Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pravila priomy ch dtu 2013

283 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pravila priomy ch dtu 2013

 1. 1. Погоджено Затверджено ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Черкаського державного технологічного університету в 2013 році Черкаси - 2012
 2. 2. 2 Правила прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Черкаському державномутехнологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензіїМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 041497,дата отримання 14.08.2012 р.). Термін дії ліцензії підготовки бакалаврів за напрямами: 6.020207 «Дизайн» - до 01.07.2014 р. 6.020303 «Філологія» - до 01.07.2014 р. 6.030502 «Економічна кібернетика» - до 01.07.2016 р. 6.030503 «Міжнародна економіка» - до 01.07.2016 р. 6.030504 «Економіка підприємства» - до 01.07.2016 р. 6.030508 «Фінанси і кредит» - до 01.07.2016 р. 6.030509 «Облік і аудит» - до 01.07.2016 р. 6.030601 «Менеджмент» - до 01.07.2016 р. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - до 01.07.2013 р. 6.050101 «Комп’ютерні науки» - до 01.07.2016 р. 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» - до 01.07.2016 р. 6.050103 «Програмна інженерія» - до 01.07.2016 р. 6.050502 «Інженерна механіка» - до 01.07.2016 р. 6.050503 «Машинобудування» - до 01.07.2016 р. 6.050601 «Теплоенергетика» - до 01.07.2016 р. 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» - до 01.07.2014 р. 6.050901 «Радіотехніка» - до 01.07.2016 р. 6.050903 «Телекомунікації» - до 01.07.2016 р. 6.051003 «Приладобудування» - до 01.07.2016 р. 6.051301 «Хімічна технологія» - до 01.07.2016 р. 6.051701 «Харчові технології та інженерія» - до 01.07.2015 р. 6.060101 «Будівництво» - до 01.07.2016 р. 6.070106 «Автомобільний транспорт» - до 01.07.2016 р. 6.140103 «Туризм» - до 01.07.2017 р. 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» - до 01.07.2014 р. 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - до 01.07.2014 р. Термін дії ліцензії підготовки спеціалістів за спеціальностями: 7.02020701 «Дизайн (за видами)» - до 01.07.2017 р. 7.02030303 «Прикладна лінгвістика» - до 01.07.2013 р. 7.02030304 «Переклад» - до 01.07.2014 р. 7.03050201 «Економічна кібернетика» - до 01.07.2015 р. 7.03050301 «Міжнародна економіка» - до 01.07.2016 р.
 3. 3. з7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» - до 01.07.2016 р.7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» - до 01.07.2016 р.7.03050901 «Облік і аудит» - до 01.07.2016 р.7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) - до 01.07.2016 р.7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» - до 01.07.2013 р.7.04030302 «Системи і методи прийняття рішень» - до 01.07.2013 р.7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» (за галузями)- до 01.07.2016 р.7.05010102 «Інформаційні технології проектування» - до 01.07.2016 р.7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» - 01.07.2016 р.7.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» - до 01.07.2016 р.7.05010301 «Програмне забезпечення систем» - до 01.07.2016 р.7.05050201 «Технології машинобудування» - до 01.07.2016 р.7.05050204 «Обробка металів за спецтехнологіями» - до 01.07.2016 р.7.05050301 «Металорізальні верстати та системи» - до 01.07.2016 р.7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» - до 01.07.2013 р.7.05050317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» - до 01.07.2015 р.7.05060101 «Теплоенергетика» - до 01.07.2017 р.7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» -д о 01.07.2014 р.7.05090101 «Радіотехніка» - до 01.07.2016 р.7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» - до 01.07.2016 р.7.05100302 «Прилади і системи точної механіки» - до 01.07.2016 р.7.05100307 «Медичні прилади і системи» - до 01.07.2016 р.7.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» - до 01.07.2016 р.7.05170106 «Технологія продуктів бродіння і виноробства» - до 01.07.2017 р.7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» - до 01.07.2016 р.7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» - до 01.07.2015 р.7.14010301 «Туризмознавство (за видами)» - до 01.07.2017 р.7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - до 01.07.2014 р.Термін дії ліцензії підготовки магістрів за спеціальностями:8.02020701 «Дизайн (за видами)» - до 01.07.2014 р.8.02030303 «Прикладна лінгвістика» - до 01.07.2017 р.8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» - до 01.07.2013 р.
