Elevzeria i zanatos 2

595 views

Published on

ejercicios sobre el libro de lectura de Chambers "Greek War of Independence".

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elevzeria i zanatos 2

  1. 1. 2. Κάτοικοι τῆς νῦν Ἑλλάδος κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου τοῦδε1νέμουσι τὴν χώραν οἵ τε Τοῦρκοι (κύριοι γάρεἰσι τῆς γῆς) καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν παλαιῶνΠελοποννησίων καὶ σύμμεικτος ὄχλος τῶνἐποίκων · καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ἐποίκων2Ἀλβάνιοί εἰσι καὶ οἱ μὲν φίλοι εἰσὶ τῷἙλληνικῷ3 δήμῳ, οἱ δὲ4 σύμμαχοί εἰσι τῶν Ἕλληνες καὶ ΤοῦρκοιΤούρκων. τῶν δὲ ἄλλων ἐπιχωρίων5 οἱ μὲν τὴν δίαιταν ἄγουσι ἐν τῇ μεσογείᾳ κατὰκώμας6 ἀτειχίστους7 καὶ γεωργοί εἰσι καὶ τὰ πρόβατα τρέφουσιν ἐν τοῖςλόφοις. οἱ δὲ κάτω8 θαλάσσιοί εἰσι καὶ ἔμποροι καὶ ἐκ τῆς θαλάσσης τὸν1 κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου, al principio de esta guerra. ὅδε se declina como el artículo con δεañadido. cuando se usa con sustantivos el artículo debe ir inmediatamente antes que el sustantivo: ὅδεὁ πόλεμος, ὁ πόλεμος ὅδε.2 οἱ πλεῖστοι τῶν ἐποίκων, la mayoría de los inmigrantes. El griego no usa un sustantivo para eltérmino mayoría, sino un adjetivo que concuerda en género y número con el sustantivo queacompaña, οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων, αἱ πλεῖσται τῶν γυναικῶν, la mayoría de los hombres, lamayoría de las mujeres. τῶν ἐποίκων, Genitivo partitivo, que indica la totalidad de la que se toma una parte. De usofrecuentísimo en griego.3 Ἑλληνικός, griego (adjetivo) frente a Ἕλλην, griego (gentilicio). Lo mismo sucede con Τουρκικόςy Τοῦρκος.4 οἱ μὲν...οἱ δὲ... El artículo era originariamente un pronombre demostrativo y en griego clásicoconserva aún este valor cuando aparece acompañado por las partículas μέν ο δέ, significando éste, él.Asimismo es muy común el uso contrastado de ὁ μὲν...ὁ δὲ... (uno... pero otro...). Los artículospueden aparecer en cualquier caso (por ejemplo, Τὰ μὲν αἰσχύνην φέρει, ἐκ δὲ τῶν δόξανπροσλαμβάνουσιν, Αlgunas acciones acarrean vergüenza, con otras se gana fama.) Tambiénpueden aparecer tantos miembros como se quiera, ὁ μέν... ὁ δέ... ὁ δέ....5 τῶν δὲ ἄλλων ἐπιχωρίων οἱ μὲν... Genitivo partitivo.6 κατὰ κώμας, (distribuidos) por aldeas. Valor distributivo de la preposición κατὰ + acusativo. Deeste uso proviene nuestra preposición cada.7 ἀτειχίστους. sin murallas. Los adjetivos con a privativa tienen la misma forma para el masculino yel femenino. Por lo tanto, está en femenino y concuerda con κώμας.8 οἱ κάτω, literalmente los de abajo, pero en griego se usa para indicar a los que viven en la costafrente a los que viven en el interior (οἱ ἄνω), que están más altos sobre el nivel del mar. Así, unaexpedición al interior de un país se llama ἀνάβασις y una retirada hacia la costa κατάβασις. 10
