Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SPSS Lession 5.2 Phân tích tương quan từng phần (Partial Correlation)

1,952 views

Published on

Partial Correlation - Phân tích tương quan từng phần

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SPSS Lession 5.2 Phân tích tương quan từng phần (Partial Correlation)

  1. 1. Phần 4_12 Phân tích quan hệ giữa các biến Phân tích tương quan từng phần (Partial Correlation) Hoang Si Thinh Department of Finance – Faculty of Accounting & Business Management Vietnam National University of Agriculture Phone: 0942293689 Email: sithinhdf@gmail.com NHẬN CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU, ĐIỀU TRA THU THẬP SỐ LIỆU, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI, QUẢN TRỊ KINH DOANH
  2. 2. 1. Khái quát về tương quan từng phần • Partial Correlation cũng tương tự như tương quan Pearson, tuy nhiên Partial Correlation cho phép sự kiểm soát đối với một biến thứ ba. • Biến thứ ba là biến mà bạn nghi ngờ rằng nó đang ảnh hưởng đến hai biếnmà bạn đang phân tích • Vậy bạn loại bỏ ảnh hưởng của biến thứ ba để làm gì??? • Mối tương quan giữa A và B có thể do C tạo ra hoặc ảnh hưởng C A B
  3. 3. 2. Các bước tiến hành “chạy” Partial Correlation Hãy mở file Survey3ED ra Ta muốn gì? • Tìm hiểu mối quan hệ giữa PCOISS và Perceived Stress, trong khi muốn kiểm soát ảnh hưởng của biến “socially desirable responding bias” (“faking good” - tmarlow) • Cái muốn đó tương đương với việc trả lời câu hỏi nghiên cứu nào??? Bạn cần phải có những gì? 3 biến liên tục • Hai biến mà bạn muốn nghiên cứu mối quan hệ: total PCOISS, total perceived stress • Và một biến mà bạn muốn kiểm soát nó: total social desirability – tmarlow Chú ý trước khi tiến hành: Vào Edit/ Options/ No scientific notation for small numbers in table • Các bước thực hiện ở slide tiếp theo
  4. 4. 1. Chọn Analyze/ Correlation/ Partial 2. Chọn các biến muốn phân tích đưa vào hộp Variables box 3. Chọn biến bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng và đưa vào hộp Controlling for 4. Chọn Option – Missing value/ Exclude cases pairwise – Statistics/ Zero order correlation 4. Continue/ Ok (hoặc Paste để ghi vào Syntax Editor) 2. Các bước tiến hành “chạy” Partial Correlation Hãy mở file Survey3ED ra
  5. 5. Nhận thức kết quả chạy tương quan từng phần như thế nào??? • Phần nửa trên của bảng mô tả thông tin về tương quan giữa hai biến total PCOISS và total perceived stress, chưa tách ảnh hưởng của biến tmarlow. Chữ none ngụ ý việc chưa kiểm soát ảnh hưởng của biến tmarlow. Hệ số tương quan giữa hai biến = ??? • Phần nửa dưới của bảng mô tả tương quan đang nghiên cứu, nhưng đã loại bỏ ảnh hưởng của biến tmarlow. Tương quan = ??? • Kết luận gì về ảnh hưởng của biến tmarlow???
  6. 6. Trình bày kết quả phân tích tương quan từng phần như thế nào??? (trong báo cáo khoa học) Partial correlation was used to explore the relationship between perceived control of internal states (as measured by the PCOISS) and perceived stress (measured by the Perceived Stress scale), while controlling for scores on the Marlowe Crowne Social Desirability scale. Preliminary analyses were performed to ensure no violation of the assumptions of normality, linearity and homoscedasticity. There was a strong, negative, partial correlation between perceived control of internal states and perceived stress, controlling for social desirability, r = -.55, n = 425,P < .0005, with high levels of perceived control being associated with lower levels of perceived stress. An inspection of the zero order correlation (r = -.58) suggested that controlling for socially desirable responding had very little effect on the strength of the relationship between these two variables.
  7. 7. Bài tập làm thêm Mở file sleep3ED ra và thực hiện việc sau: Tính ra hệ số tương quan giữa biến totSAS và biến impact6, trong khi kiểm soát biến age. Biến age có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa hai biến trên?
  8. 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tất cả những kiến thức trong bài được khai thác từ nguồn: www.openup.co.uk/spss

×