<ul><li>ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ </li></ul><ul><li>9011...
วัตถุประสงค์ของบท <ul><li>เพื่อนำเข้าสู่การเรียนในบทต่อไปเรื่องกระบวนการผลิตพืช </li></ul><ul><li>เพื่อให้ นศ . ได้ทราบแล...
แผนการสอน <ul><li>แนะนำการเรียนและเนื้อหาที่จะสอน ประมาณ 5 นาที แล้วสอนตาม slide 1- 20 ประมาณ 45 นาที </li></ul><ul...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสว่า <ul><li>เกษตรกรรมนี้ หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้น ขอให้...
ประชากรภาคการเกษตร  <ul><li>จำนวน ประชากร 35.9 ล้านคน </li></ul><ul><li>คิดเป็น 62.5 % ของประชากรทั้งประเทศ </li></u...
การผลิตพืช <ul><li>ทดแทนการนำเข้า วัตถุดิบ และ แปรรูป </li></ul><ul><li>ส่งออกวัตถุดิบ และ แปรรูป </li></ul><ul><li>เพื่อ...
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาชาติ <ul><li>สาขาเกษตรกรรม </li></ul><ul><li>สาขาอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>การค้า </li></...
แนวโน้มการผลิตปี พ . ศ . 2531-41 <ul><li>ปี 2531 2535 2536 2540 2341 </li></ul><ul><li>เกษตรกรรม </li></ul><ul><li>อุตสาหก...
ภาวะการณ์ผลิตภาคการเกษตร ปี 2544 และแนวโน้ม 2545 <ul><li>สาขาการผลิต 2544 2545 </li></ul><ul><li>สาขาพืช + 2.13 </li></ul>...
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ <ul><li>พิจารณาจากพื้นที่ใช้ในการผลิต </li></ul><ul><li>พิจารณาจากมูลค่าของผลผลิต </li></ul...
สินค้าพืชเกษตรส่งออก ปี 2540 <ul><li>ชนิด มูลค่า ( ล้านบาท ) แนวโน้ม </li></ul><ul><li>ข้าว 65,088.1  เพิ่มขึ้น  </l...
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร <ul><li>ภาค  เนื้อที่ทั้งหมด  ป่าไม้ เกษตรกรรม  ขนาดการถือครอง  </li></ul><ul><li> ( x 1...
ชนิดของการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตพืช <ul><li>ภาค  อิสาน  เหนือ กลาง ใต้  รวม </li></ul><ul><li>ที่อยู่อาศัย 1,252.7   ...
ชนิดนาข้าว <ul><li>ที่นา  เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ )  ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ข...
ชนิดพืชไร่ <ul><li>พืชไร่ เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ )  ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ข้า...
ชนิดพืชยืนต้น <ul><li>พืชยืนต้น เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ )  ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><l...
ชนิดพืชปลูก ( ไม้ผล ) <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่  ผลผลิต </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>...
ข้อมูลเศรษฐกิจไม้ผลไทยปี 2540 <ul><li>ผลไม้ พื้นที่ ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตัน ) ส่งออก ( ล้านบาท ) </li></ul><ul><li>ลำใย  2...
ชนิดพืชผัก เครื่องเทศ <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ ผลผลิต </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>แต...
ชนิดพืชปลูก ( ไม้ดอก ไม้ประดับ ) <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ปลูก ผลผลิต </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </...
การเลือกชนิดพืชปลูก <ul><li>พื้นที่ </li></ul><ul><li>การส่งเสริม ของรัฐ และเอกชน </li></ul><ul><li>ความต้องการอาหาร </li>...
การผลิตพืชในภาคใต้ <ul><li>พืชยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ โกโก้ </li></ul><ul><li>ไม้ผล ทุเรียน ลองกอง มังคุด ...
ที่นา <ul><li>หน่วยงาน </li></ul><ul><li>IRRI (International rice research institute) </li></ul><ul><li>สถาบันวิจัยข้าว ก...
ที่พืชไร่ <ul><li>สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>ดินดอน ไม่มีน้ำขัง </li></ul><ul><li>ฝนช่วงสั้น </li></ul><u...
 
ไม้ผล <ul><li>สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>ฝนตกสม่ำเสมอ </li></ul><ul><li>มีช่วง หนาว หรือ แล้ง เพื่อกระตุ้...
พืชยืนต้น <ul><li>หน่วยงาน </li></ul><ul><li>สถาบันวิจัยยาง & สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร </li></ul>สภาพพื้นที่ ...
ไม้ดอกไม้ประดับ <ul><li>ชนิดพืช </li></ul><ul><li>ไม้ดอก กล้วยไม้ กุหลาบ </li></ul><ul><li>ไม้ประดับ เฟิร์น เฟื่องฟ้า </...