  2. 2. πλεῖστον τοῦ βίου9 λαμβάνουσιν, ὅθεν καὶ πλοῦτον οὐκ ὀλίγον10 ἔχουσιν ·καὶ ἡ παραθαλάσσιος πολυάνθρωπός11 ἐστι ναυτικῷ ὄχλῳ12. οἱ δὲ γεωργοὶ οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ13 ἄποροί εἰσιν · ἀναγκάζουσι14 γὰρἀυτοὺς οἱ Τοῦρκοι τούς τε ἄλλους φόρους φέρειν καὶ τὴν δεκάτην τῶνὡραίων15, ὥστε16 οὐκ ὀλίγοι διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων17 λείπουσι τὰςκώμας καὶ ἀνόμως ἐν τοῖς λόφοις δι᾿ ἁρπαγῆς18 ἔχουσι τὴν τροφὴν19 ὥσπερκλέπται20 · ἁρπάζουσι γὰρ οὐ μόνον τὰ τῶν Τούρκων21 ἀλλὰ καὶ22 τὰ τῶνπρὶν φίλων. καὶ οὐ δεινός ἐστιν αὐτοῖς ὁ κίνδυνος οὐδὲ ὁ θάνατος. οὕτωδὴ23 πεῖραν λαμβάνουσι τοῦ πολέμου24.9 τὸν πλεῖστον τοῦ βίου, ver nota 2.10 οὐκ ὀλίγον, bastante. Comparar con el latín nonnulli.11 παραθαλάσσιος, πολυάνθρωπος, formas femeninas. Muchos adjetivos compuestos tienen la mismaforma para el masculino y el femenino. Recuerda que hay que entender ἡ παραθαλάσσιος γῆ, lacosta.12 ναυτικῷ ὄχλῳ, multitud náutica > marineros. El dativo griego se usa como el ablativoinstrumental del latín.13 οἱ γεωργοὶ οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ. = οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ γεωργοί. Ver nota cap.1.6. Esta estructura esmuy práctica cuando el sintagma atributivo es especialmente largo. Atención a la repetición delartículo.14 Atención a la estructura obligar a alguien (en acusativo) a hacer algo (infinitivo.)15 τούς τε ἄλλους φόρους... καὶ τὴν δεκάτην τῶν ὡραίων, el diezmo de la cosecha y otrosimpuestos. El griego prefiere el orden inverso al nuestro.16 ὥστε, indica consecuencia, de modo que.17 διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων y no, como sería de esperar, διὰ τὴν ἀπορίαν τὴν τῶν ἀναγκαίων. Este uso del genitivo atributivo es la única excepción a la regla comentada en 13.18 δι᾿ ἁρπαγῆς, διά + genitivo indica el medio por el que se realiza la acción: por el robo, robando.19 ἔχουσι τὴν τροφὴν, con verbos con significado muy general como ἔχειν, λαμβάνειν, ἄγειν, etc,procura memorizar las expresiones completas que forman. En el texto nos han salido tres expresionessimilares para indicar ganarse la vida: δίαιταν ἄγειν, τὸν βίον λαμβάνειν y τὴν τροφὴν ἔχειν.20 κλέπτης son en esta época ladrones pero también unos personajes muy cercanos a nuestros ambiguos bandoleros de la guerra de la independencia. Estos κλέπται no sólo se dedicaban al robo o al contrabando, sino que hacen también una guerra de guerrillas contra los turcos. Muchos de ellos son considerados héroes y ejemplo de patriotismo, siendo inmortalizados en un tipo de canciones populares llamadas κλέφτικα.21 τὰ τῶν Τούρκων, lo de los turcos, las posesiones de los turcos.22 οὐ μόνον...