 4. 4. 4 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» - до 01.07.2013 р. 8.03050901 «Облік і аудит» - до 01.07.2017 р. 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)» - до 01.07.2014 р. 8.04030302 «Системи і методи прийняття рішень» - до 01.07.2016 р. 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» (за галузями) - до 01.07.2016 р. 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» - 01.07.2016 р. 8.05010202 «Системне програмування» - до 01.07.2017 р. 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» - до 01.07.2013 р. 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» - до 01.07.2016 р. 8.05050201 «Технології машинобудування» - до 01.07.2016 р. 8.05050204 «Обробка металів за спецтехнологіями» - до 01.07.2016 р. 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи» - до 01.07.2016 р. 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» - до 01.07.2017 р. 8.05060101 «Теплоенергетика» - до 01.07.2017 р. 8.05090101 «Радіотехніка» - до 01.07.2016 р. 8.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» - до 01.07.2017 р. 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки» - до 01.07.2016 р. 8.05100307 «Медичні прилади і системи» - до 01.07.2017 р. 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» - до 01.07.2016 р. 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» - до 01.07.2016 р. 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» - до 01.07.2016 р. 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» - до 01.07.2018 р. 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - до 01.07.2017 р. 8.18010013 «Управління проектами» - до 01.07.2013 р. 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» - до 01.07.2017 р. Прийом на навчання за напрямами (спеціальностями), термін діїліцензії на підготовку яких закінчується до 01.07.2013 р., буде здійснено заумови проходження акредитації. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Черкаськогодержавного технологічного університету (далі - приймальна комісія)відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013році (далі - Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 тазареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за№ ,№ 1902/22214,1903/22215.
 5. 5. 5 І. Загальні положення 1.1. Черкаський державний технологічний університет оголошуєприйом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) формами навчаннявідповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі уСмілянському промислово-економічному коледжі ЧДТУ (див. додаток 1).Правила прийому до Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУнаведено в додатку 9. 1.2. До Черкаського державного технологічного університетуприймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,які проживають на території України на законних підставах, маютьвідповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажанняздобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають вУкраїні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крімправа на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджетуУкраїни, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнароднимидоговорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Прийом до Черкаського державного технологічного університету на всіосвітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно відджерел фінансування. 1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під часвступу надання місць у гуртожитку гарантовано. Черкаський державний технологічний університет має чотири власнігуртожитки (загальна кількість місць у гуртожитках - 1388). Студентипроживають у двох, трьох, чотирьохмісних кімнатах (в кімнатах є шафа, стіл,стільці, ліжка, матраци, за бажанням студента видається постільна білизна,тощо). Гуртожитки забезпечені всією необхідною інфраструктурою дляналежних умов проживання (постійне гаряче та холодне водопостачання, внаявності електричні плити, душ, санітарні кімнати, студентські вітальні,спортивні кімнати, кімнати для прання та сушіння білизни). В гуртожиткахцілодобово працює охорона. Діє пропускний режим для проживаючих. II. Вимоги до рівня освіти вступників 2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнябакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. 2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівняспеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавра. 2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнямагістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних(юридичних) осіб.
