Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektrik

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісіїпрофесор Лега Ю.Г._______________________«___» _____________2013 р.ПРОГРАМАфахових вступних випробувань на навчаннядля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” зі спеціальності7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”Черкаси 2013
 2. 2. 2Програма складена на підставі Умов прийому до вищих навчальнихзакладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді таспорту України № 1244 від 05 листопада 2012 року.До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.05070103„Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”,допускаються особи, які мають відповідний документ державного зразка проздобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.Мета і завдання вступного випробуванняВступне випробування має на меті:1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогампрограми.2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів дляподальшого навчання у вищих навчальних закладах та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.05070103„Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”.Вимоги до рівня підготовки вступників.Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь бакалавраз електротехніки та елетротехнології.Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, щовиносяться на вступне випробування. Майбутні фахівці в галузіелектротехнічних систем мають володіти навичками системного мислення, добреволодіти електронно-обчислювальною технікою як засобом проектування,діагностики стану та обробки результатів експериментальних дослідженьобладнання та режимів електричних систем та мереж.
 3. 3. 3Вступні випробування.Результати вступних випробувань з фаху оцінюються за 100-бальноюшкалою. До участі у конкурсі допускаються особи, які одержали оцінки ненижче 24 балів.Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування узазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижчевстановленого рівня, та ті, які забрали документи після дати закінчення прийомудокументів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі недопускаються.Перелік дисциплін та розділів з них, які виносяться на вступневипробування.На іспит виносяться питання з навчальної програми дисциплін:„Виробництво та розподіл електроенергії”, «Електрична частина станційта підстанцій»;„Споживачі електричної енергії”;„Електричні та електронні апарати”.▪Перелік тем з навчальної дисципліни „Електричні та електронніапарати”, що виносяться на іспит:1. Вступ до курсу “Електричні та електронні апарати”.Зміст, мета та задачі курсу, зв’язок з іншими дисциплінами. Аналіз учбово-методичної літератури. Класифікація електричних апаратів. Вимоги доелектричних апаратів. Основні параметри.2. Електродинамічні зусилля в електричних апаратах.Способи визначення електродинамічних сил. Розрахунокелектродинамічних зусиль в різних елементах та конструктивах електричнихапаратів на постійному струму. Розрахунок електродинамічних зусиль велектромережі змінного струму. Розрахунок електродинамічних зусиль прикороткому замиканні в електромережах постійного та змінного струму.Електродинамічна стійкість електричних апаратів. Врахування можливостівиникнення механічного резонансу.
 4. 4. 43. Комутація в електричному колі.Класифікація контактних з’єднань. Конструкція розривних з’єднань. Опір вмісці контактного зєднання. Перехідний опір контакту. Оксидні плівки. Режимироботи контактних з’єднань. Захист від механічного та електричного зносуконтактів. Матеріали контактів: властивості, області застосування та вимоги доних. Електрична дуга. Причини, що впливають на іонізацію та деіонізаціюдугового проміжку. Статична вольт-амперна характеристика дуги. Умовигоріння та гасіння дуги постійного струму. Вплив параметрів кола на умовидугогасіння. Перенапруга при відключенні дуги постійного струму. Динамічнавольт-амперна характеристика дуги. Енергія, що виділяється в дузі при її гасінні.Гасіння дуги в електричному колі змінного струму. Перенапруга при включеннідовгих ліній. Способи гасіння дуги: дія на стовп дуги; переміщення дуги піддією магнітного поля; за допомогою дугогасної решітки; в потоці стисненогогазу; в трансформаторному маслі: за допомогою напівпровідникових пристроїв.4. Нагрів електричних апаратів.