SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
          โรงเรียนบ้านตึก
สานักงานเขตพึ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
           จัดทาโดย
        เด็กชายสิทธินนท์ สารราช
        เด็กชายกันทรากร ระวังภ้ย
      เด็กหญิงกรรภิรมย์ สุวรรณสาร
         เด็กหญิงจิรัชญา บุญมา
       อาจารย์ที่ปรึกษา : นายนคร ทองอินทร์
หลักธรรมสาคัญ - การปลูกจิตสานึกให้ถึงแก่นความดี

  พระราชดารัส    - การทางานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็น
  สาคัญแม้นจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสาเร็จจะเป็น
  ประจักษ์ที่มนคง
        ั่
  สภาพปัญหา จากการสารวจพบว่า บริเวณโรงเรียนตามสนาม
  หญ้า ถนนหน้าอาคารเรียน โรงอาหารใต้ถุนอาคารเรียน มีเศษขยะทิ้ง
  เกลื่อนกลาดจานวนมากดูไม่สวยงาม และสภาพห้องน้ามีกลิ่นเหม็น
  สกปรก ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่พวกเรานักเรียนควรสร้างจิตสานึก
  ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นกลุ่มจิตอาสาจึงได้ทาโครงงานนี้ขึ้น
  เพื่อปลุกจิตสานึกเพื่อนนักเรียนให้ร่วมมือกันกาจัดขยะให้ลดลงและทา
  ห้องน้าให้สะอาดน่าใช้0
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านตึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  จานวน 147 คน
การดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนเขียนโครงงาน
2. เสนอโครงงานกับครูที่ปรึกษา
3. กิจกรรมที่ใช้ดาเนินงาน
4. แบ่งงานรับผิดชอบ
1.ประชุมการวางแผนโครงงาน
2.เสนอโครงงานกับครูที่ปรึกษา
3.กิจกรรมที่ใช้ดาเนินงาน
 รักษาความสะอาดบริเวณสนาม
 รักษาความสะอาดบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 1

 รักษาความสะอาดบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 2

 รักษาความสะอาดบริเวณห้องน้าและโรงอาหาร

 รักษาความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์

 รักษาความสะอาดบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน
4.แบ่งงานรับผิดชอบงานดังนี้

 นักเรียนชั้น ป. 1  รับผิดชอบบริเวณสนาม
 นักเรียนชั้น ป. 2  รับผิดชอบบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 1
 นักเรียนชั้น ป. 3  รับผิดชอบบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 2
 นักเรียนชั้น ป. 4  รับผิดชอบบริเวณห้องน้าและโรงอาหาร
 นักเรียนชั้น ป. 5  รับผิดชอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์
 นักเรียนชั้น ป. 6  รับผิดชอบบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน
ผลที่เกิดขึ้น

  นักเรียนในโรงเรียนทุกคนร่วมใจไม่ทิ้งขยะบริเวณโรงเรียน ทุกคนต่างมี
  จิตอาสาช่วยกันเก็บขยะและทาความสะอาดสถานที่ที่รับผิดชอบ ทาให้
  บริเวณต่างๆ ของโรงเรียนสะอาด      ขึ้นมากอยู่ในเกณฑ์ ดีมากทุก
  ที่ จนดูเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่ อีกทั้งบริเวณห้องน้าก็ได้มีการประดับ
  ตกแต่งปลูกต้นไม้ทั้งไม้ประดับและไม้ดอก สมุนไพรดูดกลิ่น ทาให้
  ห้องน้าสะอาดขึ้นกว่าเดิมอยู่ในเกณฑ์ดมาก จนได้รบรางวัลเหรียญทอง
                     ี     ั
  จากการประกวดของคณะกรรมการเครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง
   ปีการศึกษา 2554
ป.1 เริ่มปฏิบัติงาน
ป. 2 -3 ช่วยกัน
ทาไมมันรกจัง ว๊ะ
เขต ป. 4 เหม็นจังเลย
เป็นไงครับ
เหนื่อยจัง พักผ่อนก่อนนะ
ช่วยกันหน่อย
ครูขอร่วมโครงงานด้วยคน
ตรงนี้อีกนิดหนึ่ง
สะอาดไหมครับ
ผลของทุกคนที่มีจิตอาสา
แกไม่มีจิตอาสาเหรอ เจอกันหน่อย

