม่ ก อะไรเ ลย (Light Load) จะมี ขนาดกิ าลึท่ เ ป็ น น นํก เ าใด น ต้ Load Line หรื อ Safety Load Line เ ป็ น แนวเ ส้ าหนดขนาดปลอดภัย ของการบรรทุ น ค้ อเ ป็ บที น กํ ก สิ า หรื น ระด ั ปลอดภัย ในการกํ าหนดขนาด สูดของการบรรทุ น ค้ งสุ ก สิ า Alderton (1980) ได้หนดค่ ัมพัน ธ์ กํ า าสหส (Correlation) โดยประมาณระหว่ Ship’s Draft และนํ ก เ รื าง าหนั อ (Deadweight Tonnage) ดง ั ตารางที 1.2 ตารางที แสดงค่ ัมพัน ธ์ 1.2 าสหส โดยประมาณระหว่ Ship’s Draft และนํ ก เ รื าง าหนั อ (Deadweight Tonnage) Deadweight Tonnage Draft in feet Draft in decimetres 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000 26 30 38 48 60 72 90 79 91 116 146 183 219 274

×