Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นิยามศัพท์ทั่ไปของเรือ Goto know

422 views

Published on

sadasd

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

นิยามศัพท์ทั่ไปของเรือ Goto know

  1. 1. นิ ัพท์ ยามศ ทัไปของเรื อ หน่ 1 วยที นิ ัพท์ อทัวไป ย ามศ ทางเรื เรื ดเป็ อจั นพาหนะชนิ งที วามสํ ญในการเดิ การคาขาย ตังแต่ ตจนถ งปั จจุ ในทุ พก็ จะ ดหนึ มี ค าคั นทาง ้ อดี ึ บัน กอาช ี มัก ้ มี ท์ ศัพ เฉพาะทีสํ บงานนัน ๆ แต่ มอาชพใดที ศัพท์ ใช ้หรั า ไม่ ี จะมี เฉพาะใชมากเท่ พทางเรืศัพท์ ี าอาช ี อ เฉพาะทางเรื อบางครั งไดกลายเป็ ้ น ภาษาพู ดประจํ วไป าทั นิ ัพท์ เกี บเรื ย ามศ ทใช ้ ี ยวกั อ ส่ าง ๆ ของเรื วนต่ อ 1. ตัวเรืTHE HULL คื ่ อ อสวนของเรื บจาก ดาดฟ้ หรื อนั าใหญ่ อดาดฟ้ าบนลงมา แบ่ งออกเป็ ่ นสวนใหญ่ ได ้ส่ คื ๆ 3 วน อ ก. ส่ วเรื วนหั อ FORE PART ข. ส่ วนกลางลํ า MIDSHIP PART ค. ส่ ายเรื วนท ้ อ ATER PART ้ 2. เสนแนวกระดู Fore and Aft Centre Line คืเสนที านกลางลํ กงู อ ้ ลากผ่ า จากหัวเรื งทายเรื อถ ึ ้ อ แบ่ ่ ัวเรื งสวนต อ พื ตังฉากที านเสนแนวกระดู จะแบ่ วเรื นที ลากผ่ ้ กงู งตั อออกเป็ 2 ส่ ในทางยาว เมื นอยู นแนวกระดู หันหนา น วน อเรายื ่ ้ บนเส กงู ้ ้ ไปทางหัวเรืส่ อยู านขวามื ย กว่ อ วนที ่ ้ ทางด อเรี า “กราบขวา” ส่ อยู านซายเรี า “กราบซาย” (Port and Starboard Side) วนที ่ ้ ้ ย กว่ ทางด สวนแบ่ ัวเรื งต อ ิ การกํ าหนดตัวเลขของชาวเรืประเพณี อ ของชาวเรื อจะใช ้ ่ เลขคู และเลขคีํ บกํ สาหรั าหนดใหสงของ เครื อ ้ องมื ้ เครื ้้ อง หองต่ ๆ ที ตังและอยู าที องใช หองเครื ้ าง ติ ด ่ ประจํ โดยจะใหหมายเลขคู ้ ทางกราบซาย ใหหมายเลขคี ่ ้ ทางกราบขวา กํ บเครื ากั อง มื ปกรณ์ าวมา ออุ ทกล่ ี ่ าง สวนต่ ๆ ของพื วต ัวเรื นผ ิ อ HULL SURFACES ้ ส่ วนทางขางของเรืแบ่ นส่ ้ อ งเป็ วนใหญ่ ้ส่ อ ส่ อยู ได 2 วนคื วนที ่ กราบขวา และส่ อยู วนที ่ กราบซาย โดยมีนแบ่ กระดู ทาง เส ้ งที กงู ้ ปลายของส่ ว (Fort Part) “หัวเรื (BOW) แบ่ เป็ หัวเรื วนหั อ” งได ้ น อกราบขวา และหัวเรื อกราบซาย ทางปลายส่ าย (After Part) เรี วนท ้ ยก ้ วนกลางลํ อทังหมดเรี