ἀλλὰ καὶ, no sólo... sino también.23 οὕτω δὴ así pues, así ciertamente. δή enfatiza οὕτω, que a su vez resume todo lo anterior. Comoves, en este caso no necesitamos una conjunción para unir la frase con la anterior. Esto sucede cuandose usa οὕτος o sus derivados (οὕτω, τοιοῦτος) al principio de la frase para resumir lo anterior.24 πεῖραν λαμβάνουσι τοῦ πολέμου, ganan experiencia bélica. El griego siempre prefiere el uso desustantivos concretos frente a nuestra afición a los abstractos. 11
  3. 3. ΛΕΞΙΚΟΝ ἡ ἁρπαγή ὁ σύμμαχος ὡραῖος ἡ ἀρχή Ὀ ΤοῦρκοςΡΗΜΑΤΑ ἡ δεκάτη ὁ φόρος ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑἄγειν (δίαιταν) ἡ δίαιτα τὸ πρόβατον ἀνόμωςἀναγκάζειν ἡ θάλασσα κάτωἁρπάζειν ἡ κώμη ΕΠΙΘΕΤΑ ὅθενἔχειν (τροφήν) ἡ πεῖρα Ἀλβάνιος οὕτωλαμβάνειν (βίον) ἡ τροφή ἄλλος δήλαμβάνειν (πεῖραν) ὁ ἀπόγονος ἀναγκαῖος ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙλείπειν ὁ βίος ἀτείχιστος οὐ μόνον...ἀλλὰ καίνέμειν ὁ γεωργός δεινός ούδέτρέφειν ὁ δῆμος Ἑλληνικός πρίνφέρειν (φόρον) ὁ ἔμπορος κύριος ὥσπερ ὁ θάνατος ναυτικός ΠΡΟΘΕΣΕΙΣΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ὁ κίνδυνος πλεῖστος κατά + acus.ἡ ἀπορία ὁ κλέπτης πολυάνθρωπος ὁ ὄχλος σύμμεικτοςMELETHMATAΑΣΚΗΣΙΣ 1.Ἀνάγνωθι τὸν διάλογον.∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ–Τίνες25 νέμουσι τὴν χώραν κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦδε τοῦ πολέμου;ΜΑΘΗΤΗΣ – Ἕλληνες, Τοῦρκοι, Ἀλβάνιοι.∆ – Τίνες δ᾿ εἰσὶν οἱ Τοῦρκοι;Μ – Κύριοί εἰσιν τῆς χώρας.∆ – Οἰ δ᾿ Ἕλληνες τίνες;Μ – Ἀπόγονοί εἰσι τῶν παλαίων Πελοποννησίων.∆ – Τίνες δ᾿ οἱ Ἀλβάνιοι;Μ – Ἔποικοί εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκ τῆς Ἀλβανίας ἀφικόμενοι.∆ – Ἄρα φίλοι τῷ Ἑλληνικῷ δήμῷ εἰσὶν οἵδε οἱ Ἀλβάνιοι;Μ – Τῶνδε τῶν Ἀλβανίων οἱ μὲν τοῖς Ἕλλησιν, οἱ δὲ τοῖς Τούρκοις φίλοι εἰσίν.∆ – Ποῦ δ᾿ ἄγουσι τὴν δίαιταν οἱ πλεῖστοι τῶν ἐπιχωρίων;Μ – Τῶν ἐπιχωρίων οἱ πλεῖστοι ἐν τῇ μεσογείᾳ ἄγουσι τὴν δίαιταν.∆ – Ποῖας δὲ κώμας οἰκοῦσιν;26Μ – Κώμας μικρὰς οἰκοῦσι καὶ ἀτειχίστους.∆ – Τὸν δὲ βίον πῶς λαμβάνουσιν;Μ – Πρόβατα τρέφουσιν ἐν τοῖς λόφοις.∆– ∆ιὰ τί δὲ λείπουσιν οὐκ ὀλίγοι γεωργοὶ τὰς κώμας;Μ – ∆ι᾿ ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων λείπουσι τὰς κώμας.∆ – Ἄρα καὶ οἱ κάτω πρόβατα τρέφουσιν;Μ – Οὐδαμῶς27, ἀλλὰ θαλάσσιοί καὶ ἔμποροι ὄντες28 ἐκ τῆς θαλάσσης τὸν βίον λαμβάνουσιν.∆ – Ἄρ᾿ ἄποροί εἰσιν οἵδε οἱ ἐμπόροι ὥσπερ οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ;25Τίνες, ¿Quiénes?26Ποῖας δὲ κώμας οἰκοῦσιν; ¿Qué clase de aldeas habitan?27 Οὐδαμῶς, en absoluto.28 ὄντες, al ser... 12
