Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OyZ 2011                                ZdgaUr                     åhOo...
OyZ 2011                                 ZdgaUr      OyZ 2011           ...
OyZ 2011                                  ZdgaUr      OyZ 2011           ...
OyZ 2011                              ZdgaUr        OyZ 2011             ...
OyZ 2011                                ZdgaUr     OyZ 2011              ...
OyZ 2011                                  ZdgaUr     OyZ 2011           ...
OyZ 2011                             ZdgaUr         OyZ 2011             ...
OyZ 2011                               ZdgaUr    OyZ 2011                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Navsarni Bulletin June 2011

972 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Navsarni Bulletin June 2011

 1. 1. OyZ 2011 ZdgaUr åhOo ‘¥Ë¶wnÌ ""hm§d g§nyUm©¶oZ VwOmoM (n{dÌ ‘m[a¶oH$ CÔoeyZ Amgbobo nmngm¶~ Owdmd nmdby Xþgamo hm§Mo {~«Xdm³¶) dmQy>Z Kod§H$ Om¶V Aer åhOr H$gbrM ñWmda d O§J‘ ‘mb‘ËVm Zm.åhÁ¶mo {XñnQ>çmo dmnamÀ¶mo dñVy ’$mdmo Vo [aVrZ {XdÀ¶mo. åhÁ¶mo ImOJr S>m¶è¶mo OiyZCS>dÀ¶mo. Vr O~m~Xmar ’$m. ñQ>°{Zñbm°g (åhOmo g{Md) hmMoa gmondMr. VmZr Om¶Vrdagm ^d g‘OrH$m¶oZ ‘mH$m ‘XV H$éZ AmYma {Xbm. hmd VmMmo ìhS> CnH$mar. åhÁ¶m ‘aUm{der gm§JMo Omë¶ma nmngm¶~ gdmo nmdby hmMo ^meoZyM åhOmo‘aUm{dYr H$aMmo. ""gmo‘¶mÀ¶m Kam§V H$mHy$V AmZr gmoS>dU gw^m‘nUr Amgm. VaUmQ>çm§H$ {e~ra ({nam¶ 15 Vo 25) Hw$Qw>§{~H$ {OdrVmMr {eH$dU * 19 OyZ 2011 * doi : gH$mir 9 Vo gm§Ooa 5 dmOmon¶m©Z gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r {e{~amV øm {df¶mMoa ‘mJ©Xe©Z AmgVobo1. Am¶O VaUmQ>çm§Mo àíZ 2. Iamo ‘moJ AmZr ‘moJmZ nS>n3. {OdrVmMmo {ZU©¶ H$gmo Kodn 4. AmS>IitH$ H$gmo ’w$S>mo H$an5. b¢{JH$ {ejU... AmXr * Zm|XUr ’$s é. 50/- Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 12 OyZ 2011 ‘mJ©Xe©H$ AmZr Am¶moOH$ :- aoìh. ’$m. S>m°. H«y$O {S>gmoOm g§MmbH$ ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>a, gmd§VdmS>r ’$moZ : 02363-274834, ‘mo~m. 9890676440 Happy Birthday Father 10 OyZ aoìh. ’$m. A°ÝWmoZr naoam, g|. {nQ>a MM©, Xod~mJ, ’$moZ : 02365-248426, ‘mo~m. 9822490225 2 Owb¶ aoìh. ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, SDDS, Sawantwadi ’$moZ : 02363-271289, ‘mo~m. 9422055197 2
 2. 2. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUr g§nmXH$mMo Cbmon CJQ>r Pmbr. gw§VoMmo àíZ {ZH$mbm§V H$mS>bmo. n°boñQ>mBZÀ¶mo gr‘m Amobm§Sy>Z {¼ñVr Y‘© npíM‘ Am{e¶m, J«rg, amo‘n¶m©Z nmdbmo. Zd{¼ñVr bmoH$m§H$ OoOyMr {eH$dU boIrénmZ ZdgaUr dmM߶m§H$ d ~ad߶m§H$ åhOo {YZdmg {Xdy§H$ JaOoMo Ombo. gwadmVoH$ gm§. nmdbyZ {MR>r ~amodZ Vr JaO ^mJ¶br. XoO|~« 2008 nmgyZ ZdgaUr H|$ÐmMmo g§MmbH$ åhU H$m‘ H$aVm AmgVmZm d hiwhiy Y‘©XþVy¶ H$mimAmS> dMm|H$ bmJbo. XoIyZ OoOyMr {eH$dU AmZrZdgaUr åh¡Umio øm Y‘©àm§Vr¶ H$m|H$Ur ~mV‘rnÌmMo g§nmXH$ nX gm§^miVmZm Om¶Vmo~amo AZw^d AmZr Om¶Vo {eHy§$H$ hmd nmdbmo. Om¶Vo nmÐr-‘mÐr d àmn§{MH$ Amnbmo CJS>mgm§Vë¶mo KS>ʶmo boIr ñdénm§V g§J«hrV Omd§H$ bmJë¶mo. CnbãY g§J«hm§Vë¶mZdoi IM© H$éZ øm nÌH$m§V Amnbo boI, H${dVm, ݶyO YmS>Vmbo hm§d ˶m gJù¶m§Mo gm{h˶mMr {ZdS> H$éZ Mma ew^dV©‘mZH$mamZr Amnbr ew^dV©‘mZm aMbr. VeoM nmI§S>rCnH$ma AmR>¶Vm. Vm§À¶m ~adnmH$ bmJmoZ ZdgaUr nÌH$m§V {d{dYVm ¶oVm. Om¶Vo OmU ‘Vm§H$ {damoY H$aMo ImVra ìhS> à‘mUm§V ~amodn Ombo.ZdgaUr Y‘©J«m‘mZ ìham|H$-dmQy>§H$ AmYma {XVmV ˶m gJù¶m§H$ hm§d Xod ~ao H$é Oo ~amodn Y‘©XÿVm§er d Vm§H$m g§~§{YV Amgbo, Vo Añgb åhU pñdH$mabo.åhþUVm. Xa åh¶Ê¶mH$ doima AmZr gwQ>gwQ>rV qàQ>tJ H$éZ {XVë¶m Am‘À¶m qàQ>amHy$¶ Xod ~mH$s Oo Amgbo Vo ~mOyH$ gmabo Jobo. Aeo VaoZ Zì¶m H$amamMr OS>U KS>U Ombr.