Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cancer malayalam

15,720 views

Published on

A useful PPT for IEC about Cancer

Published in: Healthcare
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • The professtional essay writer are having more knowledege about the writing papers. The professional essay writer are providing the best essay writing services papers to the students. The writeersity writing company had to providing the more writing papers for the professtionalist. The papers should be very quality and possible to acedemic success. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called HelpWriting.net So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ATTENTION! If You or Someone You Love is Suffering from Diabetes, Then This Will Be the Most Important Message You Will Ever Read... ◆◆◆ http://ishbv.com/matt1a/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Visit Here to Read eBook === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/2362030377-cancer-ce-n-etait-pourtant-pas-mon-signe-astrologique.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cancer malayalam

 1. 1. കാന്‍സര്‍ S I N O J B A B U J R H I P H C M A D A V O O R 9 4 9 6 5 3 3 4 6 9
 2. 2. യാത ാരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത ശരീരക ാശങ്ങള്‍ തെറ്റുതെരു ുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ക് തൊ ുകവ െറയുന്ന കെരാണ് ാന്‍സര്‍ എരാണ് ാന്‍സര്‍?
 3. 3. ശരീരക ാശങ്ങള്‍ക് ജനി െരമായ വയ ിയാനങ്ങള്‍ സംഭവികുകപാള്‍.. ആ വയ ിയാനങ്ങള്‍ എങ്ങതന സംഭവികുന്നു..? 1.െു വല്ി 2.മദ്യൊനം 3.കറഡികയഷന്‍ 4.ൊന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ 5.രാസവസ് ുകള്‍ 6.വവറസ് അണുബാധ 7.സഹജമായി ഉണ്ടായിരികുന്നവ അങ്ങതന നിരവധി..... കാന്‍സര്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു?
 4. 4. ാന്‍സര്‍ ഇരയയില്‍പ്  ുറഞ്ഞത് ഒരുസമയത്ത് 25-30 ല്ക്ഷം ാന്‍സര്‍ കരാഗി ള്‍ ഇരയയില്‍പ് ഉണ്ട്.  ഓകരാ ത ാല്ലവും 8 ല്ക്ഷം െു ിയ ാന്‍സര്‍ കരാഗി ള്‍ ഉണ്ടാ ുന്നു.  ഓകരാ ത ാല്ലവും ുറഞ്ഞത് 4 ല്ക്ഷം കെര്‍ ാന്‍സര്‍ ാരണം മരികുന്നു.  1 ല്ക്ഷത്തില്‍പ് 100-130 കെര്‍ക് ാന്‍സര്‍ വരുന്നു എന്നാണ് ണക്.
 5. 5.  70-80% ാന്‍സറു ളും വവ ിയാണ് ണ്ടുെിടികതപടുന്നത്. ആ സമയത്ത് ചി ിത്സികാന്‍ ന്ത്െയാസമായിരികും.  ഭൂരിഭാഗം ാന്‍സറും കനരതത്ത തണ്ടത്തിയാല്‍പ് െൂര്‍ണമായും ചി ിത്സിച്ചു കഭദ്മാകാന്‍ സാധികുന്നവയാണ്.
