ZdgaUr                                 Am{~«b 2013      Am{~«b 2013         ...
ZdgaUr                                 Am{~«b 2013     Am{~«b 2013          ...
ZdgaUr                               Am{~«b 2013    Am{~«b 2013            ...
ZdgaUr                                Am{~«b 2013        Am{~«b 2013        ...
ZdgaUr                                  Am{~«b 2013     Am{~«b 2013        ...
ZdgaUr                                Am{~«b 2013    Am{~«b 2013            ...
ZdgaUr                                   Am{~«b 2013     Am{~«b 2013        ...
ZdgaUr                                 Am{~«b 2013     Am{~«b 2013          ...
Navsarni Bulletin - April 2013
Navsarni Bulletin - April 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Navsarni Bulletin - April 2013

519 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - April 2013

 1. 1. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr WmoQ>H$m¶bo, ˶m hm°pñnQ>bm§V Amgbë¶m 12 {nS>od§Vm§Mo nm¶ Ywdy§H$ VmUo CXH$mMo Oma Zdmo nmn gm¶~ ’«$mpÝgg n¶bmo ‘mJyZ KoVbo. Vm§H$m ES²>g {nS>oMo H$m°åßbrHo$eZ Amgbo. nm¶ YwVmoM Vm§À¶m nm¶mMmo C‘mo ""gXmH$mb EH$m-‘oH$mnmgV ‘mJmV. g§gmam§V ^mdnU ¶ody§H$ àmW©Zm KoVbmo. Cnam§V g‘mO {nS>od§Vm§H$ AmZr Xþ~©im§H$ {dgaVm Aeo VmUo nÌH$mam§H$ gm§Jbo. H$amV. hmdo Vw‘H$m ~ogmd {XdMo AmXr åhOo nmgV AmoJonUmZ ‘mJUo Xogm§Vë¶m Xþ~©im§ImVra VmÀ¶m CXmanUmMr d|J gJù¶mH$ nO©ië¶m. Vmo Amnbr H$amV. n°bg gmoS>y Z ëhmZem Kam§V amdVmbmo AmZr S´>m¶ìham gB©V ‘moQ>a AmgVmZm ~erZ ^modVmbmo, o - ’«$mpÝgg n¶ë¶m nmn gm¶~mMr, n¶brM CÌm n{dÌ g^oH$ Amnbo OodU AmnyUyM am§XVmbmo. 114 H$m{S>©bZmZr nmn gm¶~ Om§dH$ {dMyZ H$mS>bë¶m H$mS>uZb Om°O© ‘m[a¶mo Xþ~im§À¶m ‘moJmMmo, JdirH$ AZw^dmZ ^abbmo, ImbVrH$m¶oMmo nmngm¶~ ’«$mpÝgg ©~oJm}p½b¶mo hmUo AmnUmH$ ’«$mpÝgg n¶bmo åhU Zmd KoVbo. ho Zmd VmUo A{ggrÀ¶m gm§V n¶bmo hmH$m n{dÌ g^m {Oìhmi H$éZ MbmodnmH$ H$mS>uZbmZr {dMyZ H$mS>bmo. IaonUr’«$mpÝggmÀ¶m ‘mZmH$ KoVbm. H$mVmoëH$ Y‘m©Z øm gm§VmH$ gwnwbm} Xþ~©i åhU ‘mZyZ KoVbm. Vmo {‘eZma, AmnUmH$ nmn gm¶~ Om§dH$ {dMyZ H$mS>VmoM VmUo XmoJm gm§Vm§Mr Zmdm EH$ nmn gm¶~ Om°O© ‘m[a¶mo ~oJm}pëJ¶mo, n¶bmo OoOyB©Q>, n¶bmo b°Q>rZ A‘o[aHo$Mmo. H$éZ ’«$mpÝgg Zm§d Kody§H$ Wmam¶bo. n¶bo VmUo bmoH$mgm§JmVm ‘mJUo Ho$bo AmZr Cnam§V’«$mpÝgg Zmd Kodnr n¶bmo AmZr 1200 dgm©Cnam§V n¶bmo ¶wamonr Ýhþ¶ Amgbobmo nmngm¶~. bmoH$m§H$ AmnUmImVra ‘mJy§H$ {dZ¶bo. Vmo bmoH$m§Mo AmdS>rMmo AmZr Jar~m§À¶m ‘moJmMmo, ‘mgm©Mo Mm¡Xmdoa ~wYdmamMo amVrH$ VmH$m {dMyZ H$mS>ë¶m Cnam§V VmUo br‘m¡{gZ VmUo ~w¶Zmog Am¶are emamÀ¶m añ˶mMoa ^modVoë¶m ^wa½¶m§Mr godm Ho$ë¶m AmZr Amnë¶mnnb ‘moQ>a ZmH$mabr AmZr ¶oam H$mS>uZbm§gm§JmVm ewQ>b ~grZ ~gyZ H$mgm gm§Vm ‘mWm© Y‘©àm§VmH$ ^mdmVm©À¶m g§H$ï>m§Vbr {Zdmé§H$ dmda Ho$bm.{R>H$mUma Oody§H$ Jobmo. ’«$mpÝgg n¶bmo nmngm¶~mH$ ‘mgm©Mo 19 doa ‘§Jimam{Xg gm§V OoOy Amnbr n{dÌ g^m Mb¶Vm åhU øm nmngm¶~m§Mo {ZdS>tVë¶mZ {XgyZPwOoMo na~o {Xgm ìh°Q>rH$ZmZ gm§V noÐÿMo gXaoa MS>dnmMmo X~mOrH$ g‘a§^ gm§V noÐÿMo ¶oVm. gwXmoaboë¶m Xogm§Vbmo Amgbë¶mZ nmn gm¶~ bmoH$m§À¶m OrdrVmH$ bmJVobo àíZ~m{gbrH|$V Ombmo. hmVmiy§H$ dmdwaVbmo åhU Anojm Amgm. VmMo nwd©O BQ>m{b¶Z ’$m{‘brMo, AmgVr øm ‘yi JmdMo. gm§V noÐÿMo gXaoa - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r (dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ)¶oVbmo 266 dmo nmn gm¶~ ’«$mpÝgg n¶bmo AO]Q>rZm Xogm§V ~w¶Zmog Am¶arg hm§JmXoO|~«mMo 17 doa 1936 dgm© Oë‘bmo. go{‘ZatV doMo AmXr VmUo {eH$n H$éZ Ho${‘H$bB§{O{ZAa hr nXdr OmoS>br. ~w¶Zmog Am¶arg emam§V VmUo gm{h˶ AmZr gm¶H$m°bm°Or{df¶ {eH$ë¶mV. 1992 dgm© Owdm§d nmdby Xþgè¶mZ VmH$m A{‘©Xmbo S>m¶{gOMmo {~ñn AmZr¶wH$m S>m¶{gOMmo Zm‘rH$ {~ñn Ho$bmo. 1997 dgm© ~w¶Zmog Am¶arg AmH©$S>m¶{gOMmoAmM©{~en Zo‘bmo AmZr 2001 dgm© VmH$m H$mS>uZb Ho$bmo. Vmo ìh°Q>rH$Zm§Vë¶m nmoÝQ>r{’$H$bH$m¡pÝgb ’$m°a ’°${‘br øm ‘§S>imMmo VgmoM b°Q>rZ A‘o[aHo$ImVra Amgbë¶m nm|Q>r{’$H$bH${‘eZmMmo dm§JS>r Amgbmo.Xþ~©im§À¶m ‘moJmMmo {‘eZar nmngm¶~ - nmn gm¶~ ’«$mpÝgg n¶bmo hm§Mo OrdrV gmXo MmbVo, VmÀ¶m JdirH$ ‘wZ¶manUmH$AmoS>Vm Vgbo. Vmo EH$ ܶmZ-‘mJʶmMmo ‘Urg. AO]Q>rZmMmo Om¶Vmo bmoH$ VmH$m dmImUVmV,Vmo H$Zdmim¶oZ ^abobmo, Xþ~©im§Mmo AmZr AX¥ï>mH$ gmnS>bë¶m§Mmo amIUXma. 2001 dgm© ~w¶Zmog Am¶aog emam§Vë¶m ‘w¶P hm°pñnQ>bmÀ¶m dmda߶m§H$ VmUo 1 2