  4. 4. Μ – Οὐμενοῦν29, ἀλλ᾿ οὐκ ὀλίγον πλοῦτον ἔχουσιν.∆ – ∆ιὰ τί δὲ ἄποροί εἰσιν οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ;Μ – Ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀναγκάζουσιν αὐτοὺς οὐκ ὀλίγους φόρους φέρειν.∆ – Τίνες δ᾿ εἰσὶν οἱ κλέπται;Μ – Οἱ δι᾿ ἁρπαγῆς τὴν τροφὴν ἔχοντες30.∆ – Ποῦ δ᾿ ἔχουσι τὴν τροφὴν οἵδε οἱ κλέπται;Μ – Ἐν τοῖς λόφοις ἀνόμως τὸν βίον λαμβάνουσιν.∆ – Ποῖοι δ᾿ εἰσιν οἵδε οἱ ἄνθρωποι;Μ – Ἀνδρεῖοί31 εἰσιν καὶ ἔμπειροι τοῦ πολέμου, οὐ γὰρ δεινός 32αὐτοῖς ὁ θάνατος.∆ – Πῶς δὲ πεῖραν τοῦ πολέμου λαμβάνουσιν;Μ – Οὐ μόνον τὰ τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν πρὶν φίλων ἁρπάζοντες.33ΑΣΚΗΣΙΣ 2.τὸν βίον ἐκ τῆς θάλασσας λαμβάνουσι /ἀπόγονοί εἰσι τῶν παλαιῶν Πελοποννησίων / κύριοί εἰσι τῆςγῆς / ἔμποροί εἰσι / τὰ πρόβατα ἐν τοῖς λόφοις τρέφουσιν / τὰς κώμας διὰ τὴν ἀπορίαν λείπουσι /ἐποικοί εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ / τὰ τῶν Τούρκων ἁρπάζουσι / ἐκ Ἀλβανίας ἀφικόμενοι / οὐκ ὀλίγονπλοῦτον ἔχουσι / ἐν τῇ μεσογείᾳ νέμουσιν / τῶν Τούρκων σύμμαχοι / ἐν τῷ παραθαλασσίῳ νέμουσι/ τῷ Ἑλληνικῷ δήμῳ φίλοι / ἄποροί εἰσιν / πεῖραν τοῦ πολέμου λαμβάνουσι / τὴν δεκάτην τῶνὡραίων τοῖς Τούρκοις φέρουσι /οἱ Ἕλληνες • ἀπόγονοί εἰσι τῶν παλαιῶν Πελοποννησίωνοἱ Τοῦρκοι •οἱ Ἀλβάνιοι • • • •οἱ γεωργοί • • • • •οἱ κάτω • • • •οἱ κλέπται • •29 Οὐμενοῦν, no por cierto.30 Οἱ δι᾿ ἁρπαγῆς τὴν τροφὴν ἔχοντες, los que viven del robo. El alumno ha debido entender quedefina político.31 ἀνδρεῖος, valiente.32 δεινός ἐστίν...33 ἁρπάζοντες, robando. 13
  5. 5. ΑΣΚΗΣΙΣ 3. 1. Πᾶσα σχεδὸν ἡ χώρα34 ὀρεινή ἐστιν. > ἡ πλείστη τῆς χώρας ὀρεινή ἐστιν. 2. Πάντες σχεδὸν οἱ ποταμοὶ διαβατοί εἰσιν. > 3. Πᾶσα σχεδὸν ἡ ὁδὸς φαύλη ἐστιν. > 4. Πάντες σχεδὸν οἱ ἐπιχώριοι ἄποροί εἰσιν. > 5. Πᾶσαι σχεδὸν αἱ νῆσοι μικραί εἰσιν. > 6. Πάντες σχεδὸν οἱ κάτω ἐκ τῆς θαλάσσης τὸν βίον λαμβάνουσιν. > 7. Πάντας σχεδὸν τοὺς φόρους τοῖς Τούρκοις φέρουσιν. > 8. Πάντες σχεδὸν οἱ Ἀλβάνιοι σύμμαχοί εἰσι τῶν Τούρκων. > 9. Πάντα σχεδὸν τὰ πρόβατα ἐν τῇ μεσογείᾳ τρέφουσιν. > 10. Ἐν παντὶ σχεδὸν τῇ χώρᾳ αἱ ὁδοὶ χαλεπαί εἰσιν. > 11. Πᾶσι σχεδὸν τοῖς ἐπιχωρίοις χαλεπή ἐστιν ἡ ἐπιμειξία. > 12. Πάντες σχεδὸν οἱ κλέπται τὰ τῶν Τούρκων ἁρπάζουσιν. >ΑΣΚΗΣΙΣ 4. 1. Ἡ χώρα Ἀλβανία ἐστιν. > Ἥδε ἡ χώρα Ἀλβανία ἐστιν. 2. Ὁ γεωργὸς ἄπορός ἐστιν. 3. Οἱ γεωργοὶ τὰς κώμας λείπουσιν. 4. Τὸν κόλπον Κορίνθιον ὀνομάζουσιν. 5. Οἱ Τοῦρκοι κύριοί είσι τῆς χώρας. 6. Τοὺς φόρους τοῖς Τούρκοις φέρουσιν. 7. Ἐν ταῖς νήσοις μικροὶ ποταμοί εἰσιν. 8. Τῶν ἐμπόρων ὁ πλοῦτος οὐκ ὀλίγος ἐστίν. 9. Χαράδραι οὐκ ὀλίγαι ἐν τῷ λόφῳ εἰσιν. 10. Οἱ ἐπιχώριοι τὰ πρόβατα τρέφουσιν. 