Navsarni Bulletin - February 2012

1,767 views

Published on

Navsarni Bulletin - February 2012

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - February 2012

 1. 1. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr àm{MV H$mi, {OdrV ZdgaUoMmo H$mi ’o$~«amMo 22 VmaHo$nmgyZ (qgOoMmo ~wYdma) øm dgm© àm¶píMV o H$mi gwé OmVm. AmZr øm {Xgm OoOy Amnë¶m ew^dV©‘mZm§V (‘mVod 6:1-6, 16-18) VrZ ‘hËdmÀ¶m ‘wX²>Úm§Moa Am‘H$m {eH$dU {XVm. Vo OmdZ AmgmV... Y‘©XmZ, ‘mJUo AmZr Cnmg. 1. Y‘©XmZ - Vy ^rH$ KmbVm¶ VoX²Zm VwOo ‘wH$ma VwaVwar dmOmo¶ ZmH$m. Ym|JrXodñWmZmZr AmZr añ˶mMoa, AmnUmH$ ‘Zem‘Xo ‘mZ ‘oiÀ¶mImVra Veo H$aVmV. VwOmoCOdmo hmV {H$Vo H$aVm Vo VwÁ¶m S>mì¶m hmVmH$ H$iMo Ýhþ¶, VwOo XmZ JwnrV Omd§H$ Om¶. 2. ‘mJUo - Vy ‘mJUo H$aVm¶ VoÞm VwÁ¶m ImgOr Hw$S>m§V {^Va dM AmZr XmaYm§në¶m Cnam§V, Ww¶ JwnVr Amg˶m VwÁ¶m ~mnmH$ ‘mJUo H$a. ‘mJUo Ym|Jr dAZ^mdm˶m©gmaIo H$ar ZmH$m¶. 3. Cnmg - Vy Cnmg H$aVm¶ VoÞm VwOmo Cnmg bmoH$m§H$ XmIm|dH$ Ýhþ¶ nyUJwnVr Amgboë¶m VwÁ¶m ~mnmHy$M {Xï>r nS>Mo ImVra. Cnmg H$aVm VoÞm VwÁ¶m ‘m϶mH$Vob bm¶ AmZr VwOo Vm|S> Yy, JwnVr Ho$ëbo nioVm Vmo VwOmo ~mn VwH$m ‘Owar {XVbmo. àm{MV H$mim§V {^Va gaVmZm BJaO ‘mV øm ‘wX²>Ô¶m§Moa {Z¶miy§H$ AmZr{O¶y§H$ Amn¶Vm. ‘mJUo, Cnmg AmZr Y‘©XmZ ømo VrZ dñVy {ZVrd§VnUmÀ¶mo IwUm åhUOwXod bmoH$ ‘mZVmbo AmZr {O¶oVmbo. ^m. nmdby åhþUVm àmMrV H$mimMmo doi ew^doi,hmo doi VmaUmMmo doi, hmo doi XodmMo IoarV Hw$n}Mmo doi, Xodmer nVy©Z ¶odMmo doi. AmZrXoIyZyM n{dÌ g^m ho VrZ ~è¶m§Vbo ~ao Cnm¶ Am‘Mo ‘wH$ma XdéZ Vm§Mmo ’$m¶Xmo H$mSy>Z{OdrV Zdgé§H$ Am‘H$m Cbmo ‘maVm. Am‘r {H$Vo H$aVm§d VmMo nag {H$˶mH$ H$aVm§d ho MS> ‘hËdmMo ZdgaUoÀ¶m‘ZmZ, {OdrV ~XbÀ¶m ‘ZmZ, Xþgè¶mgdo ‘moJ XmIdÀ¶m ‘ZmZ Am‘r ømo H$aʶmo H$a¶mAmZr øm ddu XodmH$ A{YH$ bmJr ¶od§H$ AmZr Am‘Mr OrU n{dÌ H$é§H$ dmdé¶m. øm àm{MV H$mim§V XodmMo Hw$n}Z Am‘r n[anyU© Omd§H$ AmZr ZrVrd§VnUmZ^é§H$ XmZY‘©, Cnmg AmZr ‘mJUo H$éZ {Xg gma¶m. {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo, qgYwXþJ© Y‘©àm§V 1
 2. 2. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr gm§V ñH$m°bpñQ>H$m (10 ’o$~«oa) Am§H$dma (480-547) ñH$mobpñQ>H$m hr BQ>btVë¶m Z{g©¶m ho gwdmVoa Oë‘br. gm§V ~oZo{S>³Q> (’o$ñV11 Owb¶) hmMr Vr Owir ^¶U. ^wJ}nUméM Amnë¶m ^mdm^meoZ Amnbo Hw$Qw>§{~H$J«oñVH$m¶oMoa CXmoH$ gmoSy>Z VmMo~amo~a gw{~¶mH$mo hm§Jm dMmoZ {OdrV^a XodmMr godmH$aMo gnZ Vr ~miJyZ Amgbr AmZr ìhS> OmVmoM XmoJm¶ gw{~¶mH$mo hm§Jm dMmoZ VognZ nwao Ho$bo. nyU ‘mJra ~oZo{S>³Q> X{IU BQ>btV ‘moÝQ>o H°${gZmo hm§Jm Jobmo XoIyZ {VZogw{~¶mH$mo hm§JmM amdmoZ ~oZo{S>³Q>mB©Z {Z¶‘m§Moa Wmaboë¶m EH$m H$mo¶oVmMr ñWmnZmHo$br. øm H$mo¶oVmZ Wy¶ Om¶Vr VaUmQ>r MoS>dm {^Va gabr. hr XmoJm¶ ^md-^¶U dgmªVë¶mZ EHy$M nmdQ> àm{MV H$mim§V AmܶmpË‘H$Jmoï>tMoa {dMmam§Mr XodmU-KodmU H$aMoImVra ^oQ>Vmbr. XmoJm¶ AmܶmpË‘H$VoZ Iynn[an³d Amgbr. gm§V J«oJar hmUo Vm§Mo {Z‘mUo ^oQ>rMo dU©Z H$miOmH$ ñne© H$aVm.AmZr Vm§Mr AmܶmpË‘H$ e³Vr CJQ>r H$aVm. Amnbmo ‘aUmMmo doi bmJr nmdbmo åhU OmUm OmVmoM {VZo Amnë¶m n{dÌ^mdmH$ {dZ§Vr Ho$br H$s Am‘r amV^a AmZr ’$m§Vo CXodga AmܶmpË‘H$ Jmoï>tMoa ^mgm^mgH$a¶m. nyZ ~oZo{S>³Q> Amnë¶m ‘R>dmer {Z¶‘m§Mo H$mQ>oH$moanUr nmbZ H$aVmbmo. XoIyZH$mimoH$ OmdMo n¶bo ‘Q>m§V VmH$m nmdm|H$ Om¶ Amgbo. VoÞm ñH$m°bmpñQ>H$mZ XodmbmJr‘mJbo H$s ~oZo{S>³Q>mÀ¶m ‘Zm§Vbo {dMma ~XbyZ hm§Jm amdMo. {H$˶mH$ hr {Z‘mUr amVOmdZ Amgm. XodmZ {VMo ‘mJUo Am¶H$bo. AdMrV ‘i~m§V XmQ> Hw$nm Am¶br.OmoamMmo dmamo ‘mabmo. {dOm M‘Hy§$H$ bmJë¶mo AmZr ‘wgiYma nmdgmH$ gwédmV Ombr.Hw$nm§À¶m JS>JS>mQ>mZ YaVr hmXabr. ho n[apñWVr’w$S>o ~oZo{S>³Q>mZ hmV Q>oH$bo. hr XodmMrIwer åhU ‘mZyZ ~oZo{S>³Q>mZ ‘R>m§V naVyZ doMmo {ZU©¶ KoVbmo. ݶm¶ AmZr {eñVrMmoH$m¶Xmo ‘moJmÀ¶m ~im‘wH$ma bwimo nS>bmo. XmoZy¶ ^mJod§Vm§Zr amV^a AmܶmpË‘H$ OodUOodbr. Xþgao {Xgm XmoJy¶ Amnmnë¶m g§Km§V Jobo. {Vgao {Xgm ~oZ{S>³Q>mH$ {Zamon ‘oibmo H$s, Amnbr ^¶U øm g§gmamH$ A§Vabr. oVoÞm Vm§Mr {nam¶ 67 dgmªMr Amgbr. ~oZ{S>³Q>mZ ‘m°ÝQ>H$° {gZmo hm§Jm AmnUm ñdV:ImVra o oEH$ ’$m|S> V¶ma H$éZ Xdabobmo Vm§VyZ VmUo Amnë¶m ñdV:À¶m hmVmZr ñH$m°bmpñQ>H$mH$‘wR>‘mVr {Xbr. WmoS>çmM {XgmZr 21 ‘mgm©H$ VmUo¶ øm g§gmamMmo {Zamon KoVbmo. VmH$m{VMo Hw$erHy$M nwabo. Aeo VaoZ XmoZ ‘hmZ gm§Vm§Mmo EH$Q>m¶ Oë‘ Ombmo AmZr EH$Q>m¶ ‘aU 2
