Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epicteto dialogos 01-02

1,776 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

Epicteto dialogos 01-02

  1. 1. 1. Περὶ τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν καὶ οὐκ ἐφ᾿ ἡμῖν Sobre lo que depende de nosotros y sobre lo que no.1. Ὅπῃ ἂν ὁ ἄνεμος πνεύσῃ 1. Por donde sople el viento∆ύο ναῦται Dos marinerosΑ. Τίς ἄνεμος πνεῖ; A. ¿Qué viento sopla?Β. Βόρεας. B. Bóreas.Α. Τί ἡμῖν καὶ αὐτῷ; πότε ὁ ζέφυρος A. ¿Que nos importa ese a nosotros?πνεύσει; ¿Cuándo va a soplar el Céfiro?Β. Ὅταν αὐτῷ δόξῃ, ὦ βέλτιστε, ἢ τὸ A. Cuando le parezca a él, querido, o aΑἰόλῳ. σὲ γὰρ οὐκ ἐποίησε ὁ θεὸς ταμίαν Eolo. Que el dios no te hizo a ti dispensadorτῶν ἀνέμων, ἀλλὰ τὸν Αἴολον. de los vientos, sino a Eolo.Α. τί οὖν; B. Entonces ¿qué?Β. ∆εῖ τὰ ἐφ᾿ ἡμῖν βέλτιστα κατασκεύαζειν, A. Debemos disponer lo mejor posible lasτοῖς δ᾿ ἄλλοις χρῆσθαι ὡς πέφυκεν. cosas que dependen de nosotros y servirnos de las demás según son.Α. Πῶς οὖν πέφυκεν; A.¿Y cómo son?Β. Ὡς ἂν ὁ θεός θέλῃ. B. Como el dios quiere.2. Πῶς χρὴ ἀποθανεῖν. 2. Cómo hay que morir.Μαθητής alumnoἘπίκτητος EpictetoΜ. Ἀποθανεῖν με δεῖ. Α. Debo morir.Ε. Μή τι και στένοντα; Ε. ¿Y tiene que ser llorando?Μ. ∆εθῆναι. Α. Ser apresado.Ε. Μή τι καὶ θρηνοῦντα; Ε. ¿Y tiene que ser gimiendo?Μ. Φυγαδευθῆναι. Α. Ser desterrado. 1
  2. 2. 1. Ε. Μή τι οὖν κολύει γελῶντα καὶ Ε. ¿Que te impide hacerlo riendo, de buen εὐθυμοῦντα καὶ εὐροοῦντα; humor y sereno?3. Τὴν προαίρεσίν μου οὐ δήσεις. 3. No encadenarás mi voluntad.Νέρων, αὐτοκράτωρ Nerón, emperador.Λατερανός, συνωμότης Laterano, conjurado.Ν. Εἰπὲ τὰ ἀπόρρητα. N. Dime los secretos.Λ. Οὐ λέγω. τοῦτο γὰρ ἐπ᾿ ἐμοί ἐστιν. L. No los digo, eso sí que depende de mi.Ν. Ἀλλὰ δήσω σε. N. Pues te encadenaré.Λ. Ἄνθρωπε, τί λέγεις; ἐμέ; τὸ σκέλος μου L. Hombre ¿qué dices? ¿A mi? Encadenarásδήσεις, τὴν προαίρεσιν δὲ οὐδ᾿ ὁ Ζεὺς mi pierna, pero mi voluntad ni Zeus puedeνικῆσαι δύναται. encadenarla.Ν. Εἰς φυλάκην σε βαλῶ. Ν. Te mandaré a la cárcel.Λ. τὸ σωμάτιον. L. Mi cuerpo.Ν. Ἀποκεφαλίσω σε. N. Te decapitaré.Λ. Πότε οὖν σοι εἶπον ὅτι μόνου ἐμοῦ ὁ L. ¿Cuándo te he dicho que mi cuello era elτράχηλος ἀναπότμητός ἐστιν; único invulnerable?Ταῦτα ἔδει μελετᾶν τοὺς φιλοσοφοῦντας, Eso deberían estudiar los que quieren serταῦτα καθ᾿ ἡμέραν γράφειν, ἐν τοῦτοις filósofos, eso escribir todos los días, en esoγυμνάζεσθαι. ejercitarse.4. Ὁ ἀτρεμὴς φεύγων 4. El acusado impasible.