เรียงความเรืองพลเมืองโลก      พลโลก หมายถึง ทุกคน ทุกบ้าน ทุกตําบล-อําเภอ และทุกประเทศชาติ ทุกชนเผ่า ทุกสี ผว ทุกชันวรรณะ ...
รัฐของแต่ละบุคคลหรื อชาวกรี ก เป็ นกลุ่ม. <อ้างอิง /> เป็ น ทมิฬกวี KaniyanPoongundran เขียนใน Purananuru , "พวกเราเมืองทั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรียงความเรื่องพลโลก

2,220 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรียงความเรื่องพลโลก

  1. 1. เรียงความเรืองพลเมืองโลก พลโลก หมายถึง ทุกคน ทุกบ้าน ทุกตําบล-อําเภอ และทุกประเทศชาติ ทุกชนเผ่า ทุกสี ผว ทุกชันวรรณะ ไม่มีแบ่งแยกนั นคือพลโลก เราทุกคนอยูในบ้านหลัง ิ ่เดียวกันนีเป็ นบ้านหลังใหญ่ มีฟ้าเป็ นพ่อ มีแผ่นดินเป็ นแม่ และมีทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติเป็ นญาติพีน้องของเรา แต่พวกเรากลับไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักพีน้องของตัวเอง มีจิตคิดเข่นฆ่าญาติร่วมสายโลหิ ตกันเองตลอดเวลา ทําไมจึงกล่าวเช่ นนัน ลองมาพิจารณาดู เริ มต้นจากการเกิดเมือเราจุติลงสู่ ครรภ์มารดา ท่านก็เริ มรับประทานอาหาร นํา หายใจเอาอากาศเข้าสู่ ร่างกาย โดยผ่านจากร่ างกายของมารดา ซึ งมีบิดาเป็ นผูบารุ งเลียงอีกทอดหนึง สิ งใดบ้างทีเรารับประทานลงไปหรื อสู ดอากาศหายใจเข้าไป ้ ํเชือมโยงจากธรรมชาติและพลโลกทังสิ น ท่านลองขึนไปบนเครื องบินแล้วมองลงมาท่านจะเห็นเส้นใยแห่ งชีวตทีเชือมโยงอยูบนพืนผิวโลกเฉกเช่นกับใยแมงมุมสานต่อ ิ ่กันไปตลอดครอบคลุมทัวโลกทังใบ ทุกอย่างล้วนเกียวเนืองและมีผลกระทบแก่กน ัและกันทังสิ น เมือมีชีวตอยูจะนัง เดิน ยืน นอนล้วนต้องสัมผัสกับแผ่นดิน อากาศ และ ิ ่นํา เป็ นกระแสคลืนต่อเนืองกันไปไม่หยุดและไม่มีทีสิ นสุ ด ทุกอย่างสัมผัสกันอย่างไม่มีช่องว่างแม้เพียงปลายเข็มลอดได้ พลเมืองโลกมีความหลากหลายของความหมายทีคล้ายกันมักหมายถึงคนทีไม่ยอมรับความคิดแบบดังเดิม ทางการเมือง ทีได้มาจากหน่วยงานระดับชาติ สัญชาติ .ชาติก่อนของความเชือมันนีสามารถพบได้ใน Diogenes จาก Sinope (ค. 412 BC) บิดาผูก่อตังของการเคลือนไหวถากถางในสมัยกรี กโบราณ จาก Diogenes จะกล่าวว่า "ถาม ้ว่าเขามาจากเขาตอบ: ฉันเป็ นพลเมืองของโลก (kosmopolitês)" นีเป็ นแนวคิดทีพืนทําลายเพราะพืนฐานทีกว้างทีสุ ดของตัวตนทางสังคมในกรี ซ ในช่วงเวลานันทังเมือง
  2. 2. รัฐของแต่ละบุคคลหรื อชาวกรี ก เป็ นกลุ่ม. <อ้างอิง /> เป็ น ทมิฬกวี KaniyanPoongundran เขียนใน Purananuru , "พวกเราเมืองทังหมดเป็ นหนึงในผูชายญาติ ้ทังหมดของเรา." ในปี ต่อมานักปรัชญาการเมือง Thomas Paine จะประกาศ "โลกคือประเทศของผมมนุษย์ทุกคนมีความพีน้องของฉันและทีจะทําดีเป็ นศาสนาของฉัน." Albert Einstein อธิบายตัวเองเป็ นพลเมืองโลกและสนับสนุ นความคิดตลอดชีวิตของเขา, ชือเสี ยงบอกว่า "ชาตินิยมเป็ นโรคเด็ก. มันเป็ นโรคหัดของมนุษยชาติ." โลกสัญชาติได้รับการส่ งเสริ มโดยคนทีแตกต่างจาก วอลเตอร์ครอนไคท์ พือ แกเดวิส ทีมีชีวตอยู่ 60 ปี เป็ น พลเมืองของประเทศไม่เพียงโลก เดวิสก่อตังขึน ผูมีอานาจเวิลด์ ิ ้ ํเซอร์วส ในวอชิงตันดีซีซึงปั ญหา หนังสื อเดินทางโลก (มักจะไม่ถือว่าหนังสื อเดินทาง ิทีถูกต้อง) เพือพลเมืองโลกในปี 1956 ฮิวห์เจ Schonfield ก่อตัง เครื อจักรภพของประชาชนทัวโลก รู ้จกกันในนาม ัในภายหลังโดยทีภาษา ชือ "Mondcivitan สาธารณรัฐ" ซึ งยังออกหนังสื อเดินทางให้โลก; มันลดลงหลังจากที 1980 โลกจะดํารงอยูได้ พลโลกต้องร่ วมมือกันรักษ์โลกสันติสุขจะดํารงอยูได้ ต้อง ่ ่อาศัยการพัฒนาการอยูร่วมกันหลายด้าน เช่น การติดต่อสื อสาร การแลกเปลียนทาง ่วัฒนธรรม การค้า และการร่ วมกิจกรรมในระดับนาๆ ชาติอืนๆ เช่น CCADพลโลกจะอยูร่วมโลกกันอย่างสันติสุขได้ ต้องเข้าใจ ยอมรับ และเรี ยนรู ้ ความเหมือนและ ่ความแตกต่างกันพลโลกมีความเหมือนและความแตกต่างกัน หลายด้าน เช่น สถานทีอยูอาศัย ภาษา ศาสนา ความเชือ วัฒนธรรม ภาษา ชีวตความเป็ นอยู่ ่ ิ

×