 3. 3. ’o$~«oa 2012 ZdgaUrAm¶bo. (480-547). øm XmoZ gm§VmZr ñWmnZ Ho$ëë¶m ‘R>dmer g§Km§Vë¶mZ 14 ì¶meoH$S>çm§V gw‘ma 500 gm§V n{dÌ g^oH$ {Xbo. dmXi‘moS>m§V gm§V ñH$mobmpñQ>H$mMmoAmYma ‘mJVmV. {Z¶mi : ""OarVar Am‘r EH$ dag XodmÀ¶m ghdmgmV Kmb¶bo Va ZH$iVAm‘r g§nyUm©¶oÀ¶m C§M H$igmMoa nmdVoë¶md - A{dbmMr gm§V VoaoOm - ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ. H$m|H$Ur AUH$ma - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r H$mOmamMo V¶maoMo {e~ra 9 Vo 11 ‘mg© 2012* gwdmV : ZdgaUr H|$Ð * Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI - 2 ‘mg©{e{~amWvZr Amnbr Zm§d Zm|XUr gmV {Xg AmXr (d¶a VmarI {Xë¶m) H$é§H$ Om¶. Zm§dZm|XUoÀ¶m eodQ>À¶m VmaIoCnam§V Zm§d Zm|X H$aVoë¶m§H$ é. 50 AXrH$ ’$marH$ H$é§H$ Om¶.(Zm§d Zm|X H$aVmZm ’$m°‘© nyU© ^éZ {XdMmo) * {deof Q>rn : {e~ra gwé OmVm ˶m {Xgm Zm§d Zm|XUr OmdMr Zm. {e{~amMr ’$s à˶oH$s é. 250/-* {e~ra gwé OmVm gwH«$mam {Xgm gm§Ooa 5 dmOVm, * {e~ra H$m~ma OmVm Am¶Vmam {Xgm XmoZnmam 2 dmOVm (Ýhdè¶m ìhH$boZ gm§JmVmZ {e~ra H$é§H$ Om¶.) Vw‘Mo JaOoÀ¶mo dñVy KodZ ¶odÀ¶mo. CXm. MmXa, noZ, ZmoQ>~yH$, H$m°bJoQ>, ~«e AmXr) {deof gwMmodUr : Á¶m H$moUmH$ amdm|H$ ñnoeb é‘ Om¶ Vm§H$m à˶oH$s é. 100 MS> ’$marH$ H$aMo nS>Vbo. EH$m é‘mZ XmoJOmU d MoS>o-MoS>dm§H$ doJdoJio é‘ AmgVbo. ‘m¶ nm¶§H$ {e~ra 18 ‘mg© 2012 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð * Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI - 16 ‘mg© * Iw¶Mo ‘m¶-nm¶Z ^mJ KodMmo - {deof H$éZ Om§Mr ^waJr H$mOma Omd§H$ ’w$S>o gaë¶m§V AmZr Om§H$m Imoer ˶m ¶oam§Hy$¶. * {e~ra Kod§H$ H$maU {H$Vo - Hw$Qw>§~ AmZr ZdrZ H$mOmar OmoS>߶m§Mo àíZ Am¶H$VmZm AmZr gwQ>mdo H$aVmZm {XgmoZ Am¶bo H$s, Om¶Ë¶m VaUmQ>çm ^wa½¶m§Mo H$mOmar {OdrV {dñH$Qy>§H$ H$maU Omë¶m§V Vm§Mr ‘m¶-nm¶, XoIyZ ho {e~ra ‘m¶-nm¶§H$ ‘mJ©Xe©Z H$aVbo. * à˶oH$s ’$s é. 50/- * XmoZnmaÀ¶m OodUmMr ì¶dñWm Ho$ëbr Amgm. * Am¶Vma Agë¶mH$maUmZ {e~ramZyM {‘gm^oQ> AmgVbr. Vw‘À¶mZ gh^mJ K|d ¶oVm. 3
 4. 4. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr{bn B¶a 2012 (Cnar dg© 366 {Xgm§Mo dg©) Zdo dag 2012 Am¶bo. nyU ho dag {bn B¶a. {bn B¶a ¶oVm VoÞm EH$ {XgMS>. ’o$~«oa åhþ¶Ê¶m§V 28 {Xg AmgmV. {bn B¶a ¶oVm VoÞm Am‘À¶m ‘Zm§V VaVaoMo{dMma ¶oVmV. Om¶Vmo nma§nm[aH$ Hw$È>mo ^mdmV© Am‘Mo VH$boZ Joëbmo Amgm, hmo Hw$È>mo^mdmV© Am‘À¶m nwd©Om§Zr Am‘Mo ‘moVrZ KmVbm Om¶V XoIyZ Am‘r gJir {^am§VrMo{OdrV {O¶oVm§d. {bn B¶amZ b¾ Omë¶ma dm¶Q> ¶ody§H$ OmVm Aeo Am‘Mo {MVmon.{H$VbrM b¾m 2011 dgmªV Ombr. nyU øm 2012 dgm©H$ ^waJo Oë‘mH$ Am¶boOmë¶ma {H$Vo OmVbo ? ho gJio {MVmon Am‘À¶m ^mdmVm©Moa AmS> doVm. nyZ Am‘rXodmMoa nmV¶odyZ {O¶obr Omë¶ma Am‘H$m H$gbrM {^am§V Zm. ^mdm ^¶{UZmo - {bn B¶amMr hm§d Vw‘H$m WmoS>r g‘OUr {XVm. Am‘H$mgJù¶m§H$ I~a Amgm g§gma gw¶m©^modVr KwdVm AmZr Am‘H$m EH$ dag AmZr H$mi‘oiVm. VgmoM g§gma ({àWy‘) AmnUmM ^modVr ^modVm AmZr {Xg VerM amV OmVm.Aeo VaoZ {Xg AmZr amVr VeoM dgm© AmZr Vmg MbVmV. Am‘r åhþUVm§d dgm©H$ 365{Xg AmgVmV. nyU g§¶~mÀ¶m doim na‘mUo AmZtH$ 6 Vmg MS> g§gmamH$ hmo ^m|dS>moH$é§H$ bmJVmV. åhUë¶ma 365 {Xg AmZr 6 Vmg. ho gJio 6 Vmg EH$Q>m¶ H$éZ 4dgmªZr 24 VmgmMmo EH$ {Xg OmVm AmZr hmo {Xg ’o$~«oamÀ¶m åhþ¶Ê¶mH$ OmoS>VmV. XoIyZ’o$~«oamÀ¶m åhþ¶Ê¶m§V 28 {Xg AmgVmV Vo 29 OmVmV. øm H°$b|S>amH$ J«oJmo[a¶Z H°$b|S>aåhþUVmV. 1582 øm dgm©nmgyZ ho Aeo MbV Am¶bm. ^mdm-^¶UmZmo, XodmZ Am‘H$m CXmanUmZ EH$ {Xg MS> {Xbm. nyU Am‘rAm‘À¶m ‘Zm§V hmo MS> {Xg AmZr dag {^am§VrMmo H$éZ Xdabm. Am‘H$m H$imoZmgVmZm6 Vmg doVmV AmZr VrZ dgmªZr EH$Q>m¶ Ho$ë¶ma 18 Vmg OmVmV. nyU Vm§Mr Am‘H$mAmoiHy$M AmgmoZm. nyU Md˶m dgm© 24 Vmg OmVmV VoX²ZmM Am‘r brn B¶a åhþUVm§dAmZr gJio AmMma-{dMma gwé OmVm. ho AmMma ¶wamonm§V Zm§V. nyU Am‘À¶m ^maVm§V AmgmV AmZr ho AmMma Am‘r‘wZemZr gwé Ho$ë¶mV. XodmZ H$é§H$ Zm§V. Am‘Mo ZoUmanU Am‘r gmoSy>Z {Xd¶m. 2012øm dgm© XodmZ EH$ {Xg MS> {Xbm åhU AmJm© {Xd¶m. øm {XgmMmo ~amo ’$m¶Xmo H$mSy>¶m.2012 øm dgm© EH$m‘oH$mH$ ~ao H$éZ Am‘r dm¶Q> n¶g H$é¶m. gJio Am‘À¶m ‘Zm§Vbo{^am§VrMo AmMma-{dMma n¶g H$é¶m. OoOyMoa Am‘Mmo ^mdmV© Xdé¶m. Vmo Am‘H$m KQ>m¶{XVbmo. Omo ‘wZrg OoOyMoa ^mdmV© XdéZ {O¶oVm VmÀ¶m {OdrVmZ Hw$S²>S>çm ^mdmVm©H$OmJmo Zm. gJù¶m§H$ Vw‘H$m {bn B¶a 2012 IwembH$m¶oMo AmdS>oVm. - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, g§MmbH$ - godmY{‘©H$ g{‘Vr, qgYwXþJ©, ‘mo~m. 9403947566 4