 6. 6. 6 2.4. Черкаський державний технологічний університет приймає наперший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (знормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобулиосвітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначенукількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра заумови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3). 2.5. Черкаський державний технологічний університет здійснюєприйом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення вмежах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення пропорядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладівосвіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише уразі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. III. Фінансування підготовки фахівців 3.1. Фінансування підготовки фахівців у Черкаському державномутехнологічному університеті здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державнимзамовленням; за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освітув державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурснійоснові, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуваєвперше. 3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освітуза другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальнихнавчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливістьвиконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою ранішекваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальноїекспертної комісії. IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,конкурсного відбору та зарахування на навчання 4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):приймальна комісія працює з абітурієнтами з понеділка по четвер з 9 до 17години, перерва на обід з 13 до 14 години, у п ’ятницю з 9 до 15 без перерви,вихідні дні - субота та неділя. З 1 липня по 25 серпня 2012 року приймальнакомісія працює без вихідних та перерви на обід з понеділка по п ’ятницю з 9до 17 години, у суботу та неділю з 9 до 15 години. 4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурснийвідбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальноїсередньої освіти проводиться в такі строки:
 7. 7. 7 Денна форма Навчання без відриву Етапи вступної кампанії навчання від виробництваПочаток прийому заяв та 1 липня 2013 року 1 липня 2013 рокудокументівЗакінчення прийому заяв тадокументів від осіб, які маютьправо проходити творчий 20 липня 2013 року 20 липня 2013 рокуконкурс, що проводить вищийнавчальний закладЗакінчення прийому заяв тадокументів від осіб, які маютьправо складати вступні 20 липня 2013 року 20 липня 2013 рокувипробування, що проводитьвищий навчальний закладЗакінчення прийому заяв тадокументів від осіб, які не 31 липня 2013 року 31 липня 2013 рокускладають вступних випробуваньі не проходять творчі конкурсиСтроки проведення вищим 1 0 - 3 1 липня 2013 1 0 - 3 1 липня 2013навчальним закладом творчих року рокуконкурсівСтроки проведення витим 2 1 - 3 1 липня 2013 2 1 - 3 1 липня 2013навчальним закладом вступних року рокувипробуваньТермін оприлюднення перший - не пізніше перший - не пізнішерейтингового списку вступників 12 години 1 серпня 12 години 1 серпня 2013 року; 2013 року; другий - не пізніше другий - не пізніше 12 години 5 серпня 12 години 5 серпня 2013 року; 2013 року; третій - не пізніше третій - не пізніше 12 години 8 серпня 12 години 8 серпня 2013 року 2013 рокуТерміни зарахування вступників за державним за державним замовленням - не замовленням - не пізніше 11 серпня; пізніше 11 серпня; за кошти фізичних за кошти фізичних та юридичних осіб - та юридичних осіб - після зарахування на після зарахування на місця державного місця державного замовлення замовлення відповідного відповідного напряму - не пізніше напряму - не пізніше 25 серпня 25 серпня
 8. 8. 8 4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводитьЧеркаський державний технологічний університет, конкурсний відбір тазарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційногорівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: ___________________ Навчання без Денна форма Етапи вступної компанії відриву від навчання виробництваПочаток прийому заяв та 1 липня 2013 року 1 липня 2013 рокудокументівЗакінчення прийому заяв та 30 липня 2013 року 30 липня 2013 рокудокументівСтроки проведення вищим 31 липня - 4 серпня 31 липня - 4 серпнянавчальним закладом вступних 2013 року 2013 рокуекзаменів та творчих конкурсівТермін оприлюднення не пізніше не пізнішерейтингового списку вступників 7 серпня 2013 року 7 серпня 2013 рокуТерміни зарахування вступників за державним за державним замовленням - не замовленням - не пізніше 12 серпня; пізніше 12 серпня; за кошти фізичних за кошти фізичних та юридичних осіб - та юридичних осіб - після зарахування після зарахування на на місця державного місця державного замовлення замовлення відповідного відповідного напряму підготовки напряму підготовки - не пізніше 25 - не пізніше 25 серпня серпня 4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводитьЧеркаський державний технологічний університет, конкурсний відбір тазарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освітина здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)проводиться в такі строки:_______ ________________________________________ Навчання без Денна форма Етапи вступної компанії відриву від навчання виробництваПочаток прийому заяв та 1 липня 2013 року 1 липня 2013 рокудокументівЗакінчення прийому заяв та 12 липня 2013 року 12 липня 2013 рокудокументівСтроки проведення вступних 13-18 липня 2013 13-18 липня 2013екзаменів та творчих конкурсів року рокуТермін оприлюднення не пізніше не пізнішерейтингового списку вступників 19 липня 2013 року 19 липня 2013 року
 9. 9. 9Терміни зарахування вступників за державним за державним замовленням — не замовленням — не пізніше 23 липня; за пізніше 23 липня; за кошти фізичних та кошти фізичних та юридичних осіб — юридичних осіб — після зарахування на після зарахування на місця державного місця державного замовлення замовлення відповідної відповідної спеціальності — не спеціальності — не пізніше 25 серпня пізніше 25 серпня 4.5. Прийом заяв і документів на заочну форму навчання для вступу нанавчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста (магістра)галузей знань 0305 - «Економіка та підприємництво» і 0306 - «Менеджмент іадміністрування» розпочинається 17 січня 2013 року і закінчується 15 лютого2013 року. Проведення фахових вступних випробувань з 16 по 19 лютого2013 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше20 лютого 2013 року. Терміни зарахування вступників за державнимзамовленням — не пізніше 25 лютого; за кошти фізичних та юридичнихосіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідноїспеціальності — не пізніше 28 лютого. У. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Черкаськийдержавний технологічний університет. 5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі довищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електроннійформі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто доприймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно довимог Закону України «Про захист персональних даних». 5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разівступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,магістра) та форму навчання. 5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являєособисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянинаУкраїни, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовийквиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку),свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, абоінший документ, який засвідчує особу і громадянство. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток донього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (длявступників на основі повної загальної середньої освіти);
 10. 10. 10 медичну довідку за формою 086-о; На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документадержавного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання. 5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток донього, за особистим вибором оригінали або копії; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (длявступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистимвибором оригінали або копії; копію документа, що посвідчує особу та громадянство; медичну довідку за формою 086-О або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликаноособливими умовами зарахування за відповідними напрямами(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені дляприйому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісієюпершого рішення про рекомендування вступників до зарахування. 5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішньогонезалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їхдублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік. 5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальноюкомісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або вустановленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явленняоригіналів не розглядаються. 5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та IIгруп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право наскладання вступних екзаменів у Черкаському державному технологічномууніверситеті. 5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішньогонезалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право наскладання тільки вступних екзаменів у Черкаському державномутехнологічному університеті: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворенихвідповідно до законів України військових формувань, а такожправоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальноїслужби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступіна денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів тавійськових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в ріквступу до вищого навчального закладу;
 11. 11. 11 військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну формунавчання; особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, щоможуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішньогонезалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, дляяких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечитипроходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. 5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році іраніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь уконкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або зарезультатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищомунавчальному закладі за їх вибором. 5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальнусередню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх правобрати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежногооцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметіву вищому навчальному закладі за їх вибором. 5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, якібажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повнузагальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішньогонезалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правиламиприйому до Черкаського державного технологічного університету. 5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповненнявступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядкуподання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсномувідборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 тазареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за№ До 1902/22214,1903/22215. 5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або велектронному вигляді не більше, ніж до п ’яти вищих навчальних закладівУкраїни та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності)про участь у конкурсному відборі та форми навчання у кожному з вищихнавчальних закладів). Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (іззазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдинійдержавній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньопід час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій впаперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляютьсяприймальними комісіями. 5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначенихпредметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому довищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі
 12. 12. 12не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків,передбачених абзацом п ’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил). 5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних,поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі. 5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників таприймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу нанавчання до вищого навчального закладу. 5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявноюліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатівзовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підставдля вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдинійбазі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписомпри поданні заяви для участі у конкурсному відборі. 