Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K-12 Aralin 23 sektor ng paglilingkod

50,702 views

Published on

ekonomiks

Published in: Education

K-12 Aralin 23 sektor ng paglilingkod

 1. 1. Aralin 23 Sektor ng Paglilingkod Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!
 2. 2. Panimula • Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamot, at pagkain ang pinagkakagastusan at kinokonsumo ng mga mamamayan. May mga pangangangailangan din sila bukod sa mga produktong agrikultural at industriyal. Kaalinsabay ng kaunlarang pang-ekonomiya ay ang karagdagang pangangailangan para sa mga taong bumubuo sa sektor ng paglilingkod.
 3. 3. Sektor ng Paglilingkod • Ito ang sektor na gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon , kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto sa loob o labas ng bansa. • Ang sektor ng paglilingkod ay nagkakaloob ng serbisyong pampamayanan, panlipunan, o personal. • Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng paglilingkod sa halip na bumuo ng produkto.
 4. 4. Paano nabubo ang sektor ng paglilingkod? • Sa mga nakalipas na kasaysayan ng tao sa mundo, ipinapakita rito ang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga lipunan Dahil sa pagbabagong ito, lumawak ang pangangailangan at kagustuhan ng tao para sa paglilingkod. Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang larangan ang nagturo ng landas para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao. Maraming gawain ang mga tao ang hindi nila matugunan sa sarili lamang kaya’t malaking tulong ang paghahatid ng iba’t ibang paglilingkod mula sa iba.
 5. 5. Sub-sektor ng Paglilingkod Sektor ng Paglilingkod Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan Kalakalan Pananalapi Paupahang bahay at Real Estate
 6. 6. • Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan – binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono, at mga pinapaupahang bodega. • Kalakalan – mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba’t-ibang produkto at paglilingkod. Sub-sektor ng Paglilingkod
 7. 7. • Pananalapi – kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba’t ibang institusyong pampinansiyal tulad ng mga bangko, bahay- sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers at iba pa. • Paupahang bahay at Real Estate– mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, town house, at condominium. Sub-sektor ng Paglilingkod
 8. 8. Uri ng Paglilingkod • Paglilingkod na Pampribado – lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. • Paglilingkod na Pampubliko – lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan.
 9. 9. Business Process Outsourcing (BPO) • Ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kompanya upang gampanan ang ilang aspekto ng operasyon ng isang kliyenteng kompanya.
 10. 10. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod
 11. 11. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod
 12. 12. Kahalagahan ng Sektor ng Paglilingkod • Tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o pagawaan. • Tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng kalakal at iba pa. • Nagpapataas ng GDP ng bansa. • Nagpapasok ng dolyar sa bansa
 13. 13. Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod Suliranin Epekto Kontraktuwalisasyon - ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang Kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo Brain Drain – Pagkaubos ng mga manggagawa patungo sa ibang bansa. Pagbaba sa produksyon ng ekonomiya. Mababang pasahod at pagkakait ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Pagbaba ng produksyon ng ekonomiya.
 14. 14. Pagbubuod: • Ang sektor ng paglilingkod ay nagkakaloob ng serbisyong pampamayanan, panlipunan, o personal. • Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng transportasyon, komunikasyon at imbakan, kalakalan, pananalapi, paupahang bahay at real estate. • Ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang ekonomiya ng bansa. • Habang umuunlad ang lipinunan, mas nagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang larangan para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao.
 15. 15. • Sa iyong palagay, sa papaanong paraan mapapangalagaan ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? • Ano ang kaugnayan ng edukasyon sa pag-unlad ng bansa? Paano nakaaapekto sa isang bansa ang pagbagsak ng kalidad ng edukasyon? PAGPAPAHALAGA
 16. 16. Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Tandaan:
 17. 17. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×