Navsarni Bulletin - June 2012

999 views

Published on

Navsarni Bulletin - June 2012

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - June 2012

  1. 1. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr Vm§À¶m bm§~{XH$ B{V¶mgmMo ¶wamonr bmoH$ OmdZ AmgmV Xm¶Or. nyZ ho Xm¶O diIy§H$ nmngm¶~mMo B§Vogmd, ‘m¶ 2012 AmZr VmMr Amnwa~m¶ H$é§H$ Vo n¶g Caë¶m§V. Vm§H$m OoOy {H«$ñVmgdo ‘oi¶ë¶m Xoʶm§Mr gm‘mݶ J«oñVH$m¶ OmUmo OmdZ, Zì¶mZ ho XoUo Xþgè¶m§H$ dmQy>§H$ n{dÌ AmË‘mo Vm§H$m OmJmod åhU na‘ g§ñH$mam§V Omo Vm§À¶m Xa {XgmÀ¶m {OdrVm§V gm§JmV ‘mJy¶m. {XVm ˶m {Od§V Omëë¶mMo {Odo AmgUo ^mdm˶mªZr AmoiIy§H$ - ’$m. Wm°‘g bmo~mo {dJma, n{dÌ Hw$Qw>§~mMr {’$aJmoO, nd©ar-Jmodm ^³Vrd§V ‘Xa VoaoOm EH$ {Xg Aeo åhþUVmbr : ""AmVmÀ¶m H$mimdobr ìhS>br Am‘Mmo godmY‘m© doë¶mZJ[a~r åhUë¶ma Ýhþ¶ ^m¡{VH$ J[a~r (Material Poverty) nyZ EH$gyanU(Loneliness) Am¶O Om¶Vr OmUm XþIrH$ AmZr {ZamernUmH$ bmJyZ EH$gyanUmZ gm§V Om°Z {’$ea (22 OyZ){Xg gmaVmV, WmoS>r Amnë¶mHy$M doS>mo KmbyZ EH$gyanUmMo ~m¶§V ~wMH$iVmV. Vm§H$m {~en AmZr a³Vgmjr (1469-1535)gm§JmVr dmo Bï> Iy¶ ‘oiVbmo ? AmYw{ZH$ g§gmam§V ¶§Ìm Oeo nar H$m°å߶wQ>a, B§Q>aZoQ>, B.g. 1469 gmbmZ Oë‘boë¶m Om°ZMmo ~mny¶ VmÀ¶m ^wJ}nUméM XodmKam‘mo~m¶b ’$moZ AmgmV AmZr ho Xþgao H$S>o Am‘rOmX (Bï>) OmoSy>§H$ dmo g§nH©$ H$é§H$ Jobmo. Vé¶ {^¶oZmgVmZm øm ^w½¶m©Z {OÔrZ Amnbo {eH$n nwao Ho$bo AmZr AJXr H$modioNetworks XmI¶VmV. ‘wZrg EH$ Owdmo Ýhþ¶, Oë‘mgyZ VmH$m g§~§YmZ {O¶odMmo (To {nam¶oa (14 dgm©) B§½b§S>À¶m ZmdmS>˶m H|${~«O {díd{dÚmb¶m§V àdoe KoVbmo. VmZoBe connected) Am§dS>mo AmgVm. {H«$ñVr ^mdmV© EH$ g§~§Y-g§~§Y {Od§V OoOy gdo Amnbo ìhS> OmUdm¶oÀ¶m ~ima ‘m¶H$b hmD$g Mr ’o$bmo{en ‘oi¶br AmZr AndmX åhU Img nmngm¶~mMo nadmZJoZ VmH$m 22 dgm©Mo {nam¶oa Y‘©JwénXmMr Xrjm {Xbr.AmZr Amnë¶m g‘wXm¶mÀ¶m dm§JS>çmgdo. na‘ g§ñH$mamMo Xa EHo$ g‘a§^U|V {Od§V OoOy {g{Z¶a àm°³Q>a - S>m°³Q>a Am°’$ {S>{d{ZQ>r, ‘mñQ>a Am°’$ ‘m¶H$b hmD$g - ¶w{Zìh{g©Q>rMmohmOra OmVm, Vmo Am‘H$m ‘oiy§H$ ¶oVm AmZr g‘wXm¶ H$gmo Am‘r VmMo gdo g§~§Y OmoS>Vm§d. ìhmB©g M°Ýgoba AmZr eoH$s 1504 gmbmZ M°Ýgba (Hw$bJwé) Aem MS>˶m H«$‘mZ Om°ZmZ¶mÌoH$ma nOm©H$er Am‘À¶m ^admí¶m, Xþ:Im AmZr hþñ³¶m ‘Xo na‘ g§ñH$ma hmo g§~§Y Amnbr àJVr gmYbr.KS>nmMr Pa OmVm. {‘gmMo ^oQ>|V gmo‘¶mMo hm§gVo ‘wI niodZ AmZr Vmo Am‘H$m {XVm ˶m 1502 gmbmZ amOm AmR>dmo hoÝar hmMo Amd¶Mmo AmܶmpË‘H$ gëbmJma åhU VmoAmnë¶m Hw$S>rÀ¶m ~imZ ^éZ, {‘gm Cnam§V "g§gma gamo nOm©Z (‘mVod 28:20) H$m‘ ni|dH$ bmJbmo. ’w$S>o amOmZ Vm§H$m am±MoñQ>aMmo {~en åhU {Z¶w³V Ho$bo. hr O~m~XmarAm‘À¶m {Xgm {XñnQ>çm {OdrVm§V Vmo Am‘Mmo {dñdmer gm§JmVr åhU Iwemb Omd¶m. ìhS>m ZmB©bmOmZ VmZr ñdrH$mabr. {~en, ¶w{Zìh{g©Q>rMo M°Ýgba hr ‘hËdmMr nXm {‘eZar gm§^miVmZmM bmoH$m§H$ ^oQ>r {Xdn, {WamdUr g§ñH$ma {Xdn, ¶m{kH$m§H$ ‘mJ©Xe©Z H$an, ¶wamonmÀ¶m {H«$ñVmdmZr Amnbo {ZO ImeobonU Zì¶mZ gmoXÿZ H$mSy>§H$ Jar~ d {nS>oñVm§H$ ‘XV H$an, XmZY‘© H$an hr gXmMr H$m‘m Vo H$arVyM Amgbo. AmZr ew^dV©‘mZ nJ©Qy>§H$ ìhS>o C‘oXrZ dm§Q>mo Kody§H$ Vm§Mo Imeobo {OdrVboJyZ Iyn n{dÌ Amgbo. Vo ’$³V 4 Vmg {ZXVmbo. AmnUmH$ ¶wamonr {H«$ñVr nO}Z ^mdmV© AmnZm¶bmo VmH$m XmoZ hOma dgm©Mmo B{V¶mg Amgm. ‘aUmMmo gXmH$mb CJS>mg AmgMmo åhU EH$ H$dQ>r (‘wZemMr VH$br) VmZr AmnUmH$amo‘m emam§V noÐÿ AmZr nmdby Y‘©XþVm§Zr ‘oëë¶m AmZr nwZ{O©d§V Omëë¶m {H«$ñVmH$ ‘aUmZ gXmM {XgV Aeo gwdmVoa Xdabobr Amgbr. nwñVH$m§À¶m amÁ¶mV Vo Iyn a‘Vmbo.Jdm¶H$s {Xbr. ¶wamonr {H«$ñVr ^mdmVm©Mmo B{V¶mg JmoS> VeoM H$Sy> AZw^dmZr {dUbobmo ˶mdoima ‘m{Q>©Z ë¶wWaMr {dMmagaUr hiwhiy B§½b§S>mV Amnbo hmVnm¶ ngé§H$Amgm. {‘eZè¶m§Zr ¶wamonmÀ¶m é§Xm¶-bm§~m¶oH$ Amnbr nmdbm ‘méZWw¶ga {H«$ñVmdnU bmJbobr. Vr H$mVmobrH$ n{dÌ g^oH$ Iyn Anm¶H$maH$ R>aVobr Amgbr. {~en Om°ZKQ> [aJmo¶ëbo Amgm. Cnam§V Y‘©naJQ>Mo C‘o{XZ ^amoZ ¶wamonmH$ WmdZ XmXbo-~m¶bmo hmZr ho {dMmagaUr {déÕ ìhS> ‘mohr‘ C^mabr. BJOmªVë¶mZ, ¶w{Zìh{g©Q>tVë¶mZ AmZrAmnbmo Jm§d-Xog gmoSy>Z g§gmamÀ¶m doJdoJù¶m Om½¶m§Moa Joë¶m§V AmZr OoOy {H«$ñVmH$ Ww¶ b§S>ZÀ¶m {d{dY gmd©O{ZH$ gwdmVoa àdMZ {XdMo gÌ {~en Om°Z hmZr gwé Ho$bo.naJQ> Ho$bmo. nyZ ¶wamonmÀ¶m {H«$ñVmdm§‘Xo ^oX-^mdmMmo, qhgmMmo, J¡ag‘OmMmo AmZr Yw‘mù¶mMmo ë¶wWaMo {dMma ‘moSy>Z H$mS>Zmar nwñVH$m§ ˶m§Zr à{gÕ Ho$br.H$mi Am¶bmo. Am¶O ¶wamonm§V {H«$ñVmdm Amnë¶m ^mdmVm©Mr ‘wim-nmim {dgaë¶m§V. ’w$S>o Vm§H$m amUrMo gëbmJma dmo ‘mJ©Xe©Z åhU {Z¶w³V Ho$bo. H°$W{bH$H$m¶ {’$aJmoOm§Zr ^mdm˶m©‘Xo AmpË‘H$ VmZ {XgyZ ¶oVm Omë¶ma MS> BJaOmo [a˶mo Omë¶m§V. ^mdmVm©na‘mUo b¾g§ñH$mamMr n{dÌVm¶ øm {df¶mMoa {~en Om°Z hm§Mr {Wa ^y{‘H$m 1 2
