Navsarni Bulletin - May 2013

226 views

Published on

Navsarni Bulletin - May 2013

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - May 2013

  1. 1. 1ZdgaUr ‘o 2013 ‘o 2013 ZdgaUr2nio ZmgVmZm gV‘mZVmV Vm§Mr Am‘r^mJobr - nmn gm¶~’«$mpÝgg nmn gm¶~mZ XodmMo H$mHy$VrMo na~o {Xgm àdMZ H$éZ "nioZmgVmZm gV‘mZVmV Vr gw^mJr øm OoOyZ åhþUboë¶m CÌm§Moa bjKmbo. AmZr OoOyÀ¶m ergm§Zr {Xëbr Jdm¶ gV‘mZVoë¶m bmoH$m§Mmo¶ OoOyZ CëboI Ho$ëbmoåhU gm§Jbo.""Vr H$moU, OmUr nioZmgVmZm gV ‘mZbo ? VmMo ¶oa erg, XmXbo AmZrAmoñVè¶mo Á¶mo OoéOmë¶m emam§V amdVmbr. øm bmoH$m§Zr nwZ{O©d§V Omëë¶m OoOyH$ ni|dH$Zm Var Or Jdm¶ VmÀ¶m ergmZr AmZr AmoñVmoè¶m§Zr {Xbr Vr VmUr gV‘mZbr. Aeonmn gm¶~mZ gm§Jbo, nmn gm¶~mZ "Regina Caeli ‘mJUo gwé H$aMo AmXr gm§.noÐÿÀ¶mAm§JUmV EH$Q>dbë¶m gw‘ma EH$ bmI d¡a bmoH$m§H$ hr CVam gm§Jbr.ew^dV©‘mZm§V OoOy nwZ{O©d§V Omë¶m Cnam§V gm§. Wm°‘g AmZr OoOy‘Xo Oo g§dmXOmbo VmMoa nmn gm¶~mZ COdmS> KmbyZ eoa‘m§d Ho$bmo, ""nwZ{O©d§VnUmMr I~a VmUon¶boM nmdQ> Am¶H$br VoÞm gm§V Wm°‘gmZ åhþUbo : ""hm§d VmH$m nioZmgVmZm AmZrVmÀ¶m Km¶mZr hmV KmbrZm Om¶Zm Omë¶ma hm§d gV‘mZMmo Zm : XoIyZ 8 {Xgm Cnam§VgJio erg EH$Q>m¶ Am¶bo VoÞm OoOy Zì¶mZ Vm§H$m {Xï>r nS>bmo AmZr V‘mgmH$ OoOyZAmnbo Km¶ XmI¶bo AmZr hmV bmdy§H$ gm§Jbo. VoX²Zm gm§V Wm°‘gmZ åhþUbo ""åhÁ¶mYmoZ¶m AmZr åhÁ¶m Xodm OoOyZ VmH$m Omn {XdZ gm§Jbo, ""Vwdo ‘mH$m niobmo¶ XoIyZgV‘mZb¶, nyU Or ‘mH$m nioZmgVmZm gV ‘mZVmV Vr AXrH$ gw^mJrnmn gm¶~mZ gm§Jbo, ""^mdmVm©Mo ho ‘hËdmMo CVmoa. gJù¶m doima AmZrgJù¶m gwdmVm§Moa Oo H$moU "OoOy {H«$ñV OmdZ Amgm XodmÀ¶m ‘moJmMmo AmZr Hw$n}MmoénH$ma ho BJmoaOoZ AmZr {H«$ñVmdmZr {Xbbo Jdm¶oH$ gV‘mZVmV Vr gw^mJr. ho Am‘H$mgJù¶m§H$ bmJy OmVm åhU nmn gm¶~mZ gm§Jbo Regina Caeli ‘mJUo gwé H$aMoAmXr, gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H${^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZn{dÌ nwñVH$m§V gmV gmH«$m‘|V AmgmV ?WmoS>o {H«$ñVmd {MVVmV "JrVm§Vbo JrV ho nwñVH$ n{dÌ nwñVH$mZ{H$˶mH$ KmVbm Jm¶ ? Vo Xodm {df¶r gm§JmoZm. nyU Vr EH$ H${dVm OrKmod-~m¶bmÀ¶m ‘moJm {der gm§JVm ""hm§d åhÁ¶m ‘moJ¶mMr AmZr åhOmo‘moJr åhOmo (Jr.Jr. 6:3)H°$Wm°{bH$ OmUmam§Zr ho nwñVH$ ^m. nmdbyÀ¶m {JݶmZmÀ¶m COdmS>mZdmMbo, H$s H$mOmamMmo H$ama hr {H«$ñV AmZr BJ«O‘mVo ‘Xo Amgbë¶m gmgUm§H$ VmoJVmVgë¶m H$amamMr IwUm (B’o$O 5:25-30) ho nwñVH$ ‘ZemÀ¶m ‘moJmMr IwUm Am{UCnamZ XodmÀ¶m AmZr ‘ZemÀ¶m Iè¶m ‘moJmMr¶ IwUm, Or dVm}Vm ‘|S>amÀ¶m b¾mÀ¶mOodUmH$ Am‘§ÌU KoVbobr ‘Zem. (àH$mgUr 19:09)AmXë¶m H$amam§Vë¶m H$mOmamMmo gmH«$m‘|V (CËnËVr 1:26-31) (CËnËVr 2:18-25) hmoS>bo nXdoa hmS>Vm Oo {‘V‘oa Zgboë¶m XodmÀ¶m AmgʶmMr ìhS> IwUm. ^m. nmdbyB’o$gH$mam§À¶m {MQ>rZ (5:32) gm§JVm {‘ñVoa øm CVamMmo AW© åhUë¶ma H$mOma Oo J«rH$^mfoZ åhUë¶ma gmH«$m‘|V. gmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XaEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømgmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~ao{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ VmoMmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.Cabobo 6 gmH«$m‘|V Am‘H$m n{dÌ nwñVH$mZ {Xï>r nS>VmV. ~md{Vñ‘, {H$Á‘,Hw$‘gma, {H«$ñVàgmX, {nS>oñVm§Mr ‘mIUr AmZr AmoX© (¶m{kH$m§Mr ‘mIUr) Va Xa EH$mgmH«$m‘|Vm {der Am‘H$m n{dÌ nwñVH$mZ dmMy§H$ ‘oiVm AmZr Vo hm§d Vw‘Mo ‘wIma ‘m§S>Vm.Va VmMo{der Vw‘r n{dÌ nwñVH$m§Vbo dmMMo. {Z¶mi H$éMmo AmZr Oo Am‘Mo hoa {H«$ñVr^md ho gJio gmV gmH«$m‘|V n{dÌ nwñVH$mZ Zm åhUmoZ gm§JVmV Vm§H$m O~m~ {XdMmo.1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘ = ‘mVod 28:19 ‘mH©$ 16:16 Y.B©. 2:38, 16:15 amo‘ 6:3-42) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘ ===== Y.B©. 8:14-19 B’o$O 1:13 ho~«od 6:1-2 OmUdm¶ 9:173) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX ===== 1 H$atW 10:16, 11:23-30 ‘mVod 26-38 bwH$ 22:19-234) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma ===== gwQ>H$m 32:20 bmoH$JUVr 5:6-7 ‘mVod 16:19bwH$ 15:18-195) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd ===== 1 H$atW 12:9,30 ‘mH©$ 6:5, 12-13 bwH$ 13:13Y.B©. 19:17-186) AmoX©6) AmoX©6) AmoX©6) AmoX©6) AmoX© ===== ‘mVod 18:18 bwH$ 10:16, 12:19 Owdm§d 13:20, 15:5Y.B©. 6:6, 15:2-67) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma ===== ‘mVod 5:31-32 ‘mH©$ 10:2-12 bwH$ 16:18amo‘ 7:2-3, 1 H$atW 7:1-24- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ðg§nmXH$s¶Entire water of the sea cant sink a ship unless it getsinside the ship. Similarly, negativity of the world cantput you down unless you allow it to get inside you.
