Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Navsarni Bulletin - February 2013

415 views

Published on

Navsarni Bulletin - February 2013

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Navsarni Bulletin - February 2013

  1. 1. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr àmMrV H$mim§V {~enmMmo g§Xoe gd© VaoMo àmMrV H$éZ Amnë¶mHy$M Xþ:I {Xëbo Om¶ Aeo Vw‘H$m {XgVm ? XodmH$ Am‘Mo ~aonU Om¶. àmMrV AmZr YmoUdU H$éZ nmVH$mH$ bmJmoZ ‘moJmi ^mdm ^¶UtZmo, {H«$ñV ¶oʶmMr V¶mar H$éZ Am‘r ’$mVamMo Omëbo Am‘Mo H$mirO ‘mgmMo d Xþgè¶m CVamZr ‘moJmZ ^abobo H$mirO Om§dH$ øm Zì¶m godmY{‘©H$ dgmªV {^Va gaë¶m§d ˶m Cnam§V {H«$ñV VmMmo IoarV Am§dS>mo. Cnmgmdadr Vo åhþUë¶ma Á¶mo dñVy Am‘H$m YmXmogH$m¶ {XVmV ˶mo O¶§VrMr, VmMo AmnnJ©Q>UoMr AmZr VmÀ¶m ~mßVrñ‘mMr namo~ ZmH$méZ Am‘r Xþ~©bm§’w$S>o AËå¶mV EH$dQ>Vm§d Cnmgm AmZr YmoUdUmddu gamoZm˶m g‘a§^Z {H«$ñV O¶§VrMmo H$mi g§n¶bmo. AmZr WmoS>çmM {Xgm{^Va y dñVy§Moa Am‘Mo bj Kmby§H$, {Xg˶m dñVy§H$ nmQ> H$éZ {Xgmo Zmgboë¶m XodmH$ n~unmQ> Am‘r àmMrV H$mim§V AmZr ˶m Cnam§V nmñH$mÀ¶m H$mim§V {^Va H$é§H$ Am‘H$m IoarV AmYma. gaVoë¶m§d AmZr IoarV ^meoZ OoOÀ¶m H$ï>m‘aUmÀ¶m AmZr VmÀ¶m y 2) CgUo : CgUo {XdyZ Am‘H$m Xþgè¶m§nag AXrH$ {JaoñV d ìhS> OmdnmÀ¶m ^mdUmZrnwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>mMoa {Z¶mi H$aVoë¶m§d. ^ar Zm {H$˶mH$ OoÞm Am‘r CgUo {XVm§d Am‘r ‘mZyZ KoVm§d H$s Om§H$m Am‘r AmYma àmMrV H$mim§V Xod Am‘H$m OoOyÀ¶m H$ï>m‘aUm§Moa {Z¶mi H$é§H$ AmZr Am‘Mo {XVm§d Vr OmdZ AmgmV EH$ë¶mM ~mnmMr ^waJr åhU. JaOoH$ gmnS>bë¶m§H$ ’$mdmo VmoOrdrV Zdgé§H$ Am‘H$m IoarV Hw$nm© {XVm. nyU hmo àmMrV H$mi Am‘H$m ’$bm{XH$ Om§dH$ AmYma {Xdn åhUë¶ma Vm§H$m Vm§Mmo ‘mZ AmZr ìhS>nU {Xdn.AmZr H$eo^meoZ øm àmMrV H$mi Or¶m|H$ Om¶ Vo Am‘r ~ao ^meoZ g‘Oy§H$ ’$mdmo. 3) ‘mJUo : ‘mJʶmddu Am‘Mmo AË‘mo XodmH$ AXrHy$M VmZoVm. nmñH$mÀ¶m H$mim{dUo nyU Iyn nmdQ>r Am‘r qMVmd H$s àmMrV H$mi OmdZ Amgm Xþ:Ir-I§VrMmo àmMrV$ H$mimH$ H$gbmoM AW© Zm. àmMrV H$mim§V Am‘r OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>m§VH$mi åhþUmoZ, éXmoZ H$anmMmo H$mi åhþUmoZ AmZr hmH$mM bmJmoZ Iyn nmdQ>r Am‘r H$mio dm§Q>mo Kody§H$ V¶ma OmVm§d. àmMrV H$mim§V Am‘r Xodm AmZr noë¶mgdo VwQ>bbmo g§~§YH$nS>o AmZr ¶oa VaoMo ^m¶bo énUo KmbyZ àmMrV H$mi EH$ XþIrMmo H$mi åhU Am‘r nJ©Q> OmoS>Vm§d. BJ«O‘mV Am‘H$m IoarV ^meoZ øm H$mim§V Ym|S>dZ AmZr àmMrV H$é§H$Ho$bm. ho MwH$sMo Amgm. Amn¶Vm. YmoS>dU AmZr àmMrV H$an Am‘H$m YmXgnU {X¶Zm nyU nV}M Omë¶ma Vr àmMrV H$mi Xþ:Ir-éXmoZ H$anmMmo H$mi Ýhþ¶ nyU nV}M Omë¶ma EH$ IwembH$m¶oMmo Am‘H$m Xþ:ImMr I~a. nyU àmMrVmddu Iwagma {Iim¶boë¶m OoOyH$ Am‘r EH$dQ>Vm§d.H$mi. B§p½be ^meoZ øm H$mimH$ Am‘r LENT åhþUVm§d. b|Q> ho CVmoa, LENCTENT VmÀ¶m H$ï>m§V Am‘r ^mJobr OmVm§d AmZr VmMmo ‘rV‘oa Zmgbbmo ‘moJ MmHy$Z Am‘À¶mMøm CVam§Vë¶mZ KoVbm. OmMmo AW© OmdZ Amgm SPRING d IwembH$m¶oMmo H$mi, nmVH$mMr drQ> Am‘H$m {XgyZ ({H$˶mH$ Am‘À¶m nmVH$mImVra Vmo ‘obmo) Am‘À¶m{OdrVmMr ZdgaUr H$anmMmo H$mi. àmMrV H$mi OmdZ Amgm H$mi OoÞm Am‘r Am‘À¶m {OdrVmMr ZdgaUr H$é§H$ Am‘H$m AmYma ‘oiVm. IaoM åhþUë¶ma Am‘À¶m AnamYmH$^mdm^¶Ur AmZr IoarV ^meoZ XodmH$S>oZ VwQ>bbmo g§~§Y nVw©Z OmoS>Vm§d. bmJmoZ VmH$m Amgnmg {dYbmo. Am‘À¶m Jwݶmdm§H$ bmJmoZ VmH$m didim¶bmo VmMoa AmZr hmo àmMrV H$mi Am‘H$m ’$bmXrH$ Om§dZ BJ«O‘mV Am‘H$m WmoS>çmo dñVy {ejm, nS>ë¶m {VModadr Am‘H$m em§Vr ‘oibr AmZr VmÀ¶m Km¶m§H$ bmJmoZ Am‘Mo Km¶H$é§H$ Amn¶Vm. 1) Ym|S>dU (˶mJ) BJ«O‘mV øm àmMrV H$mim§V Am‘H$m Ym|S>dU H$é§H$ noH$bo. (BOm¶g 53:5)Amn¶Vm nyU Ym|S>dU H$an åhþUë¶ma {H$Vo Vo Am‘r ~ao^meoZ g‘Oy§H$ ’$mdmo. ‘mVodmÀ¶m àmMrV H$mimdadr Xod Am‘H$m Am‘Mo {OdrV Zdgé§H$ Am‘Mo Hw$S>rMo d§XmdUoH$ew^dV©‘mZm§V gmVì¶m Amdogam§V OoOy åhþUVm Amnë¶m nwVmZ C§S>mo ‘mJbmo Omë¶ma VmH$m X‘mUy§H$ AmZr gd© nmVH$mÀ¶m Jwbm‘nUm§Vbr ‘oH$ir Omdy§H$, gJù¶m Am‘À¶m H$miOm§V’$mVa H$mSy>Z {X¶V Vgbmo H$moU ‘wZrg Vw‘Mo ‘Xo Amgm Om¶V ? Vw‘r dm¶Q>dr OmdZy¶ gJù¶m Am‘À¶m AËå¶mZ AmZr gJù¶m Am‘À¶m ~imZ VmMmo ‘moJ AmZr godm H$é§H$Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ ~è¶mo dñVy qXdH$ Vw‘r OmUV Omë¶ma {H$Vbmo AXrH$ Vw‘Mmo gJuMmo ~mn Am‘H$m AmYma {XVm.AmnUmbmJr ‘mJVmV Vm§H$m ~è¶mo dñVy {XdMmo Zm ? (‘mVod 7:9-11) - Vw‘Mmo ‘moJmi Jdir~mn hm§VyVë¶mZ Am‘H$m Wmdo OmVm H$s Xod åhUë¶ma ‘moJ ! Am‘Mmo ‘moJmi ~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo, qgYwXþJ© Y‘©àm§VVmo ! Am‘Mmo VmH$m IoarV hþñH$mo ! Va AmnUm ImVra Amnë¶m ^wa½¶m§Zr YmoUdU H$éZ 1 2