 6. 6. ഇരയകാരില്‍പ് ൂടു ല്ും ാണുന്ന ാന്‍സര്‍ ഏത ല്ലാം..? എല്ലാ രം ാന്‍സറും ഇരയയില്‍പ് ാണുന്നുണ്ട്. െുരുഷന്മാരില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് ാണുന്നവ 1.വായയില്ും ത ാണ്ടയില്ും വരുന്ന ാന്‍സര്‍ 2.ശവാസക ാശാര്‍ബുദ്ം 3.ആമാശയത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 4.കന്ത്ൊതെറ്റ് ാന്‍സര്‍
 7. 7. ഇരയകാരില്‍പ് ൂടു ല്ും ാണുന്ന ാന്‍സര്‍ ഏത ല്ലാം..? സ്ന്ത് ീ ളില്‍പ് ൂടു ല്‍പ് ാണുന്നവ, 1.ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ (Cancer Cervix) 2.സ് നാര്‍ബുദ്ം (Breast cancer) 3.വായയില്ും ത ാണ്ടയില്ും (Mouth and Throat) 4.വ കറായിഡ് ാന്‍സര്‍ (Cancer Thyroid)
 8. 8. ഇരയയില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് ാണുന്ന ാന്‍സര്‍ ഇ ാണ്. വായില്ും ത ാണ്ടയില്ും വരുന്ന ാന്‍സര്‍
 9. 9. വായകുള്ളില്‍പ് ഉണ്ടാ ുന്ന ാന്‍സര്‍ ഇരയയില്‍പ് ാണുന്ന ാന്‍സറു ളില്‍പ് 30% വായില്ുണ്ടാ ുന്ന ാന്‍സര്‍ ആണ്. ആണ്‍:തെണ്‍ = 3:1 ന്ത്ൊയം- 40-69 വയസ്സ്
 10. 10. വായിനെ കാന്‍സര്‍-കാരണങ്ങള്‍ െു വല്ി മദ്യൊനം തവറ്റില് മുറുക്, ൊന്‍ ഉത്െന്നങ്ങള്‍ ശുചി വമില്ലായ്മ ദ്ീര്‍ഘനാളായി ഉള്ള മുറിവു ള്‍ കരാഗന്ത്െ ികരാധകശഷികുറ് കൊഷ ാഹാരകുറ് ന്ത്ൊയം
 11. 11. വായിതല് ാന്‍സര്‍-കരാഗല്ക്ഷണങ്ങള്‍ 1.ഉണങ്ങാത്ത മുറിവു ള്‍ 2.ദ്ീര്‍ഘനാളായി വായില്‍പ് കവദ്ന 3. വിളില്‍പ് നാളു ളായി ാണുന്ന മുഴകയാ ടികപാ 4.കമാണ,നാക്, വിള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍പ് ാണുന്ന തവളുത്തക ാ (LEUKOPLAKIA) ചുമന്നക ാ (ERYTHROPLAKIA) ആയ ൊടു ള്‍ 5.വായില്‍പ് എകപാഴും എതരങ്കില്ും ടയുന്ന ായുള്ള ക ാന്നല്‍പ്
 12. 12. വായിതല് ാന്‍സര്‍-കരാഗല്ക്ഷണങ്ങള്‍ 6.ഭക്ഷണം ചവകാനും ഇറകാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് 7.ശബ്ദത്തില്‍പ് തെട്ടന്നുണ്ടാ ുന്ന വയ യാസം 8.ഭാരം തെട്ടന്ന് ുറയുന്നു. 9.വായില്‍പ് നിന്നും ദ്ുര്‍ഗന്ധം 10. ഴുത്തില്‍പ് മുഴ ള്‍ വളരു
 13. 13. വായിതല് ാന്‍സര്‍-എങ്ങതന തണ്ടത്താം? മുകളില്‍ പറഞ്ഞ െക്ഷണങ്ങള്‍ എനെങ്കിെുും കാണുകയാനണങ്കില്‍ എത്രയുും നപട്ടന്ന് ഡ ാക്ടനറ കാണണും. നെറിയ പരിഡ ാധെയിെൂനട, എളുപ്പത്തില്‍ ഡരാഗും കനണ്ടത്താവുന്നരാണ്.
 14. 14. വായിതല് ാന്‍സര്‍-ചി ിത്സ ശസ്ന്ത് ന്ത് ിയയും കറഡികയാത റാപിയുമാണ് ന്ത്െധാന ചി ിത്സ രീ ി ള്‍ ചില് സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍പ് ീകമാത റാപിയും ആവശയമായി വരാറുണ്ട്.