Φίλος Un amigoἈγριππῖνος AgripinoΦ. Κρίνῃ ἐν συγκλήτῳ. AM. Te están juzgando en el senado.Α. Ἀγαθῇ τύχῃ, ἀλλὰ ἦλθεν ἡ πέμπτη, ΑGR. Sea en hora buena. Pero ya han dadoταύτῃ δὲ εἴωθα γυμνασάμενος las once y a esta hora suelo hacer gimnasia yψυχρολουτρεῖν. ἀπέλθωμεν καὶ tomar luego un baño frío. Vayámonos aγυμνασθῶμεν. hacer ejercicio.... … 2
  3. 3. Φ. Κατακέκρισαι. AM. Te han condenado.Α. Φυγῇ ἢ θανάτῳ; ΑGR. ¿A destierro o a muerte?Φ. θανάτῳ. AM. A muerte.Α. Τὰ ὑπάρχοντα τί; ΑGR. Y mis propiedades ¿qué?Φ. Οὐκ ἀφῃρήθη. AM. No han sido confiscadas.Α. Εἰς Ἀρίκιαν οὖν ἀπελθόντες ΑGR. Pues vamos a Aricia y almorzamos.ἀριστήσωμεν. Ἀποθανεῖν με δεῖν; Εἰ ἤδη, ¿Que tengo que morir? Si es ahora mismo,ἀποθνήσκω. Καὶ ἂν μετ᾿ ὀλίγον, νῦν ἀριστῶ muero. Si es dentro de poco, ahoraτῆς ὥρας ἐλθούσης, εἶτα τότε τεθνήξομαι. almuerzo, que es la hora, y luego ya moriré.Φ. Πῶς; AM. ¿Cómo?Α. Ὡς προσήκει τὸν τὰ ἀλλότρια ΑGR. Como conviene a quien devuelve loἀποδιδόντα. ajeno. 2. Πῶς ἄν τις ζῴοι τὸ κατὰ πρόσωπον Como mantener la dignidad personal5. Πῶς χρήσομαι τῇ ἁμίδᾳ; 5. ¿Qué hago con el orinal?Ἐπίκτητος Epictetoδοῦλος un esclavoΕ. Τῷ τινι εὔλογον τὸ ἁμίδαν παρακρατεῖν EPIC. Para uno es lógico sujetarle al amo elαὐτὸ μόνον βλέποντι ὅτι μὴ παρακρατήσας orinal sólo considerando que, si no lo sujeta,μὲν πληγὰς λήψεται καὶ τροφὰς οὐ λήψεται, recibirá palos y no recibirá comida, peroπαρακρατήσας δὲ οὐ πείσεταί τι τραχὺ ἢ que, si lo sujeta, no le pasará nada violentoἀνιαρόν. ni desagradable.∆. Παρακρατήσω τὴν ἁμίδαν ἢ μή; ESC. ¿Sujetaré el orinal o no?Ε. Ἐρῶ σοι ὅτι μείζονα ἀξίαν ἔχει τὸ λαβεῖν EPIC. Te diré que más vale recibir alimentosτροφὰς τοῦ μὴ λαβεῖν καὶ μείζονα ἀπαξίαν que no recibirlos y que peor es recibir palosτὸ δαρῆναι, ὥστε εἰ τούτοις παραμετρεῖς τὰ que no recibirlos. Así que, si en esto cifrasσαυτοῦ, ἀπελθὼν παρακράτει. tus intereses, vete a sujetarlo. 3
  4. 4. ∆. Ἀλλ᾿ οὐκ ἂν κατ᾿ ἐμέ. ESC. Pero no sería digno de mi.Ε. Τοῦτό σε δεῖ συνεισφέρειν εἰς τὴν σκέψιν, EPIC. Eso eres tú quien tiene queοὐκ ἐμέ. σὺ γὰρ εἶ ὁ σεαυτὸν εἰδώς, πόσου considerarlo, no yo. Pues tú eres quien teἄξιος εἶ καὶ πόσου σεαυτὸν πιπράσκεις. conoces y sabes cuánto vales y en cuanto teἄλλοι γὰρ ἄλλων πιπράσκουσιν. vendes. Cada uno se vende a su precio.6. Μὴ ἐξομοιώθητι τοῖς ἄλλοις 6. No te asemejes a la mayoría.Φλόρος FloroΑγριππῖνος AgripinoΦ. Σκέπτομαι εἰ καταβατέον ἐστί μοι εἰς F. Estoy considerando si debo asistir alΝέρωνος θεωρίας. espectáculo de Nerón.