Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова прий...
Програма розроблена відповідно до «Умов прийому до вищих навчальнихзакладів України», затверджених наказом Міністерства ос...
Перелік дисциплін та розділів з них,які виносяться на вступне випробуванняНа фахове вступне випробування виносяться питанн...
Список рекомендованої літератури1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів / Навч. посібник /. – Київ:Арістей, 2005. – ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова прий...
Вступне випробування проводиться у формі тестування.Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальнихпрогр...
та вірності, оцінюється максимум у десять балів. За виконання завданьтретього блоку тестів можна отримати максимально 20 (...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова прий...
1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою.відповідно до критеріїв оцінювання. Максимальна кількість ...
7. Оцінка за письмову роботу (тест) виставляється як сума балів за кожнезавдання (задачу).8. Тестування вважається позитив...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avto 3kurs

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісіїпроф. Ю.Г. Лега_________________________«___» ____________2013 р.ПРОГРАМАфахових вступних випробуваньна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнябакалавраза напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»на базі відповідного освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціалістаЧеркаси 2013
 2. 2. Програма розроблена відповідно до «Умов прийому до вищих навчальнихзакладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молодіта спорту України від 05.11.2012 року № 1244.До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовкибакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст занапрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» допускаютьсяособи, які мають документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» відповідної спеціальності.Мета і завдання вступного випробуванняВступне випробування має на меті:1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогампрограми.2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів І-ІІрівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладахІІІ-ІV рівня та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр занапрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».Вимоги до рівня підготовки вступниківВступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і уміньмолодшого спеціаліста за спеціальністю «Автомобільне господарство».Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, щовиносяться на вступне випробування: автомобілі, автомобільні двигуни. Маєзнати конструкцію автомобіля, технологію виготовлення деталей автомобілів,уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючипри цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін.Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду напоставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їхрозв’язання.
 3. 3. Перелік дисциплін та розділів з них,які виносяться на вступне випробуванняНа фахове вступне випробування виносяться питання з навчальнихпрограм таких базових дисциплін (з вказівкою основних розділів та тем):1. Дисципліна «Автомобілі»Теми: Загальна будова автомобілів, основні механізми та системи. Трансмісії автомобілів. Призначення, схеми і принцип роботи фрикційного зчеплення. Призначення коробки передач. Схеми механічних коробок передач. Схеми шарнірів рівних і нерівних кутових швидкостей. Призначення і конструкція рульового керування. Гальмові системи. Схеми і конструкції барабанних та дисковихгальмівних механізмів.2. Дисципліна «Автомобільні двигуни»Теми: Робочий процес і основні параметри двигунів. Типи двигунів.Поршневі, газотурбінні та роторно-поршневі двигуни. Сумішоутворення у дизелях. Система живлення чотирьохтактногодизеля. Системи живлення карбюраторного двигуна. Діаграма фаз газорозподілення.
 4. 4. Список рекомендованої літератури1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів / Навч. посібник /. – Київ:Арістей, 2005. – 280 с.2. Волков В.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля /Навч.посібник/ – Харків: ХНАДУ, 2003. – 293 с.3. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчет автомобіля. – М.:Машиностроение, 1984. – 376 с.Голова атестаційної комісіїза напрямом підготовки 6.070106«Автомобільний транспорт»к.т.н., доцент О.Ю. Лук’янченко
 5. 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісіїпроф. Ю.Г. Лега_________________________«___» ____________2013 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо тестових завдань на фахових вступних випробуванняхна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнябакалавраза напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»на базі відповідного освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціалістаЧеркаси 2013
