นิยามศัพท์ทั่ไปของเรือ Goto know

395 views

Published on

sadasd

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิยามศัพท์ทั่ไปของเรือ Goto know

  1. 1. นิ ัพท์ ยามศ ทัไปของเรื อ หน่ 1 วยที นิ ัพท์ อทัวไป ย ามศ ทางเรื เรื ดเป็ อจั นพาหนะชนิ งที วามสํ ญในการเดิ การคาขาย ตังแต่ ตจนถ งปั จจุ ในทุ พก็ จะ ดหนึ มี ค าคั นทาง ้ อดี ึ บัน กอาช ี มัก ้ มี ท์ ศัพ เฉพาะทีสํ บงานนัน ๆ แต่ มอาชพใดที ศัพท์ ใช ้หรั า ไม่ ี จะมี เฉพาะใชมากเท่ พทางเรืศัพท์ ี าอาช ี อ เฉพาะทางเรื อบางครั งไดกลายเป็ ้ น ภาษาพู ดประจํ วไป าทั นิ ัพท์ เกี บเรื ย ามศ ทใช ้ ี ยวกั อ ส่ าง ๆ ของเรื วนต่ อ 1. ตัวเรืTHE HULL คื ่ อ อสวนของเรื บจาก ดาดฟ้ หรื อนั าใหญ่ อดาดฟ้ าบนลงมา แบ่ งออกเป็ ่ นสวนใหญ่ ได ้ส่ คื ๆ 3 วน อ ก. ส่ วเรื วนหั อ FORE PART ข. ส่ วนกลางลํ า MIDSHIP PART ค. ส่ ายเรื วนท ้ อ ATER PART ้ 2. เสนแนวกระดู Fore and Aft Centre Line คืเสนที านกลางลํ กงู อ ้ ลากผ่ า จากหัวเรื งทายเรื อถ ึ ้ อ แบ่ ่ ัวเรื งสวนต อ พื ตังฉากที านเสนแนวกระดู จะแบ่ วเรื นที ลากผ่ ้ กงู งตั อออกเป็ 2 ส่ ในทางยาว เมื นอยู นแนวกระดู หันหนา น วน อเรายื ่ ้ บนเส กงู ้ ้ ไปทางหัวเรืส่ อยู านขวามื ย กว่ อ วนที ่ ้ ทางด อเรี า “กราบขวา” ส่ อยู านซายเรี า “กราบซาย” (Port and Starboard Side) วนที ่ ้ ้ ย กว่ ทางด สวนแบ่ ัวเรื งต อ ิ การกํ าหนดตัวเลขของชาวเรืประเพณี อ ของชาวเรื อจะใช ้ ่ เลขคู และเลขคีํ บกํ สาหรั าหนดใหสงของ เครื อ ้ องมื ้ เครื ้้ อง หองต่ ๆ ที ตังและอยู าที องใช หองเครื ้ าง ติ ด ่ ประจํ โดยจะใหหมายเลขคู ้ ทางกราบซาย ใหหมายเลขคี ่ ้ ทางกราบขวา กํ บเครื ากั อง มื ปกรณ์ าวมา ออุ ทกล่ ี ่ าง สวนต่ ๆ ของพื วต ัวเรื นผ ิ อ HULL SURFACES ้ ส่ วนทางขางของเรืแบ่ นส่ ้ อ งเป็ วนใหญ่ ้ส่ อ ส่ อยู ได 2 วนคื วนที ่ กราบขวา และส่ อยู วนที ่ กราบซาย โดยมีนแบ่ กระดู ทาง เส ้ งที กงู ้ ปลายของส่ ว (Fort Part) “หัวเรื (BOW) แบ่ เป็ หัวเรื วนหั อ” งได ้ น อกราบขวา และหัวเรื อกราบซาย ทางปลายส่ าย (After Part) เรี วนท ้ ยก ้ วนกลางลํ อทังหมดเรี า กลางลํ ว่ ายเรื(Quarter) แบ่ เป็ ายเรื าท ้ อ งได ้ ้ อกราบขวา และทายเรื นท ้ อกราบซาย ส่ าเรื ย กว่ า (Amidships) ้ เรื อยู า ส่ างของตัวเรื จะถู งโดย “เสนแนวนํ (Water line) อเมื ่ ในนํ วนข ้ อก็ กแบ่ า” เป็ วนคืสวนที ่ อแนวนํ ย กว่ นส่ อ ่ อยู เหนื า เรี า ่ อยู เสนแนวนํ ย กว่ องเรื (Bottom) คํ ัพท์ านีโดยทังไปไม่ ้ ้ ่ อมี “ขางเรื (Ship Side) สวนที ่ ้ ้ อ” ใต าเรี า “ท ้ อ” าศ สองคํ ใช เจาะจง เชนเมื การทาส ี ทางขางเรืถ าตองการจะกล่ งพื ส่ ้ อ ้้ าวถ ึ นทีนใดโดยเฉพาะแลว ก็ องบอกถ งกราบของตัวเรื ว ้ จะต ้ ึ อละระยะจากแนวนํ วย เช่เรื ท ี าด ้ น อทะลุ กราบขวาเหนื นแนวนํ นิ น อเส ้ า 4 ว ต้ พื อที กันตลอดแนวเรี า นเรื ติ ด ย กว่ “ดาดฟ้ ดาดฟ้ ตากแดดฝนตลอดเวลาเรี “ดาดฟ้ ด” (WEATHER DECK) า” าบนที ยก าเปิ ั ์ยวก นิ ยามศพทเกี ับต ัวเรื อ TERMS APPLIED TO THE HULL 1. สู อแนวนํ งเหนื า FREEBOARD คืส่ งนับจากแนวนํ อ วนสู าตรงที ไดถ งดาดฟ้ UPPER DECK ใดก็ ้ ึ าบน ้ 2.กิ าลึ อ DRAUHT คืส่ กของกระดู จากเสนแนวนํ นนํ กหรื อ วนลึ กงู าตรงที ใดของตัวเรื ได ้ อก็ 3. บีBEAM คื ่ กวางที ของเรื ม อสวนที ้ สุ ด อ 4. ดาดฟ้ ง CAMBER คืส่ งหรื าโค ้ อ วนโค ้ อความนู นของดาดฟ้เพื นํ า อให ้ าไหลลงขางเรื โดยง่ ้ อได ้ าย
  2. 2. 5. โคงทองเรืBILGE คืส่ องเรื มี ษณะโคงของตัวเรื งดานในและดานนอก BILGE อาจมี ้้ อ อ วนท ้ อที ัก ล ้ อทั ้ ้ ความหมายอี าง กอย่ ในเรืคืนํ องเรื อ อ าท ้ อ 6. ครี บกกกระดู BILGE KEEL คืการที อมี ษณะครี กงู อ ขางเรื ลัก ้ บแบน สํ บช่ าหรั วยลดอาการโคลงของเรื อตามปกติ ่ ้ จะอยู ใต ทองเรื ้ อตรงกระพุ องเรื งท ้ อ ้ 7. ขางเรื งเขา TUMBLE HOME คืการที อมี ษณะโคงเขาในส่ เหนื ้ อโค ้ ้ อ ขางเรื ลัก ้ ้ ้ วนที อจากแนวนํ า ้ 8. ขางเรื งออก FLARE คืการที อมี ษณะโคงออกในส่ เหนื ้ อโค ้ อ ขางเรื ลัก ้ ้ วนที อจากเสนแนวนํ า 9. ดาดฟ้ าบนแบบติ อ FLUSH DECK คืดาดฟ้ ดต่ อ าบนของตัวเรื ติ อจากหัวจรดทายเรื อที ต่ ด ้ อโดยตลอด ไม่ ่ มสวนใดสู น ี งขึ หรื าลง ยกเวนโครงสร างส่ อตํ ้ ้ วนบนของเรื อ 10. กระดู KEEL คืท่ กงู อ อนเหล็ อท่ กหรื อนไม ้งอยู ซึ ่ ตรงกลางลางสุ ้ ดของลํ อ ทอดไปตามยาวของเรื าเรื