  2. 2. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUrAmgbr. VeoM nmngm¶~ AmZr eoH$s XodmMo nXdoMoa boJyZ {~en Om°Z {’$ea hmZr CKS>^y{‘H$m KoVë¶mo. hrM dñV amOm hoÝgr AmR>dmo hmH$m éMUmar Zmgbr. AmnyUyM B§½b§S>Mo Ymdr-~mamdr Cnam§V {H$Vo ?gd©ñd Amgm. XoIyZ n{dÌ g^|Vë¶m A{YH$mè¶m§da Amnbr gËVm Amgm Aeo amOmMo ‘V Ymdr (Eg.Eg.gr.() nmg Ombë¶m e³¶ ˶m ^wa½¶mZr gm¶Ýg gmB©S> Kod§H$Amgbo. BVboM Ýhþ¶ Va bmoH$mZr Xodmnag amOmMr Amkm nmiy§H$ Om¶ Aeo amOmMo åhþUUo OmVm. ’$³V S>m°³Q>a dmo B§{O{ZAa OmD§$H$ Ýhþ¶ nyZ øm {eH$monmH$ A°S>{‘eZ Kody§H$ Om¶VmoAmgbo. VmMoa {~en Om°Z hmZr H$S>H$ Vmeoao AmoS>bo. dmd AmgVm, Oeo ~m¶mo ‘o{S>H$b H$mog©, ‘MªQ> Zoìhr, ñnog Q>o³Zm°bm°Or (A§Vami {dkmZ) VmMmo n[aUm‘ OmdMmo VmoM Ombmo. {~en Om°Z Vmon¶m©Z ¶w{Zìh{g©Q>rMo M°Ýgba H$m°å߶wQ>a, Am¶.Q>r. AmZtH$ Aeo Om¶Vo {eH$mon Amgm Oy¶ gm¶Ýg Ho$boë¶m ^w½¶m§H$ dmdåhU 31 dgm© H$ma^ma gm§^miVmbo. Vm§Mo Zm§d gJù¶m§H$ ’$mH$bobo. nyZ amOmH$ VmMr AmgVm.AmVm {^am§V {Xgy§H$ bmJbr. hr {nS>m H$m¶‘Mr H$mSy>Z CS>modMr åhÿU VmZo {~enmH$ EH$m VeoM OmUr H$m°‘g© Ho$bm d H$é§H$ gmoXVmV d Om§H$m {hemo~ H$aMr AmdS> AmgmQ>m°dada ~§X Ho$bo. dag^a Vm§Mo ^y{‘Ho$Mr H$gyZ Mm¡H$er Mmby Xdabr Var {~en {’$ea dmo ~±H$s¨J joÌmZ ’w$S>ma H$é§H$ gmoXVmV dmo ~r.H$m°‘., E‘.H$m°‘. H$éZ {~PZog, gr.E.,hmZr Amnbo ^y{‘Ho$V ‘mVy¶ ’$aH$ H$é§H$ Zm. eoH$s VmMr Jmo‘Q>r H$mVabr. VmMr Hy$S> ’$m°aZ Q´>oS>, H$m°å߶wQ>a AH$mD§$Q>tJMmo em°Q>© H$mog© H$éZ Oeo Q>°br gmaImo H$mog© H$éZ AmnbmoH$er~er nwabr. VmMr Jmo‘Q>r (VH$br) b§S>Z {~«Omd¡a Q>m§Jbr. Á¶mdadr bmoH$m§À¶m ’w$S>ma H$é ¶oVm.‘Zm§V {^am§V CËnÞ OmdMr. gm¶Ýg dmo H$m°‘g© gJù¶m§Zr H$é§H$ Om¶ Aeo Zm dmo gJù¶m§Hy$M OmVm Aeo¶ nmngm¶~ nm¶g AH$amdmo hmZo 1935 gmbmZ VmH$m gm§VnX {XdZ gÝ‘m{ZV Ho$bmo. Zm. VmZr {^¶odMr JaO Zm. AmQ>©g² {eH$moZ gmoeb gm¶Ýg (g‘mOemñÌ) {bQ´>oMa BZ{Z¶mi : "XodmWm¶ Omo Iwemb Om¶Zm VmH$m H$moUyM Iwemb H$é§H$ eH$Zm - gm§V B§p½be, qhXr ({ejUemñÌ) {eH$n H$éZ d¶a ¶ody ¶oVm. ~r.E. H$éZ ~r.ES>. Ho$ë¶maAë’$mÝgmog {bJar Am‘Mr Om¶Vr BñH$m°bm AmgmV Vm§VyZ H$m‘ H$é ¶oVm. Am°{S>Q>a Omdy ¶oVm, Q´>mÝñboQ>a "qgYwH$bmOmo‘mo Mr dm{f©H$ g‘a§^Ur (AZwdmX) H$m‘ H$é ¶oVm, ’$m°aoZ b±½doO {eHy$Z (~am|dH$, dmMy§H$ AmZr Cbm|dH$) ^m¶ë¶m XogmZr A°å~reZ åhU H$m‘ H$é ¶oVm. qgYwH$bmOmo‘mo ho g§ñWoMr dm{f©H$ g‘a§^Ur ‘m¶mMo 16 doa AmOJm§d Om§H$m gm¶Ýg ZmH$m, H$m°‘g© ZmH$m, AmQ>©g² ZmH$m, nyZ H$m‘ H$aMo Amgm VmUr hm§Jm Ombr. ho g‘a§^UoH$ qgYwXJ© Y‘©àm§VmMo ‘mZm{XH$ {~en Am°pëdZ þ ~aoQ>mo ‘wIob nmdUo åhþU hmOra Amgbo. {àÝg OmH$mo~AmZr VmÀ¶m B§{O{ZAatJ joÌmV H$m‘ H$é ¶oVm. Iyn dmd Amgm, Om°~ amoH$S>mo ‘oiVm, Amnbo {~PZog Oå¶mZ "Xþñ‘mZmH$ nmgyZ {Z{‘©ZmH$m hmo {V¶mÌ øm doima gmXa Kmby ¶oVm. ¶m {’$ëS>mZ {Q>MarMo H$m‘ H$é ¶oVm. nm°{bQ>o³ZrH$ H$m°boOmZ {eH$n H$a. Oeo Ho$bmo. qgYwH$bmOmo‘mo H$[aV Amgboë¶m dmdamH$ VmUo ~m~ ES>{dZ {S>gmoOm hmH$m em~mgH$s {S>ßbmo‘m ‘°H°${ZH$b, {gìhrb, Bbo³Q´>rH$b, Bbo³Q´>m°{Z³g, ’y$S> Q>o³Zm°bm°Or, A°am°Zm°{Q>H$b {Xbr AmZr qgYwXþJm©Vë¶m VaUmQ>çm§H$ ‘mJ©Xe©Z H$aÀ¶mH$ AmnyU qgYwXþJm©V Ho$X²Zm¶ AmndUo gm¶Ýg, A°aH«$mâQ> ‘|Q>oZÝg, gr.EZ.gr. Q>o³Zm°bm°Or, amo~moQ>r³g AmZr Om¶Vo H$mog© AmgmV. Amgë¶ma ¶odÀ¶mH$ V¶ma Amgm åhÿU ^mgm¶bo. {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo hmUo {àÝg O°H$mo~ Oo Ymdr-~mamdr Zmnmg AmgmV Vm§À¶mZr Om¶Vo H$é ¶oVm Vo åhþUë¶ma AmZr VmMmo ^md Jobr 27 dagm EH$dQ>mZ H$arV Amgboë¶m Vm§À¶m dmdam nmgV Vm§H$m Am¶.Q>r.Am¶. Mo H$mog© àm¶ìhoQ> dmo Jìh‘]Q> H$éZ YmH$Q>o dH©$em°n CJSy> ¶oVmV AmnyZ H$m‘ em~mgH$s {Xbr. ho dm{f©H$ g‘a§^UoH$ qgYwH$bmOmo‘moMo nXm{YH$mar VgoM ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo H$éZ Xþgè¶m§H$ H$m‘ qXd ¶oVm. Jìh‘]Q> ñH$s‘ AmgmV, bmoZ ‘odVm Vo KodyZ H$m‘ H$é ‘mOr ì¶dñWmnH$ {nQ>a H$mS>m}O, nwʶmMo ’$mXa gm¶‘Z {S>gmoOm, g|Q> A°Ýg²À¶mo ‘mÐr ^¶Ur ¶oVm. hmOra Amgë¶mo. Amnë¶m qgYwXþJmªV à˶oH$ Vmbw³¶m§V Am¶.Q>r.Am¶. AmgmV. 1) S>m°Z ~m°ñH$mo CÚmoJ emim Hw$S>mi-qnJwir, XmoS>m‘mJ©, gmd§VdmS>r, d|Jwbm©, {~enmMr H$m¶m©di - OyZ 2012 Amoamog, XodJS>, ’$m|S>mKmQ>, d¡^ddmS>r hm§Jm AmR>dr, Ymdr, ~mamdr nmg dmo ’o$b ^w½¶mªH$ 3 OyZ H$Å>m - H$gmb ‘o[aQ>m n‘m©Uo A°S>{‘eZ ‘oiVm. 19 OyZ grS>rgr {‘Q>tJ, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r 25, 26 nmoÅ>m-Ho$ai aoVra {àqMJ 2) YmdrMmo [aPëQ> Ombmo H$m¶ Xþgao {Xgm nmgyZ A°S>{‘eZ ’$m°‘© ‘oiVmV ’$³V 3 4