 15. 15. സ് നാര്‍ബുദ്ം
 16. 16. സ് നാര്‍ബുദ്ം കല്ാ ത്ത് സ്ന്ത് ീ ളില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് ാണതപടുന്ന ാന്‍സര്‍ ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ ഴിഞ്ഞാല്‍പ് ഇരയയില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് സ്ന്ത് ീ തള ബാധിച്ചിരികുന്ന ാന്‍സര്‍ ക രളത്തിതല് സ്ന്ത് ീ ളില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് ാണതപടുന്ന ാന്‍സര്‍
 17. 17. സ് നാര്‍ബുദ്ം കരാഗത്തികല്ക് നയികാവുന്ന ാരണങ്ങള്‍ (RISK FACTORS) 1.FEMALE SEX (1% MALEs) 2.ബന്ധുരവും (അമ്മ, സഡ ാദരി എന്നിവര്‍ക് വന്നിട്ടുനണ്ടങ്കില്‍) 3.മാസമുറയിതല് ന്ത്െശ്നങ്ങള്‍ A.ഡെരനത്ത രുടങ്ങുക(<12 years) B.വവകി െികുക (>50 years) 4. ുട്ടി ള്‍ ഇല്ലാ ിരികു 5.മുല്യൂട്ടാ ിരികു
 18. 18. Breast Cancer Risk Factors നമുക് മാറ്റാന്‍ ഴിയാത്തവ ത്പായും GENDER - All women are at riskപാരമ്പരയും വര്‍ഗും ജെിരക ത്പശ്െങ്ങള്‍ മാസമുറ വെുംഗിക ത്പശ്െങ്ങള്‍
 19. 19. Breast Cancer Risk Factors നിയന്ത്രികാവുന്ന ാരണങ്ങള്‍ All women are at risk അമിരവണ്ണും വയായാമും മുെയൂട്ടല്‍ മദയപാെും ഡ ാര്‍ഡമാണ്‍ െികിത്സ ഗര്‍ഭെിഡരാധെ ഗുളികകള്‍ കുട്ടികള്‍ ഇെലാരിരികുക
 20. 20. സ് നാര്‍ബുദ്ം-കരാഗല്ക്ഷണങ്ങള്‍  മുഴ ള്‍ തണ്ടത്തു  സ് നങ്ങളുതട വല്ിപത്തില്‍പ് വയ യാസം ഉണ്ടാ ു  അ ാരണമായ കവദ്ന  നിറവയ യാസം
 21. 21. സ് നാര്‍ബുദ്ം-കരാഗല്ക്ഷണങ്ങള്‍ •ചര്‍മം ഓറഞ്ചിതെ ത ാല്ികൊതല് ുഴി ള്‍ ഉള്ള ാ ു • നിപിളിതെ സ്ഥാനവയ യാസം •നിപിളിനു ചുറ്റും ത ാല്ിയിള ു •ത ാല്ികയാ നിപികളാ അ കത്തക് വല്ിയു •രക്തം െുരണ്ട ന്ത്സവം െുറത്തു വരി
 22. 22. സ് നാര്‍ബുദ്ം-കരാഗനിര്‍ണയം  എന്ത് യും കനരതത്ത തണ്ടത്തു യും ചി ിത്സികു യും തചയ്യു എന്ന ാണ് സ് നാര്‍ബുദ്ചി ിത്സയിതല് ഏറ്റവും ന്ത്െധാനതെട്ട വസ് ു യും തവല്ലുവിളിയും.
 23. 23. സ് നാര്‍ബുദ്ം-കരാഗനിര്‍ണയം  ഒരു കഡാക്ടകറാ കനഴകസാ െരികശാധികുന്നത് വഴി  മാകമാന്ത്ഗഫി തചയ്യുന്ന ില്ൂതട  സവയം െരികശാധികുന്ന ില്ൂതട [BREAST SELF EXAMINATION (BSE)]
 24. 24. മാകമാന്ത്ഗഫി 40 വയസ് ഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ന്ത് ീ ളും വര്‍ഷത്തില്‍പ് ഒരികല്‍പ് മാകമാന്ത്ഗഫി തചയ്യണം വളതര തചറിയ മുഴ ള്‍ വതര വളതര കനരതത്ത തണ്ടത്താന്‍ സാധികും
 25. 25. സവയം െരികശാധന (BREAST SELF EXAMINATION)  20 വയസിനുമു ളില്‍പ് ന്ത്ൊയമുള്ള എല്ലാ തെണ്‍ ുട്ടി ളും മാസത്തില്‍പ് ഒരികതല്ങ്കില്ും സവയം െരികശാധനനടത്തണം.  അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ഈ െരികശാധനയ്ക്..