อตลอดลํ งที ต่ า ถ ึ ติ อ ด ่ ํ ญที ของโครงสร างเรื กับท่ อนเหล็ อท่ ที อหรื วเรืกระดู ถ อเป็ วนสาคั กหรื อนไม ้ ายเรื อหั อ ท้ กงู นส ื สุ ด ้ อ 11. กระดู ตัง KEELSON เป็ นเหล็ อไมยาวทับบนกระดู ตลอดหัวเรื กงู นแผ่ กหรื ้ กงู อและทายเรืสํ บยึ ยวกระดู ้ อ าหรั ดเหนี กงู 12. กงตัง TRANSVERSE FRAME เป็ นเหล็ อไมหนาวางขวางเป็ มฉากกับกระดู สํ บยึ ยวแผ่ ก นแผ่ กหรื ้ นมุ กงูาหรั ดเหนี นเหล็ หรื ปู และยึ บกงตามยาว อไม ้ อ เรื ดกั 13. กงตามยาว LONGITUDTIONL FRAME เป็ นกงวางขนานไปกับกระดู ตาวยาวของเรื กงู อจากหัวเรื งทายเรื อจนถ ึ ้ อและยึ ด ่ ํ ญในการยึ อใหมันคง เหนี ยวกงตัง แต่ ่ อยู ภายนอกกงตัง กงตามยาวเป็ วนสาคั นส ดเรื ้ ดาดฟาเรื ้ อ DECK เรื กลํ อทุ าจะแบ่ นที งพื ภายในออกเป็ ัน ๆ ตามความจํ นของเรื ละประเภท สํ บเรื วไป ส่ นช าเป็ อแต่ าหรั อทั วนมากการ เรี อดาดฟ้ นไปตามโครงสร างของเรืเช่ดาดฟ้ ย กช ื าจะเป็ ้ อ น ากลางลํ า ดาดฟ้ ายเรืหรื าท ้ อ อดาดฟ้ ายก ดาดฟ้ แบ่ าที งออกเป็ ัน ๆ ของ นช ่ดาดฟ้ ันถัดไปเรี า ดาดฟ้ าง เรื น อเช าใหญ่ MAND DECK คื อดาดฟ้ อยู ด มี ติ อกันหัวจรดทายเรืดาดฟ้ าที ่ บนสุ พนที ต่ ื ด ้ อ าช ย กว่ าล่ LOWER DECK ดาดฟ้ ันถัดไป เรี า ดาดฟ้ างสุLOWLOP DECK ระหว่ าช ย กว่ าล่ ด างดาดฟ้ าล่ ด และทองเรื ย กว่ องเรื าฟ้ างสุ ้ อเรี า ท ้ อ HOLD สํ บเรื นคาอาจแบ่ าหรั อส ิ ้ งออกเป็ อง ๆ หรื ย กว่ นห ้ อเรี า “ระวาง” ดาดฟ้ แบ่ าที งออกเป็ ัน ๆ นัน แบ่ นช งออกเป็ นดาดฟ้ าใหญ่ ดาดฟ้ ากลาง ดาดฟ้ างสุและทองเรื าล่ ด ้ อ ื ส่ วนของดาดฟ้(PART OF DECK) จะมี ย กพิ า ชอเรี เศษตามลักษณะของประเภทของเรืเช่ดาดฟ้ มีมทิ อ น าทีข็ ศเอกติ ง เ ดตั จะเรี าดาดฟ้ มทิหรื ย กว่ าเข็ ศ อดาดฟ้ ัญญาณ หรื าส อดาดฟ้ าเรดาร์ นตน เป็ ้ การเรี าบลทต่ ๆ ในเรื ยกตํ ีง า อ POSITION IN GENERAL ในเรืInboard อ หมายถ ง ภายในเรื ึ อ นอกเรืOutboard อ หมายถ ง ภายนอกตัวเรื ึ อออกไป บนเรื Onboard อ หมายถ ง การขึ ึ นไปบนเรื อ บนดาดฟ้On deck า หมายถ ง ส่ งของดาดฟ้ ่ ึ วนหนึ าสวนใดส่ ง วนหนึ กลางลํ On amidships า หมายถ ง บนบริ ึ เวณกลางลํ า บันใดขางเรื Accommodation Ladder ้ อ บันใดช่ องทางลง Ladder ฝากันนํ า Hatch เพดานหอง ้ Deck head ตํ าบลทในแนวห ัวเรื ายเรื ี อ-ท ้ อ POSITION FORE AND AFT