5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ проздобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень,обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітнійта/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освітиі науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікаціяцих документів здійснюється протягом першого року навчання. VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 6.1. Приймальна комісія Черкаського державного технологічногоуніверситету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу нанавчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подаютьсертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) звідповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурснихпредметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступнихвипробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5): для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - не нижче 124балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів зпрофільних конкурсних предметів. Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускаєдо участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, якийподає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якогоз одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правиламиприйому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщокількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті,становить не нижче 170 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі длязарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті іззагальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків,передбачених абзацами другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил). 6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальноїсередньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
 13. 13. 13бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балівсертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчихконкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повнузагальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовамиприйому та правилами прийому до Черкаського державного технологічногоуніверситету. При цьому середній бал документа про повну загальнусередню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням додесятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа проповну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5”відповідає “ 12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середнійбал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицеювідповідності, наведеною в додатку 7 до цих Правил прийому. 6.3. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання заскороченими термінами підготовки бакалавра використовується конкурснийбал, що обчислюється як сума балів вступного екзамену з фаху (творчогоконкурсу) та середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста.Середній бал додатка при додаванні переводиться з 5-бальної (з округленнямдо сотих частин бала) в 100-бальну систему шляхом множення на 20.Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів оцінюються за шкалоювід 0 до 100 балів. 6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (див. додаток 4)використовується конкурсний бал, що обчислюється як сума балів вступногоекзамену з фаху (творчого конкурсу) та середнього бала додатку додокумента про вищу освіту. Середній бал додатка при додаванніпереводиться з 5-бальної (з округленням до сотих частин бала) в 100-бальнусистему шляхом множення на 20. Результати вступних екзаменів та творчихконкурсів оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (див. додаток 4)використовується конкурсний бал, що обчислюється як сума балів вступногоекзамену з фаху (творчого конкурсу), балів вступного екзамену з іноземноїмови та середнього бала додатку до документа про вищу освіту та вноситьсядо Єдиної бази. Середній бал додатка при додаванні переводиться з 5-бальної(з округленням до сотих частин бала) в 100-бальну систему шляхоммноження на 20. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсівоцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають наоснові повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до200 балів. Результати творчого конкурсу для вступників, які вступають на основіповної загальної середньої освіти на напрям підготовки 6.020207 - дизайноцінюються за шкалою від 100 до 200 балів окремо за кожний етап творчого
 14. 14. 14конкурсу. Творчий конкурс складається з трьох етапів - «Рисунок»,«Живопис» і «Композиція». 6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання заскороченими термінами підготовки бакалавра фахове випробуванняпроводиться у формі вступного екзамену з фаху за тестовими технологіями.На вступний екзамен виносяться питання з професійно-орієнтованихдисциплін, перелік яких зазначається в програмі фахових випробувань.Результати вступного екзамену з фаху оцінюються за шкалою від 0 до 100балів. 6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання заскороченими термінами підготовки бакалавра для вступу на напрямпідготовки 6.020207 - дизайн фахове випробування проводиться у формітворчого конкурсу з образотворчого мистецтва. Вимоги до проведення тавиконання фахового випробування наведено в програмі творчого конкурсу.Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) фаховевипробування проводиться у формі вступного екзамену з фаху за тестовимитехнологіями. На вступний екзамен виносяться питання з професійно-орієнтованих дисциплін, перелік яких зазначається в програмі фаховихвипробувань. Результати вступного екзамену з фаху оцінюються за шкалоювід 0 до 100 балів. 6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) зіспеціальності 02020701 - дизайн (за видами) фахове випробуванняпроводиться у формі вступного екзамену з фаху, який включає в себетестування та творчу роботу з художнього проектування. На вступний екзамен виносяться питання з професійно-орієнтованихдисциплін. Перелік цих дисциплін та вимоги до творчої роботи зазначено впрограмі фахових випробувань. Результати фахового випробуванняоцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 6.11. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуютьсявищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початкуприйому документів. Не допускається введення до творчих конкурсівзавдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчихконкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендахприймальної комісії та веб-сайті Черкаського державного технологічногоуніверситету. 6.12. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутогоосвітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищиминавчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийомудокументів. 6.13. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням проорганізацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами),затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12 2 340,