Розрахунок втрат енергії в провідниках зі струмом. Способи передачі теплавсередині нагрітих тіл та з їх поверхні. Усталений процес нагріву. Розрахунокнеізольованих та ізольованих провідників по усталеному часу нагріву. Перехідніпроцеси нагріву та охолодження при тривалому, короткочасному та повторно-короткочасному режимах роботи. Нагрів електричних апаратів при проходженніструмів короткого замикання. Допустимі значення температури для різнихчастин електричних апаратів. їх термічна стійкість. Класифікація ізоляції.5. Електромагнітні механізми.Основні параметри та класифікація електромагнітів. Основніспіввідношення для розрахунку магнітних кіл постійного струму. Розрахунокмагнітних кіл без рахування потоків розсіювання. Визначення магнітнихпровідностей повітряних проміжків. Схеми заміщення магнітних кіл. Розрахунокелектромагнітів при зосередженій та розподіленій м.р.с по схемах заміщення.Розрахунок магнітних кіл за допомогою коефіцієнта розсіяння. Основніспіввідношення для розрахунку магнітних кіл змінного струму. Визначення
 5. 5. 5комплексного опору ділянки магнітного кола. Визначення магнітного опору, щовноситься короткозамкнутим витком. Розрахунок електромагнітів змінногоструму методом послідовних наближень. Розрахунок параметрів котушокелектромагнітів постійного та змінного струму. Розрахунок сили тяги лінійнихта нелінійних електромагнітів методом енергетичного балансу. Динамічні тяговіхарактеристики електромагнітів. Особливості визначення сил в електромагнітахзмінного струму. Розрахунок магнітних кіл з постійними магнітами. Динамікароботи електромагнітів. Час спрацювання та час відпускання електромагнітів.Методи регулювання часу спрацювання та відпускання електромагнітів.6. Апарати розподільчих пристроїв низької напруги.Рубильники та перемикачі. Автоматичні повітряні вимикачі (автомати), їхструмоведуче коло. Дугогасна система, приводи та механізми, розчіплювачіавтоматичних повітряних вимикачів. Універсальні та установочні автомати.Автомати для гасіння магнітного поля потужних генераторів. Реле струму,напруги та часу. Проміжні реле.7. Вимикачі змінного струму високої напруги.Призначення, номінальні параметри, вимоги та класифікація вимикачіввисокої напруги. Бакові масляні вимикачі. Маломасляні вимикачі. Приводимасляних вимикачів: ручні, електромагнітні, пружинні, пневматичні тапневмогідравлічні приводи. Повітряні та електромагнітні вимикачі. Елегазовівимикачі.8. Апарати розподільчих пристроїв високої напруги.Розєднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі. Реактори. Розрядники.Вимірювальні трансформатори струму. Вимірювальні трансформатори напруги.9. Вибір та випробування електричних апаратів низької та високоїнапруги.Методика вибору електричних апаратів. Фактори, що враховуються привиборі електричних апаратів. Види контрольних випробовувань електричнихапаратів низької напруги. Вибір електричних апаратів низької напруги. Вибірелектричних апаратів високої напруги.
 6. 6. 610. Основи логіки та побудови логічних схем для електроннихапаратів.Інформація: неперервна та дискретна. Структурна, статистична тасемантична теорії оцінки інформації. Форми подання інформації, поняття прокодування. Основні поняття алгебри логіки. Логічні операції. Закони алгебрилогіки. Способи задавання логічних функцій: досконала диз’юнктивна форма тадосконала конюктивна нормальна форма. Логічні елементи "І", "АБО", "НЕ",двоступінчаті логічні елементи. Принципи побудови найпростіших логічнихсхем. Елементи памяті. R-S-тригер та D-тригер. Функціональні вузли тапристрої мікропроцесорних систем.11. Гібридні електронні апарати низької напруги.Гібридні контактори: призначення, принцип роботи та основні вузликонструкції. Силові схеми гібридних контакторів змінного струму. Схемиуправління тиристорами гібридних контакторів змінного струму. Динамічніхарактеристики схем управління контакторів. Режими роботи тиристорів вконтакторах. Захист гібридних контакторів від струмів короткого замикання.Техніко-економічне порівняння контактних, гібридних та тиристорнихконтакторів. Силові схеми та схеми управління тиристорами гібриднихконтакторів постійного струму. Перспективи розвитку гібридних контакторів.Гібридні перемикачі: призначення, принцип роботи, основні вузли конструкції тавимоги. Силові схеми та схеми управління. Захист перемикачів від струмівкороткого замикання. Переключення живлення асинхронних двигунів.Порівняння гібридних перемикачів живлення з тиристорними пристроями.Перспективи розвитку гібридних перемикачів живлення та реверсорів.▪ Перелік тем з навчальної дисципліни „Виробництво та розподілелектроенергії”, «Електрична частина станцій та підстанцій» щовиносяться на іспит:1. Виробництво та розподіл електроенергії – загальні відомості.Електроенергетична та електрична системи. Електроустановка. Електричні