  2. 2. ‘o 2013 ZdgaUr3ZdgaUr ‘o 20134^mdmVm©Mo dag(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))2) ^mdmVm©À¶m gVmMr gmaIr AmoiI OmoSy>§H$ nmdÀ¶mH$ H$mVmo{bH$ n{dÌg^oMo XmoVmoZrMo nwñVH$ EH$ ‘mobm{XH$ Cnm¶ OmdZ Amgm. ho nwñVH$ ìh°Q>rH$Z Xþgao {dídn[afXoMo ‘mobm{XH$ ’$i OmdZ Amgm. "Fidei De Postitus" Zo‘mdirMoa, ^³Vrd§VOwdm§d nmdby Xþgè¶m nmn gm¶~mZ Amnbo Zm§d ~a¶bm. MrVrZmgVmZm Ýhþ¶. ìh°Q>rH$ZXþgao {díd n[afXoÀ¶m CJQ>mdUoÀ¶m 13 ì¶m dgm© Wy¶ VmUo ~a¶bm. ""n{dÌ g^oMo gJioOrdrV ZdgaÀ¶mH$ ho nwñVH$ ^d ìhS> AmXmd hmS>Vbo... AmZr hm§d gm§JVm, VoM EH$‘mobmXrH$ AmZr ZrP h˶ma n{dÌ g^|V EH$dQ> hmS>À¶mH$ AmZr Wra Zo‘. ^mdmVm©MrgVm {eH$modnmH$ åhþUVmoM, ^mdmVm©À¶m dgm© g‘oñVm§Zr ^mdmVm©Mr ‘wimdr gVm Xþgè¶m§H$àH$mgy§H$ AmZr Vr {eHy§$H$ à¶ËZ H$é§H$ Om¶. VrM gVm H$mVmo{bH$ n{dÌ g^oÀ¶mXmoVmoZrÀ¶m nwñVH$m§V [aVrZ ‘m§S>bobr AmgmV. hm§VyZyM Am‘H$m n{dÌ g^oMr J«oñVH$m¶KoVbobr g§^dbobr AmZr Amnë¶m B{V¶mgmÀ¶m XmoZ hOma dgm© nJ©Q>bobr ‘oiVm. IaoMni|dH$ Joë¶ma Ww¶ n{dÌ nwñVH$m WmdZ Vo n{dÌ g^oÀ¶m ‘mbJS>çmnmgyZ, Xod-{dÛmZmWmZVo ^mJrd§Vm n¶m©Z, eoH$S>çm§Mmo B{Vhmg ˶m XþVmoZrÀ¶m nwñVH$ma AmQ>mnbbmo Amgm AmZrH$eo nar n{dÌ g^oZ ^mdmV© {Z¶mibmo AmZr VmMr g‘OUr dmS>br VmMr Am‘H$m ImÌr{XVm ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶yÀ¶mH$. H$eo nar ^mdmV© Am‘À¶m {XñnQ>çm OrdrVmMo {df¶Mb¶Vm Vo n{dÌ g^oÀ¶m XmoVmoZrÀ¶m nwñVH$mMo ~m§YmdirZyM H$iVm. ~adnmZ Amgm VonmobH$mo dmX Ýhþ¶ nyU n{dÌ g^|V {O¶oVë¶m gmoS>dUXmambmJr ‘oin. ^mdmVm©Mo CÀMmaUoH$g§ñH$mam§Mo {OdrV Q>|Hy$Z bm¶bobo Amgm. g§ñH$mam§Zr gmo‘r OoOy Ýhþ¶M hþOra Amgm nyUH$m¶©aV Amgm AmZr n{dÌ g^m ~m§YrV doVm. godmY‘© AmZr g§ñH$mam {da|V ^mdmVm©MrCÀMmaUr nmobH$s OmVobr Amgbr {H$˶mH$ XodHw$n} {daoV {H«$ñVr Jdm¶ Zm. ˶mM bjUmna‘mUo XmoVmoZrÀ¶m nwñVH$mMo ZrVremñÌmMo {eH$dUoH$ gmaH$mo AW© ‘oiVm {H$˶mH$ ^mdmV©,godmY‘© AmZr ‘mJUo EH$R>m¶ {Xï>r nS>VmV.12) åhþUVmoM øm dgm©, n{dÌ g^oMo XmoVmoZrMo nwñVH$ Om§dH$ Om¶ Cnm¶^mdmV© KQ> H$aÀ¶mH$. ^d H$éZ Xþgè¶m§H$ ^mdmVm©Mo {eH$dU|V dmS>¶Voë¶m§H$. hmo dmdaAm¶Mo g§ñH¥$Vm¶oÀ¶m ^ogma ^d ìhS>o JaOoMmo. ømM eodQ>mH$ hmdo ^mdmVm©Mo XmoVmoZrMo g^oH$S>o ‘mJbm hoam ìh°Q>rH$ZmÀ¶m A{YH$mè¶m§H$ gm§Jë¶m Cnam§V EH$ à‘mU V¶ma H$aÀ¶mH$,n{dÌ g^oH$ AmZr OU EH$ë¶m ^mdmWu ‘wZemH$ AmYma {XdÀ¶mH$ H$eo nar ho daggmé§H$ ’$mdmo, VmMmo CßnQ> ’$m¶Xmo H$mS>À¶mH$, AmZr ^mdmVm©H$ d ~ar I~a nJ©Q>À¶mH$CnH$maMo Om§dÀ¶mH$. Am¶À¶m {Xgm§Zr AmXë¶m dyZ A{YH$, ^mdmVm©Mr gVm gmononUr‘mZyZ Ko¶Zm§V, Am¶O ‘wZemMo {MVn Om¶VoM ~Xbbm, g§gmar {dÛmZ gm§JVmV VoMAmZr g§gmar {dÚm XmIb H$aVm VoM ‘mZyZ Kody§H$ V¶ma. Vé¶ AmgVmZm ZrO g§gmar{dÚm AmZr ^mdmVm© ‘Xo PwO Zm åhU XmIm|dH$ n{dÌ g^m Ho$XrM nmQ>r gé§H$ Zm {H$˶mH$XmoZy¶ doJio-doJio dmQ>oZ gV Vo gmoXVmV.- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. JmodmXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r^mdmV© XdaVë¶m§H$ OoOy Ho$X²ZmM gm§S>rZmOwdm§d 6:1-15, øm ew^dV©‘mZm§V Am‘r nioVm§d : bmoH$ H$moU^meoZ OoOyÀ¶m nmQ>ë¶mZ doVm. ˶m bmoH$m§H$ niodZ OoOy Vm§Mo gdo CñH$moXmI¶Vm. XmXboM ‘oObo Omë¶ma gw‘ma nmM hOma Amgbo. EH$m^wa½¶mbmJr nmM C§S>o AmZr XmoZ ‘mgù¶mo Amgë¶mo. OoOy ˶m bmoH$m§H$~g¶Vm AmZr Vo C§S>o AmZr ‘mgir KoVm, XodmH$ YrZdmgVm AmZr gJù¶m bmoH$m§H$dm§Q>Vm. gJimo Iwemb OmdZ Kam doVm.^md ^¶UmZmo, OoOy Am‘Mo gdo Xa KS>¶o hþñH$mo XmI¶Vm. OoOyMoa ^mdmV©XdaVë¶m§H$ Vmo Ho$X²ZmM gm§S>rZm. KQ> ^mdmVm©Mr ‘wZem OmdZ Am‘r Am‘À¶m {OdrVm§VOoOyH$ n¶bmo OmJmo {Xdy§H$ Om¶. Oo ^meoZ OoOyH$ Am‘Mo gdo CñH$mo Amgm VoM ^meoZAm‘r Am‘À¶m JaOod§V ^md-^¶Um§gdo CñH$mo XmIm|dH$ Om¶. øm nmgV Am‘r gJù¶m§ZrCXma Om§dH$ Om¶.øm g§gmam§V Am‘r {O¶oVmZm g§gmar dñVy§H$ Am‘r MS> ‘hËd {XdMo Ýhþ¶.^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm OoOyÀ¶m ‘moJmZ Am‘r dmSy>¶m. Am‘Mo Hw$S>rH$ Am‘r Om¶Vo‘hËd {XVm§d. ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm AmËå¶m§H$ MS> ‘hËd {Xdy¶m. g§gmar dñVy§MoAm‘r Jwbm‘ OmdMo ìhÿ¶. OU EH$ë¶mÀ¶m Hw$S>tV EH$ AË‘mo Amgm, AmZr ømM nmgVdgm©V EH$ nmdQ> Var Am‘r [aQ´>rQ> H$é§H$ Om¶. øm dgmªV Vw‘À¶m Hw$Qw>§~m~amo~a EH$ Var[aQ´>rQ> H$amV. Am‘À¶m qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm§V ~m§Xm-eob}, {S>dm¶Z ‘gu [aQ´>rQ> g|Q>amZ gJù¶m^md ^¶Um§H$, VaUmQ>çm§H$ AmZr ^wa½¶m§H$ [aQ´>rQ> AmgVmV. gwQ>¶oÀ¶m {XgmZr ^wa½¶m§gB©Vøm [aQ´>rQ>mZ ^mJ Kod ¶oVm. ZdgaUr åh¡Zmù¶m§V [aQ´>rQ>mÀ¶mo VmaH$mo nidÀ¶mo. ZdgaUrH|$ÐmZy¶ Om¶Ë¶mo [aQ´>rQ> OmVmV. Vw‘À¶mZ gh^mJ Kod ¶oVm.
