Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas kerja perkhemahan

11,834 views

Published on

 • Be the first to comment

Kertas kerja perkhemahan

 1. 1. 1.0 PENGENALANPerkhemahan unif beruniform ini merupakan antara saluran pendidikan luar bilikdarjah yang sangat berkesan. Usaha ini adalah bertujuan menangani masalah gejalasosial. Perkhemahan ini diharap akan dapat mendidik murid-murid percaya kepada dirisendiri dan sedar akan kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan,mereka ini akan didedahkan dengan pengalaman-pengalaman pembelajaran yangsukar diperolehi ketika di dalam bilik darjah. Ia menanam sifat keberanian dankepercayaan interpersonal dan intrapersonal. Diharapkan program ini akan dapatmemberi peluang kepada murid-murid menonjolkan kemampuan diri mere disampingmengeratkan hubungan siratulrrahim dikalangan murid dan guru-guru.2.0 NAMA PROGRAMPERKHEMAHAN UNIT UNIFORM SK TAN SRI GHAZALI JAWI3.0 MATLAMATPerkhemahan Unit Uniforn ini diharap dapat membina keyakinan diri muridapabila berhadapan dengan situasi kehidupan yang mencabar, disamping menerapkansikap hormat-menghormati di antara satu sama lain. Ia juga merupakan satu aktivitipengukuhan ilmu pendidikan luar serta perkongsian ilmu dan pengalaman antara unitpersatuan Pengakap, Puteri Islam dan Bulan Sabit Merah.4.0 OBJEKTIFPada akhir program ini, para peserta akan dapat :4.1 Memperolehi pengalaman yang berguna dalam kehidupan seharian.4.2 Menyemai semangat bekerja dalam kumpulan.4.3 Mengukuhkan semangat jati diri.4.4 Membina keyakinan dan ketrampilan diri.Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 1
 2. 2. 5.0 BUTIRAN PERKHEMAHAN5.1 Tarikh : 28hb. Dan 29hb. September 2012 (Jumaat/Sabtu)5.2 Tempat : Sekitar Kawasan / Padang SKTSGJ5.3 Masa : 2.40 petang5.4 Jurulatih/Fasilitator : Guru-guru SK Tan Sri Ghazali Jawi6.0 SASARAN PENYERTAAN :110 orang murid-murid tahap dua SKTSGJ• 40 ahli pengakap• 40 ahli Bulan Sabit Merah• 30 Puteri Islam7.0 BAYARAN PENYERTAAN :Setiap peserta dikenakan bayaran sebanyak RM 10.00 (Sepuluh Ringgit Sahaja)Bayaran ini adalah untuk menampung perbelanjaan seperti:i. Aktivitiii. Makan dan minuman peserta8.0 JAWATANKUASA INDUKPENAUNG : Tn. Hj. Mohd Arif b. Abd JabbarPENASIHAT I : Pn. Hjh. Nigar Begum bt. A.B. KhanPENASIHAT II : En. Wan Ghani b. Wan JamelPENGERUSI : En. Mohd Shafarun b. AbdullahNAIB PENGERUSI : En. Sobri b. HassanSETIAUSAHA : Pn. Noorul Dalilah bt. HarunPEN. SETIAUSAHA : En. Ramli b. Sidik AmatBENDAHARI : Pn. Hjh. Nooranis bt. Abd WahabPEN. SETIAUSAHA : Pn. Zainatul Ashikin bt. Mohd MohaidinAHLI JAWATAN KUASA : Pn. Norizan bt. Abd Aziz En. Awang b. IsmailPn. Fauziah bt. Othman En. Rezal b. ShamsudinPn. Robaayah bt. Abd MananEn. Fakhrurrazy b. Abu YazidPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 2
 3. 3. 9.0 JAWATAN KUASA PELAKSANA :KEM KOMANDAN : En. Sobri b. HassanPEN. KEM KOMANDAN : Pn. Jamilah bt. JamalPENYELARAS AKTIVITIKEMBARA ILMU Pn. Kalsom b. DarusPENGHAYATAN MALAM (LDK) Pn.Noorul Dalilah HarunPERTANDINGAN MEMASAK Pn. Hjh. Robaayah b. Abd MananPERSEMBAHAN KEBUDAYAAN Pn. Noorqudwati bt. Ahmad DamanhuriKHEMAH TERBAIK / GAJET En. Fakhrurrazy b. Abu Yazid / En. Umaar FuadKULIAH SUBUH En. Rezal b. ShamsudinJEJAK KOMANDO En. Muhammad Uda b. Ateh / En. Awang b. IsmailSENAMROBIK En. Fakhrurrazy b. Abu YazidJAWATANKUASA KECIL PELAKSANAPENDAFTARAN & PEMBAHAGIANKUMPULANPn. Rosdiana bt. Abd MajidPn. Suziy bt. HarunPERSIAPAN TEMPAT & SIARAYA En. Azhar b. Kadir,En. Rezal b. SamsudinMAKANAN DAN MINUMAN