Navsarni Bulletin May 2011

1,161 views

Published on

Sindhudurg Diocese | Navsarni Bulletin May 2011

Published in: Spiritual, Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Great work on the Magazine.... One Stop to knw about the diocese :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin May 2011

 1. 1. ‘m¶ 2011 ZdgaUr {~enmMr H$m¶m©di - ‘m¶ 20111 ‘o - aËZm{Jar - {WamdUr g§ñH$ma 2 ‘o - hbH$Uu - ’o$ñV4 ‘o - {^ad§S>o - ’o$ñV5 ‘o - gmd§VdmS>r - H°${WS´>bmMr namo~ - {‘bmJ« gm¶{~U7 ‘o - Jmodm - {WamdUr g§ñH$ma 9 ‘o - ImZmnya11 ‘o - {H$Zim - ’o$ñV 12 ‘o - ‘mUJm§d - ’o$ñV13 ‘o - ^oS>er - ’o$ñV, gm§Ooa - nUOr 15-21 ‘o - ~±H$m±H$ - {~eßg {‘Q>tJ22 ‘o - ’$mVmoS>m© - Jmodm - {WamdUr g§ñH$ma23-24 ‘o - ‘|Jbmoa - 24 ‘m¶mH$ {S>H$Z ‘opëdZ nmB©gMr JwéXrjm28 ‘o - ZdgaUr - go{‘Zar¶Z {‘Q>tJ 29 ‘o - hU©¶ - {WamdUr g§ñH$ma VaUmQ>çm§H$ {e~ra ({nam¶ 15 Vo 25) Hw$Qw>§{~H$ {OdrVmMr {eH$dU * 19 OyZ 2011 * doi : gH$mir 9 Vo gm§Ooa 5 dmOmon¶m©Z gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r {e{~amV øm {df¶mMoa ‘mJ©Xe©Z AmgVobo1. Am¶O VaUmQ>çm§Mo àíZ 2. Iamo ‘moJ AmZr ‘moJmZ nS>n3. {OdrVmMmo {ZU©¶ H$gmo Kodn 4. AmS>IitH$ H$gmo ’w$S>mo H$an5. b¢{JH$ {ejU... AmXr * Zm|XUr ’$s é. 50/- Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 12 OyZ 2011 ‘mJ©Xe©H$ AmZr Am¶moOH$ :- aoìh. ’$m. S>m°. H«y$O {S>gmoOm g§MmbH$ ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>a, gmd§VdmS>r ’$moZ : 02363-274834, ‘mo~m. 9890676440 Happy Birthday Father 13 ‘o aoìh. ’$m. Xodñ¶ doëbmnmZr, g|. A°Z MM©, hU©¶ ’$moZ : 02358-243104 13 ‘o aoìh. ’$m. Omogo’$ ‘§Voamo, amoOar MM©, AmOam ’$moZ : 02323-246010, ‘mo~m. 9422859940 27 ‘o aoìh. ’$m. g§O¶ ’$ZmªS>rg, g|. Omogo’$ MM©, H$Å>m ’$moZ : 02365-225782, ‘mo~m. 9004094248 2
 2. 2. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUr gm¶{~U ‘m¶ : Am‘H$m§ Hw$n}Mr dmQ> XmI¶Vm Hw$Qw>§~mMr ^bm¶H$s-‘wZemHw$imMr àJVr EH$ {Xg OoOy {H«$ñV gJm©a nmg¶ ‘maVmbmo. nm¶g ‘maVmZm VmZo Om¶Ë¶m dm¶Q> ñdJ}ñV nmngm¶~ Owdm§d nmdby Xþgè¶mZ Amnbr CnXoerH$ ‘hm{MQ>AmËå¶m§H$ gJm©a niobo. Agë¶m ‘Zem§H$ gJ© ’$mdmo Ýh¶ åhyU OoOyZ Amnbo ‘VrZ Aod{Obo. ""’$m‘r{b¶m[ag H$Ýgmoaer¶mo (Familiaris Consortic) 22 Zmoìh|~a 1981 dgm©VmZo doJtM noÐÿH$ Amn¶bmo AmZr VmH$m {dMmabo. naJQ> Ho$br. ho ‘hm{MQ>rMmo {df¶ OmdZ Amgbmo. ""AmYw{ZH$ H$mi AmZr Am‘Mo ""hm§do VwH$m gJuÀ¶m Xmad§Q>çmMr Mmdr Agë¶m dm¶Q> ‘Zem§H$ {^Va H$mSy>§H$ {Xd§H$ Hw$Qw>§~ øm {df¶mMoa Am‘H$m H$mOmam AmZr Hw$Qw>§~md¶a ~marH$gmUoZ g‘OUr AmZrZm. H$eo ^meoZ Vwdo åhOr nadmZJr KoZmgVmZm Vm§H$m {^Va H$mS>bo ? {eH$dU ‘oiVm. Am¶O Am‘À¶m AmYw{ZH$ ~Xb˶m H$mimZ hr {eH$dU AmZtH$ MS> noÐÿZ dJV H$ar ZmgVmZm OoOyH$ O~m~ {Xbmo : ""gm¶~m Vy åhOoa {H$˶mH$ ~oOma ¶mo½¶ AmZr JaOoMr åhU H$imoZ ¶oVm.OmVm¶. OoÞm hm§d Agë¶m dm¶Q> ‘Zem§H$ gJuMo Xma Ym§nVm, VoÞm VwOr Amd¶ Vm§H$m gJuMo øm dgm© ho ‘hm{MR>rH$ 30 dgm© ^aVm§V AmZr Am‘Mmo nmngm¶~ ~oZoS>r³Q>OZob CJQ>o H$aVm. gmoimdmo ho {MR>Mo {Vgmdo dag X~mOmZ g‘a§^y§H$ Am‘MobmJr ‘mJVm. ^dH$éZ ho åhÁ¶m ‘moJmi ^mdm§Zmo AmZr ^¶UtZmo, Xod AmnZm gma³¶mMmo ‘ZemH$ aMVm AmZr {MR>tVbr {eH$dU Am‘r g‘Oy§H$ AmZr AmnUmd§H$ ho nar Am‘Mo Hw$Qw>§~ OoOy {H«$ñVmÀ¶mAmnë¶m ‘moJm§V AmgÀ¶mH$ VmH$m Amkm {XVm, nwZ ‘Zrg AmngwdamVmZ ^éZ XodMmamMr Imoer H$miOm-‘ZmgmaIo Omd§H$ nmngm¶~mZyM EH$ gyMZm Ho$ë¶m Vr hr : Xa EH$ë¶m Y‘©àm§VmVH$aVm AmZr nmVH$m§V nS>Vm. XodmMr Amkm ‘moSy>Z ‘wZrg gm§S>Vm. ho KS>¶o WmdZ XodmMmo AmZr ñWm{ZH$ BJaOoZ (n°aremZ) øm dgm© Hw$Qw>§~mMmo {Xg Family DaygmoS>dUoMmo dmda gwé OmVm. (15 ‘m¶ 2011) g‘a§^y§H$ AmZr H$mOmamMr AmZr Hw$Qw>§~m^m¶a ~m¶~bMr AmZr n{dÌ Am‘r OmUm§d H$s Am‘Mo nmVH$s g§¶å~ Am‘H$m nmVH$mH$S>o AmoS>Vm. Am‘r ‘Zrg g^oMr {eH$dU gJù¶m§H$ nmdm|dH$.Ag³V. nwZ ‘m[a¶m Am‘Mr ‘m¶ nmVH$mAmS> PwO ‘m§Sy>Z Hw$n}Z {O¶odnmMr dmQ> Am‘H$m§ 1) H$mOma - XodmMo AmndUoXmI¶Vm. Owݶm H$amam§V B©dm nmVH$ AmXméZ XodmAmS> doVm Omë¶ma ‘m[a¶m XodmMo CVmoa H$mOma OmdZ Amgm ~wZ¶mX EH$m Hw$Qw>§~mMr AmZr Hw$Qw>§~ IaonUrM H$moZemMmoAm¶Hy$Z nmVH$m AmS>. PwO ‘m§S>Vm. EoHo$ AmoñVmoao dadr ‘aZ Am¶bo Omë¶ma Xod AmZrH$ EH$ ’$mVa Am‘À¶m g‘mOmMmo AmZr g§gmamMmo. ho XodmMo AmndUo OoOy {H«$ñVmdadr g§nyUm©¶oH$AmoñVmoaoH$ qdMwZ H$mS>Vm Amnë¶m nyVmH$ g§dgmam§V YmSy>§H$ AmZr {VMo dadr Am‘H$m§ gJù¶m§H$ nmdVm. {H$˶mH$ OoOy {H«$ñVmMo Hw$n}Z AmZr {eH$dUoZ ho Amn{dUo {O¶y§H$ Om¶.Hw$n}Mo {OdrV {Xd§H$. Am§H$dma ‘m[a¶m OmdZ Amgm Am‘H$m§ XodmMo EH$ ìhS> XoZ|. Vr nmVH$m{dZo 2) Hw$Qw>§~mMo ‘hËd -{O¶obr. {VMo n{dÌ AmZr Hw$n}^arV {OdrV Am‘H$m§ gJù¶m§H$ EH$ Z‘wZmo H$gmo. ñdJ}ñV nmngm¶~ Owdmd nmdby Xþgè¶mZ AmZr AmVm ~oZoS>r³Q> gmoimì¶mZ em§Vr ZmdmMo EH$m Jar~ Kamã¶m§Vbo MoSy> ‘mÐr Omd§H$ EH$m H$m°Zìh|Q>m§V {^Va gaVm. Am‘H$m CJS>mg Ho$bm H$s The Future of humanity Passes by way ofAmnë¶m Amd¶-~mnm¶H$ AmZr ^mdm§-^¶Um§H$ AmXoD$g H$éZ Vo doVm. AmnyU Amagmo hmSy>§H$ the Family ‘wZemH$imMmo ’w$S>ma Hw$Qw>§~mÀ¶m dmQ>|Vë¶mZ. Hw$Qw>§~ {nS>|V Va g§gma {nS>|V.