Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebook law decree_3_of_1983_on_the_legal_advisor_activity

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ebook law decree_3_of_1983_on_the_legal_advisor_activity

 1. 1. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.comLaw and Translation 1983. évi 3. törvényerejû rendelet a jogtanácsosi tevékenységrõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelettel Law Decree No. 3 of 1983 on the legal advisor activity in a unified structure with Ministry of Justice decree on its execution No. 7/1983. (VIII. 25.) IM
 2. 2. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.com © Law and Translation, (www.lawandtranslation.com ), 2009 © A sorozatot szerkeszti Schlemmer Tamás, 2009 A Law and Translation (www.lawandtranslation.com ) angol-magyar jogszabálygyűjtemény-sorozatában megjelent jogszabályok elérhetők az interneten. A kiadványokat jelen formájukba a Law and Translation munkatársai szerkesztették. A kiadványok szabadon felhasználhatóak bármilyen célra, kérjük azonban, az egyes felhasználások esetén, amennyiben a felhasználás jellege lehetővé teszi, szerkesztőként tüntessék fel a Law and Translation irodát és honlapjának címét.
 3. 3. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.com 1983. évi 3. törvényerejû rendelet Law Decree No. 3 of 1983 a jogtanácsosi tevékenységrõl, on the legal advisor activity in a egységes szerkezetben a unified structure with Ministry of végrehajtásáról szóló 7/1983. Justice decree on its execution No. (VIII. 25.) IM rendelettel 7/1983. (VIII. 25.) IM[Vastag betûvel szedve az 1983. évi 3. [Text in bold is law decree 3 of 1983törvényerejû rendelet (a (hereinafter referred to as ‘Tvr.’), the texttovábbiakban: Tvr.), vékony betûvel a in normal letters is Ministry of Justice7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet (a Decree 7/1983. (VIII. 25.) IM (hereinaftertovábbiakban R.) szövege.] referred to as ‘R’)]Társadalmi életünkben a törvényesség In our social life in the interest of thefokozottabb érvényre juttatása, a increased enforcement of legality, thenépgazdaságban folyó jogi munka further development of the legal worktovábbfejlesztése, a gazdálkodó being carried out in the people’sszervezetek jogi segítség iránti economy, the more completeigényének teljesebb kielégítése, satisfaction of the requirements ofvalamint a jogtanácsosi tevékenység economic organisations for legalegységes jogpolitikai irányítása assistance and the uniform legal-érdekében a Magyar Népköztársaság political control of the legal advisorElnöki Tanácsa a következõket rendeli: activity the Council of the President of the People’s Republic of Hungary order the following:A jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. On the basis of the authorisation receivedévi 3. törvényerejû rendelet (a in law decree No. 3 of 1983 (hereinaftertovábbiakban: Tvr.) 22. §-ának (2) referred to as ‘Tvr.’) article 22, 2 I orderbekezdésében kapott felhatalmazás the following:alapján a következõket rendelem: Általános rendelkezések General provisions Tvr. Article 1Tvr. 1. § (1) A jogtanácsos feladata, 1. The task of a legal advisor is tohogy a jog eszközével elõsegítse az further the success of the operation ofáltala képviselt szervezetek the organisation he/she represents,mûködésének eredményességét, co-operate in the enforcement ofközremûködjön a törvényesség legality, provide assistance towardsérvényre juttatásában, segítséget the realisation of rights and thenyújtson a jogok érvényesítéséhez, performance of obligations.valamint a kötelezettségekteljesítéséhez.(2) A jogtanácsos a feladatának 2. In the interest of performingteljesítése érdekében - a jogszabályok his/her tasks a legal advisor – withinkeretei között - jogi képviseletet lát el, the scope of the law – provides legaljogi tanácsot és tájékoztatást ad, advice and information, preparesbeadványokat, szerzõdéseket és submittals, contracts and otheregyéb okiratokat készít, részt vesz a documents and participates in thejogi munka megszervezésében. organisation of legal work.(3) A jogtanácsos kötelessége az 3. A legal advisor is obliged to call theügykörében tudomására jutott attention of the head of thejogsértésekre a szervezet vezetõjének organisation to violations of the law
 4. 4. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.coma figyelmét felhívni és azok he/she gains knowledge of in his/hermegszüntetése érdekében javaslatot sphere of tasks and to maketenni. recommendations in the interest of the termination of these violations.(4) A jogtanácsos nem mûködhet 4. A legal advisor may not co-operateközre abban, hogy a jogszabályok in the manipulation of the provisionsrendelkezéseit kijátsszák, vagy a of legal acts or abuse the law in anyjoggal bármely módon visszaéljenek. way.