Α. Καταβήθητι. A. Vete.Φ. ∆ιὰ τί σὺ οὐ καταβαίνεις; F. ¿Tú por qué no vienes?Α. Ἐγὼ οὐδὲ βουλεύομαι. ὁ γὰρ ἄπαξ εἰς A. Yo ni me lo planteo. Pues el que seτὴν περὶ τῶν τοιούτων σκέψιν καὶ τὰς τῶν detienen una sola vez en incluir enἐκτὸς ἀξίας συντιθεὶς ἐγγὺς τῶν consideraciones tales el valor de las cosasἐπιλελησμένων τοῦ ἰδίου προσώπου. superficiales está cerca de los que se han olvidado de su dignidad personal.Φ. Ἀλλὰ ἂν μὴ τραγῳδήσω, F. Pero si no actúo, me degollarán.τραχηλοκοπηθήσομαι.Α. Ἄπελθε τοίνυν καὶ τραγῴδει, ἐγὼ δ᾿ οὐ A. Pues marcha y actúa, lo que es yo no voyτραγῳδήσω. a actuar.Φ. ∆ιὰ τί; F. ¿Por qué?Α. Σὺ μὲν φροντίζεις πῶς ἂν ὅμοιος ᾖς τοῖς A. Tú estás buscando cómo ser igual que elἄλλοις ἀνθρώποις, ἐγὼ δὲ πορφύρα εἶναι resto de los hombres, pero yo quiero serβούλομαι, τὸ ὀλίγον ἐκεῖνο καὶ στιλπνὸν καὶ púrpura, eso tan escaso y brillante que esτοῖς ἄλλοις αἴτιον τοῦ εὐπρεπῆ φαίνεσθαι motivo para que lo demás parezca noble yκαὶ καλά. hermoso. 4
  5. 5. 7. Εἰσελθὼν οὐ σιωπήσω. 7. Si entro no pienso callar.Οὐεσπασιανός, αὐτοκράτωρ Vespasiano, emperador.Πρῖσκος, συγκλητικός. Prisco, senador.ΟΥ. Οὐκ εάσω σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν V. No voy a dejarte entrar en el Senado.σύγκλητον.Π. Ἐπὶ σοί ἐστι μὴ ἐᾶσαί με εἶναι P. De ti depende dejarme ser senador pero,συκγλητικόν. μέχρι δὲ ἂν ὦ, δεῖ με mientras lo sea, tengo que entrar.εἰσέρχεσθαι.ΟΥ. Ἄγε, ἀλλ᾿ εἰσελθὼν σιώπησον. V. Venga, entra, pero estate callado.Π. Μὴ μ᾿ ἐξέταζε καὶ σιωπήσω. P. No me interrogues y callaré.ΟΥ. Ἀλλὰ δεῖ με ἐξετάσαι. V. Pero tengo que interrogar.Π. Καὶ ἐμὲ εἰπεῖν τὸ φαινόμενον δίκαιον. P. Y yo, decir lo que perece justo.ΟΥ. Ἀλλ᾿ ἐὰν εἴπῃς, ἀποκτενῶ σε. V. Pues, si hablas, te haré ejecutar.Π. Πότε οὖν σοι εἶπον ὅτι ἀθάνατός εἰμι; καὶ P. ¿Cuándo te he dicho que soy inmortal?σὺ τὸ σὸν ποιήσεις καὶ ἐγὼ τὸ ἐμόν. Σοῦ Tú harás lo tuyo y yo lo mío. Lo tuyo esἐστιν ἀποκτεῖναι, ἐμοῦ ἀποθανεῖν μὴ hacer ejecutar, lo mío morir sin temblar. Loτρέμοντα, σοῦ φυγαδευθῆναι, ἐμὸν ἐξελθεῖν tuyo, desterrar; lo mío, partir sin pena.μὴ λυπούμενον.8. Ὡς ἀνήρ 8. Como un hombre.φίλος un amigo.ἀθλητής un atleta.Φ. Κινδυνεύεις ἀποθανεῖν ἐὰν μὴ ἀποκοπεῖ AM. Corres peligro de morir si no se teτὸ αἰδοῖον. ἄγε, φίλε, τί μέλλεις ποιεῖν; amputan los genitales. Venga, amigo ¿quéἀποκόπτομεν τοῦτο τὸ μέρος καὶ ἔτι εἰς dices? ¿Cortamos esa parte y seguimosγυμνάσιον προερχόμεθα; yendo al gimnasio?Α. Οὐχ ὑπομένω, ἀλλ᾿ ἐγκαρτερήσας ATL. No lo admito, antes le echaré valor yἀποθανοῦμαι. moriré.Φ. Πῶς τοῦτο ποιήσεις; ὡς ἀθλητὴς ἢ ὡς AM. ¿Cómo es que harás eso, por ser atletaφιλόσοφος; o filosofo? 5