  3. 3. ‘o 2013 ZdgaUr5ZdgaUr ‘o 20136Vw‘Mo Ka, Vw‘r n{dÌ Hw$Qw>§~ H$é§H$ nioVmV Omë¶ma, Amd¶-~mnm¶Z Vw‘À¶mKam§V Xa {Xgm XodmMo CVmoa dmMn MS> åhËdmMo, Vw‘À¶m Kam§V Vog© H$an MS> JaOoMo.gH$miMo AmZr amVMo ‘mJUo, OodZm AmXr AmZr OodZm Cnam§V ‘mJUo H$é§Hy$M Om¶. XodyMAm‘H$m Xa {Xgm OodU {XVm.Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ KodyZ ’$mdmo Omë¶ma Xa {Xgm {‘gmH$ dMmV. Am¶VmaMo AmZrn{dÌ g^oZ Zo‘boë¶m {Xgm {‘gm^oQ>|V ghHw$Qw>§~ ^mJ Ko¶mV. {OVbo nmdQ>r Am‘r {‘gmMo^oQ>|V ^mJ KoVm§d {VVb|¶ nmdQ>r OoOy Am‘H$m Amnbo ‘mg {XVm. Vw‘Mr AmpË‘H$ ^yH$‘mJʶm§Vë¶mZ AmZr XodmÀ¶m CVam§Vë¶mZ ^mJmo¶mV. Am‘À¶m {OdrVm§V Am‘r ~ao H$aVm§dVoÞm Am‘r XodmMr Imoer H$aVm§d.OoOy OmdZ Amgm {OdrVmMmo C§S>mo. OoOyMr Hw$S> Am‘r eodVm§d VoÞm, OoOyAm‘H$m gmgUrH$ {OdrV {XVm. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm Am‘À¶m ~è¶mH$aʶmdadr OoOyH$ nJ©Qy>¶m.- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©Amo ! VaUmQ>çm !Bï>mJV XodmMo A‘wbrH$ XoUoBï>-Bï>rUr Am‘H$m gJù¶m§H$ AmgmV AmZr Am‘H$m Vm§Mr JaO.AmVm Am‘r øm {df¶mMoa WmoS>r ‘m{hVr Kody¶m. Bï> H$moU, Bï>m§Mo dJ©(Classification) Iw¶Mo, Bï>mJVrMo ‘hËd {H$Vo ? Agë¶m AmZr ¶oa àíZm§H$ Am‘rO~m~ gmoXÿZ H$mSw>¶m.~§XIUtV VrZ dgm© gmaë¶m Cnam§V ew~Q>© hmo n§Mdrg dgmªMmo VaUmQ>mo, Amnë¶mKam dMy§H$ ^m¶a gaVm. Amnbr KaMr AmnUmH$ ^moJerVmbr Aeo {MVyZ, Am§dS>odyZ VmodmQ>oH$ bmJVm. nyU OoX²Zm ew~Q>© Amnë¶m Kam nmdVm VoX²Zm VmMo KaMr VmH$m {H$H$moVH$é§H$ bmJVmV. VmUo AmYmaë¶m Vo MwH$s nmgV VmH$m An‘mZmMr CVam Cb¶VmV. AmnyUAmnbo {OdrV ZdgaVbmo, ~è¶m ‘mJm©a nmdbm ‘maVbmo, Amgbmo Wamd ew~Q>m©Z ~§XIUtVKoVbbmo nyU Amnbr KaMr AmnUmH$ g‘OZm§V, AmnUm§H$ ^moJgy§H$ V¶ma Zm§V, AmnUmH$AmnbmoH$gmo boIrZmV Vo niodZ ew~Q>© {Zamer OmVm. AmZr naV dm¶Q> AmYmé§H$ AmZrnmVH$s {OdrVmH$ Zì¶mZ d|J ‘mé§H$ Vmo qMVVm. Agë¶m doima am°Zr VmMmo Bï> VmH$mAmYma OmVm. ew~Q>© Kam ¶oVm åhU H$moU Var VmH$m H$irV H$aVm AmZr am°Zr øm Amnë¶mBï>mH$ ‘oiy§H$ doVm. ew~Q>m©H$ niodZ am°Zr gJimoM Iwemb OmVm, VmH$m d|J ‘maVm, VmMrI~a KoVm. KaÀ¶mH$S>o An‘mZmMr CVam Am¶H$br Omë¶ma am°UrH$moS>oZ ew~Q>© ‘moJmMr,g‘OUoMr, ^mdnUmMr CVam Am¶H$moVm. am°UrMo ho ëhmZeo H$aUo dadr ew~Q>© Amnbo{OdrV gwYmé§H$ nmdVm, Zdmo ‘wZrg Om§dH$ nmdVm.(XodmMo CVmoa : Owdm§d - 15:11-17, {gamH$ 6:5-17)OoOyZ Am‘H$m {H$˶mH$ {dM§yZ H$mS>ë¶mV ? Xþgè¶mMo AmS> dm¶Q> ¶odOUH$mSy>§H$ ? Xþgè¶m§er dmX{ddmX H$é§H$ ? Xþgè¶m§er Am‘r PJS>r H$é§H$ ? nyU OoOyMmoCbmo Am‘H$m g§gmam§V ‘moJ qenS>mdy§H$. OoOy Am‘H$m Amnbmo Bï> åhU nmMmaVm. Iwagma‘éZ Amnbmo ‘moJ Am‘Mo gdo, VmÀ¶m Bï>m§gdo OoOyZ g§nyUm©¶oZ nJ©Q> Ho$bmo. AgbmoMer‘‘oa Zmgbbmo CËV‘ ‘moJ Xþgè¶m§gdo dmQy>§H$ Am‘r dmdé§H$ JaOoMo.Bï>m§dadr Xod Amnbo ~aonU Am‘H$m ’$mdmo H$aVm. Am‘Mr dmS> Om§dH$ Am‘À¶moBï>-Bï>rUr Am‘H$m IoarV AmYma. nyU WmoS>o nmdQ>r Am‘H$m Aeo {XgVm H$s Bï> AmZrBï>mJVrMmo AW© Am‘H$m AmOyZ CJS>mnmo Om§dH$ Zm åhU. {H$˶mH$ WmoS>onmdQ>r Am‘rH$moUmHy$¶ Bï> H$aVm§d. Bï>mJV øm CÌmMr AXrH$ Imobm¶oZ g‘OUr Kody§H$. Bï> AmZrBï>mJVrH$ bmJyZ OmVoë¶m H$m¶ JwUm§Moa, H$ʶmªMoa AmZr gVm§Moa ZXa ‘mé¶m.* AH$ñ‘mV XmoZ dmQ>gya Bï> Om§dH$ Om¶Zm§V.* CJQ>o ‘Z AmZr àm‘m{UH$ g§~§Ym{da|V Bï>mJV gw’$moi Om§dH$ nmdmoZm.* Bï>-Bï>rZ OmdZ AmgmV Am‘H$m Amagmo Oo Am‘H$m Am‘Mmo énH$ma XmImodZ {XVmV.* Bï>mJV Xþgè¶m§Mo ñdV§Ìm¶oH$ ‘mZ {XVm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ Amgm VeoM AmnUm¶Vm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ ~i H$arZm.* Bï>mJV Xþgè¶m§Mr ~ar dmS> Om§dH$ AmYma {XVm.* Bï>mJV Amgm Ww¶ ˶mJ Amgm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ C~m© AmZr ~i {XVm.* ~ar Bï>mJV Am‘H$m Xodmer nmd¶Vm.""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm - A~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$Z""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImobH$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. - {S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {XemIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youcan be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand
  4. 4. ZdgaUr ‘o 20137 8‘o 2013 ZdgaUrgm§V AWZo{e¶g{~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373)AWZo{e¶g hmo B{OßVm§Vë¶m Abo³Pm§{S´>¶m emamMmo a{hdmgr Amgbmo.Ambo³Pm§S´>r¶m ho ema ˶m H$mim§V EH$ ìhS> ì¶mnmar H|$Ð Amgbo. VeoM VËdkmZ dB©ekmZmMo {ejU H|$Ð Amgbo. Agë¶m dmVmdaUm§V AWZo{e¶g hmMo ^wJ}nU EH$m J«oñV{H«$ñVr Hw$Qw>§~m§V Jobo. VaUo{nam¶oéM Vmo OmUdm¶oZ ^abobmo. VeoM VmH$m ^mdmV©, Xod,Y‘m©Mr Om¶VrM AmdS> Amgbr.AWZoer¶g ’$³V CnY‘©Jwé ({S>H$Z) AmgVmZm Ambo³Pm§S´>r¶mÀ¶m noQ´>rAmH$m©ZVmH$m Amnbmo g{Md åhU {Z¶w³V Ho$bmo. Vmo VmMobmJr Y‘m©Mo ~m~VtV ‘mJ©Xe©Z KoVmbmo.B.g. 325 gmbmZ Zm¶{g¶m hm§Jm ^abë¶m n[afXoImVra VmUo AWZo{e¶g hmH$m AmnUm~arìhobo. ho n[afX|V E[a¶Z ZmdmÀ¶m nmI§S> ‘VdmÚmH$ Y‘m©^m¶a KmVbo AmZr {H«$ñVmMoX¡drén g§gmamH$ Y¡¶m©Z nJ©Q>bo.ho n[afX|V Amnë¶m åhmVma{nam¶oa nmdëë¶m AmM©{~enm§Mo dVrZ AWZo{e¶ghmUo àm‘m{UH$ nUmZ AmZr Y¡¶m©Z ‘VàXe©Z Ho$bo. nwT>o 328 gmbmZ ho AmM©{~en ‘aUnmdbo. VoÞm AWZo{e¶g ’$³V 31 dgmªMo Amgbo. Vm§Mr {~Z{damoY AmM©{~en åhU{ZdS> Ho$br.Vm§Mo 45 dgm©Mo H$ma{H$XvV E[a¶Z dmXmH$ amOAmgamo ‘oië¶m H$maUmZ gd©^dVrVmo ngabmo. ømM H$maUmH$ bmJmoZ AmM©{~en AWZo{e¶g hm§H$m 5 nmdQ>r EHy$U 17dgm©Mr hÔnmar AZw^dMr nS>br. Vé¶ øm A§XmYw§XrÀ¶m H$mim§V {H«$ñVmÀ¶m X¡drnUmMo VoYramXrH$ Jdm¶ Ombo. ˶mdoima Amnë¶m Xþñ‘mZmMmo Zmg H$éZ gyS> KodMo ~XboH$ VoVm§Moer ‘moJmZ AmZr hmgmoZ IoimoZ {O¶obo.Y‘m©{derMo Vm§Mo kmZ BVbo dV} Amgbo H$s, Vm§H$m ""gZmVZdmÚm§Mmo OZH$AmZr {dkmZ{Zð> BekmZmMo nwañH$V} Agmo {H$Vm~ ~hmb Ho$bmo. {H«$ñVr Y‘m©À¶mB{Vhmgm§Vë¶m 50 à{VHy$b dgmªV VmUr H°$W{bH$ ^mdmVmªVbmo EH$dQ> amIy§H$ O~a à¶ËZHo$bmo. {H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmoJobmo.Jobmo.Jobmo.Jobmo.Jobmo. XoIyZyM EHo$ ~mOyH$ AWZo{e¶g AmZr Xþgao ~mOyH$ A»Imo g§gma Aeo g{‘H$aU‘m§S>bo Jobo. AmnUmH$ a³VgmjrËdmMo ‘aU ¶odMo Aer VmMr ìhS> BÀN>m Amgbr. nyUVm§Mr {Z‘Ur dgm© Iyn gwI-em§VrZ Jobr AmZr 78 dgm©Mo {nam¶oa AmgVmZm Vm§H$m ‘aUAm¶bo.gm§V AWZo{e¶g ho EH$ ‘hmZ ~adnr Amgbo. OoOyÀ¶m ‘wUrgnUmMoa VmZrCnY‘©Jwé AmgVmZmM ~and Ho$ëbo. Amnbo {Vgao hÔnmardoima B{OßVÀ¶m O§Jbm§V‘R>dmí¶m§gm§JmVm amdVmZm VmUr "E[a¶ZdmXmMmo B{Vhmg hmo J«§W ~a¶bmo. VmZr ~a¶bë¶m"bmB©’$ Am°’$ g|Q> A°ÝWZr øm nwñVH$mH$ bmJmoZ gd©^dVr d«VñW AmZr {da³V OrdrVmH$^aVr Am¶ëbr.{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi : ’$³V nmVH$ ^m¶amdn hm§VyZ H$gbr Am¶br {ZVr‘mZVm ? CbQ> ~ao ^m¶amdnhody¶ nmVHy$M Ýhþ¶ ? EHy$M {Z¶‘ Amgë¶ma CbQ> {’$ad§H$ OmVm. - gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZAn¶eAn¶e hr ¶emMr n{hbr nm¶ar Amho.ho ‘bm ‘m{hV Amho.åhUyZM An¶emZ§Vahr ‘r ‘mPo nm¶ ¶m O{‘ZrV KÅ> amodbo AmhoV.¶e ¶oVmZm Amnë¶m gmo~V ^a^ê$Z gwI KoD$Z ¶oV§nU.....nU An¶e ‘mÌ gmo{eH$VoMo g‘W©Z XodyZ OmVoAm{U... An¶emZ§VaMo ¶e ‘mÌ Amnë¶m {Za§Va ñ‘aUmV amhVo.AmO ‘bm {deofV: ‘{hbm§Zm, ‘wbtZm Á¶m§Zr 10dr 12dr À¶m n[ajm {Xë¶mAmhoV qH$dm Amnë¶m Am¶wî¶mVrb EImÚm ‘hËdmÀ¶m {ZU©¶mÀ¶m Q>ß߶mda AmhoV, AemAZoH$ Vê$U - Vê$UtZm {deofV: ‘{hbm§Zm d[ab H${dVm g‘n©U.^JrZtZmo, AmnU A{Y‘ ^maVmMm B{Vhmg nm{hbm Va ˶mdoirhr ‘{hbmg~b, gj‘, H$Vw©ËddmZ hmoVr.. Zìho, AmOhr Amho. EH$m ‘wbmbm OÝ‘ XoʶmMr j‘VmAgbobr, ˶m Ordmbm Hw$erV KodyZ dmdaUmar hr ñÌr EdT>r H$‘Hw$dV H$m ~a§ PmbrAgob? ¶mMm {dMma ìhm¶bm hdm. EImÚm Jmoï>rV An¶e Amb§, ‘J H$Yr Vo KaJwVr^m§S>U Agob, KaJwVr g‘ñ¶m AgVrb Va H$Yr ZmoH$arÀ¶m {R>H$mUr X~md Va H$YreoOmè¶m§‘Yrb dmX. H$Yr àdmgmXaå¶mZ hmoUmam Ìmg Va H$Yr ào‘mV An¶e Va nmbH$m§MmAnojm^§J. Aem AZoH$ H$maUm‘wio ñÌrbm g‘mOmV dmdaVmZm XS>nU ¶oV§, Am{U ‘J ¶mgd© Jmoï>t‘wio Vr ñdV:bmM Xmofr, An¶er g‘OyZ AmË‘h˶m H$aVo. H$Yr {Vbm VrH$amdr bmJVo, H$Yr {VÀ¶mda Vr bmXbr OmVo. Ago H$m? ¶mMr IaM§ JaO Amho H$m?Ord J‘mdë¶mZo g‘ñ¶m gwQ>Vrb H$m? Ago AZoH$ àíZ AZwËVarVM ahmVmV. nU EH$màíZmMo CËVa Z {dMmaVmM {‘iVo Vo åhUOo A§YlÕm, AkmZ, g‘mO Am{U g§ñH¥$Vr..Aem AZoH$ AS>MUtZm gm‘moao OmUmè¶m à˶oH$ ì¶{³VZo Amnë¶m A§V©‘Zmerg§dmX gmYwZ ‘mJ© H$mT>m¶Mm Amho. ñdV:À¶m h³H$mgmR>r bT>ʶmMr Am{U ˶mgmR>rg‘W©nUo gm‘moao OmʶmMr JaO Amho. An¶emZo IMyZ Z OmVm g§Kfm©Zo ¶e Amnë¶mH$S>oIoMyZ AmUʶmMr VmH$X AmOÀ¶m ñÌr‘ܶo Z³H$sM Amho. Am{U An¶emZ§Va ¶oUmè¶m¶emMo ‘mob OJmVë¶m Hw$R>ë¶mhr ‘m¡ë¶dmZ Jmoï>rnojmhr ‘moR>o AgVo. H$maU ghO {‘imboë¶m