 7. 7. 7мережі і лінії електропередачі. Номінальні напруги електричних мереж.Споживачі електричної енергії, види приймачів електричної енергії.Класифікація електроустановок по захисному заземленню. Характерні групиприймачів електричної енергії по режимах навантаження. Категорії споживачівпо надійності та безперебійності живлення. Режими роботи нейтралів велектроустановках.2. Електричні станції.Основні типи електричних станцій: теплові конденсаційні, теплофікаційні,атомні, гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції. Особливостітехнологічного режиму станцій різного типу. Участь електростанцій в покриттісумарного навантаження енергосистеми. Розподіл навантажень міжелектростанціями енергосистеми. Специфіка видачі потужності в енергосистемустанціями різного виду.3. Головні схеми електростанцій і підстанцій.Загальні відомості про схеми електроустановок. Види схем та їхпризначення. Головна схема електричного з’єднання у однолінійному виконанні,оперативна схема, спрощена і повна принципіальні схеми. Умовно-графічніпозначення. Основні вимоги до головних схем електроустановок. Головнічинники, які слід ураховувати при виборі головних схем: надійністьенергопостачання, пристосування до проведення ремонтних робіт, оперативнагнучкість, економічна доцільність. Головні схеми основних типівелектростанцій, генераторний розподільчий пристрій. Підстанції. Розподільчіпристрої як елемент підстанції. Головні схеми підстанцій: схеми без збірних шин(блочні і спрощені), схеми багатокутників; схеми з однією системою збірнихшин, схеми з двома системами збірних шин. Схеми живлення власних потребстанцій та підстанцій.4. Основне електричне обладнання електростанцій і підстанцій.Синхронні генератори і компенсатори. Турбогенератори. Гідрогенератори.Силові трансформатори і автотрансформатори. Системи охолодженнягенераторів. Системи збудження генераторів, основні вимоги до них. Пристрої
 8. 8. 8автоматичного регулювання збудження генераторів. Паралельна роботасинхронних генераторів. Трансформатор. Основні типи трансформаторів,елементи конструкції. Тепловий режим трансформатора. Регулювання напруги.Режим холостого ходу та короткого замикання. Паралельна роботатрансформаторів.5. Трансформаторні підстанції . Розподільчі пристроїГоловна понижуюча підстанція (ГПП), підстанція глибокого вводу (ПГВ).Критерії вибору типа підстанції підприємства. Вибір місцеположення, кількостіпідстанцій, числа і потужності трансформаторів. Розподільчі пристрої (РП)вищої, середньої та низької напруги. Відкриті розподільчі пристрої. Закритірозподільчі пристрої. Комутаційна апаратура РП: вимикачі, вимикачінавантаження, роз’єднувачі, короткозамикачі, струмовідокремлювачі. Сучаснітенденції в використанні комутаційної апаратури. Схеми принципіальніелектричні розподільчих пристроїв 35-750 кВ – типові рішення. Схеми РПнапругою 10(6) кВ.6. Вибір комутаційної апаратуриСтрум короткого замикання. Методи розрахунку струмів короткогозамикання. Основні співвідношення. Ударний коефіцієнт і ударний струм.Електродинамічні та термічні дії струмів короткого замикання. Захиснезаземлення електроустановок – загальні відомості. Штучні та натуральнізащемлювачі. Розрахунок заземлення електроустановок.7. Конструкції розподільчих пристроїв. Компоновки електричнихстанцій та підстанцій.Загальні відомості по конструкції розподільчих пристроїв. Типовіконструкції відкритих розподільчих пристроїв. Типові конструкції закритихрозподільчих пристроїв. Компоновка електричних станцій та підстанцій.Система власних потреб станцій та підстанцій. Розміщення розподільчихпристроїв на території станції та підстанцій. Комплектні трансформаторніпідстанції КТП та комплектні розподільчі пристрої.8. Системи керування електростанціями та підстанціями.