า กลางลํ ว่ ายเรื(Quarter) แบ่ เป็ ายเรื าท ้ อ งได ้ ้ อกราบขวา และทายเรื นท ้ อกราบซาย ส่ าเรื ย กว่ า (Amidships) ้ เรื อยู า ส่ างของตัวเรื จะถู งโดย “เสนแนวนํ (Water line) อเมื ่ ในนํ วนข ้ อก็ กแบ่ า” เป็ วนคืสวนที ่ อแนวนํ ย กว่ นส่ อ ่ อยู เหนื า เรี า ่ อยู เสนแนวนํ ย กว่ องเรื (Bottom) คํ ัพท์ านีโดยทังไปไม่ ้ ้ ่ อมี “ขางเรื (Ship Side) สวนที ่ ้ ้ อ” ใต าเรี า “ท ้ อ” าศ สองคํ ใช เจาะจง เชนเมื การทาส ี ทางขางเรืถ าตองการจะกล่ งพื ส่ ้ อ ้้ าวถ ึ นทีนใดโดยเฉพาะแลว ก็ องบอกถ งกราบของตัวเรื ว ้ จะต ้ ึ อละระยะจากแนวนํ วย เช่เรื ท ี าด ้ น อทะลุ กราบขวาเหนื นแนวนํ นิ น อเส ้ า 4 ว ต้ พื อที กันตลอดแนวเรี า นเรื ติ ด ย กว่ “ดาดฟ้ ดาดฟ้ ตากแดดฝนตลอดเวลาเรี “ดาดฟ้ ด” (WEATHER DECK) า” าบนที ยก าเปิ ั ์ยวก นิ ยามศพทเกี ับต ัวเรื อ TERMS APPLIED TO THE HULL 1. สู อแนวนํ งเหนื า FREEBOARD คืส่ งนับจากแนวนํ อ วนสู าตรงที ไดถ งดาดฟ้ UPPER DECK ใดก็ ้ ึ าบน ้ 2.กิ าลึ อ DRAUHT คืส่ กของกระดู จากเสนแนวนํ นนํ กหรื อ วนลึ กงู าตรงที ใดของตัวเรื ได ้ อก็ 3. บีBEAM คื ่ กวางที ของเรื ม อสวนที ้ สุ ด อ 4. ดาดฟ้ ง CAMBER คืส่ งหรื าโค ้ อ วนโค ้ อความนู นของดาดฟ้เพื นํ า อให ้ าไหลลงขางเรื โดยง่ ้ อได ้ าย
  2. 2. 5. โคงทองเรืBILGE คืส่ องเรื มี ษณะโคงของตัวเรื งดานในและดานนอก BILGE อาจมี ้้ อ อ วนท ้ อที ัก ล ้ อทั ้ ้ ความหมายอี าง กอย่ ในเรืคืนํ องเรื อ อ าท ้ อ 6. ครี บกกกระดู BILGE KEEL คืการที อมี ษณะครี กงู อ ขางเรื ลัก ้ บแบน สํ บช่ าหรั วยลดอาการโคลงของเรื อตามปกติ ่ ้ จะอยู ใต ทองเรื ้ อตรงกระพุ องเรื งท ้ อ ้ 7. ขางเรื งเขา TUMBLE HOME คืการที อมี ษณะโคงเขาในส่ เหนื ้ อโค ้ ้ อ ขางเรื ลัก ้ ้ ้ วนที อจากแนวนํ า ้ 8. ขางเรื งออก FLARE คืการที อมี ษณะโคงออกในส่ เหนื ้ อโค ้ อ ขางเรื ลัก ้ ้ วนที อจากเสนแนวนํ า 9. ดาดฟ้ าบนแบบติ อ FLUSH DECK คืดาดฟ้ ดต่ อ าบนของตัวเรื ติ อจากหัวจรดทายเรื อที ต่ ด ้ อโดยตลอด ไม่ ่ มสวนใดสู น ี งขึ หรื าลง ยกเวนโครงสร างส่ อตํ ้ ้ วนบนของเรื อ 10. กระดู KEEL คืท่ กงู อ อนเหล็ อท่ กหรื อนไม ้งอยู ซึ ่ ตรงกลางลางสุ ้ ดของลํ อ ทอดไปตามยาวของเรื าเรื อตลอดลํ งที ต่ า ถ ึ ติ อ ด ่ ํ ญที ของโครงสร างเรื กับท่ อนเหล็ อท่ ที อหรื วเรืกระดู ถ อเป็ วนสาคั กหรื อนไม ้ ายเรื อหั อ ท้ กงู นส ื สุ ด ้ อ 11. กระดู ตัง KEELSON เป็ นเหล็ อไมยาวทับบนกระดู ตลอดหัวเรื กงู นแผ่ กหรื ้ กงู อและทายเรืสํ บยึ ยวกระดู ้ อ าหรั ดเหนี กงู 12. กงตัง TRANSVERSE FRAME เป็ นเหล็ อไมหนาวางขวางเป็ มฉากกับกระดู สํ บยึ ยวแผ่ ก นแผ่ กหรื ้ นมุ กงูาหรั ดเหนี นเหล็ หรื ปู และยึ บกงตามยาว อไม ้ อ เรื ดกั 13. กงตามยาว LONGITUDTIONL FRAME เป็ นกงวางขนานไปกับกระดู ตาวยาวของเรื กงู อจากหัวเรื งทายเรื อจนถ ึ ้ อและยึ ด ่ ํ ญในการยึ อใหมันคง เหนี ยวกงตัง แต่ ่ อยู ภายนอกกงตัง กงตามยาวเป็ วนสาคั นส ดเรื ้ ดาดฟาเรื ้ อ DECK เรื กลํ อทุ าจะแบ่ นที งพื ภายในออกเป็ ัน ๆ ตามความจํ นของเรื ละประเภท สํ บเรื วไป ส่ นช าเป็ อแต่ าหรั อทั วนมากการ เรี อดาดฟ้ นไปตามโครงสร างของเรืเช่ดาดฟ้ ย กช ื าจะเป็ ้ อ น ากลางลํ า ดาดฟ้ ายเรืหรื าท ้ อ อดาดฟ้ ายก ดาดฟ้ แบ่ าที งออกเป็ ัน ๆ ของ นช ่ดาดฟ้ ันถัดไปเรี า ดาดฟ้ าง เรื น อเช าใหญ่ MAND DECK คื อดาดฟ้ อยู ด มี ติ อกันหัวจรดทายเรืดาดฟ้ าที ่ บนสุ พนที ต่ ื ด ้ อ าช ย กว่ าล่ LOWER DECK ดาดฟ้ ันถัดไป เรี า ดาดฟ้ างสุLOWLOP DECK ระหว่ าช ย กว่ าล่ ด างดาดฟ้ าล่ ด และทองเรื ย กว่ องเรื าฟ้ างสุ ้ อเรี า ท ้ อ HOLD สํ บเรื นคาอาจแบ่ าหรั อส ิ ้ งออกเป็ อง ๆ หรื ย กว่ นห ้ อเรี า “ระวาง” ดาดฟ้ แบ่ าที งออกเป็ ัน ๆ นัน แบ่ นช งออกเป็ นดาดฟ้ าใหญ่ ดาดฟ้ ากลาง ดาดฟ้ างสุและทองเรื าล่ ด ้ อ ื ส่ วนของดาดฟ้(PART OF DECK) จะมี ย กพิ า ชอเรี เศษตามลักษณะของประเภทของเรืเช่ดาดฟ้ มีมทิ อ น าทีข็ ศเอกติ ง เ ดตั จะเรี าดาดฟ้ มทิหรื ย กว่ าเข็ ศ อดาดฟ้ ัญญาณ หรื าส อดาดฟ้ าเรดาร์ นตน เป็ ้ การเรี าบลทต่ ๆ ในเรื ยกตํ ีง า อ POSITION IN GENERAL ในเรืInboard อ หมายถ ง ภายในเรื ึ อ นอกเรืOutboard อ หมายถ ง ภายนอกตัวเรื ึ อออกไป บนเรื Onboard อ หมายถ ง การขึ ึ นไปบนเรื อ บนดาดฟ้On deck า หมายถ ง ส่ งของดาดฟ้ ่ ึ วนหนึ าสวนใดส่ ง วนหนึ กลางลํ On amidships า หมายถ ง บนบริ ึ เวณกลางลํ า บันใดขางเรื Accommodation Ladder ้ อ บันใดช่ องทางลง Ladder ฝากันนํ า Hatch เพดานหอง ้ Deck head ตํ าบลทในแนวห ัวเรื ายเรื ี อ-ท ้ อ POSITION FORE AND AFT