  3. 3. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr10 {Xg ({dH«$s AmZr ñdrH¥$Vr {Xg) {Xbë¶m {XgmZr ^éZ {Xdy§H$ Om¶. 3) Á¶m Vmbw³¶mZ Ymdr dmo emim {eH$bm¶ Ww¶ A°S>{‘eZmH$ n¶bo àmYmݶ. ‘Xbmo ‘m¡Om ‘maVm ‘XoH$mV {H$Vo¶ Amgyd Vo MS> ‘hËdmMo AmgVm nyU V| KmVH$s¶ Amgm|H$ 4) Q>oH${ZH$b Ho$ëë¶m ^w½¶m§H$ A°S>{‘eZmH$ [aPd© XmoZ {gQ> AmgmV. ¶oVm. AmXë¶m H$mima EH$ ‘moJr Amnë¶m ‘moJ¶mH$ ‘moJmMr {MQ> {XdÀ¶mH$ 5) ñHy$b {bìhtJ, ‘mH©$ {bñQ>, IoimMr g{Q>©{’$Ho$Q> (ñQ>oQ> boìhb/Z°eZb Amnë¶m Img Am‘rJmH$ COma H$aVmbmo. nyU OmVmbo Ae| hmo Iamoboìhb) Amgm|H$ Om¶. ‘moJr hmVmZ ’w$bm§Mmo Vwamo KodyZ BJaOoÀ¶m Xmama amdVbmo C~mo Omë¶ma 6) EH$ dgm©Mo H$mog© A) doëS>a ~) H$man|Q>a H$) {eQ>‘oQ>b S>) {S>Pob ‘oH°${ZH$ VmMmo Am‘rJ ‘Xë¶m ‘Xo MrQ>, MoSy>§ Jm¶~ H$éZ AmXrM ’w$J¶Vmbmo ’w$Jmo. EH$bmo KoVmB) Q>obatJ H$ï> Omë¶ma Xþgamo ~gmoZ ImdZ OmVm KQ>. g‘mOmnmgV dmdwaVm VmH$m åhþUVm§d Am‘r XmoZ dgm©Mo H$mog© A) Bbo³Q´>r{e¶Z ~) ‘moQ>a ‘oH°${ZH$ H$) Bbo³Q´>m°{Z³g S>) Mmoa, nyU Am‘rM AmgVm§d Mmoamda ‘moa.S´>mâQ>‘Z {gìhrb ‘oH°${ZH$b B) Am¶.Q>r.B.Eg.E‘. ’$) Ama.E.gr. B˶mXr Am»¶m g§gmamZ ~amo dmda H$aUmè¶mH$ Am¶O "Zmo~b nm[aVmo{fH$ åhÿU H$moQ>rZr 7) MoS>dm§H$ hmVë¶m Iw§¶À¶m¶ Q´>oS>mH$ A°S>{‘eZ ‘oiVm. XþSy> AmZr ‘mZ nÌ ‘odVm. nyU ho ìhS> dmbmoamMo nm[aVmo{fH$ ˶mM ~è¶m ‘wZemH$ bmJmoZ KamZ amdmoZ Kam§Vë¶m KamZ H$m‘ H$é ¶oVmV. Oeo nmoëQ´>r, {’$e ’${‘©Z, Zg©ar, ‘oiVm OmMo Zm§d Amgm Amë’«o$S> Zmo~b. ñdrS>ZMmo emñÌk Vmo. bmJr-bmJr 355 gmoX’w$bm eoVr, emo {’$e ’$‘vJ, ñH«$sZ qàQ>tJ, n|Q>tJ. VmUo bm¶bo AmZr g§gmamVbr PwOm H$m~ma H$aÀ¶mH$ "S>m¶Zm‘mB©Q> hmo ìhS>ë¶mVbmo ìhS> gmoX VmUo bm¶bmo OmMmo COma Am¶O Am»¶mo g§gma ~è¶m dmdam nmgV H$aVm AmZr ho AmZtH$ doi H$mS>r ZmH$m¶ VwOmo {ZU©¶ Ko. {H$Vo ~ao {XgVm dmo VwH$m gmononUr S>m¶Zm‘mB©Q> Am¶À¶m Vonma MS> AmZr MS> JaOoMo OmdZ Jobm. EH$ {Xg VmMmo ^md EH$H$é§H$ OmVm Vo H$é§H$ nmD$b ’w$S>o Kmb. Iyn Ìmg H$mS>Mmo nS>Vbmo. AmS>Iir ¶oVë¶mo. à¶moJ H$aVmZm AnKmV OmdZ ‘obmo. VoX²Zm ZH$imoZ dV©‘mZnÌmMoa MwH$moZ Amë’«o$S> Zmo~bAn¶e ¶oVbo, {Zamer Om¶ ZmH$m¶, KamH$S>ë¶mZ n¶g amdMo nS>Vbo. doJr CQ>m|H$ Om¶. ‘obmo. "‘aUmMmo ì¶mnmar ‘obmo åhÿU N>mnmoZ Am¶bo. hmo g‘mO AmnyU ‘obmo Ae| g‘OmoZAmnbr gJir H$m‘m AmnUmH$ AmZr EH$ë¶mH$ H$é§H$ {eH$m|H$ Om¶. n¡emMmo AmYma Imoer Ombmo, AmnUmH$ dmImUMo gwdmVoa AmnUmMmo An‘mZ Ho$bmo, AmnUmH$ ^m¶am¶bmo‘odmoV Zm ‘odmoV, OodU Q>m¶‘ma, éMrMo AmZr KaMo ‘odMo Zm. ho nimoZ VmMo ‘Z H$mirO Om¶Vo XþImodbo. Xþñ‘mZmZr S>m¶Zm‘mB©Q>Mmo dmna dm¶Q> dmdam ho gJio H$aer Va ’w$S>ma ~amo OmVbmo AmZr ’w$S>br H$m‘m emVu nmdVbr AmZr nmgV Ho$bmo. H$m¶ {XgmZr dm¶Q> Xþ¶og OmdZ Amë’«o$S> ‘obmo AmZr ‘aMo AmXr VmMr H$amoS>XodmZ {Xbobo ’w$Ho$ {OdrV {O¶m|H$ nmdVbmo AmZr Xþgè¶m§H$ ~ao H$é§H$ nmdVbmo. AmZr H$amoS>Mr {JaoñVH$m¶ Amgbr VmVbr 94% {JaoñVH$m¶Mmo dmQ>mo g§gmamZ ~amo dmda Va Ymdr - ~mamdr Cnam§V {H$Vo H$é ? åhU Q>|eZ Ko¶ ZmH$m, Iyn {H$Vo H$é§H$ H$aUmè¶mH$ dagmMo dagm {XdMmo åhþU {db boQ>a (‘¥Ë¶ynÌ) Ho$bo. ho dmMyZ VmÀ¶mOmVm ‘mH$m WmoS>o OmUm Vo ~a¶bm. VwH$m ~ao {XgVm Vo H$a AmZr ~ao {OdrV {O¶o. KaÀ¶m§H$, g¶è¶m§H$ ìhS>bmo Y³H$mo ~gbmo. Zmo~bMo BÀN>na‘mUo ^m¡{VH$emñÌ, agm¶ZemñÌ, o - Om°Zr ’$ZmªS>rg, BSw>bo (~m§Xm) ‘mo~m. 9420210488 ‘o{S>grZ, gm{h˶ AmZr OmJ{VH$ em§Vr hmVyZ g§gmarH$ dmR>mamMoa ~è¶mVbmo ~amo dmda H$aUmè¶mH$ g‘mOmZ ‘aUmMmo ì¶mnmar åhþUmoZ XþI¶bo. Bï>mZw, ~ao H$aUmè¶mMmo dmda H$mo‘gmn {Oëhm AܶjnXmMoa Am‘r g‘OmoZ Kod§H$ Om¶. {‘R>mMmo gmoX OodUmZ KmbÀ¶mH$ Ho$bm nyU VwdoZ Vo ‘rR> À¶m¶oZ KmVbm¶ Omë¶ma Jwݶm§d H$moUmMmo, ˶m {‘R>mMmo gmoX bm¶Umè¶mMmo ? ImVm§d éOm[aAmo qnQ>mo AmZr Hw$ë¶mH$ hmV nwgVm§d, nyU H$aUmè¶mH$ Ho$X²Zm ~a| ‘mJVm§d ? H$m|H$U ‘amR>r gm{h˶ n[afX qgYwXþJ© {Oëhm EH$ ^md Amnë¶m ^mdmMmo g§gma naOirV H$aMo gwdmVoa ˶mM ^mdmMo nVrZr emIoÀ¶m Aܶj nXmMoa éOm[aAmo qnQ>mo (‘mbdU) hm§Mr {~Z{damoY {ZdS> Ho$br. gm§JmVm ‘Xbo ‘Xr ‘m¡Om ‘maVm. AgmoM hoamoX nmVem¶ Amnë¶m ^mdmMo nVrZr gm§JmVm B.g. 2012 Vo 2015 øm H$mimImVra {Oëhm H$m¶©H$m[aUr Zo‘br. øm H$mbmdYtV H$mOma Ombobmo AmZr hmMo {déÕ gm§V Owdm§d ~mdVrg Amgbmo XoIyZ hoamoXoMo nVrZrÀ¶m {OëhmñVamMoa ~mbgm{h˶ d ‘{hbm gm{h˶ g§‘obZ. H$mo‘gmn H$m¶©H$˶mªMo {e~ra, gm§Jʶm dadr hoamoX nmVem¶mZ gm§V Owdm§d ~mdVrgMr VH$br H$mVéZ VmH$m {Odoer H$mU¶mo, H${dVm, H$mX§~ar àH$meZ g‘a§^, H$WmH$WZ, A{^Z¶ ñnYm©, n[ag§dmX, ‘mabmo. VmÀ¶m CJS>mgmH$ Am¶O gm§Owdm§d ho ’o$ñV Am‘r ‘mZ¶Vm§d. nyU gm§OwdmdÀ¶m {Oëøm§Vë¶m gm{h˶rH$m§Mr ‘m{hVr, gwMr V¶ma H$an d ¶oa CnH«$‘ KodMo R>abo. ~{bXmZmMo {H$V| ? ‘Xbo ‘{X Tw>‘ Tw>‘ ? 5 6