(5) A jogtanácsos - ha e törvényerejû 5. A legal advisor – unless this lawrendelet eltérõen nem rendelkezik - a decree stipulates otherwise – may not(2) bekezdésben meghatározott accept a commission from a privatetevékenység (a továbbiakban: jogi person to carry out the activitytevékenység) ellátására (hereinafter referred to as ‘legalmagánszemélytõl megbízást nem activity’) determined in paragraph 2. Afogadhat el. A jogtanácsos a büntetõ legal advisor may not act as a defenceeljárásban védõként nem járhat el. attorney in criminal proceedings.(6) A jogtanácsos - külön 6. A legal advisor is also authorised tojogszabályban meghatározott - egyéb carry out other activities – determinedtevékenységre is jogosult. in a separate legal act. Tvr. Article 2 1. A legal advisor carries out his/herTvr. 2. § (1) A jogtanácsos a jogi legal activity attevékenységeta) gazdálkodó szervezetnél [Ptk. 685. (a) economic organisations [Civil Code§ c) pont], állami költségvetési Article 685, point (c)], state bodies,szervnél, szövetkezetek the interest representation bodies oférdekképviseleti szervénél, társadalmi co-operatives, social organisations,szervezetnél, egyesületnél, gazdasági associations, economic workingmunkaközösségnél, polgári jogi associations, or other organisationstársaságnál, vagy egyéb szervezetnél (hereinafter jointly referred to as(a továbbiakban együtt: szervezet) organisations’) as an employee ormunkaviszonyban, vagy tagsági member (hereinafter jointly referredviszonyban (a továbbiakban együtt: to as ‘employment relation’),munkaviszony), (b) a legal advisors’ office,b) jogtanácsosi irodában, (c)c)fejti ki.(2) Ha a jogtanácsos megbízás alapján 2. If a legal advisor proceeds on thejár el, a megbízást - a tanácsadást basis of a commission, the commissionkivéve - írásba kell foglalni. has to be put down in writing – except for advice. R. Article 1R. 1. § A Tvr. alkalmazásában a For the purposes of Tvr. the employmentjogtanácsos és a jogi elõadó relation of legal advisors and legalmunkaviszonyán a executives also means part timemásodállást, a mellékfoglalkozást és a employment, second job and jointkülön jogszabályban meghatározott közös employment determined in a separatefoglalkoztatást is érteni kell. legal act. Tvr. Article 3Tvr. 3. § (1) Jogtanácsos az lehet, akit 1. Those persons may be legal
 5. 5. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.coma megyei (fõvárosi) bíróság által advisors who are registered in thevezetett jogtanácsosi névjegyzékbe register of names of legal advisorsbejegyeztek. kept by the county (municipal) court.(2) A névjegyzékbe - kérelmére - be 2. Those Hungarian citizens are to bekell jegyezni azt a büntetlen elõéletû registered – on request – in themagyar állampolgárt, aki egyetemi register of names who have nojogi végzettséggel rendelkezik és previous criminal record, who have akülön jogszabály szerinti vizsgát tett. university law degree and have passedA magyar állampolgárság an examination according to akövetelménye alól az separate legal act. The minister ofigazságügyminiszter felmentést adhat. justice may give a waiver from the requirement of Hungarian citizenship.(3) A jogtanácsosi névjegyzékbõl 3. Those legal advisors are to betörölni kell azt a jogtanácsost, deleted from the register of legal advisors who,a) aki ezt kéri; (a) request this;b) aki nem felel meg a (2)bekezdésben meghatározott (b) who do not comply with thefeltételeknek; conditions determined in paragraph 2;c) akit a bíróság a jogtanácsosi (c) who have been banned from thefoglalkozástól eltiltott; activity of legal advisor;d) aki meghalt. (d) who are deceased.(4) A bíróságnak a névjegyzékbe való 4. In procedures aimed at registrationbejegyzésre, illetõleg törlésre irányuló in or deletion from the register ofeljárására a polgári nemperes eljárás names the court has to apply theszabályait kell alkalmazni. regulations of civil, non-court proceedings. R. Article 6R. 6. § (1) A névjegyzékbe bejegyzett 1. A legal advisor registered in the registerjogtanácsos jogi képviseletet csak of names may only carry out legaljogtanácsosi igazolvány (a továbbiakban: representation on the basis of the legaligazolvány) alapján láthat el. Az advisor licence (hereinafter referred to asigazolványban mindazokat a szervezeteket ‘licence’). The licence is to contain thefel kell tüntetni, amelyeknél a jogtanácsos names of all those organisations where thejogi tevékenységet [Tvr. 1. § (2) bek.] legal advisor carries out legal activitiesfolytat. [Tvr. Article 1, (2)].(2) Ha a képviseleti jogosultságot 2. If entitlement to represent needs to bemeghatalmazással is igazolni kell, az certified with a power of attorney, then theigazolvány a meghatalmazást nem pótolja. licence does not act as a replacement for the power of attorney.(3) A jogtanácsosi cím használatára az 3. Those persons are entitled to use thejogosult, akit a névjegyzékbe bejegyeztek title of legal advisor who are registered inés igazolványa van. the register of names and who have a licence.(4) Igazolványt - kérelmére - annak a 4. A licence is to be issued to those legaljogtanácsosnak kell adni, aki a jogi advisors – upon request – who carry outtevékenységet a Tvr. 2. §-ának (1) legal activities at an organisation accordingbekezdése szerinti valamely szervezetben to Tvr. Article 2, 1.végzi.