 15. 15. 15зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.Терміни подачі документів, проведення вступних екзаменів (творчихконкурсів), конкурсного відбору та зарахування такі самі, як і терміни длявступу на навчання для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційногорівня за денною формою навчання. 6.14. Особи, які без поважних причин не з ’явилися на вступнівипробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оціненобалами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, атакож особи, які забрали документи після дати закінчення прийомудокументів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсномувідборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 6.15. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведеніЧеркаським державним технологічним університетом, розглядає апеляційнакомісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом йогокерівника. Апеляція вступника щодо результатів вступних екзаменів, творчихконкурсів подається протягом дня оголошення оцінки. Результати вступнихекзаменів, творчих конкурсів оголошуються не пізніше 12-ї години ранкунаступного дня після дня проведення вступних екзаменів, творчих конкурсів.Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії наступного робочогодня після її подання в присутності вступника. Якщо вступник не з ’явився назасідання апеляційної комісії, апеляція розглядається без його присутності. 6.16. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури,приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічнихкадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якоївиставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів ізараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури. VII. Цільовий прийом до Черкаського державного технологічногоуніверситету 7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівцівдля роботи в сільській місцевості». 7.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99№ 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»; 7.2. Особи, які вступають до Черкаського державного технологічногоуніверситету на підготовку за державним замовленням на умовах цільовогоприйому згідно з установленими квотами, додають направлення, виданевідповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим,обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, атакож міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
 16. 16. 16 7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягудержавного замовлення на підготовку фахівців з кожного напрямупідготовки. 7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсомна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного назагальних засадах для цієї категорії вступників. 7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. VIII. Зарахування за співбесідою 8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Черкаськогодержавного технологічного університету особи, яким Законом України “Простатус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи” надане таке право. 8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджуєголова приймальної комісії Черкаського державного технологічногоуніверситету. 8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані дозарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежногооцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчимипередбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі назагальних засадах. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньоїосвіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 9.1. Зараховуються до Черкаського державного технологічногоуніверситету відповідно до розділу XII цих правил за умови поданнясертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістюбалів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсномувідборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають нанапрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якоговони брали участь у міжнародній олімпіаді. 9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів доконкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освітизараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями,для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони єпризерами, у тому числі: інформатика - при вступі на напрями «комп’ютерні науки»,«комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»; інформаційні технології - при вступі на напрями «комп’ютерні науки»,«комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»; основи економіки - при вступі на напрями галузі знань «е ка тапідприємництво»;
 17. 17. 17 історія - при вступі на напрями галузі знань «мистецтво», «гуманітарнінауки»; екологія - при вступі на напрями, для яких профільними визначенопредмети «біологія», «хімія». Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук Українизараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступникбрав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно здодатком 1 до цих Правил. 9.3. Величина додаткового бала встановлюється: особам, нагородженим дипломами І ступеня, - 50 балів; особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів; особам, нагородженим дипломами III ступеня, - ЗО балів. Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вищепідстав. 9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється научасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнськихучнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів -захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наукУкраїни, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком,визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступузакінчили підготовчі курси Центру післядипломної освіти тадоуніверситетської підготовки Черкаського державного технологічногоуніверситету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цьоговищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних таінженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрямданого вищого навчального закладу додається 20 балів за результатамиотримання позитивних результатів підсумкової атестації в межах 10-12 балів,15 балів за умови отримання позитивних результатів підсумкової атестації вмежах 7-9 балів, 10 балів за умови отримання позитивних результатівпідсумкової атестації в межах 4-6 балів, по закінченню підготовчих курсів.Результати підсумкової атестації оцінюються за 12-бальною шкалою.(Перелік напрямів та спеціальностей наведено у додатку 6). 9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється напідготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищихнавчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступудо вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає неменше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців. 9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу інарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюєтьсяприймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв продопуск до участі в конкурсі.