KantinPn. Rosnawati bt. HussinPn. Zainatul Ashikin bt. Mohd MohaidinHADIAH / CENDERA HATI Pn. Rosmawati bt. Abd YazidPn. Kamariah bt. MalekKAWALAN KESELAMATAN(MALAM) & KECEMASANEn. Azhar b. KadirEn. Awang b. IsmailEn. Umar Fuaad b. HussinEn. Ramli b. Sidik AmatEn. Fakhrurrazy b. Abu YazidPn. Rahiza bt. Mohd YusoffPn. Jamilah bt. Jamal Pn. Kalsom b. DarusPn. Noorul Dalilah bt. HarunIBADAH / KEROHANIAN En. Rezal b. SamsudinEn. Mohd Thakapi b. Mat ArifPn. Hjh. Nooranis bt. Abd WahabPn. Rahiza bt. Mohd YusoffJAWATAN KECIL AKTIVITIPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 3
 4. 4. KEMBARA ILMUPpenyelaras : Pn. Kalsom b. DarusPn. Hamidah bt. SulaimanPn. Shamsiah bt. Mohd YusofPn. Suziy bt. HarunPn. Haslina bt. Md NorPENGHAYATAN MALAM (LDK)Penyelaras : Pn. Noorul Dalilah bt. HarunEn. Ramli b. Sidik AmatEn. Muhammad Uda b. AtehPn. Jamilah bt. JamalPn. Zainatul Ashikin bt. Mohd MohaidinPERTANDINGAN MEMASAKPenyelaras : Pn. Hjh Robaayah bt. Abd.MananPn. Norizan bt. Abd AzizPn. Khamariah bt. MalekPn. Saniah bt. BiliPn. Rosnawati bt. HussinPERSEMBAHAN KEBUDAYAANPenyelaras : Pn. Noorqudwati bt. AhmadDamanhuriPn. Hjh. Nooranis bt. Abd WahabPn. Rahiza bt. Mohd YusoffPn. Hjh. Rosmawati bt. Abd YazidPn. Zarina bt. HussinGAJET & KAWAD KAKIPenyelaras : En. Fakrukkazy b. Abu YazidEn. Azhar b. KadirEn. Sobri b. HassanPn. Saniah bt. BiliJEJAK KOMANDOPenyelaras : En. Muhammad Uda b. AtehEn. Awang b. IsmailEn. Umar Fuaad b. HussinEn. Mohd Thakapi b. Mohd ArifPn. Noorul Dalilah bt. HarunPn. Shamsiah bt. Mohd YusofPn. Rosdiana bt. Abd MajidSENAMROBIKPenyelaras : En. Fakhrurarry b. Abu Yazid En. Umar Fuaad b. HussinPn. Fauziah bt. Othman10. SENARAI TUGASPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 4
 5. 5. 10.1 PENGERUSI / KETUA PROJEKa. Membentuk jawatankuasab. Mempengerusikan mesyuaratc. Merujuk kepada penasihat10.2 SETIAUSAHAa. Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaanb. Urusan surat menyurat dan borang.10.3 BENDAHARIa. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan berkaitanprogram.b. Memastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yangsepatutnya.10.4 KETUA DAN PENOLONG KOMANDO PERKHEMAHANa. Merancang segala pengisian aktiviti.b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat.10.5 PERALATAN / SIARAYAa. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program.b. Memastikan segala peralatan dibawa ke tapak perkhemahan dan dibawapulang ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal.10.6 KESELAMATANa. Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap.b. Memastikan keselamatan para peserta terjamin di sepanjang aktiviti.c. Mengambil tindakan awal dengan pantas sekiranya berlaku kecemasan.10.7 MAKANAN DAN MINUMANa. Merancang dan menentukan menu makananb. Merancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatihc. Memastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar.Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 5
 6. 6. 10.8 DOKUMENTASIa. Mencatat segala aktiviti yang berjalan.b. mengambil foto untuk setiap aktiviti.c. Menyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan.d. Berhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untukdidokumentasikan.10.9 IBADAHa. Memimpin para peserta solat berjemaah.b. Mengelolakan kuliah subuh dan maghrib.c. Menyelaras dan menjalankan program untuk slot keagamaan/kerohanian.10.10 HADIAH DAN CENDERAMATAa. Menyediakan hadiah dan cenderamata program10.11 DISIPLIN PESERTAa. Mengawal disiplin para peserta sepanjang perkhemahan.10.12 PENGESAHAN PENDAFTARANa. Memastikan para peserta sudah berada di tapak perhimpunanb. Semak kehadiran murid berdasarkan nama yang akan diberikan olehsetiausaha.11.0 ANGGARAN PERBELANJAANPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 6
