Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESP Multiple Intelligence (MI) Survey

6,987 views

Published on

ESP Multiple Intelligence (MI) Survey

Published in: Education
  • Be the first to comment

ESP Multiple Intelligence (MI) Survey

  1. 1. /lbestrada 2015 Name: _________________________________________ Date: ___________________________ Year and Section : ________________________________________ MODYUL 2: TALENTO MO, TUKLASIN, KILALANIN AT PAUNLARIN! __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________ 1. Anong mga kataga ni Easy Ed Macaulay ang labis na nakatulong kay Bill Bradley upang magtagumpay?________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ 2. Ano ang nagtulak upang lalong magtagumpay si Bill Bradley? ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ 3. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng motibasyon sa pagtatagumpay ng isang tao? _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ 4. Ano ang iyong motibasyon sa pagsusumikap na mapaunlad at magamit nang mahusay ang iyong talento at kakayahan? ____________________________________________________________________________________________________________ Multiple Intelligences Survey Form (Copyright 1999 Walter McKenzie) Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Gabay ang legend sa ibaba, isulat sa espasyo sa sagutang papel ang bilang na naglalarawan sa iyongsarili.Magingtapatsa iyong sagot sa bawat bilang.Huwag kang mahihiya kungHindi (0) o Bihira (1) ang sagot mo sa ilang bilang. Unang Bahagi. Sagutan ang sumusunod na aytem ayon sa kaangkupan sa iyo.Isulatang bilang ng kaukulangpagpipilian. Legend: 4 - Palagi 3 - Madalas 2 - Paminsan-minsan 1 - Bihira 0 – Hindi ____ 1. Pinananatili kongmalinisatmaayos angakingmga gamit. ____ 2. Nasisiyahan akong magbasa ng iba’t ibang babasahin. ____ 3. Nakabubuo ako ng ideya sa pamamagitan ng isip. ____ 4. Madali akongmakasunod sa mga patterns. ____ 5. Nasisiyahan akonggumawa ng mga bagay sa pamamagitan ng akingmga kamay. ____ 6. Natututo ako nanglubos kapag nakikipag-ugnayan ako sa iba. ____ 7. May kamalayan ako sa akingmga paniniwalao pagpapahalagangmoral. ____ 8. Nasisiyahan akongpagsama-samahin angmga bagay batay sa kanilangpagkakatulad.
  2. 2. /lbestrada 2015 ____ 9. Malaki angnaitutulongsa akin kungangmga panuto ay i sa-isangipaliliwanag. ____ 10.Malaki angnaitutulongsa akingmemorya at pang-unawa kung inililista angmahahalagangbagay. ____ 11.Nasisiyahan akongmag-ayos ngsilid. ____ 12.Nabibigyang-pansin ko angtunog at ingay. ____ 13.Mahirap para sa akin ang umupo nang matagal sa loob ng mahabangoras. ____ 14.Mas masaya ako kapagmaramingkasama. ____. Higitna natututo ako kapagmalapitsa akingdamdamin angisangasignatura. ____ 16.Mahalaga sa akin angmga isyungekolohikal o pangkapaligiran. ____ 17.Madali para sa akin anglumutas ngmga suliranin. ____ 18.Nakikipag-ugnayan ako sa akingmga kaibigan sa pamamagitan ngsulat, e-mail, texting (cellphone),telepono at mga social network sites. ____ 19.Nasisiyahan akonggumamitng iba’tibanguri ng pamamaraangpansining. ____ 20.Madali para sa akin angsumunod sa wastong galaw. ____ 21.Gusto ko angmga larongpanlabas (outdoorgames). ____ 22.Higit na marami akong natututuhan sa pangkatangpag-aaral. ____ 23.Ang pagigingpatas (fair) ay mahalaga parasa akin. ____ 24.Ang klasipikasyon o pag-uuri ay nakatutulongupangmaunawaan ko ang mga bagong datos. ____ 25.Madali akongmainis sa mga taongburara. ____ 26.Ang mga word puzzles ay nakalilibang. ____ 27.Nag-eenjoy ako sa lahatnguri ng mga “entertainment media”. ____ 28.Nasisiyahan ako sa paglikhangmusika. ____ 29.Hiligko ang pagsasayaw. ____ 30.Mas natututo ako kung may kahalagahan saakin angisangasignatura. ____ 31.Madalas akongmagingpinuno ng pangkat sa amingmga magkakaibigan o magkakaklase. ____ 32.Nasisiyahan ako sa paggawa sa hardin. ____ 33.Madali sa akin ngpaglutas ngmga suliranin. ____ 34.Ang pagsulatay nakatutulongsa akin upangmatandaan atmaintindihan angitinuturo ngguro. ____ 35.Ang mga tsart,graphs,at mga talahanayan ay nakatutulongsa akin upangmaunawaan at maipaliwanagangmga datos. ____ 36.Nasisiyahan ako sa mga tula. ____ 37.Para sa akin,angpagpapakita atpagpaparanas ay mas mainamkaysa sapagpapaliwanaglamang. ____ 38.Mahalaga sa akin angpagigingparehas. ____ 39.Mas mahalaga sa akin