Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swot

1,629 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Swot

  1. 1. YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN SWOT VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHATOPISKELIJA Toimiva HOPS - Alakohtaiset ratkaisut ja Mahdollisuuksia erilaisille HOPS:n ajantasaisuus - Tarpeet, tavoitteet ja toiveet sovellukset oppijoille - Virhearviointi opiskelun alussa voidaan huomioida - Kaikkia polkuja ei voi tarjota - Opiskelijat tasavertaisia - Osaaminen ei ole riittävän laaja- - Opiskelijan lähtökohdat ja kaikille opiskelijoille poluille pääsyyn alaista ellei pääsekään tekemään valmiudet voidaan huomioida - oppimisen käytänteet ovat vasta - Mahdollisuus oma-aloitteisille, OPSin mukaisia työtehtäviä. - Osaamisen tunnustaminen muotoutumassa vastuullisille opiskelijoille - Teoria ja käytäntö eivät kohtaa - Aikaisempien opintojen - Mahdollisuus erityistä tukea - oppimisen sekä osaamisen tunnistaminen Ryhmän tuki tarvitseville opiskelijoille osoittamistapojen kirjon - Opintoja voidaan suorittaa - Ryhmän tuki voi vähentyä - Nuoremmat ja vanhemmat supistuminen erilaisessa järjestyksessä - Ryhmän tuki voi puuttua opiskelijat voivat toimia -Opiskelijan sitoutuminen - Opiskelijan omia verkostoja työpareina työhön voidaan hyödyntää Kokonaisuuden hallinta - Opiskelijalla mahdollisuus olla - Opiskelijan valmiudet - Opintoihin kuluva aika voi - Opintojen kokonaisuuden hallinta yhteydessä vertaisiinsa - Sopivien työssäoppimispaikkojen vaihdella yksilöllisesti voi olla haasteellista (teoria ja - Joustavuus löytäminen? - Opiskelijan oppimistyylin käytäntö) ja vahvuuksien hyödyntäminen - Liian yksipuoliset työtehtävät Oppimisen kirjaaminen ja (esim. tekemällä oppija) työssäoppimispaikalla seuraaminen - Opiskelijan väsyminen - Toimiva yksilöllinen lukujärjestys - Tutkinnon perusteiden kriteerien - Oppimispäiväkirja (esim. - verkon ulkopuolella tapahtuvan - Tiedonhallinnan helpottuminen: täyttyminen portfolio, blogi) yhteistoiminnan väheneminen opintoihin liittyvät materiaalit voi -Kokonaisuuden hallinta (tutkinnon - Järkevät oppimistehtävät tallentaa kootusti samaan perusteet ja oppimisympäristöt) on oman ohjaajan auttaminen paikkaan haastellista opiskelijalle - Reaaliaikainen opintojen seuraaminen mahdollista Työelämävalmiudet ja Oppimisen ja osaamisen työllistyminen näyttäminen Verkko oppiminen - Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammatillista osaamista voi - Verkko-oppimisympäristön paranevat monilta osin olla haastavaa oppia hyödyntäminen koulutuksessa - Opiskelija voi oppia laajempia ja osoittaa verkko- (oppijalähtöinen oppiminen ja kokonaisuuksia oppimisympäristöjen välityksellä yhteisöllinen oppiminen) - Valmiimpi työelämään - Verkko-oppimisympäristön - Työvaltaisessa opiskelussa laajat käytön jatkuminen koulutuksen kokonaisuudet prosesseineen jälkeen - Verkostoituu jo opiskelu-aikana - Verkko-oppimisympäristön työpaikkojen kanssa käyttöoikeuden säilyminen: - Työllistymistä ja uraohjausta oppimista edistävien työkalujen voidaan varmistaa ja oppimateriaalien käyttö opintojen päätymisen jälkeen, Motivaatioon liittyvät tekijät aiemmin opittuun palaaminen - Yksilöllisten oppimisvalmiuksien