  3. 3. เสาใหญ่ ่ อยู กลางหัวเรื อ Forward ปล่ ่ ายเรื องอยู ทางท ้ อ AFT เสาธงอยู ายเรื ด ่ ทางท ้ อสุ Right Aft เสาธงอยู เรื ด ่ อสุ หว ั Right Forward ้ กตํ ของวั ในสวนที นันติ คํา “กลางลํ นอกจากจะกล่ งตํ ตอนกลางลํ วยั งใชเรี าบลที ตถุ ่ วัตถุ ดตังอยู าว่ า” าวถ ึาบลที าแล ้ ย ่ ทางกราบขวา ้ ้ หรื อกราบซายดวย ตํ าบลททางด้ างลํ ี านข้ า P0SITION IN ATHWARTSHIPS ้ ดานขางเรื น ถ าสงของนันอยู ้ ้ อนั ้ิ ่ ทางกราบขวาหรื อกราบซายของเรืโดยถ อเสนแบ่ อออกเป็ อ ื ้ งเรื นสองส่ คื วน อกราบขวา และ ้ ถ าอยู กราบซาย ้ ่ นอกขางเรื ้ อเราเรี า นอกเรื ย กว่ อใหญ่ (Out board) ถ าอยู้ ้ ่ ดานในของขางเรื ้ อเราเรี า ในเรื ย กว่ อใหญ่ (Inboard) เรื อใหญ่รื มเ อโบตอยู ลํ ลํ งถู าออกไปไว ้ ี ่ า าหนึกนํ 3 “นอกเรื อใหญ่ทางกราบเรื าย ส่ ก 2 ลํ บไว ้ อใหญ่ ” อซ ้ วนอี าเก็ “ในเรื ” ทางกราบขวา ีด ้ ี เมื ย บเที าแหน่ อเปรี ย บตํ งของเรื อโบตทัง 2 ลํ เก็ ่ อใหญ่ ว อาจพู า “เรื าทีบอยู ในเรื แล ้ ดว่ อโบตสดํ านใน” หรื“เรื า อ อโบตสขาวอยู้ ่ ดานนอก” การเคลื ายว ัตถุ อ อนย ้ บนเรื MOVEMENT OF OBJECTS ON BOARD ้พู เหมื การเคลื ายวัตถุ างหนา ขางหลัง ขางล่ บนดาดฟ้ อบนทีแลว มักใชคํ ดที อนกัน เช่การยก อนย ้ ไปข ้ ้ ้ ้ าง าหรื สู ้ ง า น ิ ของไปทางทายเรื อหัวเรื ชดกราบเรื ้ อหรื อใช ้ อ ต่ เป็ าจํ ดความเกี บการเคลื ายวัตถุ อไปนีนคํากั ยวกั อนย ้ การปล่ อลงนํ อการเลื (ดึ อยเรื าหรื อน ง ลาก) ไปในทางยาวของเรื อ TO LAUNCH TO LIFT AND LAUNCH การยกวัตถุ วเลื ขนแล ้ อนไปทางยาวของเรื ึ อ การยกวัตถุ ในระยะสัน ๆ TO FLEET การวางวัตถุ งทีกํ ลงยั ๆ าหนด TO SHIP การเคลื ายวัตถุ อนย ้ จากทีาหนด กํ TO UPSHIP คํ าก ัดความเกี ับการเคลื าจํ ยวก อนไหวของเรื อ TERMS DEFINING THE MOVEMENT OF SHIP ลอยลํ า หมายถ ง เรื ไม่ ทอดสมอ ผู ่ผู บฝั งหรื ึ อที ได ้ กทุ กกั น อเกยตื อย่ แต่ วไป นแต่ างใด โดยทั UNDERWAY แลวหมายถ ง เรื าลังแล่ ้ ึ อกํ น GOING AHEAD เดิ า คื อทีลังเคลื ไปขางหนา นหน ้ อเรื กํ า อนที ้ ้ GOING ASTERN ถอยหลัง คื อทีลังเคลื ไปขางหลังหรื อเรื กํ า อนที ้ อทางทาย ้ STEERAGE WAY ื นนํ อเรื มี ้ ื อบั หางเสอกิ า คื อที วามเร็ ค วพอที สามารถใชหางเสอเพื งคับทิ ศทางได ้ MAKING NO WAY OR STOP หยุ ง เรื ดนิ อลอยอยู ที ่ กับ เมื อกํ งเดิ าแต่ อเรื าลั นหน ้ ขณะเดี นถู ย วกั กลมพัดดานขาง ทํ เรื ้ ้ าให ้ ตกตามลม เรี า “มีวย์ านเรื ลมพัด อ ย กว่ ลเ ” ด ้ อที ี เรี า “ดานเหนื (Weather side) และดานตรงขามเรี า “ดานใตลม” (Lee side) ย กว่ ้ อลม” ้ ้ ย กว่ ้ ้ เราถ อทายดวย “เข็ ศถ อทาย” และเข็(Course) ที ถ อทายตามนันเรี า “เขมถ อทาย” (Compass Course) ื ้ ้ มทิ ื ้ ม สังให ้ ้ ื ย กว่ ้ ื ้ คํ าก ัดความของทศทางและตํ าจํ ิ าบลทนอกเรื ี อ TERMS DEFING DIRECTION AND POSITION OUTSIDE A SHIP แบริ มพ ันธ์ งส ั (Relative Bearings) เมื งทิ อเล็ ศทางโดยสัมพันธ์ เรื ่“ตรงหัวเรื (Ahead) “ตรงทายเรื กับ อเชน อ” ้ อ”(Astern) และ “บี อตรงกราบขวาหรื าย” (Beam) เรา มหรื อซ ้
  4. 4. ้ เรี ศทางเหล่ ว่ ย กทิ านี “แบริ ัมพันธ์ า งส ” (Relative Bearing) ถ าวัตถุ ่ ้ นันอยู ตรงกลางระหว่ วเรื างหั อและตรงกราบขวา/ซายเรา เรี าวัตถุ ย กว่ ้ ้ นันว่ ่วเรื าอยู อขวา/ซาย (On the bow) (4 ปอยต์ วเรื แต่ ตถุ ่ หั จากหั อ) ถ าวั นันอยู ้ ตรงกลางระหว่ างตรงกราบขวา/ซายและทายเรืเราเรี ้ อ ยก ้ วัตถุ า ทางทายเรืขวา/ซาย (On the Quarter) (4 ปอยต์ ายเรื นันว่ ้ อ จากท ้ อ) แบริ ัมพันธ์ถ าเราตองการใหถู องและแม่ าขึเราจะแสดงแบริ ัมพันธ์ ปของ “องศา” (Degrees) งส น ี้ ้ ้ต ้ ก นยํ น งส ในรู จากหัวเรื ายเรืโดยแบ่ อมาท ้ อ งขอบฟ้ าจากหัวเรื ถ ง ทายเรื อตรง ึ ้ อตรงออกเป็ 180 องศา โดยเรี น ย กแบริ งทางกราบขวาว่ า “ขวา” และแบ ้ า “ซ ้ ริ งทางกราบซายว่ าย” จากรูเรื ป อใบอยู ่ ในแบริ ัมพันธ์ าย 40” (อ่ า ซาย ส ีนย์ งส “ซ ้ านว่ ้ ศู ) และเรื นคาอยู อส ิ ้ ่ ในแบริ ง “ขวา 130” (อ่ าน ว่ า ขวา หนึ ง สาม ศู ) คํ องศา ไม่ าน นย์ าวา ตองอ่ ้ การเที อเมื ย บเรื อจอดกับท่ อจอดติ บเรื กลํ ง เราเรี า เรื นจอด เที (Along side) า หรื ดกั ออี าหนึ ย กว่ อนั ยบ

×