 2. 2. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr g§nmXH$s¶ Am‘H$m Am¶Vma gV nmiy§H$ Amn¶Vm åhUOoM XodmMmo {Xg (àH$meUr 1:10), {¼ñVmdm§Zr Am¶VmaÀ¶m {‘gmH$ nwZ{O©d§VnUmMmo {Xg ‘mZm|dH$ Amnmo¶Vm. Va hmoM {Xg n{dÌ ‘mZMo ImVra XodmZ Ho$boë¶m gJù¶m CnH$mam§Mmo CJS>mg H$é§H$ d VmH$m CnH$mar Omdy§H$ AmZr Am‘À¶m {H$˶mH$ dMm|H$ Om¶ ? {XñnmoQ>r {OdrVmZ bmJVm Vr Hw$nm© OmoSy>Z Kody§H$ Am‘r hmo {Xg åhþUJo Am¶Vma gV AmXë¶m H$mima ~m~r{b¶Z amOdmoS>Ho$Z BñÌm¶ob naOoMoa O¶V ìhéZ nmiy¶m. ^³VrZ {‘gmZ AmZr ‘mJʶm§Zr dm§Q>mo Kody§H$ dmdé¶m.Vm§À¶m Xogm§Vbr H$mSy>Z {VH$m naXogmZ Jwbm‘nUm§V Xdabr. OoéObo‘ eha AmZr OoéObo‘ - ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, g§MmbH$, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r‘§{Xa VmUr ‘moSy>Z CS>¶bo. Vm§À¶m nwd©Om§Zr XodmH$ ^Obmo. Vm§H$m n¡erë¶m gwdmVoaAZ^mdm˶mªÀ¶m g§ñH¥$Vr‘ܶo amdm|H$ ~iO~ar Ho$br. O¶ ˶m bmoH$m§H$ Xodm{df¶r H$m¶ Amo VaUmQ>çm... gmYonU {OdrVmMo dV}nU !I~a Zmgbr. Om¶Ë¶m dgm©CnamZ Oo H$moU dmQ>mdbo Vm§H$m AmZr Vm§À¶m ^wa½¶mªg¶V H$m¶ VaUmQ>r aob-JmS>ç|V àdmg H$éZ n°arg doVmbr. Vm§Mo~amo~a EH$Amnë¶m Kam ¶ody§H$ ‘mݶVm¶ {Xbr. EOam AmZr Zoho‘r¶mÀ¶m nwñVH$mZ Am‘H$m Am¶Hy§$H$ ‘wZrg ~gyZ Amgbmo. ˶m ‘wZemMo Ýhogmon gmXo Amgbo, VmMobmJr ìhS>ë¶mo‘oiVm, ho bmoH$ naVyZ Amnë¶m XogmZ Am¶ë¶m Cnam§V {H$Vo Ombo hmMo {df¶r. Oo H$moU H$m¶ dñVy Zmgë¶mo. AmZr nimodnmHy$¶ Vmo gmXmo {XgVmbmo. H$m¶ doimZAmnë¶m ^mdmVm©{df¶r Wra Amgbo VmUr ‘§{Xa Zì¶mZ ~m§YyMo qMVbo. OoUo H$éZ Vr VmUo Amnë¶m ~mobgm§Vbo Vogm©Mo H$m|V ^m¶a H$mS>bo AmZr Amnë¶m hmVm§V YéZ ‘mJUoAmnë¶m XodmH$ naVyZ ^Oy§H$ eH$Vbr. Vr aS>br AmZr Iwemb^arV Ombr, Vo ‘§{Xa gwé Ho$bo. ho niodZ VaUmQ>r VmÀ¶mo ‘ñH$è¶mo H$é§H$ bmJbr. hmo AmXbo Mmbr-[aVtMmonaVyZ Zì¶mZ C^maVm§d åhU. XodmH$ ^OyMmo h³H$ Vm§Mmo n¶g Ho$bobmo nyU Vo XodmMr n{dÌ ‘wZrg, AmVmÀ¶m H$mima H$moU Vog© H$aVm ? H$moUmH$ doi Amgm Vog© H$é§H$ ? AmZr doig^m, Xod ‘§{XamZ EH$Q>m¶ Xdé§H$ dmdwabo. (EO«m. 3-1:13) ømo AmXë¶mo KS>ʶmo Amgbmo¶ Omë¶ma øm ‘wZem ^meoZ bmoH$m§hþOra H$aMmo Zmgbmo. gJù¶m hþOra JaOo ^m¶aAm‘H$m XmH$m|dZ {XVm§V Am‘r Am¶VmaMo AmZr dm{f©H$ n{dÌ {Xgm {‘gm§H$ {H$˶mH$ doMo bO H$éZ {H$˶mH$ Kodn ? ho ^meoZ hr VaUmQ>r VmMr ’$H$mUm H$aVmbr AmZr VmH$mVo. XodmH$ ^Oy§H$ Am‘Mmo n¶bmo H$m¶Xmo, {H$˶mH$ Am‘H$m XodmWmdZ Ýh¶ ’$³V {OdrV, hmgVmbr. nyU hmo ‘Zrg AmoJonUmZ AmZr ImbVrH$m¶oZ ho gJio Am¶H$Vmbmo. EH$ CVmoanyU Om¶ Vr ~ar hoa XoUr ‘odë¶mZ. XodmH$ ^Omon EH$ gw¶oJ d ‘mobm{XH$ g§Yr, g¥ï>rÀ¶m boJrV VmUo åhUb| Zm§. OoX²Zm amVrKS>r n°arg nmdbr VoX²Zm gJir VaUmQ>r AmZr Vmo gmXmoamOmH$ ‘oimoH$; Omo Amnbo naOoMmo {‘V‘oa ZmgVmZm ‘moJ H$aVm. AmXbo OwXod ‘mZVmbo ‘Zrgy¶ Xodbmo. hr VaUmQ>r bwB©g nmíMa (Louis Pasteur) øm ìhS> gm¶§{Q>ñQ>mMoH$s hmo Amnbmo EH$ dmda AmZr g§Yr. XoHy$Z Vo Om¶Vo Ìmg KodyZ Xod ‘§{XamZ ¶odyZ {nH$mMmoAmZr OZmdam§Mmo gmH«$s{’$g ^oQ>¶Vmbo, Va Am‘r {H«$ñVmd {H$Vbo C‘oXrZ øm {‘gmZ ^mfU Am¶Hy§$H$ Am¶ëbr. ’$mdmo ˶m Om½¶ma nmdVmoM VmUr Amnbr ~gH$m KoVbr.dmQ>mo Kody§H$ Om¶. XodmÀ¶m nwVmMmo åh¶‘od§V gmH«$s{’$g ˶m AmbVmama ^oQ>¶Vmd (ho~«od gJimo dgamo (hm°b) bmoH$m§Zr ^amoZ AmoVbmo. eoH$s ^mfU {Xdnr bwB©g nmíMa {^Va6) VmUo gmgUrH$ AËå¶mdadr {ZîH$b§H$ H$gmo AmnUmHy$M XodmH$ ^oQ>¶bmo ‘ZemHy$imH$ gabmo, AmZr øm ‘wZemH$ niodZ Vr VaUmQ>r AOmn Ombr AmZr Vm§H$m AmnUmMrM bOnmVH$m§Vbmo gmoS>dMo ImVra (ho~«od 9-13-14) AmZr hmoM Vmo OoOy nmgH$mMo na~o{Xgm Ombr. aobJmS>¶|V ˶m VaUmQ>çm§~ar àdmg H$aVmbmo Vmo ‘wZrg OmdZ Amgbmo bwB©gåhUOoM Bï>am{Xgm nwZ{O©d§V OmdyZ Am‘H$m¶ nwZ{O©d§VnUmMmo ^admgmo ^mgm¶Vm, H$s Or nmíMa. ^mfU g§në¶m Cnam§V bwB©g nmíMa bmJr VmUr ‘m’$s ‘mJbr.H$moU VmMo ~amo~a n{dÌ ñZmZm§V ‘oë¶m§V AmZr VmMoa {dídmg XdaVmV AmZr VmMo ’$m[aOod AmZr X§S>dgybXma Xod‘§{Xam§V ‘mJUo H$é§H$ Jobo. ’$m[aOodmZ ìhS>nUmZ{eH$dUo na‘mUo {O¶oVmV Vr VmMo~amo~a VmÀ¶m nwZ{O©d§VnUm§V åh¶‘odm|V OmVbr åhU. ^éZ AmZr Jdm©Z ’w$bmoZ Aeo ‘mJUo Ho$bo. ""Xodm, hm§d hoam ‘Zem gmaH$mo Ýhÿ¶ åhU hm§d‘mo¶OogmÀ¶m H$mima XodmZ Amnbo naOoH$ Am¶Vma gVm nmiMmo åhU {eH$¶bo. IoarV VwH$m AmJm© {XVm. hm§d gmVù¶mH$ XmoZ nmdQ>r Cnmg H$aVm, åhOobmJr Amgm {VVë¶mMmo¶^meoZ ˶m {Xgm XodmH$ ^Oy§H$ AmZr {dgd Kody§H$ (gwQ>H$m 20-8:11), AmZr hoM Am¶O Ymdmo dmQ>mo ’$marH$ H$aVm. Vmo X§S>dgybXma n¶g C~mo amdyZ, S>moio n¶m©Z d¡a H$mS>rBJ«O‘mV gm§JVm Am¶Vma AmZr n{dÌ {Xg ‘mZMo åhU. Ow¶ n{dÌ ~{bXmZm§V ^mJ ZmgVmZm Aeo åhþUVmbmo, ""Xodm, åhOr nmV³¶mMr H$mHy$V H$a. ho X§S>dgybXmamMo ‘mJUoKodMmo. Á¶m na‘mUo Owݶm H$amamZ gm~mW/gUdma nmiMmo Amgbmo, Zì¶m H$amamZ BJ«O‘mV 3 4
 3. 3. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUrOoOyH$ AmdS>bo nyU Ýhÿ¶ ’$m[aOodmMo. {H$˶mH$ VmÀ¶m ‘mJʶm§Vë¶mZ gmXonU AmZr ^mdmVm©Mo dag (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)ëhmZ{dH$m¶ {Xï>r nS>br. VmUo XodmMo ^JgUo ‘mJbo. nyU Vmo ’$m[aOod AmnbrM ìhS>nU {df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶mCb¶Vmbmo. øm nmgV OoOyH$ ˶m X§S>dgybXmamMo gmYo ‘mJUo AmdS>bo. (‘mg©À¶m A§H$mdoë¶mZ) aobJmS>¶|V àdmg H$aVobr VaUmQ>r Jdm©Z ’w$bmoZ ˶m gmÚm ‘wZemMr ’$H$mUm 10) AmVm EH$ IoarV H$m¶m©di KSy>§H$ gmoXVm Am‘H$mH$aVmbr, VmMr Q>rH$m H$aVmbr. Vmo gmÚmnUmZ H$aVë¶m Vogm©À¶m ‘mJʶmH$ hm§gVmbr. AXrH$ g‘OUr ‘oiÀ¶mH$, Ýhþ¶M ^mdmVm©À¶m gVmMrAmnyUyM ~ar åhU g‘OyZ ìhS>nU XmI¶Vmbr. Xod‘§{Xam§V ’$m[aOodmZ Amnbo ‘mJUo nyU ^mdmVm©Mo CÀMmaUoMr Oo dadr Am‘r gmaHo$M, ñdmYrZnU XodmH$ ^oQ>¶Vm§d. IaoMH$é§H$ Zm nyU ’$H$V Amnbr ~S>m¶, Jd© AmZr ìhS>nU XmI¶bo, ˶m X§S>dgybXmamZ åhUë¶ma ^mdmVm©Mr CÀMmaUr AmZr ^mdmVm©Mr gVm Or Am‘r hmo¶ åhU ‘mZyZ KoVm§d VrAmnyU nmVH$s åhU gmÚmnUm§Vë¶mZ AmZr ëhmZ{dH$m¶|Vë¶mZ XmIb Ho$bo. gd© eodQ>r EHy$M OmdZ AmgmV. hr OmUdm¶ g‘OyZ Kody§H$ gm§V nmdby Am‘H$m AmYma {XVm. VmoOoOy åhþUVm, ""AmnUmHy$M C§M C^maVm VmH$m Xod ëhmZ H$aVbmo, AmZr AmnUmHy$M ëhmZ ~amo¶Vm, H$miOmZWmZ ^mdmV© YéZ Am‘r XodmH$ ‘mZmodbobr OmVm§d, Vm|S>mZ AmoiIyZH$aVm VmH$m Xod C§M H$mS>Vmbmo. åhUVmoM X§S>dgwbXmamÀ¶m gmXonUmH$ bmJyZ XodmZ KodyZ Am‘H$m VmaU ‘oiVm. (amo‘ 10:10)VmH$m d¡a H$mS>bmo. ^mdmV© ‘mZyZ Kody§H$ XodmMo XoUo OmdZ Amgm åhU, H$mirO XmI¶Vm. XodmMo Amo VaUmQ>çm Vw‘r C~}d§V VaUmQ>r H$er gmXonUmMo {OdrV {O¶y§H$ JaO. ‘mJUoM Hw$n}Z Am‘r {^Vaë¶mZ gmaHo$M ~XbVm§d. gm§V bwH$ ~amo¶Vm ˶m na‘mUo Oo {bS>r¶mH$H$aVmZm Ýhþ¶ nyU Am‘r gJù¶m doima, gJù¶m ñdmVoa gmXr Om§dH$ Om¶ Om¶Vo VaoZ gm§V nmdbyÀ¶m {XgmZr KS>bo Vo Am‘H$m gmaH$s g‘OUr {XVm. gm§V nmdby gZdmam{XgmAm‘r gmXr ‘wZem Om§dH$ OmVm. XodmMmo gãX nJ©Qy>§H$ Jobmo. Ww¶ WmoS>çmo AmoñVè¶mo Amgë¶mo, AmZr Vm§Mo ‘Xo EH$br {bS>r¶m * Am‘À¶m Kam§V, Am‘Mmo Amd¶-~mny¶, eo‘m¶, eonm¶, ^md-^¶Ur gm§JVmV ZmdmMr AmoñVar Amgbr, AmZr ""nmdby gm§JVmbmo Vo Am¶Hy$Z gmo‘¶mZ {VMo H$mirOVo Am¶Hy$Z. * H$m°boOrZ àmo’o$gamH$ ‘mZ {XdZ * BJaO|V ëhmZ ëhmZ dmda H$éZ CKS>bo (Y.B©. 16:14) øm CVam§Zr ìhS> AW© {bnbbmo Amgm, gm§V bwH$ {eH$¶Vm ˶m na‘mUo ^mdmVm©Mr gVm OmUmo Omë¶ma nwamo Zm, XodmMo Hw$n}Z Am‘Mo {^Va, Am‘À¶m* Am‘À¶m Bï>m§H$ Amgm Veo ‘mZyZ KodZ * Am‘H$m ~ao gm§JVoë¶m§Mo Am‘r Am¶Hy§$H$ H$miOmZ Omo Am‘Mmo àm‘m{UH$ OmJmo OmdZ Amgm, Am‘r Am¶H$bm Vmo XodmMmo gãX* Am‘Mo ìhS>nU, J«oñVH$m¶ n¶g H$éZ ëhmZ{dH$m¶ AmnUmdZ * Am‘Mo Hw$S>rH$ ‘mZ åhU g‘Oy§H$ Om¶. Cnam§V OoX²Zm Am‘r CÌmZ CÀMmaVm§d VoX²Zm Am‘r ^mdmVm©Mr CÀMmaUr{XdZ ’$mdmo Vgbr Ýhognm dmnéZ AmXr... g^o‘mOma XmIm|dH$ Om¶ åhÿU ni|dH$ {XVm§d. EH$m {H«$ñVr ‘wZemZ Amnbmo ^mdmV© gmXr ‘wZem XodmH$ VeoM gJù¶m§H$ AmdS>VmV. bwB©g nmíMamMr Mmb ˶m AmnbrM ImgJr H$aUr åhU {MVy§H$ Om¶Zm {H$˶mH$ ^mdmVm© dadr ‘wZrg {H«$ñVmVaUmQ>çm§H$ EH$ ìhS> XoI Ambr. Va Am‘r¶ EH$ gmXo {OdrV {O¶y§¶m. Amo VaUmQ>çm ! gm§JmVm {O¶oVm. AmZr {H«$ñVm gm§JmVm Omdy§H$ gV‘mZy§H$ JaOoMo åhU H$maU XmI¶Vm.V¶ma Amgm¶ ? ^mdmV© ñdmYrZ XoIyU g‘mOrH$ H$m¶Úm§Mr O~m~Xmar Amgm åhU XmImo¶Vm. ho ^mdmVm©Mo - ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$ - qgYwXþJ© Y‘©àm§V (AmXma - doXr godm) gm‘m{OH$ én n{dÌ Am˶mÀ¶m ¶oʶm{Xgm gmaHo$ H$imoZ Am¶bo, ^mdm˶m©Zr gJir {~enmMr H$m¶m©di {^am§V, Hw$erZ XdéZ AmnUo gV‘mZbm Vo Xþgè¶m§H$, g‘oñVm§H$ H$irV Ho$bo. n{dÌAm{~«b 2013 - • 7 - {S>dmB©Z ‘gu M°nb H$UH$dbr, ’o$ñV • 7 - (gm§Ooa) AmËå¶mÀ¶m XoʶmZ Am‘À¶m XþVnUmH$ gp³Vd§V OmVm§d VmoM Am‘Mr Jdm¶ ’$bm{XH$[S>dmB©Z ‘gu [aQ´>rQ> hmD$g, ~m§Xm-eob}, ’o$ñV • 10 - ‘mV¥N>m¶m H$m°Ýìh|Q>, d|Jwbm© AmZr YramXrH$ H$aVm. ^mdmVm©Mr CÀMmaUr ImgJr AmZr g‘wXm¶oMr H$aUr. n¶bo{gëìha Á¶w{~br • 14 - {WamdUr g§ñH$ma, Xod~mJ • 15 - {‘bmJ« gm¶{~U ’o$ñV, gwdmVoa n{dÌ g^m ^mdmVm©Mmo n¶bmo {df¶. n{dÌ g^oÀ¶m ^mdmVm©Z EH$EH$bmo n{dÌåhmngm • 20 - CnY‘©JwénXmMr ‘mIUr - ~«. ‘Zdob, ‘mUJm§d • 27 - JmoëS>Z ñZmZ KoVm. øm {OZgmZ {H«$ñVr g‘wXm¶|V VmaU OmoS>À¶mH$ {^Va gaVm åhU XmI¶Vm.Á¶w{~br-’$m. {nQ>a nm°b ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r • 28 Vo 30 - [aQ´>rQ>-nmoÅ>m Oeo Am‘r H$mVmo{bH$ n{dÌ g^oÀ¶m XmoVmoZrÀ¶m nwñVH$ma dmMVm§d ^mdmVm©Mr 5 6
 4. 4. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUrCÀMmaUr OmdZ Amgm ^mdmV© OU EH$ë¶mZ ^d H$éZ n{dÌ ñZmZmÀ¶m doima ‘mZyZKoVbbmo. VmoM A»Io n{dÌ g^oÀ¶m Omëë¶m JdirH$ n[afXoMmo AmZr VmoM godmY‘m©Z ’$mQ>bo Xma ho H$mU¶oH$ Om¶VrM dgm© Ombr. ˶m H$mim§V ‘amR>r nmbH$ma OmVobrEH$Q>m¶ Omëë¶m ^mdm˶mªMmo. ^mdmVm©Mr CÀMmaUr n{dÌ g^m, Am‘Mr Amd¶ OmdZ ZmQ>H$m, V‘mem gÁOZ, gä¶ bmoH$m§Zr niodn åhUë¶ma nmVH$ g‘OVmboAmgm åhU XmImo¶Vm Or amoMUmamH$ ^mdmVm©Z à{VnmiVm, OoX²Zm Am‘r "hm§d CÀMmaVm Omë¶ma EH$m nmÐrZ niodn åhþUë¶ma àíZM CamoZm. H$maU Y‘m©MrAmZr "Am‘r CÀMmaVm§d åhþUVm (XmoVmoZ nwñVH$ nm. Z§. 150) gJir gyÌm Vm§MbmJr Amgbr. EH$Xrg emam§Vë¶m EH$m ìhS>ë¶m nmbH$ma o Xþ^mdm{dU Am‘r ‘ZmZ AmZr H$miOmZ gV ‘mZÀ¶mH$ n{dÌ g^m {eH$¶Vm EH$m ZmQ>H$mMmo à¶moJ Mmby Amgbmo. EH$m Y‘©JwéH$ Vo niodMr VmiUr Am¶br. Agë¶m˶m gm§Vm§Mr AmoiI Am‘H$m ìhS>o JaOoMr. XodmZ CJS>mno Ho$ëë¶m VmaUmÀ¶m JwQ>mMo Xma doima {H$aH$moi ‘Urg Omo ‘mJ© pñdH$maVm VmoM ‘mJ© VmUo AmnUm¶bmo. {WEQ>amÀ¶m^mdmVm©Mo CÀMmaUoMmo eodQ>. OoX²Zm Am‘r ñdmYrZnU gV‘mZVm§d. VoÞm Xþgao {H$Vo H$arZm§d ‘°ZoOamH$ VmUo MrR> ~a¶br AmZr {dMmabo, ""{WEQ>amÀ¶m ’$mQ>ë¶m Xmam§Vë¶mZ ‘mH$m~Ja A»Imo ^mdmVm©Mmo JyQ> ‘mZyZ KoVm§d, {H$˶mH$ XodyM gVmMr ImÌr OmdZ Amgm àdoe {XdMr ì¶dñWm Vw‘À¶mZ H$é ¶oVm ? åhþUJo ‘mH$m H$moU niodMmo Zm ? ‘°ZoOamZH$maU Vmo AmnbrM AmoiI {XVm AmZr Am‘H$m Amnë¶m ‘moJmÀ¶m JwQ>m§V dm§Q>mo {XVm. O~m~ {Xbmo, ""‘m’$ H$am. hm§Jm EHy$¶ Aeo Xma Zm Oo XodmMo ZXaoH$ nS>moZm.Xþgao dmQ>oZ Am‘Mo g§ñH¥$Vm¶oZ Om¶Vmo bmoH$ ^mdmVm©Mo XoUo ZmgVmZm Amnë¶m {OdrVmÀ¶m ‘Urg Xþgè¶m§H$ ’$Q>¶Vm, ñdV:H$ AmZr XodmHy$¶ ’$Q>dMr VmMr BÀN>m AmgVm.eodQ>mMmo AW© AmZr eodQ> IaonUr gmoXVmV. hr gmoX ^mdmVm©Mr Iar àñVmdZm OmdZ ho ’$Q>dUyH$s¨V Vmo AmnUmMo ì¶p³VËd KmbdZ ~gVm. Yya Vmo ñdV:M {Z‘m©U H$aVm AmZrAmgm. {H$˶mH$ ho nar ‘Zrg dmQ> MbVm Or XodmÀ¶m JwQ>mH$ nmd¶Vm. Iao åhþUë¶ma Cnam§V ˶m YwamZ VmH$m H$m¶M {Xï>r nS>moZm. ’$Q>dUyH$ {bndMo ImVra AmZtH$ ìhS> ’$Q>dUy§H$ ‘wZemH$ gmoXÿZ H$mS>À¶mo nS>VmV. {OdrVmÀ¶m ‘§{Xam§V àdoe H$aMo ImVra, gVmAm‘À¶m JrʶmZmZ EH$ JaO ñWmnbobr Amgm. ""gXmH$mb VJVo {H$Vo Vo gmoXZ H$mS>À¶mH$. ÿ dmQ>oZ MbMo ImVra ’$mQ>bo Iw¶MoM Xma AmgmoZm. gJù¶m Xmam§er XodmMmo AmË‘mo C^mohr JaO {Z˶ AmndUo, nwgyZ H$mSy>§H$ Om¶Zm Vgbo ‘wZem§À¶m H$miOm§V N>mnbobo Amgm, Amgm. XoIyZ {^am§VrMmo, ’$Q>dUyH$sMmo Amgamo Ko¶ ZmgVmZm Omo Y¡¶m©Z g§Kf© H$aVm VmH$mM‘wZemZ amoMUmamH$ gmoXÀ¶mH$, VmUoM Am‘À¶m H$miOm§V hr JaO KmVë¶m {edm¶ Am‘r na‘oída ’$mdmo OmVm.VmH$m gmoXMo Zmgë¶m§d. ho ‘oimon H$é§H$ ^mdmV© Am‘H$m Amn¶Vm AmZr Xma gmaHo$ - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>rCJmoS>Vm. - nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°{S´>³g, gr.E.Eg.Ama.Jmodm ‘mVrÀ¶m Zída XohmMo & gwdU© VyM H$amdo && XodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r Vw¶mM gmR>r nVrV nmdZm ‘aU ‘rM Mw§~mdo && AnKmVm§V ‘aU nmdboë¶m Or{dVmMo BALANCE SHEET ’$m{‘b, gmo¶ar, Xm¶ar, åhOr Fixed Asset Amgm. Vm§Mo godoV amdmon {g. ‘m{Q>©Zm AmZr ~mdVrg ’$ZmªS>rg åhOr Fixed liability Amgm. Vm§Mmo ‘moJ ‘mH$m ‘oimon, åhOr Current hm§H$m ^mdnyU© lÕm§Obr Asset Amgm hm§do gJù¶m§H$ ‘moJmZ d|Jmon, åhOr current liability 19 ‘mg© 2013 øm {XgmH$ ‘w§~B©-Jmodm hm¶doMoa IoS> hm§Jm OJ~wS>r Ýh¶À¶m Amgm. {H$Vo hmS>bm, {H$Vo KoD$Z doVoë¶m§d, cash bank zero Amgm. nwbmdoë¶mZ ‘hmH$mbr hr ~g gH$bm nSy>Z Omëë¶m AnKmVm§V ‘aU nmdboë¶m 37 åhÁ¶m AmXe© Day ~wH$m§Vbmo, hm§d EH$ Hero Amgm. ‘moJmZKoVm, OmUm§‘Xo {g. ‘m{Q>©Zm AmZr ~mdVrg ’$ZmªS>rg hm§H$m¶ Amnbmo Ord J‘mdMmo nS>bmo.