 26. 26. സവയം െരികശാധന (BREAST SELF EXAMINATION) തെപ് 1 ഒരു ണാടിയുതട മുന്നില്‍പ് നിന്ന് എതരങ്കില്ും നിറവയ യാസം, ആ ൃ ിയികല്ാ വല്ിപത്തികല്ാ വയ യാസം ഇവ ഉകണ്ടാ എന്ന് െരികശാധികു
 27. 27. സവയം െരികശാധന (BREAST SELF EXAMINATION) തെപ് 2 വ കമകല്ക് ഉയര്‍ത്തിയ കശഷം കമല്‍പ്പറഞ്ഞ വയ യാസങ്ങള്‍ ഉകണ്ടാ എന്ന് െരികശാധികണം
 28. 28. സവയം െരികശാധന (BREAST SELF EXAMINATION) തെപ് 3 ിടന്നുത ാണ്ട് എതരങ്കില്ും ടികപാ മുഴകയാ ഉകണ്ടാ എന്ന് െരികശാധികു . തെപ് 4 മാന്ത് മല്ല, നിപിളില്‍പ് നിന്നും ഏത ങ്കില്ും രത്തില്ുള്ള ന്ത്സവങ്ങള്‍ വരുന്നുകണ്ടാ എന്നും െരികശാധികു
 29. 29. സവയം െരികശാധന (BREAST SELF EXAMINATION) തെപ് 5 നിന്നുത ാണ്ട് മുഴകയാ ടികപാ നിപില്‍പ് ഡിസ്ചാര്‍കജാ ഉകണ്ടാ എന്ന് െരികശാധികു
 30. 30. സ് നാര്‍ബുദ്ം-ചി ിത്സ  ശസ്ന്ത് ന്ത് ിയ  ീകമാത റാപി  കറഡികയാത റാപി  കഹാര്‍കമാണ്‍ ചി ിത്സ  ഇമയൂകണാത റാപി
 31. 31. ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ ഇരയയില്‍പ് സ്ന്ത് ീ ളില്‍പ് ഏറ്റവും ൂടു ല്‍പ് ാണുന്ന ാന്‍സര്‍ ഇരയന്‍ ജനസംഖയയുതട 30- 40% കെര്‍ക് ഈ ാന്‍സര്‍ വരാന്‍ സാധയ യുതണ്ടന്നാണ് ണക്
 32. 32. ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ - ാരണങ്ങള്‍  HUMAN PAPPILLOMA VIRUS (HPV) അണുബാധയാണ് ന്ത്െധാന ാരണം.  ഒന്നില്ധി ം വല്ംഗി െങ്കാളി ള്‍ ഉള്ളവര്‍  ശുചി വമില്ലായ്മ  െു വല്ി  അടുത്തടുത്തുള്ള ഗര്‍ഭധാരണം  വളതര തചറുപത്തിതല് ുടങ്ങുന്ന വല്ംഗി ബന്ധങ്ങള്‍
 33. 33. ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ -ല്ക്ഷണങ്ങള്‍  ൂടു ല്‍പ് കരാഗി ളില്ും ല്ക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിരികു യില്ല.  രക്തന്ത്സാവം 1.വല്ംഗി ബന്ധത്തിന് കശഷം 2.ആര്‍ത്തവദ്ിനങ്ങള്‍കിടയില്‍പ് 3.ആര്‍ത്തവം നിന്ന ിനു കശഷവും  അ ാരണമായ കവദ്ന  മൂന്ത് ത്തടസം
 34. 34. ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍  കരാഗം വരുന്ന ിനു െത്തുത ാല്ലം മുപു തന്ന ണ്ടുെിടികാവുന്ന ും ടയാവുന്ന ുമായ ാന്‍സര്‍ ആണ് ഇത്.  കരാഗസാധയ കനരതത്ത ണ്ടുെിടികാന്‍ ഉെകയാഗികുന്ന തടെ് ആണ് “ൊപ് തടെ് (PAP SMEAR TEST)”
 35. 35. ൊപ് തടെ് ഗര്‍ഭാശയഗളത്തില്‍പ് നിന്നും ക ാശങ്ങള്‍ കശഖരിച്ചു െരികശാധികുന്ന ല്ളി മായ തടെ് ആണിത്. 20 വയസിനുമു ളില്ുള്ള വിവാഹി രായ സ്ന്ത് ീ ള്‍ മൂന്നു ത ാല്ലത്തില്‍പ് ഒരികല്‍പ് ഈ തടെ് തചകയ്യണ്ട ാണ്
 36. 36. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  ഴുത്തില്‍പ് വരുന്ന ാന്‍സര്‍ കവദ്നാ രഹി മായ മുഴ ള്‍, ന്ത്െക യ ിച്ചും െു വല്ി, മദ്യൊനം ുടങ്ങിയ ശീല്ങ്ങള്‍ ഉള്ളവരില്‍പ്.