11. Οἱ κλέπται ἐν τοῖς λόφοις τὴν δίαιταν ἀνόμως ἄγουσιν. 12. Ἡ κώμα τοῦ γεωργοῦ ἀτείχιστός ἐστιν.ΑΣΚΗΣΙΣ 5. 1. Οὐκ ὀλίγοι ἐπιχώριοι ἐν τῇ μεσογείᾳ τὴν δίαιταν ἄγουσιν, ἄλλοι δὲ θαλάσσιοί εἰσιν. > Τῶν ἐπιχωρίων οἱ μὲν ἐν τῇ μεσογείᾳ τὴν δίαιταν ἄγουσιν, οἱ δὲ θαλάσσιοί εἰσιν. 2. Οὐκ ὀλίγοι γεωργοὶ φόρους τοῖς Τούρκοις φέρουσιν, ἄλλοι δὲ τὰς κώμας λείπουσιν. 3. Οὐκ ὀλίγοι Ἕλληνες ἐκ τῆς θαλάσσης τὸν βίον λαμβάνουσιν, ἄλλοι δ᾿ ἐν τοῖς λόφοις δι᾿ ἁρπαγῆς τὴν τροφὴν ἔχουσιν. 4. Οὐκ ὀλίγαι νῆσοι ἐγγὺς τῆς ἡπείρου εἰσίν, ἄλλαι δ᾿ ἀντικρὺ τῆς Ἄσίας κεῖνται35. 5. Οὐκ ὀλίγοι ποταμοὶ μικροί εἰσιν, ἄλλοι δ᾿ οὐ ῥᾳδίως διαβατοί εἰσι διὰ τὸν ὑετόν. 6. Οὐκ ὀλίγοι ἐπιχώριοι ἄποροί εἰσιν, ἄλλοι δὲ πλοῦτον οὐκ ὀλίγον ἔχουσιν, ἄλλοι δὲ κλέπται εἰσιν.ΑΣΚΗΣΙΣ 6. 1. Οἱ γεωργοὶ τοῖς Τούρκοις φόρους φέρουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι ἀναγκάζουσι τοὺς γεωργοὺς φόρους φέρειν.34 Πᾶσα σχεδὸν ἡ χώρα , casi todo el país. Así todo el ejercicio.35 κεῖνται, están. 14
  6. 6. 2. Οἱ ἐπιχώριοι τὰς κώμας λείπουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι... 3. Οἱ ἐν τῇ μεσογείᾳ τὰ πρόβατα ἐν τοῖς λόφοις τρέφουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι... 4. Οἱ γεωργοὶ κατὰ κώμας ἀτειχίστους τὴν δίαιταν ἄγουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι... 5. Οἱ ἔμποροι ἐκ τῆς θαλάσσης τὸν βίον λαμβάνουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι... 6. Οἱ κλέπται ἐν τοῖς λόφοις τὴν τροφὴν ἔχουσιν. οἱ γὰρ Τοῦρκοι...ΑΣΚΗΣΙΣ 7. 1. Οἱ γεωργοὶ κάτα κώμας τὴν δίαιταν ἄγουσι καὶ ἄποροί εἰσιν. > Οἱ γεωργοὶ οὐ μόνον κάτα κώμας τὴν δίαιταν ἄγουσι ἀλλὰ καὶ ἄποροί εἰσιν. 2. Ἡ χώρα μικρὰ καὶ ὀρεινή ἐστιν. > Ἡ χώρα ... 3. Ὁ Πέλοψ ἐκ τῆς Ἀσίας ἔρχεται36 καὶ τιμὴν μεγίστην προσλαμβάνει. > Ὁ Πέλοψ ... 4. Οἱ ποταμοὶ καὶ ἐν τῇ ἡπείρῳ καὶ ἐν τῇ Μορέᾳ μικροί εἰσιν. > Οἱ ποταμοὶ ... 5. Αἱ ἐν τῇ χώρᾳ ὁδοὶ φαῦλαί εἰσι καὶ χαλεπαί. > Αἱ ἐν τῇ χώρᾳ ὁδοὶ ... 6. Ἡ Εὔβοια μεγίστη καὶ ὀνομαστοτάτη τῶν νήσων ἐστίν. > Ἡ Εὔβοια ... 7. Τὴν χώραν καὶ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι νέμουσιν. > Τὴν χώραν ... 8. Οἱ κλέπται τὰ τῶν Τούρκων ἁρπάζουσι καὶ τὰ τῶν πρὶν φίλων. > Οἱ κλέπται ... 9. Οἱ γεωργοὶ τοῖς Τούρκοις τὴν δεκάτην τῶν ὡραίων φέρουσι καὶ οὐκ ὀλίγους φόρους . > Οἱ γεωργοὶ τοῖς Τούρκοις...ΑΣΚΗΣΙΣ 8. 1. Οἱ ἐν τῇ χώρᾳ ποταμοί > Οἱ ποταμοί οἱ ἐν τῇ χώρᾳ 2. Ὁ ἐν μέσῳ τῆς χώρας κόλπος > 3. Αἱ μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας νῆσοι > 4. Ἡ πρὸς Βορέαν μοῖρα > 5. Τὰ τῶν γεωργῶν πρόβατα 37> 6. Ἡ καταντκρὺ τῆς Ἀττικῆς νῆσος > 7. Ἡ διὰ τῆς χαράδρας ὁδός > 8. Οἱ τῶν παλαιῶν Πελοποννησίων ἀπόγονοι 38> 9. Ἡ ἐγγὺς τῆς Κορινθίου κόλπου χώρα > 10. Ἡ πρὸς μεσημβρίαν μοῖρα >ΑΣΚΗΣΙΣ 9. Λέγε ἑλληνιστί. 