 
ผักและเครื่องเทศ <ul><li>ชนิดพืช </li></ul><ul><li>ผักกินใบ & ต้น </li></ul>หน่วยงาน AVRDC สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ...
 
ฉาย VCD เรื่อง การปลูกถั่วเหลือง ให้นักศึกษาฝึกการจด คำหลัก หรือทำ mind map  ความรู้ที่ได้จากการดู VCD ซักถาม และ ท...
การตลาด กระบวนการผลิตพืช <ul><li>สภาพแวดล้อม ดิน ภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิตอื่น เศรษฐ - สังคม </li></ul><ul><li>พันธุกรรมพื...
ขั้นตอนการผลิตพืช <ul><li>วิธีการปฏิบัติ นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอก ผัก </li></ul><ul><li>วัสดุปลูก </li></ul><ul><...
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและการผลิตพืช <ul><li>กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ </li></ul><ul><ul><li>สถาบันวิจัยพืชสว...
ปัจจุบัน และ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ???? เราต้องร่วมกันเรียนรู้และกำหนด
ความยั่งยืนของการกสิกรรม ( Sustainable of crop production) <ul><li>ความยั่งยืนในผลผลิต ( Production sustainable) </li></u...
กรอบนโยบายในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน <ul><li>ถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>จัดรูปแบบและโครงสร้างชุมชน เครือข่าย ...
ลักษณะการผลิตของเกษตรกรไทย <ul><li>กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ผลิตเพื่อการบริโภค ( เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเอง ) </li></ul><...
Good Agricultural Practices (G.A.P.) <ul><li>กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่สร้างข้อกำหนดหรือข้อจำ...
หลักการเบื้องต้นในการผลิตผักและผลไม้สด คุณภาพตามระบบ GAP ด้านลดอันตรายจาก จุลินทรีย์และเชื้อโรคต่าง ๆ <ul><li>การป้องกัน...
ข้อมูลใน website ที่น่าสนใจ Http://158.108.51.130/neweto/e-book/ <ul><li>กรมส่งเสริมการเกษตร </li></ul><ul><li>กรมวิชากา...
ทุกส่วนของ พืช ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ใบ ลำต้น ดอก ผล หรือราก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารัก...
ยางพารา แม้ฝรั่งยังอยากมาเรียนรู้ แล้วทำไมเราจะไม่อยากรู้
ปฏิรูปการสอนและการเรียนรู้ วิชา 510-111 <ul><li>ในชั้นเรียน  : บรรยาย ( กระดาน แผ่นใส ฉายสไลด์ power point ฯลฯ )  ...
จัดมุมเรียนรู้ <ul><li>มีกล่องหนังสือที่แนะนำให้อ่านนอกห้อง และเพื่อใช้ทำรายงาน ( ขอบริจาคจากอาจารย์ ) เพื่อให้ นศ . ได...
บัตรความรู้ <ul><li>เพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ที่ครบทั้ง สุ จิ ปุ และลิ </li></ul><ul><li>กติกา  : นศ . เลือกหาความรู้ใน...
บัตรความรู้ <ul><li>เพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ที่ครบทั้ง สุ จิ ปุ และลิ </li></ul><ul><li>กติกา  : นศ . เลือกหาความรู้ใน...
ทำใม ??? <ul><li>เพิ่มความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ และพยายามเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>เกิดปัญญาจากกิจกรร...