~ao H$é. AmVm åhOr ~Xbr "~mMUr Y‘©J«m‘mZ Omë¶m. ZdgaUr H|$ÐmÀ¶m g§MmbH$ OoOyZ ‘wZemg§¶~ KoVbo, VmZo Xþ:I gmogbo, VmH$m Iwagma {Iim¶bmo. Vmo ‘obmonXmMoa AmVm ’$mXa {’$brn {S>gmoOm ho ¶oVmV. Vm§H$m¶ AeoM ghH$m¶© H$amV åhU AmZr nwZ{O©dV Ombmo. {egm§H$ VmMo Xe©Z Ombo. Vmo naVyZ ¶oVbmo, hmo n¶ë¶m eoH$S>çm§Vë¶m §‘mJVm-naVyZ EH$ nmdQ> Vw‘H$m gJù¶m§H$ H$miOmZWmZ Xod ~ao H$é. {¼ñVr g‘mOmÀ¶m ^mdmVm©Mmo Jm^mo Amgbmo. øm ^mdmVm©H$ YéZ Amgbobo ~adn d - ’$m. go~oñQ>r¶Z {S>‘obmo {eH$dU hr A{YH¥$V AmZr ˶m ^mdmVm©H$ YéZ Zmgbobr {eH$dU d ~adn ho AZ{YH¥$V ~m¶~bMr OS>UKS>U Agmo {ZH$f V¶ma Ombmo. Y‘m©Mr {eH$dU {XVmZm gm§V ³bo‘|Q> (B.g. 96) d gm§V1) ~m¶~bMr aMZm - Am¶ao{Z¶g (B.g. 180) hmZr hmoM {ZH$f à‘mU ‘mZbmo. ~m¶~b øm eãXmMmo AW© "J«§Wg§J«h Agmo OmdZ Amgm. Vm {~pãb¶m (Ta {ZH$fmImVra J«rH$ ^me|V H°$Zm°Z (Kanon) Agr[a¶Z ^me|V H$mZy (Qanu),biblia) øm ‘yi J«rH$ eãXm§Vë¶mZ hmo B§J«Or eãX àMmamV Am¶bm. Vm {~ãbr¶m {h~«y ^me|V H$mZoh (Qaneh) Aeo eãX AmgmoZ ‘mnZgyÌ dmo Amoi§~mo Agmo VmMmo AW©.åhUë¶ma Om¶Ë¶m ëhmZ-ìhS> nwñVH$m§Mmo g§J«h. hr nwñVH$m§ EH$hmVr ~am|dH$ Zm§V, Va ’w$S>o {H«$ñVr {OdrV {O¶odnmMr arV hrM EH$ ‘mnZgyÌ Ombo.{¼ñVnyd© 1300 Vo B.g. 100 øm gw‘ma Mm¡Xmeo dgm©À¶m H$mim§V, doJdoJù¶m gmjmËH$mar ¶wgo{~¶g (B.g. 260-340) hmo n°boñQ>mB©Zm§Vë¶m grP[a¶mMmo {~en Amgbmo.boIH$m§Zr ~a¶ëë¶m, g§nmXrV AmZr g§J«hrV Ho$ëë¶m {d{dY gm{h˶ àH$mam§V ‘moS>Vë¶m, VmZo "Ym ^mJm§V BJaOoMmo BV¶mg ~a¶bm. VmZo Mma ew^dV©‘mZm§Vbr g§X^m©Mr ¶mXrOm¶Vo {df¶ Amgboë¶m nwñVH$m§Mo ho J«§Wmb¶yM Amgm. V¶ma Ho$br, VeoM Zì¶m H$amam§Vë¶m nwñVH$m§Mr VmZo "A{YH¥$V "dmXJ«ñV AmZr "~ZmdQ> ~m¶~bMr {Z{‘©Vr H«$‘mH«$‘mZ Om¶V Joë¶m. B{OßVm§V Jwbm‘nUm§V Amgbobo Aem VrZ JQ>m§V {d^mOZ Ho$bo. (B©.g. 303)BñÌmEb nO}H$ XodmZ ‘moOogmdadr Jwbm‘nUm§Vbr gmoS>¶br. Amnbr {dMyZ H$mS>bobr gm§V AW{Z{g¶g (B.g. 295-373) hmZo "X¡dr àoaUm Amgbobr AmZrnOm© åhU XodmZ Vm§Mmo pñdH$ma Ho$bmo. VmZo Vm§Mo~ar H$ama Ho$bmo. Vm§H$m h³H$mÀ¶m ^w‘rMo "JwnrV ñdénm¶oMr (Apocryphal) Aer Zì¶m H$amam§Vë¶m nwñVH$m§Mr {d^mJUrdMZ {Xbo. ˶m CnamZyM øm g‘mOmH$ Y‘©emñÌ (Vmoamh dmo n§MJ«§W) ’$mdmo Ombo. øm Ho$br. X¡dr àoaUm Amgbobr nwñVH$m BJ«O‘mVoZ A{YH¥$V ‘mZë¶m§V. ˶mna‘mUo Zì¶mY‘©emñÌm§V BñÌmEbÀ¶m d{S>bm§Mmo B{Vhmg AmZr Ym{‘©H$ d gm‘m{OH$ OrdZmg§~§YrÀ¶m H$amam§Vbr 27 nwñVH$m A{YH¥$V ñdénmMr AmgmV.{Z¶‘m§Mmo A§V^m©d Amgbmo. n§MJ«WmH$ ’w$S>o OmUdm¶oÀ¶m gm{h˶mMr d àdmÚm§À¶m ~adnmMr § amo‘Z H°$W{bH$ BJ«O‘mVoZ Owݶm H$amam§Vë¶m - nwñVH$m§Mr AmÚ g§{hVmOmoS> ‘oibr. (Protocanonical) 39 nwñVH$m§ d {ÛVr¶ g§{hVm (Deuterocannonical) 7 {¼ñVr Y‘© hmo OoOy øm {Xì¶ ì¶³Vr^modVr H|$ÐrV Omëbmo. {¼ñVr bmoH$m§ImVra nwñVH$m Aer ¶mXr V¶ma Ho$ë¶m. àm°Q>oñQ>§Q> nW AmZr OwXod bmoH$mZr¶ hr nwñVH$m A{YH¥$V{¼ñV hmo naJQ> Omëbmo Xod Amgbmo. Y‘©XÿVm§H$ {¼ñVmMmo AZw^d Am¶ëbmo. B.g. 30 ‘mZbr. ‘mV H°$W{bH$mZr {ÛVr¶ g§{hVm åhU ‘mZbobr gmV nwñVH$m àm°Q>oñQ>§Q> ~m¶~bm§VVo 50 øm H$mim§V Y‘©XÿV {¼ñVmÀ¶m {dMmam§Mmo àMma Vm|S>r H$aVmbo. B.g. 49 gmbmZ n[a{eï>m§V N>mnVmbo. øm gmV nwñVH$m§V ‘mH$m~odmÀ¶m Xþgè¶m nwñVH$mV gJ© AmZr E‘H$m|S>OoéOmë¶mMr ’$m‘mV Y‘©g^m Ombr AmZr OwXod Zmgboë¶m§ImVra {¼ñVr Y‘m©Mr Xmam hm§Mo ‘Yë¶m ewÕrñWmZmMmo (Purgatory) g§X^© ‘oiVm. nwaJVatVë¶m AmËå¶m§Mr 3 4
 3. 3. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUrgwQ>H$m OmdMoImVra Vm§MonmgV ‘mJUo H$aMr nÕV éT> Omëbr. ˶m ‘mJʶm§Mo ZmVo Yabobmo VgmoM nmngm¶~ Owdmd nmdby hm§H$m¶ doJrM gm§VnXmMmo ^d‘mZ {XdMmo åhUn¡em§~amo~a OmoS>bobo Amgbo. ‘m{Q>©Z ë¶wWa hm§H$m hmo ì¶dma ‘mݶ Zmgbmo XoIyZ VmZr bmoH$m§Mmo ìhS> AmJ«h Amgm. bmVrZ ^me|V dm°³g nm°nwbr (Vox Populi) øm eãXmH$‘mH$m~odmMr nwñVH$m AZ{YH¥$V R>a¶br. nyU ‘mJra ˶m nwñVH$m§H$ Xþ涑 XOm} {XdZ eoH$mZeoH$ ìhS> AW© ’$mdmo Ombm. dm°³g nm°nwbr åhUë¶ma bmoH$m§Mmo AmdmO bmoH$m§MmoVm§Mmo n[a{eï>m§V g‘mdoe Ho$bmo. B§J«Or ~m¶~bm§Vy¶ Vr nwñVH$m n[a{eï>m§V N>mnVmbo. 3 AmdmO åhUë¶ma XodmMmo AmdmO Aeo BJaO‘mVoMr na§nam Am‘H$m {eH$¶Vm.‘o 1827 gmbmZ X {~«Q>re A°ÊS> ’$m°aoZ ~m¶~b gmogm¶Q>rZ R>amd Ho$bmo H$s, Vr gmV nmob§S>À¶m dmS>mo{dg Jmdm§V nmngm¶~ Owdmd nmdby Xþgamo hmMmo Oë‘ Ombmo.nwñVH$m ¶oa Y‘m©À¶m bmoH$m§H$ dmMy§H$ {XdMr Ýhÿ¶. ˶m na‘mUo Owݶm H$amam§Vbr Vr gmV nmob§S>Mo gJio bmoH$ nmngm¶~mÀ¶m ‘aUmnmgyZ Vm§H$m gm§V åhU nmMmaVmV. Ww¶Mo EHo$nwñVH$m ^m¶am¶br. BJaO|V Oy¶ nmngm¶~ Ow. nm. Xþgamo hmUo Amnbo n¶bo {‘g ^oQ>¶ëbo Wy¶ Á¶m H$moXobma nyU Owݶm AmZr Zì¶m H$amamÀ¶m H$mim§Vbo OwXod Ym{‘©H$ {dMma g‘OyZ Vo ~gVmbo {VMoa Vo ~gë¶mV AeoVaoMr EH$ B‘mO V¶ma H$éZ Xdaë¶m.KodMoImVra hr gmV nwñVH$m JaOoMr AmgmV. hmMr OmUrd 1960 À¶m Xaå¶mZ àmoQ>oñQ>§Q> H$moUm¶ 춳VrH$ Amerdm©XrVnUmMmo ^d‘mZ ‘oiMo ImVra BJaO‘mVoZ AmIyZn§{S>Vm§H$ Ombr. ˶m Cnam§V Vr naVyZ n[a{eï>m§V N>mny§H$ gwédmV Ho$br. Zì¶m H$amam§Vë¶m {Xëë¶mo gJù¶mo AQ>r nyU© Omd§H$ Om¶. ‘wUemÀ¶m ‘aUmCnam§V {Z¶‘mna‘mUo R>adZ27 nwñVH$m§{der H°$W{bH$ Y‘m©Mmo CJ‘ Ombmo VoÞm OwXod g‘mOm§V ‘moOogmMo Y‘©emñÌ {Xëbmo H$mbmdYr nyU© Omd§H$ Om¶. ‘oëë¶m 춳VrÀ¶m ZmdmZ EImXo AOm~ KS>m|H$ Om¶àdmÚm§Mo ~amodn AmZr ¶oa Ym{‘©H$ gm{h˶ (wisdom writing) àM{bV Amgbo. AmZr nwamì¶m{Zer Vo {gÕ Omd§H$ Om¶. AmZr amo‘mH$ gm§VnXmMo à{H«$¶oImVra Oo{H«$ñVr bmoH$m§~amo~a Vo n{dÌ J«§W Amgbo. gwadmVoÀ¶m {H«$ñVr n§{S>Vm§Zr VmMr g§»¶m 39 H$m¶m©b¶ Amgm VmMr nyU© ImÌr Omd§H$ Om¶, H$s ho AOmn ˶m ‘oëë¶m ‘hmËå¶mÀ¶mR>am¶br. nyU Vo Vm§H$m OwZmo H$ama åhþUmo Zmgbo, H$maU VoÞm Zì¶m H$amamMo boIZ, g§nmXZ nwʶmB©ZyM KS>bm.AmZr g§H$bZ nyU© Omd§H$ Zmgbo. Vo H$m‘ Mm¡Ï¶m eoH$S>çmn¶m©Z nyU© Ombo. ˶m Cnam§VOwZmo H$ama hr OwXodm§Mr Ym{‘©H$ nwñVH$m§ åhÿU AmoiIy§H$ bmJbo. {H«$ñVmdmZr Amnë¶m AmëVmamMmo ‘mZ ‘oiMo n¶bo Vo ‘oëbo 춳VrÀ¶m ZmdmZ EImXo AOmn OJOmhraY‘©J«§Wm§V OwXodm§À¶m Ym{‘©H$ nwñVH$m§Mmo g‘mdoe Ho$bmo. nyU OwXodmZr {H«$ñVmdm§Mr nwñVH$m Omd§H$ Om¶. nmngm¶~ Owdmd nmdby Xþgamo hm§Mo ~m~VrV Veo Ombm EHo$ {gñQ>arÀ¶mpñdH$mé§H$ Zm. OwXod Zdmo H$ama hmo eãX dmnarZm§V. H$maU Vm§Mo ‘Vo Zdmo H$ama A{YH¥$V {OdrVm§V. {VMo Zmd {gñQ>a ‘mar. 2001 gmbmZ XmoVmoamZr {VH$m nm{H©$ÝgMo Xþ¶og AmgmZm. OwXodm§À¶m Ym{‘©H$ nwñVH$mH$ AmYw{ZH$ n§S>rV {h~«y ~m¶~b åhUVmV (X ݶy Ooamo‘ åhU Omhra Ho$bo. VmMoa Vk XmoVmoamZr {e³H$m‘moV©~ Ho$ëbo. {VMoa XmoVmoam§Mo CnMma gwé{~pãbH$b H$m°‘|Q>ar nm. 1035-1053) (H«$‘e:) Amgbo. Xþ¶og ~ao H$aMo nag {VÀ¶mo {nS>m H$‘r H$é§H$ XmoVmoa à¶ËZ H$aVmbo. aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg {X{~«Q>mo hm§À¶m gw~moY ~m¶~bm§Vë¶mZ H$m|H$Ur AUH$ma nmngm¶~ Ow. nm. Xþgamo hm§H$m AgmoM nm{H©$ÝgMmo Ìmg Amgbmo. Vo ho {gñQ>arH$- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H§$o$Ð OmUm Amgbo. {VMo~amo~a Amgboë¶m ¶oa {gñQ>at{Z¶ nmngm¶~mMo WaWaVobo hmV nioëbo. nmngm¶~ Xþgamo Owdmd nmdby "Am{edm©XrV 2 Am{~«b 2005 gmbmZ nmngm¶~mZ {Z‘Umo ñdmg KoVbmo. hr I~a OoÞm {g. ‘mar {hÀ¶m H$mZma nS>br VoÞm {VMo ~amo~a H$m°Ýìh|Q>m§Vë¶mo gJù¶mo {gñQ>g© nmngm¶~mÀ¶m {dgmì¶m eoH$S>çmÀ¶m AmIaoH$ gw‘ma ~mdrg dgm© AmZr EH${dgmì¶m eoH$S>çmMr ‘ܶñWrZ ‘mJUo H$é§H$ bmJë¶mo. 2 OyZ 2005 {Xgm {gñQ>arMmo hmV BVbmo XþIVmbmogwadmVoMr gìdmnmM dgm© Aer EHy$U gmS>ogËVmdrg dgm© g§gmamVë¶m gw‘ma EH$eo Ym H$s Zg© åhU S>çwQ>rda dMm|n {VH$m Ae³¶ Ombo. {VZo gw{n[aAabmJr Ver {dZdUrH$moQ>r H°$W{bH$ Y{‘©¶m§Mo na‘mMm¶© åhU àXrK© d ’$bmXrH$ H$maH$sX© JmO¶„o AmZr Ho$br. {gñQ>a gw{n[aAarZ {VH$m nmngm¶~mMo ‘ܶñWrMo ‘mJUo H$é§H$ {dZ§Vr Ho$br.A»»¶m OJmMo em§VrXÿV Omëbo nmngm¶~ Xþgao Owdmd nmdby hmZr 2 Am{~«b 2005 amV^a {gñQ>a em§V nS>moZ ‘mJUo H$arV Amgbr. gH$mir CQ>VmoM AmnyZ amoJ‘w³VgmbmZ {¼ñVmWm¶ {dgd KoVbmo. Omë¶mMo {VH$m {XgmoZ Am¶bo. {nS>mnrS> Zm Ombr. {gñQ>a ‘mar {hUo dH$Vm KodMr ~§X 1 ‘m¶ 2011 øm {Xgm nmngm¶~ Owdmd nmdby Xþgamo hm§Mmo dmagXma nmngm¶~ Ho$bo. AmZr Vr XmoVmoambmJr Jobr. XmoVmoamZ {VH$m VnmgVmoM Vr amoJ‘w³V Omë¶mMo Omhra~oZo{S>³Q> gmoimdmo hmUo Vm§H$m Am{edm©XrV nUmMmo ñdJu¶ gÝ‘mZ ~hmb Ho$bmo. ‘Xa Ho$bo. nmngm¶~mH$ Oo {OdKoUo Xþ¶og Amgbo VoM Xþ¶og {gñQ>arH$ Amgbo. Vr amoH$S>rMVoaoOmÀ¶m Amerdm©XrV nUm na‘mUo AJXr H$‘rV H$‘r H$mbmdYrV Vm§H$m hmo ^d‘mZ ~ar Ombr hmMo ’$mQ>bmo JwQ> {H$Vo ? nmngm¶~mZ øm Xþ¶ogmH$ Ho$Þm hmV ‘oi¶bmo Va’$mdmo Ho$bmo. ‘Xa VoaoOm§H$ Oeo doJrMo-doJrM gm§VnX {XdMo åhU bmoH$m§Zr Ogmo AmJ«h 5 6
 4. 4. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUrHo$Þm XmoZ hmV Ho$bo. {gñQ>arMo ‘mV XmoZy¶ hmV VmZ ‘w³V Ho$bo. Jmo‘Q>r H$mVabr. VoÞm Vmo 67 dgm© {nam¶oMmo Amgbmo. {¼ñVr Y‘©n§{S>Vm§Mmo AmñH$mar - B{b¶mg ’$ZmªS>rg (g§X^© : gwdmVm© ‘m¶ 2011) Amgbobmo gm§V OñQ>rZ hmo nmÐr, {~en dmo nmngm¶~ Zmgbmo Vé¶ Vmo Y‘©n§{S>V d gm§V OñQ>rZ (1 OyZ) a³Vgmjr (100-166) Y‘©nmb åhU ZmdménmH$ Am¶bmo, ho {deof ! gm§V OñQ>rZmMmo Oë‘ B. g. 100 gmbm§V {g[a¶m àm§Vm§V Ombmo. ˶mdoima {Z¶mi : ’$³V Amnë¶m gmo‘¶m OoOyImVra H$ï>-X½X gmogÀ¶m BVbo Xþgaog‘«mQ> Q>m¶Q>g hmUo ~m§Yboë¶m J«rH$ dgmhVtV VmMr Amd¶-~mny¶ amdVmbr. Vo ‘yVunwOH$ H$m¶M ‘hmZ Ýhþ¶, ømM H$ï>m§V gmg{UH$ IwembH$m¶ AmZr Am‘Mmo AmË‘{dídmgAmgbo. nyU Amnë¶m nwVmH$ VmUr ~ao {eH$n {Xbo. VaUmQ>o{nam¶oa OñQ>rZmZ Om¶Ë¶m {bnyZ Amgm - gm§V OñQ>rZ.{dÛmZm§~amo~a ~gmoZ XodmY‘m©{der gImob {dMma Ho$bmo. nyU VmÀ¶m ‘ZmMo g‘mYmZ ’$mXa am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZOmVbo Aeo gV H$moUoM VmH$m gm§Jbo Zm. -H$m|H$Ur AUH$ma-B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr EH$ {Xg B{OßVm§Vë¶m Ambo³Pm§{S´>¶m bmJÀ¶m EHo$ X¶m©XoJoa VmMr ^oQ> EH$m qOXJr EH$ g’$a gwhmZmOmU˶m {¼ñVr Y‘©n{S>Vmer Ombr. VmMmo n[aUm‘ åhU OñQ>rZmZ ~m¶~bm§Vë¶m àdmÚm§À¶m § EH$m ‘wZemH$ Mma MoS>o Amgbo. dmS>moZ ìhS> OmVmoM Vmo Amnë¶m MoS>çm§Mo JwUnwñVH$m§Mmo Aä¶mg gwé Ho$bmo. nmaIrVmbmo WmoS>çm V|nm Cnam§V VmH$m {XgmoZ Am¶bo H$s VmMo MoS>o ëhmZ ëhmZ H$maUm§H$ doJdoJù¶m N>idmÚm§À¶m H$mim§V {H«$ñVr a³Vgmjm§Zr Amnë¶m ‘aUm§H$ H$er bmJmoZ Xþgè¶m§~Ôb ~ao dmB©Q> ‘V 춳V H$aVmV. hr gd¶ ~ar Ýhþ¶ åhþUmoZ VmUohgV hgV d|J ‘mabr Vo OñQ>rZmZ Amnë¶m ñdV:À¶m S>moù¶m§Zr nioëbo. XoIyZ Hw$S>rMo Amnë¶m MoS>çm§H$ ~yX {XdMo ImVra EH$ Cnm¶ ¶od{Obmo.d§XmdU|V dmo øm g§gmamÀ¶m VmiU|V gmnS>bobo ‘wZrg EXmo ìhS> ˶mJ H$é§H$ nmdMmo Zm VmÀ¶m KamnmgyZ WmoS>çm A§Vamd¡a EH$ PmS> Amgbo. VmMo {ZarjU H$é§H$ VmohmMr ImÌr VmH$m ¶od§H$ bmJbr. ˶mM ^mJod§Vm§Mmo ^mdmV© {Odmo XdaMoImVra AmVmVmUo ~m¶~bMmo Aä¶mg H$é§H$ gwé Ho$bo. 30 dgm©Mo {nam¶oa VmMr ^m¶br-{^Vabr EH$ EH$m MoS>çmH$ YmS>Vm. nyU doJdoJù¶m F$VyV Mm¡Km¶Zr {H$Vo {H$Vo niobo VmMo dU©ZZdgaUr Ombr. ~mnm¶H$ ¶odyZ gm§JMo Aer AQ> KmbVm. AmVm OñQ>rZ {da³VnUmMo {OdrV {O¶m|H$ bmJbmo. VwH©$ñWmZm§V Vmo Amnë¶m n¶bmo MoS>mo gm§JVm, Vo PmS> Iyn Hw$én dmH$bobo AmZr ‘moS>m|H$ nmdbobo. XþgamoVËddo˶mÀ¶m doem§V ^modVmbmo. S>rH$ZnXmMr Xrjm ‘oiVmoM Vmo {¼ñVmMo ew^dV©‘mZ MoS>mo gm§JVm Vo ’$më¶mÀ¶m AmeoZ ^aboë¶m {haì¶m H$ù¶mZr ^abobo Amgm. {Vgamo MoS>monaJQ> H$aÀ¶m dmdam§V ‘¾ amdVmbmo. ˶mImVra XmoZnmdQ>r dmo amo‘emam§V Jobmo. Ww¶ VmZo gm§JVm Vo PmS> Va gmo{~V gw§Xa ’w$bmZr ^abm. VmMmo na‘i Amhmhm !! Agbo PmS> hmd|Om¶Vmo doi Kmb¶bmo. pìh{‘Ab {hb øm gwdmVoa Amgbobo VmMo amdQ>oMo Ka doJrM Ho$X²ZmM ni|dH$ Zm. nyU MmodWmo MoS>mo Vm§Mo gJù¶m§Mo åhþUUo Zm‘§Oya H$éZ åhþUVm : hm§dH°$W{bH$ ^mdmW©, amIVoë¶m§Mo à{ejU H|$Ð Ombo. VoÞm {¼ñVr Y‘©{damoYr {eH$dU gm§JVm Vo Am¶H$mV. Vo EH$ {nH$boë¶m ’$im§À¶m ^mamZ dmH$bobo g‘mYmZr PmS> Amgbo !{XVë¶m ‘m{g©¶Z ZmdmÀ¶m nmI§S>dmÚm§À¶mo MwH$sÀ¶mo H$ënZm AmZr {dMma ImoSy>Z H$mS>Mo PmS> EHy$M nyU à˶oH$mMo VmMo~ÔbMo dU©Z doJdoJio ! Vmo ‘wZrg åhþUVm :ImVra OñQ>rZmZ Om¶Ë¶mo {MR>r à{gÕ Ho$ë¶mo. ’w$S>o gm§V Ooamo‘mZ øm {MR>tMmo ’$mdmo Vmo Vw‘Mo OU EH$ë¶mMo åhþUUo AJXr ~amo~a. nyU Vo EHy$M ~mOy ‘m§S>Vm. {H$˶mH$ Vw‘Mo‘Xë¶m^d‘mZ Ho$bmo. nyU ‘mV H$mim~amo~a ømo {MR>r Zmg nmdë¶mo. à˶oH$mZ ˶m PmS>mMmo EHy$M ‘m¡g‘ niobm. nyU EH$ {gPZ åhUë¶ma {VVboM ˶m Amnë¶m ~adnm§V gm§V OñQ>rZmZ n¶ë¶m-Xþgè¶m eoH$S>çm§V n{dÌ{‘gm^oQ> PmS>mMo {OdrV Ýhþ¶. Oeo EH$ àg§J åhUë¶ma EImÚm ‘wZemMo M[aÌ Ýhþ¶ {H$˶mH$ OrH$er g‘a§^Vmbo VmMo dU©Z Ho$bm. n{dÌ {‘gm^oQ>o{der gm§V OñQ>rZmMr {eH$dU BVbrn[anyU© Amgm H$s, Vr AmOy¶ "H°$Wm°{bH$ {¼ñVg^oMmo Zdmo lÕmJ«§W hm§Jm Am‘H$m {ZgJm©Mr Xem VrM ‘wZemÀ¶m {OdrVmMr. W§S>r, dmoV, nmdgmna‘mUo. gwI-Xþ:I, ‘moJ-dmMy§H$ ‘oiVm. ho {eH$dUwH$sMmo n[aUm‘ Agmo Ombmo H$s, B.g.147 gmbmZ A§Vmo{ZAg {Zamem ho gJio {OdrVmMo doJdoJio n¡by øm gJù¶m dadr {OdrVmMr a§JV dmT>Vm. nyUnm¶g øm g‘«mQ>mZ {¼ñVr Y‘m©Mmo N>i Wm§~dMo ’$‘©U gmoS>bo. n¶ë¶mM nm§dS>çma hma ‘mZbr Omë¶ma ¶oa gmo~rV gw§Xa, AmZ§Xr, AmídmgH$ {OdrVmH$ ‘mHy©$g Amdao{b¶wg hmMmo {ejH$ S>m¶½ZoQ²>g øm VËddo˶mÀ¶m àíZm§H$ CËVa nyU©Vm¶ {XVë¶m ~mH$sÀ¶m a§JmMo AZw^d H$eo ‘oiVbo. EImÚm ‘m¡g‘m§Vbo (àg§JmVbo){XVmZm gm§V OñQ>rZ hmZo ^d ~w{Õ‘mZVm d Y‘©kmZ gm‘mdbobo nwñVH$ ~a¶bo. nyU Xþ:I KQ>Zm ‘Zm§V YéZ, Xþgè¶m F$VyÀ¶m IwembH$m¶oa CXmoH$ gmoS>n gmaIo ? EH$mVmMmo n[aUm‘ åhUë¶ma ‘mHy©$g Amdao{b¶wgmZ OñQ>rZmH$ ~§XIUtV KmVbo AmZr VmMr H$S>dQ> AZw^dmH$ bmJmoZ ì¶{WV OmdZ ’w$S>mam{der dm¶Q> {MVr ZmH$m¶, {OdrVm§V 7 8
 5. 5. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUr{OVbo àg§J ¶oVmV, ~ao dm¶Q>, gJù¶mH$ Y¡¶m©Z ’w$S>mo H$a. Zo˶m§Zr, g§Vm§Zr, ‘h§VmZr AZoH$ Jar~ XoemVrb Zo˶m§Zr, boIH$m§Zr à¶ËZ H$aVmZm hr aofm XmoJ Bï> Jwbm~mMr PmS>m hmSy>Z Amnë¶m KamÀ¶m A§JUm§V bm¶VmV. EH$bmo H$m V¶ma Pmbr ¶mMr H$maUo emoYbr d Cnm¶¶moOZm gm§{JVë¶m. Varhr AmO Amnë¶mg‘moagXmM ˶m amonmH$ CXmoH$ KmbVm, IV KmbVm, Va Xþgamo gXm CQ>moZ Vo amonQ>o CnQy>Z VmMr Xm[aв¶mMr aofm {XgV Amho. nwÝhm ˶mda AZoH$ Cnm¶-à¶mg AmIbo OmV AmhoV. ‘mP§hrnmim {H$Vbr Imob Joë¶mV Vo nioVm. øm XmoJm§n¡H$s Jwbm~mMr ’w$bm H$moUm§H$ ‘oiVobr ApñVËd H$Yr Añnï> AWdm Zï> hmoUma ¶mMm {dMma ‘r AZoH$ doim H$arV Amho. ¶mMoho gm§Jm|H$ Á¶mo{VfmMr JaO Zm. g‘mYmZH$maH$ CËVa ‘bm "Jm¡V‘ ~wÕm§Zr gm§{JVboë¶m Amg³Vr ¶m eãXmVyZ H$imbo. ‘wZemMo ‘Z Oeo EH$ JwQ>-ahñ¶ VeoM {OdrVy¶ ! Xa EH$ KS>¶oH$ doJimo a§J ! gd©M Xþ:ImMr H$maoU hr ‘moh/Amg³Vr ¶m‘ܶo AmT>ibr OmVmV. ‘mÌ Ë¶mÀ¶mH$S>o EH$nioUmè¶mH$ {XgVobo hmo Iamo H$s Vmo ? H$s XmoZy¶ ? EH$mX Xþgamo a§J niodZ EH$X‘ gmo¶ åhUyZ nm{hbo OmVo Ago ‘bm dmQ>Vo. Am{U ˶mH$S>o Xþb©j hmoV Agë¶mMr ^mdZm{ZîH$f© H$mT>Mmo Ýhþ¶ hoM Iao. gwI-Xþ:I ~ao dmB©Q> ho AmgmM. Oo Am¶O Amgm Vo ‘bm hmoV Amho.’$më¶m AmgMo Zm. ho gV ‘Zm§V XdéZ qOXJr Ho$ gmW MbVo ahoZm Am¡a JwUJwUmVo ‘m¶m ‘Zm‘ܶo AV¥ßV Aer Xþgar BÀN>m XoIrb Amho Vr åhUOo Oer Xm[aв¶ahoZm & aofm Zï> ìhmdr Ver gwImMr d AmZ§XmMr aofm hr ñnï> ìhmdr, OoUoH$éZ gwI åhUOo hgVo JmVo ¶hm go JwOa, Xþ{Z¶m H$s Vy ndm© Z H$a & H$m¶ ? g‘mYmZ åhUOo H$m¶ ? g‘mYmZmMr d g‘¥ÕrMr ñnï> gai ì¶m»¶m H$m¶ Amho ‘wñHw$amVo EH$ {XZ {~VmZm, ¶hm± H$b ³¶m hmo {H$gZo OmZm & ¶mMr OmUrd gd©M g‘mOmVrb KQ>H$m§Zm ìhmdr Aer ‘mPr AV¥ßV Aer Xþgar BÀN>m qOXJr EH$ g’$a h¡ gwhmZm, ¶hm± H$b ³¶m hmo {H$gZo OmZm & Amho. ¶m XmoÝhr aof|À¶m ‘Yë¶m gwdU©q~XÿÀ¶m emoYm‘ܶo ‘r gܶm dmdaV Amho. - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r H$imdo Amnbr gdmªMr aofm ! ‘bm Hw$UrVar g‘OyZ-C‘OyZ ¿¶mb H$m ? - amO|Ð H$m§~io, gmd§VdmS>r ‘r EH$ aofm ~mobVo¶. ‘mPm Cn¶moJ gd©Ì gd©Xÿa gd©M OU H$arV AmhoV. amoPar B§p½be ñHy$b-‘mbdUMr àJVr‘bmM AmVm ‘mhrV Zmhr H$s ‘r Hw$R>o Hw$R>o AgVo. ‘mÌ ‘m¶m gma»¶m§Zm Zmd§ doJdoJir {ZgJm©À¶m gm{ÞܶmV dgboë¶m ‘mbdU JmdmV amoPar B§p½be ñHy$b Agmdo. hoAmhoV. AWm©V gam©g dmna Ho$bm OmVmo Vmo Xm[aв¶ aofoÀ¶m ZmdmImbr. hr aofm nma ñdJ©dmgr aoìh. ’$m. J°{~«¶b {S>{gëdm ¶m§Mo ñdßZ hmoVo. ho ñdßZ 1995 ‘ܶo gmH$maH$aʶmMm Ag§»¶ OU à¶ËZ H$arV AmhoV. {dH$gZerb A{dH$grV XoemVrb OZVmhr Pmbo.hr Xm[aв¶aofm Amobm§S>ʶmgmR>r AhmoamÌ à¶ËZ H$arV AmhoV. ¶m‘ܶo H$mhr ¶eñdr 1998 ‘ܶo goH«o$S> hmQ>© g§ñWoÀ¶m {gñQ>am§Zr emim Mmb{dʶmMr O~m~XmarhmoVmV XoIrb. ‘mÌ Xm[aв¶ aofoImbrb OZVoÀ¶m g§»¶oV {H$Vr ’$aH$ nS>Vmo hm ‘mÌ KoVbr. øm emioÀ¶m n{hë¶m ‘w»¶mܶm{nH$m {g. [aQ>m {nÝQ>mo hmo˶m. ˶mZ§Va 2008 ‘ܶo{dMma ‘r H$aV Zmhr. ‘mÌ ¶mMm {dMma gd©M joÌmVrb Vk ‘h§V ¶mgmR>r à¶ËZ H$arV aoìh. ’$m. ’o${b³g bmo~mo ¶m§Zr emioMm H$ma^ma Amnë¶m hmVr KoVbm Am{U emio‘ܶoAmhoV. ¶mÀ¶mgmR>r Cnm¶¶moOZm, n°Ho$Og AmUbr OmVmV. ˶m§Mr JUZm aofoÀ¶m daVr OmñVrV OmñV gwYmaUm Ho$ë¶m.AmUʶmgmR>r à¶ËZ Ho$bo OmVmV. ~r.nr.Eb. À¶m AmH$S>odmarVyZ H$mhrVar Jm¡S>~§Jmb emioMr B‘maV Xþ‘Obr Amho d A{Ve¶ gw§Xa Amho. ¶oWo Á¶w{ZAa Ho$.Or. VohmoV Amho ¶mMr OmUrd ‘m¶m ‘Zmbm hmoV Amho d ¶m ~r.nr.Eb. ¶mXr‘ܶo Jm§dnmVirda {Vgar n¶ªV A d ~ Aem VwH$S>çmV {d^mJUr Ho$bobr Amho d B¶ËVm Mm¡Wr Vo Xhmdr~aoM H$mhrVar {d{MÌ KS>V Amho Ago OmUdVo. ¶m‘ܶo lr‘§V bmoH$ A{YH$ AmhoV n¶ªV à˶oH$s EH$M dJ© Amho. Xadfu EH$ dJ© dmT>dbm OmVmo. emioÀ¶m g‘moaM ‘wbm§ZmAer Jar~m§Mr VH«$ma AmT>iVo. Aer VH«$ma ‘m¶m H$mZmda ¶oV Amho. Iar H$s ImoQ>r IoiʶmgmR>r ‘moR>o nQ>m§JU Amho. Owݶm JoQ>‘ܶo gwYmaUm H$éZ ZdrZ ‘moR>o JoQ> ‘wbm§À¶m¶mMo CËVa ¶oUmam H$miM XoB©b. gmo¶rgmR>r ~m§YʶmV Ambo Amho. ‘wbm§À¶m gmo¶rgmR>r {d{dY gw{dYm CXm. gm¶Ýg b°~, Var ‘m¶m ‘ZmVrb AV¥ßV BÀN>m Aer Amho H$s Xm[aв¶m§Mr aofmM Zï> ìhmdr H$m°å߶wQ>a é‘, bm¶~«ar, emioÀ¶m AmdmamV ‘wbm§Zm IoiʶmgmR>r ~m°b H$moQ>© ~m§YʶmVd hr aofm H$m AmIbr OmVo, ¶mMr H$maUo H$m¶ AmhoV ¶mMm ñnï> CbJS>m gmè¶m Ambo AmhoV.OJmg‘moa ñnï> AmaemgmaIm {Xgmdm. hr aofm Zï> hmoʶmH$[aVm OJmVrb AZoH$ Ywa§Xa emim åhUOo Am¶wî¶mÀ¶m dobrdarb ’y$b ’w$b{dUmar d ˶mg AmYma XoUmar 9 10