 37. 37. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  ശവാസക ാശാര്‍ബുദ്ം 1. ദ്ീര്‍ഘനാളായി ുറയാത യുള്ള ചുമ 2.രക്തം ചുമച്ചു ുപു 3.ശവാസ ടസം. 4. ശബ്ദമടപ്. 5.തനഞ്ചുകവദ്ന
 38. 38. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  രക്താര്‍ബുദ്ം (ല്ുകീമിയ) 1. ഴുത്തില്ും ക്ഷത്തില്ും തചറിയ മുഴ ള്‍ 2.വിളര്‍ച്ച 3.കശാഷികു 4.അ ാരണമായ ക്ഷീണം 5.കമാണയില്‍പ് നിന്നും രക്തന്ത്സാവം 6.എല്ലു ളില്‍പ് കവദ്ന
 39. 39. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  ുടല്ിതല് ാന്‍സര്‍ 1.മല്ത്തില്ൂതട രക്തം കൊവു 2.മാറി മാറിയുള്ള മല്ബന്ധവും അ ിസാരവും 3. വയറു കവദ്നയും ഫം കൊകും
 40. 40. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  ത ാല്ിപുറതത്ത ാന്‍സര്‍
 41. 41. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  ആമാശയ ാന്‍സര്‍ 1.വിശപില്ലായ്മ 2.ദ്ഹനകകട് 3.ചര്‍ദിയില്‍പ് രക്തം 4.മല്ത്തിന് റുത്ത നിറം 5.തെട്ടന്ന് ഭാരം ുറയു
 42. 42. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  കന്ത്ൊതെറ്റ് ാന്‍സര്‍ 1.മൂന്ത് ത്തടസം 2.മൂന്ത് ത്തില്‍പ് രക്തം 3.ഇടയ്കിടയ്ക് മൂന്ത് ം ഒഴികാന്‍ ക ാന്നു 4.അസഹയമായ നടുകവദ്ന (ഇക ല്ക്ഷണങ്ങള്‍ കന്ത്ൊതെറ്റ് ന്ത്ഗന്ഥി വീകം വന്നാല്ും ഉണ്ടാ ാം)
 43. 43. മറ്റു ചില് ാന്‍സറു ളും ല്ക്ഷണങ്ങളും  അന്നനാളത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 1. ആഹാരം ഇറകാന്‍ ന്ത്െയാസം,കവദ്ന 2.അസാധാരണമായി ഭാരം ുറയു 3.ചുമച്ചു രക്തം ുപു 4. ശബ്ദമടപ്, നീണ്ടു നില്‍പ്കുന്ന ചുമ
 44. 44. എല്ലാ മുഴ ളും ാന്‍സര്‍ ആകണാ? അല്ലാ.. എല്ലാ മുഴ ളും ാന്‍സര്‍ അല്ല..