  2. 2. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr g§nmXH$s¶, Om¶Vr AX¥ï>m ¶odyZ Vm§VyZ VmMr ^wJu¶ ‘obr XoIyZ. (Omo~ 1:13-19) Xþgao gwdmVoa XþI BJ«O‘mV àmMrV H$mi {H$˶mH$ nmiVm ? Yan åhUë¶ma nmVH$mImVra. ho ^meoZ gmH$m-nmo˶mZ Am§J nmJéZ, Jmo~amZ ~gyZ. ~méH$ àdmÚmÀ¶m nwñVH$mÀ¶m gwédmVoH$ Am‘H$m dmMy§H$ ‘oiVm H$s OoÞm nmVH$mImVra Xodm§H$ {dZdUr H$é§H$ Xodm‘wH$ma àmMrVmMr àWmM Pmbr (Xm{ZEb 9:3) BO«mB©b naOm ~m~rbrAmoZm§V H$ï>mdVmbr VoÞm hr VmMr CÌm Am¶H$moZ AmZr Omo~mZ ho ^meoZ Jmo~a AmZr Yyi dmnéZ XodmbmJr ^JgUo ‘mJbo. OoÞm VmH$m EH$m g‘¶ma aS>br, VmUr Cnmg Ho$bmo AmZr gd}ñnam‘wH$ma àmWmoZ Ho$bo dmB©Q> {Xgbo H$s AmnUoZ Xodm§H$ àíZ Ho$bm åhU (Omo~ 42:6)AmZr OU EH$ë¶mÀ¶m Hw$dVrna‘mUo Y‘© XmZm EH$Q>m¶ Ho$br AmZr Vr OoéOë¶m§H$ YmS>br. BJ«O‘mV Jmo~amÀ¶m ~wYdma{Xgm hr àmMrZ àWm dmnaVm AmZr hmo àmMrV H$mi(~méH$ 1:5-6) hr EH$ Amodr XodmÀ¶m bmoH$m§Zr EH$Q>m¶ Ho$boë¶m àmMrVmMmo CJS>mg H$aVm BJ«O‘mV {H$˶mH$ ‘mZVm Vo d¶a Am‘r dmMbm. AmXë¶m dagmÀ¶m am‘mÀ¶m Am¶Vmam{Xgm àmMrV H$mima IoarV ^meoZ H$mWmo{bH$ g^m, ‘mJʶm, Cnmgm AmZr XmZmdadr Amerdm©X Ho$boë¶mo MwQ>çmo gwH$modyZ, ëhmgyZ AmZr {nQ>mo H$éZ ˶mo Amerdm©XrV H$aVmVAmnë¶m nmVH$mMr XþI YaVm AmZr Xodmer bmJr ¶ody§H$ AmeoVm. Va Agë¶m H$aʶmImVra AmZr hmo Jmo~a øm {Xgm ^mdm˶m©À¶m H$nmbmH$ bm¶VmV, àmMrVmMr EH$ IwUm åhU. VaAm‘r doJio {Xg AmZr H$mi {H$˶mH$ Zo‘y§H$ Om¶ ? ho Am‘À¶m {XgnQ>r {OdrVmZ H$é§H$ Jmo~a Agë¶m àmMrVmMr IwUm {H$˶mH$ ? H$maU Vmo EH$ åhi, Yyi nwU Vr Am‘H$mOm¶Zm Jm¶ ? OmVm. {H$˶mH$ Zm ? Va BJ«moO‘mV ‘mZVm H$s Am‘r ‘Zem Ag³V AmZr ëhmZdrH$m ¶odMmo CJS>mg H$éZ XmI¶Vm H$s {H$Vbr¶ Am‘Mr {‘Omg Omd, Am‘MrOa Va Am‘r hmo H$mi {eñVrImVra doJimo XdarZm§d Omë¶ma Om¶Vr OmUm Am‘r VmMoa YZXm¡bV dmo OmoS> Omd, Am‘r Yyi AmZr Am‘r naVyZ YwirZ doVë¶m§d. (CËnËVr 3:19){dga KmbVë¶m§d. VoM ^meoZ åhoio AmZr Jmo~amZ ^abbo Vm|S> Am‘H$m CJS>mg H$aVm nmVH$ Am‘À¶m BO«mEb naOo‘wH$ma XodmZ nmVH$mÀ¶m ’$marH$nUmImVra EH$ {Xg R>mam¶bmo AmZr AËå¶mH$ XmJ bm¶Vm åhU AmZr Am‘r XodmÀ¶m Hw$n}Z {ZVi Omdy§H$ Om¶ (ñVmoÌ 51:3-‘moOogmCXoer Vmo nmiy§H$ bm¶bmo. ""gmVì¶m ‘{hݶmÀ¶m Ymì¶m {Xgm gJio naOoZ .... 5) Va ‘mJUo Cnmg AmZr XmZ hmMo CXoer XodmMo Hw$n}Z dmS>V dMy§H$ dmdé¶m.. AmZrCnmg H$aMmo AmZr H$gbmoM dmda H$aMmo Ýh¶ AmZr Amnë¶m nmVH$m§À¶m ’$marH$nUmImVra OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUmMr namo~ IwembH$m¶oZ g‘a§^y¶m.àmMrV H$aMo AmZr ‘mJUo H$aMo (bodremñÌ 16:29-34) VmÀ¶m CnamZ OwXod naOoZ - ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>rdoJio {Xg AmZr H$mi R>mam¶bo (PmH$m[a¶m 8-19) àmMrVmMo {Xg AmZr àmMrVmMo H$mi ^mdmVm©Mo dag (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)hr Mmb n¶ë¶m {H«$ñVmdm§Zr Mmby Xdabr AmZr Vr BJ«O‘mV|Vbr EH$ àWm Ombr (Y.B©.13:2-3). OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUm AmXr nmiVbmo àmMrV H$mi Am‘H$m OoOyZ Mmirg {df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m{Xgm AmZr amVr CnmgmZ AmZr ‘mJʶmZ AaʶmZ gméZ XodmMmaMoa O¶V Ho$boë¶m (OmZoamÀ¶m A§H$mdoë¶mZ)PyOm§Mmo CJS>mg H$éZ XmI¶Vm (bwH$ 4:1-13) Am‘r OmUmd ‘mJʶm§Mmo O~m~ Am‘H$m g‘oñVm§À¶m nmVH$m§Mo ’$marH$nU {XdÀ¶mH$ (ho~d 2:17) n{dÌ g^m... nmV³¶m§H$ o«‘oiVmM åhU. Va Cnmg AmZr XmZ {Xdmon Am‘H$m n{dÌ H$é eH$Vm ? OoÞm Am‘r d|J ‘méZ, n{dÌ AmZr VoM ~amo~a {ZVim¶oMo JaO|V, gJimoM doi àm{MVmMr AmZrYmH$Qw>bmogmo gmH«$s’$sg H$éZ Cnmg H$aVm§d AmZr XmZ {XVm§d VoÞm Oo Am‘H$m A{YH$ ZdgaUoMr dmQ> MbVm. n{dÌ g^m g§gmamMr nrS>mnrS> AmZr XodmMr ^wOdU AZw^dyZAmdS>rMo AmZr ‘mobmMo VmMmo Am‘r ˶mJ H$aVm§d OoUo H$éZ XodmH$ Am‘r Am‘À¶m gmoS>dUXmamMmo Iwarg AmZr VmMo {Od§VnU Vmo nVw©Z ¶oga nJ©Q>rV doVm (1 H$atW 11:26){OdrVmZ Am‘§ÌU {XVm§d. åhUJoM AgboM Am‘Mo ˶mJ AmZr XmZ JaOodVm§H$ CnH$maVrV § nyU {Od§V Omëë¶m gmoS>dUmamMo KQ>m¶oZ, gmog{UH$m¶oZ AmZr ‘moJmZ XþIm§Moa AmZrVa XodmMmo Amerdm©X Am‘H$m ‘oië¶m~Ja amdMmo Zm. {H$˶mH$ OoOyZyM åhUbm Omo H$moU AmS>IitMoa O¶Vrd§V OmVm, {dídmgrnUr {H«$ñVmMmo JwQ> g§gma g§nmon¶m©Z nJ©Q>Vm VoX²Zm{H$Vo åhÁ¶m ëhmZm§Vë¶m ëhmZm ImVra H$aVm Vmo åhOo ImVra H$aVm. gmaH$mo g‘oñVm§H$ XmH$mob OmVbmo (Fidei Depositum). øm {OZgmZ ^mdmVm©Mo dag Va {H«$ñVmd Amnë¶m H$nmimMoa Jmo~a {H$˶mH$ bm¶VmV ? EH$ ZrO AmZr Zdgabobo. gmo‘¶mH$ ‘Z~Xbmon H$é§H$ AmndUo. Vmo g§gmamMmo EH$bmoM Omo~mÀ¶m nwñVH$mZ Am‘H$m dmMy§H$ ‘oiVm H$s, ""Omo~ CR>bmo, VmUo Amnbo gmoS>dUma OmdZ Amgm. VmÀ¶m ‘Um©À¶m AmZr nwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>m§V gd}ñna Am‘MoAm§Jdbo qnObo, VH$boMo Ho$g Vmgbo AmZr O{‘Zra ganQy>Z Jmo~amZ ~gbmo (Omo~ 1- VmaU H$aVoë¶m Amnë¶m ‘moJmMr nwUm©¶ XmIb H$aVm AmZr Agmo Am‘H$m ‘Z ~Xby§H$20:21) Vr {^Vaë¶m XþImMr ^m¶br IwUm Amgbr. n¶bo gwdmVoa Omo~mZ XþI Yabo AmZr ^JgUo OmoSy>§H$ Amn¶Vm (Y.B©. 5:31) gm§V nmdby {eH$¶Vm ˶m na‘mUo hmo ‘moJ 3 4