สรุปแบบสอบถามกลุ่ม 01 <ul><li> section 01 02  </li></ul><ul><li>ตอบมา ( ชุด ) 116  125 </li></ul><ul><li>แบบการเรีย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การผลิตพืชในประเทศไทย

5,214 views

Published on

เอกสารประกอบการเรียนรู้การผลิตพืชในประเทศไทย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การผลิตพืชในประเทศไทย

 1. 1. <ul><li>ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ </li></ul><ul><li>90112 </li></ul>ประวิตร โสภโณดร และ วิจิตต์ วรรณชิต การผลิตพืชในประเทศไทย
 2. 2. วัตถุประสงค์ของบท <ul><li>เพื่อนำเข้าสู่การเรียนในบทต่อไปเรื่องกระบวนการผลิตพืช </li></ul><ul><li>เพื่อให้ นศ . ได้ทราบและเข้าใจระบบการผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและส่งเสริมการผลิตพืช </li></ul><ul><li>เพื่อให้ทราบแนวโน้มในการผลิตพืชของประเทศในอนาคต </li></ul>
 3. 3. แผนการสอน <ul><li>แนะนำการเรียนและเนื้อหาที่จะสอน ประมาณ 5 นาที แล้วสอนตาม slide 1- 20 ประมาณ 45 นาที </li></ul><ul><li>สอนตาม slide 21 - 30 ประมาณ 30 นาที ดู VCD ประมาณ 20 นาที </li></ul><ul><li>สอนตาม slide 32- 44 ประมาณ 40 นาที สรุป ถาม ตอบ และ quiz ประมาณ 10 นาที </li></ul>
 4. 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสว่า <ul><li>เกษตรกรรมนี้ หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้น ขอให้ปฏิบัติ ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว </li></ul>
 5. 5. ประชากรภาคการเกษตร <ul><li>จำนวน ประชากร 35.9 ล้านคน </li></ul><ul><li>คิดเป็น 62.5 % ของประชากรทั้งประเทศ </li></ul><ul><li>จำนวนครัวเรือน 5.24 ล้าน ครัวเรือน </li></ul>
 6. 6. การผลิตพืช <ul><li>ทดแทนการนำเข้า วัตถุดิบ และ แปรรูป </li></ul><ul><li>ส่งออกวัตถุดิบ และ แปรรูป </li></ul><ul><li>เพื่อการบริโภคในครัวเรือน </li></ul>
 7. 7. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาชาติ <ul><li>สาขาเกษตรกรรม </li></ul><ul><li>สาขาอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>การค้า </li></ul><ul><li>การบริการ </li></ul>สาเหตุ ภาวะเศรษฐกิจไทยและโลก นโยบายรัฐ การขยายตัวของชุมชน การศึกษา การพัฒนาของโลก 2540 2544
 8. 8. แนวโน้มการผลิตปี พ . ศ . 2531-41 <ul><li>ปี 2531 2535 2536 2540 2341 </li></ul><ul><li>เกษตรกรรม </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>บริการ </li></ul><ul><li>การค้า </li></ul>
 9. 9. ภาวะการณ์ผลิตภาคการเกษตร ปี 2544 และแนวโน้ม 2545 <ul><li>สาขาการผลิต 2544 2545 </li></ul><ul><li>สาขาพืช + 2.13 </li></ul><ul><li>สาขาปศุสัตว์ + 4.32 </li></ul><ul><li>สาขาประมง + 0.51 </li></ul><ul><li>สาขาป่าไม้ - 7.40 </li></ul><ul><li>สาขาบริการทางเกษตร +2.28 </li></ul><ul><li>สาขาแปรรูปอย่างง่าย + 2.67 </li></ul>1.56
 10. 10. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ <ul><li>พิจารณาจากพื้นที่ใช้ในการผลิต </li></ul><ul><li>พิจารณาจากมูลค่าของผลผลิต </li></ul><ul><li>พิจารณาจากราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ </li></ul><ul><li>พิจารณาจากปริมาณการส่งออก </li></ul><ul><li>พิจารณาจากรายได้เป็นเงินบาท และเงินดอลลาร์ </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul><ul><li>ปริมาณ </li></ul><ul><li>อัตราการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ดัชนี </li></ul>
 11. 11. สินค้าพืชเกษตรส่งออก ปี 2540 <ul><li>ชนิด มูลค่า ( ล้านบาท ) แนวโน้ม </li></ul><ul><li>ข้าว 65,088.1 เพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>มันสำปะหลัง 18,387.5 ลดลง </li></ul><ul><li>ข้าวโพด 543.4 ลดลง </li></ul><ul><li>ยางพารา 33,743.6 ลดลง </li></ul><ul><li>ยาสูบ 2,749.8 ลดลง </li></ul><ul><li>น้ำตาล 34,361.9 ลดลง </li></ul><ul><li>พืชน้ำมัน 324.8 เพิ่มขึ้น </li></ul>ชนิด มูลค่า ( ล้านบาท ) แนวโน้ม ผลไม้ 21,807.9 เพิ่มขึ้น พืชเส้นใย 8,884.3 เพิ่มขึ้น ผัก 10,519.5 เพิ่มขึ้น เครื่องเทศ 203.2 เพิ่มขึ้น ดอกไม้ ?? เพิ่มขึ้น ชา กาแฟ 2 ,289.9 ลดลง อื่น ๆ 78,619.2 ? รวม 276,807.2