  4. 4. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr ñdm‘r OoOyMmo XoIyZ ˶m doima Om¶Ë¶mZr pñdH$ma Ho$bmo Zm. 30 Zmʶm§H${dH$bmo, Iwagma VmH$m ‘maMmo åhþU ~mo~ ‘mabr AmZr Vmo ‘obmo. Am¶O ˶mM OoOyÀ¶m Xod AmZr XmoVmoa Life asked death : why do people love me and hate you ?ZmdmZ Am‘r ñdm‘r OmdZ Am‘Mo Y§Xo Mb¶Vm§d. Omo Iao nUr g‘mOmnmgV H$ï> KoVm Death replied - Because you are a beautiful lie and I am aVmH$m dmbmoa {Xd¶m VmH$m ‘OmoVrMmo hmV {Xd¶m. Zdè¶mH$ ‘oim|H$ Zm AZ AmZr YoS>mo painful Truth !‘mJVm dZ - Aeo nar ZmH$m {O¶odw¶m. Xþgè¶mÀ¶m ~è¶m dmdam§V gm¶{~U ‘m¶ ^meoZ {O{dVm hm§d VwOmo ‘moJ H$aVm AmZr ‘aUm H$moS>gmoa åhOo gaerbo hm§d‘ܶñWr Omd¶m, Hw$S>rÀ¶m ‘Yë¶m H$ʶm ^meoZ KQ> amd¶m. ~ao H$é§H$ Om¶Zm Omë¶ma VwOmo Ûof H$aVm ? ‘mH$m {O¶w§H$ Om¶ ‘aU ZmH$m. Om¶VonmdQ>r hmo {dMma ‘ZmZ ¶oVm.dm¶Q> Var H$a¶m ZmH$m. hoam§Mmo {dídmg qOH$¶m AmZr EH$m‘oH$mgd| ñdV:Mo {hH$‘VrZ ~a| ‘wZrg Amnbo {O{dV gmo~rV ZoQ>mody§H$ à¶ËZ H$aVm, nyU ‘aUmH$ {^¶oVm ??? hm°pñnQ>bmZ{OdrV {O¶odw¶m. ImQ>ra {ZXboë¶m Xþ¶oñV ‘wZemH$ ‘aUmMr Mmhþb bmJbr H$m¶ Vmo A{YH$ I§Vr^arV - ES>{dZ {S>gmoOm (AmOJm§d), ‘mo~m. 9923494697 OmVm. Amgbo Zmgbo XþSy> EH$Q>m¶ H$éZ, Am°naoeZ H$éZ XmoVmoa ‘mH$m gmëdma H$ åhþU Xþ:ImZr amoS>Vm nyU, Ord dmMmodnmMmo à¶ËZ dmo Ord H$moU gmëdma H$aVm ? Xod H$m¶ JwUm§Mr nmaI XmoVmoa ? e§^amZr dgm© AmXbo ‘wZrg OJVmbo. Vm§Mr eara¶ï>r ImoS>KmQ> Amgbr, amoJXþ¶ñVm o ^maV XoemMoa B§J«Om§Mr amOdQ> Amgbr VoÞm ½dmëhoamH$ EH$ B§p½be MS> Zmgbr. ñHy$b Amgbo. VmMo Zmd Amgbo pìh³Q>mo[a¶m ñHy$b. Vo emi|V "g nyU AmVm ? ^waJo Hw$gì¶mZ AmñVmZm nmgyZ VmH$m Xþ¶oñVmMr bmJZ OmdZ Vo ¶oÀ¶m dJmªV EH$ ^waJmo {eH$Vmbmo. {bgmdm§V Vmo Ogmo hþema Amgbmo g§gmamZ ¶odÀ¶m AmYrnmgyZ VmMoa {H$VboeoM à¶moJ ! H$gë¶mo H$gë¶mo ^¶mZH$ nrS>m Vgmo Ioim§Vy¶ Va~oO Amgbmo. CËnÞ Omë¶mZ. H$gë¶m Var Xþ¶oñVmH$ gmnSy>Z EImXmo ‘wZrg ~arM dgm© Am§VéUmH$ emioMmo ‘w»¶mܶmnH$ EH$ {~«Q>re ‘Zrg Amgbmo. {eñV{චåhU VmMr AmoiI {Iim§dZ ‘aUmMr dmQ> nioVm, Va EImXmo ‘wZrg MoS>dmH$ AmB©ñH«$s‘ hmSy>§H$ doVmZmAmgbr. EH$ {Xg emi|V gm‘H$m¶ë¶m ~§Jë¶m§Vë¶mZ EH$ B§J«O A{YH$mar amJm^arV A°³grS>|Q>mH$ gmnSy>Z ‘aUmMo AmYrZ OmVm ! AmZr ‘mJra Aeo {XñVm Iè¶m§ZrM ’$më¶mOmdZ VmÀ¶m Am°{’$gmZ Am¶bmo. Vw‘Mo emi|Vë¶m EH$m IoimSy> ^wa½¶mZ hm°H$s IoiVmZm H$moUo niobm, ‘wZrg AmO¶ Amgm Va ’$më¶m Zm !BV³¶m OmoamZ M|Sy> pñQ>H$mZ ‘mabmo H$s åhOo H§$nmD§$S>mMo {^§Vra Vmo AmXibmo. AmZr AM¶m©À¶m Xodm ! {H$Vbr {d{MÌ VwOr ‘{h‘m ! VwÁ¶m EH$ë¶mM nwVmH$, OoOyH$q^VrMo {g‘|Q> nS>bo. ˶m A{YH$mè¶mZ VH«$ma Ho$br. ‘w»¶mܶmnH$mZ Vmo ^waJmo H$moU VmMmo ‘wZrg OmD$Z Vwdo gdgmamZ YmS>bmo¶ ! VmUo gdgmamZ Om¶Vo ~ao Ho$bo nyU Amåhr nmVH$sVnmg KoVbmo. VmH$m Amnë¶m Am°{’$gmZ Amn¶bo. Vmo ‘mZ gH$bm KmbyZ C~mo Amgbmo. OmD$Z VmH$m ‘aUmMo VUra nmdmo¶bmo. Vé¶ Amnbo nXdoZ 3 {Xgm CnamZ VmUo nwZ{O©d§V‘w»¶mܶmnH$ VmMoer Jobmo. VmMr nmQ> WmnQ>rbr AmZr H$nmQ>m§Vbmo EH$ Zdmo MoSy> AmZr OmD$Z Amåhm nmV³¶m§H$ gmëdmgmdmMmo ‘mamoJ XmImo¶bmo. XodmZ VmH$m gJm©a C^mabmo-hm°H$s ñQ>rH$ H$mSy>Z VmH$m ~jrg {Xbr. VmÀ¶m Hw$S>r AmËå¶mMr Am‘mo{bH$ ^oQ> Am‘H$m ’$mdmo Ho$br. ^wJ}nUma Á¶m {dÚm϶mªH$ ‘w»¶mܶmnH$m§H$S>ë¶mZ Aeo àmoËgmhZ ‘oibo, Vmo øm gdgmamZ Amåhr {O¶oVmZm Am‘À¶m Hw$S>r AmËå¶mH$ Ýhþ¶ ’$H$moV OodUmImUmMr{dÚmWu ìhS>OmdZ ^maVr¶ hm°H$s g§KmMmo H°$ßQ>Z Ombmo. VmMo Zm§d Amgbo énqgh. ~Ja AmË‘rH$ noH$modUoMr MS> JaO. n{dÌ AmËå¶mÀ¶m ~imZ AmZr e³VoZ Am‘Mr Hw$S> {dÚm϶m©À¶m A§Jm§V Amgbobo JwU AmoiIyZ VmMmo {dH$mg H$é§H$ EH$m AmXe©d§V AmZr AmË‘mo {XgmZ {Xg dmT>moV dMm|H$ {Odr AmñVmZm dmo ‘oë¶m CnamZyM OoOy^meoZ{ejH$mMmo ܶmg AmgVm VmMo Xa EH$ H$aU|V {dÚm϶mªÀ¶m ~aonUmImVra gmdY{Jar A‘a OmD§$H$ Am‘H$m ^mJ ‘oiMo hoM AmdS>o ‘ZmZ ~miJy¶m.AmgVm. H$moUm‘ܶo {H$Vo Var IoarV JwU AmgVm {VVë¶mZyM Vmo g§gmam§V ’$m‘mV OmVm. - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, ‘mo~m. 9423304833JwUm§Mr nmaI JwUoñV ‘wZemHy$M ‘oiVm. {hè¶mMr nmaI H$é§H$ {haonmaIrM Om¶.^wa½¶m§Mo gwßV JwU AmoiIyZ Am‘r Vm§H$m dmd {Xdy§H$ Om¶. MS>H$éZ Amd¶~mny¶ AmZr HAPPY BIRTHDAY DEAR FATHER{ejH$mZr ^wa½¶m§Moa/{dÚm϶mªMoa IoarV bj XdéZ Vm§À¶m A§JrH¥$V JwUm§H$ IVnmUr 10 OyZ aoìh. ’$m. A°ÝWmoZr naoam, g|. {nQ>a MM©, Xod~mJ, ’$moZ : 02365-248426, ‘mo~m. 9822490225Kmby§H$ Om¶ ømM JwUm§dadr Vo ìhS> Omd§H$ nmdVbo. 2 Owb¶ aoìh. ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, SDDS, Sawantwadi, Navsarni Kendra - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ‘mo~m. 9404451883 ’$moZ : 02363-271289, ‘mo~m. 9422055197 7 8
  5. 5. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr qgYwXþJ© S>m¶mo{gPZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rÀ¶m dVrZo ImgXma EXþAmXm} ’$mboamo EZ.Ama.Am¶. ‘mOr ‘§Ìr, Jmodm KoʶmV Ambobo H$m¶©H«$‘ øm§Mr ñWbm§VarV Pmboë¶m ~mX}ñH$am§Zm ~oiJm§d ^mJmbm ^oQ> ’o$~«wdmar 12 bm JS>qh½bO MM©‘ܶo KoVboë¶m {‘Q>tJà‘mUo 13 ’o$~«wdmarbm H$moëhmnyabm‘mho-E{àb 2012 gwÕm lr EXþAmXm} ’$mboamo Am{U ˶m§À¶m JQ>m§Zr {‘Q>tJ KoVbr. ˶m {‘Q>tJ‘ܶo Jmoì¶mhÿZ* EMAm¶ìhr H$m¶©emiog CnpñWVr : H$m[aVmg B§{S>¶m ¶m g§ñWoÀ¶m dVrZo EMAm¶ìhr/ ¶oD$Z H$moëhmnyaÀ¶m X{jU ^mJmbm ñWm{¶H$ Pmbobo ~hþVoH$ bmoH$ hOa hmoVo. H$moëhmnyahÿZES>g² ¶m Amdmam{df¶r EH$ g‘J« {Z¶moOZ H$aʶmgmR>rMr hr H$m¶©emim npíM‘ {d^mJmgmR>r Am{U BMbH$a§OrhÿZ Xadfu gm¶~mÀ¶m ’o$ñVmbm Jmoì¶mbm MmbV hmUmao XmoZ JQ>gwÕmAm¶mo{OV Ho$br hmoVr. EMAm¶ìhr/ES²>g hm AmOma hmoD$ Z¶o åhUyZ d Pmboë¶m 춳VtZm H$moëhmnyaÀ¶m øm {‘Q>tJbm hOa hmoVo. JS>qh½bO H$moëhmnya ^mJmMr ‘hËdmMr nmhUrg§X^©godm H$em nÕVrZo XoVm ¶oB©b ¶mH$[aVm hr H$m¶©emim E{àb 2012 bm ‘w§~B© ¶oWo Ho$ë¶mZ§Va lr. EXþAmXm} ’$mboamo ¶m§Zr Jmodm g{Mdmb¶mV Am{U Amnë¶m Kar am¶m ¶oWoAm¶moObr hmoVr. ¶mgmR>r EgS>rS>rgMo g§MmbH$ d àH$ën g‘Ýd¶H$ CnpñWV hmoVo. XmoZ ‘hËdmÀ¶m {‘Q>tJm KoVë¶m. Var KmQ>‘m϶mdéZ gm¶~mÀ¶m ’o$ñVmbm MmbV OmUmè¶m* ’$ià{H«$¶m à{ejU : EgS>rS>rEg VgoM {d{dY g§b¾rV g§ñWm d bjJQ> ¶m§À¶mH$[aVm hOmaoH$ bmoH$m§À¶m nwT>mar bmoH$m§Zr ˶mV ^mJ KoVbm hmoVm. nX¶mÌoMo Vnerb g§»¶mdmanU{d{dY ’$im§nmgyZ {d{dY ImÚnXmW© ~Z{dʶmMo à{ejU {X. 12 E{àb 2012 amoOr VoWo XoʶmV Ambo hmoVo.gmd§VdmS>r ¶oWo KoʶmV Ambo. ¶m à{ejUm‘ܶo Am§~m, aVm§~o, ’$Ug, e|JXmUo, Amdim gXa g^oMo ObX n[aUm‘ åhUyZ ¶o˶m ‘o ‘{hݶmV Jmoì¶mhÿZ 15 VéU¶m ’$imnmgyZ {d{dY àH$maMo nXmW© ~Z{dʶmMo à{ejU XoʶmV Ambo. à{ejUmgmR>r KmQ>‘m϶mdarb Amnë¶m JmodoH$am§‘ܶo Xhm {Xdg amhÿZ ˶m§Mo OrdZ g§ñH¥$Vr AZw^dUmagd© ñQ>m’$Zo ‘ohZV KoD$Z nwÝhm Vo JmdmJmdm‘ܶo nmohM{dʶmMo H$m¶© Ho$bo. AmhoV. VgoM KmQ>mdaÀ¶m JmodoH$am§Vbo 15 VéU Zmoìh|~a ‘ܶo VemM AZw^dmÀ¶m dmñVì¶m* AmT>mdm ~¡R>H$ : H$m[aVmg B§{S>¶m ¶m g§ñWoÀ¶m dVrZo ‘hmamï´>mV "{‘S>mg ZmdmMm H$[aVm Jmoì¶mV nmR>dʶmMo R>abo Amho. Xhm {XdgmÀ¶m dmñVì¶mV KmQ>mdaÀ¶m g§ñH¥$VreràH$ën gwé Amho. ¶m àH$ënmMr Xa VrZ ‘{hݶmbm qghmdbmoH$Z ~¡R>H$ {X. 26 Vo 27 EH$ Ord Pmboë¶m Amnë¶m ~m§Ydm§H$Sy>Z Iyn H$mhr KoVm ¶mdo d XoVmhr ¶mdo AemE{àb 2012 amoOr Am¶mo{OV Ho$bobr hmoVr. ¶m ~¡R>H$s‘ܶo {d{dY {df¶m§da ‘mJ©Xe©Z H$m¶©H«$‘mÀ¶m nyd© {Z¶moOZm‘ܶo nX¶mÌm‘mohr‘oMm H$m¶©H$mar JQ> H$m‘mbm bmJbm Amho.H$aʶmV Ambo. Vo nwT>rbà‘mUo - E{àb ‘{hݶmV Jmoì¶mhÿZ ~oiJm§d ^mJmbm ¶m¶bm {ZKmbobo lr. EXþAmXm}* ‘m{dg - ‘m{dg ¶m g§ñWoÀ¶m g§Mm{bH$m {‘gog ~migam’$ VgoM ~ZgmoS>o ¶m§Zr ’$mboamo gmho~ Am{U A°S>ìhmoHo$Q> ~oZ {S>gmoOm ¶m§Mo nWH$ ho OmVm OmVm dmQ>oV gm§JaJir‘m{dg g§ñWoÀ¶m ~MV JQ>mÀ¶m H$m‘mMm AmT>mdm ‘m§S>bm d {d{dY S>m¶mo{ggÀ¶m g§ñWmgmo~V ¶oWo g§V B½Zo{e¶g MM© ~Km¶bm Jobo. ’$m. nm°b ’$ZmªS>rg ¶o. g. ¶m§Zr VoWo ˶m§Mo ñdmJVH$m‘ H$am¶Mo Agë¶mg ghH$m¶© XoʶmMo AmídmgZ XoʶmV Ambo. Ho$bo. Am{U gm§JaJirH$am§n¡H$s e§^aoH$ Jʶ 춳Vr ˶m {‘Q>tJbm hOa hmo˶m. Zì¶mZo* Aëng§»¶m§H$ ¶moOZm§g~Yr ‘m{hVr : ‘hmamï´> emgZmÀ¶m dVrZo Aëng§»¶m§H$ {d^mJmÀ¶m § § ñWmnZ Pmboë¶m g§V ’«$mÝgrg Po{dAa {nbJ«r‘ doë’o$Aa Q´>ñQ> Zo Joë¶m XmoZ dfm©Vg{Md VgoM ghg{Md ¶m§Zr {d{dY ¶moOZm§{df¶r d ˶mH$[aVm bmJUmè¶m AQ>r d ˶mVë¶m ˶mV WmoS>çm’$ma gmoB© H$aʶmV bj KmVbo Amho. VarnU ñZmZJ¥h, ¶mÌoH$é§ZmeVvMr ‘m{hVr {Xbr. H$nS>o ~Xbʶmg EImXr Imobr ~m§YʶmV bj KmbUo JaOoMo Amho. AemàH$maMr H$mhrg§nH©$ - g§MmbH$ ’$m. B{b¶mg am°S´>r½g - ‘mo~m. 9422055197, 02363-271289 JmèhmUr gm§JaJirH$am§Mr EoH$br Am{U ˶m§Mr CËVao g‘mYmZH$maH$[a˶m {Xë¶mZ§Va lr.* {ZYr g§H$bZ H$m¶©emim : gm‘m{OH$ g§ñWm§Mo H$m‘ H$arV AgVmZm {ZYrMr Amdí¶H$Vm EXþAmXm} ’$mboamo Am{U A°. ~oZ {S>gmoOm B. ‘§S>ir ~oiJm§dH$S>o {ZKmbr. ˶m {Xder ˶m§ZrAgVo. ¶mgmR>r {ZYr H$em nÕVrZo C^mamd¶mMm ¶mMr ‘m{hVr XoʶmV Ambr. ¶mgmR>r ImZmnya dbm§S>bo Iao VoWo {‘Q>tJ KoʶmgmR>r Vo Wm§~bo ZmhrV.