 5. 5. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr ¶og² ga ! H$m°boOrMmo n¶bmo {Xg ! {bZm, ‘rZm, erbm, Q>m°‘, S>rH$, h°ar, gJir C‘oXrZ³bmgmZ ¶oD$Z ~gbobr. eodQ>À¶m ~mH$ma. gmo~rVm¶oZ AmZr eoJwUmZr ^abobo ‘ramEH$boM qMVoñV OmdZ ~gbobo. àmo’o$ga ³bmgmZ {^Va gabmo. VmÀ¶m hmVmZ EH$ ½bmgAmgbmo. VmVyZ WmoS>oeo CXH$ Agbo. gJù¶m§H$ {XgmV Agmo ½bmg àmo’o$gamZ YabmoAmZr {dMmabo, "^wa½¶m§Zmo, øm ½bmgmMo dOZ {H$Vbo AmñVobo ? ^waJr EH$m‘oH$mWm¶Hw$O~wO H$éZ H$moUo gm§Jbo 50 J«°‘, H$moUo 100 J«°‘, H$moUo 125 J«°‘ gm§Jbo. àmo’o$gaåhUm|H$ bmJbmo, "‘mH$m¶ øm ½bmgmMo dOZ I~a Zm, Vo H$éZyM niodMo bmJVbo. nyUåhOmo àíZ AmZrH$ doJimo Amgm, g‘O hmo ½bmg hm§do AgmoM hdoZ WmoS>mo doi YéZamdbmo Va {H$Vo OmVbo ? ^wa½¶m§Zr gm§Jbo, "H$m¶M OmdMo Zm ga. "~ao Amgm, àmo’$o gamZ naV {dMmabo,"g‘O hmdoZ hmo ½bmg AgmoM EH$ Vmg hdoZ YéZ amdbmo Va {H$Vo OmVbo ? "ga, VwOmo hmV XþIm|H$ bmJVbmo. EH$m ^wa½¶mZ Om~ {Xbr. "ìhoar JwS>àmo’o$gamZ åhþUbo, "g‘O Am»Imo {Xg hm§d hmo ½bmg hdoZ YéZ amdbmo Va ? "ga,VwÁ¶m hmVrH$ ‘w¶mo ¶oVë¶mo, hmVrMo ñZm¶y XþIVbo, ñne© nmgyZ Ho$ë¶ma VwH$m H$imoMo Zm.AmZr KS>¶oH$ VwH$m hm°pñnQ>bmZy¶ d¶Mo nS>mV. Am¶H$moZ gJir ^waJr hmgm|H$ bmJbr. Am¶O hmo àmo’o$ga Agmo {H$˶mH$ Cb¶Vm Vo H$moUmHy$M H$imoZm Ombo. VoX²Zmàmo’$gamZ åhþUbo "Vw‘Mo gmaIo. nyU ‘mH$m gm§JmV, ho gJio ^mZJS>rZ ˶m ½bmgmModOZ ~XbVbo {H$Vo ? ^wa½¶m§Zr åhþUbo, "Zm ga ! "Omë¶ma åhOmo hmV XþImoMmo dmo hmV ‘w¶modMo H$maU {H$Xo ? gJirEH$‘oH$mÀ¶m Vm|S>mH$ nim|H$ bmJbr, H$moUmHy$M g‘OmoZm Ombo. "amB©Q> ? àmo’o$gamZåhþUbo. ‘wZemÀ¶m {OdrVmZ Om¶Vo nmD$Q> AeoM àíZ CX²^dVmV. Vo àíZ WmoS>mo doi‘ZmZ amdbo Va amoH$S>o {déZ doVmV, nyU Om¶Vmo doi ‘ZmZ Kmoimo¶V amdë¶ma VmMoénm§Va Xþ:ImZ AmZr Z¡amí¶mZ OmVm. ˶mnamogy¶ gw~og H$mi VH$boZ Caë¶ma n°ao{b{ggy¶OmVm. ‘mJra AmZrH$ H$m¶M Cnm¶ AmgmZm. AS>MUr ¶oVmV, H$ï> ¶oVmV, Vm§H$m ’w$T>moH$é§H$ JaOoMo, nyU ˶mnamog MS> JaO Vr Vo {dMma n¶g H$an, amVr {ZXmoÀ¶m AmXrgJio {dMma n¶g XdéMmo KQ> {ZU©¶ KodMmo. Aeo Ho$ë¶ma ‘mZ{gH$ VmU ¶odMmo Zm,em§V ZrX nS>Vbr AmZr Xþgao {Xg OmJ ¶oVm VoX²Zm Vw‘r Vw‘H$mM ’«o$e, VmOoVdmZonioVë¶mV. AmZr ¶oVë¶m ha EH$ Vw’$mZmH$, AmìhmZmH$ Y¡¶m©Z ’w$T>mo H$aVë¶mV. VoX²Zm,Bï>mZmo, CJS>mgmZ, amVr {ZXmoÀ¶m AmXr ½bmg gH$bm XdaVë¶mV ‘y ? 5
 6. 6. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr àmo’o$gamMr CÌm Am¶H$moZ, BVbmo doi qMVoñV ~gbobo ‘ram AmnUmerM hgboAmZr C‘oXrZ C~o amdmoZ gJù¶m§Zr gm§JmVmZ Om~ {Xbr... "¶g² ga ! - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r, ‘mo~m. 9423304833 noaVm Veo CJmdVm EH$ bmoH$H$mUr Amgm, g§gmamMo gwadmVoH$ Jm¶ AmZr KmoS>mo hm§Mr KQ> Bï>mJVAmgbr. XmoJy¶ O§Jbm§V gm§JmVmZ MaVmbo. IwembH$m¶oZ amdVmbo. EH$ {Xg Vm§Mo{H$VoVar {~Zgbo. KmoS>çmZ JmB©H$ ÌmgmZ Kmby§H$ qMVbo. {VMo dm¶Q> H$aÀ¶m ‘ZmZ Vmo‘wZembmJr Jobmo AmZr åhþUbo, ""VwH$m Agmo EH$ àmUr {XVm OmMobmJr XÿY Amgm.VmH$m ~m§XÿZ Xa {Xg XÿY H$mS> AmZr {n¶o. ‘wZemÀ¶m Vm|S>mH$ CXmoH$ gwQ>bo, nyU VmH$màíZ nS>bmo, H$s BVbo n¶g O§JbmV doMo H$eo ? dmQ>|V {H$VboeoM ZXr-Zmbo, AmS>dmQ>mo,S>m|Ja AmgmV. Vo H$eo nma H$aMo ? KmoS>çmZ åhþUbo, ""åhOo nmQ>rda ~gmoZ Vy Mb. VwH$m ~ao^meoZ hm§d O§Jbm§VìhaVm. Vy H$m¶M hþñH$mo H$ar ZmH$m¶ ‘wZrg KmoS>çma ~gbmo. KmoS>çma ~gm|H$ VmH$m Iyn‘Om Am¶br. nioVm nioVm XmoJy¶ O§Jbm§V nmdbo. KmoS>çmZ Jm¶ XmI¶br. ‘wZemZ{VH$m XmoamZ ~m§Ybr. ‘wZemÀ¶m ‘Zm§V ˶mM doima {dMma Am¶bmo, H$s naV H$eo doMo ?KmoS>çmZ VmMmo àíZ gmoS>¶bmo. KmoS>çma ~gmoZ JmB©Mmo Xmoa YéZ ‘wZemZ {VH$m KamhmS>bo. Kam hmS>VmoM VmUo EH$m Am§JamH$ KmoS>çmH$ ~m§Ybo. KmoS>çmZ åhþUbo, ""‘mH$mgmoS>. ‘mH$m naV dMy§Xr ‘wZemZ Hw$ËgrH$nUr hmgyZ åhþUbo, ""hm§d AmVm Xa {XgJmB©Mo XÿY {n¶oVbmo AmZr KmoS>çma ~gmoZ ^modVbmo. JmB©Z hm§~aS>mo ’$moSy>Z KmoS>çmH$åhþUbo, ""noaVm Veo CJmdVm. dm¶Q> H$aUoMo ’$i dm¶Qy>M ‘oiVm. Omo Xþgè¶mImVra IÈ>mo IUVm, Vmo ñdV:¶ Vm§VyZ nS>Vm. Xþgè¶mMo KaOmiMoImVra CÁ¶mH$ Am‘§ÌU {XVm Vmo ñdV:¶ VmVyZ hþbnmoVm. Ûof, dm¶Q> {dMma,amJ, ‘Ëga ho Oy¶ {Z‘m©U OmVmV Wy¶M n¶bo Amnbo {dÜd§gH$ H$m¶© gwé H$aVmV. 22 ’o$~«a 2012 nmgyZ Am‘r àm{MV H$mim§V {^Va gaVm§d. Am‘À¶m {OdrVm§V onmQ>r dimoZ ni|dH$ AmZr {OdrVmÀ¶m nwñVH$m§V Amgboë¶m MwH$m§Mo H$ao³eZ H$é§H$ hmoEH$ ^d A‘w{bH$ H$mi. XodmMo Hw$n}Z {OdrVm§Vë¶mo ~marH$-~marH$ MyH$ nmgyZ H$mSy>ZCS>mdMmo à¶ËZ H$a¶m. Am‘r ‘wZrg Ag³V. nyU Xod e³Vrd§V VmÀ¶m AmYmamZ nmVH$mdrZ o{OdrV {O¶|dH$ gmono OmVbo. - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, ‘mo~m. 9404451883 6