angpakikipag-uganayan kaysasa pag-iisip. ____ 40.Naniniwala akongmahalagaangpangangalaga sa atingmga parkeat pambansangpasyalan. ____ 41.Masaya anglumutas ng mga “logic puzzles”. ____ 42.Hindi ako nagpapabaya sa pakikipag-uganayan sa akingmga kaibigan sa sulat,e-mail,o text. ____ 43.Ang music video ay mas nakapagpapaigtingngakinginteres sa isangkanta. ____ 44.Natatandaan ko ang mga bagay kapagnilalagyan ko ito ng ritmo. ____ 45.Ang paggawa ng mga bagay na likhangsiningay nakalilibangatnakapagpapalipas ngoras. ____ 46.Nakasisiyaangmga talk show sa radyo attelebisyon. ____ 47.Ang paggawa nang nag-iisaay produktibo rin na tulad ngpangkatang gawain. ____ 48.Mahalaga sa buhay ko ang mga hayop. ____ 49.Hindi ako makapagsisimulanggumawa ng takdang-aralin hangga’thindi nasasagotangakingmga tanong. ____ 50.Nasisiyahan akonggumawa ng liham. ____ 51.Nagdudulot sa akin nanglabis na kasiyahan angmga three dimensional puzzle. ____ 52.Mahirap mag-isip habangnanonood ngtelebisyon o nakikinigngradyo. ____ 53.Ang pagpapahayagsa pamamagitan ngsayaway magandangipakita sa publiko. ____ 54.Ako ay team player. ____ 55.Mahalagangmalaman ko kung bakitkailangan konggawin angisang bagay bago ko ito gawin. ____ 56.May pamaraan ng pagreresiklo sa amingbahay. ____ 57.Nakatutulong sa akin angpagpaplano upangmagtagumpay sa isanggawain. ____ 58.Nasisiyahan akongmaglaro ngmga salitatulad ng puns, anagrams at spoonerisms. ____ 59.Ang mga music video ay gumigisingngkaisipan. ____ 60.Nasisiyahan akongpakinggan angiba’tibanguri ngmusika. ____ 61.Nais kong magtrabaho na gamit angiba’t ibangkasangkapan. ____ 62.Hindi ko nais magtrabaho nangnag-iisa. ____ 63.Kapag naniniwalaako sa isangbagay,ibinibigay ko nangbuong- buo ang akingisip atlakas. ____ 64.Nasisiyahan akongmag-aral ng Biology,Botany at Zoology. ____ 65.Kasiya-siyapara saakin angmagtrabaho gamitang computer. ____ 66.Interesado akong matutuhan ang mga hiramna salita. ____ 67.Naaalalako angmga bagay kung ilalarawan ko ito sa akingisip. ____ 68.Ang mga musical ay higitna nakagaganyak kaysa mga drama. ____ 69.Aktibo ang akingpamamaraan ngpamumuhay. ____ 70.Masaya angpaglahok sa mga gawiang extra-curricular. ____ 71.Nais kong makilahok sa mga gawaingtumutulong sa kapwa. ____ 72.Mahabangoras angginugugol ko sa labasngbahay. ____ 73.Kailangangmay kabuluhan angisangbagay o gawain upangmagkaroon ako ng kasiyahan dito. ____ 74.Nais kong makilahok sa mga debate at pagsasalita saharap ngpubliko. ____ 75.Mahusay akong bumasa ng mga mapa atplano. ____ 76.Madali para sa akin na makaalaalangletra o liriko ngawitin. ____ 77.Higit akongnatututo kung ako mismo ang gagawa.
  3. 3. /lbestrada 2015 ____ 78.Binibigyang-pansin ko angmga isyungpanlipunan. ____ 79.Handa akongmagreklamo o lumagda ng petisyon upang iwasto angisangkamalian. ____ 80.Nasisiyahan akongmagtrabaho sa lugar na maraminghalaman. ____ 81.Mahalaga na alamko ang bahagingginagampanan ko sa kabuuan ngisangbagay. ____ 82.Nasisiyahan akongtalakayin angmga makabuluhangtanongtungkol sa buhay. ____ 83.Mahalaga sa akin angrelihiyon. ____ 84.Nasisiyahan akongmagmasid ngmga likhang-sining. ____ 85.Mahalaga sa akin angpagninilay atpagpapahinga. ____ 86.Nais ko ang maglakbay sa mga lugar na nakapagbibigay nginspirasyon. ____ 87.Nasisiyahan akongmagbasa ngisinulatngmga kilalangpilosopo. ____ 88.Mas madali para saakin angmatuto kung nakikita ko kung paano ito inilalapat sa buhay. ____ 89.Nakamamanghang isipin na sa daigdigay may iba pangnilikhangmay angkingtalino. ____ 90.Mahalaga sa akin na madama na ako ay kaugnay ng mga tao, ideya, at mga paniniwala. Pagkatapos nito ay kunin ang kabuuang bilang ng iyong sagot sa bawat hanay at isulat sa espasyo sa dulo. Halimbawa: Logical Mathematical: 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 = 26 Ngayon, balikan mo ang kabuuang resulta ng iyong mga sagot sa Multiple Intelligence Survey Form. Sagutin ang sumusunod na tanong sa likod ng papel: 1. Batay sa resulta, ano ang natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? 2. Naaayon ba sa iyong inaasahan ang iyong mga natuklasang kakayahan? Ipaliwanag. 3. Nasiyahan ka ba sa iyong natuklasan? Ipaliwanag. 4. Angkop ba sa kursong akademiko o teknikal-bokasyonal na nais mong pagaralan ang iyong angking kakayahan? 5. Bakit mahalaga ang kaalaman sa taglay mong mga talento at kakayahan?

×