 9. 9. 9Загальні принципи керування електроустановками. Автоматизовані системикерування технологічними процесами електростанцій. Дистанційне керуваннякомутаційними апаратами, блокіровки роз’єднувачів, вимірювання, сигналізація.Джерела живлення допоміжних ланцюгів.▪ Перелік тем з навчальної дисципліни „Споживачі електричної енергії”, щовиносяться на іспит:1. Освітлювальні споживачі електричної енергії.Основні світлотехнічні поняття, одиниці виміру світлотехнічних величин.Відбивання, пропускання, поглинання світлового потоку. Фотометрія, основніметоди вимірювання світлового потоку, сили світла, яскравість, освітленість.Розподіл світлового потоку джерел світла у просторі. Типові криві сили світла.Визначення світлового потоку джерел світла за кривими сили світла.Випромінювання, випромінюючі матеріали. Теплове випромінювання, законивипромінювання. Люмінесценція, її види і основні закони. Джерела світла.Джерела світлового випромінювання, визначення і класифікація. Вимоги доджерел світла і їх характеристики: світловіддача, термін роботи, якість світла,надійність, вартість. Лампи розжарювання. Розрядні лампи низького і високоготиску. Освітлювальні прилади і установки. Визначення і класифікація.Призначення світлової арматури, основні характеристики освітлювальнихприладів. Світильники, їх призначення і класифікація. Вибір освітлювальнихприладів при проектуванні. Основні види освітлювальної установки. Рід, види ісистеми освітлення. Якісні і кількісні характеристики освітлення. Нормуванняосвітлення. Вплив різних умов освітлення на роботу органів зору. Принципинормування. Світлотехнічні норми.2. Розрахунки освітлювальної установки.Розташування світильників у приміщенні. Основні способи розташування.Залежність відстані між світильниками від виду джерела світла та кривоїсітлорозподілення світильника. Розрахунки загального освітлення. Задачісвітлотехнічних розрахунків. Класифікація і зміст розрахункових методів.
 10. 10. 10Необхідна точність виконання світлотехнічних розрахунків. Проектування іексплуатація освітлювальних установок. Вихідні данні для проектування, йогооб’єми, склад і етапність. Методика техніко-економічних порівнянь різнихваріантів освітлювальної установки. Правила технічної експлуатації,профілактики і заміни ламп освітлювальної установки. Основні заходи поекономії електричної енергії. Сучасні тенденції і перспективи подальшогорозвитку електричного освітлення.3. Силові споживачі електричної енергії.Класифікація силових споживачів електричної енергії та їх основніхарактеристики. Електричний привод, основні види, структура та призначенняелементів. Механічні характеристики електродвигунів та робочих машин.Спільна механічна характеристика привода. Стійкість роботи привода. Вибірелектродвигунів для привода робочих машин та механізмів. Порядокпроектування електропривода. Номінальні режими роботи електричних машин.Вибір електродвигунів, для механізмів різних режимів роботи.4. Силові споживачі електричної енергії безперервної дії.Класифікація, основні характеристики споживачів електричної енергіїбезперервної дії. Принципи вибору двигунів. Транспортні установкибезперервної дії. Конвеєри та ескалатори, основні види та загальніхарактеристики. Методи розрахунку потужності та вибір двигунів для конверіврізних типів. Компресори, насоси та вентилятори, основні види та загальніхарактеристики. Методи розрахунку потужності та вибір двигунів.5. Силові споживачі електричної енергії циклічної дії.Класифікація, основні характеристики споживачів електричної енергіїциклічної дії. Принципи вибору двигунів. Транспортні установки циклічної дії.Крани, основні види та загальні характеристики. Методи розрахунку потужностіта вибір двигунів для кранів різних типів. Ліфти, основні види та загальніхарактеристики. Методи розрахунку потужності та вибір двигунів ліфтів.Ескаватори, основні види та загальні характеристики. Методи розрахункупотужності та вибір двигунів ескаваторів.
