Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

130,972 views

Published on

  • Be the first to comment

การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

  1. 1. แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง<br />ตอนที่ ๑ ประวัติของครูที่เสนอผลงาน<br />๑. ชื่อ นางสุภาพร นามสกุล สิงหาอาจ<br />๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก<br />ศูนย์อนุบาล ๓ ขวบ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง<br />อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๐๔๑๓๙ มือถือ ๐๘๗-๕๔๕๓๕๐๒<br />๓. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙ ถนน/หมู่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด<br />๔. เกิดวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๔๙ ปี สถานภาพ สมรส<br />๕. ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕<br />๖. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากสูงไปต่ำ)<br />วุฒิการศึกษาวิชาเอก/โท/สาขาปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาประถมศึกษา๒๕๕๑มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย๒๕๕๒วิทยาลัยสวนดุสิตปกศ.ชั้นสูงอุสาหกรรมศิลป์๒๕๒๖วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพฯมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๖๒๕๒๑โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสุระบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นม. ๓๒๕๑๘โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูประถัมภ์ จังหวัดชัยนาทประถมศึกษาป. ๔๒๕๑๕โรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />๗. ประวัติการทำงาน รับราชการ (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) อายุราชการ ๙ ปี<br />วัน-เดือน-ปีตำแหน่งสอนชั้น/ระดับสถานที่ทำงาน๒ มกราคม ๒๕๔๕ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๕๐หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ มกราคม ๒๕๕๔หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์<br />๘. ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา/ศพด. เช่น มีความรู้คอมพิวเตอร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้นำเครือข่าย ฯลฯ<br />๙. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ของเทศบาลในช่วงที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา<br />๑๐. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๓ ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ)<br />ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอนในช่วงบ่าย ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าถนัด<br />-วิชาสังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม<br />-วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี <br />เป็นที่พึงพอใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ เช่น<br />-ประกวดโครงงานอาชีพได้เหรียญทองระดับกลุ่ม<br />-มารยาทไทย ได้เหรียญทองระดับกลุ่มและเหรียญเงินระดับเขต<br />และได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนหลายรายการด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในอาชีพครูมาก ถึงแม้ข้าพเจ้าจะได้เป็นแค่ผู้ดูแลเด็กแต่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีครู ๔ คน เท่านั้น จนประสบผลสำเร็จในประกวดและการแข่งขันระดับต่างๆ เป็นที่รักของศิษย์<br />เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย (รำประกอบเพลงและฝึกแนะนำตัวของนักเรียน) ของโรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้รับรางวัลหลายรายการ (ดังเอกสารที่แนบท้าย)<br />นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จนได้ผ่านการประเมินไปด้วยดี และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นวิทยากร “แกนนำแอดรบิด” ของตำบลภูเขาทอง เป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและวัยรุ่นเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นช่วงตอนเย็น (ดังหลักฐานที่แนบท้าย)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๑<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ ๓๕ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๖ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๒<br />-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการสำหรับปฐมวัย” ณ โรงแรมร่มอินทนิน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลปากเกร็ด<br />-ผ่านการอบรมครูปฐมวัย การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนเมืองหนองพอก)<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ โรงแรมเพชรรัชการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๗ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับคัดเลือกเป็นครูแม่ดีเด่นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป. ๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน<br />-ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติเป็นครูสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน กิจกรรมโครงการอาชีพช่วงชั้นที่ ๒ได้รับรางวัลเหรียญทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษาหนองพอก ภูเขาทอง)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๔๓<br />-เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เนื่องในการตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมไหมไทย<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวแคน ระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้ผ่านการอบรมแกนนำเครือข่าย สุขภาพตำบลภูเขาทอง (ผู้นำเต้นเอโรบิก) ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร<br />-ได้ผ่านการสัมมนาตามโครงการศึกษาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br />-ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบุคลากรด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดเดี่ยวโปงลาง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวพิณ ระดับประถมศึกษาได้รับเหรียญทอง“มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓<br />-ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยดุริยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมตรี วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมโท วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-ได้รับรางวัล<br />

×