 45. 45. എങ്ങതന ിരിച്ചറിയാം..? ാന്‍സര്‍ ആ ാന്‍ സാധയ ഇല്ലാത്ത മുഴ ള്‍ ാന്‍സര്‍ ആ ാന്‍ സാധയ യുള്ള മുഴ ള്‍ ദ്ീര്‍ഘനാളായി ഉള്ള മുഴ ള്‍ തെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ മുഴ ള്‍ സാവധാനം വളരുന്നവ കവഗം വളരുന്നവ നിശ്ചി ആ ൃ ി ഉള്ള മുഴ ള്‍ നിശ്ചി ആ ൃ ി ഇല്ലാത്തവ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളികല്ക് െ രില്ല. െ രും
 46. 46. എല്ലാ ാന്‍സറും മുഴ ളാകയാ ന്ത്വണങ്ങളാകയാ ആകണാ വരുന്നത്..?  രക്താര്‍ബുദ്ത്തില്‍പ് (BLOOD CANCER) ന്ത്വണങ്ങകളാ ചില്കപാള്‍ ന്ത്െ ടമായ മുഴ കളാ ഉണ്ടാ ാറില്ല സാധാരണയായി.  മാന്ത് മല്ല ല്കച്ചാറിതനയും ആരരി ാവയവങ്ങതളയും ബാധികുന്ന ാന്‍സര്‍ െുറകമക് അറിയുവാന്‍ സാധികണതമന്നും ഇല്ല.
 47. 47. ാന്‍സര്‍ െൂര്‍ണമായും ചി ിത്സിച്ചുമാറ്റാന്‍ സാധികുകമാ..?  മിക ാന്‍സറും കനരതത്ത തണ്ടത്തിയാല്‍പ് െൂര്‍ണമായും ചി ിത്സിച്ചു കഭദ്മാകാന്‍ സാധികും..
 48. 48. ാന്‍സര്‍ വരുന്നത് ടയാന്‍ സാധികുകമാ? ഭൂരിഭാഗം കരാഗങ്ങളും നമുതട ജീവി രീ ിയിതല് ന്ത്െശ്നങ്ങള്‍ ത ാണ്ടാണ് ഉണ്ടാ ുന്നത്. ശരിയായ ജീവി രീ ിയില്ൂതട ഒട്ടുമിക ാന്‍സറു തളയും നമുക് ടയാം.. എങ്ങതന..?
 49. 49. െു വല്ി െൂര്‍ണമായും വര്‍ജികു ... െു വല്ിമൂല്ം വരുന്ന ാന്‍സറു ള്‍ 1.വായില്ും ത ാണ്ടയില്ും 2.ശവാസക ാശാര്‍ബുദ്ം 3.ആമാശയത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 4.ഗര്‍ഭാശയഗള ാന്‍സര്‍ 5.സ് നാര്‍ബുദ്ം 6. ുടല്ില്‍പ് വരുന്ന ാന്‍സര്‍ 7.ശവാസനാളത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 8.അന്നനാളത്തിതല് ാന്‍സര്‍
 50. 50. മദ്യൊനം ഒഴിവാകിയാല്‍പ്... ടയാം... 1. രളിതന ബാധികുന്ന ാന്‍സര്‍ 2.ആമാശയത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 3.വായില്ും ത ാണ്ടയില്ും വരുന്ന ാന്‍സര്‍ 4.അന്നനാളത്തിതല് ാന്‍സര്‍ 5.വന്‍ ുടല്ിതന ബാധികുന്ന ാന്‍സര്‍
 51. 51. വാക്സിന്‍ എടുകുന്ന ില്ൂതട  തഹെവറ്ററ്റിസ്-ബി (HEPATITIS B) വാക്സിന്‍ എടുകുന്നത് കരളിനെ ബാധികുന്ന കാന്‍സര്‍ വരുന്നത് ഒരുപരിധി വനര രടയുും.  HPV Vaccine – ഗര്‍ഭാ യഗള കാന്‍സര്‍ വരുന്നരിനെ രടയുും.
 52. 52. നിങ്ങള്‍ തചകയ്യണ്ടത് 1.െു വല്ി,മദ്യൊനം,ൊന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവ െൂര്‍ണമായും ഉകെക്ഷികു 2.ത ാഴുപ് ൂടിയ ആഹാരങ്ങള്‍ ുറയ്കു . 3.ഭക്ഷണത്തില്‍പ് െഴങ്ങളും െച്ചകറി ളും ധാരാളം ഉള്‍തപടുത്തു 4.ജങ്ക് ഫുഡ്സ് (ക ാള, ബര്‍ഗര്‍) ഉെകഭാഗം ുറയ്കു 5.എല്ലാ ാരയങ്ങളില്ും ശുചി വം ൊല്ികു . 6.മത്സയവും ത ാല്ി ളഞ്ഞ ക ാഴി ഇറച്ചിയും ഉെകയാഗികാം. രിഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഴികരുത്.