 11. 11. 116. Електротехнологічні споживачі електричної енергії.Класифікація електротехнологічних споживачів електричної енергії та їхосновні характеристики. Класифікація електрофізичних споживачів електричноїенергії та їх основні характеристики. Установки електронагріву. Класифікаціяустановок електронагріву та їх основні характеристики. Електрозварювальніустановки. Класифікація електрозварювальних установок та їх основніхарактеристики. Класифікація електрохімічних споживачів електричної енергіїта їх основні характеристики.Література1. Мазепа С. С. Електрообладнання промислових підприємств. - Львів:Магнолія плюс, 2006.2. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачанняпромислових підприємств. Підручник. - Вінниця: Нова Книга, 2004.3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. - М.: Издательство«Мастерство»,2002.4.Соловей А.И. Потребители електрической энергии часть 3, часть 3продолжение. - Киев, 1996.5. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий иустановок. - М.: Высшая школа, 1990.6. Барыбин Ю.Г. Справочник по проектированию электроснабжения. - М.:Энергоиздат, 1990.7. Остапенков А.М. Электрооборудование пищевых предприятий.- М.: Агропромиздат, 1989.8. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций иподстанций. Справочные материалы для курсового и дипломногопроектирования. - М.: Энергоиздат, 1989.9. Чунихин А.С. Электрические аппараты. М: Энергоатомиздат, 1988.10.Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротечнологические установки. - М.:Высшая школа, 1988.11.Смирнов А.А. Антипов К.М. Справочная книга енергетика. - М.:Энергоатомиздат, 1987.12.Козлов В.А. и др. .Показатели качества электроэнергии напромышленных предприятиях. Справочная книга энергетика. - М:Энергия, 1987.13.Федоров А.А., Старкова А.В. Учебное пособие для курсового идипломного проектирования по электроснабжению промышленныхпредприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
 12. 12. 1214.Таев И.С. и др. Основы теории электрических аппаратов. - М.: Высшаяшкола, 1987.15.Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1986.16.Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленныхпредприятий. - М: Высшая школа, 1986.17.Федоров А.А., Каменев В.В. Основы электроснабжения промышленныхпредприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984.18.Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электрическойэнергии. - М.: Энергия, 1984.19.Тищенко Г.А. Осветительные установки. - М.: Высш. Шк., 1984.20.Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. -М.: Энергоатомиздат, 1983.21.Богословский Л.П., Певзиер И.М. и др. Электрооборудование кранов. -М.: Машиностроение, 1983.22.Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Подредакцией Федорова А.А., Сербиновского Г.В. - М.: Энергия, 1981.23.Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий иустановок. - М.: Высшая школа, 1981.24.Справочник по проектированию электроснабжения. Под редакциейКруповича В.И. - М.: Энергия, 1981.25.Зимин Н.М., Преображенский В.И., Чувашов И.И.Электрооборудование промышленных предприятий и установок. - М.:Энергоиздат, 1981.26.Кнорринг Г.М. Осветительные установки. - Л.: Энергоиздат, 1981.27.Справочник по проектированию электроснабжения, линийэлектропередачи и сетей. - М.: Энергия, 1980.28.Крупович В.И., Ермилов А.А. Проектирование промышленныхэлектрических сетей. - М: Энергия, 1979.29.Кнорринг. Г.М. Светотехнические расчеты в установкахискусственного освещения. - Л.: Энергия, 1978.30.Жежеленко Н.В. Показатели качества электроэнергии на промышленныхпредприятиях. - М.: Энергия, 1977.31.Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрическогоосвещения. - Л: Энергия, 1976.32.Дирацу В.С., Коновалов П.И. Электроснабжение промышленныхпредприятий. - Киев.: Вища школа, 1974.33.Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. - М.:Энергия, 1973.34.Михайлов В.В. Надежность электроснабжения промышленныхпредприятий. - М.: Энергия, 1973.35.М.М. Епанешников. Электрическое освещение. - М.: Энергия, 1973.36.Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. -М.: Энергия, 1972.37.Липкин Б.Ю. Электрооборудование промышленных предприятий иустановок. - М.: Высш. Шк., 1972.