 6. 6. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUrO‘rZ Amho. emioV Ho$di {ejU {Xbo OmVo Ago Zìho, à˶oH$ Jmoï> à˶oH$mÀ¶m ‘Zmda gJù¶m Amd¶~mnm¶H$ Am‘Mr {dZ§Vr Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ {H«$ñVr Zmd {X¶mV AmZr Am‘Mmog§ñH$ma H$adyZ R>g{dbr OmVo. emio‘ܶo {‘iUmao g§ñH$ma ho 춳VrMo Am¶wî¶ KS>drV {H«$ñVr Y‘© gm§^mimV. Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ {H«$ñVr Zmd Om¶ Omë¶ma g§nH©$ H$amV. ’$m.AgVmV. ˶mMo gd© lo¶ Am‘À¶m ‘w»¶mܶmnH$m§Zm, Cn‘w»¶mܶmnH$m§Zm d {ejH$dJm©bm AmZ§X ‘ñH$aoÝhg, ‘mo~m. 9404169220OmVo. {ejH$m§À¶m AWH$ n[al‘m‘wio emioMm XhmdrMm {ZH$mb à˶oH$ dfu 100% - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, hmobr ’°${‘br MM©, ‘mUJm§d, ’$moZ : 02362-236263bmJbm Amho. VgoM emio‘ܶo ñH$m°baern, E‘Q>rEg, B¶ËVm 10 dr À¶m {dÚm϶mªgmR>rÁ¶mXm ³bmgog KoVbo OmVmV. VwOr ^bm¶H$s VwÁ¶m hmVmZ e¡j{UH$ joÌm~amo~a emio‘ܶo gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H$« ‘ am~{dbo OmD$Z {dÚm϶mª‘ܶo (‘m¶mÀ¶m A§H$mdoë¶mZ)Agboë¶m H$bmJwUm§Zm àmoËgmhZ {Xbo OmVo Am{U ‘wbm§‘ܶo AmË‘{dídmg {Z‘m©U Ho$bm {H«$ñVmd ‘wZrg MS>eo Cnmg H$arZm§V. nyU Cnmg MS> JaOoMo åhþ¶Umo-n§YamOmVmo. {XgmZr Cnmg Ho$ë¶ma ëhmZ ìhS> {eH$nmUm AmngyH$ ~ar OmVm§V. ‘ZmH$ em§Vr ‘oiVm. {ZamoJr earamV {ZamoJr ‘Z AgVo. Am‘À¶m emioV Aä¶mgm~amo~a Ioimbmhr Hw$S>tVë¶m ^mJm§H$ gweoJ ‘oiVm. Vo ^mJ ~ao H$m‘ H$é§H$ bmJVmV. Cnmg åhUë¶ma ’$³V‘hËd {Xbo OmVo. emio‘ܶo JQ>mà‘mUo gm§{KH$ H«$sS>mñnYm© nma nS>VmV. emioVrb CXmoH$ {n¶moZ amdm|H$ Om¶. Om¶Vr Xþ¶ogm ‘ZmMoa Adb§~yZ AmgVmV. ‘Z {XgZm, Hw$S>IoimSy>§Zm VmbwH$mñVar¶ ñnY}V gh^mJr H$aVmV. amï´>r¶ ñVamdarb IoimSy> {Z‘m©U {XgVm. nyU ‘Z Hw$S>rMoa hþH$‘V JmO¶Vm XoHy$Z ‘Z em§VrH$ ‘hËd Amgm. ^bm¶Ho$nmgVH$aʶmgmR>r Á¶m Jmoï>rMr Amdí¶H$Vm AgVo Vo gd© emioV CnbãY Amho. ¶mo½¶ gm{h˶, Ýhogny¶ ‘mobmMo Amgm. Am‘À¶m øm {d^mJmZ Ja‘m¶ MS>. XoIyZ ^d H$éZ gwVr¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z, gamdmgmR>r ‘¡XmZo ho gd© AmhoV. ’$³V IoimSy> {dÚm϶mªZr ñdV:Mr (H$m°Q>Z) H$mnS>m dmné§H$ Om¶. {ZXmZ {^Vabr H$mnS>m hr gwVrM Amgm|H$ Om¶. VoM nar‘mZ{gH$Vm ~XbyZ, {OÔ {Z‘m©U H$éZ d gamd H$éZ ˶mMm bm^ KoUo d emio~amo~a MS> KÅ> (V§J) Amgm|H$ ’$mdmoZm. Iao Va øm ^mJmZ ~m¶bmZr ZD$dmarM Ýhogn ’$m¶ÚmMo,XoemMm IoimSy> ìhmdo hr Anojm AgVo. nyU Am¶O n[apñWVr Iw¶ nmdë¶m ? gmS>r ’«$m°H$ dMmoZ ~m¶bm n°ÝQ>rM dmné§H$ bmJë¶mV. Ia§M emio~Ôb {H$Vr gm§Jmdo VodT>o H$‘rM Amho. H$maU emim åhUOo EH$ VmH$m bmJmoZ ~m¶bm§H$ ~m¶bm§Mr {eH$nmUm ˶m^m¶a ^wJu Zm Omdmon AmZr J^m©e¶m§V‘moR>m g‘wÐ Amho Am{U AmnU ˶m g‘wÐmVrb nmʶmMm EH$ W|~ AmhmoV. ˶m‘wio AWm§J JmR>r OmdnmMo à‘mU dmT>bm. VoM nar ~m¶bm§À¶m hmVm§Vbr H$m§H$Um ZmM Omë¶mV. VogmJam{df¶r ‘r OodT>o gm§JoZ VodT>o H$‘rM Amho. Aer hr Am‘Mr amoPar B§p½be ñHy$b, nyU dm¶Q>. H$maU H$m§H$Um hr ~m¶bm§À¶m ‘m{gH$ nmi¶oMoa {Z¶§ÌU XdaVmV. nyU‘mbdUMr àJVrnWmda Agbobr emim. AmOMr ~m¶bm Vo ~m¶bnUmMo bjU g‘OVmV. nmir gmaIr Zm Omë¶ma ~m¶bm§H$ - {g. nyZ‘ Ama.Eg.Or.Oo., amoPar B§p½be ñHy$b, ‘mbdU Om¶Vr Xþ¶ogm OmVm§V. H$mZmZ-ZmH$m§V-nm¶m§V-AmZr Jù¶m§V VeoM hmVmV Oo Xm{JZo åhþUmoZ AmgmV Vo ’$³V gmo~m¶ dmS>m|dH$ Ýhþ¶ Va AmoñVmoaoMr ^bm¶H$s gm§^miMmo ‘wIob Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ {¼ñVr Zmdm {X¶mV CÔoe Vm§VyZ {bnbm. VmMmo Imobm¶oZ {dMma H$é§H$ Om¶. Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ ~md{VÁ‘ dmo n{dÌ ñZmZ {XVmZm {¼ñVr Zmdm {XdyZ Am‘r Am‘À¶m ^maVm§V ‘wpñb‘ AmZr B§J«O ¶odMo n¶bo XmXbonmgyZ nm¶mZ, hmVmZAm‘Mmo {¼ñVr Y‘© gm§^miyH$ Om¶. Amd¶ ~mny¶ Om¶VonmdQ>r ^wa½¶m§H$ ìhmoS> AmZr AmZr H$mZmZ Xm{JZo KmbVmbo. nyU ‘mJra Vr nÕV gmaIr ~§X Ombr. ho gJio gm§JnmMoà{gÕ ‘wZem§Mr Zmdm KmbVmV nyU ~oZo{S>³Q> XVI nmngm¶~ gm§JVm - Am‘r n{dÌ H$maU åhUë¶ma Am‘H$m Om¶Vr Xþ¶ogm Omë¶ma nmgyZ Vr ~ar H$anmMr e³Vr Am‘À¶mMnwñVH$m§Vbr Zmdm ^wa½¶m§H$ Kmby§H$ Om¶. OoÞm Am‘r n{dÌ nwñVH$m§Vbr Zmdm Am‘À¶m hmVmZ AmZr nm¶mZ Amgm. VmH$m A°³¶wàoea åhþUVmV. hmVmÀ¶m VeoM nm¶mÀ¶m R>am{dH$^wa½¶m§H$ KmbVm§d dmo {¼ñVr Zmdm Am‘r KmbVm§d VoÞm Am‘r ‘ZmZ Yé§H$ Om¶ H$s OmJoa Xm~ (àoea) {Xë¶ma R>am{dH$ {eH$nUm ~ar OmVm§V. H$gë¶mM dJXmMr JaO Zm.n{dÌ ñZmZmdadr ^wa½¶m§H$ ^mdmWm©Mmo {e³H$mo ‘oiVm. AmZr {¼ñVr Zmdmdadr {OdrVmMr nyU n϶nmin ^d JaOoMo. hr Iyn OwUr ^maVr¶ nÕV. nyU AmVmÀ¶m YmoVmoamZr AmZr¶mÌm gwé H$aVm. ~md{VÁ‘m{Xgm {Xëë¶m Zmdmdadr ^wa½¶m§H$ {H«$ñVm§dnUmMr AmoiI H$mimÀ¶m AmoKmZ Vr ZmM Ho$br.