  2. 2. ja -mahdollisuuksien kehittyminen Yhteissuunnittelu eri - Nopeampi valmistuminen toimijoiden kanssa työelämään tai/ja jatko-opintoihin - Tukee motivaatiota Työvaltaisuus ja - Opiskelija oman työllistyminen oppimisprosessinsa keskiössä - - Opiskelijan työllistyminen subjektius työssäoppimispaikkaan kesätöihin ja valmistuttua. Yhteisöllisyys - Pääsee tekemään oikeita - Vertaistuen ja vertaisoppimisen asioita oikeille asiakkaille ! hyödyntäminen - tukea ja työkaluja yhteisölliseen Syrjäytymisen ehkäisy oppimiseen Tarkoituksenmukaisuus - Monipuoliset etäopiskelumahdollisuudet: opiskeluun liittyviä materiaaleja ja tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja muokata verkkoyhteyden kautta - Varmistaa valmistumista - Mahdollistaa joustavuuden ja suuremman valinnaisuudenOPETTAJA Toimiva HOPS Asenteet ja valmiudet Kehittymismahdollisuudet HOPS:n ajantasaisuus - Aikaisempien opintojen - Opettajien valmiudet, osaaminen, - Kehittymismahdollisuuksia - Virhearviointi opiskelun alussa tunnistaminen asenne ei kaikilla kohdallaan uralla - HOPS:n päivitysten ajantasaisuus - Osaamisen tunnustaminen - Vanhoista toimintatavoista ja - Ajantasaista osaamista - Jatkuvuus jos esim. opettaja - Henkilökohtaistaminen rutiineista luopuminen - verkko-oppimisympäristön vaihtuu mahdollistuu - Opettajan ammattitaidon hyödyntäminen opetuksessa - Joustavuus lisääntyy riittävyys (tehtävien suunnittelu, Asenteet ja sen pohjalta tehdyt - Kaikki yksilölliset polut eivät sovi opiskelijoiden ratkaisut Ohjausosaamisen kaikille työskentelyn seuraaminen ja - Muutosvastarinta hyödyntäminen ohjaaminen) - Pelko: säästääkö oppilaitos - Opettajan Oppimisen ja osaamisen jatkuva - Työnkiertomahdollisuus to- tämän mallin avulla? rooli yksilöiden ohjaajana, seuraaminen paikassa - Opettajan antaman valmentaja - oppimisen - Vaatii jatkuvaa tsekkaamista, henkilökohtaisen ohjauksen mahdollistaja. miten tutkinnon osan/osien Työn mielekkyys tarpeen huomiotta jättäminen ammattitaitovaatimukset ja - Työn iloa, mielekkyyttä (erityisesti etätyöskentelynä Oppimiskumppanuus työtehtävät vastaavat/kohtaavat - Mukavuusalueelta poistumista, toteutettavien opintojen osalta) - Osaaminen tuplana (ohjaajan- - Seurannan raskaus, kirjaamisten uusiutumista, tuoreutta, ohjaajan tuki ja yhteistyö) unohtaminen sekä sekaantuminen voimautumista, työssä - Oppimis- ja jaksamista kehittämiskumppanuuksia Ajan käytön suunnittelu - Opettajan väsyminen
  3. 3. - Ajan käyttö haasteellista Opetuksen ja työn - Verkossa käytettävien työtapojen Opetuksen ja työn - Työtehtävien pirstaleisuus kehittäminen yksipuolisuus ja hankala monipuolisuus - Mahdollisuus liittää toisiinsa sovellettavuus kohdeopiskelijoille - Tuo vaihtelua ja on palkitsevaa Uuden toiminnan käyttöönotto yksilöllistä ja yhteisöllistä - Erilaiset pedagogiset ratkaisut - Mahdollistuuko oppimista verkko- mahdollistuvat siirtymävaiheessa lisäresurssi? oppimisympäristön - Verkko-oppimisympäristön, sen - Tasapainon löytäminen: työvälineiden avulla työvälineiden sekä sosiaalisen hyöty/vaiva - Oppimateriaalien säilyvyys median työtapojen hyödyntäminen oppimisympäristössä tarjoaa opetuksessa mahdollisuuden täydentää ja - Ryhmän pienentyessä opetus kehittää kursseja edelleen yksilöllisempää - Verkko-oppimisympäristö ei - Moniammatillinen yhteistyö - Monipuoliset sovellu kaikkeen ammatilliseen lisääntyy etätyöskentelymahdollisuudet: opetukseen -Reaaliaikainen opintojen ja opetukseen liittyviä materiaaleja ja oppimisen seuraaminen tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja mahdollista muokata verkkoyhteyden kautta - Työhön läpinäkyvyyttä - Yhteissuunnittelu Tiedon hallinta - Tiedonhallinnan helpottuminen: opintoihin liittyvät tehtävämateriaalit voi tallentaa kootusti samaan paikkaan - Opiskelijan työskentelyn etenemistä voi seurata verkon kauttaOPPIMISEN - Haasteita ja monipuolisuutta - Ei osaamista/halua joustaviin - Työn mielekkyyttä - Asenne ei okTUKIPALVELUT työtehtäviin ratkaisuihin - Kehittymismahdollisuuksia - Välittäminen opiskelijan - Henkilökohtaistaminen - Opiskelijahallintajärjestelmien - Yhteissuunnittelu yksilöllisistä opintopoluista puuttuu mahdollistuu jäykkyys nopeisiin muutoksiin -Moniammatillinen yhteistyö - HOPS:n päivitysten ajantasaisuus - Mallista käytänteeksi - Löytyykö tasapaino: hyöty/vaiva lisääntyy - Vaarantuuko vaitiolovelvollisuus? - Joustavuus - Työmäärä saattaa lisääntyä - Reaaliaikainen opintojen - Opiskelijacase palautuu - Yhteisen ajan löytäminen seuraaminen mahdollista oppilashuoltoon yhä uudelleen haasteelistaKOULUTUKSEN Työvaltaisuus Pedagoginen johtajuus Välineiden ajanmukaisuus Suhdanteiden vaihtuvuusJÄRJESTÄJÄ - Työelämäyhteistyö lisääntyy - Vaatii pedagogista johtajuutta - Koneet, laitteet, välineet - Lama - Työelämälähtöisyyden toiminnan eri tasoilla edellytyksistä ajantasaiset työelämässä - Liian yksipuolinen yritysrakenne- varmistaminen (johto) opettajan toimintaan - Ajanmukainen av-välineistö työtehtävät - Yhteistyö syvällisempää ja - Vaatii jatkuvuutta yhteistyöltä käytössä+ tuki ja opastus konkreettisempaa - Osaava ja sopiva henkilöstö ja välineistön käyttöön Työelämän tarpeet - Hiljaisen tiedon siirtyminen sen rekrytointi - Verkko-oppimisympäristön - Koulutuksenjärjestäjän ja - Vastavuoroisuus - Huonosti suunniteltuna toiminta jatkuva kehittyminen työnantajan intressit eivät kohtaa jää pinnalliseksi koulutuksen järjestämisessä
  4. 4. Rakenteet (työnantaja voi haluta liian- Jäntevöittää suunnittelua Rakenteiden ja toimintamallien Taloudellisuus räätälöityä koulutusta vrt. OPS.- Lukujärjestys ei välttämätön jäykkyys - Resurssit säästyy, kun eityössäoppimisjaksoilla eikä - Lukujärjestys ei jousta tarvitse tehdä kalliita HOPS:n ajantasaisuuskaikissa muissakaan - Huono HOPS- joustamattomuus- investointeja - Virhearviointi opiskelun alussaoppimisympäristöissä päivittämättömyys - Verkko-oppimisympäristön - Suoritusten kirjaamiset ja- Luokkatiloja vapautuu - Ammattitaitoa täydentävien hyödyntäminen organisaation ja ajantasaisuus opintojen ja ammattiaineiden sen yhteistyökumppaneiden - HOPS:n päivitysten ajantasaisuusKoulutuksen laatu sisällöt voivat jäädä liian toiminnassa - Osaaminen voi olla- Koulutuksen laatua, yksipuoliseksi - Työpaikkaohjaajakoulutuksen kapeanalaista, josvetovoimaa ja vaikuttavuutta osaamisen tunnistaminen- työssäoppimispaikka esim. omaparantavia tekijöitä Ohjauksen käytänteet AHOT käyttöön yritys tai yksi työssäoppimispaikka- Henkilöstön ammattitaito kasvaa - Työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutuksen aikana- Jäntevöittää suunnittelua mahdollistaminen Tarkoituksenmukaisuus - Työpaikkaohjaajan ja - Opettajien resurssien oikea Rahoitus ja resurssitTuloksellisuus ryhmänohjaajan sekä ohjaavan kohdentaminen - Oppilaitoksen rahoitus- Keskeyttämiset vähenevät, opettajan vastuu ontuu - Lukusuunnitelman 2+1, - Riittämättömät resurssitläpäisy paranee. - Seurannan ja ohjauksen