  3. 3. เสาใหญ่ ่ อยู กลางหัวเรื อ Forward ปล่ ่ ายเรื องอยู ทางท ้ อ AFT เสาธงอยู ายเรื ด ่ ทางท ้ อสุ Right Aft เสาธงอยู เรื ด ่ อสุ หว ั Right Forward ้ กตํ ของวั ในสวนที นันติ คํา “กลางลํ นอกจากจะกล่ งตํ ตอนกลางลํ วยั งใชเรี าบลที ตถุ ่ วัตถุ ดตังอยู าว่ า” าวถ ึาบลที าแล ้ ย ่ ทางกราบขวา ้ ้ หรื อกราบซายดวย ตํ าบลททางด้ างลํ ี านข้ า P0SITION IN ATHWARTSHIPS ้ ดานขางเรื น ถ าสงของนันอยู ้ ้ อนั ้ิ ่ ทางกราบขวาหรื อกราบซายของเรืโดยถ อเสนแบ่ อออกเป็ อ ื ้ งเรื นสองส่ คื วน อกราบขวา และ ้ ถ าอยู กราบซาย ้ ่ นอกขางเรื ้ อเราเรี า นอกเรื ย กว่ อใหญ่ (Out board) ถ าอยู้ ้ ่ ดานในของขางเรื ้ อเราเรี า ในเรื ย กว่ อใหญ่ (Inboard) เรื อใหญ่รื มเ อโบตอยู ลํ ลํ งถู าออกไปไว ้ ี ่ า าหนึกนํ 3 “นอกเรื อใหญ่ทางกราบเรื าย ส่ ก 2 ลํ บไว ้ อใหญ่ ” อซ ้ วนอี าเก็ “ในเรื ” ทางกราบขวา ีด ้ ี เมื ย บเที าแหน่ อเปรี ย บตํ งของเรื อโบตทัง 2 ลํ เก็ ่ อใหญ่ ว อาจพู า “เรื าทีบอยู ในเรื แล ้ ดว่ อโบตสดํ านใน” หรื“เรื า อ อโบตสขาวอยู้ ่ ดานนอก” การเคลื ายว ัตถุ อ อนย ้ บนเรื MOVEMENT OF OBJECTS ON BOARD ้พู เหมื การเคลื ายวัตถุ างหนา ขางหลัง ขางล่ บนดาดฟ้ อบนทีแลว มักใชคํ ดที อนกัน เช่การยก อนย ้ ไปข ้ ้ ้ ้ าง าหรื สู ้ ง า น ิ ของไปทางทายเรื อหัวเรื ชดกราบเรื ้ อหรื อใช ้ อ ต่ เป็ าจํ ดความเกี บการเคลื ายวัตถุ อไปนีนคํากั ยวกั อนย ้ การปล่ อลงนํ อการเลื (ดึ อยเรื าหรื อน ง ลาก) ไปในทางยาวของเรื อ TO LAUNCH TO LIFT AND LAUNCH การยกวัตถุ วเลื ขนแล ้ อนไปทางยาวของเรื ึ อ การยกวัตถุ ในระยะสัน ๆ TO FLEET การวางวัตถุ งทีกํ ลงยั ๆ าหนด TO SHIP การเคลื ายวัตถุ อนย ้ จากทีาหนด กํ TO UPSHIP คํ าก ัดความเกี ับการเคลื าจํ ยวก อนไหวของเรื อ TERMS DEFINING THE MOVEMENT OF SHIP ลอยลํ า หมายถ ง เรื ไม่ ทอดสมอ ผู ่ผู บฝั งหรื ึ อที ได ้ กทุ กกั น อเกยตื อย่ แต่ วไป นแต่ างใด โดยทั UNDERWAY แลวหมายถ ง เรื าลังแล่ ้ ึ อกํ น GOING AHEAD เดิ า คื อทีลังเคลื