More Related Content

What's hot

12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้มmahaoath พระมหาโอ๊ท
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้าNoTe Tumrong
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นอนุชา โคยะทา
 
โครงงานสวมหมวกนิรภัย
โครงงานสวมหมวกนิรภัยโครงงานสวมหมวกนิรภัย
โครงงานสวมหมวกนิรภัยpanadda kingkaew
 
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)Iam Champooh
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงพัน พัน
 
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์พัน พัน
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfssuser6a0d4f
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงานTiwapon Wiset
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัน พัน
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนโครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนNatthawut Sutthi
 
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วมพัน พัน
 
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขN'Pop Intrara
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
 
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้Sutthiluck Kaewboonrurn
 

What's hot (20)

12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
 
Keydesign
KeydesignKeydesign
Keydesign
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
 
โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
 
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้า
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 
โครงงานสวมหมวกนิรภัย
โครงงานสวมหมวกนิรภัยโครงงานสวมหมวกนิรภัย
โครงงานสวมหมวกนิรภัย
 
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
 
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนโครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
 
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
 
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
 

Viewers also liked

โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียนโครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียนJar 'zzJuratip
 
เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมMark Siwadol
 
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนmadechada
 
โครงการ การออม
โครงการ การออมโครงการ การออม
โครงการ การออมzeenwine
 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์Tanakorn Pansupa
 
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัน พัน
 
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)Nomjeab Nook
 
โครงงานคณิตศาสตร์ มุม
โครงงานคณิตศาสตร์ มุมโครงงานคณิตศาสตร์ มุม
โครงงานคณิตศาสตร์ มุมchanaruk
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานJipss JJ
 
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...พิทักษ์ ทวี
 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้thanapisit marakul na ayudhya
 
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมจตุรพล ชานันโท
 

Viewers also liked (12)

โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียนโครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
 
เค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอม
 
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
 
โครงการ การออม
โครงการ การออมโครงการ การออม
โครงการ การออม
 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
 
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
 
โครงงานคณิตศาสตร์ มุม
โครงงานคณิตศาสตร์ มุมโครงงานคณิตศาสตร์ มุม
โครงงานคณิตศาสตร์ มุม
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เ...
 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
 
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
 

Similar to ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับโครงงานจิตอาสา พาสะอาด

จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9Suwakhon Phus
 
โครงงานใบงานที่ 9-16
โครงงานใบงานที่ 9-16โครงงานใบงานที่ 9-16
โครงงานใบงานที่ 9-16Suriyawaranya Asatthasonthi
 
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
 
ใบงานท 2-8
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8noeiinoii
 
Panpattana
PanpattanaPanpattana
Panpattanasakeenan
 
ความรู้สู่ชุมชน
ความรู้สู่ชุมชนความรู้สู่ชุมชน
ความรู้สู่ชุมชนAnchalee Tanphet
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okDhanee Chant
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559Sriwijit Kerdwan
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4tassanee chaicharoen
 
รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256Suwannee Pun
 

Similar to ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับโครงงานจิตอาสา พาสะอาด (20)

krongkan
krongkankrongkan
krongkan
 
จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9
 
Cas 11 1
Cas 11 1Cas 11 1
Cas 11 1
 
โครงงานใบงานที่ 9-16
โครงงานใบงานที่ 9-16โครงงานใบงานที่ 9-16
โครงงานใบงานที่ 9-16
 
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
 
จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 9
 
ใบงานท 2-8
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
Panpattana
PanpattanaPanpattana
Panpattana
 
ใบงาน2 8
ใบงาน2 8ใบงาน2 8
ใบงาน2 8
 
ความรู้สู่ชุมชน
ความรู้สู่ชุมชนความรู้สู่ชุมชน
ความรู้สู่ชุมชน
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเนินพยอม2559
 
ใบงาน
ใบงานใบงาน
ใบงาน
 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
รายชื่อสมาชิกกลุ่มรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
 
ด้านที่ 1
ด้านที่ 1ด้านที่ 1
ด้านที่ 1
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 4
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
 
รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256
 
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับโครงงานจิตอาสา พาสะอาด