Basisschool Sint-Jozef
Abdijstraat 33
9900 Eeklo
tel. 09/377.47.67
Sint-Janneke
Brugsesteenweg 47
9900 Eeklo
www.sintjozef...
Beste ouders,
Waarom een schoolreglement?
Sinds het schooljaar 1998-1999 moeten schoolbesturen voor al hun scholen een sch...
1. Reglementaire bepalingen Blz.
Ons pedagogisch project
Onze basiswaarden
Aanwezigheden
Te laat komen
Een jaar verplicht ...
ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Het onderwijs is voortdurend in beweging. We willen als school onze opties en doelstellingen van v...
ONZE BASISWAARDEN
Om deze 5 pijlers te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig. Dit zijn waarden, bakens of anker...
1. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
AANWEZIGHEDEN
De kinderen worden toegelaten op de speelplaats vanaf een kwartier vóór de aanva...
c. Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding
Ouders worden via de infobrochure ingel...
vereist. Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de
krok...
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de
directeu...
zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun
kinderen.
Aa...
Voor de instapdatum mag de kleuter niet op school zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar 6 maa...
Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van school veranderen.
TIJDELIJK ONDER...
Chronisch zieke kinderen hebben recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9
halve schooldagen (moeten n...
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een...
De bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden:
(proces-verbaal ...
De nieuwe bedragen voor het schooljaar 2014-2015 zullen berekend worden vanaf eind maart 2014 op het moment
dat de gezondh...
DVD-speler,…
Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,…
Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling,...
Schrijfgeri...
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van...
Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend o...
2. ORDE- en TUCHTMAATREGELEN
Middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.
Wanneer een lee...
TOEPASBAARHEID
Het schoolreglement werd van kracht op 1 september 2013. Dit reglement wordt bij de inschrijving 'voor kenn...
VERKLARING OUDERS
Aan alle ouders,
Beste ouders,
Ook dit schooljaar kunt u het schoolreglement en de bijhorende infobrochu...
Handtekening :
St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schoolreglement 2013 - 2014

1,149 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Schoolreglement 2013 - 2014

 1. 1. Basisschool Sint-Jozef Abdijstraat 33 9900 Eeklo tel. 09/377.47.67 Sint-Janneke Brugsesteenweg 47 9900 Eeklo www.sintjozefeeklo.be tel. 09/377.29.64 v.z.w. College – O.-L.Vrouw Ten Doorn, Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 1
 2. 2. Beste ouders, Waarom een schoolreglement? Sinds het schooljaar 1998-1999 moeten schoolbesturen voor al hun scholen een schoolreglement opstellen dat de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Van de ouders wordt verwacht dat zij het schoolreglement en het pedagogisch project voor kennisname en voor akkoord ondertekenen. Volgende punten zijn in het schoolreglement wettelijk opgenomen : • ons pedagogisch project en onze basiswaarden • richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen • afspraken i.v.m. schoolagenda, rapporten en huiswerk • één jaar verplicht naar de kleuterschool • tijdelijk onderwijs aan huis • engagementsverklaring tussen ouders en school • aanwezigheden • deelnamen aan lessen • inschrijvingsbeleid en inschrijvingen • bepalingen i.v.m. tijdelijk onderwijs aan huis (ook voor 5-jarigen) • contacten ouders - school • toekenning van het getuigschrift Basisonderwijs + eindbeoordeling • reclame- en sponsorbeleid • rookverbod • privacy: publicatie van foto’s • eerste hulp aan kinderen op school • orde- en tuchtmaatregelen • kostenbeheersing basisonderwijs (scherpe maximumfactuur – minder scherpe maximumfactuur) + lijst kosteloze materialen We geloven dat een reglement kan bijdragen tot de goede werking van onze school als in elke van ons goede wil aanwezig is. De geest is belangrijker dan de letter van elke wet of reglement. Het schoolreglement dat u in handen heeft, is het resultaat van grondige besprekingen tussen alle participanten van de school, namelijk schoolbestuur, schoolteam, ouders en lokale gemeenschap. Nog meer informatie Naast de wettelijke bepalingen willen we u via dit schoolreglement beknopt informeren over • aanwezigheden • schoolverandering • samenstelling van de klasgroepen Dit schoolreglement is opgemaakt in samenwerking met alle scholen van het Katholiek Basisonderwijs van Eeklo. Naast dit schoolreglement ontvangt u ook nog een schooleigen infobrochure met meer praktische informatie over de school van uw keuze. We nodigen u uit even de tijd te nemen om dit schoolreglement door te nemen en wij vragen u uitdrukkelijk dit document goed te bewaren. Het schoolbestuur, de directeur St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 2
 3. 3. 1. Reglementaire bepalingen Blz. Ons pedagogisch project Onze basiswaarden Aanwezigheden Te laat komen Een jaar verplicht naar de kleuterklas Engagementsverklaring tussen ouders en school Afwezigheden Deelname aan lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen Ontheffing van lessen Internetverkeer op school Inschrijvingsbeleid Inschrijvingen Schoolverandering Tijdelijk onderwijs aan huis Contacten ouders – school Getuigschriften Eindbeoordeling Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten) Reclame- en sponsorbeleid Kostenbeheersing basisonderwijs - bijdrageregeling (ouders) Samenstelling scholengemeenschap KaBoE (katholiek basisonderwijs Eeklo) Samenstelling schoolraad Schoolverzekering vrijwilligers Rookverbod Privacy publicatie van foto’s Eerste hulp bieden aan kinderen op school Echtscheiding 4 5 6 6 6 6 7 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 14 14 14 17 17 17 18 18 18 18 2. Orde- en tuchtmaatregelen 19 Toepasbaarheid 20 Verklaring ouders 21 St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 3
 4. 4. ONS PEDAGOGISCH PROJECT Het onderwijs is voortdurend in beweging. We willen als school onze opties en doelstellingen van vorming, opvoeding en onderwijs steeds scherp blijven stellen. Permanent werken aan de kwaliteit van ons onderwijs is daarom een blijvende prioriteit. Onze opdracht berust op 5 pijlers. 1. We willen werken aan de schooleigen christelijke identiteit. In ons opvoedingsproject wil de school blijven verbanden leggen met de christelijke identiteit. We streven naar een optimale vorming van het totale kind, een vorming die gericht is op solidariteit met anderen, op gerechtigheid en op creatieve zorg voor de wereld. 2. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod. In alle activiteiten en lessen worden doelen nagestreefd die de totale persoon in hoofd, hart en handen vormen. Naast het verstandelijke en het lichamelijke, krijgen ook het gevoelsmatige en het sociale handelen hierdoor ruime aandacht. We willen in ons aanbod aansluiten bij de mogelijkheden en de behoeften van alle kinderen doorheen hun gehele schoolloopbaan. 3. We kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak Bij activiteiten vertrekken leerkrachten zoveel mogelijk van de belangstelling en inbreng van de leerlingen. Bij de werkvormen of leerprocessen is er ruimte voor interactie met leerlingen en leerkracht en van de leerlingen onder elkaar. Bij de evaluatie worden leerlingen met zichzelf vergeleken in plaats van met de anderen. 4. We werken aan ‘De ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg’. Het team verbreedt voortdurend zijn inspanningen naar alle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid qua sociale herkomst, culturele en religieuze achtergrond, intellectuele mogelijkheden, … Het team doet voortdurend beroep op de deskundige hulp van zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en het CLB. Ze overleggen over aangepaste strategieën en stemmen hun aanpak op elkaar af. 5. We willen bouwen aan ‘onze school als gemeenschap en organisatie’, geïntegreerd binnen de maatschappij. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In overleg- en participatieorganen wordt in echte dialoog en met zorg voor de school constructief samengewerkt. - Leerlingen krijgen inspraak in het reilen en zeilen van onze school - Leerkrachten ervaren dat ze mee richting mogen geven aan de opvoeding en het onderwijs dat wij aan de kinderen bieden. - Ouders worden, naast deelname in schoolraad en ouderraad, ook ingeschakeld als lees-, fruit-, handwerkouder of als expert in een bepaalde vaardigheid en begeleider van klasactiviteiten. - De school ondersteunt de initiatieven die de lokale gemeenschap en de parochie opzetten - Er wordt nauw samengewerkt met de begeleidingsdiensten van het katholiek basisonderwijs. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 4
 5. 5. ONZE BASISWAARDEN Om deze 5 pijlers te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig. Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die ons in beweging zetten. LIEFDE STAAT CENTRAAL IN ONZE WAARDEN. HEB UW NAASTE LIEF ZOALS UZELF. Daarom richten volgende basiswaarden ons handelen: Ø Zorgzaamheid Met iedereen en alles in de wereld rondom ons willen wij zorgzaam omgaan. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is gelijk. Daarom heeft ieder mens het recht om behandeld te worden met respect voor zijn eigenheid. Ø Integriteit We willen steeds het goede doen en betrouwbaar zijn. Hiervoor willen we eerlijk en oprecht handelen. We streven daarbij naar harmonie tussen woord en daad. Ø Respect Wij willen respectvol en zonder vooroordelen omgaan met iedereen en alles in de wereld rondom ons. Ø Dialoog Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Daarom willen wij blijvend in dialoog gaan met elkaar. Gastvrijheid, vriendelijkheid, warmte, betrokkenheid kunnen deze dialoog kansen geven en doen groeien. Ø Solidariteit Solidariteit is een engagement ten aanzien van alles en iedereen. Daarom geven we extra aandacht aan diegenen die in bijzondere situaties verkeren. Ø Positief denken Wij geloven in het goede van ieder kind, iedere collega, ouder, externe medewerker of mens in de wereld rondom ons. Wij geloven in de groei en ontwikkeling van iedereen. Enthousiasme helpt ons daarbij. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 5
 6. 6. 1. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN AANWEZIGHEDEN De kinderen worden toegelaten op de speelplaats vanaf een kwartier vóór de aanvang van de lessen Vanaf dat ogenblik is er toezicht voorzien. Laat uw kinderen dus niet te vroeg van huis vertrekken. Zorg er wel voor dat ze tijdig aanwezig zijn in de klas. Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda of deelt het schriftelijk mee aan één van de ouders. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders. Maatregelen kunnen genomen worden in het belang van het kind. TE LAAT KOMEN Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt. Leerlingen die meer dan 30 minuten te laat zijn, melden zich vooraf bij de schooldirectie. Tracht uw kleuter regelmatig of mogelijks alle dagen naar school te laten komen. EEN JAAR VERPLICHT NAAR DE KLEUTERKLAS Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar ervóór minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie onvoldoende Nederlands kent, gaat eerst nog een jaar naar de kleuterklas. Gewone lagere scholen passen daarom vanaf 1 september 2009 hun inschrijvingsvoorwaarden aan. Alle basis- en secundaire scholen moeten ook de ouders meer betrekken. Dat gebeurt met een 'engagementsverklaring' in het schoolreglement vanaf het schooljaar 2010-2011. Daarin staan afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, voldoende aanwezig zijn, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands. De Vlaamse regering keurde deze nieuwe toelatingsvoorwaarden samen met de engagementsverklaring voor ouders definitief goed. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL a. Engagement in verband met oudercontacten: De school geeft via de infobrochure - algemene informatie rond de organisatie van de oudercontacten - informatie voor ouders die niet bereikbaar zijn via de klassieke weg van oudercontacten Ouders: - engageren zich om maximaal aanwezig op oudercontacten of contacten met leerkrachten op een andere manier b. Engagement inzake voldoende aanwezigheid op school De school geeft via de infobrochure informatie rond: - het spijbelbeleid - beleid rond het ‘op tijd komen’ - de negatieve gevolgen voor het onvoldoende aanwezig zijn op school bij het verkrijgen van de schooltoelage voor kleuters en lagere school kinderen. Ouders engageren zich: - om hun kinderen 's ochtends en 's middags op tijd naar school te brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen, ... St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 6
 7. 7. c. Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding Ouders worden via de infobrochure ingelicht van het beleid van de school bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Ouders zelf moeten zich engageren: om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school. d. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school. Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren. Leerlingen die anderstalig zijn hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. Omdat dit engagement evenwel betrekking heeft op de vrije tijd van de betrokken leerlingen en hun ouders, en dit het recht op privé-, familie- en gezinsleven raakt, is dit engagement beperkt gehouden: de leerling moet aangemoedigd worden om Nederlands te leren. Dit is immers een engagement dat redelijkerwijze kan worden verondersteld voort te vloeien uit de inschrijving in een Nederlandstalige school zelf. AFWEZIGHEDEN De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. (meestal zijn dit de kinderen die starten in het eerste leerjaar, maar ook kleuters die nog een bijkomend jaar in de kleuterschool doorbrengen vallen onder deze bepaling). Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: - Het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft ‘dixit de patiënt’; - Het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 7
 8. 8. vereist. Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de Paas- of de zomervakantie. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 2.2. Het bijwonen van een familieraad; 2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 2.7. Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte (voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek) aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5 en 2.7) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; 3.5. deelname aan time-out-projecten Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 8
 9. 9. deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. 5. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. 1. Na ziekte of ongeval De school heeft een dossier met daarin: - Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden - Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie - Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders - De toestemming van de directeur De 150 minuten kunnen afzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders 2. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose De school heeft een dossier met daarin: - Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden - Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motivieren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanboed. - Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatieuitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het eind van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB - De toestemming van de directeur De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen. De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. 6. Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 9
 10. 10. zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is. DEELNAME AAN LESSEN L.O. EN ZWEMMEN Er wordt verwacht dat iedereen altijd deelneemt aan de turn- en zwemlessen. De lessen bewegingsopvoeding zitten immers vervat in de eindtermen die de kinderen moeten bereiken. Als kinderen niet kunnen deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding is er steeds een briefje van de ouders vereist. Net als bij de ziektebriefjes kan dit maar 4 maal door de ouders geschreven worden. Daarna moet er een attest van een geneesheer voorgelegd worden. . ONTHEFFING VAN LESSEN De leerlingen volgen alle lessen en activiteiten die voorzien zijn in het schoolwerkplan. Tijdelijke afwijkingen zijn slechts mogelijk op schriftelijk verzoek van één van de ouders en mits schriftelijk akkoord van de directie. Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. INTERNETVERKEER OP SCHOOL Het internetverkeer wordt binnen onze scholengemeenschap gelogd en bijgehouden. We doen dit in het kader van veilig gebruik van internet, om anoniem cyberpesten en illegale activiteiten zoals downloaden van films, muziek, software en … tegen te gaan. Omwille van de privacy zijn deze logs enkel toegankelijk door de directie en de ICT-coördinator. De inhoud van deze logs wordt vertrouwelijk behandeld. INSCHRIJVINGSBELEID Dit inschrijvingsbeleid is tweeledig: het bepaalt de capaciteit van onze scholen per niveau en legt de inschrijvingsperiodes vast. Deze worden jaarlijks medegedeeld via een schrijven aan de ouders, via de website van de schoolgemeenschap KaBoE (www.kaboe.be) en door affichering aan de schoolpoort. De volledige regelgeving omtrent inschrijvingsbeleid kunt u lezen via de startpagina van de website van www.vvkbao.be onder de rubriek “Infobundel” onderaan rechts. Een papieren versie is op eenvoudige vraag te verkrijgen in de scholen. INSCHRIJVINGEN Kleuters worden ingeschreven volgens bovenstaand inschrijvingsbeleid. Wanneer zij jonger zijn dan 3 jaar worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:  de eerste schooldag na de zomervakantie  de eerste schooldag na de herfstvakantie  de eerste schooldag na de kerstvakantie  op 1 februari of de eerste daaropvolgende schooldag  de eerste schooldag na de krokusvakantie  de eerste schooldag na de paasvakantie  de eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 10
 11. 11. Voor de instapdatum mag de kleuter niet op school zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar 6 maanden overschreden. Voor kleuters dient bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. We verwachten dat uw kind zindelijk en voldoende rijp is om in te stappen. Indien na een proefperiode blijkt dat dit niet zo is, dan nodigen wij u uit tot een persoonlijk gesprek, waarop we samen zoeken naar de beste oplossing in het belang van uw kind en de klas. Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de leerplicht en kan het kind in de school worden toegelaten. Kleuters zijn dus niet leerplichtig. Mits advies van het CLB en de directie van de school kunnen vijfjarigen ingeschreven worden in het eerste leerjaar of zesjarigen een extra jaar in de kleuterschool blijven. Het verblijf van het kind in de lagere school kan zeven, maximaal acht jaar duren. Onder normale omstandigheden kunnen de kinderen de lagere school binnen de zes jaar doorlopen. Een leerling wordt als regelmatige leerling ingeschreven indien:  hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het leerjaar waarin hij/zij is ingeschreven;  hij / zij het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen worden volgende documenten overhandigd:  de infobrochure met informatie over de school;  een overzicht van de schoolkosten;  een exemplaar van dit schoolreglement. Bij de inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan zijn: de SIS-kaart of een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, ... Voor de controle op de inschrijving van leerlingen door het Departement Onderwijs moet de school het rijksregisternummer opvragen. Een inschrijving kan in geen geval geweigerd worden op grond van criteria die onbetamelijk zijn en waardoor de menselijke waardigheid in het gedrang komt. Elke nieuwe inschrijving tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de dag van de mededeling. In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze datum van poststempel of afgiftebewijs. SCHOOLVERANDERING Schoolverandering van gewoon naar gewoon basisonderwijs Met de inwerkingtreding van het decreet basisonderwijs is de regelgeving inzake schoolveranderen in de loop van het schooljaar sterk vereenvoudigd. Vanaf 1 september 1997 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders of de personen die in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur, departement of minister vereist. De ouder deelt aan de nieuwe school de naam en het adres van de oude school mee. De nieuwe school zorgt voor de verdere formaliteiten. Wij vragen dat de ouders de directeur verwittigen van het feit dat hun kind in een andere school wordt ingeschreven. Schoolveranderingen van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording dat wordt opgesteld door de medewerker van het C.L.B. (centrum voor leerlingenbegeleiding) na grondige bespreking in de klassenraad. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 11
 12. 12. Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van school veranderen. TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS  De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van het TOAH, vanaf het moment dat een leerling potentieel rechthebbende blijkt te zijn. Kinderen die wegens ziekte, langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden per week. A.Welke leerlingen? Leerplichtige leerlingen en kleuters die 5 jaar geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kunnen gebruik maken van de regeling TOAH B. Vaststelling en toekenning van het recht op TOAH Er zijn 3 criteria waarmee rekening gehouden wordt bij het al dan niet toekennen van TOAH: - de aard van de aandoening en duur van afwezigheid op school - de aanvraag door de ouders - de afstand van de school tot de verblijfplaats van de leerling Aan alle voorwaarden verbonden aan deze criteria moeten GELIJKTIJDIG voldaan zijn. C. 2 soorten afwezigheid Bij de vaststelling van het recht op TOAH wordt onderscheid gemaakt tussen - afwezigheid wegens ziekte of ongeval - afwezigheid wegens chronische ziekte Naargelang het vastgestelde ziektebeeld verschilt de vereiste duur van de afwezigheid op school. 1. Afwezigheid wegens ziekte Het kind is bij de start of tijdens het schooljaar meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval. Bij het in aanmerking nemen van de 21 opeenvolgende kalenderdagen worden de vakantieperiodes meegeteld. Een kind dat – na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen – wegens ziekte of ongeval op weekbasis minder dan 5 halve dagen aanwezig kan zijn op school, blijft recht hebben op TOAH. 2. Afwezigheid wegens chronische ziekte Een chronische ziekte wordt gedefinieerd als een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maand noodzakelijk is (bv. nier-, astmapatiëntjes, … Telkens wanneer een kind in de loop van het schooljaar een totaal van 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het recht op 4 lestijden TOAH. D. Aanvraag door de ouders 1. Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval (aanvraagformulier 1) Arts bevestigt dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan, maar dat het toch onderwijs mag volgen. TOAH wordt vanaf de 22ste kalenderdag afwezigheid georganiseerd voor de duur die door de arts bepaald wordt op het ziekteattest. Indien de ziekteperiode noodgedwongen verlengd wordt, kunnen de ouders een verlenging van TOAH aanvragen. Als de aanvraag voor verlenging wordt goedgekeurd door schoolbeheerteam dan loopt de TOAH door zonder dat het kind opnieuw de wachttijd moet doorlopen. Er is eveneens geen wachttijd voorzien voor de kinderen die na het TOAH terug naar school gaan, maar binnen 3 maand volgend op het georganiseerde TOAH opnieuw afwezig zijn wegens ziekte. Bij de bepaling van 3 maand worden de schoolvakanties NIET meegeteld. 2. Bij afwezigheid wegens chronische ziekte (aanvraagformulier 2) Geneesheer-specialist stelt chronisch ziektebeeld vast en bevestigt dat het kind onderwijs mag krijgen. De medische vaststelling geldt voor het volledige schooljaar. Na elke periode van 9 halve dagen afwezigheid dienen de ouders een aanvraag voor TOAH in. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen vervalt. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 12
 13. 13. Chronisch zieke kinderen hebben recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve schooldagen (moeten niet noodzakelijk op elkaar aansluiten) E. Afstand tussen school en verblijfplaats van het kind Voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs mag de afstand tussen de school of vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerling ten hoogste 10 km bedragen. De verblijfplaats van de leerling kan dus ook de verblijfplaats van de grootouders zijn, zelfs het ziekenhuis kan hier. CONTACTEN OUDERS - SCHOOL SCHOOLAGENDA Vanaf het eerste leerjaar gebruiken de leerlingen een schoolagenda. Daarin worden taken, lessen en mededelingen geno- teerd. Het is een goede gewoonte dagelijks de agenda van uw kind te bekijken. Dan toont u niet alleen belangstelling voor wat het te doen heeft, maar weet u precies wat van hem of haar verwacht wordt! De schoolagenda is een nuttig informatief werkinstrument, die de band tussen school en gezin zeker verstevigt. Graag zien we dan ook dat de agenda dagelijks ondertekend is RAPPORTEN EN JAARBEOORDELING De evolutie van de leervorderingen van uw kind kunt u volgen via de rapporten. Of het rapport op computerbladen of in een boekje mee naar huis komt, is om het even. Het heeft dezelfde structuur. Naast de resultaten krijgt u een beoordeling van de leer- en leefhoudingen. Leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een rapport ZONDER punten gedurende het eerste trimester. Wanneer er leerproblemen zijn, wordt het resultaat van uw kind beoordeeld door een team, bestaande uit directie, zorgcoördinator, klastitularis, zorgleerkracht en CLB- adviseur. In overleg met de ouders wordt dan beslist of het kind het leerjaar nog eens overdoet of verwezen wordt naar een aangepaste vorm van onderwijs of bijkomende hulp nodig heeft b.v. logopedie HUISWERK EN LESSEN Huistaken worden in principe op maandag, dinsdag en donderdag opgegeven (+ noteren in agenda). Zij vormen geen nieuwe leerstof, maar een verwerking of inoefening van datgene wat in de klas geleerd werd. We maken de huistaak niet te lang, het mag geen avondvullend programma worden. Op woensdag en vrijdag kan wel een vorm van verbetering of individueel bijwerk gegeven worden. Naast de geschreven huistaken blijft het leren van lessen een noodzakelijke opgave. Vanaf het 4de leerjaar geven wij tips naar planning toe. De leerlingen leren dan hun taken verdelen. In een toetsenperiode kan het zelfs nodig zijn ook op woensdag en vrijdag iets te herhalen. SAMENSTELLING VAN DE KLASGROEPEN De indeling in en de samenstelling van de klasgroepen van de kleuters en van de leerlingen valt onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Deze bevoegdheid wordt door het schoolbestuur gedelegeerd aan de klassenraad en dit in samenspraak met het CLB en de directie van de school, overeenkomstig art. 47 par.1,2° van het decreet op het basisonderwijs. De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De parallelklassen worden op gelijkwaardige basis samengesteld. Dit sluit differentiatie of indeling in niveaugroepen niet uit. Bij de kleuters kunnen, indien nodig, gemengde leeftijdsgroepen gevormd worden. In dit geval worden de kleuters elk op hun niveau begeleid. GETUIGSCHRIFTEN Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs die het zesde leerjaar heeft beëindigd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in de leerplannen zijn opgenomen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen de 5 werkdagen aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 13