 12. 12. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร <ul><li>ภาค เนื้อที่ทั้งหมด ป่าไม้ เกษตรกรรม ขนาดการถือครอง </li></ul><ul><li> ( x 1,000 ไร่ ) (%) ( ไร่ / ครอบครัว ) </li></ul><ul><li>อิสาน 105,533.9 13,624.2 57,718.6 (54.7) 26.43 </li></ul><ul><li>เหนือ 106,027.7 48,214.4 29,394.3 (27.7) 22.93 </li></ul><ul><li>กลาง 64,938.3 15,192.2 28,629.5 (44.1) 31.87 </li></ul><ul><li>ใต้ 44,196.9 8,405.6 17,333.9 (39.2) 22.60 </li></ul><ul><li>รวม 320,696.9 85,436.3 133,076.2 (41.5) 25.94 </li></ul>
 13. 13. ชนิดของการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตพืช <ul><li>ภาค อิสาน เหนือ กลาง ใต้ รวม </li></ul><ul><li>ที่อยู่อาศัย 1,252.7 942.4 852.5 488.9 3,536.5 </li></ul><ul><li>ที่นา 37,972.8 15,196.9 12,530.8 3,612.4 69,312.9 </li></ul><ul><li>ที่พืชไร่ 13,454.9 10,474.9 9,438.4 150.3 33,518.6 </li></ul><ul><li>ที่ไม้ผล & </li></ul><ul><li>ไม้ยืนต้น 1,844.1 1,753.9 379.4 12,120.9 20,098.4 </li></ul><ul><li>ที่สวนผัก 209.1 275.6 309.4 64.1 858.2 </li></ul><ul><li>ที่รกร้างว่างเปล่า & </li></ul><ul><li>เลี้ยงสัตว์ 2,463.6 565.9 569.4 729.2 4,328.1 </li></ul><ul><li>อื่น ๆ 521.3 184.5 549.7 167.9 1,423.4 </li></ul>หน่วย : 1000 ไร่
 14. 14. ชนิดนาข้าว <ul><li>ที่นา เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ข้าวนาปี 58,205.0 256 </li></ul><ul><li>ข้าวนาปรัง 3,705.0 618 </li></ul><ul><li>ชนิดของข้าว </li></ul><ul><ul><li>ข้าวเจ้า </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้าวเหนียว </li></ul></ul><ul><li>ชนิดของข้าวตามลักษณะการปลูก </li></ul><ul><ul><ul><li>ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้ำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ข้าวนาหว่าน น้ำตม / แห้ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ข้าวไร่ </li></ul></ul></ul>
 15. 15. ชนิดพืชไร่ <ul><li>พืชไร่ เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ข้าวโพด 10,910.0 341 </li></ul><ul><li>ข้าวฟ่าง 1,215.0 195 </li></ul><ul><li>มันสำปะหลัง 9,562.0 2,227 </li></ul><ul><li>อ้อย 4,929.0 8,249 </li></ul><ul><li>ยาสูบ </li></ul><ul><li>ถั่วเหลือง 2,659.0 208 </li></ul>พืชไร่ เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) ถั่วเขียว 2,996.0 106 ถั่วลิสง 772.0 201 ฝ้าย 461.0 210 ปอแก้ว 799.3 196 งา 365.0 80 ละหุ่ง 385.0 170 ธัญญพืช พืชน้ำมัน พืชหัว พืชเส้นใย อ้อย ยาสูบ
 16. 16. ชนิดพืชยืนต้น <ul><li>พืชยืนต้น เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ยางพารา 11,661.0 146 </li></ul><ul><li>ปาล์มน้ำมัน 9,150.0 2,040 </li></ul><ul><li>มะพร้าว 2,432.0 655 </li></ul><ul><li>กาแฟ 520.0 172 </li></ul><ul><li>โกโก้ 000.0 000 </li></ul>
 17. 17. ชนิดพืชปลูก ( ไม้ผล ) <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ ผลผลิต </li></ul><ul><li>(1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>ลำใย 125.3 690 </li></ul><ul><li>ทุเรียน 400.9 1,345 </li></ul><ul><li>ส้มโอ 61.8 1,098 </li></ul><ul><li>ส้มเขียวหวาน 168.8 2,783 </li></ul><ul><li>กล้วย 1,158.0 606 </li></ul><ul><li>มะม่วง 863.6 1,036 </li></ul><ul><li>สับปะรด 466.7 4,005 </li></ul><ul><li>องุ่น 22.7 2,541 </li></ul><ul><li>ขนุน 105.1 2,827 </li></ul>ชนิดพืช เนื้อที่ ผลผลิต (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) มะละกอ 127.4 3,203 มะขาม 197.5 573 เงาะ 354.8 1,636 มะม่วงหิมพานต์ มังคุด 78.5 1,150 ลองกอง 34.1 1,235 ฝรั่ง 43.9 555 ลิ้นจี่ 80.2 559