‘oiVm. ˶mMnmgmoV Am‘À¶m ^wa½¶m§H$ {H«$ñVm§d Y‘m©Vbr Zmdm XdaMr MS> JaO Amgm. CXm. ~m¶bmZr H$m§H$Um dmnaë¶ma Vm§À¶m ‘ZJQ>mda Xm~ nS>moZ nmir ZrQ> amdVm. AmZr{H«$ñVr Zm§d XdéZ ^wa½¶m§H$ ~ar VËdm ’$mdmo OmVmV. ^wa½¶m§H$ {¼ñVr Zmdm XdéZ Vm§À¶m ~mH$sÀ¶m¶ {eH$nUmMo q~Xÿ VihmV VeoM hmVmÀ¶m nmQ>ë¶mZ AmZr Vinm¶mZ AmgVmV.{OdrVm§V hoVy AmZr {Xem ‘oiVm. {H«$ñVr Zmdm KodyZ ^waJr KQ> d ~bd§V OmVmV. Vm§Moa Xm~ nS>ë¶ma Xþ¶ogm ~ar OmVmV. XoHy$Z Ho$Þm¶ ìhmUmo KmVë¶m~Jmoa gmYo O‘Ura 11 12
 7. 7. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUrMbë¶ma ’$m¶ÚmMo. Q>mi¶mo ‘méZy¶ hmo Xm~ nS>Vm XoIyZ {Xgm§Vë¶mZ 2/3 {‘{ZQ> gaVmZm Am‘Mo ‘Xo Yra AmZr KQ>m¶ AmñVm, Am‘Mmo Bëbmo doi na¶mZ ^m¶a hm|JS>mdMmo~ñQ>¶moM Q>mi¶mo ‘maë¶ma OmVm. øm A°³¶wàoeamMmo hmdo AmZr åhÁ¶m Om¶Ë¶m Bï>mZr {XgmoZm. nyU åhÁ¶m Bï>mZmo, hr EH$dQ>mMr IwembH$m¶ hmd Oa ^moJyH$ ¶od{OVm Omë¶maAmnë¶m {eH$nUmZ ’$m¶Xmo KoVbm. Vw‘H$m {H$Vo¶ {eH$nU Amgë¶ma ‘mH$m ‘oimV AmZr n¶bo gwdmVoa hmdoZ åhÁ¶m d{S>bm§H$ åhOo gJio {dgamoZ Vm§À¶m CVamH$ ‘mZ {XdH$d³Vm~Ja Vw‘Mo {eH$nU ~ao H$amV. Om¶, Vm§MonmgV Amnbo gdmªMmo ˶mJ H$é§H$ Om¶. hmd H$aVm Vo ‘mH$m gmaIo {XñVm nyU - goboñVrZ {eamoS>H$a, ‘mUJm§d, ‘mo~m. 9403099543 VmMoCZ Am‘À¶m d{S>bm§Mo gmaIo AmñVm {H$˶mH$ hm§d AmVmM qMVVm nyU Vo AmVmMo, AmXbo AmZr ^{dî¶mMo qMVrVmV. g§gmamVbmo ha EHo$ Zdo dñVy§Mr Am‘H$m Amg OmVm Oeo nar ‘mo~mB©b AmZr ¶oa dñVy. gJù¶mo dm¶Q> Ýhþ¶ nyU VmMmo dmna gmaImo doi ¶oVmoM h|M Vo Ka H$é§H$ ’$mdmo. bhmZ AmñVmZm XodmMr AmoiI Ho$br. VaUmQ>mo OmVmoM gwVmamMmo dmda ~m°å~o ~erVë¶mZ H$moÁ‘m Am{‘JmÀ¶m H$mOam nmgmoV gwQ>H$o g KodZ ˶m Zm³¶mMoa Ho$bmo, Bï>mdm§JS>m Am{‘JmV Ho$br. Amd¶-~mnm¶Mo CVmoa nmibo, ‘§{XamÀ¶m ’w$S>mè¶m§H$Xodbmo. AmVbmo [ajmdmbmo Omë¶ma XodmH$ H$miOr hr [ajm KoD$Z dmQy>M ni¶V Amgbmo ‘mZ {Xbmo Vr ’$m‘rb n{dÌ ’$m‘rb Ombr AmZr Vr Amgbr ‘m[a¶m, PwOo Am{U OoOwMr{H$Vo ^mS>o ‘odVm Omë¶ma. VmMo n{VZrZ VmH$m ’$a‘m¶bobo H$s ’o$ñVmÀ¶m {‘gmH$ KmbMo ’$m‘rb, Am‘r H$moUoM Vm§Mo Ka niody§H$ Zm. nyU Am¶O VmMo Ka gJù¶m [ajodmë¶mH$nmgmoV ‘§Owim bmJr ãbmD$O {ebmB© H$éH$ {Xbm Vo Am¶O H$eo¶ H$éZ KoD$Z ¶o AmZr Am‘H$m¶ gJù¶m§H$ I~a Amgm.ZmOmë¶ma XodmH$ H$miOr. ømM H$maUm§H$ bmJmoZ VmUo YmdmoZ dMmoZ gyQ>-~wQ>dmë¶m Vr ’$m‘rb Vm§À¶mZr n{dÌ Xdabr nyU Vm§À¶mZr ¶oam§Hy$¶ n{dÌ ’$m‘rbrZH$moÁ‘mMo VH$bo dobr gwQ>Ho$g KoVbr AmZr Amnbo [ajoZ Xdabr. H$moÁ‘m [ajoZ ~gbmo EH$Q>m¶bo, Omd Vmo Á¶wXmg Omd Vo nmVem¶, n{dÌ Hw$Qw>§~mZ gJù¶m§H$ ^moJ{ebo, EH$AmZr hmo ~mo‘m¶H$ma H$moU Var {H«$ñVm§d Amgm Am{Z ~o~r Joë¶m g¶è¶m ^meoZ {XñVm Hw$Qw>§~ H$aMo nmgV Vm§Zr H$ï> AmZr ˶mJ Ho$bo Omë¶ma hm§d åhÁ¶m dmS>çmZ, JmdmZ,åhÿU AmVë¶mZ Vwigw{bMr dmQ> Yabr. ’w$S>o doVmoM VmUo {dMmabo, VwH$m Iw§¶gmoa nmdmoH$ {’$aJmoOZo, {H$Vë¶m gm§JmVm ‘oimoZ åhOr n{dÌ ’$m{‘b dmS>moH$ eH$Vm hmMoa IaonUrOm¶ ? H$moÁ‘mZ åhþQ>bo åhÁ¶m Am{‘JmÀ¶m Kmoam, VmMo Ka Iw§¶gmoa Amgm åhyU {dMmabo {Z¶mi H$éH$ ^d JaOoMo, Xa EH$ nmÐr ho n{dÌ Hw$Qw>§~ KS>À¶mH$ ‘mJ©Xe©Z {XVm. VmMoOmë¶ma ìhS>ë¶m ìhS>nUmZ H$moÁ‘mZ [ajmdmë¶mH$ gm§Jbo, ‘mS>m bmJr Ka Amgm, ‘mS> ~aonU Am‘r pñdH$maVmd nyU VeoM dm¶Q>nU ‘moJmZ pñdH$maVmd VoX²Zm VmoM ‘moJ VwÁ¶mIw§¶ Amgm åhÿU AmVë¶mZ àíZ H$aVmoM VmUo åhþQ>bo añ˶mbmJr Am{Z añVmo Iw¶ Amgm JmdmZ, dmS>çmZ Am{Z Hw$Qw>§~mZ [aJVm AmZr VmÀ¶m dm¶Q>mMo ‘moJmZ énm§Va OmVm EH$åhþUVmoM VmUo åhþQ>bo ‘mS>m bmJr Am{Z ‘mS> Iw¶ Amgm åhþUVmoM naVyZ VmUo åhþQ>bo Kam n{dÌ ’$m{‘b KS>Vm nyU dm¶Q>nU naJQ>ë¶ma g¡VmZ gJio gwdmVoa dmdé§H$ bmJVm.bmJr. AmVm AmVë¶mH$ amJ Am¶bmo nyU H$aVb¶ {H$Vo KaH$ma{ZM| ãbmD$O ‘§OwimbmJr d{S>bm§Zr Amnbo H$m¶Xo nmiMo AmZr Am‘r Vm§Mo CVmoa gm§~miMo. Iè¶m{ZM hmdoZAmgm Vo ìham|H$ Om¶ åhUyZ amJ pÝhd¶bmo, {Vgè¶m KoamZ Amgbr Vr [ajm Xþgè¶m KoamZ {¼ñVmH$ pñdH$mabm Omë¶ma H$moUy¶ Vw‘À¶m JmdmZ ¶oVmoM VmUo ~moQ> XmIdyZ åhþUmoH$hmS>br Am{Z H$mHw${VZ VmH$m {dMmabo, ‘mS>, añVmo, Ka hr {VJw¶ Iw¶ AmgmV. ^mo‘m¶H$ma Om¶, hmoM Vmo ‘mS>, hmoM Vmo añVmo, hoM Vo Ka, {H«$ñVmdmMo ([ajmdmë¶mMo Ýhþ¶)H$moÁ‘mZ CbQ>o [ajmdmë¶mH$ {dMmabo, Vy {H$Vo øm JmdmZ Zdmo Amgm¶ ? åhÁ¶m Xodm, ho ZmOmë¶ma Bï>mZmo AmVë¶mMo KaH$maZr ^meoZ-Vw‘Mr XodmH$ H$miOr.Am¶H$VmoM AmVë¶m{M VH${bM ^modbr Am{Z [ajoMr H$aH$amoZ ~«oH$ ‘mabr, ^m¶a - ES>{dZ {S>gmoOm (AmOJm§d)Am¶bmo Am{Z YmdmoV dMmoZ amoOrZmJoë¶m Iwagma d|J ‘mabr Am{Z åhþQ>bo, "Xodm, AmaoXodm, ZmH$m ao ‘mH$m ho ^mS>o ni¶ë¶mV Ýhþ¶ {H$Xo KS>bo Vo ? Á¶m Hw$Qw>§~mMr AmoiIyM Zm Vmo Hw$Qw>§~mVë¶m A{^Z§XZ !dm§JS>çmH$, VmMoa nmV¶odZ Amgboë¶m§H$ ‘mJ©Xe©Z, IwembH$m¶ H$er {XVmobmo ? ‘moJmZ (Y‘©JwénXmMr Xrjm g§nÞ - 24 ‘m¶ 2011)hm§d H$mOma OmVm AmZr gwZ, ìhZr, Xoa, dmo MoS>mo ¶m Zm˶mZ VmoM ‘moJ H$gmo hmddmQ>Vbmo ? KS>¶oH$ VwOo bmJr YZ-{JaoñVH$m¶, ~ao, H$m‘, ~ao Ka, ^mQ>m-~ogm AmZr ¶oa aoìh. ’$m. ‘opëdZ nmB©ggJio g§gmarH$ gwImÀ¶mo dñVy ZmgV nyU Hw$Qw>§~ EH$dmoQ>mZ, ‘mJʶmZ Amgë¶ma Am‘H$m ’$m. ‘opëdZmH$ {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r hm§JmH$gbrM VmZ-^yH$ bmJmoZm, EH$dQ>mZ Amgë¶ma Am‘À¶m dmdam nmgV KamVbo ^m¶a ghmæ¶H$ Y‘©Jwé åhU {Z¶w³V Ho$bm. 13 14
 8. 8. OyZ 2011 ZdgaUr OyZ 2011 ZdgaUr R>go C‘Q>{dV Jobo R>go nyd©O Am‘yMo C‘Q>{dV Jobo R>go ˶m§À¶m OrdZmMo nm¶dmQ> hmoVmV Am‘À¶m OrdZmÀ¶m OyZ 2011 nwʶd§V ho R>go OUy gmoZo OrdZmMo 5. Am¶Vma 6. gmoå‘ma 7. ‘§Jima 8. ~wYdma Jobo gmoSy>Z AZw^d Amnë¶m Am¶wî¶mMo gmo‘¶m OoOyMo gJm©aìhaU Y.B©. 19:1-8 Y.B©. 20:17-27 Y.B©. 20:28-38 hmoVmV nm¶è¶m Am‘À¶m OrdZmÀ¶m Y.B©. 1:1-11 Owdm§d 16:29-33 Owdm§d 17:1-11 Ow. 17:11-19 B’o$O 1:17-23 Ho$br OmonmgZm ¶m {ZgJm©Mr ‘mVod 28:16-20 Amåhrhr H$é¶m CnmgZm ¶m gm¢X¶m©Mr 9. ~«oñVma 10. gwH«$ma 11. gUdma 12. Am¶Vma Y.B©. 22:30, Y.B©. 25:13-21 Y.B©. 11:21-26 n{dÌ AmËå¶mÀ¶m ¶oʶmMr Kody¶m dgm-{Q>H$dy¶m {ZgJ© Am‘yMm Owdm§d 23:6-11 17:20-26 Owdm§d 21:15-19 ‘mVod 13:1-3 10:7-13 namo~ Y.B©. 2:1-11 Ony¶m hm R>odm ^mdr {nT>rgmR>r 1 H$atW 12:3-7 12-13 - ’$m. nm°b A§Hy$e, gmd§VdmS>r Owdm§d 20:19-23 13. gmoå‘ma 14. ‘§Jima 15. ~wYdma 16. ~«oñVma 2 H$atW 6:1-10 2 H$atW 8:1-9 2 H$atW 9:6-11 2 H$atW 11:1-11 gm - ao - J - ‘ - n - Y - {Z ‘mVod 5:38-42 ‘mVod 5:43-48 ‘mVod 6:1-6, 16-18 ‘mVod 6:7-15 ho gßVñda Vw‘À¶m AmMaUmV hmS>mV 17. gwH«$ma 2 H$atW 11:18,21-30 18. gUdma 2 H$atW 12:1-10 19. Am¶Vma ^d n{dÌ {ÌËdoMr 20. gmoå‘ma CËnËVr 12:1-9 ‘mVod 6:19-23 ‘mVod 6:24-34 X~m{OH$ namo~ ‘mVod 7:1-5gm - g‘OrH$m¶oZ {O¶o¶mV. An‘mZ, AZmXa nmQ>r gméZ OmoS>bobr ZmVr gm§~mi. gwQ>H$m 34:4-6,8-9ao - amhUr‘mZ ì¶dpñWV Xda, 2H$atW 13:11-13 Owdm§d 3:16-18J - Jdm©Z Ho$X²ZmM {O¶y ZmH$m, 21. ‘§Jima 22. ~wYdma 23. ~«oñVma 24. gwH«$ma‘ - ‘Z em§V Xdé§H$ AܶmË‘ dmMZ qMVZ H$a. CËnËVr 13:2,5-18 CËnËVr 15:1-12, CËnËVr 16:1-12, ^m.Oy . ~md{VgmÀ¶m ‘mVod 7:6,12-14 17-18 15-16 Oë‘mMr namo~n - na‘oída VwOmo {Odm^mdmMmo Bï> OmD§$Xr ‘mVod 7:15-20 ‘mVod 7:21-29 BOm¶mg 49:1-6 Y.B©. 13:22-26Y - J«oñVH$m¶oMo ~m~VrZ g‘mYmZr amd. bwH$ 1:57-66, 80{Z - {ZamoJr {OdrV {O¶y§H$ {Z¶{‘VnUm ~miJm. 25. gUdma CËnËVr 18:1-15 26. Am¶Vma 27. gmoå‘ma 28. ‘§Jima gmo ‘ ¶m Oo O y À ¶m Hw $ S>r- CËnËVr 18:16-33 CËnËVr 19:15-29 ‘mVod 8:5-11 aJVmMr namo~ ‘mVod 8:18-22 ‘mVod 8:23-27 ¶mgmaIo Xþgao Zmhr Xþ.g. 8:2-3,14-16 1 H$atW 10:16-17 Ow. 6:51-581) Iam gëbm - ‘m¶m A§VamËå¶mZo {Xbm Vgm gëbm H$moUrM {Xbm Zmhr. 29. ~wYdma 30. ~«oñVma 1 Owb¶-gwH«$ma 2. gUdma2) Iao Eoíd¶© - g§VmofmMr ~amo~ar H$aUmao ¶m OJmV EH$hr Eoíd¶© Zmhr. gm§. noÐÿ AmZr nmdbyMr CËnËVr 22:1-19 Oo O y À ¶m ^d n{dÌ BOm¶mg 61:9-11 namo~ ‘mVod 9:1-8 H$miOmMr namo~ bwH$ 2:41-513) Iam CnXoe - ‘m¶m nm§T>è¶m Ho$gm§Zr {Xbm Vgm CnXoe H$moUrM {Xbm Zmhr. Y.B©. 2 Vr‘ 12:1-11 4:6-8, Xþ.g. 1 Ow. 7:6-11 4:7-164) gdm©V OS> ~moOm - F$UmgmaIm EH$hr OS> ~moOm ¶m OJmV Zmhr. 17-18 ‘mVod 11:25-30 ‘mVod 16:13-195) gdm©V H$Sy> - H$moUVr Jmoï> Agob Va Vo Xm[aв¶ hmo¶.6) Iam Cn^moJ - A§JmVrb Amamo½¶mgmaIm Iam Cn^moJ Zmhr. øm A§H$mV à{gÕ OmVoë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.7) Iao nyOZ - Xþ:Ir OrdmË‘o gwIr H$aʶmgmaIr Xþgar nyOm OJmV Zmhr. Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) For Private Circulation only. - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 15 16

×