 14. 14. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. EINDBEOORDELING Op het einde van het schooljaar wordt de balans gemaakt van de ontwikkelings- en leerresultaten van ieder kind. In overleg met de directie, de klastitularis, de zorgleerkracht en het CLB wordt een advies geformuleerd i.v.m. eventueel zittenblijven, vervroegde of vertraagde instap in het eerste leerjaar of toelating tot een achtste jaar lager onderwijs. Dit advies zal ter kennisname worden voorgelegd aan de ouders, waarna zij hun beslissing i.v.m. het al dan niet opvolgen van dit advies schriftelijk aan de school meedelen. In uitzonderlijke gevallen geeft de school, in het belang van het kind, een bindend advies. Dit betekent dat het kind geplaatst wordt in de groep die de directie bepaalt. Deze regeling geldt voor alle scholen van de scholengemeenschap KaBoE. EÉN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Als school vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. De ondertekening van het schoolreglement houdt in dat u akkoord gaat met activiteiten van één of meerdere dagen buiten school. U kan enkel dergelijke activiteiten weigeren als u de directie vooraf schriftelijk verwittigt. De kinderen die niet deelnemen aan de activiteit moeten wel op school aanwezig zijn. RECLAME- EN SPONSORBELEID Een school is geen wereldvreemde gemeenschap. Sponsoring en reclame zijn niet langer in alle scholen een taboe. Het is een streven om onze school reclamevrij te houden.  Leermiddelen blijven vrij van reclame. Hierbij dient opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen het louter vermelden van een naam of logo van een merk of bedrijf op een didactisch middel enerzijds en een uitdrukkelijke reclameboodschap voor een merk of bedrijf anderzijds.  Onderwijsactiviteiten blijven eveneens vrij van reclame, tenzij de reclame enkel attendeert op het feit dat de activiteit tot stand wordt gebracht met medewerking (via een gift, schenking of prestatie) van een persoon of onderneming.  Sponsoring en reclame mogen niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.  Sponsoring en reclame mogen tenslotte de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde sponsor- en reclamebeleid. Iedere vorm van sponsoring of reclame kan voorwerp zijn van bespreking in de schoolraad BIJDRAGEREGELING (OUDERS) Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die ervan afhangen: (proces-verbaal Schoolraad van augustus 2013) De school ontvangt niet-geldelijke ondersteuning van de ouderraad. De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben. De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen. De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij van bedoelde mededelingen, behoudens indien ze louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte ervan ingericht worden door middel van een gift, een schenking of prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en opvoedkundige taken en doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 14
 15. 15. De bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden: (proces-verbaal Schoolraad van augustus 2013) De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. De school staat in voor alle onderwijsgebonden onkosten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of om ontwikkelingsdoelen na te streven. Voor extraschoolse prestaties vraagt de school de vergoedingen zoals ze in het schoolreglement voorzien zijn. Onder de noemer extraschoolse prestaties vallen o.a. het nemen van drank en maaltijden op de school, het verzekeren van toezichten buiten de normale aanwezigheid van de kinderen, deelname van niet-verplichte activiteiten, abonnementen op periodieken die niet geacht worden door alle leerlingen van een klas gebruikt te worden, … Deze opsomming is niet limitatief. Bij het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen een aanstiplijst mee naar huis. Aan de hand hiervan wordt het verbruik genoteerd. Per facturatieperiode wordt een afrekening gemaakt. Meer informatie hierover bij de directie van de school of op het secretariaat. Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze bedragen zijn een raming; in de loop van het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. U zult daaromtrent vooraf en duidelijk verwittigd worden. Deze prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Het zwemonderricht is op onze school enkel gratis voor het 6° leerjaar. De ouders betalen in het schooljaar 2013 – 2014 per zwembeurt 0,65 euro. De kostprijs voor busvervoer wordt verrekend via de scherpe maximumfactuur, behalve voor de leerlingen van de 6° klas die daardoor volledig kosteloos gaan zwemmen. De bijdrage die ouders betalen voor voornoemde activiteiten, voorwerpen of producten dekt enkel de werkelijke kosten en streeft geen winstbejag na. De lijst en tarieven worden voor advies voorgelegd aan de schoolraad en na goedkeuring door het schoolbestuur gepubliceerd in de infobrochure van de school die bij aanvang van ieder schooljaar als bijlage wordt meegegeven. Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. 