{dgabo Vo niodZ EH$ {Xg Vo naV Kam doVm. VmMr Amd¶ VmH$m Amagmo {XVm AmZr ˶mM~amo~a 3) H$mOma EH$ gmH«$m‘|V -EH$ ^oQ>dñVy {XVm. Vo H$m°Zìh|Q>m§V nmdZm ’w$S>o doJt-doJt ‘m¶Z {H$Vo {Xbm Vo CJSy>Z nioVm. H$mOma BVbo ‘hËdmMo XoH$y Z. OoOZ H$mOmamMmo gmH«$m‘|V KS>bmo-gmVdmo gmH«$m‘|V. yVm§VyZ EH$ nm¶Zob AmgVm AmZr VmMo ~amo~a KmVbbmo H$mJXmMmo EH$ Hw$S>H$mo. ˶m H$mJXmÀ¶m AmZr øm dadr H$mOmar ‘moJ XodmÀ¶m ‘moJmMr IwUm AmZr IaonU åhU {eH$¶bo. hoHw$S>³¶mMoa Aeo ~a¶bobo Amgbo. dVm}Vm ìhS>nU H$mOmamÀ¶m AmndʶmMo XoIyZ EH$ nmdQ> {¼ñVr XmXë¶m AmZr ~m¶bo‘Xo "Ywdo åhOo, Oeo AmaemMoa ZXa ‘méZ Vw§ VwOo én niVobo AmZr ‘wIm‘i {ZVi H$mOmamMo H$ama n{dÌ g^o‘wH$ma OmVm VoÞm Vo H$mOma H$moUmÀ¶mZyM ‘m|Sy>H$ Om¶Zm : OoAmZr gmo{~V Xdé§H$ Vy§ dmdwaVmbo Ve|, øm gm¶{~UrÀ¶m nm¶ZobmMoa ZXa ‘méZ {VMo ^meoZgXm§M Hw$n}Z ^abobo {OdrV {O¶od§H$ dmda H$a. XodmZ OmoS>bm Vo ‘wZemZ ‘moSy> Z¶o. (‘mHy©$ 10:9) EHo$ Amd¶Mmo hþgH$mo åhþQ>ë¶ma Amnbr ^waJt XodmMo Hw$n}Z ^abobr Omd§H$, AmZr 4) Kmod ~m¶oboMmo g§~§Y AmZr ‘moJgXm§M {OdrVm§V ~ar dmQ> Yé§H$ AmZr Iwemb {O¶od§H$, gw^mJr Vr Amd¶ Or Amnë¶m H$mOma AmZr $Hw$Qw>§~ XodmÀ¶m ‘ZmZ H$mZr H$miOm§WmdZ CnOmoVm - Ýh¶ ’$³V^wa½¶m§H$ ~ar dmQ> XmI¶Vm AmZr XodmÀ¶m ‘moJmZ AmZr Hw$n}Z dmS>¶Vm. Am‘Mr gJuMr Amd¶ g§¶~mMr AmZr g‘mOmMr JaO åhU. nyU H$mOma AmZr H$mOmar ‘moJ OmdZ Amgm n{dÌAm‘H$m§ Hw$n}Mr dmQ> XmI¶Vm. Am‘r MwH$br Omë¶ma nmgyZ Vr Am‘H$m§ gJuMmo Xmad§Q>mo CJQ>mo AmZr énH$ma XodmÀ¶m ‘moJmMmo g§gmam§V.H$aVm. {VMoa ZXa ‘méZ Am‘r gJir Hw$n}Mo {OdrV {O¶od¶m. øm ‘moJmMr IwUm AmZr ’$im OmdZ AmgmV Am‘Mr ^waJr. {H«$ñVmMr {eH$dUoZ - ~«Xa gobdrZ Hw$bmgmo, Jmodm AmZr VËdmZr ^d H$éZ ‘m¶-nm¶Mo XoIrZ dmS>moZ Vm{U OoOyMmo nmQ>bmd H$é§H$ Om¶. 3 4
 3. 3. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUr ho H$m‘ nyU© H$é§H$ AmZr XodmMo Iwe¶ona‘mUo Mby§H$ H$mOmar ‘moJ ‘mZdr OoOyZ OoéOmë¶m§V ìhS>m O¶O¶H$mamZ àdoe Ho$ë¶mCnam§V H$m¶ hoëboUr bmoH$m§H$ OoOyH${OdrVmH$ CJQ>mo Amgy§H$ Om¶ AmZr {OdrVmMo AmS> dMy§H$ ’$mdmo Zm. (Pro-life) ‘oiMo Amgbo. Vo {’$brnmbmJr ¶odZ Ver {dZ§Vr H$aVmV (Owdm§d 12:20-22) AmZr g‘aU : Iè¶m§ZrM Kmod-~m¶b EH$m‘oH$mMmo ‘moJ H$éZ Amnë¶m AmndʶmMo Vmo AmZr Am§Ðo Vm§H$m OoOyer ìhaVm§V.H$m¶Xo nmiyZ AmZr Zì¶m {OdrVmÀ¶m (^wa½¶m§À¶m) XoʶmH$ CJQ>o amD$Z Vm§H$m XodmÀ¶m OoOy gJm©a doVmoHy$M VmUo {egm§Moa n{dÌ AmË‘mo YmS>bmo AmZr Vo gJirH$S>oAmZr noë¶mÀ¶m ‘moJmZ dmT>modZ ~m§YVm Amnbo Hw$Qw>§~ - EH$ KaMr BJaO H$er OoOyMo ew^dV©‘mZ naJQ> H$arV ^modbo. OoéOmë¶m§V Vm§Mmo N>i gwé Ombmo åhU Vo(Domestic Church) ho KaMo BJaOoZ nm¶-‘m¶ OmVmV nmÐr : Vm§Mo H$mOmar emo‘amoZ emam§V Jobo. {’$brnmZ OoOyMo ew^dV©‘mZ Omo‘mZ AmZr C~}Z naJQ>bo. Wy¶ VmH$m{OdrV EH$ doXr, Vm§Mmo H$mOmar ‘moJ - gwImZ Veo Xþ:ImZ {nS>|V Veo ^bm¶H|$V... {g‘md ZmdmMmo OmXÿJma ‘oibmo. VmMr VmZo ZdgaUr Ho$br d VmUo {’$brnmÀ¶m hmVm§Vë¶mZOmVm ho KaMo BJaO|V EH$ ìhS> ~{bXmZ OoOygmaIo. ~mpëV‘ KoVbo (Y.B©. 8:13) (15 ‘m¶ 2011 - Hw$Qw>§{~H$ {Xg, ˶m {Z‘VmZ ’$m. S>m°. H«y$O {S>gmoOm hmo boI ~a¶Vm. OoéOmë¶mnmgyZ JÁOmH$S>o doVë¶m AmogmS> dmQ>oda EH$ B{WAmo{nAoH$ma {hOS>mog§MmbH$ - ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>a, gmd§VdmS>r) Amnë¶m aWm§V ~gmoZ Am¶Om¶mg àdmÚmMmo J«W dmMVmbmo. {’$brnmZ VmH$m¶ Vo emñÌdmMZ § g‘OmdZ gm§Jbo. BVboM Ýhþ¶ Va g§nyU© emñÌboI d OoOyMr ~arI~a VmH$m gm§Jbr. gm§V {’$brn (3 ‘o) VoÞm VmUo bmJrM Amgboë¶m Vù¶m§V ~mpëV‘ KoVbo. Cnam§V {’$brn AOmoV ZJam§V - ào{fV AmZr a³Vgmjr (...62) nmdbmo AmZr eoOm[a¶m hm§Jm nmdmon¶mªV dmQ>oZ gJù¶m ZJamZr VmUo ew^dV©‘mZ naJQ> OoZoam§V gamodamÀ¶m H$mQ>ma dgboë¶m ~oWgoXm JmdMmo a{hdmgr {’$brn hmo Ho$bo. (Y. B©. 8:26-40)OoOyÀ¶m n¶ë¶m ~mam {egm§Vbmo EH$bmo. OoOyZ VmH$m Amnbmo {eg åhU Zo‘bmo. VoÞm Vmo {WAmoS>m°aoQ> AmZr gwPo{dAg øm Y‘©n§{S>Vm§À¶m ‘Vmna‘mUo gm§V {’$brnmZH$mOmar Amgbmo AmZr VmH$m MoS>dm ^waJr Amgbr. OoOy gmoS>dUXma ‘oiVmoM Vmo BVbmo Am{e¶m ‘m¶Zam§V Amnë¶m Am§H$dma MoS>dmgm§JmVm OoOyMo ew^dV©‘mZ naJQ>bo d {’«${O¶mIwemb Ombmo H$s, Vo ew^dV©‘mZ KodZ Vmo Amnbmo Bï> ZmWm{ZEb hmMoer Jobmo AmZr hm§JÀ¶m h¡amnmo{bg hm§Jm VmH$m IwagmMoa a³VgmjmMo ‘aU Am¶bo.åhUbo, ""Omdo{der ‘moOgmZ {Z¶‘emñÌm§V ~a¶ëbo d g§XeH$mamZr ~a¶ëbo Vmo åhUë¶ma o o (’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ. H$m|H$Ur AUH$maPwOMmo nyV OoOy ZmPaoVH$ma Am‘H$m ‘oibm, ZmWm{ZEbmZ VmH$m åhUbo, ""ZmPaoVm§Vë¶mZ o - B{b¶mg ’$ZmªS>rg)H$sVo Var CËV‘ Aeo ¶od§H$ eH$Vm ? {’$brnmZ VmH$m åhUbo, ""¶o AmZr ni|ZmWm{ZEb {’$brnm~amo~a OoOyer Am¶bmo AmZr OoOyMmo nmR>bmdXma Ombmo. (Owdm§d ^waJr Am‘Mr {JaoñVH$m¶3-46) Am‘À¶m Xogm§V, Am‘À¶m Jmdm§V, Am‘À¶m dmS>çm§V, Am‘À¶m Kamã¶m§V AmZr ew^dV©‘mZm§V {’$brnmZ OoOy~amo~a Ho$ëbo g§^mfU AJXr ÌmoQ>H$nUo Z‘yX Am‘À¶m n{dÌ g^|V ^waJo OmdZ Amgm XodmMo XmZ AmZr Am‘Mr {JaoñVH$m¶. Am¶MrHo$ëbo {XgVm. gmo‘r OoOy OoÞm ~mnmMr I~a H$aVm VoÞm {’$brn OoOyH$ gm§JVm, ^waJr OmdZ AmgmV ’$më¶mMr VaUmQ>r AmZr nadmMr ZmJ[aH$. åhþUVmoHy$M Amd¶-""gmo‘¶m Am‘H$m ~mn XmI¶, BVboM Am‘H$m nwamo OoOyZ VmH$m åhþUbo, ""{’$brn ~mnm¶Z Amnë¶m, ^wa½¶m§H$ ~ar AmH$maUr (Motivation) {Xdy§H$ Om¶. ^wa½¶m§MrBVbmo V|n hm§d Vw‘Mo gm§JmVm AmgmoZy¶ Vwdo ‘mH$m AmoiIy§H$ Zm¶ ? OmZo ‘mH$m niobm Ho$ÞmM ~ondm© H$é§H$ ’$mdmo Zm. OoÞm Amd¶ ~mny¶ ^wa½¶m§Mr ~ondm© H$aVm VrM ^waJrVmUo ~mnmH$ niobm (Ow. 14:8-9) VaUmQ>r OmVmoHy$M H$mimoIr {OdrV {O¶oVmV. nmM hOma bmoH$m§H$ OodU KmbMo AOmn gmo‘¶m OoOyZ Ho$bo. VmMo AmXr ‘mVod 19:14 - OoOy åhþUVm - ^wa½¶m§H$ åhOoer ¶ody§ Xr - OoOy ^wa½¶m§MrOoOyZ {’$brnmH$ {dídmgm§V KoVbo AmZr {dMmabo, ""hm§H$m Oody§H$ C§S>o Iw¶À¶mZ {dH$Vo Amnwa~m¶ H$aVmbmo, Vm§H$m Ioi¶Vmbmo AmZr Vm§H$m d|J|V YaVmbmo. nyZ Am¶À¶m H$mimahmS>Mo ? {’$brnmZ VmH$m CËVa {Xbo, ""øm gJù¶m§Zr WmoS>o WmoS>o KoVë¶ma nmgyZ Am‘r nioVm§d ^wa½¶m§Mmo H$gbmoM Jwݶmd ZmgVmZm {ZX©¶nUr Amd¶À¶m Hw$gì¶m§V ^wa½¶mMmoXmoZer én¶m§Mo C§S>o nwaMo Zm§V VmMo Cnam§V Am§Ðo EH$m ëhmZ ^wa½¶mH$ {’$brnmer KodZ Ord H$mS>VmV. Amd¶ ~mnm¶H$ hmo hH$ H$moUo {Xbm ? Hw$gì¶mZ AmgVmZm ^wa½¶m§H$¶oVm. hmModoë¶mZ {’$brn hmo OoOyMmo {H$Vbmo bmJ{ebmo erg Amgbmo Vo {XgmoZ ¶oVm. {Odoer ‘mamon ho OmdZ Amgm ‘hmnmVmoH$. Amnë¶mM hmVmZr Amd¶ ~mny¶ ^wa½¶mMmo(Ow. 6:5-8) IyZ H$aVmV. ˶mMnmgV Amd¶~mnm¶Zr ^wa½¶mMo {OdrV ‘moJmÀ¶m ~wZ¶mXrMoa ~m§Yy§H$ {’$brn AmZr OoOy hm§Mo‘Xbo bmJ{ebonU AmZr EH$m àg§JmZ {XgmoZ ¶oVm. Om¶. Amd¶ ~mnm¶Z ^wa½¶m§H$ XodmMmo ‘moJ {Xdy§H$ Om¶. Om¶Vr ^waJr Amd¶ ~mnm¶À¶m CVamna‘mUo MbVmV AmZr WmoS>r ^waJr Amd¶ ~mnm¶H$ bmJmoZyM dm¶Q> {OdrV {O¶oVmV. 5 6
 4. 4. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUr^waJr ~ao {OdrV {O¶oë¶ma Amd¶ ~mny¶ Iwemb OmVmV, nyU dm¶Q> {OdrV {O¶oë¶ma hþ‘mUo Ae|... OmdM| amdbm AOmn Iw¶M| ?Amd¶ ~mny¶ O~m~Xmar {H$˶mH$ KoZmV ? XoIyZ Amd¶ ~mnm¶Z ~ao {OdrV {O¶m|H$ ‘mg© åhþ¶Ê¶mÀ¶m A§H$mVë¶mZ ’w$S>o -Om¶ VoÞmM ^waJr ~ar OmVmV. Oo Am‘r {H$Vo ~ao amo¶VmV VmMr Am‘H$m§ ~ar ’$im§ øm ~adnmZ Vw‘r dmMbo AmgVobo H$s Vm§À¶m ^wa½¶m§H$ Oë‘mgmZ eon{S> Amgbr‘oiVmV. Oo Am‘r {H$Vo dm¶Q> amo¶VmV VmMr Am‘H$m§ dm¶Q> ’$im§ ‘oiVmV. Amd¶ Am{Z Vr KmbdMo nmgV KaMr KmS>¶onUm H$aVm{b Va H$moU ‘mJʶm§À¶m Oå¶mZ VmH$m~mnm¶Mr O~m~Xmar OmdZ Amgm ^wa½¶m§H$ n{dÌ {OdrV {O¶m|H$ {eHy§$H$ Om¶ VoÞmM hr ìhaVmbo AmZr ‘mJʶm§Mmo {eda H$éZ {‘bmJ OmVbr åhþU amdVmbo. Vmo ^waJmo XodmH$Am¶Mr ^waJr, ’$më¶mMr VaUmQ>r AmZr nadmMr ZmJ[aH$ Xa EH$m Kamʶm§V Amd¶ {eUVmbmo {H$˶mH$ åhU VwdoZ ‘mH$m Agmo aMbm¶, H$moUyM åhOmo pñdH$ma H$é§H$ amOr~mnm¶Mr {JaoñVH$m¶ OmVbr. Zm. ˶m Om§Q>çmMmo EH$Q>mo nwV ݶw bmB©’$ ’o$bmo{en Oå¶mZ, Xþgamo BJmoaOoZ, {Vgamo - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, {^ad§S>o ‘mJʶm§À¶m Oå¶mZ Amgbo AmZr ìhS> X~mÁ¶mZ ‘mJUo H$aVmbo nyU ˶m KaMmo Om§Q>mo, Vm§Mmo nm¶ Vm§Mo ‘mJʶmMo {OdrV H$gbo Vo Vmo OmUm Amgbmo XoHy$Z Vmo Vm§H$m EH$ hþ‘mUo bmPmagmMo ‘aU - OoOyMo åh¶‘oH$ H$maU ! KmbVm AmZr Om~ {dMmaVm, Vw‘r gJio ^meo{M AOmnm KS>bobr nioë¶mV nyU gm§JmV OoOyZ Amnë¶m H$m¶m©H$ gwédmV Ho$br AmZr Vmo Jmdm-JmdmZr ^modVmbmo. ‘mH$m Aeo Iw¶Mo EH$ AOmn OmdMo amdbm Vo. AmZr VmUo åhþQ>bo Omo H$moU hmMmo gmaImoWH$moZ-^mJmoZ Am¶ë¶m Cnam§V ‘wZemH$ {dgd nS>Vm AmZr hmo {dgd Kod§H$ VmH$m EH$m O~m~ {XVobmo VmH$m åhOr gJir 50 bmIm{M {JaoñVH$m¶ ~{jg åhþU {XVbmo.KamMr JaO. Ýhþ¶ ’$H$moV Ka nyU ˶m Kam§V ‘moJmi H$miOmMr ‘wZem Amgm|H$ Om¶. Vw‘À¶mZ hmMmo O~m~ {Xdy§H$ OmVm ? øm 50 bmImMo {JaoñVH$m¶oH$ bmJmoZ Vr~oWmZr JmdmZ AeoM EH$ Ka AmZr Hw$Qw>§~ Amgbo, Oy¶ WH$ë¶m-^mJë¶m OoOyH$ {dgd gJio gwdmVoa ˶m hþ‘mʶmMmo O~m~ gmoXÿH$ bmJbr. H$moUo Vm§H$m gm§Jbo ‘wZemH$ ‘obmobmoAmZr ‘moJ-em§Vr ‘oiVmbr. Vo Ka OmdZ Amgbo ‘oar, ‘mWm© AmZr bmPag øm ^md§S>m§Mo. AmOyZ H$moUo {Od§V H$é§H$ Zm, Va H$moUo åhþQ>bo Am‘À¶m ’w$S>mamH$ {H$Vo KS>Vobo Vo Am‘H$mOoX²Zm - OoX²Zm OoOy ~oWmZr JmdmZ ¶oVmbmo dmo ˶m Jmdm§Vë¶mZ ’w$S>o doVmbmo VoÞm øm AmXr-’w$S>oM H$imoMo AOmn KS>moH$ Zm, H$moUo gm§Jbo Vm§À¶m nwVm{M nnyMr eonS>r dMmoZmKamZ Vmo {dgd KoVmbmo. åhUVmoM OoOyH$ øm Kam{der bmPagm{der MS> Amnya~m¶ Vo AOmn OmdMo amdbm, H$moUo gm§Jbo ‘wZrg naVyZ VaUmQ>mo Om¶Zm ho AOmn KS>moH$ Zm.Amgbr. naVyZ EH$nmdQ> Vm§À¶m nm¶Z gJù¶m§H$ EH$Q>m¶ Ho$bo AmZr {dMmabo, ‘odbo qMVë¶ma ñdV:Moa Am¶ëë¶m ‘aUm nmgyZy¶ OoOy H$idim|H$ Zm. nyU Vw‘H$m Vo AOmn Oo Am¶O na¶mZ KS>m|H$ Zm ? Vm§À¶mo gJù¶m§À¶mo VH$ë¶mo ~mJmdë¶m|.bmPmagmÀ¶m ‘S>çma Vmo aS>bmo, H$idibmo AmZr gJimoM WaWabmo. (Ow. 11:33) ni¶ë¶mV Ýhþ¶ H$gbo Vo Vw‘Mo ‘mJUo, nyU hm§d Vw‘H$m gm§JVm Vo AOmn. Am‘rOoOyH$ ‘aUmMo H$m¶M ^o Zmgbo. ‘aUmMoa boJyZ VmMr gËVm Amgbr. bmPmagmMo ‘aU XodmbmJr ‘mJVm§d Am‘Mo Xþ¶og ~ao H$a, dmda Y§Xmo Xr, g¶arH$ Xr, ^waJo Xr, MoS>mohr EH$ gm‘mݶ ~m~ Amgbr. Oë‘mH$ ¶oVm VmH$m ‘aUy¶ Amgm. nyU OoOyMo ‘aU JaOoMo Oë‘mH$ ¶od§Xr, gdñVH$m¶ Xr. narjoZ nmg H$a, Kamdobmo ‘mS> gai H$a, nm¶mVbmo dmVAmgbo {H$˶mH$ VmÀ¶m ‘aUm AmZr nwZ{O©d§VnUmdadr VmH$m AmZr XodmH$ åh¶‘m ’$mdmo Kmb¶, KdmH$ Kam nmd¶ Aeo nar gJir Am‘Mr ‘mJUr Xod nwar H$aVm. BVbo gJioOmdMr Amgbr. AmZr øm XodmÀ¶m H$m‘mZ bmPmagmMo ‘aU OmdZ Amgbo EH$ ‘mܶ‘. Am‘H$m ‘oimoZ nmgyZ ""Am‘Mo {OdrV Ho$X²ZmM ~XbmoZm AmZr h|M Vo gJù¶mZAmnUmH$ ‘aUmMoé¶ gËVm Amgm åhU OoOyZ øm AOmnmdadr XmImodyZ {Xbo. AmZr ìhS>ë¶mVbo ìhS>bo AOmn AmOyZ na¶mZ KS>moZm. ømM AOmnmMr Am‘H$m gJù¶m§H$Om¶Ë¶m OmUm§Mmo VmMoa {dídmg ~gbmo AmZr ømM AOmnmH$ bmJmoZ ¶mOH$m§Zr AmZr MS> AmZr MS> JaO AmZr Xod nyU hmMoM nmgV Am‘H$m gJio ‘mJbobo {XVm. hm§d’$marOodmZr OoOyMmo KmV Kody§H$ qMVbo. ‘aUm§Vbmo {Od§V Ombmo Var Vmo naVyZ Ho$Þm¶ ‘aVmobmo nyU åhOo {OdrV ~Xëbo Omë¶ma bmPmagmÀ¶m nwZ{O©d§VnUmdadr Om¶Ë¶m OwXodH$mam§Zr OoOyMoa ^mdmV© Xdabmo VmMmo Om¶Ë¶m§H$ ’$m¶Xmo OmVbmo. åhOo {OdrV ~Xbbm ho ‘mH$m nidZ åhOo dmJUyHo$XoIyZ åhm¶mkrH$ bmOmamHy$¶ {Odoer ‘mé§H$ gmoXVmbo (Ow. 12:9-11). bmPmagmMo dadr ¶oam§H$ g‘OVobo. Ýhþ¶ ‘m˶m doë¶m nmbdm dadr dmo ~mo~mo hþ¶obo{Z dmo g~o‘mOma’w$S>o {H$Vo Ombo B{Vhmg Am‘H$m H$m¶ gm§JmoZm. nyU VmH$m¶ YéZ ìhbmo OmVbmo. VmH$m¶ ^oQ>¶boë¶m XmZm dadr dmo ‘mÐr-nmÐr dm§JS>m Amgbobo Am‘rJmV ddu.H$ï> didio ’$mdmo Ombo AmgVobo. OoOyMo åh¶‘oImVra ho gJù¶m åhÁ¶m {OdrVm§V BVbo gm§JmoZ na¶mZ VmÀ¶m Hw$Qw>§~mZ H$m¶ ~Xb KS>moZm. OoX²Zm Vm§Mmo {gadrXmoaKS>Vm åhU KS>¶o VmH$m¶ I~a Amgm|H$ Zm Om¶V. Vmo OoOyMo Amnya~m¶oMmo Ombmo. VmUo (ZmoH$a) Vm§À¶m KamZ Vm§H$m I~a KodZ ¶oVm H$s, A§H$b Vw‘À¶m nnyMr eonS>r Jobr, VrXodmH$ åh¶‘m hmS>br... Am‘r¶ Am‘À¶m ëhmZ-gmZ H$aʶm§Zr XodmH$ åh¶‘m hmS>¶m. H$m¶‘Mr Jobr, ho Am¶H$moZ Vr gJir PJS>VmV AmZr Amnë¶mM ‘mJʶmÀ¶m Oå¶m - ñQ>obm {S>gmoOm, H$UH$dbr dadr Vr Jobr åhþU N>mVr R>moHy$Z gm§JVmV. nyU Vm§Mmo {ga{dXa åhþUVm Vr eonS>r Vw‘H$mM 7 8
 5. 5. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUrbmJmoZ Joë¶m nyU Vw‘À¶m ‘mJʶm dadr Ýhþ¶ {H$˶mH$ Vw‘À¶m Amnwa~m¶oÀ¶m nnyZ Vw‘Mo Vm§Mr Am§JdñÌm gwH$br, bmoH$m§Mmo ~mo~md Ombmo, {X‘¶oa nSmoZ aS>m|H$ bmJbr. AmaS>moZnmQ>bo ~m¶Z CS>H$s KodyZ Amnbmo Ord gmon¶bmo. hm¶ Xodm ! Om§Q>mo aS>moH$ bmJbmo. åhþUmoH$ bmJbr, gV‘mZVm XodmH$ gd© nXdoXma ~mnmH$..ni¶ë¶mV Ýhþ¶ Am‘r VmMmo pñdH$ma H$é§H$ Zm nyU Am‘r Am‘H$m Om¶ Veo XodmH$ H$a gXmM ‘mJUo, Vog© H$aMo ho Amgm gm¶{~UrMo gm§JUo. gm¶{~U {Xï>r nS>ë¶m VoåhþU ‘mJbo. hmoM ^waJmo Oa Xþgè¶m Y‘m©Z eonS>r KodyZ Oë‘mobobmo VmH$m Xod ‘mZyZ nyOm VwÁ¶m eoOmè¶mH$, Bï>mH$ g¶è¶m§H$, Xþñ‘mZm§H$ AmZr gJù¶m§H$ H$eo nar gm§JVb¶ ?H$aVobo Amgbo. ‘wZrg H$gmo¶ Amgmo, Am‘r VmMmo pñdH$ma H$éH$ Om¶. Iamo ‘moJ VmH$m ~oñQ>oM ‘mJUo H$éZ, dmVr bmdZ, hma KmbyZ, ZdoZm dadr, XoU½¶m dadr, ‘ogoO-B©‘ob{Xdy§H$ Om¶. Vm|S>mVë¶m CVamZr, ~adnmZr dmo ’w$S>marnUmZ Ýhþ¶ nyU Am‘À¶m H$aʶmZr‘moJ dmQy>§H$ Om¶. hoM AOmn gJio gwdmVoa KS>Mo åhþU ‘mJVm hm§d YZ¶m VwOoWm¶. nmR>dZ dmo H$eo ho VwdoZ {MVy§H$ Om¶.Am‘À¶m nyVmH$ Am‘r {Odoer ‘mabmo Iar {JaoñVH$m¶ Am‘r B~mS>br. - ES>{dZ {S>gmoOm, AmOJm§d - ES>{dZ {S>gmoOm, AmOJm§d VwOr ^bm¶H$s VwÁ¶m hmVmZ AmOÀ¶m H$mimZ gJù¶m§MoM {OdrV YmdnirMo Ombm. Om¶Ë¶mOUm§H$ Amnbogm¶~m åhÁ¶m... ’$mVr‘m gm¶{~UrMo {Vgao Jw{nV ! ^bm¶Ho$Moa bj {Xdy§H$ doi Zm. nyU ^bm¶Ho$Wm¶ ܶmZ {Xdn MS> JaOoMo H$maU doimaAm{~«bmÀ¶m A§H$mVë¶mZ ’w$S>o... bj {Xë¶ma Xþ¶og dmS>moZm. Iw¶MoM Xþ¶og Ad{MVyM Om¶Zm. Am‘Mo {XñnQ>o OodU-ImU gm¶{~U M§{БmMoa {Xï>r nS>Vm åhþU ‘mH$m ‘mo~mB©b ‘ogoO ‘odbr. XodmMr AmZr AmMma-{dMma VeoM ÝhognmCXoer Xþ¶ogm {Z‘m©U OmVmV. XoIyZ n¶bo gm§Jbm VeoI~a AmZrH$ Xhm ‘mo~mB©bmMoa ’$m°d©S>© Ho$ë¶ma Xod Zer~ COdmS>m¶Vbmo ZmVa dm¶Q> gJù¶m ‘wÚm§Mmo {dMma H$é§H$ JaOoMo.OmVobo Aeo ‘°goO AmZr ’$m{V‘mgm¶{~U {Xï>r nS>moZ {gñQ>a bw{gH$ VrZ Jw{nVm gm§Jbbr n¶bo åhUë¶ma OodU-ImU-‘amR>tV EH$ OwUr åhþUUr Amgm "A{V ImUo {ZVmVbo {Vgao Jw{nV åhþQ>ë¶ma g§gmamMmo eodQ> ho ^meoMo B©‘ob nmR>dZ Am‘r nmVH$ ‘gUmV OmUo ’$³V AmdmS>Vm åhþUmoZ Iw¶MmoM {OÞg MS> ImdMmo Ýhþ¶, Oeo JmoS>AmXmaVm§d. Am‘À¶m hmVmZ Amgboë¶m ‘mܶ‘m dadr OoX²Zm H$gbr¶ I~a naJQ>Vm§d ImdZ S>m¶~oQ>rg OmVm, {VIQ> ImdZ ‘wiì¶mY OmVm. VobH$Q> AmZr VmV¶m-‘m§gVoX²Zm VmMmo n[aUm‘ {H$Vo OmVm, Vo gV dmo ’$Q>, åhOmo hmVyZ hoVw {H$Xo Amgm ho {MVwHy$M ImdZ H$miOmMo Xþ¶og OmVm AmZr hoM nar ~mH$sMr Xþ¶ogm§ OmVmV. XoIyZ XmoVmoa gm§JVmOm¶. ~m¶~bmd¶a Omo gmaImo ^mdmW© XdaVm VmH$mM OmUm Amgm H$s g§gmamMmo eodQ> Veo g‘Vmob Amhma (Balanced diet) Kodn ^dJaOoMo. ‘wZemH$ ‘m§gmhmamnagH$eo nar KS>moZ ¶oVbmo. (Non-Veg), emH$mhma (Veg) MS> ’$m¶ÚmMmo. CnamZ ‘hËdmMo Vo ZtX AmZr ‘¡WyZ VwÁ¶mZ AmZr åhÁ¶mZ gm§JmoH$ Om¶Zm H$s gm¶{~UrMo {Vgao Jw{nV åhþQ>ë¶ma ¶mo½¶ [aVrZ AmZr ’$mdmoVr ZtX Omë¶ma ^bm¶H$s ~ar CaVm. ‘ZmMoa VmZ AmgmoV ZtXg§gmamMmo eodQ> Vo {H$Vo¶ Agmo ¶oVm. nmngm¶~mH$ ho I~a Amgm åhþUVmoM VwÁ¶mZ ’$H$V ¶o¶Zm. åhU VmU (Tension) n¶g H$é§H$ Om¶. VeoM ‘¡WyZ (sex) JaOonag MS>Vo BJaOo dadrM g‘OmoZ Kod ¶oVm Ýhþ¶ ¶oam hb³¶m dñVy§dadr. Á¶m ‘wZemH$ n¶br XmoZ Om¶V Omë¶ma b¢{JH$ amoJ OmVmVyM nyU ‘wZrg e³VrhrZ OmVm. BVboM Ýhþ¶ Va hmQ>©Jw{nVm {H$Vo Vr I~a Zm Vmo {Vgao Jw{nV gm§JmoZ Xþgè¶m§H$ {H$˶mH$ ^oH$S>m¶Vm ? A°Q>°H$ dmo n°am{b{gg (AYmªJdm¶y) Omd§H$ nmdVm. XoIyZ ZtX AmZr ‘¡WyZ hmMoa H§$Q´>mobM§Ðr‘mMoa gm¶{~U {Xï>r nS>ë¶m åhþU gm§JmoZ ~og{Q>M ^mdm϶mªMr ‘Zm XþImodH$ ZmH$m Vr Xdé§H$ Om¶. Zeoë¶mo dñVy S´>½O AmZr gmoamo hmVyZ {H$Vo Omd eH$Vm Vo gm§JMr JaO Zm.Ver {Xï>r nS>moH$ Zm. Am¶O na¶mZ Ow¶ Ow¶ gm¶{~U {Xï>r nS>ë¶m Ww§¶ Ww§¶ {‘bmJ Amnbo {dMmé¶ Amnbo ^bm¶Ho$Moa n[aUm‘ H$aVmV. gXmM ‘ZmZ gH$mamË‘H$Ho$ë¶m AmZr ~ar I~a naJQ>ë¶m ho¶ Am‘À¶m ‘VrZ AmgMo. {dMma AmgMo. ZH$mamË‘H$ (Negative) {dMma ^bm¶H$s B~mS>VmV. H$m‘Mmar (sex), ˶m {XgmZr Xa EH$ åhþ¶Ý¶mMo 13 VmaHo$a gm¶{~U {Xï>r nS>ë¶m Cnam§V 13 ~Xbo KodMo {dMma, Xþgè¶m§H$ ZmSy>Mr qMVZm EH$-EH$ Xþ¶ogm§H$ {Z‘§ÌU {XVmV. AgboAm°³Q>mo~a 1917 øm {Xgm gm¶{~U‘m¶ Om¶Ë¶mbmoH$m hþOra {Xï>r nS>br AmZr ìhS>br {dMma ¶odMo Ýhþ¶ åhU Iw¶À¶m¶ ~è¶m dmdamZ, dmMnmZ Amnbo ‘Z Jw§VdMo, Xod^³VrZIwUm H$éZ XmI¶br. ˶m doima nmD$g nS>Vmbmo AmZr H$mù¶m T>Jmdadr gJù¶mH$ dJV gmaMmo. (Empty mind is devils workshop) "[aVo ‘Z g¡VmZmMmo H$maImZmoH$mimoH$ Amgbmo AmZr Ad{MV nmD$g ~§X Ombmo AmZr VoOpñd gy¶m© {Xï>r nS>m|H$ Aer åhþUUr Amgm Vr IarM OmdZ Amgm.bmJbmo. AmñVo-AmñVo Vmo bmb OmdZ ^modm|H$ bmJbmo. nmdgmZ {^Obobr bmoH$ AmZr Am‘r Oo ImVmd Vm§VyZë¶mZ Or e³Vr {Z‘m©U OmVm Vr {H$VoVar dmda (~¡R>o 9 10
 6. 6. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUrH$m‘ Ýhþ¶) H$éZ IM© H$é§H$M Om¶. Veo Zm Ho$ë¶ma AmnboM Hw$S>rH$ VmMmo Ìmg OmVm. * qgYwXþJ© S>m¶{gg S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>r (SDDS) {XZm§H$ 1/10/2010 nmgyZ )‘wZrg OmS> OmVm, ãbS>àoea H$‘r MS> OmVm, S>m¶~oQ>rg-hmQ>©A°Q>°H$ d ¶oa Xþ¶ogm OmVm§V. MIDAS PHASE-II hm àH$ën JmdmVrb ‘{hbm d bhmZ eoVH$ar ¶m§À¶m g~brH$aUmgmR>r {XZm§H$ 1/10/2010 Vo 30/9/2013 ¶m H$mbmdYrgmR>r Amho.øm Xþ¶ogm§H$ EH$ Cnm¶ Vmo åhUë¶ma "A°³¶wàoea hmdo AmZr åhÁ¶m Bï>mZr Amnë¶m SDDS Mo S>m¶ao³Q>a ’$m. Bbm¶g am°{S´>³g, g‘Ýd¶H$ - lr. amO|Ð H$m§~io, {hemo~Zrg-Xþ¶ogmZr VmMmo ’$m¶Xmo KoVbm. Vw‘H$m Vw‘À¶m Xþ¶ogmZr øm A°³¶wàoeamMmo dmna H$é§H$ Om¶ Hw$. {n¶mXmX {nÊQ>mo, Am°{’$g ghmæ¶H$- Hw$. {H«$ñQ>rZm {S>gmoOm, Am°{’$g H$m‘H$mOmgmR>rOmë¶ma ‘mH$m ‘oimV AmZr d³Vm§~Ja Xþ¶ogm n¶g H$amV. H$m¶©aV AmhoV. VgoM qgYwXþJm©Vrb JmdmVrb ‘{hbm d eoVH$ar ¶m§À¶m gmo~V H$m‘(H«$‘e:) - goboñVrZ {eamoS>H$a, ‘mUJm§d 9403099543 nmhʶmgmR>r H|$Ðà‘wI åhUyZ {g. ‘{Zfm H$moëho, gmd§VdmS>r, {g. Ab’$mÝgm, ^oS>er, {g. A{ZVm-Amoamog, {g. gwbmoMZm-d|Jwbm© d {g. {~«{OQ> {S>gmoOm, {^am|S>m VgoM ˶m§À¶mgmo~V A°{Z‘oQ>a åhUyZ Hw$. gwJ§Ym amD$i-gmd§VdmS>r, gm¡. {g{gb ’$mog ^oS>er, Y‘©àm§Vr¶ g‘mMma Hw$. amo{nZ ’$ZmªS>rg-Amoamog, gm¡. [aQ>m Amë‘oS>m, d|Jwbm© d lr. A{‘V gwVma, {^am|S>m ¶m Y‘©àm§VmÀ¶m ìho~gmB©Q>Mr CJQ>mdUr 춳Vr H$m¶©aV AmhoV. www.sindhudurgdiocese.com * ‘{hbm {XZ - 14 Am{~«bmH$ Vobm n{dÌ H$aÀ¶m {‘gma hmobr H«$m°g MM©, BÝgwbr-~m§Xm hm§Jm SDDS V’}$ qgYwXþJm©Vrb 4 à‘wI H|$Ðm‘ܶo ‘{hbm {XZ gmOam H$aʶmV^d ‘mZoñV {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo hmUr ho ìho~gmB©Q>Mr CJQ>mdUr Ho$br. ˶mdoima Ambm. ˶m‘ܶo Amoamog ¶oWo {XZm§H$ 6/3/2011 amoOr gH$mir 11 dmOVm ‘{hbm {XZqgYwXþJ© Y‘©àm§VmMo gJio nmÐr, {gñQ>g© AmZr Om¶Vmo bmoH$ CnpñWV Amgbmo. gmOam H$aʶmV Ambm. ˶mdoir 400 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. VgoM à‘wI nmhþUo ^m¶ë¶m JmdmZr Amgboë¶m Vw‘À¶m Bï>{‘Ìm§H$ hr I~a gm§JmV. ho ìho~gmB©Q>mMoa åhUyZ SDDS S>m¶ao³Q>a ’$m. B{b¶mg d {Oëhmܶjm gw‘oYm nmVmS>o CnpñWV hmo˶m.qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMr ‘m{hVr Vm§H$m CnbãY OmVobr. Xþnmar {^am|S>m ¶oWo {XZm§H$ 6/3/2011 amoOr gm¶§. 3 dm. ‘{hbm {XZ gmOam H$aʶmV Ambm. ˶mdoir 154 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. VgoM à‘wI nmhþUo åhUyZ* AmoHo$eZ H°$ån - Y‘©àm§VmMo 28 ^waJo nmÐr OmdMr e³¶Vm Amgm. qgYwXþJ© SDDS S>m¶ao³Q>a ’$m. Bbm¶g, ’$m. Jm°S>{dZ d gm¡. A{n©Vm ‘w§~maH$a ho CnpñWV hmoVo.Y‘©àm§VmÀ¶m WmoS>çm n°arem§Vë¶m {ZdS>H$ VaUmQ>çm§ImVra Am¶mo{OV Ho$ëë¶m øm H°$ånmZ d|Jwbm© ¶oWo {XZm§H$ 8/3/2011 amoOr gH$mir 11 dm. ‘{hbm {XZ gmOam28 VaUmQ>çm§Zr gh^mJ KoVbmo. Vm§H$m ^d‘mZoñV {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo, ’$m. A°bo³g d H$aʶmV Ambm. ˶mdoir 216 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. VgoM à‘wI nmhþUo åhUyZ’$m. Wm°‘g hmUr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. hmo H°$ån 26 d 27 Am{~«bmH$ ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r SDDS S>m¶ao³Q>a ’$m. Bbm¶g, gm¡. AmZmamoOrZ bmo~mo d BZm{gZ ’$ZmªS>rg, ‘gwamhm§Jm Ombmo. gan§M ho CnpñWV hmoVo. ^oS>er ¶oWo {XZm§H$ 8/3/2011 amoOr Xþnmar 12.30 dm. ‘{hbm {XZ gmOam* A{^Z§XZ ! A{^Z§XZ !! A{^Z§XZ !!! H$aʶmV Ambm. ˶mdoir 700 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. VgoM H$m¶©H«$‘mgmR>r à‘wI ~«Xa bwB©g nog AmZr ~«Xa [aMS>© gmbXmZm hm§H$m CnY‘©Jwé nXmMr ‘mIUr. nmhþUo åhUyZ SDDS S>m¶ao³Q>a ’$m. Bbm¶g CnpñWV hmoVo.Am{~«b 2011 - ~«. bwB©g nog d ’o$~«oa 2011 ~«. [aMS>© gmbXmZm hm§H$m ^d ‘mZoñV VgoM SDDS À¶m à˶oH$ H|$Ðm‘ܶo ‘{hbm {XZ gmOam H$aʶmV Ambm.{~en Am°pëdZ ~aoQ>mo hmUr CnY‘©JwénXmMr ‘mIUr {Xbr. qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMr n{dÌ ‘{hbm§Zr AZoH$ Ioi d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. VgoM ‘{hbm§À¶mg^m Vm§Mo hm{X©H$ A{^Z§XZ H$aVm AmZr doJrM nmÐr OmdZ Am‘Mo‘Xo ¶od§H$ AmeoVm. à~moYZmgmR>r ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV Ambo. SDDS V’}$ {‘S>mg ¶m àH$ënmA§VJ©V {XZm§H$ 12/4/2011 amoOr gH$mir* A{^Z§XZ ! A{^Z§XZ !! A{^Z§XZ !!! 10 dmOVm ‘o{S>H$b {‘eZ, gmd§VdmS>r ¶oWo IGA hm H$m¶©H«$‘ KoʶmV Ambm. ¶m lr. Omodob Sw>q‘J {S>{gëdm ‘mUJm§d hm§H$m AmXe© H$m¶©H$Vm© Am¶.Q>r.Am¶. H$m¶©H«$‘mgmR>r qgYwXþJm©Vrb gmd§VdmS>r, d|Jwbm©, Amoamog, ^oS>er d {^am|S>m ¶m JmdmVrb{ZXoeH$ d g§KQ>Zm ‘hmamï´> amÁ¶mÀ¶m nwañH$mamZ gÝ‘m{ZV Ho$bm. VeoM Am¶.Q>r.Am¶. EHy$U 37 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. H$m¶©H«$‘mgmR>r gYZ 춳Vr åhUyZ Am§~oar {Z‘©b{JarH$‘©Mmar nVg§ñWm ‘¶m©{XV, qgYwXþJ© hmMoa ""g§MmbH$ åhU Vm§Mr {ZdS> Omë¶m. Vo ¶oWrb {g. {’$brg d {g. g~rZ CnpñWV hmo˶m. ˶m§Zr ‘{hbm§Zm ’$Ug, ~Q>mQ>m dgܶm Am¶.Q>r.Am¶. d|Jwbm© {eën {ZXoeH$ åhU H$m‘ nioVmV. qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMr Ho$ir ¶mnmgyZ do’$g©, H¡$ar nmgyZ ‘wam§~m, nÝhm d ga~V H$go V¶ma H$amdo VgoM ~Q>mQ>mn{dÌ g^m Vm§Mo hm{X©H$ A{^Z§XZ H$aVm. do’$g© H$go H$amdo ho àm˶{jH$ XmIdbo. 11 12
 7. 7. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUr gm¶{~UrMr bmXmB©Z ‘m¡ë¶dmZ VoM ^meoZ gm¶{~U‘m¶ ‘m¡ë¶dmZ OmdZ Amgm. {H$˶mH$ {VÀ¶m Hw$gì¶m§V OoOy ‘m¶mMmo åh¶Umo gm¶{~UrMmo åh¶Umo, øm åhþ¶Ê¶m§V Am‘r gm¶{~U ^modS>m¶Vm§d, Oë‘bmo. XodmZ {VÀ¶m Hw$gì¶m§V Oë‘ KoVbmo åhU Vr ‘mobmXrH$. 9) EH$dQ>mÀ¶m (H$amamÀ¶m)‘m[a¶oMo ^³VrnU AmYmaVm§d. nioë¶ma ‘mH$m {XgVm Xodm AmZr OoOynag Am‘r ‘m[a¶oMoM AmH$m© (Art of the covenant) - AmXë¶m H$amam§V XodmMo Ym CnXog ~a¶ëbo ’$i¶oMo XmoZXodmogm§d MS> H$aVm§d. Vé¶ ‘m[a¶o{der Am‘r Om¶VrM AkmZr. Va {VMo nXdo AmZr {d{dY ^mJ AH©$ dmo noQ>ç|V XdéZ Vr noQ> ^³VrÀ¶m dmo ‘mZmÀ¶m Om½¶ma XdaVmbo - nyU Zì¶m H$amam§VZmdm{der WmoS>r g‘OUr Kod¶m. OoOyM Omd§H$ nmdbmo Vmo Zdmo H$ama, VmMo CnXog "Ym Zmgbo. ’$³V "XmoZ XodmMmo ‘moJ H$aMmo AmJm© VwH$m gmo‘¶m nwñVH$m§V 297 nmZmMoa gm¶{~UrMr bmXmB©Z Amgm Vr Oa AmZr EH$m‘oH$mMmo ‘moJ H$aMmo. øm Zì¶m H$amamH$ Amnë¶m Hw$gì¶m§V 9 åh¶Uo gm§^miVobrdmMbr Va Vm§Vbo WmoS>o CX²Jma Am‘H$m g‘Om|H$ Ìmg OmVmV. CXm. {ZQ>m¶oÀ¶m Amaí¶m, ‘m[a¶m Ombr H$amamMr noQ>. 10) gJuÀ¶m XmadQ>çm - (Gate of heaven) gm¶{~U ‘m¶À¶mOmUdm¶oÀ¶m {R>H$mUm, Xod Hw$n}À¶m Am¶XmZm, Xm{dXmMo Vmoar, EH$dQ>mÀ¶m AmH$m© hm§Mmo AW© AmYmamZ gJm©a Amgbobmo OoOy øm g§gmamZ XodmoZ Am¶bmo - Vr Ombr gJm© AmZr g§gmam{H$Vo ? niod¶m... ‘Ybmo XmadQ>mo - Aeo Xa EH$ CX²Jma ‘m[a¶o nag OoOyMr dmImÊUr H$aVmV. OoOyH$ bmJmoZ1) {ZQ>m¶oÀ¶m Amaem (Mirror of Justice) Amagmo COdmS> namd{V©V H$aVm OoOy OmdZ ‘m[a¶m ’$m‘mV Ombr. XoIyZ n¶bmo ‘mZ OoOyH$ ’$mdmo. {H$˶mH$ Vmo Xod. ‘m[a¶oZ EH$ gmXrAmgm Iamo COdmS>, Omo nmVH$m H$mimoH$mH$ n¶g H$aVm. ‘m[a¶oMo {OdrVy¶ OoOy^meoZ COdmS> AmoñVmoar OmdZ XodmÀ¶m H$m‘m§V AmYma {Xbmo, XoIyZ Vr ìhS> Omd§H$ nmdbr.{XVm Vgbo Amgbo, n{dÌ, {ZVi AmZr X¡{dH$ OmdZ Amgbo XoIyZ {VH$m {ZQ>m¶oÀ¶m Amaem - ’$m. AmZ§X ‘ñH$aoÝhg, {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>råhþUVmV. 2) OmUdm¶oÀ¶m {R>H$mUm (Seat of Wisdom) OoOy XodmMo OmUdm¶oMmo à{VH$ qgYwXþJ© Y‘©àm§V - ’$mXatÀ¶mo ~Xë¶mo - OyZ 2011OmdZ Amgm. VmoM OoOy ^waJmo AmgVmZm ‘m[a¶oÀ¶m ‘m§S>¶oa (Lap) ~gbmo AmZr Ioibmo. * aoìh. ’$m. A°ÝS¯> {S>‘obmo - g|. ’«$mpÝgg Po{d¶a MM©, AmOJm§dAmnbo hmV-nm¶ OoOyH$ ~gnmMo AmZr IoinmMo AmgZ H$éZ KoVbobr ‘m[a¶m OmUdm¶oMo * aoìh. ’$m. ’«±$³brZ ~m§{S>¶m - g|. A°ÝWmoZr MM©, ’$UgdmS>r(OoOyMo) {R>H$mU Omd§H$ nmdbr. 3) ’$m§Ë¶mdoë¶m ZoHo$Ìm (Morning Star) ’$m§Ë¶mdobo ZoHo$Ì * aoìh. ’$m. gmëdmXmoa ’$ZmªS>rg - amoOar MM©, {^ad§S>oAm‘H$m gH$mir COdmS>Mo AmXr {XgVm. Vo ìhS>bo OmdZ àH$me^arV AmgVm. ho ZoHo$Ì gw¶m© * aoìh. ’$m. {d붑 dairH$a - amoOar MM©, {H$ZimdoJrM CXoVbmo åhU H$irV H$aVm. VeoM ‘m[a¶m Or OoOy Oë‘moZ ¶odMo AmXr OÝ‘bbr AmZr * aoìh. ’$m. {Jë~Q>© H$mobmgmo - hmobr pñnarQ> MM©, H$S>mdbOoOyH$ Amnë¶m Hw$gì¶m§V dmS>¶Vbr Am‘H$m hmo g§Xoe {VUo {Xëbmo H$s COdmS> {XdMmo AmZr * aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z {S>‘obmo - g|. A°Z MM©, ~mMUrH$mimoH$ (nmVmoH$) n¶g H$aMmo gw¶m© (OoOy) doJrM Oë‘mH$ ¶oVbmo. 4) JwQ>mÀ¶m amoOm (Mystial * aoìh. ’$m. Jm°S>{dZ naoam - hmobr ’°${‘br MM©, ‘mUJm§dRose) BQ>mbr Jmdm§V {Xï>rH$ nS>bobr ‘m[a Amnë¶m hmoS>çm§V VrZ Jwbm~mMr ’w$bm XdéZ C^r * aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm - ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>rAmgbr. EH$ Jwbm~ Ymodo Oo ‘mJUo H$é§H$ Am‘H$m Cbmo H$aVm, Vm§~S>o Jwbm~ ˶mJ H$é§H$ * aoìh. ’$m. OmoA°{H$‘ n°Q´>rH$ - amoOar MM©, ‘mbdU AmZr amoOar B§. ñHy$b, ‘mbdUMmo ‘°ZoOagwM¶Vm {ndio Jwbm~ àmMrV H$é§H$ Cbmo {XVm. øm VrZ Jwbm~m§À¶m JwQ>mH$ AmZr Vm§À¶m AWm©H$ * aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z am°S´>r½O - B‘°³¶wboQ> H$ÝgoßeZ MM©, d|Jwbm©bmJmoZ {VH$m JwQ>mMo amoO åhþUVmV. 5) IoarV XodgnUmÀ¶m Am¶XZm - Spiritual Vessel * aoìh. ’$m. ’°${b³g bmo~mo - {àÝgrnb - {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b, gmd§VdmS>r AmZrOoX²Zm ‘m[a¶m n{dÌ AmËå¶mMo Hw$n}Z J~}ñV Ombr VoX²Zm n{dÌ AmË‘mo {VMoa Xodbmo. XoIyZ øm ghmæ¶H$ Y‘©Jwé {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>rn{dÌ AmËå¶mH$ VeoM OoOyH$ Amnbo Hw$S>tV ^éZ KoVbobr ‘m[a¶m EH$ XodgnUmMr Am¶XZ * aoìh. ’$m. Am°pëdZ JmoÝgmëdrg - {àÝgrnb - ‘Xa Voaogm ñHy$b, d|Jwbm© AmZrOmbr. 