  6. 6. Α. Ὡς ἀνὴρ Ὀλύμπια κεκηρυγμένος καὶ ATL. Como hombre declarado vencedor enἡγωνισμένος, ἐν τοιαύτῃ τίνι χώρᾳ Olimpia y luchador, criado en una tierra tal.ἀνεστραμμένος.Φ. Ἄλλος δὲ κἂν τὸν τράχηλον ἀπετμήθη, εἰ AM. Pero otro se habría hecho cortar hastaζῆν ἠδύνατο δίχα τραχήλου. el cuello, si hubiera podido vivir sin cuello.Α. Τοιοῦτόν ἐστι τὸ κατὰ πρόσωπον. ATL. Tal cosa es la dignidad personal.9. Οὐ χείρων, τοῦτο ἱκανόν. 9. Βasta con no ser peor.μαθητής alumnoἘπίκτητος EpictetoΜ. Πόθεν αἰσθησόμεθα τοῦ κατὰ πρόσωπον A. ¿Cómo conocemos cada uno nuestraἕκαστος; dignidad personal?Ε. Πόθεν ὁ ταῦρος λέοντος ἐπελθόντος μόνος E. ¿Cómo es que el toro, al atacar un león,αἰσθάνεται τῆς ἐαυτοῦ παρασκευῆς καῖ se da cuenta por si solo de su predisposiciónπροβέβληκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ἀγέλης πάσης; y ya se ha lanzado a la defensa de todo elΚαὶ ἡμῶν ὅστις ἂν ἔχῃ τοσαύτην rebaño? También cualquiera de nosotros queπαρασκεύην οὐκ ἀγνοήσει ἀυτὴν. tenga tal predisposición, no la ignorará.Μ. Ἄφνω δὲ ταῦρος οὐ γίγνεται οὐδὲ A. Pero un toro no se hace de repente, ni unγενναῖος ἄνθρωπος. hombre valiente.Ε. Ἀλλὰ δεῖ χειμασκῆναι, παρασκευάσασθαι E. Es que hay que encerrarse como en unκαὶ μὴ εἰκῇ προσπηδᾶν ἐπὶ τὰ μηδὲν campamento de invierno, ejercitarse y noπροσήκοντα. dedicarse a la ligera a cosas que no nos cuadren.Μ. ∆ιὰ τί οὖν εἰ πρὸς τοῦτο πεφύκαμεν, οὐ A. Pero, ¿por qué no resultamos todos así,πάντες ἢ πολλοὶ γίγνονται τοιοῦτοι; ni siquiera la mayoría, si es esa nuestra naturaleza?Ε. Τί οὖν; ἐπειδὴ ἀφυής ἐιμι, ἀποστῶ τῆς E. Pues ¿qué? Porque no estoy bien dotadoἐπιμελίας τοῦτο ἕνεκα; μὴ γένοιτο. εἰ δὲ ¿por eso voy a descuidar el estudio? Nada deμὴ, οὐ χείρων, τοῦτο ἱκανόν μοι. οὐδε γὰρ eso. Si no más, me basta no ser peor. NoΜίλων ἔσομαι καὶ ὅμως οὐκ ἀμελῶ τοῦ voy a ser Milón y así todo no descuido miσώματος. οὐδὲ Κροῖσος καὶ ὅμως οὐκ cuerpo. No voy a ser Creso y así todo noἀμελῶ τῆς κτήσεως. οὐδ᾿ ἁπλῶς ἄλλου descuido mi hacienda. Ni, en una palabra,τινὸς τῆς ἐπιμελείας διὰ τῆν ἀπόγνωσιν τῶν abandonamos el estudio de nada a causa deἄκρων ἀφιστάμεθα. nuestra desesperación de alcanzar la cima. 6

×