1. De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013-2014 De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag. Ook materialen die de kinderen via de school moeten aankopen, vallen daar onder. Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende basisbedragen gehanteerd, afhankelijk van de leeftijd en het onderwijsniveau van het kind (kleuter- of lager onderwijs). Deze bedragen zijn indexeerbaar op basis van de volgende formule: Nx = basisbedrag (Cx/107,85) - Nx = het geïndexeerde bedrag voor het schooljaar (x,y) - Cx = de gezondheidsindex van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het schooljaar (x,y) begint - 107,85 is de gezondheidsindex van de maand januari 2008 Nx wordt afgerond naar het hogere gehele getal dat een veelvoud is van vijf. Na toepassing van de indexeringsformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 geeft dit volgend geïndexeerd bedrag voor de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013-2014 Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag (schooljaar 2013-2014) 2- en 3-jarige kleuters 25 euro 4-jarige kleuters 35 euro 5-jarige kleuters en leerplichtige kleuters 40 euro Lager onderwijs (per leerjaar) 70 euro St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 15
 16. 16. De nieuwe bedragen voor het schooljaar 2014-2015 zullen berekend worden vanaf eind maart 2014 op het moment dat de gezondheidsindex voor maart 2014 gekend is. 2. De minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013-2014 De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis: meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijvoorbeeld zeeklassen, plattelandsklassen, sportweken, …) De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro. Het basisbedrag voor het lager onderwijs was 360 euro. Deze bedragen zijn indexeerbaar op basis van de volgende formule: Nx = basisbedrag (Cx/107,85) - Nx = het geïndexeerde bedrag voor het schooljaar (x,y) - Cx = de gezondheidsindex van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het schooljaar (x,y) begint - 107,85 is de gezondheidsindex van de maand januari 2008 Nx wordt afgerond naar het hogere gehele getal dat een veelvoud is van vijf. Na toepassing van de indexeringsformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 geeft dit volgend geïndexeerd bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013-2014: 405 euro. Het nieuwe bedrag voor het schooljaar 2014-2015 zal berekend kunnen worden vanaf eind maart 2014 op het moment dat de gezondheidsindex voor maart 2014 gekend is. 3. Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrage regeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestaties. Lijst kosteloze materialen Hieronder vindt u de lijst van kosteloze materialen, inclusief voorbeelden, die het Vlaams Parlement vastlegde (zie ook omzendbrief voor de scholen). Lijst met materialen Voorbeelden Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,… Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,… Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software - ICT-materiaal Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,… Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,… Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,... Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,… Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,… Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 16
 17. 17. DVD-speler,… Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,… Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling,... Schrijfgerief Potlood, pen,… Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,… Atlas (ET WO 6.11) Globe (ET WO 6.2) Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7 en 6.8) Kompas (ET WO 6.3) Passer (ET WIS 3.5) Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) BETALINGSMODALITEITEN We dringen er op aan om maandelijks de onkostenrekeningen van uw kind tijdig te betalen. Alle gelden voor abonnementen, dranken, middagmalen, zwemmen, opvang … worden per facturatieperiode getotaliseerd en gefactureerd. U kunt  betalen via overschrijving of via domiciliëringsopdracht  cash betalen op het secretariaat van de school Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. SAMENSTELLING SCHOLENGEMEENSCHAP KABOE (KATHOLIEK BASISONDERWIJS EEKLO) De scholengemeenschap KaBoE bestaat uit: - Gesub. Vrije Basisschool De Meidoorn A, Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo - Gesub. Vrije Basisschool De Meidoorn B, Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo - Gesub. Vrije Basisschool De Wegel A, B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo - Gesub. Vrije Basisschool De Wegel B, B.L.Pussemierstraat 155, 9900 Eeklo - Gesub. Vrije Basisschool St.-Jozef, Abdijstraat 33, 9900 Eeklo - Gesub. Vrije Basisschool St.-Antonius, P.Bontestraat 2, 9900 Eeklo SAMENSTELLING SCHOOLRAAD De schoolraad wordt in het basisonderwijs samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 1ste het personeel 2de de ouders 3de de lokale gemeenschap De schoolraad heeft een algemeen communicatie- en informatierecht. Daarbovenop heeft de raad nog een adviesbevoegdheid waarop facultatief en verplicht advies kan opgevraagd worden. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over het opstellen en wijzigen van diverse regelingen. De directie woont de vergaderingen van rechtswege bij en hebben enkel een raadgevende stem. De effectieve samenstelling zelf vindt u in de infobrochure van de school. SCHOOLVERZEKERING VRIJWILLIGERS Verplichte verzekering St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 17