‘moJmZ {XVm, Ledger gJio Tally Amgm. Debit Credit gmaHo$M go‘, {OdrV ‘mV {g. ‘m{Q>©Zm hr Jmodm Jrar hm§Jm d¥Õml‘m§V dmdwaVmbr. Vr JmdmZ dgB©Mr AmgbrWages Amgm. hm§JmM KoVm, hm§JmM {XVm, stock åhOmo NIL Amgm. Gross dmo Net Omë¶ma ~mdVrg ’$ZmªS>rg hmo ^oS>er Jm§dMmo 23 dgm©Mmo VaUmQ>mo ZodtV ^aVr Omëbmo.Profit EH$X‘yM ßbm°n Amgm, H$moUo¶ H$é åhOo Audit, gJù¶m§H$ ’$H$V gV Amgm, EH$ ~è¶m JwUm§Mmo Xodm{^am§VrMmo VaUmQ>mo AmZr CËH¥$ï> IoimSy> åhU Vmo ZmdménmH$åhÁ¶m {OdrVmÀ¶m Balance Sheet Moa ’$H$V åhOoM amO Amgm. Am¶ëbmo. qgYwXþJ©Mr n{dÌ g^m Vm§À¶m AmËå¶mH$ em§Vr ‘mJVm. XodmZ Vm§À¶m - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r Hw$Qw>§~mH$ em§Vr AmZr ^wOdU {XdMr. 7 8
 5. 5. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr øm gmjmËH$mamH$ bmJmoZ {VH$m Iyn Xþ:I gmogMo nS>bo. {VMo Hw$Qw>§~, {VMo ZmJar gm§V ‘oar ~Zm©S>o gm¡~o[a¶g AmZr gaH$mar A{YH$mar AmZr nmÐrboJyZ {VMo ho {Xï>mdo gV ‘mZy§H$ V¶ma Om¶Zm§V. Am§H$dma (1844-1879) Vm~}OÀ¶m {~ñn gm¶~mZ {VÀ¶m øm {Xï>mì¶m§Mr emñÌr¶ VnmgUr H$aMo ImVra EH$ {gñQ>a ‘oar ~Zm©S>o gm¡~o[a¶g hr ~Zm©S>oQ> øm ZmdmZ bmoH$m§‘Xo n[a{MV Amgbr. Ym{‘©H$ AmZr EH$ d¡OyH$s Aeo XmoZ Mm¡H$er Am¶moJ Zo‘bbo. VmUr VrZ dgm© g§emoYZ{VMmo Oë‘ 7 OmZoa 1844 gmbmZ ’«|$M Xogm§V bwS>©²g ZmdmÀ¶m Jmdm§V Ombmo. {VMo Ho$bo. {~enm§Zr øm Mm¡H$er Am¶moJmMmo Ahdmb ‘§Oya H$aMo n¶boM bwS²>©g emam§Vbr hrAmd¶Mo Zmd bwB©Om AmZr ~mny¶ EH$ {JaUr H$m‘Jma Amgbmo. nyU XþX£dmZ VmMr erarg I~a A»»¶m g§gmamH$ dmè¶mgmaIr ’$m§H$br. ˶m Cnam§V hr gwdmV "VrW©ñWi åhUgwQ>br AmZr VmH$m Xþgè¶m§À¶m eoVm§V ‘Owar H$aMr nS>br. A{YH¥$V[aVrZ nJ©Q> Ho$bo. ^wJ}nUméM ~Zm©S>oQ> Veo Hw$S>rZ Ag³V. {VH$m eoOmaÀ¶m EH$m Jmdm§V Xdabobo. Owb¶ 1866 gmbmZ ~oZo{S>³Q> Zodog hm§JÀ¶m H$mo¶oVmZ Amnbmo Zmopìh{eEQ>Mmo‘mVeo ìhS> OmVM ‘|T>mam amInmMo H$m‘ {VH$m {Xbo. B.g. 1858 gmbmZ 14 dgm©Mo H$mog© H$é§H$ Jobr. Amnë¶m ‘aUm n¶m©Z Vr Wy¶M amdbr. {VÀ¶m åhþUʶmna‘mUo Xa{Xg{nam¶oMo OmVmoM Vr nVw©Z Kam Am¶br. 14 dgm©‘oaoZ {eH$n {H$Vo Vo {VH$m I~a Zmgbo. AmËå¶mZ Vr bwS²>©g hm§Jm ˶m J«moQ>mobmJr dMmoZ Amnë¶m Ydr dñÌm Zogbbo ‘m¶oMoA{e{jVnUm§H$ bmJmoZ AmZr Xþ¶ogmH$ bmJyZ {VH$m n¶bmo H$å¶w{Z¶mdy¶ {Xdy§H$ Zmgbmo. ^d‘mZmZ Xe©Z KoVmbr. H$mo¶oVmZ AmgVmZm {VH$m Iyn ‘mZ{gH$ AmZr Hw$S>rÀ¶m Ìmgm§H$ ~«oñVma Vm 11 ’o$~«oa 1858 øm {Xgm OimdmMr gwH$s H$mQ>¶m EH$Q>m¶ H$aMo ’w$S>mo H$aMmo nS>bmo.ImVra Vr Jobobr ~amo~a {VMr ^¶U ‘m[a¶m AmZr OrZ ZmdmMr Bï>rU Amgbr. Ýh¶À¶m nyU ~Zm©S>oQ> hr n{dÌ ‘m[a¶oMr {dMyZ H$mS>bobr "Yy Amgbr. n{dÌ ‘m[a¶oZH$mQ>ma Amgbobo T>mobtV ‘mgm~obmÀ¶m J«moQ>m|V {VH$m EH$ {Xï>mdmo {Xgbmo. EH$ ^dgmo~rV gm§Jbbo H$m‘ {VZo Ho$ëbo. {VÀ¶m eãXm§V gm§JMo Omë¶ma. ""gmaU ‘maVmoM gmaUrMo H$m‘AmoñVmoar {VMo ZXaoH$ nS>br. AmnUm~amo~a Amgboë¶m ‘m[a¶m AmZr OrZ hm§MobmJr {VZo {H$Vo ? {VH$m EH$m H$moZemH$ CS>¶VmV Ýhÿ¶ ~Zm©S>oQ>mZ XodmMr ¶odOU bmoH$m§n¶m©Zho AmoñVmoaoMo dU©Z Ho$bo. Ydr Am§JdñÌm Ýhogbobr gJuÀ¶m nO©imZ ^abobr gmoim gVam nmdmodMo H$m‘ Ho$ëbo. AmVm H$mo¶oVmZ EH$gwar OmdZ g§ñWoMo {Z¶‘ nmiy§H$ Vr IwembH$m¶dgm©Mo {nam¶oMr Vr AmoñVmoar Amgbr. {VMo H$‘aoH$ ‘i~mÀ¶m a§JmMmo {Zimo nÅ>mo Amgbmo. ‘mZVmbr.VH$bodoë¶mZ nmR>rMoa éiVobr Ydr AmoT>Ur Amgbr... nm¶m§V ìhmUmo Zmgë¶mo. XmoZy¶ 22 goV|~« 1878 gmbmZ {VZo Amnbr {Z‘Ur ^mgmdUr KoVbr. XoO|~«mÀ¶mnm¶m§Moa EH$ EH$ Jwbm~ Amgbo. {VÀ¶m COì¶m hmVm§V Yì¶m ‘ʶm§Mo H$m|V Amgbo... ˶m åhþ¶Ê¶m§V Vm~}g AmZr Zodog©À¶m {~enm§À¶m à{V{ZYtgm‘H$ma C^o amdyZ 20 dgm© n¶boH$m|VmMr gm§H$i gmoZoar a§JmMr Amgbr. Vo ‘Ur, Vr gmH$i AmZr Jwbm~ EH$ IoarV bwS²>©g hm§JmÀ¶m J«moQ>mobmJr KS>boë¶m àg§JmMo Zì¶mZ AZw^dH$WZ H$aMo Amgbo. Vody¶nO©imZ bIbIVmbo. {VZo {^¶o ZmgVmZm ‘moJmZ Ho$bo. ~Zm©S>oQ>mZ dU©Z Ho$ëbr Vr AmoñVmoar {VH$m EHy$U gVam nmdQ> {Xgbr. H$m¶ {VMo Xå¶mMo {eH$nmU AmVm nVy©Z VH$br d¡a H$mSy>§H$ bmJbo. J[a~r, CnmgVmnmgdoima Vr AmoñVmoar {VMoer Cbmo¶br. 18 ’o$~«oamH$ {Xëë¶m Xe©ZmZ {VUo åhþUbo, ""hm§d AmZr ^wJ}nUma Amgbobo Hw$S>rMo Ag³VnUmH$ bmJyZ {VMr gmdX g§nyUm©¶oZ {~KS>br.VwH$m Iyn AmZ§X AmZr gwI {Xdy§H$ gmoXVm. KS>¶oH$ øm g§gmam§V VwH$m Vmo AZ§X AmZr gwI Xå¶mMo {eH$nmU dmT>bo AmZr {VH$m Q>r.