  5. 5. 10‘o 2013 ZdgaUrZdgaUr ‘o 20139^mdmV©EH$m Aml‘m§V EH$ VaUmQ>mo g§Ý¶mgr Amgbmo. Vmo bmoH$m§Moa Om¶VoCnH$ma H$aVmbmo. VmMobmJr Aeo EH$ agm¶Z Amgbo H$s VmMmo EH$ W|~CXH$m§Vë¶mZ {Xë¶ma amoJr ~ao OmVmbo. Om¶Vmo bmoH$ VmMoer ¶oVmbmoAmZr {nS>o ‘oH$imo OmdZ doVmbmo.EH$nmdQ> øm VaUmQ>çm g§Ý¶mgrMmo JwéM EHo$ {nS>oZ J«mgbmo. {egmMr {H$Vu VmÀ¶mH$mZma nS>bobr. dH$VmImVra Vmo Amnë¶m ergmbmJr Am¶bmo. {egmZ Amnbo bmJMoagm¶Z CXH$mZ CS>modZ VmH$m {Xbo. Jwé {nS>o‘oH$imo OmVmoM VmUo {egmH$ {dMmabo, ""ømagm¶ZmMmo JwQ> VwÁ¶mZ ‘mH$m gm§Jmo ¶oVm ? nVy©Z Ho$Þm Xþ¶og Omë¶ma åhÁ¶mZ ñdV:M Vo K|d¶oVm. VwOoer ¶od§H$ ZmH$m. ""hmo¶ JwéXod ho agm¶Z Xþgao {Vgao H$m¶ ZgmoZ Vw‘À¶mMnm¶YwUrMo CXmoH$ OmdZ Amgm. Xa doima hm§d Vw‘Mo nm¶ YwVm VoM CXmoH$ hm§d dH$X åhUgmÚm CXH$mZ KmbyZ gJù¶m§H$ {XVm. Vw‘H$m¶ hmdo VoM {Xëbo. JwéZ ñdV:À¶m Aml‘m§VdoVmoM Amnbo nm¶ YwdZ EH$ KmJa ˶m CXH$mZ ^éZ Xdabr. {egmZ gm§Jë¶mna‘mUo {nS>oH$gmnS>bë¶m bmoH$m§H$ Vo {Xd§H$ gwé Ho$bo, nyU H$moUyM ~ao Om¶Zm. bmoH$ Vm§H$m Zmdm Xdé§H$bmJbo. VmMr gd©^dVr An{H$Vu Ombr. Jwé {egmbmJr Jobmo. Amnbr H$mUr AmZrn[apñWVr VmH$m gm§Jbr. {egmZ ImbVrH$m¶oZ gm§Jbo "JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmoñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶m~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r¶emMr qH$‘V AmnU AmoiIy eH$V Zmhr, nU An¶emZ§Va ¶oUmao ¶e gmo{eH$VoMogm‘϶© XoD$Z OmVo. Am{U ‘J AmnU H$moU˶mhr àg§Jmbm gm‘moao OmVmZm S>J‘JV Zmhr.Am{U AmË‘h˶ogmaIm ’$mbVy {dMma ‘Zmbm gmYm {edm¶Mr hr {hå‘V H$aV Zmhr.OrdZmV H$Yrhr An¶e Ambo Va IMyZ Omdy ZH$m. ¶e Vw‘À¶m nm¶merbmoiU KoB©b. Oa ñdV:À¶m H$Vw©Ëdmda Vwåhr {dídmg R>odyZ à¶ËZm§Mr ~mOr Ioimb Va¶e Vw‘MoM Amho. {OÔrZo Oa Vwåhr H$moUVohr H$m‘ Ho$b§. BVam§nojm ñdV:da {dídmgXmIdm Am{U ‘J ~Km, ¶e Vw‘À¶m ‘mJo ‘mJo Ymdob. AmË‘{dídmgmZo OJm.¶e ¶oV Zmhr åhUyZ OJU§ H$YrM gmoS>m¶M§ ZgV§,Xþ:I ^moJVmZm gwI ˶mV AmnUM emoYm¶M§ AgV§.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.amogmMo g‘a§^UoH$ ‘mJʶmMr arV(gwMmodUr - ‘moJmi ^mdm-^¶UrZmo, Am‘À¶m Y‘©àm§Vm§V Zdè¶m-ìhH$boH$ amog bmdnmMrnma§nm[aH$ nÕV Amgm. AmXë¶m V|nma AW©^arV OVr åhþUmoZ ho g‘a§^UoH$ gwédmV AmZr eodQ>H$aVmbo. AmOyZy¶ Vo Mmby Amgm ? Zdo qnS>Ho$H$ ho OVtMr JV Zm, Vm§H$m amog åhUë¶ma ‘m¡O‘ñVr H$aMmo àg§J Ombm, amogmÀ¶m ZmdmImb {H$Vo {H$Vo Ýhdè¶m-ìhH$boÀ¶m Am§JmH$ bm¶VmVVo Vm§H$mM OmUm. amogmMmo Iamo AW© g‘OyZ KodZ hr g‘a§^Ur KSy>Z hmSy>¶m. OmUQ>çmZr hmMoaOéa bj KmbMmo.)gH$b {Xëbo ‘mJUo ëhmZ-Wmoa gJù¶m§Hy$M g‘OmoVm Vgbo XoIyZ Oéa øm ‘mJʶmZagmH$ gwédmV H$aMr. nma§nm[aH$ OVr hmV ˶mo MmbyM XdéÀ¶mo. VaUmQ>çm§Zr Vm§VyZ gh^mJKodZ VmH$m AmYw{ZH$ én {XdMmo à¶ËZ H$aMmo.A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV - ‘moJm g§~§YrV EH$ ¶w³V JrV (daogmd) JmdMo.~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMrH$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo - CËnËVrÀ¶m nwñVH$m§dobo dmMn Amdoga XmoZ Amoi EH$drg Vo Mmodrg(CËnËVr 2:21-24)S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar - ‘moJmi ^mdm ^¶UrZmo, ’$më¶m/nadm b¾mÀ¶m ^ogm§V EH$dQ>Voë¶m Am‘À¶m ------- Moa Xod Amerdm©X Kmby åhU Am‘Mr ‘mJUr VmMo ‘wIma Xdé¶m.1)1)1)1)1) gJuÀ¶m ~mnm, ’$më¶m/nadm b¾mÀ¶m ^ogm§V EH$dQ>Voë¶m Am‘À¶m ---------- MoaVwOmo Amerdm©X Kmb AmZr VmH$m/{VH$m ~ao AmXe© Hw$Qw>§~ ~m§Yy§H$ VwOmo AmYma Xr åhU ‘mJVm§d.O~m~ :O~m~ :O~m~ :O~m~ :O~m~ : ~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.2)2)2)2)2) b¾mÀ¶m g§~§Ymdadr bmJr ¶oVë¶m ìhH$bo-Zdè¶mÀ¶m Hw$Qw>§~mZ, øm H$mOmar OmoS>߶mH$gXmM ‘mJ©Xe©Z AmZr ~ar dmQ> XmId§H$ Vm§Mr H$miOm-‘Zm COdmS>m¶ åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...3)3)3)3)3) øm Hw$Qw>§~m§Vë¶m ‘amoZ Joëë¶m gJù¶m§H$ Vy gmgUmMmo {dgd Xr AmZr Vm§H$m gJuMmo AmZ§X/gwI ’$mdmo H$a åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...4)4)4)4)4) øm ìhH$bo-Zdè¶mÀ¶m Amd¶-~mnm¶Z, ^mdm-^¶UrZ b¾ OmVë¶m ---- d -------hm§H$m gXmM ‘moJmZ ni|dH$ AmYma Xr åhU ‘mJVm§d. O~m~...5)5)5)5)5) hm§Jm hmOra Amgboë¶m g‘oñVm§Moa AmZr Vm§À¶m Hw$Qw>§~mMoa Amerdm©X Kmb AmZr ~ar^bm¶H$s {X åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar : ‘moJmi ~mnm, Am¶Mo ho g‘a§^UoH$ Vwdo Am‘H$m bmJr hmS>bm¶ AmZr EH$m ‘oH$mH$‘moJmZ EH$dQ>bm¶. VwOo ~ogmd Am‘À¶m øm b¾H$m¶m©Moa Kmb AmZr Vo ¶eñdr H$a. ho Am‘r‘mJVmd VwÁ¶m nwVm OoOyMo Zmdr - Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV - AmJm© VwH$m gmo‘¶m.- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©