1. Al principio de la guerra los turcos son los señores del país. 2. Los albaneses son no sólo inmigrantes sino también aliados de los turcos. 3. La mayoría de los campesinos es pobre. 4. Los turcos obligan a los habitantes del interior a vivir en aldeas sin murallas. 5. Los de la costa viven del mar y tienen bastantes riquezas. 6. Algunos campesinos pagan tributos a los turcos, pero otros dejan las aldeas. 7. Los kleftes viven en los montes fuera de la ley. 8. Los kleftes roban tanto las posesiones de los turcos como las de sus antiguos amigos. 9. Los kleftes ganan experiencia bélica con el robo. 10. Los griegos son descendientes de los antiguos Espartanos de la Morea.36 ἔρχεται, viene.37 ¡Excepción! (ver nota 17)38 ¡Excepción! (ver nota 17) 15
  7. 7. ΑΣΚΗΣΙΣ 10. ἀνάγνωσμα. PEQUEÑA HISTORIA DE LA GRAN REBELION39 (1)1. Hacia la Turcocratoría40. El largo camino de Grecia desde su gloriosa época clásica hasta el dominio turco pasa por siglos desumisión a potencias exteriores (llámense macedonias, romanas o bizantinas) con más o menoscercanía cultural pero con el común de la pérdida de la tan querida independencia de las ciudades-estado. A principios del siglo XIII entran en escena venecianos y cruzados que llenan el país de puestoscomerciales, despotados, principados y condados europeos (o francos, como dicen los griegos) con lafuerza del comercio o la de las armas (saqueo de Constantinopla). No es de poca importancia elhecho de que estos nuevos dueños del país son -desde el punto de vista griego- infieles católicos, hastael punto de que las primeras campañas turcas en Grecia son a causa de la petición de ayuda a BayacetoI por parte del obispo de Focide. En verdad, la suerte está echada. Por esta época el imperio otomano es muy superior a laspotencias cristianas con sus sistemas feudales lastrados por elementos centrífugos como la nobleza ylos terratenientes: ha creado una fuerte autoridad centralizada junto a una reducción del poder de laaristocracia turca, tiene una solida infraestructura (sistema impositivo, administración) y un ejércitopermanente y moderno, tanto en estrategia como en armamento. Por lo tanto, con el auge y la expansión imparable del imperio otomano y tras la caída en 1453 deesa isla de resistencia en que se había convertido la ciudad de Constantinopla, toda Grecia quedaconvertida en provincia turca, excepto algunas islas y ciudades todavía en manos venecianas.2. Organización de la nueva provincia. La organización de la provincia griega por los turcos no se diferencia de la de otros lugares delimperio. La nobleza turca (agás41) se queda con las tierras más fértiles, explotadas por los