Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1413700889 chapter 8

งานกลุ่มบทที่ 8

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1413700889 chapter 8

 1. 1. CHAPTER8:การผลิตสื่อ กราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
 2. 2. สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning) ในคาบเรียนนี้นักศึกษาได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวัสดุกราฟิก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาอยู่ที่คลินิก รับปรึกษาปัญหาการผลิตสื่อ ซึ่งในวันนี้ก็มีคุณครู 5 คน เข้ามาปรึกษากับคุณ ซึ่งประกอบด้วย คุณครูแดน ต้องการนาเสนอเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป และเนื้อหามีความ เป็นนามธรรม ซึ่งครูแดนต้องการให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องที่สอน และช่วยในการสรุปเนื้อหาที่สอน คุณครูรุท เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และในการสอนวันนี้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจถึง ระบบการทางานของระบบการทางานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. 3. คุณครูอั้ม เป็นครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะต้องทาหน้าที่การสรุปสถิติจานวน นักเรียนทุกระดับชั้น(ม.1 - ม.6) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อแสดงให้บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทั่วไปทราบ คุณครูพอลล่า เป็นครูที่สอนในระดับอนุบาล ซึ่งต้องการเร้าความสนใจของนักเรียนให้ นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดจินตนาการ คุณครูศรราม เป็นครูฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนหันมา เล่นกีฬา และให้นักเรียนห่างไกลยาเสพย์ติด ภารกิจ 1. เลือกสื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสมการลักษณะความต้องการของคุณครูแต่ละคน พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกและคุณลักษณะของวัสดุกราฟิกที่สาคัญที่เลือกใช้ 2. ออกแบบการนาเสนอข้อมูล โดยใช้คุณลักษณะของวัสดุกราฟิกที่สอดคล้องกับ เนื้อหาวิชาในสาระการเรียนรู้วิชาเอกของคุณ
 4. 4. 1. เลือกสื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสมการลักษณะความต้องการของคุณครูแต่ละคน พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกและคุณลักษณะของวัสดุกราฟิกที่สาคัญที่เลือกใช้
 5. 5. • คุณครูแดน ต้องการนาเสนอเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป และเนื้อหามีความเป็นนามธรรม ซึ่งครูแดนต้องการให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด (Concept) สื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสม: แผนภูมิแบบต้นไม้และลาธาร เป็นแผนภูมิที่นาเสนอเรื่องราวที่เป็นภาพรวม หรือความคิด รวบยอด หรือต้นกาเนิดที่สามารถแยกย่อยออกไปหรือแตกสาขาออกไปเหมือนต้นไม้ ส่วนแบบลาธารเป็นการแสดงเนื้อหาที่ให้เห็นส่วนย่อยหลายสาขาที่แยกออกจากต้นกาเนิดเดียวกัน ดัง ตัวอย่าง แผนภูมิแบบต้นไม้ แผนภูมิแบบลาธาร
 6. 6. • คุณครูรุท เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และในการสอนวันนี้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจถึงระบบการ ทางานของระบบการทางานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสม: แผนภาพเป็นภาพลายเส้นหรือทัศนสัญลักษณ์ที่แสดงเค้าโรงของวัตถุ โครงสร้างที่สาคัญของสิ่งที่เราจะอธิบายให้ง่ายขึ้น แผนภาพสื่อความหมายได้ดี การใช้แผนภาพถ้าใช้คู่ กับของจริงจะทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 7. 7. • คุณครูอั้ม เป็นครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะต้องทาหน้าที่การสรุปสถิติจานวนนักเรียนทุก ระดับชั้น(ม.1 - ม.6) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคการศึกษา สื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสม: แผนสถิติเป็นแผนภูมิที่เหมาะกับเนื้อหาที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง จานวน ตัวเลขของสิ่งต่างๆ
 8. 8. • คุณครูพอลล่า เป็นครูที่สอนในระดับอนุบาล ซึ่งต้องการเร้าความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิด ความสนุกสนานและเกิดจินตนาการ สื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสม: การ์ตูน เป็นภาพลายเส้น ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ของเรื่องราวต่างๆตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของผู้วาดซึ่งเป็นการล้อเลียนแสดงอารมณ์ขัน โดยทั่วไป การ์ตูนอาจทาให้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของความเป็นของสิ่งนั้นๆ มากบ้างน้อยบ้าง เพื่อให้ดูแล้วเกิด ความสนใจ และความสนุกสนาน ภาพการ์ตูนส่วนใหญ่จึงเป็นภาพที่เขียนง่ายๆ ปัจจุบันการ์ตูนเป็นที่นิยมใช้กันมากในการสื่อความหมาย เพราะการ์ตูนเป็นสื่อที่เหมาะสาหรับ ถ่ายทอดความคิด ทั้งในด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 9. 9. • คุณครูศรราม เป็นครูฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬา และให้นักเรียนห่างไกลยาเสพย์ติด สื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสม: ภาพโฆษณา เป็นการออกแบบซึ่งประกอบด้วย ภาพ ข้อความ หรือ เรื่องราว จุดมุ่งหมายของภาพโฆษณา คือเพื่อกระตุ้นให้ ผู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามจุดประสงค์ของ ภาพโฆษณา นั้นๆ อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ตาม
 10. 10. 2. ออกแบบการนาเสนอข้อมูล โดยใช้คุณลักษณะของวัสดุกราฟิกที่สอดคล้องกับ เนื้อหาวิชาในสาระการเรียนรู้วิชาเอกของคุณ
 11. 11. ในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิธีการสอนของครูก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้ ผู้เรียนมีความสนใจ ที่จะเรียนรู้ สื่อการเรียนและสื่อการสอนก็เช่นกัน ถ้าหากเลือก วิธีการเสนอข้อมูลที่มีความน่าสนใจ และมีความสวยงามแปลกใหม่ ส่วนนี้ก็จะ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ และหากออกแบบ การนาเสนอข้อมูลได้ตรง กับความสามารถของผู้เรียน ก็จะทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตัวอย่างของการ นาเสนอข้อมูล เช่น แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ วงกลม แผนภูมิองค์กร เป็นต้น
 12. 12. เช่น เรื่อง สถิติและข้อมูล
 13. 13. CHAPTER 8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน จัดทาโดย นายพงพูวิศ สุขรี่ 563050110-5 นายศรายุทธ ลูกอินทร์ 563050389-8 นายศิริ ศิริภิรมย์ 563050392-9 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×