 18. 18. De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij nv Marsh, polisnummer 700.592.476. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De vrijstelling bij materiële schade bedraagt 300 euro. Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. ROOKVERBOD – DECREET VAN 6 JUNI 2008 Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen, tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds op het volledige schoolterrein. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten getreden wordt. PRIVACY: PUBLICATIE VAN FOTO’S De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, … Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete toestemming , overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. EERSTE HULP BIEDEN AAN KINDEREN OP SCHOOL Het toedienen van dringende eerste hulp is een wettelijke verplichting. De wet schrijft echter niet voor wat eerste hulp precies omvat. Ouders plaatsen hun kinderen onder toezicht van de school en er mag van de school verwacht worden dat ze haar taak als een goede huisvader opneemt als er lichtere, niet-bedreigende verwondingen of ziektetoestanden zijn. Dringende eerste hulp moet steeds onmiddellijk geboden worden. De school oordeelt hierbij zelf of er voorafgaand advies of toestemming van de ouders nodig is voor medische verzorging. De school kan in dringende gevallen een ziekenwagen bellen zonder de voorafgaande toestemming van de ouders. Bij minder dringende gevallen spreekt het voor zich dat de school eerst de ouders contacteert vooraleer ze verdere stappen zet. Als echter blijkt dat de ouders niet bereikbaar zijn, handelt de school verder in eer en geweten. Het toedienen van geneesmiddelen valt niet onder eerste hulp. Verantwoordelijken in een school mogen geen medicatie toedienen aan een kind. Dit kan echter wel bij een duidelijke, schriftelijke toestemming en instructie van de ouders. Gelieve hiermee rekening te houden. ECHTSCHEIDING Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 18
 19. 19. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 19
 20. 20. 2. ORDE- en TUCHTMAATREGELEN Middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). MOGELIJKE ORDEMAATREGELEN ZIJN:  een gesprek  een verwittiging  mededeling in de schoolagenda  strafwerk  een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN ZIJN:  een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn  een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. PROCEDURE Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd; 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling; 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders Van de betrokken leerling. BEROEPSCOMMISSIE Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders. Beroepscommissie : Diocesaan Bureau voor Katholiek Onderwijs Beroepscommissie Basisonderwijs Marialand 31 9000 Gent St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 20
 21. 21. TOEPASBAARHEID Het schoolreglement werd van kracht op 1 september 2013. Dit reglement wordt bij de inschrijving 'voor kennisneming en voor akkoord' voorgelegd aan de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen. Na inschrijving wordt binnen de eerste schoolweek een strookje aan de klastitularis terugbezorgd (met de clausule: 'ondergetekende verklaart het schoolreglement, opgemaakt op datum van 01.09.2013, te hebben ontvangen of te hebben gelezen op de website van de school (www.sintjozefeeklo.be) en tekent op datum van (datum waarop u ondertekent) hieronder voor kennisneming en akkoord'. Hierdoor bevestigt men de ontvangst van het algemeen schoolreglement evenals dat het gelezen en aanvaard werd en met de betrokken kinderen werd besproken. St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 21
 22. 22. VERKLARING OUDERS Aan alle ouders, Beste ouders, Ook dit schooljaar kunt u het schoolreglement en de bijhorende infobrochure nalezen op de website van onze school: www.sintjozefeeklo.be Enkel op uitdrukkelijk verzoek zullen we u van deze documenten een afschrift op papier bezorgen. Mogen we u verzoeken om het schoolreglement en de infobrochure grondig na te lezen en onderstaand strookje, correct ingevuld, terug te bezorgen met uw kind aan de klastitularis. (opgelet! U dient dit document voor elk van uw kinderen in te vullen en te ondertekenen voor akkoord.) In de hoop u hiermee van dienst te zijn, de directeur, Leen Smets  Invulstrook zo gauw mogelijk terug meegeven met uw kind naar de klas aub: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ondergetekende, (naam ouder), vader/moeder/voogd van (naam kind) uit klas _________________________ (kruis hier onderaan wat past) o verkaart hierbij het schoolreglement van BASISSCHOOL ST-JOZEF & ST-JANNEKE, zoals goedgekeurd door de schoolraad van augustus 2013, en het pedagogisch project, te hebben gelezen op de website van de school (www.sintjozefeeklo.be) en tekent hierbij voor kennisname en akkoord. o wenst een schriftelijk exemplaar te ontvangen van het schoolreglement en de infobrochure (inclusief het pedagogisch project). o geeft wel/geen toestemming voor de volledige schoolloopbaan om foto’s op de website van basisschool St-Jozef & St-Janneke te plaatsen waarop zijn/haar kind herkenbaar is afgebeeld. o wenst info & formulieren te ontvangen om een schooltoelage aan te vragen o wenst info om de Komuitpas aan te vragen Te (woonplaats), op / / (datum) St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 22
 23. 23. Handtekening : St-Jozef & St-Janneke – Schooljaar 2013-2014 23

×