 18. 18. ข้อมูลเศรษฐกิจไม้ผลไทยปี 2540 <ul><li>ผลไม้ พื้นที่ ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตัน ) ส่งออก ( ล้านบาท ) </li></ul><ul><li>ลำใย 294,721 70,428 5,030.6 </li></ul><ul><li>ทุเรียน 751,956 480,000 1,736.9 </li></ul><ul><li>มะม่วง 2,020,299 1,140,894 331.2 </li></ul><ul><li>มังคุด 97,766 54,618 99.4 </li></ul><ul><li>เงาะ 482,035 653,956 609.5 </li></ul><ul><li>ลิ้นจี่ 95,505 15,274 93.6 </li></ul><ul><li>กล้วย 135,910 249,260 62.8 </li></ul>
 19. 19. ชนิดพืชผัก เครื่องเทศ <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ ผลผลิต </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>แตงกวา 101.1 1,222 </li></ul><ul><li>แตงร้าน 64.3 1,289 </li></ul><ul><li>บวบ 34.3 514 </li></ul><ul><li>ฟักทอง / เขียว 50.5 1,950 </li></ul><ul><li>ผักกาดหัว 33.9 1,646 </li></ul><ul><li>กะหล่ำปลี 62.6 2,008 </li></ul><ul><li>ผักกาดขาว / เขียว 161.2 1,391 </li></ul><ul><li>คะน้า 62.3 1,352 </li></ul><ul><li>ข้าวโพดฝักอ่อน 44.3 944 </li></ul><ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ ผลผลิต </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>(1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>พริก 112.7 317 </li></ul><ul><li>พริกเล็ก 253.0 994 </li></ul><ul><li>มะเขือเทศ 51.9 1,811 </li></ul><ul><li>ถั่วฝักยาว 125.7 785 </li></ul><ul><li>ขิง 30.9 2,465 </li></ul><ul><li>กระเทียม 161.6 1,757 </li></ul><ul><li>หอม ต่าง ๆ 153.3 2,298 </li></ul><ul><li>เผือก 32.0 1,800 </li></ul><ul><li>ผักบุ้ง 76.6 771 </li></ul>
 20. 20. ชนิดพืชปลูก ( ไม้ดอก ไม้ประดับ ) <ul><li>ชนิดพืช เนื้อที่ปลูก ผลผลิต </li></ul><ul><li> (1000 ไร่ ) ( กก / ไร่ ) </li></ul><ul><li>กล้วยไม้ </li></ul><ul><li>กุหลาบ </li></ul><ul><li>เบญจมาศ </li></ul><ul><li>มะลิ </li></ul><ul><li>ปาล์ม </li></ul><ul><li>เฟื่องฟ้า </li></ul><ul><li>หน้าวัว </li></ul><ul><li>เฟิร์น </li></ul>ผันแปรรวดเร็วโดยขึ้นกับ ความต้องการของตลาด ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่ง ชุมชน
 21. 21. การเลือกชนิดพืชปลูก <ul><li>พื้นที่ </li></ul><ul><li>การส่งเสริม ของรัฐ และเอกชน </li></ul><ul><li>ความต้องการอาหาร </li></ul><ul><li>การตลาด </li></ul><ul><li>พื้นฐานการศึกษา </li></ul><ul><li>แรงงาน </li></ul><ul><li>สภาพเศรษฐกิจของชุมชน </li></ul>
 22. 22. การผลิตพืชในภาคใต้ <ul><li>พืชยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ โกโก้ </li></ul><ul><li>ไม้ผล ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน </li></ul><ul><li>ข้าว </li></ul><ul><li>พืชผัก </li></ul><ul><li>ไม้ดอกไม้ประดับ </li></ul><ul><li>พืชไร่ </li></ul>
 23. 23. ที่นา <ul><li>หน่วยงาน </li></ul><ul><li>IRRI (International rice research institute) </li></ul><ul><li>สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ </li></ul><ul><li>พันธุ์ข้าว </li></ul><ul><ul><li>พันธุ์พื้นเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>พันธุ์ปรับปรุง </li></ul></ul><ul><ul><li>กข . สุพรรณบุรี ชัยนาท แพร่ IR. </li></ul></ul>สภาพพื้นที่ ที่ลุ่ม ดินเก็บกักน้ำได้ หรือมีคันนา
 24. 24. ที่พืชไร่ <ul><li>สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>ดินดอน ไม่มีน้ำขัง </li></ul><ul><li>ฝนช่วงสั้น </li></ul><ul><li>หรือมีน้ำชลประทาน </li></ul>หน่วยงาน CIAT : มันสำปะหลัง พืชอาหารสัตว์ CIMMYT : ข้าวโพด ข้าวฟ่าง IITA : ข้าวฟ่าง ถั่ว พืชหัว ICRISAT : ถั่ว สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฤดูปลูก พืชไร่ต้นฝน พืชไร่กลางฝน พืชไร่ปลายฝน
