บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<ul><li>ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเฉพาะสาขา </li></ul><ul><li>แนะนำการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ </li></ul><ul><l...
<ul><li>สิทธิการยืม 19  รายการ </li></ul><ul><li>หนังสือทั่วไป ยืมได้ 15 วัน </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย ...
<ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service) หมายถึง เป็นการบริการที่ห้องสม...
<ul><li>URL---> http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 06 _meeting.php </li></ul>บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ( Gr...
<ul><li>บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร็เน็ต ได้แก่ <...
<ul><li>สถานที่ตั้ง ( Station) ห้องบริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามอัธยาศัย ( SDL ROOM: Self – Directed Learning) ตั้งอยู...
ฐานข้อมูล  WebOPAC,E-Journals,E-Database,E-Book,E-Clipping
<ul><li>เป็นบริการที่ช่วยตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้บริการทำสำเนาเอกสารที่ได...
<ul><li>บริการโสตทัศนวัสดุ เป็นบริการหนึ่งที่หอสมุดกลางจัดไว้ที่ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร 1 โสตทัศนวัสดุที่ใ...
<ul><li>บริการ Login to “My Account” in the library catalog to: คือ </li></ul><ul><li>ยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ ( Renew...
<ul><li>URL ---> http://www.library.kku.ac.th/library/service.php </li></ul>บริการอื่นๆ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานนำเสนอ1.1

784 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานนำเสนอ1.1

 1. 1. บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. <ul><li>ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเฉพาะสาขา </li></ul><ul><li>แนะนำการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ </li></ul><ul><li>แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย </li></ul><ul><li>แนะนำการผลิตตำรา / งานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ </li></ul><ul><li>http://www.library.kku.ac.th/library/service/04_ref.php </li></ul>บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ( Reference and Research Service )
 3. 3. <ul><li>สิทธิการยืม 19 รายการ </li></ul><ul><li>หนังสือทั่วไป ยืมได้ 15 วัน </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย ยืมได้ 7 วัน </li></ul><ul><li>สื่อโสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 7 วัน </li></ul><ul><li>วารสารฉบับย้อนหลังเล่มปลีก ยืมได้ 1 วัน </li></ul><ul><li>* อัตราค่าปรับเกินกำหนดส่ง 5 บาท / วัน / เล่ม </li></ul>บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ ( Library Policy )
 4. 4. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service) หมายถึง เป็นการบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม ( Lending Library) และห้องสมุดผู้ขอยืม ( Borrowing Library) </li></ul><ul><li>ลักษณะการให้บริการ </li></ul><ul><li>การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>URL ----> http://www.library.kku.ac.th/web/service/07_ill.php </li></ul>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service)
 5. 5. <ul><li>URL---> http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 06 _meeting.php </li></ul>บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ( Group study Room Service )
 6. 6. <ul><li>บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร็เน็ต ได้แก่ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูล e-Database </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูล Matichon e-Library </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา </li></ul><ul><li>แหล่งสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์อื่นๆ เรียนรู้ตามอัธยาศัย </li></ul><ul><li>บริการสืบค้นฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM (KKU Network) </li></ul><ul><li>2. บริการพิมพ์ผลข้อมูล อัตราค่าพิมพ์ผลข้อมูลขาว - ดำ แผ่นละ 2 บาท ( จำหน่ายในรูปของคูปอง ชุดละ 20 บาท สามารถพิมพ์ได้ 10 แผ่น ) </li></ul><ul><li>URL ----> http://www.library.kku.ac.th/web/service/20_it.php </li></ul>บริการห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Room Service )
 7. 7. <ul><li>สถานที่ตั้ง ( Station) ห้องบริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามอัธยาศัย ( SDL ROOM: Self – Directed Learning) ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ชั้นที่ 3 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ </li></ul><ul><li>ห้อง SDL มีบริการ ดังต่อไปนี้ 1. การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยค้นคว้า 24 เครื่อง 2. บริการหูฟังเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. การบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ขาวดำ - สี 4. การบริการห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยกลุ่มย่อย 4 ห้อง 5. การบริการเครื่องฉาย Projector 6. การบริการเครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง 7. การบริหารจัดการคูปองสำหรับพิมพ์งาน 8. บริการเครือข่าย Wireless LAN 9. โต๊ะนั่งอ่านหนังสือและเขียนรายงาน </li></ul><ul><li>URL ----> http://www.library.kku.ac.th/web/service/22_sdl.php </li></ul>ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามอัธยาศัย ( SDL Room : Self- Directed Learning Room )
 8. 8. ฐานข้อมูล WebOPAC,E-Journals,E-Database,E-Book,E-Clipping
 9. 9. <ul><li>เป็นบริการที่ช่วยตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้บริการทำสำเนาเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาได้ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การให้บริการ 1. เพื่อการอ้างอิงของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร 2. เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทางวิชาการ </li></ul><ul><li>สถานที่ติต่อขอใช้บริการ : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ ( สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) โทร . 0-4320-2409 ต่อ 118 ( ภายใน มข .) 12107 -9 ต่อ 118 email : bwanch@kku.ac.th </li></ul><ul><li>http://www.archive.kku.ac.th </li></ul>บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. 10. <ul><li>บริการโสตทัศนวัสดุ เป็นบริการหนึ่งที่หอสมุดกลางจัดไว้ที่ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร 1 โสตทัศนวัสดุที่ให้บริการได้แก่ แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผ่นภาพเลื่อน ( สไลด์ ) ซีดี - รอม และวิดีโอซีดี เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถยืมโสตทัศนวัสดุได้รวมกันครั้งละไม่เกิน 5 รายการ นาน 7 วัน นอกจากนี้ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ยังให้บริการฟังเทปเสียง บริการเครื่องฉายสไลด์ บริการเครื่องดูวิดีทัศน์ บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม / ไมโครฟิช บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการหูฟังสำหรับดูเคเบิลทีวี อีกด้วย </li></ul>บริการโสตทัศนศึกษา
 11. 11. <ul><li>บริการ Login to “My Account” in the library catalog to: คือ </li></ul><ul><li>ยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ ( Renew books online) </li></ul><ul><li>ตรวจสอบประวัติการยืมคืน (Keep your reading history) </li></ul><ul><li>จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Manage your holds) </li></ul>Login to “My Account” in the library Catalog to:
 12. 12. <ul><li>URL ---> http://www.library.kku.ac.th/library/service.php </li></ul>บริการอื่นๆ
 13. 13. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณค่ะ

×