Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дизайн маг¦стри, спец¦ал¦сти

285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

дизайн маг¦стри, спец¦ал¦сти

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісії,д.т.н., професорЛега Ю.Г.________________________«___» 2013 рПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна навчання за програмами підготовки спеціаліста(магістра) спеціальності 7.02020701 (8.02020701)«Дизайн» за видамиЧеркаси 2013
 2. 2. 21. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПрограма фахових вступних випробувань складена відповідно до Умовприйому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказомМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 року №1244.До участі в конкурсі на навчання за освітньо-професійними програмамипідготовки спеціаліста зі спеціальності 7.02020701 «Дизайн» допускаються особи,які отримали диплом бакалавра напряму 6.020207 «Дизайн», магістра зіспеціальності 8.02020701 «Дизайн» - які отримали диплом бакалавра напряму6.020207 «Дизайн», або диплом спеціаліста зі спеціальності 7.02020701«Дизайн».2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ2.1. Вступні випробування проводяться з метою перевірки відповідностізнань, умінь, навичок вступників вимогам програм оцінки ступеня підготовкивипускників навчальних закладів для подальшого навчання та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спеціальністю 7.02020701(8.02020701) «Дизайн» (за видами);2.2. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста(магістра) «Дизайн» здійснюється на підставі тестування з теоретичноїпідготовки вступників та виконання творчої роботи з художнього проектування;2.3. Результати вступних випробувань оцінюються за 100- бальною шкалою:60 балів – максимальна оцінка тестування (1 бал за правильну відповідь напитання тесту з чотирьох можливих) плюс 40 балів – за виконання творчоїроботи. До участі у конкурсі допускаються особи, які одержали оцінку не нижче24 балів у сумі за два види робіт.2.4. Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування узазначений за розкладом час, а також ті особи, знання яких були оцінені баламинижче встановленого рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях і вконкурсі не допускаються.3. ФОРМА ТА СТРУКТУРА ТЕСТУВАННЯТестові завдання за видами дизайну: «Графічний дизайн», «Інтер’єр іобладнання», «Промисловий дизайн», «Художнє моделювання одягу», «Дизайнтекстилю» призначені для оцінки рівня теоретичних знань абітурієнтів, щовступають на навчання за програмами підготовки спеціаліста (магістра) напряму„Дизайн” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
 3. 3. 3Кожне тестове завдання містить 60 запитань, що охоплюють основні теми збазових дисциплін природно-наукового (фахового) циклу відповідного напрямкупідготовки дизайнера, а саме: «Історію мистецтв», «Колір в предметно-просторовому середовищі», «Теорія методики дизайну», «Історія дизайну»,«Історія костюма», «Ергономіка».4. СТРУКТУРА ТВОРЧОЇ РОБОТИТворче завдання передбачає виявлення художніх здібностей вступника достворення в уяві та відображення на заданому форматі композиції, що відповідаєхарактеру завдання, виявлення здатності сприймати й передавати образотворчимизасобами об’ємну форму у перспективі, її реальні пропорції, конструктивнупобудову і світлотіньову характеристику, знань закономірностей колориту таприйомів зображення різних кольорових матеріалів, фактур, площин, поверхоньпростору, вміння будувати задані форми та їх пропорційні відношення, володінняхудожніми техніками, способами виконання малюнку та живопису, а такожписьмовим обґрунтуванням концепції й конструктивно-композиційного рішення.5. ЗМІСТ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГИДО ЇХ ВИКОНАННЯЗміст творчих завдань та вимоги до їх виконання обумовлюються закожною спеціалізацією підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності7.02020701 (8.02020701) «Дизайн» (за видами).„Графічний дизайн”Створити власну графічну композицію за темою і викласти свій задум утекстовому варіанті (образно-асоціативне спрямування, назва, стиль, вікова групаспоживача тощо);Вимоги до виконання творчого завдання:термін виконання 4 години;композицію виконати на форматі А4 в кольорі (гуаш, акварель);техніка виконання туш, перо;використання комп’ютерної техніки не передбачене;„Інтер’єр і обладнання”Розробити концепцію дизайнерського інтер’єру заданого приміщення тавикласти свій задум у текстовому варіанті (образно-асоціативне спрямування,