 25. 26. ไม้ผล <ul><li>สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>ฝนตกสม่ำเสมอ </li></ul><ul><li>มีช่วง หนาว หรือ แล้ง เพื่อกระตุ้นการออกดอก </li></ul><ul><li>สามารถควบคุมการให้น้ำได้ </li></ul>หน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชนิดพืช ไม้ผลเพื่อการอุตสาหกรรม สับปะรด เงาะ มะละกอ ไม้ผลส่งออกสด ลำใย ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะม่วง ทุเรียน
 26. 27. พืชยืนต้น <ul><li>หน่วยงาน </li></ul><ul><li>สถาบันวิจัยยาง & สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร </li></ul>สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ ฝนตกชุก สม่ำเสมอ พื้นที่ลาดชันสูง ดินทราย ชายทะเล ชนิด และ พันธุ์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว กาแฟ โกโก้ RRIM GT KRS ( พันธุ์ยางพารา ) Tenera ( พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ) สวี ลูกผสม ( พันธุ์มะพร้าว )
 27. 28. ไม้ดอกไม้ประดับ <ul><li>ชนิดพืช </li></ul><ul><li>ไม้ดอก กล้วยไม้ กุหลาบ </li></ul><ul><li>ไม้ประดับ เฟิร์น เฟื่องฟ้า </li></ul>หน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ พื้นที่น้อย ดินค่อนข้างดี สามารถให้น้ำได้สะดวก ใกล้แหล่งชุมชน และผู้บริโภค
 28. 30. ผักและเครื่องเทศ <ul><li>ชนิดพืช </li></ul><ul><li>ผักกินใบ & ต้น </li></ul>หน่วยงาน AVRDC สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สภาพพื้นที่ & ภูมิอากาศ พื้นที่น้อย ดินดี สามารถให้น้ำได้สะดวก
 29. 32. ฉาย VCD เรื่อง การปลูกถั่วเหลือง ให้นักศึกษาฝึกการจด คำหลัก หรือทำ mind map ความรู้ที่ได้จากการดู VCD ซักถาม และ ทำความเข้าใจ สิ่งที่สงสัย
 30. 33. การตลาด กระบวนการผลิตพืช <ul><li>สภาพแวดล้อม ดิน ภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิตอื่น เศรษฐ - สังคม </li></ul><ul><li>พันธุกรรมพืช ชนิด และสายพันธุ์ </li></ul><ul><li>วัสดุปลูก </li></ul><ul><li>การเตรียมดิน ฤดูกาลปลูก </li></ul><ul><li>การใส่ปุ๋ย </li></ul><ul><li>การให้น้ำ </li></ul><ul><li>การป้องกันกำจัดศัตรูพืช </li></ul><ul><li>การตัดแต่ง </li></ul><ul><li>การเก็บเกี่ยว </li></ul><ul><li>การเก็บรักษา แปรรูปและการตลาด </li></ul>ทุน แรงงาน ความรู้ การจัดการ
 31. 34. ขั้นตอนการผลิตพืช <ul><li>วิธีการปฏิบัติ นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอก ผัก </li></ul><ul><li>วัสดุปลูก </li></ul><ul><li>การเตรียมดิน </li></ul><ul><li>การปลูก </li></ul><ul><li>ปุ๋ย </li></ul><ul><li>วัชพืช </li></ul><ul><li>ตัดแต่ง </li></ul><ul><li>การผสมเกสร ดอก </li></ul><ul><li>การกำจัดโรคแมลง </li></ul><ul><li>การเก็บเกี่ยว </li></ul><ul><li>การตลาด แปรรูป </li></ul><ul><li>แรงงาน </li></ul>เกษตรกร จำเป็นต้องศึกษา เตรียมการ และทำได้
 32. 35. หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและการผลิตพืช <ul><li>กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ </li></ul><ul><ul><li>สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยข้าว </li></ul></ul><ul><ul><li>สถาบันวิจัยยาง สถาบันวิจัยหม่อนไหม </li></ul></ul><ul><ul><li>กองกีฏ และสัตววิทยา กองโรคพืช </li></ul></ul><ul><ul><li>กองปฐพี วิทยา ดินและปุ๋ย </li></ul></ul><ul><li>กรมส่งเสริมการเกษตร </li></ul><ul><li>กรมส่งเสริมสหกรณ์ </li></ul><ul><li>กรมป่าไม้ ฯลฯ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษา อื่น ๆ </li></ul><ul><li>บริษัทเอกชน </li></ul>
 33. 36. ปัจจุบัน และ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ???? เราต้องร่วมกันเรียนรู้และกำหนด
 34. 37. ความยั่งยืนของการกสิกรรม ( Sustainable of crop production) <ul><li>ความยั่งยืนในผลผลิต ( Production sustainable) </li></ul><ul><li>ความยั่งยืนของรายได้ (Income sustainable) </li></ul><ul><li>การลดความเสี่ยง ของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Reduce risk) </li></ul>
 35. 38. กรอบนโยบายในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน <ul><li>ถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>จัดรูปแบบและโครงสร้างชุมชน เครือข่าย </li></ul>
 36. 39. ลักษณะการผลิตของเกษตรกรไทย <ul><li>กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ผลิตเพื่อการบริโภค ( เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเอง ) </li></ul><ul><ul><li>ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพันธุพืช สมุนไพร ปุ๋ยชีวภาพ ปลอดสารพิษ และการแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนการพึ่งพาตนเองและชุมชนสูง </li></ul></ul><ul><li>กลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ หรือองค์กรที่ทำธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรม และการส่งออก </li></ul><ul><ul><li>ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง พึ่งพาการลงทุนจากรัฐ ธนาคารและเอกชน หรือต่างชาติ ในเรื่องเครื่องจักรกล เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปขั้นอุตสาหกรรม ระบบน้ำและปุ๋ย และพลังงาน </li></ul></ul>
 37. 40. Good Agricultural Practices (G.A.P.) <ul><li>กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่สร้างข้อกำหนดหรือข้อจำกัดกีดขวาง ( ทางการค้าระหว่างประเทศ ) ในประเด็นต่าง ๆ เช่น </li></ul><ul><ul><li>สิ่งแวดล้อม ( กรณีปลาทูน่า / เต่า กรณีสารมีเทน สวนป่า ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความปลอดภัยด้านอาหาร ( สารเคมี จุลินทรีย์และโรคแมลงปนเปื้อน กรณีมะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยไม้ ผัก ข้าวโพดและถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฝ้าย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>จรรยาบรรณ ( ไก่และปศุสัตว์ ) </li></ul></ul>
 38. 41. หลักการเบื้องต้นในการผลิตผักและผลไม้สด คุณภาพตามระบบ GAP ด้านลดอันตรายจาก จุลินทรีย์และเชื้อโรคต่าง ๆ <ul><li>การป้องกันการปนเปื้อน โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทุกขั้นตอนตั้งแต่ </li></ul><ul><ul><li>แหล่งปลูก </li></ul></ul><ul><ul><li>การดูแลรักษา </li></ul></ul><ul><ul><li>น้ำและปุ๋ย </li></ul></ul><ul><ul><li>การเก็บเกี่ยวและการจัดการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตลอดจนสุขอนามัยของคนงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>และการสามารถทวนสอบได้ </li></ul></ul>ตัวอย่าง
 39. 42. ข้อมูลใน website ที่น่าสนใจ Http://158.108.51.130/neweto/e-book/ <ul><li>กรมส่งเสริมการเกษตร </li></ul><ul><li>กรมวิชาการเกษตร </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร </li></ul></ul><ul><ul><li>สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ </li></ul>
 40. 43. ทุกส่วนของ พืช ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ใบ ลำต้น ดอก ผล หรือราก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และยังสร้างความสวยงามอันจะก่อให้เกิดสุขภาพกายและจิตที่ดีแก่มวลมนุษย์
 41. 44. ยางพารา แม้ฝรั่งยังอยากมาเรียนรู้ แล้วทำไมเราจะไม่อยากรู้
 42. 45. ปฏิรูปการสอนและการเรียนรู้ วิชา 510-111 <ul><li>ในชั้นเรียน : บรรยาย ( กระดาน แผ่นใส ฉายสไลด์ power point ฯลฯ ) ซักถาม อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม และฉายวีดีโอเรื่อง ( การผลิตข้าวสาลี การผลิตมะม่วง การทำไร่นาสวนผสม ) ?? สัปดาห์ละ 2:30 ชม . </li></ul><ul><li>นอกชั้นเรียน : ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้ 510-111 ร่วมกัน </li></ul><ul><ul><li>ทัศนศึกษา - เชื่อมโยงกับการฝึกงานพืชผักสวนครัว (510-191) </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดมุม หรือพื้นที่อ่านเพิ่มเติม และมีบอร์ดนิทรรศการ กล่องความรู้ ( ห้องสมุดเดินได้ ) การ์ดธนาคารความรู้ ทำ บอร์ดเพื่อแสดงองค์ความรู้ ( ศัพท์ / ข่าว / ภาพเด่น / คำถาม เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และผลงานกลุ่ม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้เกี่ยวข้องหลัก ( ผู้สอน ผู้จัดการวิชา ภาควิชา คณะฯ นศ .) ร่วมในกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรอบการหมุนวงจรคุณภาพประมาณ รอบละ 2 สัปดาห์ </li></ul></ul>
 43. 46. จัดมุมเรียนรู้ <ul><li>มีกล่องหนังสือที่แนะนำให้อ่านนอกห้อง และเพื่อใช้ทำรายงาน ( ขอบริจาคจากอาจารย์ ) เพื่อให้ นศ . ได้อ่าน 24 ชม . </li></ul><ul><li>มีโต๊ะ เก้าอี้ ปากกา และบัตรความรู้ สำหรับให้นักศึกษาได้จดเนื้อหา หัวข้อ หรือ คำหลักของเอกสารที่ได้อ่านแล้ว พร้อมแหล่งที่มา ( ใช้ระบบเอกสารอ้างอิง ) แล้วเสียบเก็บไว้ในบริเวณที่จัดให้ </li></ul><ul><li>อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันจัดทำบอร์ดนิทรรศการ เป็นเรื่อง ๆ หรือตามหัวข้อการสอน ( สรุปบทเรียน ) </li></ul><ul><li>มีการรับฟังความคิดเห็น และเสียงสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้อง และมีการประเมินเพื่อปรับปรุง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง </li></ul>
 44. 47. บัตรความรู้ <ul><li>เพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ที่ครบทั้ง สุ จิ ปุ และลิ </li></ul><ul><li>กติกา : นศ . เลือกหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและควรเกี่ยวข้องกับรายวิชา 510-111 จากแหล่งความรู้ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร Internet วิดีโอ ฯลฯ เสร็จแล้วให้จดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน / ฟัง ลงในบัตรความรู้นี้ แล้วส่งเพื่อเก็บสะสมคะแนน ? </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องเขียนในบัตรความรู้ คือ 1) ระบุ ระหัส ของนักศึกษา 2) แหล่งที่มา ของความรู้ ( ใช้ระบบการอ้างอิงเอกสาร ) 3) สรุปความรู้ โดยอาจเป็นแบบข้อความโดยย่อ ประโยคหลัก หัวข้อ คำหลัก หรือแบบ mind map ที่บอกถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากสื่อดังกล่าว 4) ส่งบัตรความรู้ นี้ลงในกล่องรับบัตร 5) นศ . สามารถ ขอยืมบัตรความรู้ ที่เขียนไว้แล้วได้ ที่ผู้จัดการวิชา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของ นศ . เอง </li></ul>
 45. 48. บัตรความรู้ <ul><li>เพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ที่ครบทั้ง สุ จิ ปุ และลิ </li></ul><ul><li>กติกา : นศ . เลือกหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและควรเกี่ยวข้องกับรายวิชา 510-111 จากแหล่งความรู้ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร Internet วิดีโอ ฯลฯ เสร็จแล้วให้จดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน / ฟัง ลงในบัตรความรู้นี้ แล้วส่งเพื่อเก็บสะสมคะแนน ? </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องเขียนในบัตรความรู้ คือ 1) ระบุ ระหัส ของนักศึกษา 2) แหล่งที่มา ของความรู้ ( ใช้ระบบการอ้างอิงเอกสาร ) 3) สรุปความรู้ โดยอาจเป็นแบบข้อความโดยย่อ ประโยคหลัก หัวข้อ คำหลัก หรือแบบ mind map ที่บอกถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากสื่อดังกล่าว 4) ส่งบัตร ข้อความนี้ลงในกล่องรับบัตร 5) นศ . สามารถ ขอยืมบัตร ข้อความที่เขียนไว้แล้วได้ ที่ผู้จัดการวิชา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของ นศ . เอง </li></ul>
 46. 49. ทำใม ??? <ul><li>เพิ่มความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ และพยายามเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>เกิดปัญญาจากกิจกรรมทั้ง 4 คือ สุ จิ ปุ ลิ </li></ul><ul><li>สามารถประเมินนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ( ติดตามอย่างไร ? ใคร ? งานมากเกินไปหรือเปล่า ??) </li></ul><ul><li>พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ?? </li></ul><ul><li>สัมฤทธิผลที่คาดหวังคือ ??? </li></ul>
 47. 50. สรุปแบบสอบถามกลุ่ม 01 <ul><li> section 01 02 </li></ul><ul><li>ตอบมา ( ชุด ) 116 125 </li></ul><ul><li>แบบการเรียนรู้ ให้หลากหลาย นศ . เป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>ตอบข้อ ( ข ) (%) 45 30 % </li></ul>

×