puute jakaantuminen kahdelle- oppimisympäristön käyttöön- Tulos paranee kolmelle työnantajalle - Säästötoimet vaikeuttavat- Verkko-oppimisympäristön ja sen Opetuksen ja osaamisen - Uusi opettajuus mallikasta toteutustatarjoamien työvälineiden sekä tutkinnonperusteisuus - Reaaliaikainen opintojensosiaalisen median työtapojen - Täyttyvätkö tutkinnon perusteet seuraaminen mahdollistuukäyttöönotto organisaationtoiminnassa Työelämäyhteistyö Yhdenvertaisuus- Verkko-oppimisympäristön - Oppilaitoksella tai sen jollain - Useammanylläpidon sekä käyttäjienhallinnan alalla heikot työelämän kontaktit työssäoppimispaikan myötäuusien, vaihtoehtoisten - Yhteistyö ei toimi opiskelijat tasavertaisia poluilleratkaisumallien hyödyntäminen pääsyyn- Oppimisprosessien jaopiskelijoiden tuotosten Yhdessä kehittäminendokumentoitumisen kehittyminen - Kaikkea opetusta ei ole järkevää - Saa työelämän edustajia järjestää verkossa mukaan oppilaitoksen kehittämistyöhön - Yhteissuunnittelu - Koulutuksen ja työelämän vastaavuus paranee - Mahdollisuus verkottua muiden yhteistyökumppaneiden ja järjestelmien kanssa (esim. työelämän yhteistyökumppanit ja hallinnolliset järjestelmät) - Opiskelijalähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen
  5. 5. yhdistyminen ja kehittyminen Työelämävalmiudet ja työllistyminen - Osaavampia työntekijöitä työelämän tarpeisiin Motivoituminen - Sitoutuneempia ja motivoituneempia opiskelijoita Laatu ja kilpailukyky - Positiivinen imago - Hyvin toteutettuna suuri mahdollisuusTYÖNANTAJA Osaavaa työvoimaa Työelämän mahdollisuudet - Saa osaavaa, nuorta Suhdanteiden vaihtuvuus - Työvoiman saaminen - Kaikkea ei voi siirtää työelämään työvoimaa - Lama - Talon tavat tunteva työssäoppija - Liian yksipuoliset työtehtävät - Yhteissuunnittelu mahdollistuu - Sopivien työssäoppimispaikkojen (pitkä työssäoppimisjakso) työssäoppimispaikalla - Työllistäminen mahdollistuu löytäminen ->työntekijä yritykseen - Työssäoppimista laajentaessa - Pitkä työssäoppimisjakso jakso Ohjaus ja kasvatusvastuu voidaan sopia koejasta Tutkinnonperusteiset työtehtävät vahvuus työnanantajalle (tuntee - Kasvatusvastuu kasvaa - Liian yksipuolinen yritysrakenne- opiskelijan vahvuudet) - Ohjausresurssien työtehtävät - Hiljaisen tiedon siirtyminen kohdentaminen ja opettajan - Koulutuksenjärjestäjän ja - Täsmäosaaja työelämään riittävä ohjaus työnantajan intressit eivät kohtaa - Ohjausosaamisen varmistaminen koulutuksen järjestämisessä Tuloksellisuuden parantuminen - Edellyttää myös johdon tukea (työnantaja voi haluta liian - Apukäsiä ohjaajalle, onko räätälöityä koulutusta vrt. OPS. - Kilpailukyky paranee halukkuutta/taitoa? - Sopivien työssäoppimispaikkojen - Imago paranee löytäminen Osaamisen kehittäminen - Oppimistehtävät työpaikalle - Opiskelijat työvoimana kehittäminen, uusiutuminen - Opiskelijoilla korvataan - Olla aikaansa edellä työtekijöitä "ilmaisena työvoimana" - Yhteistyö vahvistuu oppilaitoksen - Ei tuotakaan aitoa työvoimaa kanssa - Hyöty/vaiva suhde - Suvaitsevaisuuden kasvattaminenTYÖPAIKKAOHJA Kehittymismahdollisuudet Ohjaus Oppimiskumppanuus - Kiire, työpaineAJA - Oppimis- ja - Kaikilla ei ole välttämättä - Saa olla vuorovaikutuksessa - Työyhteisön ja johdon tuki