 4. 4. 4назва, стиль, вікова група споживача, обґрунтування вибору меблів таобладнання, оздоблення підлоги, стін, стелі, колористичне рішення інтер’єру);Вимоги до виконання проекту:термін виконання 4 академічних години;композиційно грамотно розмістити на форматі А-3 текстову та графічнучастину;обґрунтувати освітлення, функціональні зони, необхідність творівмонументального та декоративно-прикладного мистецтва, актуальність та новаціїсвоєї пропозиції;виконати ескізи перспективи інтер’єру та ескізи ключових фрагментів,які допоможуть розкрити сутність творчого задуму.„Промисловий дизайн”Розробити власну концепцію дизайнерського комплекту предметів тавикласти свій задум у текстовому варіанті (образно-асоціативне спрямування,актуальність та новації своєї пропозиції, можливість комбінаторних варіантіввикористання модульних елементів, особливості використаних матеріалів);Вимоги до виконання проекту:термін виконання 4 години;провести композиційний та ергономічний аналіз власних дизайнерськихрішень;композиційно грамотно розмістити на форматі А-3 текстову та графічнучастину;довести правильність колірно-фактурного рішення ;виконати ескізи фрагментів концептуально важливих моментів, якідопоможуть розкрити сутність творчого задуму;техніка виконання і матеріал не обмежуються.„Художнє моделювання одягу”Розробити детальну концепцію авторської колекції одягу за відповідноютемою з описом варіанту розробки асортиментного ряду майбутньої колекції увідповідності до визначеного стилю, обґрунтувати вибір однієї із схем, виконатисерію (2-3 шт.) пошукових ескізів ;Вимоги до виконання проекту:термін виконання 4 години;визначити призначення колекції;дати стислу характеристику образу потенційного споживача;
 5. 5. 5на підставі останніх модних тенденцій обґрунтувати вибір стилю;відповідно до обраного асортименту одягу визначити базові формиколекції та силуетні форми костюма;обґрунтувати вибір композиційно-конструктивного рішенняансамблів (комплектів) одягу та їх особливості;вказати, які матеріали та технологічні прийоми виготовлення можутьбути використані в процесі виконання даної розробки;описати колористично-фактурне рішення колекції у відповідності доосновної ідеї;визначити можливі доповнення та аксесуари до костюмів з авторськоїколекції.„Дизайн текстилю”Розробити детальну концепцію авторської малюнку за відповідною темою зописом варіанту розробки асортиментного ряду тканин у відповідності довизначеного стилю, виконати серію (2-3 шт.) пошукових ескізів ;Вимоги до виконання проекту:термін виконання 4 години;визначити призначення тканин;дати стислу характеристику образу потенційного споживача;на підставі останніх модних тенденцій обґрунтувати вибір стилю;вказати, які матеріали та технологічні прийоми виготовлення можутьбути використані в процесі виконання даної розробки;описати колористично-фактурне вирішення у відповідності доосновної ідеї;6. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ1. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник – Харків: ХДАДМ. 2003. – 320с.;2. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебн. пособие .- М.: Омега– Л., 2005.- 224с;3. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественногоконструирования. – 3-е издание и дополн. К.: Вища школа. Головное издат-во,1989.- 247с.;
 6. 6. 64. Кошевникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебн. пособие.- М.: Омега– Л, 2005.- 224 с.;5. Ветлицкая Т.В. Дизайн стильной одежды.- Харьков: Фолио, 2066.- 223с;6. Іттен І. Искусство цвета. Пер. с нем. и предисловие Л. Монаховой. М.:Д. Аронов . 2001. 96с.;7. Миронова Л.И. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.-2-е издание .- Мн.: Беларусь, 2003.-151с.;8. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури століття (національний та глобалізаційний аспект) .-Автор. дис. доктора мистецтвознавства. 05.01.03. - Львів, 2006.-36 с.;9. Романенко Н.Г., Афонін В.А., Іщенко Ю.П., Лагода О.М. Концептуальнізасади викладання фундаментальних навчальних дисциплін в дизайн-освіті //Вісник ХДАДМ: Зб. наукових праць за ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ,2004.- №6.- С. 67-72;10. Шумера С.С., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. К.: Економія, 2004.- 217с.;11. Крвавич Д.П., Осійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво.Частина І Л.: 2003. – 255 с.;12. Крвавич Д.П., Осійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво.Частина ІІ Л.: 2003. – 267 с.;13. Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури К.: 1997.- 158с.;14. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: Навчальнийпосібник К.: КНУБА, 2003. – 192с.;15. Щербаківський М.І. Українське мистецтво К.: Либідь, 1995. – 343 с.;16. Нанн Джон. История костюма. 1200-2000. М.: Астрель, 2003. – 343 с.;17. Барнден Б. Вышивка: Энциклопедия М.: АРТ «Родник», 2003. – 256 с.;18. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторикиформообразования. Харьков: Вища школа, 1991.- 158 с;19. ДСТУ 3889-99 Дизайн і ергономіка. Терміни і визначення. К.:Держстандарт України, 1999.- 33с.;20. Хмілевський О.М. Проектування ідей теорії українського дизайну //Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. праць. Харків:ХДАДМ, 2006.-№2.- С.44-66;Голова атестаційної комісії, д.т.н., професор Н.Г.Романенко
 7. 7. 7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісії,д.т.н., професорЛега Ю.Г.________________________«___» 2013 рПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо тестових і творчих завдань на фахових вступних випробуванняхна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівняспеціаліста (магістра) зі спеціальності 7.02020701(8.02020701) «Дизайн за видамиЧеркаси 2013Вступні випробування проводяться з метою визначення можливостівступників - бакалаврів напряму підготовки 6.020207 „Дизайн” засвоювативідповідні фахові навчальні програми зі спеціальності 7.02020701 (8.02020701)«Дизайн». Пояснювальна записка обумовлює наступні вимоги:1. Вступне випробування проводиться у формі тестування і виконаннятворчої роботи з художнього проектування;2. Кожне тестове завдання містить 60 запитань і чотири відповіді на кожнезапитання, одна з яких привільна;3. Вступник отримує бланк відповіді за зразком, що прикладається, і тестовезавдання з 60 питань. За кожну правильну відповідь студент отримує один бал.Виправлення та відмітка декількох відповідей на одне питання зараховується як 0балів;
 8. 8. 84. Зміст творчих завдань та вимоги до їх виконання передбачені Програмоювступних випробувань на навчання за програмами підготовки спеціаліста(магістра) спеціальності 7.02020701 (8.020200701) «Дизайн» (за видами);5. Оцінювання творчих завдань здійснюються за відповідноюспеціалізацією: «Графічний дизайн», «Інтер’єр і обладнання», «Промисловийдизайн», «Художнє моделювання одягу», «Дизайн текстилю» і Критеріямиоцінювання знань на вступних випробуваннях на навчання для вступу за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) спеціаліст (магістр) спеціальності 7.02020701(8.02020701) «Дизайн» (за видами) на базі ОКР бакалавр;6. Під час проведення вступних випробувань забороняєтьсявикористовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що непередбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користуванні вступником підчас випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числіпідказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На йогоекзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину відсторонення та час. Приперевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінканезалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення відвипробування не розглядаються.7. Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування)повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.Голова атестаційної комісії, д.т.н.,професор, завідувач кафедри дизайну Н.Г.Романенко
 9. 9. 9МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісії,д.т.н., професорЛега Ю.Г.________________________«___» 2013 р.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬна вступних випробуваннях на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) спеціаліст (магістр)спеціальності 7.02020701 (8.02020701)«Дизайн» (за видами)Черкаси 2013
 10. 10. 10Вступні випробування складаються з двох частин: тестового завдання (60тестів) і творчої роботи, які оцінюються за 60-бальною і 40-бальною системоювідповідно.Тестові завдання підготовлені за п’ятьма видами дизайну: «Графічнийдизайн», «Інтер’єр і обладнання», «Промисловий дизайн», «Художнємоделювання одягу», «Дизайн текстилю» і призначені для оцінки рівнятеоретичних знань абітурієнтів з основних фахових дисциплін. Кожне питаннятесту містить одну правильну відповідь і оцінюється як один бал. Виправлення тавідмітка декількох відповідей на одне питання оцінюється у 0 балів. Формавідповідей додається.Оцінювання творчих робіт вступників здійснюються за відповідним видомдизайну.