~r. Ombr. AmZr eoH$s 16 Am{~«b 1879‘odMo Zm. ’w$S>ë¶m {OdrVm§V Vy Z³H$sM gwIr g‘mYmZr OmVb¶. ˶m Cnam§V 24 ’o$~«oamH$ gmbmZ Amnë¶m Ydr Am§JdñÌm Ýhogboë¶m ‘m¶oÀ¶m Xe©ZmH$ hmg˶m Vm|S>mZ gJuÀ¶m{VZo åhUbo, àmMrV H$amV ! 27 ’o$~«oamH$ {VZo ˶m {Xï>mì¶mÀ¶m gwdmVoa EH$ ëhmZeo H$nob àdmgmH$ ^m¶a gabr. nmn gm¶~ ~oZ{S>³Q> n§Yamdmo hmUo 1925 gmbmZ {VH$m Am{edm©XrV o~m§Xÿ§H$ gwMmo¶bo. Va 25 ‘mgm©H$ AmnyU IVm{dU J~©g§^dbobr ‘m¶ ‘m[a¶m Amgë¶mMo åhU nJ©Q>bo AmZr nmngm¶~ nm¶g AH$amì¶mZ 1933 gmbmZ {VH$m gm§VnXmMmo ^d‘mZ{VZo ~Zm©S>oQ>mH$ H$~yb Ho$bo. ’$mdmo Ho$bmo. OwZmMo 3 VmaHo$a ~Zm©S>oQ>mZ Amnbmo n¶bmo n{dÌ {H«$ñVàgmX KoVbmo. {VH$m {Z¶mi : ""Am‘r XþH$mMmo pñdH$ma ‘moJmZ H$é§H$ {eH$m|H$ Om¶. Am‘Mmo gmo‘rOmëë¶m {Xï>mì¶m doë¶mZ Om¶Vmo dmX-{ddmX Ombmo. {VMr Moï>m-‘ñH$ar gwé Ombr. Om§Moa MS> ‘moJ H$aVm Vm§H$m H$mQ>çm§Mmo ‘wHw$Q> {XVm. åhÁ¶m IwagmÀ¶m nb§Jma hm§d EImXobwS²>©g hm§JÀ¶m J«moQ>mobmJr {VH$m gm|nonUr dMy§H$ OmdMo Ýhþ¶ åhþUmoZ bwS²>©gÀ¶m ‘hmnm¡am§Zr ‘I‘br JmX¶oa ~gbë¶m amUrnag Iwemb Amgm - gm§V ‘oar ~oZrS>oQ> gm¡~o[a¶g˶m J«moQ>mo^modVr VmaoMo H$mQ>oar Hw§$nU KmVbo. Vé¶ ~Zm©S>oQ>mZ VoM gwdmVoa n¶g C^o amdmoZ - ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm, hm§À¶m "g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZn{dÌ ‘m[a¶oMo Xe©Z KoVbo. 9 10
 6. 6. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr qgYwXþJ© S>m¶mo{gPZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rÀ¶m dVrZo KoʶmV {dídmg Ambobo H$m¶©H«$‘-‘mM© 2013 {dídmg {‘iob H$m hmo ~mOmar ? {dídmg {‘iob H$m hmo eoOmar ?* ‘{hbm {XZ - 8 ‘mM© hm Am§Vaamï´>r¶ ‘{hbm {XZ åhUyZ gmOam Ho$bm OmVmo. {dídmg {‘iob Var Hw$R>o ?gmbm~mXà‘mUo qgYwXþJ© Y‘©àm§VmVrb g‘mOH$m¶© H$aUmè¶m g‘mOgodr g§ñWm§À¶m dVrZo ^mdmVm©Mo dag 2012 2013 Omo Amho Vw‘À¶mM A§Var.{XZm§H$ 8 ‘mM© Vo 16 ‘mM© ¶m H$mbmdYr ‘ܶo gmd§VdmS>r, ^oS>er, Amoamog, {^am|S>m, {dídmg {‘iob H$m hmo S>m|JaXè¶mV ?d|Jbm© Am{U gmd§VdmS>r ¶m {R>H$mUr gmOam H$aʶmV Ambm. ¶m dfu H$m¶©H$« ‘mMo Kmofdm³¶ w {dídmg {‘iob H$m hmo Xè¶m-Imoè¶m§V ? {dídmg Zmhr {‘iV ˶m T>Jmiboë¶m AmH$memV,åhUyZ ñÌr EH$ ~wb§X AmdmO Ago R>odʶmV Ambo. Va {dídmg {‘iVmo gXm g˶mÀ¶m àH$memV. ¶m dfu qgYwXþJ© S>m¶mo{gPZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rÀ¶m dVrZo d gd© Y‘©àm§VmVrb {dídmg {‘iob H$m hmo ¶‘wZoVrarg‘mOH$m¶© H$aUmè¶m g§ñWm§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZmZo {XZm§H$ 16/3/2013 amoOr gmd§VdmS>r {dídmg {‘iob H$m hmo J§Jo{H$Zmar {dídmg Zmhr hmo øm ZÚm-gmJam§Zr¶oWo ‘{hbm {XZ gmOam H$aʶmV Ambm. ¶m ‘ܶo g§ñWoÀ¶m H$m¶m©Mr AmoiI ’$m. Bbm¶g Va Vmo dmhVmo Amnwë¶m ZgmZgmVwZram°S´>r³g ¶m§Zr EH$m {’$ë‘Ûmao XmI{dbr. ¶m H$m¶©H«$‘mg à‘wI nmhþUo åhUyZ ‘m. {~en {dídmg {‘iob H$m hmo naXoer ?Am°pëdZ ~aoQ>mo VgoM Eg.S>r.S>r.Eg. Mo g§MmbH$ ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, gm¡. {d‘b {dídmg {‘iob H$m hmo ha{Xer ?ZmB©H$ ‘mOr Aܶj bm¶Zog ³b~, A°S>. gm¡. {eënm ‘J©O ¶m§Zr {d{dY gm‘m{OH$ Hw$R>o emoYVm ˶mbm {dZmH$maUr, Omo Amho Vw‘À¶mM ñdXoer.{df¶m§da ˶m§Mo ‘ZmoJV 춳V Ho$bo. ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r 129 ‘{hbm CnpñWV hmo˶m. {dídmg {‘iob H$m hmo A‘mdñ¶mbm ?* grS>rgr {‘Q>tJ - {XZm§H$ 19 ‘mg© 2013 {dídmg {‘iob H$m hmo nw{U©‘obm ? Xa VrZ ‘{hݶmbm H$moa S>oìhbn‘|Q> gob (gmoeb dH©$ {d^mJmÀ¶m dVrZo hr øm AmhoV ’$³V M§ÐmÀ¶m H$bm.~¡R>H$ Am¶mo{OV Ho$br OmVo.) ¶m ~¡R>H$s‘ܶo {d{dY joÌmVrb 춳VtH$Sy>Z ‘mJ©Xe©Z Ho$bo nU {dídmg ¶oVmo à˶oH$ níMmËVmnr öX¶mbm. {dídmgmVM {‘iVo Amåhm ‘wp³VOmVo. ¶m H${‘Q>rMo MoAa‘Z {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ho AmhoV. {dídmgmVM dmT>dw¶m Amnbr ^p³V ! {dídmgmVM {‘iVo Amåhm V¥pßV emUmo {dídmgmVM Amho g§nyU© ep³V !‘m¶ gXmM gm§JVmbr emioV dMyZ ‘m¶ ~oñQ>r nioVmbr lÕm Am{U {dídmg Amho XodmMr XoUr,nwVm erH$ åhUQ>mbr emUmo Om emioV YmSy>§H$ gmoXVmbr ^oQ>m à^ybm ˶m§À¶m ‘ܶpñWZr, YwdyZr nmno Amnbr níMmËVmnmZr,emioV dMyZ ~g Ho$Þm hmH$m H$iQ>bo bmoH$m§À¶m nm¶m nS>Vmbr Am{edm©XmMo ¶oVrb Pao dmhþZr.XmoZ ~wH$m§ dmM {H$Vbo VmH$m g‘Om¶bo åhOoM qMVyZ aS>Q>mbr KoD$Zr ñdJ©XÿV {nVm-B©ídamMr dmUr,gXm§M Aeo åhþUQ>mbr åhOo nmgV ‘m¶H$ {VH$m bmJyZ emioV Jobmo ~mobo ‘[a¶‘bm, "àUm‘, ho "ñdJu¶ amUr,hm§d| H$mZma Kod§H$ Zm Iyn XþI OmVmbo IaoM hm§d emUmo Ombmo {dídmg Ho$bm {ZîH$b§H$ ‘mVm ‘[a¶‘Zr, KoVbm OÝ‘ {VÀ¶m CXar, B©e-nwÌm§Zr.hmH$m VmH$m åhUQ>mbr hm§d H$m‘ H$arZ - H$dr éOm[aAmo qnQ>mo, JmD${Z¶m gmYy-g§Vm§Mo A^§J,gm§JmV ao åhÁ¶m nwVmH$ ZwñVo hm§d ‘marZ ‘mbdU IwbVmo Voìhm Amnë¶m OrdZmMm a§J, R>odm gXm ˶mbm Vw‘À¶m g§J, H$maU {dídmgM Amho Hw$Qw>§~mMm ñV§^. - {g. gwf‘m gmido, g|Q> A°Ýg² H$m°Ýìh|Q>, AmOJm§d 11 12