 18. 18. 18 X. Зарахування поза конкурсом 10.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту» надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а такожособи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким непротипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно доЗакону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальнийзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищенняпрестижності шахтарської праці» надане таке право; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військовихформувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під часвиконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента Українивід 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи прозахисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшеннявійськово-патріотичного виховання молоді»; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідокаварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постановаКабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). 10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу,становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму,доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця.Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається законкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. XI. Право на першочергове зарахування 11.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальнихзакладів мають: особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальноїзахищеності інвалідів в Україні» надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002№1 5 7 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисниківВітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007№ 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра" ід 4
 19. 19. 19вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходівщодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повноїзагальної середньої освіти; слухачі підготовчих курсів Центру післядипломної освіти тадоуніверситетської підготовки Черкаського державного технологічногоуніверситету. 11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю,визначеною пунктом 11.1 цих Правил. XII. Формування та оприлюднення рейтингового спискувступників 12.1. Список вступників, які мають цільове направлення,впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. 12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такійпослідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом. До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані дозарахування на місця цільового прийому. 12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категоріїрейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковомуконкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття. 12.4. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткоюпро результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування. 12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхомрозміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтіЧеркаського державного технологічного університету із зазначеннямкатегорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строкупроведення конкурсного відбору. XIII. Надання рекомендацій для зарахування 13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації дозарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, якіперебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до
 20. 20. 20зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників намісця державного замовлення. Формування списків рекомендованих дозарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення,за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. 13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування дозарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: уперший, п ’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв. 13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахуванняоприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години. 13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій дозарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендахприймальних комісій вищих навчальних закладів. 13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціальногозахисту населення приймальна комісія вищого навчального закладурозглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальнихзакладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правомнавчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідуватинавчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсунавчання за екстернатною формою. XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь уконкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1,15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування дозарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місцядержавного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісіївищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь уконкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1,15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування дозарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчальногозакладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву,роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу,та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатівзовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбаченихУмовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державногозамовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів),або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних,юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналомдовідки вищого навчального закладу, у якому зберігають™ оригінали
 21. 21. 21документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунокдержавних пільгових довгострокових кредитів. 14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двомаосвітньо-професійними програмами за напрямами підготовки абоспеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різнимиформами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а такожоригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються увищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленнямабо за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягомусього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцемнавчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копіїдокумента про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразката додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладіпротягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчальногозакладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається навимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаютьсяоригінали вищезазначених документів. 14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісіїоригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень тадодатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежногооцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правиламиприйому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування),втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, атакож на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 15.1. Після завершення першого встановленого строку виборувступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюдненняпершого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищогонавчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих длязарахування осіб: приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендованіта виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа проосвітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичноїдовідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та іншихдокументів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальноїкомісії вищого навчального закладу); анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимогдля зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатівзовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, ачених
 22. 22. 22Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчальногозакладу); у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахуванняособам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше,відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю). 15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня)списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по тридні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа проосвітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичноїдовідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та іншихдокументів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають правозарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання зарахунок державних пільгових довгострокових кредитів. 15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування нанавчання за державним замовленням у визначених обсягах формуютьсясписки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних тафізичних осіб. Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування намісця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування нанавчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних тафізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчальногозакладу, але не пізніше 25 серпня. 15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахуванняздійснюється відповідно до розділу XIII цих правил. XVI. Наказ про зарахування 16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівникомвищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії таоприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайтівищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих. 16.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до ньогоформуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної базинавчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиноїбази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України. 16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника можебути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступникаабо в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника,передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих правил. Питання про відрахування вступника за власним бажанням таповернення йому оригіналів документів розглядається в день поданнявступником письмової заяви.

×