  3. 3. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUrAm‘H$m Zì¶m {OdrVmH$ nmd¶Vm. n{dÌ ñZmZ KoVbo VoX²Zm Am‘H$m VmMo ~ar ‘UmªV nwaboAmZr Ogmo {H«$ñV ~mnmMo g³VoZ ‘oëë¶m§Vbmo {Od§V Ombmo Veo Am‘r Zdgabobo {OdrV Amo VaUmQ>çm ! Am‘r ^moJgy§H$ {eHy$¶m !{O¶yÀ¶mH$ (amo‘ 6:4) øm {OZgmZ {Od§VnUmÀ¶m ‘wimì¶m gVm ddu Am‘Mmo ^mdmV© Amo[agm Jmdm§V EH$ Am°ñQ´>o{b¶mMmo Hw$Qw>§~ amdVmbmo Amd¶-~mny¶ AmZrAm‘Mo ‘wZemMo gJio {OdrV AmH$maVm. ho nar ‘wZrg Iwe¶oZ XodmH$ Om¶ Vgmo MbVm VoJm ^waJr. hmo Hw$Qw>§~ Amnbmo Imem Xog gmoSy>Z OoOyMmo dmda H$é§H$AmZr ‘wZemMr qMVZm AmZr ‘mo¶nmg, qMVmon AmZr Mmb Bëbr Bëbr {ZVi OmVm AmZr Am‘À¶m ^maV Xogm§V Am¶bbr. {‘gmdmMmo dmda Vr ‘moJmZ H$aVmbr.‘wZrg ~XbVm hr {H«$¶m ‘wZemMo OrdrV g§nmoga MbVm. ^mdmV© ‘moJm ddu dmdwaVm (Jmbo J«mh‘ ñQ>oZ AmZr VmMr ~m¶b ½b°S²>g, VmMo XmoJ nyV {V‘moWr d {’$brn AmZr Yy§. EñWoa5:6), ho ‘wZemMo {MVn AmZr OrU ~XbnmMo Zdo h˶ma (amo‘ 12:2 H$mobmo 3:9-19, gm§JmVmZ {O¶oVmbr. Vm§À¶m {OdrVmZ H$mimoH$mMr gmdQ> Am¶br. Vr åhUë¶ma OmZoamMoB’o$O 4:20-29, 2 H$atW 5:17) 22 doa 1999 dgm© amVrÀ¶m ~mam dmoamMoa H$m¶ dm¶Q> ñd^mdmÀ¶m ‘wZemZr Vm§H$m Kwar {H«$ñVmMmo ‘moJ Am‘H$m AmoS>Vm (2 H$atW 5:14) IaoM åhþUë¶ma {H«$ñVmMmoM KmVbr. J«mh‘ AmZr VmMo XmoJ nyV Vr‘moVr AmZr {’$brn Amnbo OrnrZ pÝhXbmobo‘moJ Am‘Mr H$miOm ^aVm AmZr XodmMmo gãX nJ©Qy>§H$ Am‘H$m ~i H$aVm. Oeo AmXë¶m AmgVmZm, Vm§Mo OrnrH$ COmo bm¶bmo. ˶m CÁ¶mZ Ww¶géM Vm§Mmo Ord H$mS>bmo, Vm§MrH$mima Ho$bobo VeoM AmVm Am‘H$m XodmMmo gãX nJ©Qy>§H$ hoUoVoUo YmS>Vm, {àÏdoÀ¶m g‘oñV Hw$S> bmgyZ Jmo~a Ombr. ho YméU H$aUo CXoer VmMo ~m¶boH$ Amnbmo KaH$ma AmZr nyV ZmbmoH$m§H$ Am¶Hy§$H$ ‘oiÀ¶mH$ (‘mVo 28:19) Amnë¶m ‘moJmZ gd©¶ {nUHo$À¶m bmoH$m§H$ Ombo Omë¶ma EñWoamH$ Amnbmo ~mny¶ AmZr ^md Zm Omb|. hr ‘aUmMr I~a ^maVm§VAmnUmer AmoS>Vm : EH$ EH$ g§gV ¶oVm AmZr Vmo Amnbr n{dÌ g^m KS>rV Amgm AmZr AmZr g§gma^a nmdbr. JwʶmdH$ma Amgbbo Vm§H$m Yabo : ho {Zðy>a KS>UoMmo ‘wIobr~ar I~a nJ©Qy>§H$ VrH$m H$m¶Xmo KmbrV Amgm. Am¶O n¶m©Z ~ar I~a Zì¶mZ nJ©Qy>§H$ XmamqgJ AmZr VmÀ¶m ~amo~aÀ¶m§H$ ~§XIU ’$mdmo Ombr. ho KS>Uo{der ½b°S²>g {hH$m H$m¶n{dÌ g^oH$ ~miJyZ {VH$m amH$Mmo H$m¶Xmo Amgm. ^mdmVm©Mr IwembH$m¶ AmZr ^mdmV© nÌH$mamZr {dMmaë¶ma {VUo Aeo åhþUbo : ""hm§do ˶m JwʶmdH$mam§H$ ˶mM doima ^moJerbo.nJ©Q>UoMr C~m© Zì¶mZ XmIb OmdÀ¶mH$. Amnbmo ‘moJ Zì¶mZ XmIb H$éZ ^mdm˶mªMmo OoOy Am‘H$m ew^dV©‘mZm§V EH$ ìhS> XoI {XVm. OoOyH$ ‘ma KmbyZ ernm¶ Vm§Mr~miJyZ KoVbbmo H$m¶Xmo KQ> OmVm AmZr VmMr C~m© Ho$X²ZmM W§S> Om¶Zm. OoX²Zm Am‘r Io~mS>m H$aVmV. OoOyH$ H$moÅ>m åhþUVmV Vo gwdmVoa Iwagma {Iim¶bobmo. VmMr Hw$S> qdJir^mdmVm©Mr gVm ‘moJmZ AUw^dVm§d Vr KoVbbr AmZr Xþgè¶m§H$ YmXmognUmZ nmd¶bobr Amgbr. VmMo Hw$S>tV AmZtH$ e³Vr d ~i Zmgbo. ho gJio niodZ OoOy {Z‘mUr CVamH$er, VoX²Zm Am‘Mmo ^mdmV© dmS>Vm. ho nar ^admí¶mZ AmZr {dídmgmZ Am‘Mo H$mirO Aer åhþUVm, ""~mnm Vm§H$m ^moJmog. AmnyU {H$Vo H$aVmV Vo Vo ZH$imoV. OoOyZ Amnë¶m^aVm AmZr Am‘r ’$imXrH$ OmVm§d AmZr Am‘r Jdm¶ {XVm§d. Iao åhUë¶ma Am¶H$Voë¶m§Mr OrdmVm§V gm~ma nmdQ>r ^Jgʶmd¡a {eH$dU {Xbr, AmZr AmVm Amnë¶m OrdrVmMrH$miOm-‘Zm CJQ>r OmVmV AmZr gmoS>dUmamMo AmndUo ‘mZyZ Kod§H$ AmoS>VmV VmMo erg {Z‘mUr KS>r n¶m©Z hrM ^JgʶmMr {eH$dU VmUo gJù¶m§H$ IoarV Amnë¶m Xþg‘mZm§H$Omd§H$ ìhaVmV. gm§V AmJmoñVrZ åhþUVm ""^mdmVm©Z gV ‘mZyZ ^mdm˶mªMmo ^mdmV© KQ> OmVm ho {Xbr. ‘wZí¶mÀ¶mo MwH$s Iwagma ‘aVmZm n¶m©Z VmUo ^J{eë¶mo.nar Cbm|dH$ øm ^mJod§Vm§H$ H$maU Amgbo. gJQ>m§H$ I~a Amgm ˶m na‘mUo øm ^mJod§Vm§Mo ½b°S>g² AmZr VrMr "Yy EñVoa XmoJm¶ ˶m YméU {H«$‘rXmoamH$ ^JerVmV.Am»Io OrdrV ^mdmVm©Mo gmo~rVm¶oMr gmoX OmdZ Amgbr. AmZr eoH$s ‘oimoZ Vm§Mo OoOyZ OmUr H$moUr VmH$m IwagmMoa {Iim¶bm Vm§H$m ^moJgUo {Xbo AmZr Am‘H$mH$mirO gmoS>dUmamWm¶ g‘mYmZ Ombo. Amnë¶m CßnQ> ~adnmZr Vmo gV ‘mZy§H$ AmZr Vr EH$ ìhS> ^JgʶmMmo Z‘wZmo Ombmo. hr OoOyMr XoI KodyZ, ½b°S>g² AmZr VrMo YwdoZ EñVoamZgVm ‘mZyZ K|dH$ EH$ VmH$VrMo H$m‘ åhþUVm AmZr VmMr ~amodnm Am¶O n¶m©Z ga H$é§H$ Ordoer ‘maVoë¶m§H$ ’$mQ>r-’w$S>o nio ZmgVmZm ^moJgUo {Xbo. Am¶O OoOyMo VeoM ½b°S>g²Om¶Zm Vgbo EH$ Xm¶O OmdZ Amgm, AmZr Vr ~amodnm nwñH$i bmoH$m§H$ Am¶O gmoS>dUmamH$ AmZr {VMo Ywdo EñVoamMo ^moJgʶmMo OrdrV EH$ ìhS> ñ’y$Vu. Va Am‘r EH$ ^JgʶmMogmoXÿ§H$ AmYma {XVmV. ""^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ ZrQ> dmQ> ‘oiyZ KodÀ¶mH$. ^mdmV© ’w$b øm g§gmam§V Om§dy¶m.dmS>m|dH$ AmZr KQ> H$é§H$ Xþgamo Cnm¶ Zm. ’$³V ^mdmVm©Z gV ‘mZy§H$, OoX²Zm Am‘r - ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§VAXrH$-AXrH$ Am‘H$mM ‘moJmZ gmoSy>Z {XVmd VoX²Zm Am‘H$m Xþ^mdm{dU H$iVm Am‘Mo ^yVH$mi Amnë¶mbm AmR>dUtMm AmZ§X XoVmo, ^{dî¶H$mi Amnë¶mbm{OdrV ZrQ>m¶oZ dmS>V doVm åhU {H$˶mH$ Vmo ‘moJ XodmWmdZ ¶oVm. ñdßZm§Mm AmZ§X XoVmo nU Am¶wî¶mMm AmZ§X ’$³V dV©‘mZH$miM XoVmo.- CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°S´>r³g, {g.E.Eg.Ama. Jmodm, XodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r 5 6
  4. 4. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr qgYw{H«$ñVr H$bm ‘hmoËgd 2013 A{^Z§XZ ! qgYwXþJ© Y‘©àm§Vr¶ gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr Am¶mo{OV H$mS>© ñnYm© d H${dVm ñnYm© - 2013 EH$ ^d-C~}d§V g‘a§^Ur H$mS>© ñnY}Mo {dOoVo ñnY©H$ n¶bo ~{jg - S>m¶Zm bmo~mo - ^oS>er, Xþgao ~{jg - Am°pëdZm Om°Z - aËZm{Jar 6 OmZoa 2013 ~°. ZmW n¡ hm°b, gmd§VdmS>r hm§Jm gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr, H${dVm ñnY}Mo {dOoVo ñnY©H$qgYwXþJ© Y‘©àm§Vmdadr Am¶mo{OV Ho$ëë¶m qgYw{H«$ñVr H$bm ‘hmoËgdmZ BJaOoÀ¶m Jm¶Z n¶bo ~{jg - ~«±ÝS>m ’$ZmªS>rg - ^oS>er, Xþgao ~{jg - qgWr¶m ’$ZmªS>rg - AmOJm§dn§JS>mH$ {deof Aeo C‘oXrMo dmVmdaU V¶ma Ho$bo. {H$˶mH$ øm H$m¶©H«$‘mMo Imeobo - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr, g^mgXAmH$f©U Vo åhUë¶ma ""{‘gmMr Jm¶Z ñnYm© qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m ~m§Xm, ~mMUr,H$S>mdb, aËZm{Jar, {^ad§S>o, AmOJm§d, {H$Zim, ‘mbdU, ‘gwam, H$Å>m, Zoéa, H$b§{~ñV, g|Q> Omogo’$ MM©, H$Å>m dm{f©H$ CËgd^oS>er, d|Jwbm©, ’$UgdmS>r AmZr gmd§VdmS>r Aem EHy$U 16 n°aremZr ho ñnY}Z ^mJ Xa dfm©à‘mUo ¶m dfuhr OmZodmarÀ¶m Xþgè¶m ~wYdmar 9 OmZodmar 2013 ¶mKoVbmo. ho ñnY}Z O¶V OmoS>bobo n°are {Xder g|Q> Omogo’$ MM©, H$Å>mMm dm{f©H$ CËgd ‘moR>çm AmZ§XmV d CËgmhmV nma nS>bm. n¶bmo Z§~a - H«$mB©ñQ> X qH$J M°nb-Zoéa ¶m gUmMo Img d¡{eîQ>ç åhUOo gUmMr n{dÌ {‘ñgm An©U H$aʶmg XmoZ ‘hmY‘©Jwé§Mo Xþgamo Z§~a - g|. ’«$mpÝgg Po{dAa MM©, AmOJm§d ({~enm§Mo) ^m½¶ bm^bo. àW‘ åhUOo qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm§Mo ‘hmY‘©Jwé Am°pëdZ ~aoQ>mo Am{U Xþgao åhUOo AmJaVim, {Ìnwam ¶oWrb ‘hmY‘©Jwé bw‘oZ ‘moÝVoamo, H$Å>m ¶oWrb gXa H$m¶©H«$‘m§V gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘VrZ V¶ma Ho$ëë¶m "gV‘mZVm øm {ZdmgrV Y‘©Jwé ’$m. ’«$mÝgrg KmoÝgmëdrg ¶m§Mo AmZr {~en bw‘oZ ‘moÝVoamo ¶m§Mr AmoiIbKw{MÌnQ>mMr CJQ>mdUr ^d‘mZoñV Jdir~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo hm§Mo hñVo Pmbr. øm d ‘¡Ìrg§~§Y ’$ma OdiMo Agë¶mZo ˶m§Zr øm H$m¶©H«$‘mg ¶oʶmMr ‘mݶVm XmI{dbr.doima øm {MÌnQ>mÀ¶m gJù¶m H$bmH$mam§Mmo ‘mZnÌ AmZr ‘mZ{MÝh {XdZ {~ñngm¶~mZ gUmMr n{dÌ {‘ñgm gH$mir R>rH$ 10 dmOVm gwé Pmbr. XmoZ ‘hmY‘©Jwé gmo~V BVa 15gËH$ma Ho$bmo. Y‘©Jwéhr d ~è¶mM {gñQ>g© CnpñWV hmo˶m. {‘gmÀ¶m Jm¶Zm§{der Omëë¶m ^mgm^me|V Om¶VoM ‘wÔo ’w$S>o Am¶bo VmMo ’$mdmo ¶m gUmMo Xþgao d¡{eîQ> åhUOo, ¶m dfm©Mr gd© O~m~Xmar ({naOoV) åhUyZ lr.Vo ñnï>rH$aU øm ^mJmMmo ‘wIobr Amgboë¶m ‘mZm{XH$ ’$m. ’«$mpÝgg JmoÝgmëdrg (FM- ìhr³Q>a S>m°ÝQ>g Am{U Hw$Qw>§{~¶m§Zr CMbbr. lr. pìh³Q>a S>m°ÝQ>g ¶m§Mo AmOmo~m ñdJu¶$CAP) H$Å>m BJmoaOoMmo nmX²{dJma hmUo {Xbo. Km{~«¶b ~mdVrg S>m°ÝQ>g ¶m§À¶m 50 ì¶m nwʶ{VWrÀ¶m ñ‘aUmW© ˶m§Zr hr gUmMr H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ ~m~ ES>{dZ {S>gmoOm AmZr ~m¶ ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg hmUr O~m~Xmar CMbʶmMo R>a{dbo. n{dÌ {‘ñgm ‘moR>çm lÕoZo nma nS>br. VgoM {‘ñgmdoirgmo~rV AmZr gwS>gwS>rV Ho$bo. hmo H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$é§H$ gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘VrMo ‘|~g© JmdmVrb Mma bhmZ ‘wbm§Zm {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ¶m§À¶m hñVo àW‘ {¼ñV earan°arem§Vbo ’$mXg©, {gñQ>g© AmZr {deof H$éZ g{‘Vr g§MmbH$ ’$m. bwB© nog AmZr godZmMm gmH«$m‘|V XoʶmV Ambm.gwemo^rV ñQ>oO S>oH$moaoeZ H$aVoë¶m ’$m. ‘opëdZ hm§H$m Am‘Mo YrZdmg. H$m¶©H«$‘mXaå¶mZ ho df© ^mdmVm©Mo df© åhUyZ Omhra Agë¶mZo lr. S>m°ÝQ>g ¶m§À¶m Hw$Qw>§{~¶m§V’}$ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ¶m§À¶m hñVo JmdmVrb à˶oH$ Hw$Qw>§~mg EH$ Zì¶m H$amamMr ~m¶~bKoVboë¶m bm°Q>arMo Z§~a hm§Jm {XVm - n¶bo ~{jg - Z§. 934 - hmo‘ {WEQ>a, Xþgao ^oQ> åhUyZ XoʶmV Ambr. eodQ>Mm Amerdm©X AZ² Am^mamÀ¶m H$m¶©H«$‘mZ§Va JmdmVyZ lÕm~{jg - Z§. 