 6. 6. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.com R. 8. §R. 8. § (1) Ha a jogtanácsos a jogi 1. If a legal advisor terminates his/hertevékenysége gyakorlásával felhagy, ezt az legal activity this is to be declared at theutolsó bejegyzést foganatosító bíróságnál - court carrying out the last registration – ina képviseleti jogosultságot igazoló the interest of deleting the registrationbejegyzés törlése érdekében - tizenöt certifying representation entitlement –napon belül be kell jelentenie. within fifteen days.(2) A jogtanácsosi névjegyzékbõl való 2. In the case of deletion from the registertörlés esetén a jogtanácsosi igazolvány of names of legal advisors – at the requestvisszavonásáról - az Igazságügyi of the Ministry of Justice – the courtMinisztérium megkeresésére - az carrying out the last registration in theigazolványba való utolsó bejegyzést licence is to take measures regarding theteljesítõ bíróság intézkedik. withdrawal of the legal advisor licence. Tvr. Article 4Tvr. 4. § A jogtanácsos annál a A legal advisor who was earlier abíróságnál vagy ügyészségnél, judge or district attorney may notamelynél korábban bíró vagy ügyész proceed as a legal representativevolt, e foglalkozásának megszûnésétõl within two years of the termination ofszámított két éven belül jogi these positions at the court or districtképviselõként nem járhat el. attorney’s office where he/she was previously employed. Jogtanácsosi tevékenység The legal advisor activity as an munkaviszonyban employee Tvr. Article 5Tvr. 5. § (1) A munkaviszonyban álló 1. Over and above the tasksjogtanácsos az 1. §-ban determined in Article 1 a legal advisormeghatározott feladatokon túlmenõen who is an employee in the interest ofa szervezet mûködésének elõsegítése assisting the operation of theérdekében: organisation:a) részt vesz a gazdasági és egyéb (a) participates in the preparation anddöntések, intézkedések, határozatok execution of economic and otherjogi szempontból történõ decisions, measures, resolutions fromelõkészítésében és végrehajtásában; a legal point of view;b) közremûködik a szervezet (b) co-operates in the preparation,szerzõdéseinek elõkészítésében, conclusion of the contracts of themegkötésében, a szerzõdésekbõl organisation, in the realisation ofszármazó és az egyéb igények claims deriving from the contracts andérvényesítésében, valamint a from elsewhere and in the preparationszervezet jogaira és kötelezettségeire of other agreements that have ankiható egyéb megállapodások effect on the rights and obligations ofelõkészítésében; the organisation;c) részt vesz a szervezet belsõ (c) participates in the working out ofszabályzatainak kidolgozásában; the internal regulations of the organisation;d) ellát minden olyan egyéb jogiügyet, amely a feladatkörébe tartozik. (d) carries out all other legal affairs that belong to his/her sphere of tasks.(2) A jogtanácsos a tevékenységéértfelelõsséggel tartozik; 2. A legal advisor is responsible forvéleményeltérés esetén jogosult az his/her activity; in the case of aálláspontját írásba foglalni. difference of opinion a legal advisor is
 7. 7. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.com entitled to put his/her standpoint in writing. R. Article 10R. 10. § Véleményeltérés esetén az eltérõ In the case of a difference of opinion theálláspontot rögzítõ iratot meg kell õrizni. document stating the different standpoint is to be retained.(3) A jogtanácsos jogosult részt venni 3. A legal advisor is entitled toa gazdálkodó szervezet vezetõ participate at the meetings of thetestületeinek az olyan ülésein, leading body of an economicamelyeken a feladatkörébe tartozó association when issues are discussedkérdéseket tárgyalnak. Ezekre az that belong to his/her sphere of tasks.ülésekre a jogtanácsost meg kell The legal advisor has to be invited tohívni. these meetings. Tvr. Article 6Tvr. 6. § A jogtanácsos, több A legal advisor, in the case of severaljogtanácsos esetén a vezetõ legal advisors the chief legal advisorjogtanácsos, a szervezet vezetõjének carries out his/her activity under theközvetlen felügyelete alatt végzi direct supervision of the head of thetevékenységét. organisation. R. Article 11R. 11. § A beosztott jogtanácsos és a The superior of subordinate legaljogi elõadó a vezetõ jogtanácsosnak advisors and legal executives is thevan alárendelve. chief legal advisor. Tvr. Article 7Tvr. 7. § (1) A jogtanácsos külön 1. A legal advisor represents themeghatalmazás nélkül, a organisation on the basis of his/hermunkaviszonya alapján képviseli a employment relation without anyszervezetet. separate authorisation.