 7. 7. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr qgYwXþJ© Y‘©àm§Vr¶ g‘mMma* hmobr ’°${‘br MM©, ‘mUJm§d25 XoO|~« 2011 - hmobr ’°${‘br n°are ¶wW, ‘mUJm§d hmUo gm§Oo 7 dmOVm {H«$ñV‘gàmoJ«°‘ Am¶mo{OV Ho$ëbmo. Vm§VyZ {d{dY ñnYmªMo Am¶moOZ Ho$ëbo. dmS>çmdmS>çm‘Xo H°$abqgJtJ, Jm¶Z ñnYm©, ZmQ>Hw$bo, J«wn S>mÝg, ’°$Ýgr S´>og, d¡¶p³VH$ S>mÝg, {H«$ñV‘g H$mS>©,ñQ>ma AmZr dmS>çm-dmS>çm‘Xo JmoQ>mo ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$ëbo. dmS>çmÀ¶m gJù¶m bmoH$m§Zrøm àmoJ«°‘m§V C~}Z dmQ>mo KoVbmo. {Z‘©b{Jar, {ZdOoÀ¶m ^w½¶m©Zr¶ EH$ H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bmo.1 OmZoa 2012 - hmobr ’°${‘br n°are, ‘mUJm§d hmUo gm§Oo 5 dmOVm Ioi AmZrñZohg§‘obZ Am¶mo{OV Ho$ëbo. Ioim§V gJù¶m bmoH$m§Zr ^mJ KoVbmo AmZr EH$Q>m¶gm¶{~UrMmo Vog© åhþUmoZ gJù¶m§Zr ~amo~a {àVr ^moOZ Ho$bo.8 OmZoa 2012 - hmobr ’°${‘br MM©, ‘mUJm§d Am‘À¶m ^wa½¶m§Zr qgYw{H«$ñVr H$bm‘hmoËgdm§V ZmQ>Hw$bo ñnY]V ^mJ KoVbmo. ZmQ>Hw$ë¶mMo Zm§d - Oer H$aUr, Ver ^aUr.~andr d {X½Xe©H$ - ‘°Jr {S>{gëdm.15 OmZoa 2012 - Jmo¶m WmdZ "‘m[a¶oMr ’$m¡O (legion of mary) ¶odZ Am‘MoBJaO|Vy¶ "‘m[a¶oMr ’$m¡O hmo O‘mo gwé Ho$bmo.20 OmZoa 2012 - Am§~oar H°$nobm§V gH$mir 10 dmOVm ^m. go~opñV¶mdmMr namo~g‘a§^br. Am§~ar H$n°bmbmJr gm§Oa 6 dmOVm S>mZ ~m°ñH$mo ’$mXg© qnJwir hmUr VaUmQ>çm§H$ o o °KodZ {V¶mÌ ‘mM¶oa hmS>bmo.31 OmZoa 2012 - ’$m. Omogo’$ S>mÝQ>g hmÀ¶m Amd¶-~mnm¶Z H$mOmamMr 50 dgm©g‘a§^br. Am§~oar H$n°bm§V gH$mir 10 dmOVm {‘gmMr ^oQ> Ombr.* ’$UgdmS>r Y‘©J«m‘23 XoO|~« 2011 - {¼g‘g XoImì¶mMr emo^m¶mÌm ’$UgdmS>r Vo H$UH$dbr ~mOmanoR>n¶m©Z H$mS>br. emo^m¶mÌoZ Om¶Ë¶m bmoH$m§Zr dmQ>mo KoVbmo. n°are {àñQ> ’«±$³brZ ~m§{S>¶mhmUr gJù¶m bmoH$m§H$ {¼g‘gMmo g§Xoe {Xbmo. ’$UgdmS>r Y‘©J«m‘À¶m BV¶mgm§V AeoVaoMr emo^m¶mÌm n¶boM nmdQ> H$mS>br Jobr.25 XoO|~« 2011 - ""{Xdmo ZmdmMo n°are ~wbo{Q>Z COdmS>mH$ hmS>bo. øm nÌH$mMmo‘wIob hoVy Am‘Mo {’$aJmoO|V OoOyMr I~a naJQy>§H$, {’$aJmoOoÀ¶m bmoH$m§H$ godmY‘m©MrI~a {Xdy§H$, {’$aJmoO|Vë¶m Zì¶m-Owݶm boIH$m§Mo boI, H${dVm N>mnyZ Vm§H$m àmoËgmhZ{Xdn hmo OmdZ Amgm. gܶmH$ 6 åhþ¶Ê¶mZ EH$nmdQ> ho nÌH$ H$mS>Mmo R>amd n°areH${‘Q>rZ KoVbm.30 XoO|~« 2011 - H$m¡Qw>§{~H$ {XgmMr g‘a§^Ur - øm {Xgm A»Io n°are EH$ Hw$Qw>§~ H$eoEH$Q>m¶ ¶odZ EH$ nwamo {Xg gm§JmVmZ amdmoZ hmgmoZ, IoimoZ EH$Q>m¶ {àVr ^moOZ H$éZIwembH$m¶oZ gmabmo. 7
 8. 8. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr qgYw{¼ñVr H$bm ‘hmoËgd 2012 EH$ ^d C~}d§V X~m{OH$ g‘a§^ qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘VrMo dVrZ Joë¶m 2011 dgm©nmgyZhmo ‘hmoËgd H$aMr àWm gwé Ho$ë¶m. øm¶ dgm© 8 OmZoa 2012 øm {Xgm {‘bmJ«rghm¶ñHy$bÀ¶m ‘¡XmZma hmo ‘hmoËgd Ombmo. ^d ‘mZm{XH$ Jdir~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo AmZr ’$mXa A‘m§{S>¶mo dëXm[ag dBVa ‘mݶdam§Zr {Xn àÁdbrV H$éZ H$m¶©H«$‘mH$ gwédmV Ho$br. H$m¶©H«$‘mMo ImeobonUAmgbo Vo åhUë¶ma "OVr. OVtÀ¶m {d{dY àH$maÀ¶m gmXarH$aUmZ àojH$dJ© ^dIwemb Ombmo. Vm§VyZ gmd§VdmS>r AmZr {^ad§S>oH$mam§À¶m OVrZr àojH$m§Mr XmX ‘oi¶br.øm doima gmXa Ho$ëë¶m ZmQ>Hw$bo ñnY}Zy¶ H$m¶©H«$‘mH$ a§JV hmS>br. Jmo¶À¶m ’$m‘mV Jmdnr Eg bo‘mog hmUo Jm¶ëë¶m ~hmaXma JrVm§Zr H$m¶©H«$‘mMrà{V^m dmT>¶br. gmd§VdmS>rMmo ~±S> J«wn ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg AmZr gm§Jm˶m§Zr VmH$m ~argmW {Xbr. qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m gJù¶m ~±S> J«wnmZr H$m¶©H«$‘mH$ hOa amdmoZ AmZràm˶{jH$ H$éZ H$m¶©H«$‘mMr emo^m dmS>¶br. Vm§H$m Am‘Mo IoarV YrZdmg. H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$é§H$ g{‘Vr g§MmbH$ aoìh. ’$m. bwB© nog hm§Mo gm§JmVm gJiog{‘Vr ‘|~a, gJù¶m BJaOm§Mo ’$mXg©-{gñQ>g©, VaUmQ>r C~}Z dmdwaë¶m§V. aoìh. ’$m.’