พันธกิจสถานศึกษา <ul><li>1. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการมีคุณธรรมจริยธรร...
การเรียนรู้จากต้นตาลโตนด  โดยบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ <ul><li>การบูรณา...
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน การชั่ง การตวง การวัด การจัดกระทำข้อมูล
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศของต้นตาลโตนด ประโยชน์ของต้นตาลโตนด
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป . สงขลา เขต 1 การเรียนรู้จากต้นตาลโตนด โดยบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้...
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้บริบทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา <ul><li>การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย...
กระบวนการเรียนรู้ <ul><li>กิจกรรมภาคสนาม </li></ul><ul><li>กิจกรรมการสังเกต </li></ul><ul><li>กิจกรรมการสำรวจ </li></ul><u...
การวัดและประเมินผล <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>ด้านความรู้ </li></ul><ul><li>จากการสนทนา และตอบคำถามหรือ...
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ <ul><li>สื่อการเรียนรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของจริง เช่น ต้นตาลโตนด ลูกตาลโตนด </li>...
สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ต้นตาลโตนด <ul><li>สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการองค์ความรู้ลุ่มน้ำทะเลส...
คุณภาพผู้เรียนจากการเรียนรู้ต้นตาลโตนด <ul><li>ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย <...
ขอขอบคุณ <ul><li>ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นายสุเวคิน บุญฤทธิ์ </li></ul><ul><li>คณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ </li></ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานนำเสนอ (การจัดการเรียนรู้ต้นตาลโตนด)

2,772 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอ (การจัดการเรียนรู้ต้นตาลโตนด)

 1. 2. พันธกิจสถานศึกษา <ul><li>1. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการมีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี </li></ul><ul><li>2. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>3. บริการทางวิชาการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul>
 2. 3. การเรียนรู้จากต้นตาลโตนด โดยบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ <ul><li>การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้อื่นๆ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน การชั่ง การตวง การวัด การจัดกระทำข้อมูล </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้สุขศึกษา การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสืบค้นจากข้อมูลจากเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้ศิลปะ การนำเสนอข้อมูล การสำรวจจากการวาดภาพ </li></ul>
 3. 4. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน การชั่ง การตวง การวัด การจัดกระทำข้อมูล
 4. 5. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 5. 6. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 6. 7. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศของต้นตาลโตนด ประโยชน์ของต้นตาลโตนด
 7. 8. การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป . สงขลา เขต 1 การเรียนรู้จากต้นตาลโตนด โดยบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ <ul><li>1. โรงเรียนได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น ตามแบบตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ . ศ .2551 </li></ul><ul><li>2. โรงเรียนได้จัดทำตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง </li></ul>
 8. 9. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้บริบทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา <ul><li>การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยต้นตาลบ้านเรา </li></ul><ul><li>2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยรักษ์ทะเลสาบ </li></ul>
 9. 10. กระบวนการเรียนรู้ <ul><li>กิจกรรมภาคสนาม </li></ul><ul><li>กิจกรรมการสังเกต </li></ul><ul><li>กิจกรรมการสำรวจ </li></ul><ul><li>กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล </li></ul><ul><li>กิจกรรมการทดลอง </li></ul><ul><li>กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ </li></ul>
 10. 11. การวัดและประเมินผล <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>ด้านความรู้ </li></ul><ul><li>จากการสนทนา และตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็น </li></ul><ul><li>จากการปฏิบัติกิจกรรม </li></ul><ul><li>จากการทดลอง </li></ul><ul><li>ด้านทักษะกระบวนการ </li></ul><ul><li>ประเมินจากทักษะทางวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>ประเมินจากผลงาน </li></ul><ul><li>ด้านคุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการทำงาน </li></ul><ul><li>ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น </li></ul><ul><li>ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน </li></ul><ul><li>การอ่านจาการบันทึกความรู้ต่างๆ </li></ul><ul><li>การคิดวิเคราะห์ จากการวางแผนการทดลอง การสำรวจ การสัมภาษณ์ เป็นต้น </li></ul><ul><li>การเขียน สื่อความจากการบันทึกผลการทดลอง การบันทึกผลการสำรวจ การรายงานโครงงาน </li></ul>
 11. 12. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ <ul><li>สื่อการเรียนรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของจริง เช่น ต้นตาลโตนด ลูกตาลโตนด </li></ul><ul><li>แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล </li></ul>
 12. 13. สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ต้นตาลโตนด <ul><li>สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการองค์ความรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา </li></ul><ul><li>เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของลุ่น้ำทะเลสาบสงขลา </li></ul><ul><li>ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul><ul><li>มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ความมีเหตุผล และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>มีเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่มีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 13. 14. คุณภาพผู้เรียนจากการเรียนรู้ต้นตาลโตนด <ul><li>ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ผู้เรียนได้จัดทำโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li>ผู้เรียนได้รับการประเมินที่เน้นการนำความรู้มาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน </li></ul>
 14. 15. ขอขอบคุณ <ul><li>ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นายสุเวคิน บุญฤทธิ์ </li></ul><ul><li>คณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ </li></ul><ul><li>ขอขอบใจนักเรียน ในโครงการคอมพิวเตอร์พกพาทุกคน </li></ul>

×