campesinosgriegos (rayás42) abrumados por impuestos de todo tipo que los mantienen en una situación deextrema miseria, como el karatch, que deben pagar anualmente para poder practicar su religióncristiana. La provincia es dividida en regiones administrativas (paskaliks) gobernadas por autoridades turcas(voivodas, pashas, gobernadores regionales; cadís, administradores de justicia; un visir gobernadorde la Morea, etc ) así como por autoridades griegas. En efecto, ante la imposibilidad de hacerse cargode la administración de todos los pueblos, los turcos se ven obligados a servirse de una minoría defamilias terratenientes griegas, que conservan sus propiedades y privilegios a cambio de colaborar enla administración y, sobre todo, en la recolección de impuestos. Muchos de sus miembros pertenecenal estamento eclesiástico, que está todavía muy lejos de enarbolar la bandera de la secesión y es unacolaboradora complaciente de los turcos. (¡Antes turcos que católicos!) Esta nobleza griega ( llamadosárjontes, yérontes, o proestí43) no se distingue especialmente de sus amos turcos ni en costumbres,atuendo o trato a sus inferiores: poco les importa a los rayiades de qué parte vienen los abusos.39 La Gran Rebelión (ἡ Μεγάλη ἐπανάστασις) es como los griegos llaman a su guerra de independencia.40 ἡ Τουρκοκρατορία, el dominio de Grecia por los Turcos.41 αγάς, αγάδες42 ραγιάς, ραγιάδες43 ἄρχοντες, γέροντες, προεστοί 16
  8. 8. 3. Armatolí pasalikia y kleftes44. Es importante tener en cuenta que muchas zonas de Grecia no han sido sometidas del todo(especialmente las remotas o más accidentadas como el Olimpo, Ossa, Pindo, Sfakiá en Creta, etc).Incapaces de reducir a estas gentes -a quienes se denomina despectivamente ladrones (κλέφτες)- losturcos se ven obligados a transigir con ellos permitiéndoles mantener sus costumbres y el uso de lasarmas a cambio de un simbólico impuesto. Así mismo, pasan a crear una policía local formada porκλέφτες que hayan aceptado pactar con ellos (los denominados ímeri45, porque también hay muchosque se deciden por la resistencia total al turco, llamados ágrii). Esto soluciona el problema de cómodar salida a la belicosidad de estos pueblos y, a la vez, sirven como refuerzo contra las continuasincursiones que se producen en las fronteras balcánicas por parte especialmente de albaneses, unpueblo con gran presencia en la Grecia de esta época. Esta policía se denomina armatolí. Respondetanto a las autoridades griegas como a las turcas. Está estacionada en 17 distritos, todos en elcontinente (en la Morea son innecesarios). El título del capitán de esta policía es protopalikari(palikari significa hombre joven o soldado), está