 13. 13. 1338.Карпов Ф.Ф., Солдаткина Л.А. Регулирование напряжения в электросетяхпромышленных предприятий. - М.: Энергия, 1970.39.Карпов Ф.Ф., Козлов В.Н. Справочник по расчету проводов и кабелей. -М.: Энергия, 1969.40.Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрическогоосвещения. - Л.: Энергоиздат, 1968.41.Кнорринг Г.М. Электрическое освещение производственных игражданских зданий. - М-Л.: Энергия, 1964.Голова атестаційної комісії О.В. Самойлик
 14. 14. 14МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖУЮРектор ЧДТУпрофесор Ю.Г. Лега«____»_____________ 2013 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо тестових завдань на фахових вступних випробуваннях на навчаннядля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»зі спеціальності7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”Черкаси 2013
 15. 15. 151 ФОРМА ТА СТРУКТУРА ТЕСТУВАННЯКомплексний іспит з фахових дисциплін складається з трьох блоків:запитання першого та другого блоків – загальної підготовки, але різного ступеняскладності; третій блок – являє собою розрахункове завдання з трьох задач.Тестові запитання 1-ого блоку при правильній відповіді оцінюється 2 балами,неправильна відповідь оцінюється в 0 балів, сумарна максимальна оцінка за всіправильні відповіді складає 30 балів. Тестові запитання 2-ого блоку приправильній відповіді оцінюється 4 балами, неправильна відповідь оцінюється в 0балів, сумарна максимальна оцінка за всі правильні відповіді складає 40 балів.Тестові запитання 3-ого блоку при правильній відповіді оцінюютьсямаксимально 10 балами, сумарна максимальна оцінка за всі правильні відповідіскладає 30 балів.Іспит проводиться письмово у формі тестування і триває 3 астрономічнігодини (180 хвилин).2 НОРМИ ОЦІНОК ЗАВДАНЬОцінювання роботи здійснюється за 100-бальною системою відповідно докритеріїв оцінювання.До участі у конкурсі допускаються абітурієнти, які набрали не менше 24балів.Голова атестаційної комісії О.В. Самойлик
 16. 16. 16МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖЕНОРектор ЧДТУПрофесор Ю.Г. Лега«_____» _____________ 2013 р.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬна фахових вступних випробуваннях на навчаннядля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” зі спеціальності7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”Черкаси 2013
 17. 17. 1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100 – бальною шкалою.2. Екзаменаційні білети мають завдання різної складності: перший тип –найлегший, другий тип – середньої складності, третій тип – складний.3. Правила виконання завдань відповідних типів та вимоги до записувідповідей вступників наведено в завданні.4. До кожного завдання першого типу складності наведено 4 варіантивідповіді. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибравправильну відповідь. Виконане завдання оцінюється в 2 бали, не виконане(не вірно обрана відповідь або виправлення) в 0 балів. Перша частинамістить 15 завдань.5. До кожного завдання другого типу складності наведено 4 варіантивідповіді. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибравправильну відповідь. Виконане завдання оцінюється в 4 бали, не виконане(не вірно обрана відповідь або виправлення) в 0 балів. Друга частинамістить 10 завдань.6. За правильне і повне розв’язання задачі (частини 3) вступник одержує10 балів. Якщо допущена негруба помилка або недолік при правильному вцілому розв’язанні – 7 – 9 балів; якщо хід розв’язання в цілому правильний,але допущена груба помилка, яка призвела до неправильної відповіді – 4 – 6балів; допущена груба помилка, яка призвела до неправильної відповіді 1–3бали; в інших випадках – 0 балів. Третя частина містить 3 задачі.7. Перевіряючий не зобов’язаний читати розв’язання задач, що наведенівступником в чернетці.8. Оцінка за письмову роботу (тест) виставляється як сума балів за кожнезавдання (задачу).Голова атестаційної комісії О.В. Самойлик

×