 7. 7. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr H$m°Ý’$aÝg Am°’$ [abo{O¶g B§{S>¶m, H${‘eZ ’$m°a H°${Q>H°${Q>³g {‘Q>tJ qgYwXþJ© ¶w{ZQ> [‘Q>tJ 18 ‘mg© 2013, doñQ>Z© [aOZ {g. {g. {~. Am¶. H${‘eZ ’$m°a H°${Q>H°$Q>r³g ho 2 ’o$~«a 2013 øm {Xgm g|. A±WZr MM©, JS>qh½bO o {‘Q>tJ|V hmdo ^mJ KoVbmo. AmM©{~en {’$brn Zoar ’o$am§d OmdZ Amgm Zdmo MoAa‘Z. hr hm§Jm H°$W{bH$ Ym{‘©H$ g§ñWoÀ¶m dm§JS>çm§Mr O‘mV {‘Q>tJ gH$mir 9 Vo gm§Ooa 5 dmOmoga, S>m¶{ggZ H°$Q>rH°$Q>rH$b g|Q>a, ~m§Ðm ‘w§~B© hm§Jm ^abr. Ym{‘©H$ g§ñWoÀ¶m {gñQ>arZr AmZr nmÐrZr ho Ombr. gJio doñQ>Z [aOZ S>m¶{ggZ S>m¶ao³Q>a ho {‘Q>tJ|V hmOra Amgbo. gwadmVoH$ ’$m. O‘mVrZ ^mJ KoVbmo. dm§JS>çm§Mo àíZ AmS>Iir ES>rgZ ’$ZmªS>rg, S>m°Z ~m°ñH$mo ([aOZb goH«o$Q>ar) hmUo Am‘H$m gJù¶m§H$ ¶odH$ma {XbmogwQ>mì¶mo H$aÀ¶mH$ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo hm§H$m¶ ho O‘mVrH$ Am‘§ÌU {Xëbo AmZr Vo AmZr VmUo ‘mJUo Ho$bo. {g. {g. {~. Am¶. H${‘eZ ’$m°a H°$Q>rH°$Q>r³g MoAa‘Z, AmM©{~enhmOra Amgbo. {’$brn Zoar ’o$am§d hmUo ^mdmVm©Mo dag hmMoa g‘OUr {Xbr AmZr ^mdmVm©À¶m dgmªV ’$m. ’«$mpÝgg JmoÝgmëdrg hmUo Y‘©àm§Vm§V Ym{‘©H$ g§ñWm§Mr ^y{‘H$m (Role ofReligious in the Diocese) øm {df¶mMoa hmOra Amgboë¶m§H$ ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. øm Am‘À¶mZr {H$Vo H$é ¶oVm Vo gm§Jbo.¶w{ZQ>Mr goH«o$Q>ar {g. ‘o~b H$mìhm©bmo hmUr øm Y‘©àm§VmMo WmoS>o àíZ CJQ>mdo Ho$bo AmZr gJù¶m doñQ>Z© [aOZ S>m¶ao³Q>am§Zr Vm§Mmo dmda eoa Ho$bmo.Vm§Ma WmoS>r MMm©-{d{Z‘¶ Ho$bmo. JS>qh½bOMo nmX²{dJma AmJwñVrZ ’$ZmªS>rg hmUr O‘mVrH$ o ’$m. bm°aoÝg H$bg (Z°eZb goH«o$Q>ar Am°’$ {g.{g.{~.Am¶. H${‘eZ ’$m°agwdmV AmZr OodUmMr CËV‘ gmo¶ Ho$ëbr. H°$Q>rH°$Q>r³g) Implementing the compendium of the CCC hmMoa {eH$dU - {g. ‘o~b H$mìhm©bmo, {g.Ama.Am¶.goH«o$Q>ar {Xbr. ^mdmVm©À¶m dagmMo gmXarH$aU AmZr ’w$S>mamH$ ¶odOU hmMoa ^mgm^mg Ho$br. eodQ>mH$ gJù¶m S>m¶ao³Q>am§~amo~a AmM©{~en {’$brn Zoar ’o$am§d hmUo ‘mD§$Q> H$m|H$mUr JrV ~adnm§V hoÝS´>r bmo~mo n¶bmo ‘oar ~m{g{bH$m ~|S´>m hm§Jm {‘gmMr ^oQ> ^oQ>¶br. {V¶mÌ AH$mX‘r, Jmodm hmUo 3 ‘mg© 2013 {Xgm H$bm AH$mX‘r, Jmodm - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, S>m¶ao³Q>a H${‘eZ ’$m°a H°$Q>rH°$Q>r³g hm§Jm KoVbë¶m H$m|H$Ur JrV Jm¶Z AmZr ~adnmMo ñnY}Z qgYwXJ© Y‘©àm§VmVë¶m þ aoS>r JmdMmo gwnwV, ~m~ hoÝS´>r bmo~mo hmUo JrV ~adnm§V n¶bmo Z§~a H$mS>bmo. Eg.{g.{g. H$m¡pÝgb {‘Q>tJ øm ¶emImVra gd©^dVr VmMr VmoH$Um¶ Mbë¶m. 19 AmZr 20 ‘mg© 2013 gH$mir 9 Vo gm§Ooa 6 damMoa gamoX¶m g|. nm¶g Jmo¶, ‘|Jbmoa, qgYwXþJm©Vë¶m Om¶Ë¶m H$bmH$mam§Zr ho ñnY}Z ^mJ KoVbbmo. ^maVm§Vë¶m gJù¶m Y‘m©À¶m bmoH$m§Zr EH$dQ>mZ ñdV§Ì ^maVmMr H$er amIU H$m°boO H$m°åßbo³g, JmoaoJm§d hm§Jm doñQ>Z [aOZ SCC H$m¡pÝgbMr {‘Q>tJ Ombr. hoH$aMr hmMoa ho JrV ~a¶ëbo. ho JrV [aMS>©, ‘m¶H$b AmZr hoÝS´>r øm VrJy¶ ^mdmZr ‘oimoZ {‘Q>tJoV gJù¶m doñQ>Z [aOZ S>m¶ao³Q>am§Zr dm§Q>mo KoVbmo. gwadmVoH$ {~en ~m°ñH$mo noÝhm,Jm¶bo. H$ÝìhoZa, SCC H$m¡pÝgb hmUo gJù¶m§H$ ¶odH$ma {Xbmo. ~m~ hoÝS´>r qgYwXþJm©Mr n{dÌ g^m VwH$m em~mgH$s {XVm AmZr øm joÌmV Vwdo {~en Wm°‘g S>m~ao, nwUm S>m¶{ggMmo {~en hmo OmdZ Amgbmo SCC MoAa‘Z.AmZtH$ Zmd OmoSy>§H$ nmoa~r {XVm. ’$m. Wm°‘g {dO¶, Z°eZb goH«o$Q>ar SCC hmUo SCC Z°eZb H$Ýìh|eZ 18 Happy Birthday Father Zmoìh|~« Vo 22 Zmoìh|~« 2013 øm {XgmZr Jmodm hm§Jm OmVbo VmMoa ‘m{hVr {Xbr. gJù¶m 14 Am{~«b aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg doÅz>nma{H$b S>m¶ao³Q>am§Zr Vm§À¶m S>m¶{ggtV SCC dmda H$gmo MbVm Vo gm§Jbo. amoOar MM©, {^ad§S>o. ‘mo~m. 9405298750 eodQ>mH$ {~en ~m°ñH$mo noÝhm hmUo gJù¶m S>m¶ao³Q>am§~amo~a ‘rgmMr ^oQ> g‘a§^br. 24 Am{~«b aoìh. ’$m. {‘boQ> {S>gmoOm - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, ‘mUJm§d ‘mD§$Q> H$m‘}b MM©, qMXa, ‘mo~m. 9423832953 13 14