 53. 53. നിങ്ങള്‍ തചകയ്യണ്ടത് 7.െ ിവായി സവയം സ് നെരികശാധന നടത്തു . ആവശയതമങ്കില്‍പ് മാകമാന്ത്ഗഫി തചയ്യണം. 8.35 വയസു ഴിഞ്ഞ സ്ന്ത് ീ ള്‍ ൊപ് സ്മിയര്‍ തടെിനു വികധയരാ ണം. 9.ശരീരഭാരം അമി മായി ൂട്ടു കയാ ുറയ്കു കയാ തചയ്യരുത്. 10.െ ിവായി വയായാമം തചയ്യു . 11. കരാഗത്തിതെ ായ എതരങ്കില്ും സംശയം ക ാന്നിയാല്‍പ് ഉടതന കഡാക്ടതറ ാണണം
 54. 54. ാന്‍സര്‍ എല്ലാറ്റിതെയും അവസാനം അല്ല  ാന്‍സര്‍ ചി ിത്സാരംഗത്ത് വവദ്യശാസ്ന്ത് ം ഒരുൊട് മുകന്നറിയിട്ടുണ്ട്..  മി ച്ച ചി ിത്സ നല്‍പ് ുന്ന ആശുെന്ത് ി ള്‍ ക രളത്തില്‍പ് ധാരാളം ഉണ്ട്.
 55. 55. തവല്ലുവിളി ള്‍ ചി ിത്സാതചല്വാണ് ാന്‍സര്‍ ചി ിത്സ രംഗം കനരിടുന്ന ഏറ്റവും വല്ിയ തവല്ലുവിളി. അവിതടയാണ് RCC യുതട “CANCER CARE FOR LIFE” തെ ന്ത്ൊധാനയം.
 56. 56. CANCER CARE FOR LIFE  ഒരു വണ മാന്ത് ം ാശ് അടച്ച് മുപ് ാന്‍സര്‍ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആര്‍കും ഈ െദ്ധ ിയില്‍പ് കചരാവുന്ന ാണ്.  ഏറ്റവും ുറഞ്ഞത് 500 രൂെയാണ് അംഗ വസംഖയ.  ഇ ില്‍പ് കചര്‍ന്ന്, രണ്ടുവര്‍ഷം മു ല്‍പ് ആജീവനാരം നമള്‍ ഇ ിതെ ഗുണകഭാക്താവായിരികും.
 57. 57. CANCER CARE FOR LIFE  അഞ്ഞൂറ് രൂെ ഒറ്റത്തവണ അടച്ചു അംഗമായാല്‍പ് ആജീവനാരം 50000 (അപ ിനായിരം) രൂെയുതട ാന്‍സര്‍ ചി ിത്സ ല്ഭികും. ആയിരമാണ് അടയ്കുന്നത ങ്കില്‍പ് ഒരുല്ക്ഷത്തിതെ, 1500 ആതണങ്കില്‍പ് ഒന്നര ല്ക്ഷത്തിതെ,അങ്ങതന...  Membership fee is Rs.500/- per person Rs.1400/- per family of three persons Rs.1700/- per family of four persons Rs.2000/- per family of five persons
 58. 58. CANCER CARE FOR LIFE
 59. 59.  എത ാരസുഖവും വന്നിട്ട് ചി ിത്സികുന്ന ില്ും നല്ലത് വരാത കനാകു എന്ന ാണ്..  ാന്‍സറിതെ ാരയത്തില്‍പ് അത് െല്മടങ്ങ് ശരിയാണ്... ആകരാഗയ രമായി, സകരാഷകത്താതട ജീവികു .. മറ്റുള്ളവതര അ ിനു കന്ത്െരിപികു ..

×