 6. 6. Вступне випробування проводиться у формі тестування.Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальнихпрограм згідно галузевого стандарту освіти за напрямом підготовки 6.070106«Автомобільний транспорт». Вступне випробування проводиться вписьмовій формі і триває 3 астрономічні години (180 хвилин).Вступне випробування з фахових дисциплін складається з трьох блоківтестів: двох закритих (блоки №1 та №2) та одного відкритого (блок №3).Перший блок містить 10 запитань з дисциплін загальноінженерноїпідготовки. До всіх запитань запропоновано по чотири варіантавідповідей, з яких тільки одна правильна. Правильна відповідь на кожне іззавдань першого блоку оцінюється у три бали. За виконання завдань першогоблоку тестів можна отримати максимально 30 (тридцять) балів.Завдання першого блоку мають на меті перевірити загальний рівеньтеоретичної підготовки вступників, володіння теоретичними питаннямидисциплін загальноінженерної підготовки.Другий блок містить 10 запитань з дисциплін фахової підготовки. Довсіх запитань також запропоновано по чотири варіанта відповідей, зяких тільки одна правильна. Правильна відповідь на кожне із завдань другогоблоку оцінюється у п’ять балів. За виконання завдань другого блоку можнаотримати максимально 50 (п’ятдесят) балів.Завдання другого блоку мають на меті перевірити загальний рівеньтеоретичної підготовки вступників, володіння теоретичними питаннямифахових дисциплін.Третій блок містить два розрахунково-графічні завдання за темамидисциплін «Автомобілі» та «Технічна експлуатація автомобілів». Абітурієнтупотрібно дати розгорнуту відповідь (включаючи порядок розв‘язання, схеми апри необхідності пояснення і коментарі) на спеціальних бланках, щододаються до тестового завдання. Кожна відповідь, в залежності від її повноти
 7. 7. та вірності, оцінюється максимум у десять балів. За виконання завданьтретього блоку тестів можна отримати максимально 20 (двадцять) балів.Завдання третього блоку мають на меті перевірити рівень практичноїпідготовки вступників, володіння основними методиками проведеннярозрахунків.Максимальна сума балів, яку можна отримати при тестуванні складає 100балів.Мінімальний позитивний бал, при якому абітурієнт допускається доучасті в конкурсі на зарахування, складає 24 (двадцять чотири) бали.Під час проведення вступного випробування забороняєтьсявикористовувати підручники, навчальні посібники, інші джерела інформації.Під час проведення вступного випробування забороняєтьсякористуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку і передачіданих.Відповіді на тестові завдання виконуються кульковою ручкою синьогоабо чорного кольору. Дозволяється використання калькуляторів.Голова атестаційної комісіїза напрямом підготовки 6.070106«Автомобільний транспорт»к.т.н., доцент О.Ю. Лук’янченко
 8. 8. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЗАТВЕРДЖУЮ»Голова приймальної комісіїпроф. Ю.Г. Лега_________________________«___» ____________2013 р.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬна фахових вступних випробуванняхна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнябакалавраза напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»на базі відповідного освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціалістаЧеркаси 2013
 9. 9. 1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою.відповідно до критеріїв оцінювання. Максимальна кількість балів, що можебути отримана за результатами першого блоку завдань становить 30 балів,другого блоку завдань – 50 балів, третього – 20 балів.2. Екзаменаційні білети мають завдання різної складності: перший тип –закриті тестові завдання середньої складності (блок №1), другий тип –закриті тестові завдання підвищеної складності (блок №2), третій тип –відкриті тестові завдання високої складності (блок №3). Загалом тестовезавдання складається із 22 запитань, які розбиті на блоки відповідно дорівня їх складності та охоплюють основні теми базових дисциплін занапрямом підготовки.3. Правила виконання завдань відповідних типів та вимоги до записувідповідей вступників наведено в екзаменаційних білетах (тестовихзавданнях).4. До кожного закритого тестового завдання з вибором відповіді (перший ідругий блоки тестових завдань) наведено декілька варіантів відповідей, зяких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним, якщо вступниквибрав правильну відповідь. Виконане завдання оцінюється в 3 та 5 баліввідповідно для першого та другого блоку тестових завдань, не виконане (невірно обрана відповідь) в 0 балів.5. За правильне і повне розвязання кожного тестового завдання (задачі)третього блоку завдань вступник одержує 10 балів. Якщо у відповідідопущена не груба помилка або недолік при правильному в ціломурозв’язанні – оцінка становитиме 6-9 балів; правильно розв’язана половиназадачі – 5 балів; якщо порядок розв’язання в цілому правильний, аледопущена груба помилка, яка призвела до неправильної відповіді – 2-4 бали;допущена груба помилка, яка призвела до неправильної відповіді - 1 бал; вінших випадках – 0 балів.6. Перевіряючий не зобовязаний читати розвязання завдань, що наведенівступником у чернетці.
 10. 10. 7. Оцінка за письмову роботу (тест) виставляється як сума балів за кожнезавдання (задачу).8. Тестування вважається позитивно складеним, якщо абітурієнт набрав від 24до 100 балів.Голова атестаційної комісіїза напрямом підготовки 6.070106«Автомобільний транспорт»к.т.н., доцент О.Ю. Лук’янченко

×