Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อบรมภาคทฤษฎี  ฎ      สัปดาหที่ 6 -8 วันที่ 3-10,20-22พฤษภาคม 2554      10,20-22พฤษภาคมณ หองทานา บริษัท บญรอ...
คุณรวินทร ชมพูนุชธานินทร ผูจดการฝายประชาสัมพันธ                  ั    พานองๆ บุกสถานีครอบครัวข...
นองๆ SBC3 เยียมชมหองสง        ี่ ช  สเรียนรูกระบวนการผลิตรายการขาว
เกาะติดเบื้องหลังการถายทอดรายการสด “เรื่องเลาเชานี้”
คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3รับมอบของที่ระลึกจากนองพิม SBC3-29 ตัวแทน Singha Biz Course ป 3
แวะชมการทํางานหลังไมคของสถานีวิทยุสุดฮิตในสังกัด BEC TERO RADIO                  ุ
บุก Spa – Hakuhodo รวมแชรประสบการณทํางานในสายเอเจนซี่  รวมถึง Case study ของการทําแคมเปญตางๆรวมกับสิงห  โดย คุณม...
นองๆไดรับโจทยจากพี่ๆ Spa – Hakuhodoใหรวมสรางสรรคแคมเปญสาหรบเครองดม B-ingใหรวมสรางสรรคแคมเปญสําหรับเครื่องดื่ม B ing...
บรรยากาศการพรีเซ็นตแคมเปญใหมสําหรับ B-ing Bebe   ใหกับพี่ๆ “ตัวจริง” ใน Advertising Agency
คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒนClient Service Director Spa-Hakuhodo        Director,ใหคาแนะนําเพิ่มเติมจากการนําเสนองาน  ...
คุณนภดล ศลปวทย ผอ.สายการเงนและการบญชกลาง         คณนภดล ศิลปวิทย ผอ สายการเงินและการบัญชีกลางถายทอดประสบการณ ว...
ทายชั่วโมง มอบ Case Study จากหนังเรื่องดังใหนองๆ ไดระดมสมองและคิดวิเคราะห
วิชาบัญชีและความเสี่ยงมีของรางวัลนารักเปนเดมพนเปนเดิมพัน
คุณพลิศร ภิรมยภักดี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด            บรรยายเรื่องกลยุทธการขาย  ...
คุณคมสนคณคมสัน แสงทอง ผอานวยการสายการขาย         ผู ํานวยการสายการขายบรรยายเรื่อง Competitive Strategy in Sales
ทีมพี่เลี้ยงจากฝายการตลาด แจกโจทย    ใหนองๆ แบงกลุมรับหนาที่        ๆ     ุในการดําเนินงาน คอนเสิร...
บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ       ของแตละกลุ  กลุม 1 :  การเสนอแผนงานการจดงานเทศกาล ...
บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ       ของแตละกลุ                      กล...
บรรยากาศนาเสนอบรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลม              ของแตละกลุ        กลุม 5 :    ...
หลังจากจบการพรีเซ็นตของแตละกลุมนองๆรบฟงความคดเหนและคาแนะนานองๆรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการเพื่อนําไปปรับ...
นองๆ SBC3 เดินทางมาถึงสตูดิโอ WORKPOINT เพื่อรวมชมการบันทึกเทปรายการ SME ตีแตก
นองๆ เขาประจําที่ในตําแหนงผูชม ระหวางรอความพรอมของทางรายการ                     กับ SME ตีแตกในเ...
เสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ นองเนย SBC3-36 เปนตัวแทนมอบของทีระลึกใ กับคณปญญ นิรันดรกล ผจัดและพิธีกรรม  ง ่ ล ให  ...
น    นองๆ เดินทางมายัง จ.อดรธานี เ ่อทําภ ร จดําเนนกิจกรรม       เ    งม     ุ ร น เพื    ภารกิ  เนิ...
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของกลุมตางๆ เริ่มที่กลุม MINI STAGE / T-Shirt BOOTH       รับผิดชอบดูแลในสวนของบูทขายของท...
กลุม PRODUCT REDEMPTION รับผิดชอบดูแลการขายและแลกผลิตภัณฑภายในงาน
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นองๆ ก็มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพื่อชมคอนเสิรตอยางคนหัวใจสิงห
Photo caption week 6 8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Photo caption week 6 8