°${b³g bmo~mo hmÀ¶m ghH$m¶m©Z AmZr Vm§À¶m H$m¶ñQ>m’$mÀ¶m AmYmamZ emioÀ¶m ‘¡XmZmaH$m¶©H«$‘ Kmby§H$ gmono Ombo. Am‘r Vm§Mo CnH$ma AmQ>¶Vm§d. ñQ>oO Ýhogdnr aoìh. ’$m.‘oëdrZ nmB©g, Mmd-nmUr AmZr OodUmMr ì¶dñWm H$anr A°ebr H°$Q>ag©, ‘¡XmZma IwÀ¶m}‘m§Sy>§H$ d BVa H$m‘m H$éZ Kodnr {‘. Omo{H$‘ ~mJH$ma AmZr gJio Oo nS>Úm’$mQ>boH$bmH$ma (Oo ^d ‘mobm{XH$ dmda H$aVmV) Vm§H$m Am‘Mo H$miOmZ WmZ {XZdmg. IoarV {XZdmg AmZr em~mgH$s Á¶m bmoH$m§Zr øm H$m¶©H«$‘mÀ¶m ñnY}Z (OVr dZmQw>H$bo) ^mJ KodZ Amnë¶m n°areMo à{V{ZYrËd Ho$bm Vm§H$m Am‘Mr dmImÊUr.AmZr eoH$s øm H$m¶©H«$‘mMo gmo~rV gyÌg§MmbZ Ho$bm ˶m ~m~ PwOoH$ (AmOJm§d)Am‘Mr em~mgH$s AmZr nmoa~r. {dOo˶m ñnY©H$m§Mo hm{X©H$ A{^Z§XZ ! OVr - * n¶bmo Z§~a - {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r * Xþgamo Z§~a - amoOar MM©, {^ad§S>o ZmQw>H$bo - * n¶bmo Z§~a - ‘mD§$Q> H$m‘}b MM©, qMXa * Xþgamo Z§~a - g|. ’«$mpÝgg Po{d¶a MM©, AmOJm§d - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr, gmd§VdmS>r 8
 9. 9. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr dm{f©H$ H«$sS>m {XZ ‘Xa Voaogm ñHy$b d|Jwbm© doimodoir {dÚm϶mªMo {hV bjmV KoD$Z {d{dY CnH«$‘am~{dV AgVo. à˶oH$ {dÚm϶mª‘ܶo {d{dY gwßV JwU AgVmV. Vo emoYyZ ˶m§Zm dmdXoʶmMm à¶ËZ Am‘Mo ñHy$b H$aV AgVo. AgmM EH$ CnH«$‘ "dm{f©H$ H«$sS>m {XZ AmnUm gdmªZm ‘mhrV Amho H$s, emio‘ܶo ’$³V {ejU {Xbo åhUOo g§nboZmhr, Va {dÚm϶m©bm emar[aH$X¥îQ>çm H$UIa ~Z{dbo nm{hOo. VaM Aݶm¶m{déÕ dmMm’$moS>ʶmg d g‘mO gwYmaʶmg à¶ËZ H$aVrb. ZmhrVa ^mdr {nT>r {Z‘m©U hmoUmè¶mg‘ñ¶m§nwT>o X~br OmB©b. åhUyZM {dÚmWu OrdZm‘ܶo Ioim§Zm ‘hËdmMo ñWmZ {Xbonm{hOo. Aem ¶m dm{f©H$ H«$sS>m{XZmMo Am¶moOZ Jwédma {X. 22 {S>g|~a 2011 amoOr 8dmOVm H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶mdoir gd© nmbH$dJ© d {dÚmWu ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWVhmoVo. ¶m H$m¶©H«$‘mMo Aܶj ’$m. ’°${b³g bmo~mo, Cnmܶj gm¡. {Xnm XogmB© VgoM ’$m.g°~r am°S´>r½O d BVa ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶m gdmªMo ñdmJV ’$m. Am°pëdZ JmoÝgmëdrg¶m§Zr Ho$bo. ¶mZ§Va Aܶjm§À¶m dVrZo ‘emb noQ>{dʶmV Ambr d EH$m {dÚmWu à{V{ZYrZo‘emb KoD$Z H«$sS>m§JUmda ’o$ar ‘mabr. ho nmhVmZm OUy Am°qb{nH$ ñnYm© Agë¶mMo^mgV hmoVo. VgoM ñdmJVZ¥Ë¶ gmXa H$aʶmV Ambo d nwT>rb H$m¶©H«$‘mbm gwédmV Pmbr.{dÚm϶mªV’}$ naoS> d H$dm¶V H$éZ XmI{dʶmV Ambr. {d{dY àH$maÀ¶m Ioim§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. Ogo YmdUo, ggmD$S>r,~oSy>H$CS>r, doJmZo ‘mJo MmbUo, JmoUnmQ> e¶©V, qb~yM‘Mm, ~yQ> e¶©V, nmʶmMr ~mQ>br^aUo, VrZ nm¶m§Mr e¶©V, gmdH$me gm¶H$b e¶©V, Xmoar CS>çm, añgrIoM, bm§~CS>r,Imo-Imo B. Ioi KoʶmV Ambo hmoVo. VgoM nmbH$m§Zm gwÕm gܶmÀ¶m ¶m YmdnirÀ¶mOrdZmnmgyZ WmoS>m doi ‘w³V H$aʶmgmR>r ’$m. Am°pëdZ JmoÝgmëdrg ¶m§Zr ˶m§ZmhrIoim‘ܶo gh^mJr H$éZ KoVbo d ¶m Ioimbm nmbH$dJ© d {dÚmWudJm©Zo CËñ’y$V©nUoà{VgmX {Xbm. gd© ñnYm© Pmë¶mda ‘m. Aܶj ’$m. ’°${b³g bmo~mo ¶m§Zr H$m¶©H«$‘m~ÔbAmnbo {dMma ‘m§S>VmZm gm§{JVbo H$s, Agm ñVw˶ H$m¶©H«$‘ à˶oH$ emio‘ܶo KoVbmnm{hOo d Aem àH$maMo {d{dY Ioi nmhÿZ gdmªMo H$m¡VwH$ Ho$bo. VgoM ‘Xa Voaogm ñHy$b,d|Jwbm© øm emioÀ¶m àJVrgmR>r nmbH$dJm©Zo ghH$m¶© H$amdo Ago AmdmhZ Ho$bo. ˶mZ§Vagm¡. {Xnm XogmB© d ‘m. ’$m. Am°pëdZ JmoÝgmëdrg ¶m§Zr nmbH$ d {dÚm϶mªZm ~{jgm§Mo{dVaU Ho$bo. {dÚm϶mªgmR>r ZdZdrZ CnH«$‘ d Mm§Jbo g§ñH$ma {‘imdo ¶mgmR>r ‘w»¶mܶmnH${ejH$dJm©bm gVV ‘mJ©Xe©Z d ‘XV H$aV AgVmV. - {ejH$ lr. {dëgZ ~maXogH$a 9
 10. 10. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr {g. Á¶moVr - EH$ ^mdbobo F$Oy ì¶p³V‘Ëd gw‘Zo hmoD${Z Jiw{Z nS>mdo & à^yÀ¶m nXH$‘imer && Xoh {POmdm AI§S>rV hm & {¼ñV à^y godoer && {g. Á¶moVr ’$ZmªS>rg ¶m§Mo a{ddma {X. 15 OmZodmar 2012 amoOr gH$mir 7 dmOVm ’$m{V‘m H$m°Ýìh|Q>, A§Yoar-‘w§~B© ¶oWo Xþ:IX {ZYZ Pmbo. 15 OmZodmar 2012 hm AmJimdoJim ^maVr¶ gm¡a dfm©Vrbew^{Xdg åhUOoM ‘H$ag§H«$m§V. VriJyi ¿¶m, JmoS>JmoS> ~mobm & ¶m à‘mUo ˶m§Zr AmnboOrdZ JmoS>, g‘mOgodoÀ¶m d«VmZo ‘Yya ~Z{dbo. ˶m§À¶m H$m¶m©bm eVXm YݶdmX ! gbm‘!‘Zwî¶ OrdZ {H$Vr df} OJbm ¶mbm ‘hËd Zmhr, Va OrdZ H$go OJbm ¶mbm ‘hËd Amho. OJmÀ¶m H$ë¶mUm, Xoh H$ï>dmdm ! H$maUr bmdmdm ! g˶mgmR>r ! {gñQ>a Á¶moVr ’$ZmªS>rg ¶m§Zr gmd§VdmS>r, ‘mbdU, ZmJnya, dgB©, H$monaJm§d,aËZm{Jar AmXr Y‘©J«m‘m§V Amnë¶m e¡j{UH$, Ym{‘©H$, gm‘m{OH$ d kmZXmZmÀ¶m n{dÌH$m¶m©Mm ‘moha CR>{dbobm Amho. ˶m A{Ve¶ H$ï>miy, ào‘i, bmo^g, hgè¶m, ^mdZmerbñdm^mdmÀ¶m hmo˶m. ˶m§Mo amhUr‘mZ åhUOo gmYr amhUr, CÀM {dMmagaUr. ñd^md‘Z{‘imdy, {dZ‘«, agmi ’$UgmVrb ‘Yya Jè¶m§à‘mUo JmoS>, ‘mÌ AmdmOmV EH$ {deofYmaXmanUm d {eñVrÀ¶m nmB©H$, H$V©ì¶Xj hmo˶m. ˶m§À¶m H$m‘mVrb ñdrH$maboë¶m H$m¶m©Vrb CËgmh, {dÚm϶mªZm kmZmO©Z H$aVmZm,gm§ñH¥${VH$ d ghembo¶ H$m¶©H«$‘mVrb gh^mJ, nmbH$m§Mo ghH$m¶©, Zd{Z{‘©VrMr AMyH$Vm,g¥OZmË‘H$ d gm¢X¶m©Ë‘H$ X¥ï>rH$moZ, {eñV, Mm§Jbo {ZdS>Uo d g‘mOmbm XoUo B. JwUH$m¡VwH$mñnX AmhoV. ˶m§Mo OrdZ Amåhm§gmR>r ào‘mMo hmoVo. ˶m§Mo ‘mJ©Xe©Z gmV˶mMo d{Oìhmù¶mMo hmoVo. {g. ñdV:gmR>r H$YrM OJë¶m ZmhrV. H$maU ‘mUyg ñdV:gmR>r OJVmoVmo H$mhr H$mi OJVmo, nU Xþgè¶mgmR>r OJVmo Vmo AZ§VH$mi amhVmo hr ˶m§Mr OrdZàUmbrhmo¶. H$mhr dfm©nmgyZ àH¥$Vr Añdmñ϶m‘wio ˶m§Zm MmbUo, {’$aUo Ae³¶ Pmbo hmoVo.nU H$Yr Amnë¶m XrK©H$mi AmOmamg§~§Yr ˶m§Zr Hw$aHw$a Ho$br Zmhr. VargwÕm ˶m gVV{Xdg^a Amnbm doi àmW©Zm, dmMZ, ‘ZZ H$aʶmV KmbdV AgV. Am{U ‘mJ©Xe©Z dg‘wnXoeH$mMo H$m¶© A{YH$ AmoKmZo Mmby hmoVo. ˶m§Mr Jar~, nXX{bV, A§Y d An§Jøm§À¶m{df¶r {deof Vi‘i H$miOmMm doY KoUmar hmoVr. ˶m§Mm XmZeyanUm dmImUʶmOmoJmhmoVm. ˶m§Mo ho n{dÌ H$m¶© AIoaÀ¶m ídmgmn¶ªV Mmby hmoVo. {gñQ>am§À¶m kmZXmZmÀ¶m d g‘mOà~moYZmÀ¶m n{dÌ H$m¶m©bm ‘Z:nyd©H$ ^mdnyU©lÕm§Obr ! {gñQ>a, Vw‘À¶m n{dÌ AmËå¶mg B©ída {Maem§Vr Xodmo hrM àmW©Zm‘¶ g{XÀN>m! Agm OÝ‘ bm^mdm, Xoh M§XZmMm ìhmdm ! Am¶wî¶ g§nbo Var gwJ§Y gd©Ì Xadimdm ! - {g. Xe©Zm S>oSy> (E’$Eg), {‘bmJ«rg H$m°Ýìh|Q>, OwZm~mOma, gmd§VdmS>r 10
 11. 11. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr Vy gwÕm ‘aUmaVy gwÕm ‘aUma ‘mZdm, Vy gwÕm ‘aUma, ‘mVrMm Vy {’$éZr ‘mVrV Omerb‘J H$m¶ VwPo CaUma, nmWud OJ ho XmoZ {Xgm§Mo¶oWo Z amhrb H$mhr Hw$UmMo, ‘mZ nmZ YZ gmao ‘mVrbm {‘iUmaVy gwÕm ‘aUma ‘mZdm Vy gwÕm ‘aUma{nVm Zr ‘mVm H$ݶm nwÌ ^mD$ ~{hUr{‘Ì Zr JmoÌ, h§~aS>m ’$moSy>Z aS>Vrb, Vy H$m ao, {’$éZr CR>UmaVy gwÕm ‘aUma ‘mZdm Vy gwÕm ‘aUma‘mVr‘ܶo Vwbm nwéZr OmVrb gJioKar {ZKwZr, hgVrb, JmVrb, ImVrb, {nVrb, H$moU Vwbm ñ‘aUmaVy gwÕm ‘aUma ‘mZdm Vy gwÕm ‘aUmaCJrM H$aerb ^m§S>UV§Q>m, Zm§dbm¡{H$H$mMr Vwbm qMVmYZg§nXm amhrb ‘mJo, ‘mVrbm Vy {‘iUmaVy gwÕm ‘aUma ‘mZdm Vy gwÕm ‘aUma - n°Q´>rH$ gm¶‘Z {S>gmoOm, ‘mo~m. 9423511162 {~enmMr H$m¶m©di - ’o$~«oa 20121 Vo 8 ’o$~«oa - {g. {~. {g. Am¶ {‘Q>tJ - ~|Jbmoa12 ’o$~«oa - {WamdUr g§ñH$ma - gmd§VdmS>r12 ’o$~«oa (gm§Ooa) - n{dÌ ~miH$m§À¶m {XgmMr g‘a§^Ur, AmOJm§d14 ’o$~«oa - ~mMUr17 Vo 19 ’o$~«oa - ZwpÝg¶moMr (nmngm¶~mMmo à{V{ZYr) Y‘©àm§VmH$ ^oQ>20 Vo 21 ’o$~«oa - ’$mXatMr {nH$UrH$22 Vo 24 ’o$~«oa - ¶wW S>m¶ao³Q>g© {‘Q>tJ, nwUo26 ’o$~«oa - {WamdUr g§ñH$ma - ~mMUr HAPPY BIRTHADAY DEAR FATHER 3 ’o$~«oa - aoìh. ’$m. {dÝg|Q> bwS>©ñdm‘r, {‘bmJ«rg MM©, Jm§dR>U ’$moZ : 02321-250005/1, ‘mo~m. 9403952330 17 ’o$~«oa - aoìh. ’$m. {d붑 gmëXmZm, gmd§VdmS>r 22 ’o$~«oa - aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r ’$moZ : 02363-273740, ‘mo~m. 9422435770 11
 12. 12. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr Amnbo Ka - gw§Xa KaAmMma - {dMma hr KamMr AmIUr Amho.ào‘ hm KamMm nm¶m Amho.Wmoa ‘mUgo KamÀ¶m q^Vr AmhoV.gwI ho KamMo YZ Amho.‘mUwgH$s KamVrb {VOmoar Amho.JmoS> eãX KamVrb bú‘r Amho.AmË‘{dídmg ho KamVrb Xodmb¶ Amho.J{d©ð>nUm hm KamMm d¡ar Amho. àm¶píMËV H$mimV ‘ZZ S>m°. {‘H$mAmo CgwB© ¶m§Zr à{VnmXZ Ho$bobr nmM ‘yë¶VËdo1) ’$³V AmOMm {Xdg - à˶oH$ Jmoï>r~Ôb H¥$VkVm ~miJm d Vr 춳V H$am.2) ’$³V AmOMm {Xdg - qMVm ‘w³V ahm.3) ’$³V AmOMm {Xdg - amJ ¶oD$ XoD$ ZH$m.4) ’$³V AmOMm {Xdg - àm‘m{UH$ amhÿZ Vw‘M§ amoOM§ AÞ {‘idm.5) ’$³V AmOMm {Xdg - ‘mVm-{nVm, JwéOZ d gd© ‘Zwî¶ àm{U‘mÌ d dZñnVtda ào‘ H$am d ˶m§Mm AmXa H$am. - g§J«hH$ - Á¶wbr Ooao{‘¶mg {S>Hy$Ýhm - ‘mUJm§d (Vm§~i) Vw‘À¶m ZmdmMmo AW© OmUmV1) AmamoZ - Aaron - nO©irV COdmS> 2) A~ob - Abel - ñdmg 3) AH$m{g¶mo- Acacio - gmo‘r gm§~miVm 4) AXo{bg - Adelais - ~è¶m§Vbmo ~amo 5) AmS>br- Adley - àm‘m{UH$ 6) AS>moë’$ - Adolph - ~è¶m§Vbmo ~amo dra 7) AS>mo{Zg- Adonis - gw§Xa 8) Am{S´>¶Z - Adrian - {JaoñV 9) Am{S´>Eb - Adriel -H$m¡eë¶mMr IwUm 10) A{H$b - Akil - {JݶmZmZ ^abobmo 11) AmbZ - Alan -gw§Xa 12) Amë~Z - Alban - Jmoamo, ~amo 13) AëS>oZ - Alden - OmUdm¶gm§^miUma 14) Aë’$moÝg - Alphonse - CËgwH$ 15) A‘Eb - Amiel -åhÁ¶m bmoH$m§Mmo Xod 16) AZgob - Ancel - Xod/XodVm 17) A±S>agZ - Ander-son - A±S´>ç«yMmo nyV 18) A°ÝS>r - Andy - A±S´>¶«yMmo nyV 19) Am§Ðÿ - Andrew- Y¡amYrH$ 20) Am§Oobmo - Angelo - gJm©dobmo XÿV aoìhm. ’$m. AmZ§X ‘ñH$maoZg, ~±Jbmoa, ‘mo~m. 08277033747 12