{dH$mg gëbmJma ¶mMr ‘XV hmoV Amho. ‘mÌ g§Ü¶mH$mir 7 dmOVm ~oiJm§d ‘hmJwé§À¶m {ZdmgñWmZr ’$ma ‘hËdmMr EH$* ‘o 2012 - EH$ {Xdgr¶ H$m¶©emim : {‘S>mg àH$ënmÀ¶m dVrZo A°{Z‘oQ>g© ¶m§Mr EH$ {‘Q>tJ R>abr. ¶m {‘Q>tJbm XodamO ~mX}ñH$a amÁ¶gaH$ma d H|$Ð gaH$ma ‘m’©$V Aëng§»¶m§H${XdgmMr qghmdbmoH$Z H$m¶©emim KoʶmV Ambr. ¶m‘ܶo nwT>rb XmoZ dfm©V àH$ënmA§VJ©V d VrW©joÌm§Zm CnbãY Agboë¶m gw{dYm§Mo H$mJXmonÌr nwamdo KoD$Z JmaJmoQ>r déZ hOaH$moUVo H$m¶©H«$‘ am~dm¶Mo ¶mMr ‘m{hVr XoʶmV Ambr. Pmbo hmoVo. VgoM ’$m. Omo ’$ZmªS>rg d ˶m§Mr Q>r‘ H$S>Jm§d déZ hOa hmoVo. Jwé g§VmOr 9 10
  6. 6. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr~obodmS>r, grarb H$admbmo, gmbdmXmoa {S>gmoOm B. ‘hËdmMr ‘§S>irgwÕm hOa hmoVr. lr. {‘bmJ«rgÀ¶m ‘mOr {dÚm϶mªMm ^ì¶ ‘oimdmXodamO ~mX}ñH$a ¶m§Zr gmXa Ho$boë¶m ‘m{hVrà‘mUo Aën O‘mVrgmR>r {XëbrhÿZ {ZKUmè¶m {X. 19 ‘o 2012 amoOr g§Ü¶mH$mir 6 dmOVm {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m ^ì¶{d{^Þ gdbVtMm {dMma H$aʶmV Ambm. ~oiJm§dÀ¶m {~en ñdm‘tZr gXa Jmodm nX¶mÌobm nQ>m§JUmda ‘mOr {dÚmWu Am{U {ejH$ ¶m§Mm A{dñ‘aUr¶ "Z ^yVmo Z ^{dî¶Vr AemAmnbm nyU© nmqR>~m Omhra Ho$bm. BVHo$M Zìho Va Oéa nS>ob Voìhm Voìhm Amnbr JaO àH$maMm ^ì¶ ‘oimdm g§nÞ Pmbm.Agob Voìhm Voìhm ‘r hOa amhʶmMo dMZ XoV Amho Ago Vo åhUmbo, "˶m ~amo~aM IaM CËH¥$ï> H$m¶©H«$‘m§Zr ‘oimì¶mbm AmUIrZM a§JV Ambr. lr. g‘ra MamQ>H$aJmoì¶mMo Am{U Jmoì¶mÀ¶m ~mhoa ñWmB©H$ Pmboë¶m bmoH$m§Mo ZmVo {Xdg|{Xdg dmT>V Mmbbo ¶m§À¶m A{Vgw§Xa Am°H}$ñQ´>m°Zo ‘oimì¶mMm AmZ§X {ÛJwUrV Pmbm.Amho. hr ’$ma AmZ§XmMr Jmoï> Amho. Ago Vo åhUmbo. Amnbm Y‘©àm§V Jmoì¶mVyZ BH$S>o gd©àW‘ ‘mOr {dÚmWu g§KQ>ZoÀ¶m gm¡. ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg ¶m§Zr gdmªMo ñdmJV¶oD$Z ñWmB©H$ Pmboë¶m bmoH$m§MmM Y‘©àm§V Agë¶m‘wio AmnU gXa H$m‘mV OmñV bj Ho$bo. {‘bmJ«rgÀ¶m ‘mOr {dÚm϶mªZr Aà{V‘ Z¥Ë¶ Am{U ZmQw>H$bo gmXa Ho$bo. nm°daKmbUo JaOoMo Amho. Ago Vo åhUmbo. nm°B§Q> àoP|Q>oeZ gmXa H$éZ emioVrb JV ñ‘¥VtZm COmim {Xbm. ˶mdoir emioÀ¶m Xþgè¶m {Xder åhUOo a{ddmar 15 E{àbbm ImZmnya ¶oWo g|Q> Po{dAaÀ¶m AmR>dUtZr gdmªMo S>moio nmUmdbo.Q>o³ZrH$b hm°b‘ܶo Xþnmar 3 dm. ‘moR>r {‘Q>tJ Pmbr. doJdoJù¶m joÌm‘ܶo H$m‘ H$aUmao Am°Ho«$ñQ´>m‘ܶo gw§Xa Aer OwZr JmUr gmXa Ho$br. ~hmaXma Jmʶm§‘wio hm ‘oimdm‘mݶda Y‘©Jwé d gm‘m{OH$ joÌmV gd© O‘mVt‘ܶo H$m‘ H$aUmao ‘mݶda øm {‘Q>tJbm A{dñ‘aUr¶ Pmbm.hOa Pmbo hmoVo. Jmoì¶mhÿZ ¶oD$Z BH$S>o ñWmB©H$ Pmboë¶m eoH$S>mo bmoH$m§Zr hm°b IMmIM dm{f©H$ Ahdmb gm¡. ‘mo{ZH$m ’$ZmªCrg ¶m§Zr Va dm{f©H$ {hemo~ lr. bm°aoÝg^abm hmoVm. AmnU Jmoì¶mMo bmoH$ AgyZ IwÔ Jmoì¶m‘ܶoM Amnbo ñdmJV hmoV Zmhr Aer {S>gmoOm ¶m§Zr gmXa Ho$bm. {‘bmJ«rgMo ‘mOr {ejH$ lr. ZmS>H$Uu ga ¶m§Zr ‘ZmoJVI§V ~è¶mM bmoH$m§Zr ~mobyZ XmIdbr. {‘bmJ«rg MM©Mo ’$m. Omo. ’$ZmªS>rg ¶o. g. ¶m§Zr 춳V Ho$bo. Amnë¶m ‘ZmoJVmV ˶m§Zr {deof àmYmݶmZo ~m~ ñnï> Ho$br, Vr åhUOo B§J«OrAmnë¶m gw{e{jV ‘wbm§À¶m H$mhr g‘ñ¶m ~mobyZ XmI{dë¶m. VgoM lr. OmH$s ’$ZmªS>rg àm¶‘arMr AJXr Owݶm Pmboë¶m B‘maVrMr ! B§J«Or {‘{S>¶‘ {dÚmWu g§»¶m dmT>V Amho.‘ÀN>oJS>, ìhr³Q>a bmo~mo ImZmnya B. gwÕm ~mobVo ˶mMà‘mUo doioMm A^md Agë¶m‘wio N>moQ>çm ‘wbm§Zm ~gʶmgmR>r nwaoer Am{U ¶mo½¶ OmJm Zmhr. hm {dMma H$aVm ZdrZñdm‘r à^yYa ¶o. g. ’$m. Omo. ’$ZmªS>rg ’$m. dm°ëQ>a ‘|S>mogm COdmS> g§nmXH$ lr. bwB©g B‘maVrMr {ZVm§V JaO Amho. ˶mgmR>rhr ‘mOr {dÚm϶mªH$S>o ˶m§Zr AmdmhZ Ho$bo. VgoMam°S´>r³g B. gh Amnë¶m H$m‘mà‘mUo Xhm Xhm {‘{ZQ>o ~mobbo. H$[aAa ‘mJ©Xe©Z H$aʶmgmR>rhr ‘mOr {dÚm϶mªZm nwT>o ¶oʶmMo ˶m§Zr AmdmhZ Ho$bo. Z§Va lr. ~oZ {S>gmoOm Am{U lr. EXþAmXm} ’$mboamo gmho~m§Zr gmam§e Ho$bm. H$mhr ‘mOr {dÚmWu A°S>ìhmoHo$Q> lr. amKd|Ð Zmd}H$a ¶m§Zr ‘ZmoJV 춳V H$éZ emioVrb‘hËdmÀ¶m gyMZm AmnU Zm|X H$éZ KoVë¶mMo lr. EXþAmXm} ’$mboamo ¶m§Zr gm§{JVbo. g|Q> AmR>dUtZm COmim {Xbm.’«$mÝgrg Po{dAa {nbJ«r‘ doë’o$Aa Q´>ñQ>Mo H$m‘ H$go Q>ß߶mQ>ß߶mZo nwT>o Mmbbo Amho. ho g§KQ>ZoMo Aܶj lr. Á¶mo am°S´>r³g ¶m§Zrhr ‘ZmoJV 춳V Ho$bo. 80 dfmªZ§Valr. ~oZ {S>gmoOm ¶m§Zr XmIdyZ {Xbo. g|Q> Po{dAa Q>oH$ZrH$bMo ’$m. ES>‘§S> ¶o. g. ¶m§Zr hmoUmè¶m Aem àH$maÀ¶m ^ì¶ ‘oimì¶m~Ôb ˶m§Zr AmZ§X 춳V Ho$bm. Xa 2 dfmªZr Agmg‘mamon Ho$bm Am{U gJù¶m§Mo Am^ma ‘mZbo. MhmnmZmZ§Va R>rH$ ghmdmOVm gXa ~¡R>H$ ‘oimdm Am¶mo{OV H$amdm Agohr ˶m§Zr ¶mdoir AmdOy©Z gm§{JVbo.~aImñV H$aʶmV Ambr. Jwé g§VmOr, ~obodmS>r H$moëhmnya, {garb H$aìhmbmo d gmëdmXmoa {d{dY àH$maMo Ioi, ~{jgo ¶m§Mohr Am¶moOZ Ho$bo Jobo. {d{dY Ioim§Zr{S>gmoOm ~oiJm§d ¶m§Zr ¶m g^oMr {Z¶moOZm AmIUr ’$ma ¶mo½¶ àH$mao nma nmS>br. ‘oimì¶mMm AmZ§X {ÛJwUrV Pmbm. Am^ma àXe©Z ‘mOr {dÚmWu lr. {OVoe nmoH$io ¶m§Zr Var Aem ~oR>H$m§n¡H$s EH$ gmd§VdmS>r, EH$ d|Jwbm©, EH$ ‘mbdU ¶oWo ìhmdr Ho$bo. eodQ>r CËH¥$ï> Aem ^moOZmMm AmñdmX gdmªZr KoVbm. gw‘mao 1000 {dÚmWu Am{UAer ~hþAmJ«hmMr BÀN>m Amho. ho Ooìhm KS>ob VoìhmM Jmoì¶mhÿZ ~mhoa nS>boë¶m JmodZrO {ejH$ ¶m ^ì¶ Aem ‘oimì¶mV gh^mJr Pmbo hmoVo.bmoH$m§Mo gd© gmYmaU g‘mYmZ hmoB©b. ‘oimdm ¶eñdr hmoʶmgmR>r {‘bmJ«rgMo àmMm¶© aoìha§Q> ’$mXa ’o${b³g bmo~mo && {¼ñVmn©U‘ñVw && Am{U CnàmMm¶© {gñQ>a ‘o~b H$madmbmo Am{U ‘mOr {dÚmWu ¶m§Zr {deof ‘ohZV KoVbr.- Jwé g§VmOr, àmW©Z H|$Ð, ~obodmS>r, ’$moZ : 02325-275510, ‘mo~m. 9420968760 ‘mOr {dÚmWu {gÕoe Ywar Am{U J§Yma n§{S>V ¶m§Zr AmoKd˶m ^mfme¡brV H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ Ho$bo. 11 12
  7. 7. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b, gmd§VdmS>r 1985-86 ‘mOr {dÚmWu-g§‘obZ ~m~ PwOo ’$ZmªS>rg {X. 20/5/2012 amoOr gH$mir 11 dmOVm {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b hm°b ¶oWo1985-86 À¶m ‘mOr {dÚm϶mªMo g§‘obZ g§nÞ Pmbo. gw‘mao 28 ‘mOr {dÚmWu CnpñWV Am{~«bmMo 17 doa Jmodm H$bm AH$mX‘r hm§JmhmoVo. A˶§V Ioir‘oirÀ¶m dmVmdaUmV, EH$‘oH$m§Mr AmoiI H$éZ KoD$Z 26, dfm©Z§Va "{V¶mÌ AH$mX‘r Am°’$ Jmodm hmUr "{V¶mÌ H$m§Vmam qgJtJ ñnYm© KoVbr. hmVyZgdmªZr Amnë¶m emio~ÔbÀ¶m AmR>dUtZm COmim {Xbm. H$mhr {dÚmWu Xþ~B©déZ, H$mhr qgYwXþJm©Vë¶mZ AmOJm§dMmo ~m~ PwOo ’$ZmªS>rg hmUo dm§Q>mo KoVbobmo. ho ñnY}Z VmUo{demImnÅ>U‘², ~|Jbmoa, Jmodm, ‘w§~B©hÿZ Img Amnë¶m dJ©{‘Ì‘¡ÌrUtZm ^oQ>dʶmg Ambo n¶ë¶m Mma OUm‘ܶo B©Zm‘ ‘oi¶bo AmZr H$boÀ¶m joÌmZ Am‘À¶m Y‘©àm§VmMo Zm§dhmoVo. gm¡. ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg {hZo gyÌg§MmbZmMm ^mJ gm§^mibm. Hw$. H$ënZm ~m§XoH$a d¶a H$mS>bo. ‘wIob nmdUo Jmodm A~©Z S>oìhbn‘|Q>Mo ‘§Ìr ^d‘mZoñV ~m~ ’«$mpÝggøm§À¶m gw§Xa EH$nmÌr A{^Z¶ d H${dVm§Zr ‘Z ^mamdbo d ~«Xa {‘ëQ>Z ¶m§À¶m doJdoJù¶m {S>gmoOm ho Amgbo, VgoM H$bm AH$mX‘rMo MoAa‘Z ~m~ {dîUy dmK AmZr Om¶Vo ìhS>Ioi d ñnm°Q> àmB©Org Ûmao gdmªMo ‘Zmoa§OZ Ombo. gm¡. g§Ü¶m ‘moao, S>m°. A{‘V gmnio, lr.‘{Zf Hw$bH$Uu ¶m§Zr emioVrb AmR>dUr d doJdoJio AZw^d gm§JyZ AjaAja emioMr H$bmH$ma øm H$m¶©H«$‘mH$ hmOra Amgbo.AmR>dU H$éZ {Xbr. 26 dfm©Z§Va hr ~°M åhUOo doJdoJù¶m joÌmV {ZnyU AgboboCËH¥$ï> ZmJ[aH$ hmo¶. Hw$Ur S>m°³Q>a, Hw$Ur B§{O{ZAa, àmo’o$ga, AH$m¢Q>§Q>, S>oìh. Am°{’$ga Va g|Q> A°ÝWmoZr M°nb JS>qh½bO Mo Zdo B‘maVrMr‘mOr {dÚmWu Agbobo ømM ~°MMo EH$ {dÚmWu ’o${b³g bmo~mo ho {‘bmJ«rg emiobmgܶm bm^bobo qàgrnb hmo¶. H$m¶©H«$‘mV {Xd§JV {ejH$ d dJ©{‘Ì ¶m§Zm EH$ {‘{ZQ> CJQ>mdUr ‘m¶mÀ¶m 18 VmaHo$a ^d ‘mZoñV Jdir~mnem§V amhÿZ lÕm§Obr A{n©V H$aʶmV Ambr. lr. ‘{Zf Hw$bH$Uu ¶m§À¶m Am^maàXe©ZmZo Am°pëdZ ~aoQ>mo hmUr Ho$br. ˶m doima ho M°nb AmVmH$m¶©H«$‘mMm eodQ> Pmbm d VX²Z§Va {àVr^moOZmMm ñdmX KoD$Z gdmªZr nwÝhm ^oQ>ʶmMoAmídmgZ XoD$Z {Zamon KoVbm. "MM© åhþU Kmo{fV Ho$bo. VmMmo nmX²{dJma kindly refer - www.facebook.com/milagris.org aoìh. ’$m. AmJmopñVZ ’$ZmªS>rg (SJ) ho AmgVobo. ZdgaUr dmM߶mMr à{V{H«$¶m ☺ JOKE ☺‘moJmi ’$mXa, Manager asked candidate at an interview. Can you spell a wordg§nmXH$, ZdgaUr H$m|H$Ur ~mV‘rnÌ qgYwXþJ© Y‘©àm§V. that has more than 100 letters in it ? candidate replayed "POST- hm§d ZdgaUr åh¡Zmù¶mMmo EH$ {Z¶{‘V dmMH$, ’$mQ>br gw‘ma 15 dgm© ZdgaUr BOX"gXmH$mb dmMy§H$ ‘mH$m EH$ gd¶H$er Omë¶m. AmVm Xa åhþ¶Ê¶mH$ hm§d {VMr dmQ> niodZAmgVm. AmVm ZdgaUr nÌH$mMr ~ar àJVr Omë¶m. {XgVm¶ gmo~rV, ˶mM~amo~a åh¶Ê¶mÀ¶m Vw‘À¶m ZmdmMmo AW© OmUm§V{df¶mna‘mUo {^Va Amgbobr Am{Q>H$ëg ‘wÔgX AmZr AmpË‘H$ {OdrVmH$ ’$mdmo Vgbr AmgVmV. © o y 16) ³bm¶S> Clyde - ñH$m°Q>b|S>m§Vë¶m AgÀ¶m EH$m ZXrMo Zm§d 17) H$m°{S> Codey - ‘XV H$aUmaoY‘©àm§VmÀ¶m {d{dY H$m¶m©dirMr ‘m{hVr ‘oiVm, XodmÀ¶m CVamMr g‘OUr ‘oiVm, gm§Vm§Mr 18) H$m°bZ Colan - bmoH$m§Mo O¶V 19) H$m°b~Q>© Colbert - X¶m©dXu 20) H$m°b‘m°Z Colman -‘m{hVr ‘oiVm. nmadmo 21) H$m°Zb Conal - Wmoa, e³Vr‘mZ 22) H$moZbmZ Conlan - dra 23) H$m°Zbr Conley ZdgaUr dmMVmZm Om¶Ë¶m doima XodmÀ¶m CVamMmo ñne© ‘mH$m Ombm, n{dÌ nwñVH$mÀ¶m - emUmo 24) H$m°Zr Connie - n³H$m ‘Z:e³Vr 25) H$m°ZamS> Conrad - Y¡¶©embr 26) H$m°ZñQ>|Q>m¶ZdmMZmMr AmdS> {Z‘m©U Omë¶m. ZdgaUr åh¡Zmù¶mMmo ^d‘mobm{XH$ dmda H$aVoë¶m Vw‘Mo Constantine - Z ~XbUmam 27) H$moa~Z Corban - XodmH$ g‘{n©bobr ^oQ> 28) H$m°{d©Z Corvin{Q>‘rH$ åhOo YrZdmg AmZr XodmMr gm~ma ~ogmdm AmeoVm. - H$miOmMmo Bï> 29) H«y$O Cruz - Iwarg 30) {gZoarH$ Cynerik - am¶mi 31) {g[ab Cyril - - gmby bwB©g {S>gmoOm, A§Yoar, ‘w§~B©-‘mo~m. 09172804024 ‘mbH$ 32) gm¶ag Cyrus - gy¶m© 13 14