 7. 7. 11.1 DUIT KOKURIKULUM : RM 1029.0011.2 KUTIPAN MURID : RM 1100.00JUMLAH : RM 2129.00BIL. PERKARA KUANTITI RM1 MAKANAN DAN MINUMAN PESERTAMinum pagi RM 1.50 x 110 orang x 2 hari 330.00Makan Malam RM3.00 x 110 orang 330.00Jamuan penutup RM3.00 x 110 orang 330.00JUMLAH 990.002. PERBELANJAAN HADIAHTempat pertama RM60.00 x 6 acara 360.00Tempat kedua RM50.00 x 6 acara 300.00Tempat ketiga RM40.00 x 6 acara 240.00JUMLAH 900.003. PERBELANJAAN LAIN-LAIN3.1 Belerang 5 kg x RM8.00 40.003.2 Tali Rafia 7.403.3 Ubat Nyamuk 6.803.4 Kertas A4 2 rim x RM9.90 19.803.5 Mentol bulat 9.003.6 Breket lampu 9.003.7 Biskut 4 segi 1 tin x RM18.00 18.003.8 Kain (bendera kump.) 21.003.9 Pen Maker 2 kotak x RM22.00 42.003.10 Kad manila 20 keping x RM0.80 16.003.11 Fotostat 50.00JUMLAH 239.00JUMLAH KESELURUHAN 2129.0012.0 TENTATIF PROGRAMPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 7
 8. 8. TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN28 Sept2012(Jumaat)2.40 – 3.00 ptg Pendaftaran peserta di kantin AJK Pendaftaran3.00 – 3.30 ptg Taklimat perkhemahan Kem Komandan3.30 – 5.30 ptg Mendirikan khemah /minumpetangAJK Khemah / FasilitatorAJK Makanan & Minuman5.30 – 6.30 ptg Kawad kaki Ketua Kumpulan6.30 - 7.00 mlm Makan Malam Kem Komandan7.00 – 9.00 mlm Pengurusan diri, solat Maghribberjemaah, tazkirah & solatIsyakAJK Keagamaan /AJKMakanan9.00 – 10.00 mlm Malam Kebudayaan AJK Malam Kebudayaan10.00 – 10.30 mlm Minum Malam AJK Makanan & Minuman10.30 – 12.30 mlm Penghayatan Malam AJK Penghayatan Malam& Fasilitator Kumpulan12.30 – 5.30 pagi Tidur AJK Keselamatan29 Sept2012(Sabtu)5.30 – 6.30 pg Pengurusan diri dan solatSubuhAJK Keagamaan6.30 – 8.00 pg Takzirah / Amali Solat AJK Keagamaan8.00 – 8.30 pg Senamrobik AJK Senamrobik8.30 –9.00 pg Sarapan pagi AJK Makanan & Minuman9.00 – 11.00 pg Jejak Komando AJK Komando11.00 – 12.30 tgh Pertandingan Memasak AJK PertandinganMemasak12.30 – 1.00 ptg Makan tengah hari AJK Makanan & Minuman1.00 – 2.00 ptg Solat Zohor AJK Keagamaan / KetuaKumpulan2.00 – 4.00 ptg Kembara Ilmu AJK Kembara Ilmu4.00 – 4.30 ptg Berkemas Ketua Komando/KetuaKumpulan4.30 – 5.30 ptg Penyampaian hadiah & sijilMajlis penutupAJK Hadiah & Siaraya5.30 ptg Minum Petang AJK Makanan & MinumanBersurai Ketua Komando/Semuaguru13. PERINCIAN AKTIVITIPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 8
 9. 9. 13.1 MENDIRIKAN KHEMAH ( 2 jam)Objektif : Memberi pengetahuan dan pengalaman baru dalam pemasangankhemah.Langkah Perlaksanaan :• Taklimat dan demontrasi pemasangan khemah.• Peserta memasang khemah mengikut kumpulan dan dipantaufasilitator kumpulan.. 13.2 PERSEMBAHAN MURID : ( 1 jam )Aktiviti : Malam KebudayaanObjektif : Membina sikap keyakinan diri dan dapat bekerja sebagai satupasukan.Langkah Perlaksanaan :• Setiap kumpulan akan mempersembahkan satu persembahanberkaitan dengan kebudayaan yang terdapat di Malaysia• Diadakan dalam bentuk pertandingan antara kumpulan13.3 LATIHAN DALAM KUMPULAN (PENGHAYATAN MALAM) : ( 2 jam )Aktiviti 1 : Pembentukan Kumpulan – ( 1 jam )Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 9Khemah yangdigunakan adalah jenisberbentuk gelembungdan diperbuat daripadamaterial yang kalis air.Ciri utama khemahjenis ini adalah ianyamudah dibawa, dansesuai untukperkhemahan disekolah.
