Successfully reported this slideshow.

Brosur 3 2

156 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brosur 3 2

  1. 1. PENGENALANEtika komputer umumnya adalah satubidang yang berkaitan denganpenggunaan komputer yang betul(panduan). Hak peribadi individu,ketepatan dan kesahihan maklumat, hartaintelek dan capaian adalah antara isu ataukes yang membabitkan etika penggunaankomputer dalam era maklumat.OBJEKTIF KOD ETIKAi. Mengetahui masalah moral dan isuetika komputer.ii. Memahami prinsip etika komputer.iii. Memahami etika professionalTeknologi Maklumat.iv. Mengetahui fungsi kod etikaprofessional.v. Keperluan etika komputer.
  2. 2. PRINSIP PENGGUNAAN INTERNET1. Keseimbangan : Kebaikan yang dibawa olehteknologi maklumat, lebih baik daripada risikodan keburukan.2. Keizinan termaklum : Bersedia menerimasebarang risiko yang timbul.3. Keadilan : Segala manfaat dan keburukanteknologi maklumat mesti diagih secara adiluntuk kedua belah pihak.4. Meminimumkan risiko : Perlu mengelak risikoyang tidak berkaitan serta dikurangkan agarmanfaat yang diperoleh lebih daripada risiko.TATACARA MENGGUNAKAN INTERNET1. Hak Pengguna : Hak akses dilihat sebagaikemudahan untuk membantu melicinkan @memudahkan keperluan pengguna.2. Memilih Laman : Laman yang dilayari perlulahterhad untuk sesuatu yang berfaedah.3. Pengesahan Bahan : Bahan perlulah ditentukanketepatan dan kesahihannya. Sumber Internetperlu dinyatakan.4. Muat Naik Bahan : Fail bersaiz besar perludipindahkan di luar waktu beban puncak.5. Muat Turun Bahan : Untuk bahan yang sahyang berdaftar di bawah hak cipta terpelihara.MASALAH MORAL & ETIKA1. Virus : Boleh menyebabkan kerosakan padasistem, data, perisisan melumpuhkankomputer.2. Perisian Cetak Rompak : Tidak mendapatkebenaran pemilik asal .3. Penyalahgunaan Internet : Membawa banyakimplikasi buruk kepada pengguna.4. Hak Cipta : Memuat turun dokumen tanpakebenaran salah dari sisi undang-undang.5. Pengertak : Golongan Cracker menceroboh kesistem komputer dan merosakkan sistem untukmendapat keuntungan.PANDUAN KEPADA PENGGUNAAN1. Tidak menggunakan komputer untukmembahayakan orang lain.2. Tidak menggunakan komputer orang lain.3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri5. Tidak menggunakan koputer untuk menipu.6. Tidak menggunakan atau menyalin perisianyang tidak dibeli secara sah.7. Tidak menggunakan sumber dari komputerorang lain.8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lainuntuk diri sendiri.9. Memikirkan kesan sosial program atau sistemyang dibangunkan.10. Menggunakan komputer dengan bertimbangrasa dan hormat kepada orang lain.

×