  6. 6. ZdgaUr ‘o 201311 12‘o 2013 ZdgaUrY‘©àm§Vr¶ Y‘©Jwé§À¶mo Zo‘UwH$mo 1 OyZ 2013 nmgyZ1. aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm - 30 Am{~«b 2013 n¶m©Z ({dgd KodMoImVra) gwQ>¶oa.2. aoìh. ’$m. {d붑 gmëXmZm - BZMmO© {dO¶XþJ© - amdn qMXa3. aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg {S>gmoOm - n°are {àñQ>, d|Jwbm© MM©4. aoìh. ’$m. ao‘§S> {bg~mo - n°are {àñQ>, qMXa MM©5. aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z {S>‘obmo - n°are {àñQ>, BÝgwbr MM©6. aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z am°S´>r½g - n°are {àñQ>, ^oS>er MM©7. aoìh. ’$m. gm¶‘Z Am§ÐmXo - S>m¶ao³Q>a, ZdgaUr H|$Ð AmZrS>m¶ao³Q>a - {S>dm¶Z ‘gu B§Q>agogar [aQ´>rQ> g|Q>a, eob}8. aoìh. ’$m. Bbm¶g am°S´>r½g - ao³Q>a, {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r9. aoìh. ’$m. {‘boQ> {S>gmoOm - S>m¶ao³Q>a - qgYwXþJ© S>m¶{ggZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rVeoM BZMmO© b°ÊS> A°ÊS> àm°nQ>uO, amdVmbmo - ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r10. aoìh. ’$m. Jm°S>{dZ naoam - S>m¶ao³Q>a - ñ‘m°b {¼íMZ H$å¶w{ZQ>r VeoMn°are [àñQ>, ‘mUJm§d MM©11. aoìh. ’$m. AmZ§X ‘ñH$maoÝhg - S>m¶ao³Q>a - {bQ>Ou VeoM BZMmO© ’$UgdmS>r ~m°¶O~moS>vJ, amdVbmo ’$UgdmS>r BJmoO}Z AmZr n°areÀ¶m dmdamZ AmYma {XVbmo.12. aoìh. ’$m. bwB©g nog - amdVbmo {‘bmJ«rg ~m°¶O ~moS>vJmZ AmZr ¶wW S>m¶ao³Q>amH$¶wW {‘{ZñQ´>rH$ AmYma {XVbmo VeoM gmoeZ H$å¶w{ZHo$eZmMmo dmda Mmby XdaVmbmo.12. aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg doÅz>nma{H$b - ghmæ¶H$ Y‘©Jwé g|. ’«$mpÝgg Po{dAa MM©,AmOJm§dH$Å>m H$gmb ¶oWrb {¼ñVr ~m§Ydm§Mm Cndmg H$miVrb AZwn‘ gmohim¶§XmMo df© ho lÕoMo df© åhUyZ Kmo{fV H$aʶmV Ambo. lÕm hm {df¶ ZOaog‘moaR>odyZ ¶mdfu Cndmg H$mimV H$Å>m H$gmb MM© ¶oWo {d{dY CnH«$‘ am~dʶmV Ambo.Amnbr lÕm nwZê$ÏWrV ìhmdr, à˶oH$m R>m¶r Vr dmT>V Omdr hmM ¶m‘mJrb EH$‘odCÔoe hmoVm. Amnë¶m {¼ñVr lÕoVrb gm¢X¶m©Mr AmoT> A{YH$m[YH$ dmT>mdr ¶mgmR>rCndmg H$mimVrb nmMhr a{ddmar nmM {df¶m§da à~moYZ Pmbo.à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :1) {¼ñVr lÕm Am{U Ym{‘©H$ OrdZ 2) {¼ñVr lÕm Am{U ì¶p³V‘Ëd {dH$mg3) {¼ñVr lÕm Am{U H$m¡Q>w§{~H$ OrdZ 4) {¼ñVr lÕm Am{U gm‘m{OH$ OrdZ5) {¼ñVr lÕm Am{U ZmJ[aH$ OrdZ¶m gd© CnH«$‘mg ’$m. ’«$mpÝgg JmoÝgmëdrg, H$Å>m go{‘ZarMo ao³Q>a ’$m. ~oZha,˶m§Mo ghH$mar ’$m. Om°Z d ’$m. Amë~Q>© ¶m gdmªMo ‘mobmMo ghH$m¶© Am{U CËV‘ ‘mJ©Xe©Zbm^bo. à˶oH$ Y‘©Jwê§$Zr {Xboë¶m {df¶mda Mm§Jbr V¶mar H$ê$Z CnpñWV bmoH$m§ZmMm§Jë¶m àH$mao lÕoMm ~moY {Xbm. Amnbr lÕm Oa nwZ©{OdrV H$am¶Mr Agob Va lÕoMmZwVZrH$aUmMm EH$ CËV‘ Cnm¶ åhUyZ H$Å>m d H$gmb ¶oWrb MM©‘ܶo Mma [aQ´>rQ> Am¶mo{OVH$aʶmV Amë¶m hmo˶m.Cndmg H$mimV ^³VrMm EH$ ‘hËdmMm ^mJ åhUOo "H«w$gmMr dmQ>. H«w$gmMr^³Vr åhUOo àmW©Zm‘¶ B©ekmZ Am{U B©ekmZ‘¶ àmW©Zm. h¶mMm ‘Zmda ^mdZmË‘H$à^md nmS>ʶmgmR>r MM©Mo Y‘©Jwê$ ’$m. ’«$mpÝgg KmoÝgmëdrg ¶m§À¶m àmohËgmZmZo d‘mJ©Xe©ZmImbr H$gmb MM© Vo H$Å>m MM© n¶ªV Ord§V (à{VH$mË‘H$) H«w$gmMr dmQ> EH$mqgYwXþJ© Y‘©àm§{V¶ g‘mMma* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -’$m. AmZ§X ‘ñH$maoÝhg hmH$m Am‘Mmo H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou H|$Ðm§V ‘m¶o ‘moJmMmo¶odH$ma.OyZ 2013 åh¶Ê¶mnmgyZ VmH$m øm dmdam§V Am‘r ~ao ¶e AmdS>oVmd.VeoM ‘mH$m H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou H|$Ðm§V dmda H$é§H$ gw¶oJ, AmYma AmZrghH$ma {Xbmo XoIyZ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo, ’$m. Om°Z gmëXmZm, ’$m. {’$brn {S>gmoOm, ’$m.Ebm¶g am°S´>r½g AmZr hmobr ’°${‘br {gñQ>am§Mo hm§d CnH$ma AmR>¶Vm.åhOo IoarV {YZdmg : ’$m. Am{db am°S´>r½g, S>m°Z ~m°ñH$mo, Hw$S>mi, VmUo ‘mH$m{bQ>Ou V¶ma H$é§H$ AmYma {Xbm. åhOo IoarV {YZdmg : {‘. B{b¶mg ’$ZmªS>rg,ZdgaUr H|$Ð, VmUo ‘mH$m {bQ>Ou V¶ma H$é§H$ H$ao³eZ, Q>mB©n goQ>tJ, Poam°³g H$é§H$gJimo AmYma AmZr doi {Xbm.gJù¶m§H$ Vw‘H$m Xod ~ao H$é AmZr XodmZ Vw‘Moa Am{edm©X Kmby.- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam^mdmVm©À¶m dgmªV (2012-2013) Am‘r AmgVmZm Am‘Mmo ^mdmV© KQ> H$é§H$hmdo ZdoZmMo, ‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm. hm§VyZ AmgmV OoOyMo gJù¶mgm§Vm§Mr AmZr gm¶{~UrMr ZdoZm, ‘mJUr AmZr Vog©.ho nwñVH$ ‘oiVm.1) B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 94044518832) ’$m. Jm°S>{dZ naoam, ‘mUJm§d, ‘mo~m. 9420376657