 10. 10. Objektif : Menanamkan sifat inginkan kawan dalam diri peserta Menyatukan peserta menjadi satu kelompok yang bersatu Membina semangat setiakawan dalam diri pesertaLangkah Perlaksanaan :• Fasilitator akan menerangkan tujuan aktiviti yang akan dilakukan.• Peserta berbaris dalam kumpulan mengikut tahun.• Setiap peserta akan mengambil secebis kertas (gambar haiwan) dalamkotak yang disediakan. ( ada sebelas gambar haiwan – 11 kumpulan)• Peserta akan mencari kumpulan mengikut gambar haiwan yang diperolehidengan hanya membunyikan bunyi atau pergerakan haiwan tersebut.• Apabila kumpulan sudah terbentuk. Aktiviti seterusnyamempersembahkan persembahan kumpulan dalam bahasa danpergerakan haiwan yang diwakili.• Fasilitator menegaskan kepentingan dalam bekerja dalam kumpulan,saling menerima kelebihan dan kekurangan diri dan rakan dalamkumpulan.Aktiviti 2 : Nur KasihObjektif ;: Menilai sendiri kasih sayang kepada ibu bapa. Menginsafi diri dan berazam menjadi anak yang taat. Menyedarkan peserta bukan sesuatu yang mudah dalam membuatkeputusan.Langkah Pelaksanaan :• Peserta diberi secebis kertas, mereka diminta menulis satu nama ataupanggilan yang mereka sangat sayangi.• Minta peserta berkumpul mengikut seseorang yang disayangi, contohnyaibu, ayah , datuk atau nenek.Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 10
 11. 11. • Pilih beberapa peserta dari kumpulan, dan minta mereka memberi alasanatas pemilihan mereka.• Aktiviti diteruskan dengan tayangan video berkaitan ‘ibu bapa’• Fasilitator membuat rumusan sambil bersoaljawab dengan peserta.13.4 PERSEMBAHAN KUMPULAN ( 1 jam )Aktiviti : Malam KebudayaanObjektif : Memberi peluang kepada peserta untuk menunjukkan bakatmasing-masing. Membina keyakinan diri peserta.Langkah Pelaksanaan :• Peserta diberi masa dalam 15 minit untuk membuat persediaan.• Peserta membuat persembahan dalam kumpulan mengikut giliran.• Fasilitator membuat refleksi keseluruhan persembahan.13.5 TAZKIRAH DAN MORAL ( 1 jam )Aktiviti : Solat Wajib, Kuliah Subuh dan Amali solatObjektif : Memberi santapan kerohanian kepada peserta menimba sertamempraktikkan ilmu dan ibadah untuk kebahgian dunia danakhirat.Langkah Pelaksanaan :• Peserta diwajibkan mengerjakan solat apabila masuk waktunya.• Mendengar kuliah subuh selepas solat subuh di surau sekolah.• Peserta dibimbing mempraktikkan amalan solat yang sempurna.13.6 MALAYSIA CERGAS ( 1 jam )Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 11
 12. 12. Aktiviti : SenamrobikObjektif : Membina kecergasan tubuh badan untuk melakukan aktiviti-aktivitifizikal. Membina kecerdasan mental untuk melaksanakan aktiviti-aktivitikeilmuan.Langkah Pelaksanaan :• Peserta berkumpulan di tapak perhimpunan.• Aktiviti senamrobik dikendalikan oleh seorang jurulatih.13.7 KEMBARA 1 ( 2 jam )Aktiviti : Kembara IlmuObjektif : Menyemai semangat kerjasama dan setiakawan serta membentukhubungan sosial di kalangan peserta.Langkah Pelaksanaan :• Aktiviti dilaksanakan dalam kumpulan.• Kumpulan peserta akan membuat aktiviti di stesen-stesen yangdisediakan secara bergilir.• Aktiviti yang dilakukan berdasarkan arahan bertulis.13.8 KEMBARA 2 ( 1 jam )Aktiviti : Jejak KomandoObjektif : Memantapkan diri peserta dengan pelbagai teknik dan kemahiranusaha hidup. Menguji tahap ketahanan mental dan fizikal peserta.Langkah Pelaksanaan :Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 12