(2) A jogtanácsos a szervezet 2. A legal advisor may representdolgozójának képviseletét is elláthatja employees of the organisation in thoseazokban a munkaviszonnyal cases in connection with theösszefüggõ ügyekben, amelyekben a employment relation in which there isszervezet és a dolgozó között nincs no conflict of interests between theérdekellentét, és a képviselet organisation and the employee, andellátásához a szervezet vezetõje the head of the organisation has givenelõzetesen hozzájárult. A jogtanácsos his/her approval to the representationilyen esetben a képviselt személy being carried out. In such a case themeghatalmazása alapján jár el. legal advisor proceeds on the basis of the power of attorney of the represented person.(3) A jogtanácsos más szervezettõl 3. A legal advisor may only accept ajogi tevékenység ellátására vonatkozó commission to carry out a legalmegbízást csak jogszabályban activity at another organisation in themeghatározott esetben fogadhat el. cases determined by law.(4) A szövetkezetek jogi ügyeinek az 4. The competent interestellátásáról, vagy ennek representation bodies of co-operativesmegszervezésérõl - a szövetkezetekre can take care of the legal affairs of co-vonatkozó jogszabályok keretei között operatives or of organising this –- a szövetkezetek illetékes within the scope of the legal acts
 8. 8. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.comérdekképviseleti szervei is relating to co-operatives.gondoskodhatnak.(5) A jogtanácsos nem járhat el jogi 5. A legal advisor may not proceed asképviselõként olyan szervezettel a legal representative againstszemben, amellyel munkaviszonyban organisations by whom he/she isáll. employed. R. Article 12R. 12. § (1) A Tvr. 7. §-ának (1) 1. In the case determined in Article 7, 1 ofbekezdésében meghatározott esetben a the Tvr. the entitlement to represent asjogtanácsos képviseleti jogosultságát a legal advisor is certified by the legaljogtanácsosi igazolvány tanúsítja. advisor’s licence.(2) Ha a szervezetet olyan személy 2. If an organisation is represented by aképviseli, aki a szervezettel nem áll person who is not in an employmentmunkaviszonyban (tagsági viszonyban), a relation with the organisation (membershipképviseleti jogosultságot a szervezet relation), representation entitlement is tovezetõje által kiállított meghatalmazással be certified by a power of attorney issuedis igazolni kell. Jogtanácsosi iroda, by the head of the organisation. In thevalamint a Tvr. 7. §-a (4) bekezdésének case of a legal advisors’ office ormásodik fordulata alapján mûködõ organisations operating according to theszervezet esetében a képviseleti second part of the Tvr. 7, 4 representationjogosultság - meghatalmazás helyett - más entitlement – in the place of a power ofalkalmas módon is igazolható. attorney – may be certified in another suitable manner. R. Article 13R. 13. § A Tvr. 7. §-ának (2) bekezdése For carrying out representation on thealapján történõ képviselet ellátásáért a basis of the Tvr. Article 7, 2 a legal advisorjogtanácsos az ügyvédi díjszabás szerint may charge a maximum of half the feejáró díjnak legfeljebb a felét számíthatja according to the fee schedule of solicitors.fel. R. Article 14 1. A legal advisor who is temporarilyR. 14. § (1) A jogi képviselet ellátásában prevented from proceeding may giveátmenetileg akadályozott jogtanácsos a individual authorisations for his/herhelyettesítésére bármely más szervezet deputation to the legal advisor of otherjogtanácsosának, jogtanácsosi irodának organisations, to a legal advisors’ office orvagy jogtanácsosi munkaközösségnek eseti legal advisor working association. Themeghatalmazást adhat. A helyettesítési deputation authorisation is free of duty.meghatalmazás illetékmentes. 