761 - S>rìhrS>r, {Vgao ~{jg - Z§. 686-‘mo~m¶b. {‘adUyH$ H$mT>ʶmV Ambr. XþnmaZ§Va 3 dmOVm ~±S>À¶m Vmbmda ZmM-Jmʶm§Mm VrZ Vmg hr ~{jgm {Xd§H$ Am{W©H$ AmYma {Xbm H$m¶©H«$‘ Pmbm. nwîH$i bmoH$ ˶m§V gh^mJr Pmbo hmoVo. VgoM ˶mZ§Va MM©À¶m ‘¡XmZmda- {‘. gm¶‘Z ’$ZmªS>rg Eg.Am¶.E’$.gr. ’y$S>g², ‘mbdU - 5000 én¶ bhmZ-‘moR>çm§gmR>r Ioim§Mo H$m¶©H«$‘ Pmbo. øm Ioim§Mr gd© ¶moOZm ’$m. {nAmo go{‘ZarÀ¶m- gm¡. aoOrZm {S>gmoOm (ZJago{dH$m, ‘mbdU) - 4000 én¶ ’$mXg© d ~«Xg©Zr ì¶dpñWV[a˶m Ho$br. Ioim§Vrb {dOo˶m§Zm ~{jg {dVaU H$aʶmV- gJ}ñV H¡$VmZ ’$ZmªS>rgÀ¶m ZmdmZ - ‘°Wrd ’$ZmªS>rg, Amoamog - 2000 én¶ Ambo. ˶mZ§Va amÌr 9 dmOVm gd© CnpñWVm§Zm d J«m‘ñWm§Zm lr. pìh³Q>a S>m°ÝQ>g ¶m§À¶mV’}$- {‘. ìhr³Q>a ’$ZmªS>rg, H$gmb-‘mo~m¶b ({Vgao ~{jg) ñZoh^moOZ XoʶmV Ambo. Aem VèhoZo gUmMr gm§JVm H$aʶmV Ambr. - Ama. S>r. {S>gmoOm, H$Å>m 7 8
  5. 5. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr åhÁ¶m AmXmamH$ nmd Oë‘ {XgmMr nmoa~r S>ogr gXmM OoOyWm§¶ ‘mJUo H$aVmbo OoX²Zm åhþOoa H$gboM àm°ãbo‘ ¶oVmV Omë¶ma gmo~rV gw§Xa g‘{Xam bmJerbmo Amgm EH$ Jm§d {edbrMmoVy OoOy åhÁ¶m AmXmamH$ nmd. S>ogr OoX²Zm bhmZ ^wJ} Amgbo VoÞmM Vo BJ«OoZ dMmoZ PmS>m noS>mZr, eoVm ^mQ>mZr XodmZ ZoQ>¶bbmo 60 dgm© nmQ>r XoO|~« 22 doa øm Jmdm§V EH$ gwnwbm} ^wJm} Oë‘bmo.{X§~¶oa amdmoZ YZ¶m XodmbmJr ‘mJVmbo, ""ho YZ¶m, åhÁ¶m amImoUXmam Ho$Þm¶ hm§d VwH$m VmMmo Amd¶, ~mny¶ OmdZ Amgbmo Xod ^³VrMmo{dgamoZ Pmë¶ma Vy åhÁ¶m AmXmamH$ nmd. ‘mH$m EH$Q>o gm§S>r ZmH$m. åhOmo amJ H$ar ZmH$m. Am¶‘moar, Vog© AmZr ‘mJUo, gXmM øm Kam§V Amgbo.hm§d VwOo ìhS> Amnw~m©¶oMo ^wJ}. hm§d {H$Vo¶ MwH$ë¶ma Omë¶ma ‘mH$m doJrM ^Jg. Aeo Am‘À¶m EH$m Var nwVmH$ YZ¶m ’$mdmo H$a VwOo ¶m{kH$s XoUoS>ogr gXmM OoOybmJr ‘mJVmbo. S>ogr AmVm ìhS>bo ìhH$b Pmbo. Vo H$mOma OmdZ ho Vogm©À¶m ‘mJʶm§Vë¶mZ gXmM Amgbo B§Vogmd ˶m nVr-nËZrMoAmnë¶m KmodmWm¶ gwImZ {O¶oVmbo. H$m¶ {Xg gabo CnamZ S>ogrÀ¶m {OdrVmZ EH$ ìhS> WmoS>çm H$mim Cnam§V XodmZ {Xbr Vm§À¶m ‘mJʶmH$ OmndmXi Am¶bo. Vo dmXi åhþQ>ë¶ma Xþ~mdmMo. VmMmo Kmod gXmM S>ogrMoa Xþ~md KodZ IwembH$m¶oZ Amd¶, ~mnm¶Z {Xbo XodmH$ YrZdmggVmo¶Vmbmo. gXmM VmH$m gmoamo {n¶modZ dmB©Q> CÌm Cb¶Vmbmo. Vy Am§H$dma AmgVmZm XodmZ VmÀ¶m hm§Vm§V KmVbm ìhS> ìhS> dmda{H$Vë¶m OmUmWm¶ Amgb§¶ ? gm§J n¶bo. Aeo åhþU S>ogrH$ Ìmg {XVmbmo. S>ogr Xþ:ImÀ¶mo Am¶O hmo Vm§Mo nyV Am°pëdZ ~aoQ>mo OmdZ Amgm qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMmo Jdir ~mnPar aS>Vmbo. YZ¶m XodmH$ Vo {dMmaVmbo, OoOy H$m¶~amo Vy ‘mH$m gm§JmVr {Xbm¶ nyU hmo ^d ‘mZoñV {~ñn gm¶~m, Vy§ OmdZ Amgm ‘wZrg-^m§JmamÀ¶m H$miOmMmoåhOmo Kmod AmVm ‘mH$m {H$˶mH$ Ìmg {XVm ? VmMod¶bmo gmoè¶mMmo g¡VmZ Vy ^m¶a H$mS> {H$Vbmo åhþU VwH$m ‘moJ AmZr hþñH$mo VwOo nO}MmoAmZr VmH$m gwQ>H$m Xr. ^wJ}nUma WmZ Vy åhOo ‘mJUo Am¶H$Vm¶, AmVm Vy ‘mH$m gm§Sy>Mmo gXmM Vy hmg˶m Vm|S>mMmo-VgmoM ~è¶m ‘ZmMmo XodmZ VwH$m Om¶Ë¶m ~è¶m JwUmZr ^abmZm, hm§d OmUm. OoOy Vy ‘mH$m AmoiH$Vm¶, åhOr n{dÌVm Vy OmUm¶, åhÁ¶m KmodmH$ VwÁ¶m ëhmZdrH$m¶oH$ bmJyZ VwH$m XodmZ BVbmo d¡a C^mabmXþ~mdmÀ¶m nmVH$m§Vbmo Vy ^m¶a H$mT> åhþU hm§d ‘mJVm. S>ogr CR>bo, Ab‘oVmMr ~mQ>br Ho$Xmo ìhS>bmo ^ma VwÁ¶m Im§Xma KmVbmKodZ Vo Ab‘oV Kmodma ‘mabo. nyU VmÀ¶m KmodmZ S>ogrH$ Iyn ‘mabo nyU OoÞm Vmo Om¶Vmo ~amo dmda Vwdo Ho$bm OmUQ>çm nmÐtH$ EH$ Ka‘wZrgnUmV Am¶bmo VoÞm AmnwU {H$Vo Ho$bo, ho CJS>mgmZ ¶odZ S>ogrH$ {‘Q>r ‘méZ aS>m|Hy$M Xþ~©b ^wa½¶m§H$ AmZr go‘rZarñQ>m§H$ erH$nmH$ BñH$m°bbmJbmo. VmH$m níMmVmn Ombmo. S>ogr hm§d MwH$bmo, ‘mH$m ^Jg. S>ogrZ KmodmH$ gm§Jbo, Am‘Mr AmË‘rH$ ^wH$ ‘mé§H$ ~m§Xm ~m§XVm¶ Vy EH$ ìhS> aoVramMo hm°båhÁ¶m Kmodm, åhOobmJr ^JgUo ‘mJmo ZmH$m¶, OoOybmJr ‘mJ. Vmo VwH$m ^JerVbmo. AmZr VeoM OmUQ>¶m§H$ ~m§Xÿ§H$ gmoXVm¶ Vy EH$ ~ao Ka{H$˶mH$ hm§do VmMoH$S>o ‘mJbobo, åhÁ¶m H$mOmar {OdrVmZ Oo dmXi Am¶bm Vo Vy {Zdma, ìhS>, ìhS> AM¶m©, {dÁ‘rVm Xod VwÁ¶m hmVm§Vë¶mZ H$aVmåhþU OoOyZ åhOo Am¶H$bo, Va ˶mM OoOyWm§¶ Vy ^JgUo ‘mJ. S>ogrÀ¶m KmodmZ OoOyWm¶ øm KS>ʶm§ddu AmnyZ VwOo gm§JmVm Amgm åhU XmImodZ {XVm.{X~¶oa amdmoZ ^JgUo ‘mJbo. AmZr OoOyZ VmH$m ^Jerbmo AmZr S>ogrH$ d|J ‘méZ Vmo Iyn OoX²Zm H$ï>-Ìmg VwOoa ¶oVmaS>bmo. S>ogrZy¶ VmH$m ^Jerbmo. ho nar S>ogrÀ¶m {OdrVmZ Am¶bobo dmXi n¶g gabo. VoX²Zm Vy ~gyZ XodmMoa VwOmo {dídmg XdaVm.S>ogrÀ¶m AmXmamH$ OoOy YmdmoZ Am¶bmo AmZr S>ogrMo H$mOmar {OdrV ’w$bm^meoZ Ombo. Vy OmdZ Amgm ~moS>dmo Xodm ~mnmMmo Vy OmdZ Amgm Am‘H$m énH$ma OoOy {H«$ñVmMmoåhÁ¶m ‘moJmÀ¶m ^mdm ^¶UmZmo, OoOy Am‘H$m Ho$ÞmM gm§S>r Zm. gwImZ, Xw:ImZ, H$ï>mZ, Am‘Mmo AmYma VwH$m gXmM AmgVbmo Am‘À¶m ‘mJʶmZ Vy§ gXmM CVabmo.ÌmgmZ Vmo Am‘À¶m gm§JmVm gXmM Amgm. AmZr eodQ> n¶m©Z Vmo Am‘H$m gm§Sy>Mmo Zm åhþU ^d ‘mZoñV {~ñ‘ gm¶~ VwH$m Am‘Mr Oë‘mMr hþUhþUrV nmoa~rVm§H$m bmJmoZ ‘mH$m EH$m daogmdmMmo CJS>mg ¶oVm. Vw‘r¶ OmUmZ Vo "{OdrVm§Vbo dmXi ‘mJVm Xodm bmJr gXmM {Xdy§H$ VwH$m ~ar ~bm¶H$s‘maVm, dmXi ‘maVm, VoÞm åhÁ¶m AmXmamH$ nmd, AmXmamH$ nmd. ’w$S>o ìhé§H$ ¶odOU VmÀ¶m ‘moJmMr H$é§H$ godm VmÀ¶m eoù¶m§Mr - S>m¶Zm h°arnrQ>a gmoO§, aoS>r, ‘mo~m. 9421162712 - JmoaoQ>r ‘m{Q>©Ýg, Jmodm 9 10