  6. 6. kehittämiskumppanuuksia ohjausosaamista motivoituneiden nuorten kanssa puuttuu - Koulutusta (muutakin kuin - Aina ei löydy halukkaita ohjaajia - Saa oppia yhdessä - Mahdolliset rasitteet Työpaikkaohjaajakoulutusta) - Osaaminen ja/tai - Opiskelijakin voi opettaa työpaikkaohjaajalle - Osaaminen tuplana (ohjaajan- aika ei riitä ohjaamiseen työpaikkaohjaajalle: esim. - Ohjausresurssia ei ole riittävästi ohjaajan tuki ja yhteistyö) - Vuorovaikutuksen haasteet SOME - Väsyminen vaativaan opiskelijan ohjaamisessa? - Yhteissuunnittelu mahdollistuu ohjaamiseen - Ei ole mahdollisuutta - Hiljaisen tiedon siirtäminen - Monia toimijoita opiskelijan - Hiljaisen tiedon siirtyminen vuorovaikutukseen sosiaalisen - Ohjaaja ymmärtää tutkinnon tukena, vaikuttaako yhteistyön - Vaihtelua työhön median välityksellä rakennetta entistä laajemmin selkeyteen, katoaako - Yhteiskunnallinen vastuu kasvaa vastuuhenkilö? - Suvaitsevaisuuden - Voi olla kiire, työpaineet - Reaaliaikainen ja kasvattaminen - Muun työyhteisön tuki voi puuttua kokonaisvaltaisempi opintojen - Seurannan raskaus ja kirjaamiset seuraaminen mahdollistuu unohtuu sekä sekaantuuYHTEISKUNTA - Yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Yhteiskuntatakuu – - Byrokratian jäykkyys - Ammatillisen opetuksen koulutustakuu resurssien tehokkaampi - Koulutuksen räätälöinti yksilön käyttäminen tarpeet lähtökohtana - - Opiskelijoiden valmistuminen vahvuudet lähtökohtana ammattiin - työllistyminenVERKOSTOT - Oppija voi hyödyntää omia - Oppijoiden mukanaan tuomien verkostojaan oman oppimispolun verkostojen avulla myös rakentamiseen oppilaitoksen verkostot - Oppijat jakavat verkostojaan ja monipuolistuvat ja kasvavat löytävät opintojen aikana uusia kontakteja. Tällöin oppijalla on toimivat verkostot valmistuttuaan - Pajayhteistyö, kolmassektori - KummiyritystoimintaSOSIAALINEN - Kommunikointi ja tiedotus - Prosessit sirpaloituvat lukuisiinMEDIA paranevat eri sovelluksiin - Opittu tulee näkyväksi ja sen voi jakaa mm. töitä haettaessa - Oppija voi verkostoitua ammattilaisten kanssa mm. bloggaamalla - Oman polun erilaisuus tulee näkyväksi - Vertaisoppiminen - Monialainen yhteistyö helpottuu
  7. 7. HUOLTAJA/KOTI - Lapsen turvattu tulevaisuus - Saako huoltaja riittävästi tietoa: - Reaaliaikainen ja - Tieto ei kulje kotiin – tai kulkee - Kannustaminen Kertooko opiskelija todellisen kokonaisvaltaisempi opintojen hitaasi (liian myöhään) - Kodin ja koulun välinen yhteistyö tilanteen, ottaako opettaja yhteyttä seuraaminen mahdollistuu saa myönteisiä kokemuksia – entä kun opisk. yli 18v?MUU - Rahoitus rakenteet ja - Erilaiset Rahoitus ja resurssit virkaehtosopimukset eivät tue oppimismahdollisuudet - Oppilaitoksen rahoitus - Työssäoppimispaikkojen laatu (opiskelijamäärät) vaihtelee - Resurssien kompensointi nopeasti ja hitaasti valmistuvien opiskelijoiden välillä - Riittämättömät resurssit oppimisympäristön käyttöön - Resurssien puute - Säästötoimet vaikeuttavat mallikasta toteutusta OVTES - Opiskelijoiden loma-aikojen hyödyntäminen opiskelussa - Opettajan palkan maksun perusteena liikaa oppitunti (ohjaus ja suunnittelu korostuvat yksilöllisissä opintopoluissa) Lainsäädäntö ja käytänteet - Lainsäädäntö ei ajan tasalla kaikilta kohdin - Tiedonkulku - Koulutustakuun ja nuorisotakuun keskeneräisyys - Erilaisten oppimisympäristöjen käyttäminen vs. vakuutukset ym. - Opetustyön laadun varmistaminen - Kiirehditäänkö liikaa valmistumista, laadun kustannuksella (nuoret tarvitsevat aikaa ammatilliseen kasvuun ja identiteetin kehittymiseen).

×