 13. 13. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr ~m¶~bMr OS>U - KS>U 7. H$mimMr ‘moOUr àmMrZ OwXod Ym{‘©H$ n§Mm§JmMr gwadmV ‘mg© - Am{~«bmZ OmVmbr, "{ZgmZhmo Vo H$mb‘moOUoMmo n¶bmo åhþ¶Umo. ˶m åhþ¶Ê¶mÀ¶m MVwX{eH$ nmñH$mMr namo~ g‘a§^Vmbo. ©(gwQ>H$m 23, 24) AmR>moimo gmV {XgmMmo Amgbmo. gmVdmo {Xg hmo eã~mW (åhUë¶ma{dgdmMmo {Xg) Amgbmo. Á¶yXod bmoH$m§Mo dag Mm§Ð‘mgmMo Amgbo. à{VnXoMmo M§Ðr‘gm§OoMmo {XgVm XoIyZ {XgmMr gwadmV gm§OoMr OmVmbr. gm§O-gH$mi-gm§O Agmo {XgmMmoH«$‘ Amgbmo. CXm. CËn{ÎmÀ¶m nwñVH$m§V g§gma aMUoMr I~a {Xë¶m. Wy¶ "gm§O OmbrAmZr gH$mi Ombr, hmo n¶bmo {Xg, Aeo åhþUbm. {H«$ñVn¶bo amOm Omo{g¶m hmÀ¶m H$mima. Á¶wXod bmoH$mZr ~°{~bmo{Z¶Z n§Mm§JmMmopñdH$ma Ho$bmo. øm ZmJar n§MmJmMr gwadmV boJyZ ‘mg©-Am{~«b åhþ¶Ê¶mZ OmVmbr.~°~rbmoZÀ¶m ~§XIUtV AmgVmZm OwXodmZr ~°~rbmoZm§V àM{bV Amgboë¶m åhþ¶Ê¶m§MrZmdm, AmnUm¶br. Á¶wXodm§Mo n§Mm§J ~m°{~bmoZr¶Z Zmdm gm¡adag ~m°{~bmoZr¶Z Zmdm gm¡adag1. {ZgmZ = A{~~ - ‘mg© - Am{~«b 2. B¶ma ={Pn - Am{~«b - ‘m¶3. {gìhmZ - ‘m¶ - OyZ 4. Vmå‘wP - OyZ - Owb¡5. Am~ - Owb¡ - AmJmoñV 6. Ebyb - AmJmoñV - g|V~«|7. {Vlr=EW{Z‘ - goV|~« - AmoVy~« 8. ‘mahoœmZ =~wb - AmoVy~« - Zmoìh|~«9. {Mñbod - Zmoìh|~« - XO|~« 10. Vo~oV - XO|~« - OmZoa11. eo~mV - OmZoa - ’o$~«oa 12. AmXma - ’o$~«oa - ‘mg©amo‘Z n§Mm§J … amo‘ emamMr ñWmnZm Ombr, Vo n¶bo dag ‘mZyZ amo‘Z n§Mm§JmMr gwadmVOmbr. amo‘ emamMr ñWmnZm øm ImVra b°Q>rZ ^me|V Ub Urbe Condita Aeo eãXAmgmV. VmModoë¶mZ hr H$mimMr ‘moOUr AUD øm AmÚmjamZr AmoiIVmV. amo‘Zdgm©Mr gwadmV ‘mg© åhþ¶Ê¶mZ OmVmbr. amo‘Z dag 601 gmbmZ ({H«$ñV n¶bo 153)dgm©Mr gwadmV OmZoam nmgyZ Ho$br. g‘«mQ> Á¶w{b¶g {gPa hmZo ho amo‘Z dag 705gmbmZ ({H«$ñVn¶bo 49) n§Mm§Jm§V ‘wimdmo ’o$a~Xb H$éZ gm¡a dagmer Vmi‘oi ~g¶bmo.XoIyZ amo‘Z n§Mm§Jm§H$ "Á¶w{b¶Z n§Mm§JmV 365 {Xg AmgmoZ Xa Mma dgm©Zr (brn B¶a)EH$ MS> {Xg OmoS>bmo OmVm. Owb¶ åhþ¶Ê¶mH$ Á¶w{b¶g grPaMo Va AmJmoñV åhþ¶Ê¶mH$ 13
 14. 14. ’o$~«oa 2012 ZdgaUrAJñVg {gPaMo Zm§d {Xbo Jobm.{H«$ñVr n§Mm§J … OoOy {H«$ñVmMmo Oë‘ amo‘Z gm‘«mÁ¶mVë¶m ~oWboho‘ hm§Jm Ombmo. VoX²Zm amo‘Zn§Mm§J àM{bV Amgbo, nmMì¶m eoH$S>çmn¶m©Z {H«$ñVr bmoH$ ZVmbm~XboH$ BñQ>amMrnamo~ ìhS> à‘mUm§V g‘a§^Vmbo. KS>¶o VrM Vm§Mr ‘wIob namo~ Amgbr. g§gmam§V ZVmbmMrnamo~ ìhS>m X~mOmZ g‘a§^VmV. nyU {H«$ñVr bmoH$m§ImVra BñQ>amMr namo~ ^d ‘hÎdmMrOmdZ Amgm. H$maU {H«$ñVmÀ¶m nwZ{O©d§VnUmMo KS>Uodadr EH$m Zì¶m ndm©Mr gwadmVOmbr. {H«$ñVr g‘mOmMr {Z‘uVr Ombr. ho BñQ>amMo ìhS>nU. BñQ>amMo VmaHo$g§§~§Yr EH$dm³¶Vm Zgbr. nmn gm¶~ n¶bmo Owdmd hmUr S>m¶Zo{g¶g Ep½PJg (B.g. 470-544) hmH$m BñQ>aMo n§Mm§J V¶ma H$é§H$ gm§Jbo. amOm ìhS>bmo hoamoX hmo ‘oë¶m Cnam§V,˶mM dagm OoOy§Mmo Oë‘ Ombmo, Aeo g‘OVmbo. Bp½PJgÀ¶m ‘moOUona‘mUo Vo amo‘Zdag 754 Amgbo. Bp½PJgmZ Vo dag à‘mU ‘méZ {H«$ñVr n§Mm§JmMr gwadmV Ho$br. nyUÁ¶wXod BV¶mgH$ma OmoO’$g hmZo Ho$ëë¶m B{VhmgrH$ Zm|Xrna‘mUo hoamoXmMo ‘aU amo‘Zdag 750 ‘Xo Om„o. Ep½PJgmZ Ho$„r MyH$ ’w$S>o H$mimMr ‘moOUr H$aVoë¶m§À¶m ܶmZm§VAm¶br. VmH$mbmJmoZ OoOyÀ¶m Oë‘mMo dag 4 dgm©Zr nmQ>r ìhéZ {H«$ñVn¶bo 4 AeoHo$bo. XodmZ 25 ‘mg© øm {Xgm {àWy‘ aMbr Aer ˶m H$mima g‘OyV Amgbr,˶mM {Xgm ‘m[a¶oÀ¶m Hw$gì¶m§V OoOyMmo J^©g§^dbmo AmZr Zd åhþ¶Ê¶mZr åhUë¶ma 25XoO|~«mH$ OoOyMmo Oë‘ Ombmo. Aeo Ep½PJgmZ R>am¶bo. VeoM 25 XoO|~«mH$ amo‘Z bmoH$gw¶©Xod {‘W«mg hmMr namo~ g‘a§^Vmbo. ݶm¶mMmo gw¶m© OoOy hmÀ¶m OÝ‘mMr VrM {VWr{H«$ñVr bmoH$m§H$ ng§V nS>br. ˶m {Xgm bmoH$ ZVmbmMr namo~ g‘a§^y§H$ bmJbo. OoOyÀ¶m Oë‘mÀ¶m dgm©H$ b°{Q>Z^me|V Anno Domini åhUë¶ma "gmo‘¶mModag åhUVmbo. VmMo doë¶mZ AD Ajam àMmam§V Am¶br. ‘amR>tV VmMo ImVra BgdrgZ hr g§km dmnaVmV (Bgdr øm Aa~r eãXmMmo AW© OoOy Agmo Amgm) OoOyÀ¶mOë‘mAmXrÀ¶m dgm©ImVra Bgdr gZ nyd© dmo {H«$ñVnyd© Aer g§km dmnaVmV. ˶mImVraB§p½beoZ Before christ (AmYmjamo BC) hr B§JOr g§km ’$mdmo Ombr. {H«$ñV Oë‘mn¶br «dagm CbQ>çm H«$‘mZ ‘oOVmV. CXm. Xm{dX amOm {H«$ñVn¶bo 1010 gmbmZ gÎmoaAm¶bmo AmZr {H«$ñVn¶bo 970 gmbmZ g§nbmo. dmM߶mZr OwZmo H$ama dmMVmZm hmo ’$aH$‘moVrZ KodMmo. (g§X^© ݶw H°$W{bH$ EÝgm¶³bmo{n{S>¶m, I§S> 2, nmZ 1066 - 70; X ݶwOoéOmbo‘ ~m¶~b nmZ 2076). - ’$m. ’«$mpÝgg {X{~«mQ>mo hm§À¶m "gw~moY ~m¶~bm§Vë¶mZ. 14