6) Xm{dXmMr Vmoa (Tower of David) - Xm{dX amOm BO«mEbmMmo ‘hmZ amOm. VmUo ghmæ¶H$ Y‘©Jwé B‘°³¶wboQ> H$ÝgoßeZ MM©, d|Jwbm©AmXë¶m H$amam§V EH$ C§M Vmoa ~m§XÿZ VmMo AmZr VmÀ¶m bmoH$m§Mo g§ajU Ho$bobo (Vmoara amdmoZ * aoìh. ’$m. A°ÝWmoZr {S>gmoOm - {àÝgrnb - amoOar B§p½be ñHy$b, ‘mbdU AmZrg¡{ZH$ XoIaoH$ H$aVm) VeoM OoOy ëhmZ AmgVmZm VmÀ¶m Xþñ‘ZmZr VmH$m ‘m[aZm Omd§H$ EHo$ ghmæ¶H$ Y‘©Jwé - amoOar MM©, ‘mbdUVmoar AmZr g¡{ZH$m^meoZ ‘m[a¶oZ VmMr OVZ KoVbr. 7) ‘ma’$sMr Vmoa (Tower of Ivory) * aoìh. ’$m. A°b³g {S>‘bmo - Y‘©H$m¶ÚmÀ¶m nXdr {ejUmImVra - go. {nQ>a nm|Q>r{’$H$b o o- ‘ma’$s (hËVrMo XmV) Iyn åhmaJ AmgVmV. Vo Ymodo AmgVmV XoIyZ {ZViH$m¶ AmZr BÝñQ>rQ>çwQ>, ~|Jbmoa{ZîH$b§H$nU IwUm¶VmV. Va ‘m[a¶m ‘ma’$sZ ~m§Xbobr C§M ‘mobmMr {ZVi {ZîH$b§H$ Vmoa * aoìh. ’$m. AmZ§X ‘ñH$aoÝhg - godmY{‘©H$ [aVrÀ¶m nXdr {ejUmImVra - {H«$ñVOmdZ Amgm åhU hmo CX²Jma {eH$¶Vm. 8) ^m§JmamÀ¶m Kam (House of Gold) ^m§Jma MS> Á¶moVr H$m°boO, ~|Jbmoa 13 14
 8. 8. ‘m¶ 2011 ZdgaUr ‘m¶ 2011 ZdgaUr ""hmo nio hm§d Amgm, ‘mH$m YmS> ‘opëdZ g§Vmof nmB©g Y‘©Jwé nXmMr Xrjm - 24 ‘o 2011 ‘m¶ 2011 ^d ‘mZoñV {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo hm§Mo ew^hmVr gwdmV :-‘m¶ Xo XoD$g MM©, nwËVwa, ‘|Jbmoa-H$Zm©Q>H$m 4. ~wYdma 5. ~«oñVma 6. gwH«$ma 7. gUdma Y.B©. 5:17-26 Y.B©. 5:27-33 Y.B©. 5:34-42 Y.B©. 6:1-7 {S>H$Z ‘opëdZ Y‘©Jwé OmdZ ew^dV©‘mZ naJQ> H$aÀ¶m Ow. 3:16-21 Ow. 3:31-36 qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMr Ow. 6:1-15 Ow. 6:16-21 VwÁ¶m {ZYm©amH$ bmJmoZ qgYwXþJ©Mr n{dÌ g^m VwH$m AmñH$marU {‘bmJ« gm¶{~UrMr namo~ gbm‘ H$aVm AmZr COdmS>rV ’w$S>mamÀ¶mo ew^oÀN>m {XVm. 8. Am¶Vma 9. gmoå‘ma 10. ‘§Jima 11. ~wYdma Y.B©. 2:14, 22-33 Y.B©. 6:8-15 Y. B©. 7:51-8:1 Y.B©. 8:1-8 - {S>H$Z ‘opëdZmMmo Aën n[aM¶ - 1 noÐÿ 1:17-21 Ow. 6:22-29 Ow. 6:30-35 Ow. 6:35-40 nyU© Zm§d : ‘opëdZ g§Vmof nmB©g nm¶Mo Zm§d : ñdJ}ñV Amë~Q>© nmB©g bwH$ 24:13-35 ‘m¶Mo Zm§d : hobZ nmB©g ^m§dS>m : Mma ^¶Ur, VrZ ^md, EH$ Hw$Qw>§~ 12. ~«oñVma 13. gwH«$ma 14. gUdma 15. Am¶Vma Oë‘ ^y‘r : nËVwa, ‘|Jbmoa, H$Zm©Q>H$ amÁ¶ n°arf : ‘m¶ Xo XoD$g MM©, nwËVwa Y.B©. 8:26-40 Y.B©. 9:1-20 Y.B©. 1:15-17 Y.B©. 2:14, 36-41 Ow. 6:44-51 Ow. 6:52-59 Ow. 15:9-17 1 noÐÿ 2:20-25 {’$bm°gm°’$s : ZmJnya J«°Á¶wEeZ : ~°Mba BZ gmoeb dH©$, ZmJnya (’$mVr‘m gm¶{~UrMo n¶bo Ow. 10 10:1-10 àmo~oeZ [aOÝgr : {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r {WAm°bmOr : amemob go‘rZar Jmodm Xe©Z) {OdrVmMo {~«X dm³¶ - Amgm Veo {OdrVmH$ ’w$S>mo H$a (Face the life as it comes) 16. gmoå‘ma 17. ‘§Jima 18. ~wYdma 19. ~«oñVma Y.B©. 11:1-18 Y.B©. 11:19-26 Y.B©. 12:24-13:5 Y.B©. 13:13-25 Ow. 10:1-10 Ow. 10:22-30 Ow. 12:44-50 Ow. 13:16-20 20. gwH«$ma 21. gUdma 22. Am¶Vma 23. gmoå‘ma Y.B©. 13:26-33 Y.B©. 13:44-52 Y.B©. 6:1-7 Y.B©. 14:5-18 Vw‘À¶m ZmdmMmo AW© OmUm§V ? Ow. 14:1-6 Ow. 14:7-14 1 noÐÿ Ow. 2:4-9 14:1-12 Ow. 14:21-261) Mmëg© (Charles) : ñdV§Ì ‘wZrg 2) Q´>ogr (Tracy) : PwOUmao 3) {dë’«o$S> (Wilfred) :em§VVm¶ AmeoVm Vmo 4) ‘oëam°¶ (Melroy) : amOm 5) ’«o$S>r (Freddy) : g‘mYmZmMmo amOH$Vm} 24. ‘§Jima 25. ~wYdma 26. ~«oñVma 27. gwH«$ma Y.B©. 14:19-28 Y.B©. 15:1-6 Y.B©. 15:7-21 Y.B©. 15:22-316) ~oZrVm (Benita) : gw^mJr 7) Am¶dZ (Ivan) : Xod Hw$n}d§V 8) Po{d¶a (Xavier) : Zdo Ow. 14:27-31 Ow. 15:1-8 Ow. 15:9-11 Ow. 15:12-17Ka 9) ES>{dZ ( Edwin ) : {Jao ñ V Bï> 10) ES>dS>© ( Edward ) : Iw e mb^arV 28. gUdma 29. Am¶Vma 30. gmoå‘ma 31. ‘§Jima11) ½bmo[a¶m (Gloria) : ‘{h‘m Y.B©. 16:1-10 Y.B©. 8:5-8, 14-17 Y.B©. 16:11-15 Po’o${Z¶m 3:14-18 H$moUmHy$¶ ZmdmMmo AW© {dMmé§H$ Om¶ VmUr 9404169220 øm Z§~ama ‘ogoO YmS>Mmo. Ow. 15:18-21 1 noÐÿ 3:15-18 Ow. 15:26-16:4 dmo amo‘ 12:9-16 ’$m. AmZ§X ‘ñH$aoÝhg, {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r Ow. 14:15-21 BOm¶mg 12:2-6 OyZ bwH$ 1:39-56 ~m¶~b H$moS>o ñnYm© H«$. 8 Mo ^mJr {dOoVo 1. ~wYdma 2. ~«oñVma 3. gwH«$ma 4. gUdma Y.B©. 17:15, Y.B©. 18:1-8 Y.B©. 18:9-18 Y.B©. 18:23-28 A°{bg gmëdmXmoa {S>gmoOm, d|Jwbm© 22-18:1 Ow. 16:16-20 Ow. 16:20-23 Ow. 16:23-28 b°³gr gm¶‘Z bmo~mo, ‘gwam Ow. 16:12-15 ~m¶~b H$moS>o ñnYm© 2010-11 øm A§H$mV à{gÕ OmVoë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm. ~§na àmB©O {dOoVr - H$mogogm§d Om°Zr ’$ZmªS>rg, d§oJwbm© Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) MfH$ {dOoVm Y‘©J«m‘ - B‘°³¶wboQ> H$ÝgoßeZ MM©, d|Jwbm© For Private Circulation only. Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 15 16

×