  7. 7. 14‘o 2013 ZdgaUr13ZdgaUr ‘o 2013Happy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday Father13 ‘o aoìh. ’$m. Xodñ¶ doëbmnmZrg|. A°U MM©, hU©¶. ’$moZ : 02358-24310413 ‘o aoìh. ’$m. Á¶mo ‘§VoamoamoOar MM©, AmOam. ’$moZ : 02323-246010‘mo~m. 9422859940nmX¶mÌoÀ¶m Ûmao H$aʶmV Ambr. ¶m nmX¶mÌoV XmoÝhr M°nobMo ^m{dH$ bhmZ-Wmoa ‘§S>ir‘moR>çm g§»¶oZo gh^mJr Pmbr hmoVr.H$gmb ¶oWo EH$m Q´>°³Q>ada {MÌaWmMr C^maUr H$aʶmV Ambr. à^w {¼ñVmMmA[^Z¶ lr e{da (àem§V) øm§Zr CËV‘[a˶m nma nmS>bm d BVa nmÌo n°[af ‘Yrbpñ̶m-nwê$f d go{‘ZarMo gd© Zmoìhrg ~«Xg© ¶m§Mr ‘mobmMr gmW bm^br. gH$mir 8dmOVm H$gmb M°nb H$Sy>Z H«w$gmMr dmQ> gwê$ Pmbr. à˶oH$ ñWmZmda ˶m ñWmZmMonmÌmÛmao àm˶{jH$ XmI{dʶmV Ambo d ˶mZ§Va ’«$m. KmoÝgmpëdg ¶m§Zr ˶m ñWmZmdaA{VCËH¥$ï> ^mdZmË‘H$ qMVZ Ho$bo. Aem àH$mao qMVZ, ‘ZZ, àmW©Zm, Jm¶Z H$aV Xþnmar1 dmOVm H$Å>m M°nb ¶oWo H«w$gmÀ¶m dmQ>oMr gm§JVm Pmbr. ˶mZ§Va bJoM M°nb ‘ܶo n{dÌ{‘gm Pmbr. ‘rgmZ§Va gdmªZr gh^moOZ Ho$bo.¶m ^{³V‘¶ CnH«$‘mÛmao gdmªZm EH$m ZdrZ AZw^wVrMm, ^p³Vào‘mMm, Amnë¶mà^w{¼ñVmgh EH$ {Xdg ˶mÀ¶m H$ï>m§V, Xþ:ImV, doXZm§V gh^mJr hmoʶmMm doJimMAZw^d AZw^dVm Ambm.- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm* nwñVH$ n[aM¶ *Img ^mdm©VmÀ¶m dfm©H$[aVm"hr dmQ> nwZê$ÏWmZmMr2012-2013 ho df© [¼ñVr OJVmV "lÕoMo df© åhUyZ nmibo OmV Amho. 50dfm©nwdu H°$W{bH$ g‘mOmV amo‘Xa~mar Or {dídn[afX Pmbr ˶m {dídn[afXoZo Oo {ZU©¶n[aV Ho$bo Vo VimJmimV Hw$R>da nmohmoMbo AmhoV ¶mMr eh{Zem H$aʶmgmR>r ho df© "lÕoModf© åhUyZ Om{ha H$aʶmV Ambo Amho. ’$mXa KmoÝgmëdmo {S>{gëdm ¶m§Zr [¼ñVr Ñï>rH$moZmVyZEH$ gm‘m{OH$ H$mX§~ar dmMH$m§nwT>o AmUbr Amho. a{gH$m§Zr Vr {ZaIyZ dmMmdr, nhmdrBVH$s Vr ‘mobmMr, M‘H$Xma, VoOñdr Amho.boIH$ : ’$m. KmoÝgmëdmo {S>{gëdm. qH$‘V ê$. 200/-(CnbãY-’$m. ’«$mpÝgg KmoÝgmpëdg, H$Å>m M°nb)^mdmVm©À¶m {df¶ma AmYmarV Omëë¶m [aQ´>rQ>mH$ bmoH$m§Mmo ~amo gh^mJ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{ggAm°’$ qgYwXþJ© dVrZ 13 Am{~«b 2013 {Xgm gH$mir 10 Vo gm§Ooa 5 dmOmoga ZdgaUrH|$Ðm§V EH$ aoVra Am¶mo{OV Ho$ëbmo. Vm§VyZ Om¶Ë¶m n°arem§Vë¶m bmoH$m§Zr gh^mJ KoVbmo.aoVramMmo {df¶ OmdZ Amgbmo : ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)gwédmVoH$ ’$m. Jm°S>{dZ naoam, (S>m¶ao³Q>a : H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g)hmUo hmOra Amgboë¶m gJù¶m§H$ ¶odH$ma {Xbmo. ‘gwam ëhmZ ^wa½¶m§Zr àoAa S>mÝg Ho$bmo.~«. ~«m¶Z AmZr ~«. {Jb~Q>© hmUo àoP A°ÊS> ìheun Ho$br. ~«. A~«mh‘ hmUo Vog© H$éZgm¶{~UrÀ¶m {OdrVmMoa {Z¶mi H$éZ ^mdmVm©Mr AmoñVmoar OmdZ {VUo gJù¶m§H$ ^mdmVm©MrJdm¶ H$er {Xbr VmMr g‘OUr {Xbr.’$m. Jm°S>{dZ naoam hmUo - ^mdmVm©Mo dag hmMoa g‘OUr {Xbr. ^mdmVm©Mo Xma(Y.B©. 14:20) åhUOo {H$Vo VmMoa {Z¶mi Ho$bmo. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘À¶mZr {H$Vo H$é¶oVm Vo gm§Jbo. ìh°Q>rH$Z Xþgar, {g. {g. {g., gV‘mZVm hmMo {der VmUo g‘OUr {Xbr.’$m. Wm°‘g hmUo n{dÌ hm°a Ho$bo AmZr OoOyÀ¶m nwZ{O©d§V nUmMoa {Z¶mi Ho$bmo.{nQ>a {S>{gëìhm hmUo ^mdmVm©Mr XmoZ {JVm gJù¶m ^md ^¶Um§H$ {eH$¶br.OodUm Cnam§V AmZtH$ EH$ nmdQ> ‘gwè¶mÀ¶m ^wa½¶m§Zr ào¶a S>mÝg Ho$bmo. ~«. {Jë~Q>©AmZr ~«. ~«m¶Z hmUr AmZtH$ EH$ nmdQ> àoP A°ÊS> ìh{e©n Ho$br.eodQ>mH$ ’$m. Jm°S>{dZ AmZr ’$m. Wm°‘g hmUo {‘gmMr ^oQ> ^oQ>¶br. OoOyMonwZ{O©d§VnU Am‘r H$eo ^meoZ Am‘À¶m {OdrVm§V AZw^dy§H$ Om¶ hmMoa ’$m. Wm°‘g hmUog‘OUr {Xbr.Am‘Mo YrZdmg ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, S>m¶ao³Q>a, ZdgaUr H|$Ð VmUo Am‘H$mgJimo AmYma AmZr ghH$ma {Xbmo. Am‘Mo YrZdmg {g. gwf‘m AmZr {‘. B{b¶mg’$ZmªS>rg hmUo Om¶Vmo ghH$ma AmZr AmYma {Xbmo.hmo aoVra KSy>Z hmSy>§H$ ‘mݶVm¶ AmZr AmYma {Xbmo XoIyZ {~en Am°pëdZ ~aoQ>moAmZr ’$m. Om°Z gmëXmZm hmH$m Am‘Mo YrZdmg.- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©g|. ’«$mpÝgg Po{d¶a M°nb, ZaS>dogJù¶m ZaS>do JmdÀ¶m bmoH$m§H$ ’o$ñVmMr hþUhþUrV nmoa~r (14/5/2013)bwB©g AmZr a°‘r {S>gmoOmAml¶ H°$Q>ag© A°ÊS> gpìh©g, Pmamn-‘w§~B© hm¶do‘mo~m. 9766205431, 8275664456
