Successfully reported this slideshow.
Bazalneganglije – novipogledinanastanakemocija/kognitivno-bihejvioralnefunkcijeinjihovihporemecaje<br />
SnežanaMedenica<br />SinišaRistić<br />Igor Pantić<br />Milan Kulić<br />
CILJ<br />Prikazatiulogukoju BG imaju u motornim I nemotornimfunkcijama (motivacija, biranješablonaponašanja)<br />Prikaza...
Uvod<br />BG do sadadominantnoposmatranekaodijelovimotornogsistema<br />Danas znamozanjihovoucesce u kognitivno-bihejviora...
Dvijedorzalnepetlje – kaudatusna I putamenska</li></li></ul><li><ul><li>Ventralna petlja BG obuhvata ventralni strijatum k...
Ucestvuje u konverziji namjera vodjenih limbičkim potrebama u obrasce za izvođenje zadatka - omogućava organizmu da se kr...
BAZALNE GANGLIJE<br />Uloga bazalnih ganglija je u selektivnoj aktivaciji i inhibiciji specifičnih motornih programa neoph...
U MIROVANJU<br />Neuroni inhibitorne signale na VPL i VPA nukleus talamusa - Smanjuju talamičku ekscitaciju korteksa. Supr...
Dopamin ima inhibitorne efekte.<br />Nedostatak dopamina u strijatumu pogoršava započinjanje motornog programa.<br />Višak...
Kaudatusovo kolo<br />filtriraslabu, maloznacajnusenzornuimpulsacijuiomogucavapriticanjebioloskivaznihinformacija<br />one...
Putamenovo kolo<br />Proceduralna - nedeklarativnamemorija – objedorzalne I ventralnapetljamotornihganglija<br />Dopamin –...
Kognitivno-bihejvioralnepromjenekodoštećenja/disfunkcijebazalnihganglija<br />Parkinsonova bolest<br />Huntingtonova boles...
Poremecajikognitivno-bihejvioralnihfunkcijakod oštećenja/disfunkcijeBG<br />bipolarni poremećaj, <br />opsesivno-kompulziv...
Studijakognitivno-biohejvioralnihfunkcija BG<br />Elektrofiziologija<br />Funkcionalnineuroimaging<br />analizagenomaieksp...
mozak
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

mozak

1,792 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

mozak

 1. 1. Bazalneganglije – novipogledinanastanakemocija/kognitivno-bihejvioralnefunkcijeinjihovihporemecaje<br />
 2. 2. SnežanaMedenica<br />SinišaRistić<br />Igor Pantić<br />Milan Kulić<br />
 3. 3.
 4. 4. CILJ<br />Prikazatiulogukoju BG imaju u motornim I nemotornimfunkcijama (motivacija, biranješablonaponašanja)<br />Prikazatikognitivno-bihejviralnepromjenekodtipicnihoboljenja BG (Mb Parkinson, Mb Huntington)<br />Prikazatikognitivno-bihejviralnepromjenekod oštećenja/disfunkcije BG<br />
 5. 5. Uvod<br />BG do sadadominantnoposmatranekaodijelovimotornogsistema<br />Danas znamozanjihovoucesce u kognitivno-bihejvioralnimfunkcijamainastankuodredjenihpsihijatrijskihoboljenja<br />Organizacija<br /><ul><li>Ventralnapetlja – limbicka
 6. 6. Dvijedorzalnepetlje – kaudatusna I putamenska</li></li></ul><li><ul><li>Ventralna petlja BG obuhvata ventralni strijatum koji ima limbičku inervaciju. Projektuje se preko n. accumbens na lokomotorne centre srednjeg mozga.
 7. 7. Ucestvuje u konverziji namjera vodjenih limbičkim potrebama u obrasce za izvođenje zadatka - omogućava organizmu da se kreće u cilju zadovoljavanja biološke potrebe.</li></li></ul><li>Dvije dorzalne petlje bazalnih ganglija obrazuju kaudatusovo kolo i putamenovo kolo.<br />Kaudatusovo kolo <br />povezano sa višim nivoom motorne hijerarhije. Kontroliše sveukupni motorni plan i pomaže u izboru odgovarajuce strategije.<br />Putamenovo kolo <br />povezano sa srednjim nivoom motorne hijerrhije. Odmjerava sekvencu motornih slika, trajanje i intenzitet u izvodjenju motornih obrazaca u kontekstu zahtjeva motornog zadatka.<br />
 8. 8. BAZALNE GANGLIJE<br />Uloga bazalnih ganglija je u selektivnoj aktivaciji i inhibiciji specifičnih motornih programa neophodnih za automatsko izvodjenje naučenih pokreta i adaptaciju posturalnosti<br />Bazalne ganglije selektivno pojačavaju planirani motorni akt i potpuni inhibišu konkurentski (kompetirajući) motorni mehanizam koji može da interferira sa željenim pokretom.<br />
 9. 9. U MIROVANJU<br />Neuroni inhibitorne signale na VPL i VPA nukleus talamusa - Smanjuju talamičku ekscitaciju korteksa. Suprimiraju nevoljne pokrete.<br />U FAZI MOTORNE AKTIVNOSTI<br />Pojacava se talamička ekscitacija korteksa za izvođenje željenog programa – zadatka<br />Povecava se inhibicija talamičkih neurona i smanjuje aktivacije korteksa za konkurentske programe.<br />
 10. 10. Dopamin ima inhibitorne efekte.<br />Nedostatak dopamina u strijatumu pogoršava započinjanje motornog programa.<br />Višak dopamina u strijatumu pogoršava supresiju nevoljnih pokreta<br />
 11. 11. Kaudatusovo kolo<br />filtriraslabu, maloznacajnusenzornuimpulsacijuiomogucavapriticanjebioloskivaznihinformacija<br />onemogucavaostvarivanjenecjelishodnihmotornihakata/ u saradnjisaGP imotornimkorteksom<br />sahipokampomucestvuju u opazanju, selekcijiipamcenjusenzornihinformacija<br />sahipokampomucestvuju u regulacijisistemabudnost – spavanje<br />ucestvujeu regulacijimotivacijaiemocija<br />
 12. 12. Putamenovo kolo<br />Proceduralna - nedeklarativnamemorija – objedorzalne I ventralnapetljamotornihganglija<br />Dopamin – striatalnineuroni – adiktivnoponasanje<br />
 13. 13. Kognitivno-bihejvioralnepromjenekodoštećenja/disfunkcijebazalnihganglija<br />Parkinsonova bolest<br />Huntingtonova bolest<br />
 14. 14. Poremecajikognitivno-bihejvioralnihfunkcijakod oštećenja/disfunkcijeBG<br />bipolarni poremećaj, <br />opsesivno-kompulzivni poremećaji Tourettov sindrom<br />anoreksija nervoza, <br />adiktivno ponašanje, <br />SCH (dismorfija striatalnih neurona)<br />ADHD, <br />apatije.<br />Autizam i Aspergerov sindrom (frontostrijatalni neuroni)<br />
 15. 15. Studijakognitivno-biohejvioralnihfunkcija BG<br />Elektrofiziologija<br />Funkcionalnineuroimaging<br />analizagenomaiekspresijegena<br />

×