650 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Photo caption week 6 8

 1. 1. อบรมภาคทฤษฎี ฎ สัปดาหที่ 6 -8 วันที่ 3-10,20-22พฤษภาคม 2554 10,20-22พฤษภาคมณ หองทานา บริษัท บญรอดบริวเวอรี่ จํากัด หองทาน้ํา บรษท บุญรอดบรวเวอร จากด และ จ.อุดรธานี จ.
 2. 2. คุณรวินทร ชมพูนุชธานินทร ผูจดการฝายประชาสัมพันธ ั พานองๆ บุกสถานีครอบครัวขาว 3 ที่วิกพระราม 4 เยียมชมการทํางานทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ่โดยมีคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3 ใหการตอนรับ
 3. 3. นองๆ SBC3 เยียมชมหองสง ี่ ช  สเรียนรูกระบวนการผลิตรายการขาว
 4. 4. เกาะติดเบื้องหลังการถายทอดรายการสด “เรื่องเลาเชานี้”
 5. 5. คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3รับมอบของที่ระลึกจากนองพิม SBC3-29 ตัวแทน Singha Biz Course ป 3
 6. 6. แวะชมการทํางานหลังไมคของสถานีวิทยุสุดฮิตในสังกัด BEC TERO RADIO ุ
 7. 7. บุก Spa – Hakuhodo รวมแชรประสบการณทํางานในสายเอเจนซี่ รวมถึง Case study ของการทําแคมเปญตางๆรวมกับสิงห โดย คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน , Client Service Director,
 8. 8. นองๆไดรับโจทยจากพี่ๆ Spa – Hakuhodoใหรวมสรางสรรคแคมเปญสาหรบเครองดม B-ingใหรวมสรางสรรคแคมเปญสําหรับเครื่องดื่ม B ing Bebe
 9. 9. บรรยากาศการพรีเซ็นตแคมเปญใหมสําหรับ B-ing Bebe ใหกับพี่ๆ “ตัวจริง” ใน Advertising Agency
 10. 10. คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒนClient Service Director Spa-Hakuhodo Director,ใหคาแนะนําเพิ่มเติมจากการนําเสนองาน ํของนองๆ เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในงานจรงไดตอไป กอนจะรับมอบของที่ระลึกงานจริงไดตอไป กอนจะรบมอบของทระลกจากนองลี SBC3-32 ตัวแทน SBC3
 11. 11. คุณนภดล ศลปวทย ผอ.สายการเงนและการบญชกลาง คณนภดล ศิลปวิทย ผอ สายการเงินและการบัญชีกลางถายทอดประสบการณ วาดวยเรื่องบัญชี การเงินและระบบบริหารความเสี่ยงในองคกร ให เปนเรื่องงายและไมนาเบื่อ กับการบรรยายในหัวขอ Finance / Risk Management
 12. 12. ทายชั่วโมง มอบ Case Study จากหนังเรื่องดังใหนองๆ ไดระดมสมองและคิดวิเคราะห
 13. 13. วิชาบัญชีและความเสี่ยงมีของรางวัลนารักเปนเดมพนเปนเดิมพัน
 14. 14. คุณพลิศร ภิรมยภักดี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด บรรยายเรื่องกลยุทธการขาย ุ
 15. 15. คุณคมสนคณคมสัน แสงทอง ผอานวยการสายการขาย ผู ํานวยการสายการขายบรรยายเรื่อง Competitive Strategy in Sales
 16. 16. ทีมพี่เลี้ยงจากฝายการตลาด แจกโจทย ใหนองๆ แบงกลุมรับหนาที่ ๆ ุในการดําเนินงาน คอนเสิรตคนหัวใจสิงห ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
 17. 17. บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 1 : การเสนอแผนงานการจดงานเทศกาล การเสนอแผนงานการจัดงานเทศกาล ผลไมและของดีเมืองระยอง กลุม 2 : การเสนอแผนงานการใช Social Network เพื่อทํา Promotion ในธุรกิจรานอาหาร ุ
 18. 18. บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 3 : การเสนอแผนการสราง Brand Awareness ของนํ้ําแรในกลุมเปาหมาย A  ป สํานักงาน กลุม 4 : การเสนอแผนการพัฒนาระบบ Logistic และ Agent สําหรับสินคาขาว สาหรบสนคาขาว
 19. 19. บรรยากาศนาเสนอบรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลม ของแตละกลุ กลุม 5 : การเสนอแผนงาน Singha Biz Course: The Future
 20. 20. หลังจากจบการพรีเซ็นตของแตละกลุมนองๆรบฟงความคดเหนและคาแนะนานองๆรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนการพรีเซ็นตจริงตอผูบริหารระดับสูงของบรษทฯ ในวนพธปดโครงการฯของบริษัทฯ ในวันพิธีปดโครงการฯ
 21. 21. นองๆ SBC3 เดินทางมาถึงสตูดิโอ WORKPOINT เพื่อรวมชมการบันทึกเทปรายการ SME ตีแตก
 22. 22. นองๆ เขาประจําที่ในตําแหนงผูชม ระหวางรอความพรอมของทางรายการ  กับ SME ตีแตกในเทปนีคือ ธุรกิจ KB Rabbit Range ้
 23. 23. เสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ นองเนย SBC3-36 เปนตัวแทนมอบของทีระลึกใ กับคณปญญ นิรันดรกล ผจัดและพิธีกรรม ง ่ ล ให ุณ ญญา นรน ร ุ ู แล รรายการ SME ตีแตก รS
 24. 24. น นองๆ เดินทางมายัง จ.อดรธานี เ ่อทําภ ร จดําเนนกิจกรรม เ งม ุ ร น เพื ภารกิ เนิน รรม ในงาน “คอนเสิรตอัสนี วสันต” คนหัวใจสิงห ตามกลุมที่ไดรับมอบหมายจากฝายการตลาดโดยกอนทําภารกิจ “พี่ปอม พี่โตะ” ใหเกียรติถายภาพรวมกันนองๆ อยางใกลชิด
 25. 25. ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของกลุมตางๆ เริ่มที่กลุม MINI STAGE / T-Shirt BOOTH รับผิดชอบดูแลในสวนของบูทขายของที่ระลึกภายในงาน และกลุ และกลม FOH/Back Stage คอยอํานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสิรต คอยอานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสรต
 26. 26. กลุม PRODUCT REDEMPTION รับผิดชอบดูแลการขายและแลกผลิตภัณฑภายในงาน
 27. 27. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นองๆ ก็มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพื่อชมคอนเสิรตอยางคนหัวใจสิงห

×