  6. 6. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr ^mdmVm©Mo dag AmZr àmMrV H$mi ^mdmV© - ~r - noaUr 13 ’o$~«oa 2013 Jmo~«mMmo ~wYdma, øm {Xgm nmgyZ Am‘r àmMrV Zdo OrdrV ‘wZemHw$imH$ ~mßVrÁ‘m dadr ‘oiVm. Y‘© emñÌmÀ¶m nyduë¶m H$mim§V {^Va gaVm§d. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm hmo àmMrV {Z¶‘m§Zr AmZr na§nam§Zr ~m§Ybobr Am‘r ‘wZem OoOyH$ EH$dQ>Vm§d. ‘m¶ ‘m[a¶m gJm©Mr H$mi Am‘H$m H$gmo ’$m¶ÚmMmo Omdy§H$ ¶oVm hmMoa Am‘r WmoS>mo {Z¶mi amUr {hMo CXooer OoOy Am‘H$m AmnUm¶Vm. {‘gm§V ^mJ KodZ Am‘r gV‘mZVm åhþUmoZH$é¶m. àmMrV H$mi Am‘H$m XodmMmo AmZr noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ Amn¶Vm. Omë¶ma hmo ‘moJ Am‘Mmo ^mdmV© nJ©Q> H$aVm§d AmZr {dñdmg XmI¶Vm§d. OoOyÀ¶m Oë‘mnmgyZ hmo ^mdmV©Am‘r H$gmo H$aVoë¶m§d ? XodmMmo ‘moJ H$é§H$ EH$X‘wM gmono nyZ noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ MS> AmZr MS> dmT>V MS>V Amgm. OoOy Am‘À¶m nmVH$mImVra ‘obmo AmZr Amnbo nXdoZEH$X‘yM H$R>rZ. OoX²Zm Am‘r ˶mJ H$aVm§d AmZr Jar~m§H$ AmYma {XVm§d Agë¶m XodmZ VmH$m gJm©a ìhobmo. "Xod nyV nwZ{O©{dV Ho$bmo. AmOn¶m©Z gmH«$m‘|VmZ amdboë¶m OoOyMr Am‘r ^³Vr H$aVm§d. OoOyMr n{dÌVm¶ ^mdmVm©Z OnVm§d AmZr gm§^miVm§d. hmoH$aʶmddu Am‘r noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ nmdVm§d. OoÞm Am‘r noë¶mMmo ‘moJ H$aVm§d VoX²ZmM ^mdmV© ‘amon¶m©Z Am‘H$m gm§JmV H$aVbmo.Am‘H$m XodmMmo ‘moJ H$é§H$ AXrH$ gm|no OmVm. Am‘À¶m {XñnQ>çm OrdrVm§V, ‘Zm§V, H$miOmZ OoOyMmo ‘moJ [aJm|dH$ Om¶. àmMrV H$mim§V Am‘r ˶mJ, ‘mJUo AmZr Cnmg H$aVm§d VoX²Zm XodmH$ ‘mZVm ho Am‘À¶m àmW©ZoZ OoOy ‘m[a¶oMmo ‘moJ Amgë¶ma H$m¶M {^amV CamZm§. Kam§Z, MbVmZm,‘Zm§V XdéZ Am‘r H$é¶m. ømM nmgV Am‘Mr CVam AmZr H$aʶmo ~è¶mo Omdy§H$ Om¶. àdmgmZ, gm§Odoioa, {ZOVmZm, CR>VmZm OoOyMo Zm‘ñ‘aU H$éZ I§¶À¶m¶ H$m‘mV ¶eàmMrV H$mim§V Am‘r {^Va gaVmZm Am‘À¶m {OdrVmMoa ZXa ‘méZ Am‘À¶m {OdrVm§V ‘oiVmM. Am‘Mmo ^mdmV© Ýh¶ Am¶Mmo H$mbMmo nyU gm§V ’«$mÝgrg emdoamZ CnO¶ëbmoAm‘À¶m H$miOm§V AmZr ‘Zm§V Oo dm¶Q> [aJyZ Amgm Vo H$mSy>Z CS>m|dH$ [aQ´>rQ> AmZr ~m¶~b ^mdmVm©Mo ^m§S>ma. XodmMo gwMdUoZ OmUma ‘Zem§Zr ~a¶bobmo J«§W OJm§V loð> J«§WHw$‘gma Am‘H$m AmYma H$aVm. OmdZ Amgm. Owݶm H$amamMmo eodQ> åhþUJo OoOy ¶oʶmMmo H$mi. Am‘r øm H$mimnmgyZ {H«$ñVmd H$er Am‘r XodmMr Om¶VrM ^³Vr H$aVm§d Vé¶ AmgVmZm Am‘À¶m Am‘À¶m nwd©Om§Mmo ^mdmV© KQ> Omëbmo {XñVm. Amåhr hmo ^mdmV© {O¶oVm§d Oo ~r noaVm§d Vo{OdrVmMoa H$m¶M n[aUm‘ Om¶Zm. {H«$ñVmd Y‘mªV Am‘H$m gmH«$m‘|V {Xëbo AmgmV-gmV CJmdVm§M ! ’$im§ ’w$bm§Mo ~r OmVm. ^mdmV© OmdZ Amgm KQ>m¶oMr AmZr gmogUrH$m¶oMrgmH«$m‘|V-Á¶mddu Am‘Mmo ^mdmV© KQ> Om¶V doVm. øm gmV gmH«$m‘|VmMoa Am‘Mo {H«$ñVr Pa. ¶m{kH$ ^md {‘gm^oQ>oZ ~{bdoXrMoa ^mdmVm©Mo ~r dm|nVm. Am‘r Am‘À¶m g‘OwVrZOrdrV MbVm, Vm§H$mM bmJmoZ Am‘Mo {OdrV Xod-^³VrMo OmVm. ^m¶ë¶m Xogm§nag Vog©, Jm¶Zm, gm§Vm^³VmMr namo~, Vm§À¶m {OdrVmMmo B{Vhmg AmZr ˶mJ {Z¶miVm§d. AmZr Am‘Mr àm‘m{UH$ qMVZm AmZr H$aʶmo Xod, ~mn nwVmH$ ^oQ>¶Vm§d.Am‘À¶m ^maVmMmo bmoH$ XodmH$ MS> ‘mZVm. XodmMoa ^mdmV© XdéZy¶ Om¶Vo nmdQ>r Am‘Mo {OdrVmMr dmQ> gVm-^mdmVm©Z Mbm|H$ OoOyZ Am‘H$m {eH$¶bm§. Am‘À¶m ñdmWu‘Xo doJimoMma {Xï>r nS>Vm. OmVrMmo ^oX^md niodZ Om¶Vo nmdQ>r ‘mH$m XþI {XgVm. AmZr ‘Vb~r OrdZmZ ’$gdUyH$, AnamY, ImoQ>onUm, A{dMma ‘mObobo {Xï>r nS>VmV. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm AmZr àmMrV H$mim§V Am‘r {^Va gaVmZm Am‘r AñdñW OmVm§d KS>ço Am‘Mo ‘Z gwX AmZr ~wX ^mdmVmªH$ AmoiIZm. VoÞm ‘ZrgAm‘À¶m ‘Xo Oo dm¶Q> Amgm Vo H$mSy>Z CS>m|dH$ Am‘r à¶ËZ H$é¶m. OoX²Zm Am‘r ^mdmVm©Mo g§H$Q>mZ gmnS>Vm. EH$ Am§Yimo ‘Zrg gXm§M Ýh¶Moa dMmoZ CXH$m§Z ^abobmo ‘S>H$mo Im§XmaOrdrV {O¶oVm§d VoX²Zm OoOy Am‘H$m Hw$S>rMr AmZr AmËå¶mMr noH$dUr {XVm. XodmÀ¶m KodZ AmZr hm§VmZ noQ>bobmo {Xdmo KodZ MbVmbmo. Xþgè¶m EH$m VaUmQ>çmZ VmH$m {dMmabo,Cë¶mH$ Am‘Mo H$mirO ‘Z CJQ>o H$é¶m. ^mJ. AmJmoñVrZmMo {OdrV ~Xbbo AmZr Vmo Aao ‘wIm©, Vy Am§Yimo VwH$m§ Zm H$mimoH$ {Xgm§Zm, Zm COdmS> {Xgm§Zm. hmo {Xdmo noQ>bobmon{dÌ g^oMmo Im§~mo Ombmo. OoOy gm§S>bë¶m eoù¶m§H$ gmoXrV Am¶bmo. OoX²Zm Am‘r nmVH$s {H$˶mH$ ? Am§Yimo Om~ {XVm§ - Vw¶m gma»¶m S>moio Amgboë¶m ‘Zem§H$ hr dmQ> {Xgm|H${OdrV {O¶oVm§d VoX²Zm Am‘H$m OoOy gmoXrV Amgm. hm§d H$m¶ Vr gm§S>bobr eoir ? Om¶ åhU {Xdmo KodZ MbVm; VwPr YS>H$ ~gmoZ hmo ‘mPmo ‘S>H$mo ’w$Q>mV, XoHy$Z hmo VwH$m§ - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, qgYwXþJ© Y‘©àm§V dmQ>oZ MbVm§Zm COdmS> KodyZ MbVm§. ^mdm^¶Um§Zy, ho {MVmon Am§Yù¶m ‘ZemMo H$mimoH$m§Vë¶mZ-COdmS>mH$ dma OrdZmV gwImMo, Xþ:ImMo, ¶emMo, An¶emMo, AmeoMo, {ZameoMo Ago XmImodMo. hmo ^mdmVm©Mmo ‘S>H$mo KodyZ Am‘r {OdrVmMo CXmoH$ MmIVm§d. Vmo YS>H$ ~gmoZ AZoH$ àg§J ¶oVmV. nU {dMmam§Mm ^³H$‘ nm¶m AgUmar ‘mUg§ hmbmoZm Omd§H$ AmZr ’w$Q>moZm Omd§H$. OoOyZ {Xboë¶m Yra AmZr ~im§Z Am‘r dmdé¶m. Hw$R>ë¶mhr àg§Jr R>m‘nUo C^r amhVmV. - lr‘Vr Am¶[aZ {’${bßg, gmd§VdmS>r 11 12
  7. 7. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr qOH$brZ VmUr ! Love is in the air ! ’o$~«oa åhþ¶Zmo åhþUë¶ma ‘moJmÀ¶m dmè¶mMmo. Am¶ bìh ¶y gd©^dVr OU EH$br, H$mS>©, H°$ÊS>r, Ho$H$, Mm°H$boQ>g², Jwbm~ AmZr ^oQ>dñVy KoD§$H$ A°å~«m°g ZmdmMmo EH$ Jwbm‘ Amnë¶m ‘mbH$mMo Jwbm‘{JarH$ bmJmoZ, YmdVmV ! H$moUmnmgV ? Amnë¶m ‘moJ¶m§nmgV ? ømo g§dgmar dñVy {H$Vbo {Xg Ìmg, didio gmogy§H$ Om¶Zm XoIyZ, niyZ Jobmo. niV niV Vmo EH$m CaVë¶mo ? gmgUmH$ CaVm Vo ’$H$V ‘moJm-CVmoa AmZr Ho$boë¶mo ~è¶mo H$aʶmo ! amZm§V nmdbmo. Ww¶ VmUo EH$ Ymob niobr. Vo YmobtV Vmo {bnbmo. Vr OoOZ gJù¶m§Mmo ‘moJ Ho$bmo, VmUo ^oX^md H$é§H$ Zm. ‘wZem§H$ VeoM ‘moZOmVrHy$¶ y{edmMr (Lion) Ymob Amgbr. Bëë¶m doimZ Vmo erd Am¶bmo. A°å~«mog {^¶obmo, etd AmnUm¶br. Amnë¶m a³Vm‘mgmÀ¶m ~{bXmZmdadr Am‘H$m VmaU ’$mdmo Ho$bo. VmÀ¶mAmnUmH$ ImVbmo åhU. nyU Vmo {OdmH$ gmaH$mo H§$Q>mibobmo, etd AmnUmH$ øm ‘moJmMr JmoS>gmU MmHy§$H$ Vmo {H$Vbmo ~amo, VmMmo ‘moJ {‘V‘oa Zmgbobmo, VmMmo ‘moJ{OdrVm§Vë¶mZ gwQ>H$m {XVm Omë¶ma Xtd Aeo VmUo ‘ZmVë¶m ‘Zm§V {M§Vbo. AmZr EH$m‘oH$mH$ dmQy>§H$ Am‘r øm H$mima {eH$¶m. ""Vy åhOmo Yra, AmYma, ^admgmo. VwOo {dUoWw§¶gabmo hmbm|H$ Zm. {edmZ VmH$m niobmo. nyU VmH$m H$m¶M Ho$bo Zm. qed H$idiVmbmo. åhÁ¶mZ amdmo ZoOmo. VwOmo ‘moJ dVu J«oñVH$m¶ åhOmo A‘mo{bH$ Wodmo, I Love You ’$³VVmÀ¶m nm¶mH$ EH$ ‘moR>mo H$m§Q>mo Vmonbbmo, XoIyZ VmH$m gmaHo$ Mbm|Hy$¶ Om¶Zmgbo. Vy - Vy - Vy - VyM OoOy - VyM ‘mH$m Omdmo !! Aeo {JVm§Vë¶mZ OoOyH$ gXm§M gm§JVm§d. A°å~«m°gmZ Vo niobo AmZr nwT>o ¶odZ OVZm¶oZ erdmÀ¶m nm¶m§Vbmo H$m§Qmo H$mS>bmo. nyU g§gmamZ AmgVmZm Amnë¶mH$ ‘moJ XmI¶Vm, godm MmH$ar H$aVm, Bëë¶mí¶m ~è¶mVmo H$mS>VmoHy$M {e§dmH$ O~a XþI Ombr Zm. nyU EH$XmMmo H$m§Q>mo ^m¶a H$mT>bmo åhþU VmÀ¶m H$aʶmdadr, H$mirO qOH$Vm ˶m ‘wZem§H$ Am‘r hrM CÌm gm§Jm|H$ JaOoMo Ýhþ¶ ? ’$mdmo{OdmH$ gweoJ ‘odbmo. ^m¶a dMyZ A°å~«m°gmZ H$gbmo Var PmS>m§Mmo nmbmo AmZr S>tH$ Ýhþ¶ ?hmS>bmo, EH$m ’$mVamZ YéZ YmS>m¶bmo AmZr qedmÀ¶m nm¶mH$ bmdyZ ~amo KQ> ~m§Ybmo. - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r. 9423304833qedmH$ ~ao {Xgbo AmZr EH$ XmoZ {Xgm{^Va qed ~amo Ombmo. hm§Jm Ww§¶ ^modZ A°å~«m°gmZqedmÀ¶m ^wHo$Mr gmo¶ Ho$br. Vo XmoJw¶ ~ao Bï> Ombo AmZr EHo$M YmobtV amdVmbo. ‘mbdU n°areÀ¶m ‘wHw$Q>mZ EH$ {Xg A°å~«m°g ’$im gmoXÿ§H$ åhþU ^m¶a Joëbmo. VoX²Zm VmÀ¶m ‘mbH$mÀ¶m‘wZem§H$ gmnS>bmo AmZr VmUr VmH$m amOmMo ñdmYrZ Ho$bmo. A°å~«m°g EH$ Jwbm‘ AmZr AmZrH$ EH$ ‘mZmMmo VwamoniyZ Jobbmo åhþU, VmH$m ^¶§H$a ImñV ’$mdmo Ho$br. ImñV {XdnmMmo {Xg Wmam¶bmo AmZr g|Q> {nQ>g© MM© ñHy$b Xod~mJ, emioMr ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. noanoXgJù¶m bmoH$m§H$ AmndUo {Xbo. amOmZ åhþUbo, ""^wH$o ë¶m amZdQ>r qedmH$S>o VmH$m XdamV. ‘°³gr ’$ZmªS>rg, ‘mbdZm§V amdZmar, {hH$m 2012-13 gmbMmo ImOJr Wmam¶boë¶m {Xgm A°å~«m°gmH$ qed H$gmo ImVm Vo nim|H$ Om¶Vmo bmoH$ EH$Q>dbmo. àmW{‘H$ {ejH$ g§KQ>ZoZ AmXe© {ejH$ nwañH$ma {XdZ gÝ‘mZrV Ho$bo.qedmH$ KoD$Z {H$VboeoM {enmB© Am¶bo AmZr qnOè¶mMo Xma CJQ>o H$éZ VmUr ni 2 Am°JñQ> 1977 gmbmZ ‘mbdUMo nmX²{dJma ’$mXa Zonmobr¶Z AmVmB©X hmUrH$mS>br. ^wHo$ë¶m qedmZ EHy$M JaO ‘méZ EH$X‘ A°å~«m°gmMoa PS>n KmVbr. nyU {H$Vo Vm§Mr ¶m emioV Zo‘UyH$ Ho$br. AmVmn¶m©Z 35 dmogm© VmUr ¶m emioZ H$m‘ Ho$bm.AÁ¶mn !! qed A°å~«m°gmMo nm¶ MmQy>§H$ bmJbmo. A°å~«m°gmZ qedmH$ d|J ‘mabr. hmo ‘w»¶mܶm{nH$m åhþUmoZ 1983 gmbmZ Vm§H$m Zo‘UyH$ {Xbobr. {gñQ>a Amo{S>{b¶m AmZr^wHo$bmo qed, VmoM Vmo VmMmo amZm§Vbmo Bï> !! {gñQ>a {dëbmZm hmUr Vm§H$m emioÀ¶m H$m‘mZ Iyn AmYma {Xbmo. gJù¶m