 13. 13. • Aktiviti dalam kumpulan besar melalui laluan yang telah dikenalpasti.• Antaranya cabaran dalam aktiviti :o Melalui denai kampungo Mengharungi sungai cetek. 13.9 KAWAD KAKI ( 1 jam )Objektif : Memberi pendedahan asas kawad kaki untuk perbarisan, Membina kecekapan dan keseragaman dalam pergerakanperbarisan.Langkah Pelaksanaan :• Membuat pergerakan dalam kumpulan mengikut persatuan.• Peserta dikehendaki berpakaian lengkap.13.10 PERTANDINGAN MEMASAK ( 1 ½ jam )Aktiviti : Pertandingan dalam kumpulanObjektif : Membina keyakinan diri boleh melakukan tugas-tugas memasak. Memberi peluang untuk menunjukkan bakat yang ada. Membina semangat berpasukan.Langkah Pelaksanaan :• Peserta dalam kumpulan dibantu seorang fasilitator.• Peserta memasak menu mengikut bahan-bahan yang telah disediakan.14. PERATURAN-PERATURAN PERKHEMAHANPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 13
 14. 14. Semasa perkhemahan, peserta-pesrta hendaklah,14.1 Menjalinkan silaturahim, kenal-mengenal dan hormat-menghormat antarasatu sama lain.14.2 Mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan.14.3 Menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program.14.4 Menjaga segala peralatan yang disediakan. Dilarang merosakkan ataumemindahkan peralatan ke tempat lain.14.5 Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dikawasan perkhemahan.14.6 Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan danbegitu juga sebaliknya.14.7 Sentiasa berpakaian kemas dan tidak dibenarkan berselipar kecualiberwuduk.14.8 Setiap peserta tidak dibenarkan berkeliaran selepas pukul 12.30 tengahmalam.14.9 Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di luar kawasanperkhemahan.14.10 Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali aktiviti rasmibersama jurulatih dan fasilitator.14.11 Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran pihakpenganjur.14.12 Penjagaan diri/peralatan/harta pensendirian perlu diberi keutamaan.14.13 Aktiviti penggunaan air dan api perlu di bawah penyeliaan danpengawasan pihak bertanggungjawab.14.14 Peserta yang melanggar perauran keselamatan ini akan dikenakantindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia.14.15 Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan darisemasa ke semasa jika difikirkan perlu.15. PENUTUPPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 14
 15. 15. Diharapkan melalui program yang dirancang ini akan dapat melahirkan insanyang kental jiwanya, bersih dan bersemangat. Mempunyai jati diri dan sifat inginberdikari. Pihak jawatankuasa dengan seberapa daya merancang dan berusaha untukmerealisasikannya objektif perkhemahan ini. Apa yang paling penting adalahkesungguhan para peserta itu sendiri untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telahdisusun untuk mereka. Melalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjayadilaksanakan tanpa berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan. Denganberakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman serta segala bentukproses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk individu atau kumpulanseterusnya merancang dan mengelola program seumpama dengan lebih baik.Disediakan oleh,………………………………NOORUL DALILAH BT. HARUNSetiausahaPerkhemahan Unit Beruniform SK Tan Sri Ghazali JawiTahun 2012Disemak oleh,……………………………..EN SOBRI B. HASSANKetua KomandenPerkhemahan Unit Beruniform Sk Tan Sri Ghazali JawiTahun 2012Disokongkan oleh,……………………..….MOHAMAD SHAFARUN B. ABDDULLAHPenolong Kanan Kokurikulum / PengerusiPerkhemahan Unit Beruniform SK Tan Sri Ghazali JawiTahun 2012Diluluskan oleh,…………………………………..TN . HJ.MOHD ARIFF B. ABDUL JABBARGURU BESARSK TAN SRI GHAZALI JAWI33300 GERIK, PERAK DARUL RIDZUANPerkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 15

×