2. A separate legal act governs the fees for(2) A helyettesítés díjazására külön deputation.jogszabály az irányadó. R. Article 15R. 15. § A jogtanácsosnak a jogi képviselet A legal advisor has an independent right tokörében önálló aláírási joga van. sign in the sphere of legal representation. R. Article 16R. 16. § (1) A gazdálkodó szervezet [Ptk. 1. Economic organisations, [Civil Code685. § c) pont], az állami költségvetési Article 685, (c)], state bodies, socialszerv, a társadalmi szervezet és az organisations and associations may giveegyesület a különleges szakismeretet individual commissions to the legaligénylõ ügyben eseti megbízást adhat más advisors of other bodies – listed previously- az elõbbiekben felsorolt - szerv – in cases that require special professional
 9. 9. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.comjogtanácsosának. knowledge.(2) A jogtanácsos a szakszervezet és a 2. A legal advisor may co-operate in theszövetkezeti jogsegélyszolgálat megbízása provision of legal aid on the basis of thealapján közremûködhet a commission of a trade union or a co-jogsegélyszolgálat ellátásában. operative legal aid service. Jogi elõadó Legal executive Tvr. 16. §Tvr. 16. § (1) Jogi elõadóként az a 1. A Hungarian citizen with no criminalbüntetlen elõéletû magyar állampolgár record may be employed as a legalfoglalkoztatható, aki egyetemi jogi executive who has a university lawvégzettséggel rendelkezik. A magyar degree. The minister of justice mayállampolgárság követelménye alól az give a waiver from the requirement ofigazságügyminiszter felmentést adhat. Hungarian citizenship.(2) A jogi elõadó munkaviszonyban 2. A legal executive is an employee. Aáll. A munkaközösségben dolgozó jogi legal executive working in a workingelõadó a munkaközösség association is the employee of thealkalmazottja. working association.(3) A jogi elõadó feladata - a 3. The task of the legal executive –jogtanácsos irányítása és ellenõrzése under the control and supervision ofmellett - a jogtanácsosi feladatok the legal advisor – is to learn theellátásához szükséges szakmai professional knowledge required toismeretek elsajátítása és a carry out the tasks of a legal advisorjogtanácsos munkájának segítése. A and to assist the legal advisor injogi elõadóra a jogtanácsosra his/her work. The provisions relatingvonatkozó rendelkezéseket to legal advisors are to be applied tomegfelelõen alkalmazni kell. legal executives accordingly. R. Article 28R. 28. § (1) A Tvr. 16. §-ának (1) 1. The contents of article 2, 2 arebekezdése szerinti felmentéssel governing for the procedure in connectionkapcsolatos eljárásra a 2. § (2) with the waiver according to the Tvr.bekezdésében foglaltak az irányadóak. article 16, 1.(2) 2.(3) A jogi elõadó a jogtanácsosi képesítés 3. During the practice period required tomegszerzéséhez szükséges gyakorlati ideje obtain the legal advisor qualification thealatt szakmai képzésben vesz részt. legal executive is to participate in professional training.(4) A jogi elõadó a tevékenységét a 4. The legal executive carries out his/herjogtanácsos utasításai szerint végzi. A jogi activities according to the instructions ofelõadót olyan munkával kell ellátni, the legal advisor. Legal executives are toamelynek teljesítése során a jogtanácsosi be given such work during which he/shetevékenység minden területén can learn the theoretical and practicalelsajátíthatja a jogtanácsosi mûködéshez knowledge required for the legal advisorszükséges elméleti és gyakorlati activity.ismereteket. Záró rendelkezések Closing provisions Tvr. Article 21Tvr. 21. § (1) Jogtanácsos az 1984. évi 1. Following 31st December 1984 only
 10. 10. www.lawandtranslation.com - Fordítás, Jogi Szakfordítás www.lawandtranslation.com - Translation, Legal Translation Fordítás, jogi szakfordítás angol és magyar nyelven Professional legal translation services from and into English and HungarianAmennyiben kérdése van, írjon a office@lawandtranslation.com címre Further information available at office@lawandtranslation.comdecember hó 31. napját követõen csak those persons may be legal advisorsa jogtanácsosi névjegyzékbe who are registered in the register ofbejegyzett személy lehet. names of legal advisors.

×