bmoH$m§Zr ho AÁ¶mn niobo. Á¶m ‘wZemMoa ‘moZOmV n¶m©Z ‘moJ H$aVm Amnë¶m øm ¶emImVra VmUr Amnbo ‘m¶-nm¶, ìhS>br ^¶U, ’$mXa Zonmo{b¶Z,˶m ‘wZemH$ ImñV bmdmon Ýhþ¶, Aeo amOmZ Wmam¶bo AmZr qedmH$ AmZr A°å~«m°gmH$ {gñQ>a {dëbmZm, {gñQ>a Amo{S>br¶m VgoM {VMr ghH$mar {e{jH$m gwYm nmQ>H$a hm§MogmoSy>Z {Xd§H$ Vm§H$m hþHy$‘ {Xbmo. A°å~«m°gmH$ AmZr qedmH$ nyU© gwQ>H$m {Xbr. Amnë¶m ^mfUmZ CnH$ma AmQ>¶bo. emioMo ‘°ZoOa ’$m. OmoA{H$‘ n°Q´>rH$, Xod~mJMo ’$mXa A±WZr naoam Ve|M ñHy$b hr EH$ YmH$Qw>br H$mUr, nyU Vm§VyZ Om¶VrM ‘oiVm g‘OUr. ‘moZr ‘moZOmV, H${‘Q>rMo gXñ¶ lr. V‘mg ’$ZmªS>rg hmUr {VH$m nmoa~r {Xbr.Cbmod§H$ ¶o¶Zm, gm§Jm|H$ ¶o¶Zm, nyU ~è¶m H$aʶmZr AmZr ‘moJmZ EH$m‘oH$mMr H$miOm - ’$mXa n°Q´>rH$ 13 14
  8. 8. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr OmZodmar 2013 ‘ܶo qgYwXþJ© S>m¶mo{gPZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rÀ¶m dVrZo KoʶmV Ambobo CnH«$‘* {V‘mhr AmT>mdm ~¡R>H$ g§nÞ - H$m[aVmg B§{S>¶mÀ¶m dVrZo qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm‘Yrb 25Jmdm§‘ܶo {‘S>mg H$m¶©H«$‘ gwé Amho. ¶m H$m¶©H«$‘m§VJ©V ‘{hbm gj‘rH$aU d Aën^yYmaH$ ’o$~«oa 2013eoVH$ar ¶m§À¶m gm‘m{OH$ d Am{W©H$ {dH$mgmMm Q>ßnm JmR>ʶmgmR>r H$m[aVmg B§{S>¶m hr 11. gmoå‘ma 12. ‘§Jima 13. ~wYdma 14. ~«oñVmaXoUJrXma g§ñWm ‘XV H$aV Amho. hm H$m¶©H«$‘ g§nyU© ‘hmamï´>mVrb 6 Y‘©àm§Vm‘ܶo gwé CËnËVr 1:1-19 CËnËVr 1:20-2:4 qgOoMmo ~wYdma Xþgar g. 30:15-20AgyZ ¶m gdmªMr {V‘mhr AmT>mdm ~¡R>H$ {XZm§H$ 14 Vo 16 OmZodmar 2013 ¶m H$mbmdYrV ‘mH©$ 6:53-56 ‘mH©$ 7:1-13 OmoEb 2:12-18 bwH$ 9:22-25 2 H$atW 5:20-6:2nwUo ¶oWo g§nÞ Pmbr. ¶m ~¡R>H$s‘ܶo qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m dVrZo ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g d ‘mVod 6:1-6,16-18amO|Ð H$m§~io CnpñWV hmoVo. ¶m ~¡R>H$s‘ܶo {d{dY {df¶m§daVr {dMma‘§WZ H$aʶmV 15. gwH«$ma 16. gUdma 17. Am¶Vma 18. gmoå‘ma BOm¶mg 58:1-9 BOm¶mg 58:9-14 Xþ. g. 26:4-10 bodremñÌ 19:1-2,Ambo Am{U Amnbo H$m‘ H$go à^mdr hmoB©b ¶mda MMm© H$éZ {Z¶moOZ H$aʶmV Ambo. ‘mVod 9:14-15 bwH$ 5:27-32 amo‘ 10:8-13 11-18* amï´>r¶ J«m‘rU OrdÞmoVr A{^¶mZ (NRLM) - NRLM ho A{^¶mZ qgYwXþJ© bwH$ 4:1-13 ‘mVod 25:31-46{Oëøm‘ܶo gwé H$aʶmÀ¶m X¥ï>rH$moZmVyZ 23 d 24 OmZodmar 2013 amoOr {Oëhm J«m‘rU 19. ‘§Jima 20. ~wYdma 21. ~«oñVma 22. gwH«$ma BOm¶mg 55:10-11 Owdm§d 3:1-10 EñVa 14:1, 3-5, 1 noÐÿ 5:1-4{dH$mg ¶§ÌUoÀ¶m ‘m’©$V 2 {Xdgm§À¶m H$m¶©emioMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. øm ‘mVod 6:7-15 bwH$ 11:29-32 12-14 ‘mVod 16:13-19 ‘mVod 7:7-12H$m¶©emiogmR>r {OëømVyZ VgoM n§Mm¶V g{‘Vr, gmd§VdmS>r ¶oWyZ {d{dY {d^mJmMo 23. gUdma 24. Am¶Vma 25. gmoå‘ma 26. ‘§JimaA{YH$mar, {d{dY gm‘m{OH$ g§ñWm, ‘{hbm ~MV JQ> ¶m§Zm ~mobmdʶmV Ambo hmoVo. hm Xþ. g. 26:16-19 CËnËVr 15:5-12, XmZrEb 9:4-10 BOm¶mg 1:10, 16-20H$m¶©H«$‘ àm‘w»¶mZo Xm[aв¶ {Z‘y©bZmer g§~§Yr AgyZ ˶m àH$ënmMo ~maH$mdo Am{U ‘mVod 5:43-48 17-18 bwH$ 6:36-38 ‘mVod 23:1-12 {’$brn 3:17-4:1Vm|S>AmoiI ømMr ‘m{hVr gd© CnpñWVm§Zm XoʶmV Ambr. øm H$m¶©H«$‘mgmR>r SDDS bwH$ 9:28-36À¶m dVrZo SDDS Mo ñQ>m’$ CnpñWV hmoVo. 27. ~wYdma 28. ~«oñVma 1. gwH«$ma (‘mg©) 2. gUdma Ooao{‘¶mg 18:18-20 Ooao{‘¶mg 17:5-10 CËnËVr 37:3-4, {‘H$¶mg 7:14-15, ‘mVod 20:17-28 bwH$ 16:19-31 12-13,17-18 18-20 Happy Birthday Father ‘mVod 21:33-43 bwH$ 15:1-3,11-32 45-46 17 ’o$~«oa aoìh. ’$m. bwB© nog ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9404142677 3. Am¶Vma 4. gmoå‘ma 5. ‘§Jima 6. ~wYdma gwQ>H$m 3:1-8, 2 amOm 5:1-15 Xm{ZEb 3:25,34-43 Xþ. g. 4:1, 5-9 17 ’o$~«oa aoìh. ’$m. {d붑 gmëXmZm 13-15 bwH$ 4:24-30 ‘mVod 18:21-35 ‘mVod 5:17-19 ‘mD§$Q> H$m‘}b MM©, qMXa, ’$moZ : 02365-246550 1 H$atW 10:1-6, 10-12 22 ’o$~«oa aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm bwH$ 13:1-9 g|. ’«$mÝgrg Podr¶a MM©, AmOJm§d. ‘mo~m. 9422435770 10. Am¶Vma 7. ~«oñVma 8. gwH«$ma 9. gUdma Ooao{‘¶mg 7:23-28 AmoOr¶mg 14:2-10 AmoOr¶mg 6:1-6 OmogwAm 5:9, 10-12 {~enmMr H$m¶m©di bwH$ 11:14-23 ‘mH©$ 12:28-34 bwH$ 18:9-14 2 H$atW 5:17-21 bwH$ 15:1-3, ’o$~«oa 2013 - * 2 - H$Å>m * 3 Vo 13 - dob§H$Zr CCBI Meeting * 14 Vo 11-32 15 nwUo {‘Q>tJ * 16 Vo 18 - Zm{eH$ ¶wW H$Ýìh|eZ, Nashik, Youth Convention øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm. 21 Vo 23 - ~m§Xm-eob}, aoVra * 24 - gmd§VdmS>r, {H«$O‘ma Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) For Private Circulation only. ‘mg© 2013 * 3 - ‘mbdU Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...9404451883 15 16

×