ไปขางหนา นหน ้ อเรื กํ า อนที ้ ้ GOING ASTERN ถอยหลัง คื อทีลังเคลื ไปขางหลังหรื อเรื กํ า อนที ้ อทางทาย ้ STEERAGE WAY ื นนํ อเรื มี ้ ื อบั หางเสอกิ า คื อที วามเร็ ค วพอที สามารถใชหางเสอเพื งคับทิ ศทางได ้ MAKING NO WAY OR STOP หยุ ง เรื ดนิ อลอยอยู ที ่ กับ เมื อกํ งเดิ าแต่ อเรื าลั นหน ้ ขณะเดี นถู ย วกั กลมพัดดานขาง ทํ เรื ้ ้ าให ้ ตกตามลม เรี า “มีวย์ านเรื ลมพัด อ ย กว่ ลเ ” ด ้ อที ี เรี า “ดานเหนื (Weather side) และดานตรงขามเรี า “ดานใตลม” (Lee side) ย กว่ ้ อลม” ้ ้ ย กว่ ้ ้ เราถ อทายดวย “เข็ ศถ อทาย” และเข็(Course) ที ถ อทายตามนันเรี า “เขมถ อทาย” (Compass Course) ื ้ ้ มทิ ื ้ ม สังให ้ ้ ื ย กว่ ้ ื ้ คํ าก ัดความของทศทางและตํ าจํ ิ าบลทนอกเรื ี อ TERMS DEFING DIRECTION AND POSITION OUTSIDE A SHIP แบริ มพ ันธ์ งส ั (Relative Bearings) เมื งทิ อเล็ ศทางโดยสัมพันธ์ เรื ่“ตรงหัวเรื (Ahead) “ตรงทายเรื กับ อเชน อ” ้ อ”(Astern) และ “บี อตรงกราบขวาหรื าย” (Beam) เรา มหรื อซ ้
  4. 4. ้ เรี ศทางเหล่ ว่ ย กทิ านี “แบริ ัมพันธ์ า งส ” (Relative Bearing) ถ าวัตถุ ่ ้ นันอยู ตรงกลางระหว่ วเรื างหั อและตรงกราบขวา/ซายเรา เรี าวัตถุ ย กว่ ้ ้ นันว่ ่วเรื าอยู อขวา/ซาย (On the bow) (4 ปอยต์ วเรื แต่ ตถุ ่ หั จากหั อ) ถ าวั นันอยู ้ ตรงกลางระหว่ างตรงกราบขวา/ซายและทายเรืเราเรี ้ อ ยก ้ วัตถุ า ทางทายเรืขวา/ซาย (On the Quarter) (4 ปอยต์ ายเรื นันว่ ้ อ จากท ้ อ) แบริ ัมพันธ์ถ าเราตองการใหถู องและแม่ าขึเราจะแสดงแบริ ัมพันธ์ ปของ “องศา” (Degrees) งส น ี้ ้ ้ต ้ ก นยํ น งส ในรู จากหัวเรื ายเรืโดยแบ่ อมาท ้ อ งขอบฟ้ าจากหัวเรื ถ ง ทายเรื อตรง ึ ้ อตรงออกเป็ 180 องศา โดยเรี น ย กแบริ งทางกราบขวาว่ า “ขวา” และแบ ้ า “ซ ้ ริ งทางกราบซายว่ าย” จากรูเรื ป อใบอยู ่ ในแบริ ัมพันธ์ าย 40” (อ่ า ซาย ส ีนย์ งส “ซ ้ านว่ ้ ศู ) และเรื นคาอยู อส ิ ้ ่ ในแบริ ง “ขวา 130” (อ่ าน ว่ า ขวา หนึ ง สาม ศู ) คํ องศา ไม่ าน นย์ าวา ตองอ่ ้ การเที อเมื ย บเรื อจอดกับท่ อจอดติ บเรื กลํ ง เราเรี า เรื นจอด เที (Along side) า หรื ดกั ออี าหนึ ย กว่ อนั ยบ

×