  8. 8. ZdgaUr ‘o 201315 16‘o 2013 ZdgaUr‘o 2013øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.)For Private Circulation only.Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...940445188312. Am¶Vmagmo‘¶m OoOyMmo gJ©àdogY.B©. 1:1-11B’o$O 1:17-23bwH$ 24:46-5316. ~«oñVmaY.B©. 22:30,23:6-11Owdm§d 17:20-2620. gmoå‘ma{gamH$ 1:1-10‘mH©$ 9:14-2924. gwH«$ma{gamH$ 6:5-17‘mH©$ 10:1-1228. ‘§Jima{gamH$ 35:1-12‘mH©$ 10:28-31OyZ1. gUdma{gamH$ 51:12-20‘mH©$ 11:27-335. ~wYdmaVmo~rAg 3:1-11,16-17‘mH©$ 12:18-279. Am¶Vma1 amOm 17:17-24Jmbo 1:11-19bwH$ 7:11-1713. gmoå‘maY.B©. 19:1-8Owdm§d 16:29-3317. gwH«$maY.B©. 25:13-21Owdm§d 21:15-1921. ‘§Jima{gamH$ 2:1-13‘mH©$ 9:30-3725. gUdma{gamH$ 17:1-15‘mH©$ 10:13-1629. ~wYdma{gamH$ 36:1,4-5,10-17‘mH©$ 10:32-452. Am¶VmaOoOyMo Hw$S>r a³VmMr namo~CËnËVr 14:18-201 H$atW 11:23-26bwH$ 9:11-176. ~«oñVmaVmo~rAg 6:10-117:1, 9-14,8:4-9‘mH©$ 12:28-3410. gmoå‘ma2 H$atW 1:1-7‘mVod 5:1-1214. ‘§Jimagm§. ‘mVm¶mgY.B©. 1:15-17,20-26Owdm§d 15:9-1718. gUdmaY.B©. 28:16-2030-31Owdm§d 21:20-2522. ~wYdma{gamH$ 4:11-19‘mH©$ 9:38-4026. Am¶Vma^d n{dÌ {ÌËdoMr namo~åhþUʶmo 8:22-31amo‘ 5:1-5Owdm§d 16:12-1530. ~«oñVma{gamH$ 42:15-25‘mH©$ 10:46-523. gmoå‘maVmo~rAg 1:3, 2:1-8‘mH©$ 12:1-127. gwH«$maOoOyMo ^. n{dÌ H$mirO-namo~BOoHo$b 34:11-16amo‘ 5:5-11bwH$ 15:3-711. ‘§JimaY.B©. 11:21-26,13:1-3‘mVod 10:7-1311. gUdmaY.B©. 18:23-28Owdm§d 16:23-2815. ~wYdmaY.B©. 20:28-38Ow. 17:11-1919. AmVmanoÝQ>oH$moñQ> g§S>oY.B©. 2:1-11Jmbo{e¶m 5:16-25Owdm§d 20:29-2323. ~«oñVma{gamH$ 5:1-8‘mH©$ 9:41-5027. gmoå‘ma{gamH$ 17:24-29‘mH©$ 10:17-2731. gwH«$maPo’o${Z¶m 3:14-18bwH$ 1:39-564. ‘§JimaVmo~rAg 2:9-14‘mH©$ 12:13-178. gUdmaBOm¶mg 61:9-11bwH$ 2:41-51g‘a h§Jm‘m H$‘ ìhmoHo$eZ H°$ån26 AmZr 27 Am{~«bmH$ S>m¶{ggZ ìhmoHo$eZ H°$ån ZdgaUtV nma nS>bmo. ømH°$ånmH$ ‘moOHo$M 20 ^wJ} hmOra Amgbo. øm H°$ånmH$ {~en Am°pëdZ Amgbmo. Vmo ømY‘©àm§VmMmo B{Vhmg Am{U gܶmMr n[apñWVr d¶a ^w½¶m©gm§JmV Cb¶bmo. VeoM ømH°$ånmV ’$m. {’$brn, ’$m. g°~r, ’$m. ‘oëdrZ, ’$m. bwB© nog, AmZr ~«. H°${OQ>Z hmOraAmgbo. ’$m. {’$brn d hoa nmÐtZr Amnbmo nmÐrnUmMmo AZw^d d XodmÀ¶m Amndʶmda^w½¶mªH$ ‘m{hVr {Xbr. AmZr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. øm H°$ånmV ^mfUmM Ýh¶. Va {nH${ZH$,A°³eZ gm±½g, BZS>moAa d AmD$Q> S>moAa Joåg, nmoñQ>a ‘oH$s¨J, gm§V ’«$mpÝgg Agrgr d³b°am hm§À¶m {OdrVmMoa {MÌnQ> d {‘bmJ«rg ~m°B©O ~moS>vJ d go‘rZar AmZr ³bOu hmo‘^oQ> AmgbtV. hmo H°$ån ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r½g hmUo Am¶mo{OV Ho$ëbmo d VmH$m ’$m. ‘oëdrZd ’$m. bwB© hm§Mo ghH$m¶© ‘odbo. Am‘r nwT>mamHy$¶ AmZrH$ EH$ H°$ån XdaVë¶md. Vw‘À¶mghH$m¶m©Mr Anojm Amgm.- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³gH$m{S>©Zb Am°OdëS> J«o{gAg nmngm¶~mÀ¶mgëbmJmam‘Xbmo EH$bmog§gmam§Vbo gJio H$m{S>©Zëg Zì¶m nmngm¶~mMo doMUyHo$H$ EH$Q>m¶ Omëbo AmgVmZmH$m{S>©Zbm§H$ gwMmo¶bo H$s H°$W{bH$ n{dÌ g^m Mbm|H$ AmZr amo‘ Hw$ar¶m gwYmé§H$ EH$ ‘§S>iH$é§H$ Om¶. hr gwMmodUr ‘moVrZ KodZ nmn gm¶~ ’«$mpÝggmZ {deof Aer AmR> H$m{S>©Zbm§Mr{ZdS> Ho$ë¶m. Vm§VyZ Am{e¶m I§S>mVbo ‘w§~B©Mo AmM©{~en d {g.{~.{g.Am¶. Mo AܶjH$mS>uZb Am°OdëS> J«o{gAg hm§Mr {ZdS> Ho$ë¶m. {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo AmZr qgYwXþJ©Mrn{dÌ g^m Vm§Mo A{^Z§XZ H$aVm. AmZr Am‘À¶m ‘mJʶmMmo Vm§H$m AmYma {XVm.{~enmMr H$m¶m©di : ‘o 2013* 2 ‘o - {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r-namo~ * 3 ‘o (gH$mir) - hmobr H«$m°gM°nb, aodVio-‘mbdU-namo~ * 3 Vo 6 - Vm§~mio [aQ´>rQ> * 6 (gm§Ooa) - JS>qh½bO,{WamdUr g§ñH$ma * 8 - {^ad§S>o - namo~ * 8 (gm§Ooa) - Jmodm-¶m{kH$s ‘mIUr *9 - ‘mUJm§d-namo~ * 10 - qMXa, {WamdUr g§ñH$ma * 11 - Jmodm - ¶m{kH$s‘mIUr * 12 Jmodm - ¶m{kH$s ‘mIUr * 19 - AmOJm§d - {WamdUr g§ñH$ma* 21 - Zì¶m H$n°bmMr CJQ>mdUr AmZr Amerdm©X - Xm^mog-d|Jwbm©

×