  8. 8. ZdgaUr OyZ 2012 OyZ 2012 ZdgaUr ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWmH°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm OyZ 2012 R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa 30 {Xdg Vo 90 {Xdg 8 Q>¸o$ 4. gmoå‘ma 5. ‘§Jima 6. ~wYdma 7. ~«oñVma 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 9 Q>¸o$ 2 noÐÿ 1:2-7 gm§. ~moZr’$mg 2 {V‘Wr 1:1-3,6-12 2 {V‘Wr 2:8-15 ‘mH©$ 12:1-12 2 noÐÿ 3:12-15, ‘mH©$ 12:18-27 ‘mH©$ 12:28-34 181 {Xdg Vo 365 {Xdg 10 Q>¸o$ 17-18 13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo 10.25 Q>¸o$ ‘mH©$ 12:13-17 25 ‘{hZo Vo 36 ‘{hZo 10.50 Q>¸o$ 8. gwH«$ma 9. gUdma 10. Am¶Vma 11. gmoå‘ma 2 {V‘Wr 3:10-17 2 {V‘Wr 4:1-8 gmo.OoOyÀ¶m Hw$S>r-a³VmMr gm§. ~mZm©~mg 37 ‘{hZo d ˶mnwT>rb 10% ‘mH©$ 12:35-37 ‘mH©$ 12:38-44 X~m{OH$ namo~ Y.B©. 11:21-26 H$m°b {S>nm°{PQ> ({H$‘mZ 15 7 Q>¸o$ gwQ>H$m 24:3-8 ‘mVod 10:7-13 ho~«od 9:11-15 {Xdg, {H$‘mZ ê$. 5000) ‘mH©$ 14:12-16, ‘m{gH$ R>od d {V‘mhr R>od ......................... 10.75% 22-26 {H$‘mZ 37 ‘{hZo 12. ‘§§Jima 13. ~wYdma 14. ~«oñVma 15. gwH«$ma 1 amOm 17:7-16 1 amOm 18:20-39 1 amOm 18:41-46 OoOÀ¶m ^dn{dÌ H$miOmMr y Ooð> ZmJarH$m§Zm, An§J d ‘{hbm§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa ‘mVod 5:13-16 ‘mVod 5:17-19 ‘mVod 5:20-26 X~m{OH$ namo~ AmoOo¶mg 11:1, 3-4 ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm 8-9 g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/ B’o$O 3:8-12, 14-19 {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo. Owdm§d 19:31-37 AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$ 16. gUdma BOm¶mg 61:9-11 17. Am¶Vma BOoHo$b 17:22-24 18. gmoå‘ma 1 amOm 21:1-16 19. ‘§Jima -: g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm :- bwH$ 2:41-52 2 H$atW 5:6-10 ‘mVod 5:38-42 1 amOm 21:17-29• N>moR>çm-‘moR>çm ì¶dgm¶mgmR>r gwb^ hß˶m‘ܶo H$O© nwadR>m. ‘mH©$ 4:26-34 ‘mVod 5:43-48• g‘mOmMr JaO bjmV KoD$Z 0 Q>¸o$ ì¶mO XamZo Zm‘§H$sV H§$n{ZMo BZìhQ>©a d H$m°å߶wQ>a/b°nQ>m°n 20. ~wYdma 21. ~«oñVma 22. gwH«$ma 23. gUdma H$O© ¶moOZm nwa{dUmar EH$‘od g§ñWm. 2 amOm 2:1,6-14 {gamH$ 48:1-15 2 amOm 11:1-4, 2 B{V¶mg 24:17-25 ‘mVod 6:1-6,16-18 ‘mVod 6:7-15 9-18, 20 ‘mH©$ 6:24-34• 13 Q>¸o$ ì¶mOXamZo ËdarV dmhZ H$O© ¶moOZm ‘mH©$ 6:19-23• Aën ì¶mO XamV J¥hn¶moJr dñVw IaoXr H$[aVm ËdarV H$O© ¶moOZm. 24. Am¶Vma 25. gmoå‘ma 26. ‘§Jima 27. ~wYdma• gmoZo VmaU H$O© (é. 2500/- àVr J«°‘) ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90% n¶ªV CnbãY. gm§. Owdm§d ~mpßVñVmMmo 2 amOm 17:5-8, 2 amOm 19:9-11, 2 amOm 22:8-13• nmoñQ>mÀ¶m {’$³g {S>nmoPrQ> nmdVrda ËdarV H$O© CnbãY. Oë‘ 13-15,18 14-21, 31-35,36 23:1-3• ‘{hbm§gmR>r Img {ebmB© ‘{eZgmR>r 0 Q>¸o$ ì¶mO XamZo H$O© CnbãY. BOm¶mg 49:1-6 ‘mVod 7:1-5 ‘mVod 7:6,12-14 ‘mVod 7:15-20 Y.B©. 13:22-26• BVa {d{dY AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm. bwH$ 1:57-66,80 Owb¶ A{YH$ ‘m{hVrgmR>r ZOrH$À¶m emIoV g§nH©$ gmYm 28. ~«oñVma 29. gwH«$ma 30. gUdmaàYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ... 02363-273889 Y.B©. 3:1-10 gm§. noÐÿ AmZr nmdby {dbmn 2:2, 10-14 1. Am¶Vma 1:13-15, OmUdm¶emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........ 02366-262953 ‘mH©$ 7:21-29 Y.B©. 12:1-11 18-19 2:23-24 2 {V‘Wr 4:6-8, ‘mVod 8:5-17 2 H$atW 8:7,9,13-15emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m ............. 02366-227439 17-18 ‘mH©$ 5:21-43emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU ............. 02365-252782 ‘mVod 16:13-19emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ... 02367-233922 øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.{dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi ......................... 02362-221559 Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) For Private Circulation only. Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 15 16

×