 8. 8. ZdgaUr Am{~«b 2013 Am{~«b 2013 ZdgaUr ^wa½¶mH$ {H$Vo Zm§d {XVbo ? ^waJo Oë‘VyM dmo Oë‘À¶m AmXrM Amd¶-~mnm¶À¶m ‘Zm§V EH$ Zdmo Kmoi gwéOmVm Vmo ^wa½¶mH$ {H$V| Zm§d {Xd§Mo åhÿU. AmZr EHy$M Jm|Xi gwé OmVm. AmZr EH$ Xrg^wa½¶mÀ¶m ~mëVr‘mMmo d nmiʶm§V KmbnmMmo {Xg ¶oVm. nmÐr ^wa½¶mH$ ~mëVr‘ {XVZm Am{~«b 2013Amd¶-~mnm¶H$ Vm§À¶m ^wa½¶mH$ {H$V| Zm§d {XVmV Ae| {dMmaVm AmZr VmUt gm§Jë¶m 13. gUdma 14. Am¶Vma 15. gmoå‘ma 16. ‘§Jima^meoZ ˶m ^wa½¶mH$ Zm§d {XdZ BJO}À¶m dVrZ ˶m ^wa½¶mH$ ¶odH$ma {XVm. ^wa½¶mMo Zm§d Y.B©. 6:1-7 Y.B©. 5:27-32 Y.B©. 6:8-15 Y.B©. 7:51-8:1Am¶H$VyM {Okmgy ^mdm˶mªÀ¶m ‘Zm§V EHy$M IwembH$m¶oMr AmZr g‘mXmZmMr ëhma Owdm§d 6:16-21 40-41 Owdm§d 6:22-29 Owdm§d 6:30-35 àH$mgUr 5:11-14ngaVm. {M¶g© !! Owdm§d 21:1-19 ^w½¶mªH$ {H$V| Zm§d {Xd§Mo ho gJi| ˶m nmbH$m§À¶m ‘ZmMoa AmgVm. nyU gm‘m{OH$ 17. ~wYdma 18. ~«oñVma 19. gwH«$ma 20. gUdman[adV©ZmÀ¶m øm {Xgm§Zr hr àd¥ËVr AmVm ~XbnmMr JaO Amgm. H$m|H$Ur {H«$ñVmdm§Zr Y.B©. 8:1-8 Y.B©. 8:26-40 Y.B©. 9:1-20 Y.B©. 9:31-42Amnë¶m ^wa½¶mH$ Zm§d qXdMo n¶bo MS> AmZr MS> {MVy§H$ Om¶. JaO nS>ë¶ma Amnë¶m Owdm§d 6:35-40 Owdm§d 6:44-51 Owdm§d 6:52-59 Owdm§d 6:60-69Bï> gmo¶è¶m§Mr ‘XV KoD§$H$ Om¶. Mma Mm¡Jm§Zr ghO Kodn gmaH|$ gmo~rV AmZr AW©nyU© 21. Am¶Vma 22. gmoå‘ma 23. ‘§Jima 24. ~wYdmaZm§d Amnë¶m ^wa½¶mH$ {XD§$H$ Om¶. nyU hmbr ‘m°S>Z©Vm¶oÀ¶m Zm§dmImb Oo Zm§dmMo EH$ Zdo Y.B©. 13:14, 43- Y.B©. 11:1-18 Y.B©. 11:19-26 Y.B©. 12:24-13:5 52 Owdm§d 10:1-10 Owdm§d 10:22-30 Owdm§d 12:44-50nrH$ Am¶bm Vo nio¶ë¶ma Am‘H$m§ EH$ Va hmgy§H$ ¶oVm Zm§ Omë¶ma ˶m nmbH$m§À¶m àH$mgUr 7:9, 14-17~w{Õ‘ËVoMoa H$sd ¶oVm. ~mëVr‘ {Xdnr Am‘r nmÐr EH$ Va h| Zm§d ghOVm¶oZ ~am|dH$ Owdm§d 10:27-30eH$ Zm§V, dmo Vm§Mmo CÀMma H$é§H$ Am‘H$m§ Iy~ H$ï> nS>Vm. (H$m§¶ Zmdm Va Aer AmgVmV 25. ~«oñVma 26. gwH«$ma 27. ‘§Jima 28. Am¶Vma ^m. ‘mHy©$ Y.B©. 13:26-33 Y.B©. 13:44-52 Y.B©. 14:21-27H$s Vr KodnmH$ Am‘Mo H$g~ nUm§H$ bmJVm AmZr Vm|S>mMmo ~amo ì¶m¶m‘ OmVm.) Zm§dm 1 noÐÿ 5:5-14 Owdm§d 14:1-6 Owdm§d 14:7-14 àH$mgUr 21:1-5åhù¶ma EH$ AmdmO dmo EH$ CÀMma Amgm Ae| Am‘Mo åhUUo Amgm {H$V| ? ‘mH©$ 16:15-20 Owdm§d 13:31-35 ‘o ìh¶, Zmdm§V AW©nyU©Vm¶ Om¶, Vt ghOVm¶oZ CÀMma H$anm gmaH$s Om¶ AmZr 29. gmoå‘ma 30. ‘§Jima 1. ~wYdma 2. ~«oñVmaøm nmgV nmbH$m§H$ ¶mo½¶ Ae| ‘mJ©Xe©Z ‘oiy§H$ Om¶. Aem Zmdm§Mr EH$ ¶mXr boJrV Y.B©. 14:5,18 Y.B©. 14:19-28 g|.Omogo’$ dH©$g© S>o Y.B©. 15:7-21 Owdm§d 14:21-26 Owdm§d 14:27-31 Y.B©. 15:1-6 Owdm§d 15:9-11nmbH$m§ nmgV CnbãY H$éZ {XD§$H$ Om¶. Y‘©àm§Vr¶ ñWamMoa Aeo ‘mJ©Xe©Z Am‘H$m§ Owdm§d 15:1-8‘oiy§H$ Om¶. Zm§d ^maVr¶ Amgy§ dmo nmpíM‘m˶ Amgy, Vo CÀMmé§H$ AmZr Am¶Hy§$H$ ~ao 3. gwH«$ma 4. gUdma 5. Am¶Vma 6. gmoå‘maAmgn Iyn JaOoMo. ^m. {’$brn/Ooåg Y.B©. 16:1-10 Y.B©. 15:1-2,22- Y.B©. 16:11-15 øm ~m~VrV Am‘Mo qhXÿ ^md Iyn ^mJod§V AmgmV, {H$˶mH$ nmpíM‘m˶ [aVtMo 1 H$atW 15:1-8 Owdm§d 15:18-21 29 Owdm§d 15:6-16:4 Owdm§d 14:6-14 àH$mgUr 21:10-14,AZwH$aU H$aMr Vm§H$m JaO Zm§. VoM ~meoZ Am‘Mo gJio A{YH$mar AmZr amÁ¶H$V} ho hoa 22-23Y‘m©Mo Amgë¶m H$maUmZ Am‘Mr Zm§dm CÀMmé§H$ dmo Vm§Mr Zm|X H$éZ KoD§$H$ Iy~ AmZr Owdm§d 14:23-29Iy~ H$ï> nS>VmV. hmbrM gaH$mamZ gwé Ho$ëbo Bbo³eZ Am¶S>|Q>rQ>r H$mS>© nio¶mV dmo aoeZ 7. ‘§Jima 8. ~wYdma 9. ~«oñVma 10. gwH«$maH$mS>© nio¶mV AmZr Am‘À¶m Zmdm§Mmo Omëbmo Kmoi hmMr gmj {Xë¶m~Ja amd Zm§. øm Y. B©. 16:22-34 Y.B©. 17:15,22:1 Y.B©. 18:1-8 Y.B©. 18:9-18 Owdm§d 16:5-11 Owdm§d 16:12-15 Owdm§d 16:16-20 Owdm§d 16:20-23nmgV ^mdm˶mªZr Amnë¶m Zì¶m Oë‘mH$ Am{¶ëë¶m ^w½¶mªMo Zm§d XdaVmZm MS> {MVy§H$ øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.Om¶. AmZr gJù¶m JOmbtMmo {dMma H$é§H$ Om¶. MwH$sMo Zm§d ~a¶ë¶ma dmo CÀMmaë¶ma Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.)A{YH$mè¶m§H$ dmo gaH$mar H$m¶m©b¶mV dmda H$a߶m§H$ Xmoe {Xdn ¶mo½¶ Ýh¶. For Private Circulation only. Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...9404451883(H«$‘e:) - ’$m. Á¶mo ’$ZmªS>rg (H$S>Jm§d) 15 16

×