a cargo de un noble griego y es de carácterhereditario. Como casi siempre un remedio de este tipo viene acompañado de un nuevo problema, prontotienen los turcos que crear otra fuerza militar como contrapeso a los armatolí, llamada pasaliki yformada en última instancia por albaneses musulmanes afines a los turcos. Los enfrentamientos entreestas dos fuerzas son una constante de esta época.4. Kleftes, entre la historia y la leyenda. No es nada inusual que muchos armatolí, ante las asechanzas o traiciones de los turcos, se echen alos campos a vivir una vida fuera de la ley. Al fin y al cabo, es la ley turca la que infringen. Casinunca son grupos grandes (de unos 100 miembros por término medio) pero son lo más cercano a lastropas de élite de la época: entrenan todos los días corriendo, saltando y lanzando el disco, como suslejanos y misteriosos antepasados (que ellos consideran una raza de gigantes a juzgar por los restosarquitectónicos conservados). La estrategia militar es inexistente, luchan de manera individual, perosu puntería es legendaria (se dice que alcanzan a un huevo colgado de un árbol a 200 metros oatraviesan con la bala un anillo), así como su valor y astucia típicamente griega. Se ganan la vida robando a los turcos, asaltando su ganado y sus ciudades, pero tampoco hacenascos a robar a eclesiásticos (presa fácil y lucrativa) e incluso a nobles o campesinos por sercolaboradores de los otomanos. También es muy común el rapto de principales para conseguir unrescate. Son hombres que viven al límite, que hacen frente a la muerte todos los días con alegría porque lopeor es una muerte impropia del guerrero (καλόν μολύβι es su deseo más común en los brindis46)recordando así a los héroes desaforados de los antiguos mitos: todo en ellos es sobrehumano, inclusosus contrastes: su inmisericorde brutalidad con sus enemigos, su caballerosidad con los débiles, suidealización de la amistad y el compañerismo, su profunda religiosidad (se cuenta el caso de unoskleftes que entregaron a su jefe a los turcos por haber robado un exvoto de una iglesia)... endefinitiva, hasta tal punto llegan a simbolizar el espíritu indomable y el ansia de libertad del pueblogriego, que el saber popular acaba reflejando sus idealizadas aventuras en muchas canciones llamadaskléftica. Siente este pueblo de oprimidos -y pocas veces se equivoca el sentir popular- que los kleftesjugarán un papel importante en la liberación de su país. Así será, pero todavía habrá que esperarmucho tiempo para ello.44 αρματολοί, πασαλίκια, κλέφτες45 κλέφτες ήμεροι/ άγριοι. pacíficos/ violentos o, si se prefiere, domesticados/salvajes.46 καλόν μολύβι ¡Una buena bala! 17

×