„Графічний дизайн”30- 40 балів – абітурієнт на високому професійному та виконавському рівнізнайшов творчий підхід до візуалізації теми за своєю концепцією, виявивіндивідуальність при створенні композиції і теоретично обґрунтувавконцептуальне і кольорове рішення.20-29 балів – абітурієнт на професійному та технічно-виконавському рівнівиявив творчий підхід до виконання теми графічними методами, виявив своюіндивідуальність при створенні композиції, але не спромігся теоретичнообґрунтувати концептуальне або кольорове рішення за своєю темою;10-19 балів – абітурієнт знайшов творчий підхід у графічному вирішеннітеми і виконав завдання з незначними технічними недоліками;0-9 балів – абітурієнт не розкрив теми, не спромігся теоретичнообґрунтувати концептуальне і кольорове рішення;„Інтер’єр і обладнання”30-40 балів – абітурієнт створив оригінальну композицію за темою,теоретично грамотно обґрунтував концепцію архітектурно-художнього вирішенняінтер’єру, композиційно правильно розмістив на листі графічну частину ітекстовий супровід, за допомогою засобів художньої виразності підкресливперспективу зображення та розкрив сутність творчого задуму;20-29 балів – абітурієнт володіє проектним мисленням та засобами побудовиперспективи інтер’єру, має професійні навички виконання художньо-графічних
 11. 11. 11робіт. Відповідність графічного рішення інтер’єру, колориту та структуриоб’ємних форм теоретично обґрунтованій концепції образного рішення;10-19 балів – абітурієнт створив композицію за темою, але невиразновідобразив інтер’єр ний простір, чіткий задум за темою відсутній. Мають місцепомилки у побудові перспективи, дисгармонія кольору, концептуальнеобґрунтування не відповідає створеній композиції;0-9 бали – в роботі абітурієнта відсутнє концептуальне рішення,композиційний та ергономічний аналіз. Тема не розкрита. Бакалавр слабо володієпроектним мисленням і проектною графікою.„Промисловий дизайн”30-40 балів – абітурієнт створив оригінальну композицію за темою,теоретично грамотно обґрунтував свою концепцію, композиційно правильнорозмістив на листі графічну частину і текстовий супровід, за допомогою засобівхудожньої виразності підкреслив перспективу зображення та розкрив сутністьтворчого задуму;20-29 балів – абітурієнт володіє проектним мисленням та засобами побудовиперспективи, має професійні навички виконання художньо-графічних робіт.Відповідність графічного рішення проекту, колориту та структури об’ємних формтеоретично обґрунтовані концепцією образного рішення;10-19 балів – абітурієнт створив композицію за темою, але не підкресливчерез форму єдність предметів, чіткий задум за темою відсутній. Мають місцепомилки у побудові перспективи, дисгармонія кольору, концептуальнеобґрунтування не відповідає створеній композиції;0-9 бали – в роботі абітурієнта відсутнє концептуальне рішення,композиційний та ергономічний аналіз. Тема не розкрита. Бакалавр слабо володієпроектним мисленням і проектною графікою.„Художнє моделювання одягу”30-40 балів – абітурієнт створив оригінальну композицію за темою,теоретично грамотно обґрунтував концепцію образного рішення, композиційноправильно розмістив на листі графічну частину і текстовий супровід, задопомогою кольору виразно підкреслив запропонований стиль;20-29 балів – абітурієнт володіє проектним мисленням та засобами графікипри створенні ансамблю костюма, продемонстрував достатній рівень художньоїпідготовки але менш якісно виконав завдання.
 12. 12. 1210-19 балів – абітурієнт створив композицію за темою, виконав основнівимоги, але на низькому технічному рівні, менш творчо підійшов до розкриттятеми;0-9 балів – в роботі абітурієнта відсутнє концептуальне рішення, тема нерозкрита. Бакалавр слабо володіє проектним мисленням і проектною графікою.„Дизайн текстилю”30-40 балів – абітурієнт створив оригінальну композицію за темою,теоретично грамотно обґрунтував концепцію образного рішення, композиційноправильно розмістив на листі графічну частину і текстовий супровід, задопомогою кольору виразно підкреслив запропонований стиль;20-19 балів – абітурієнт володіє проектним мисленням та засобами графікипри створенні текстильного малюнку, продемонстрував достатній рівеньхудожньої підготовки але менш якісно виконав завдання.10-19 балів – абітурієнт створив композицію за темою, виконав основнівимоги, але на низькому технічному рівні, менш творчо підійшов до розкриттятеми;0-9 балів – в роботі абітурієнта відсутнє концептуальне рішення, тема нерозкрита. Бакалавр слабо володіє проектним мисленням і проектною графікою.До участі у конкурсі допускаються вступники, які набрали не менше 24 балівна вступному випробуванні з фаху.Голова атестаційної комісії,д.т.н., професор Н.Г.Романенко

×