Document1

314 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Document1

  1. 1. ใบงานที1 แบบสํารวจของนางสาวศิริรักษ เรืองศักดิ์ ม.4/14 เลขที่ 4 ่ ขอมูลสวนตัว ชื่อ – สกุล นางสาวศิรรักษ เรืองศักดิ์ ชื่อเลน นุก ิ เกิดวันที่ 20 เดือน มิถนายน พ.ศ.2539 อายุ 15 ป หมูโลหิต บี (B) ุ ชื่อบิดา นายอินธนู เรืองศักดิ์ อาชีพ รับราชการ ชื่อมารดา นางเรณู เรืองศักดิ์ อาชีพ – สถานภาพของบิดา – มารดา เสียชีวิต ผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมาระดับชั้น ม.3 ไดผลการเรียน 3.22 ที่อยูปจจุบันบาเลขที่ 111/1 หมูที่ 7 ตําบล สันมหาพน อําเภอ แมแตง จังหวัด เชียงใหม รหัสไปรษณีย 50150 โทรศัพท 084-4181909 e – mail rakkaa_nookky @hotmail.com ปจจุบันพักอาศัยอยูกบ นา เกี่ยวเปน นา ั ดานสุภาพ น้ําหนัก 45 กิโลกรัม 158 เซนติเมตร โรคประจําตัว –
  2. 2. รูปบานของนักเรียนและแผนที่บาน
  3. 3. คําชี้แจง 1. ใหนักเรียนกรอกแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด1.1 ความสามารถพิเศษของนักเรียนคือ วาดภาพ รองเพลง1.2 วิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือ วิทยาศาสตร1.3 กีฬาที่ชอบมากที่สุดคือฟุตบอล 1.4 ประเภทของหนังสือที่นกเรียนชอบมากที่สุดคือ นวนิยาย ั 1.5 สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตคือ ประกวดรองเพลงไดอันดับ 2 1.6 ลักษณะเพื่อนที่นักเรียนชอบครูทมีลักษณะอยางไร เขาใจกัน เปนเพือนที่ดีตอกัน ี่ ่  1.7 นักเรียนชอบครูทมีลกษณะอยางไร ใจดี อารมณดี เขาใจนักเรียน ี่ ั 1.8สิ่งที่นกเรียนคิดวาตนเองควรปรับปรุงมากที่สุดไดแก การเรียน ั 1.9นักเรียนอยากใหโรงเรียนมีลักษณะอยางไร รมเย็น 1.10อนาคตนักเรียนอยากประกออาชีพ ตํารวจ, นักรอง 2.นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูโดยวิธีการใดมากที่สุดเรียงตามลําดับ15 แบบบรรยาย 13 แบบอภิปราย 12 แบบสรางแผนผังความคิด14 แบบใชคําถาม 8 แบบโครงงาน 7 แบบแสดงบทบาทสมมิ4 แบบทดลอง 1 กระบวนการกลุม  16 แบบรวมมือรวมใจ10 แบบระดมสมอง 3 ไปทัศนศึกษา 2 กระวนการแกปญหา9แบบสาธิต 11 กระบวนการสืบเสาะหาความรู
  4. 4. 3.ความตองการในการพัฒนาโปรดใสหมายเลขเรียงตามลําดับความสําคัญที่นกเรียนคิดวาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ั 3.1 สมรรถนะสําคัญ(2) 1. ความสามารในการสื่อสาร(3) 2. ความสามารถในการคิด(4) 3. ความสามารในการแกปญหา(1) 4. ความสามารในการใชทักษะในชีวต ิ(5) 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค(6) 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย (1) 2. สื่อสัตย สุจริต (4) 3. มีวินัย(7) 4. ใฝเรียนรู (2) 5. อยูอยางพอเพียง (3) 6. มุงมั่นในการทํางาน(8) 7. รักความเปนไทย (9) 8. มีจิตสาธารณะ (5) 9. กตัญูกตเวที
  5. 5. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนมา ไดแก- Microsoft Word- Microsoft Excel- Microsoft PowerPoint- อื่น ๆ Photoshopโปรแกรมที่ถนัด Microsoft Wordโปรแกรมทีอยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน Microsoft Excel ่มีเครื่องคอมพิวเตอรใชสวนตัวมีไมมีถามีคอมพิวเตอร ใชอนเทอรเน็ตดวยหรือไม ิใชไมใชความใฝฝนในอนาคตอยากเปนนักรองและนักดนตรี

×