 15. 15. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWm H°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa 30 {Xdg Vo 90 {Xdg 7.5 Q>¸o$ 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 8.5 Q>¸o$ 181 {Xdg Vo 365 {Xdg 9.5 Q>¸o$ 13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo 9.75 Q>¸o$ 25 ‘{hZo Vo 60 ‘{hZo 10 Q>¸o$ 61 ‘{hZo d ˶mnwT>rb 9.50 Q>¸o$ H$m°b {S>nm°{PQ> ({H$‘mZ 15 6.5 Q>¸o$ {Xdg, {H$‘mZ ê$. 5000) Ooð> ZmJarH$m§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/ {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo. AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$ -: g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm :-• N>moR>çm-‘moR>çm ì¶dgm¶mgmR>r gwb^ hß˶m‘ܶo H$O© nwadR>m.• g‘mOmMr JaO bjmV KoD$Z 0 Q>¸o$ ì¶mO XamZo Zm‘§H$sV H§$n{ZMo BZìhQ>©a d H$m°å߶wQ>a/b°nQ>m°n H$O© ¶moOZm nwa{dUmar EH$‘od g§ñWm.• 12 Q>¸o$ ì¶mOXamZo ËdarV dmhZ H$O© ¶moOZm• Aën ì¶mO XamV J¥hn¶moJr dñVw IaoXr H$[aVm ËdarV H$O© ¶moOZm.• gmoZo VmaU H$O© 1 Vo 2 Q>¸o$ ì¶mO XamZo (ê$. 2500/- à{V J«°‘)• ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90 Q>¸o$ n¶ªV Ad¿¶m 10 {‘ZQ>mV CnbãY.• nmoñQ>mÀ¶m {’$³g {S>nmoPrQ> nmdVrda ËdarV H$O© CnbãY.• ‘{hbm§gmR>r Img {ebmB© ‘{eZgmR>r 0 Q>¸o$ ì¶mO XamZo H$O© CnbãY.• BVa {d{dY AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r ZOrH$À¶m emIoV g§nH©$ gmYmàYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ... 02363-273889emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........ 02366-262953emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m ............. 02366-227439emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU ............. 02365-252782emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ... 02367-233922{dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi ......................... 02362-221559 15
 16. 16. ’o$~«oa 2012 ZdgaUr ’o$~«oa 20125. Am¶Vma 6. gmoå‘ma 7. ‘§Jima 8. ~wYdmaOmo~ 7:1-4,6-7 2 H$atW 6:4-10 1 amOm 8:22-23, 1 amOm 10:1-101 H$atW 9:16-19 Ow 12:24-26 27-30 ‘mH©$ 7:14-23 22-23 ‘mH©$ 7:1-13‘mH©$ 1:29-399. ~«oñVma 10. gwH«$ma 11. gUdma 12. Am¶Vma1 amOm 11:4-13 gm§V ñH$m°bmpñQ>H$m bwS>©²g gm¶{~U n{dÌ ~miH$m§Mmo {Xg‘mH©$ 7:24-30 1 amOm 11:29-32, 1 amOm 12:26-32 bodremñÌ 13:1-2, 12:19 13:33-34 44-46 ‘mH©$ 7:31-37 ‘mH©$ 8:1-10 1 H$atW 10:31-11:1 ‘mH©$ 1:40-4513. gmoå‘ma 14. ‘§Jima 15. ~wYdma 16. ~«oñVmaOmH$mo~ 1:1-11 OmH$mo~ 1:12-18 OmH$mo~ 1:19-27 OmH$mo~ 2:1-9‘mH©$ 8:11-13 ‘mH©$ 8:14-21 ‘mH©$ 8:22-26 ‘mH©$ 8:27-3317. gwH«$ma 18. gUdma 19. Am¶Vma 20. gmoå‘maOmH$mo~ 2:14-24,26 OmH$mo~ 3:1-10 BOm¶mg 43:18-19 OmH$mo~ 3:13-18‘mH©$ 8:34-9:1 ‘mH©$ 9:2-13 21-22,24-25 ‘mH©$ 9:14-29 2 H$atW 1:18-22 ‘mH©$ 2:1-1221. ‘§Jima 22. ~wYdma 23. ~«oñVma 24. gwH«$maOmH$mo~ 4:1-10 qgOoMmo ~wYdma Xþ.g. 30:15-20 BOm¶mg 58:1-9‘mH©$ 9:30-37 Omo¶ob 2:12-18 bwH$ 9:22-25 ‘mVod 9:14-15 2 H$atW 5:20-6:2 ‘mVod 6:1-6,16-1825. gUdma 26. Am¶Vma 27. gmoå‘ma 28. ‘§JimaBOm¶mg 58:9-14 CËnËVr 9:8-15 bodremñÌ 19:1-2 BOm¶mg 55:10-15bwH$ 5:27-32 1 noÐÿ 3:18-22 11-18 ‘mVod 6:7-15 ‘mH©$ 1:12-15 ‘mVod 25:31-4629. ~wYdma ‘mg© 1 ‘mg© - ~«oñVma 2. gwH«$ma 3. gUdmaOmoZmg 3:1-10 EñVoa 14:1,3-5 BOoHo$b 18:21-28 Xþ. g‘wV© 26:16-19bwH$ 11:29-32 12-14 ‘mVod 5:20-26 ‘mVod 5:43-48 ‘mVod 7:7-12 øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AgVoboM Aeo Zm.Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) For Private Circulation only. Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 16

×