Yirtilan Sayfa Bilinmeyen Parametreler

1,979 views

Published on

Yirtilan Sayfa Bilinmeyen Parametreler

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yirtilan Sayfa Bilinmeyen Parametreler

 1. 1. Yırtılan ay fa (E›}L.ı.'r"!' cürıüı :Üusûrtnx İZLEYİI F-FSV: 145.314;
 2. 2. "Recep Tayyip Erdoğan "ın, Selanik'te, Mustafa Kemal'in doğduğu evde, ziyaretçi defterine yazılan bir yazıya kızdığını ve yırttığını biliyoruz... Arkadaki slaytlarda o sayfada yazılanları bulacaksınız... Sonrasında bir değerlendirmemiz olacak... Okuyalım...
 3. 3. ATAM 17 EKİM 2005-Selanik 19 Mayıs 1881 Pazar günü Selanik'te 0 zamanki ismi ile Koca Kasım Paşa İslahane Caddesi üzerindeki (EVE) Tanrının bir hediyesi olan mübarek vücudun dünya ya bir Güneş gibi arzı endam ettiğinde yer yüzü Nurlara gark oldu, yeniden hayat buldu, insanlar ısınıp kendilerine geldiler. Bende bugün 5. defa buraya huzurunuza gelme mutluluğunu tattım.
 4. 4. .'°'JJ üI1jıf.î'"-. “mı îfw* 5* ?~."ı”~rr:. '* xâlİlıJT **nıaıjıı::ı1ı_1 i.: :ıııflßr “wııı-.~~ı-«.-. www . .ı İfilr* ı sßpg› .N ş ı . _ -, . ı ı 'u ' 'ı 'ı l Iwillillllıill 5;; ı_ı_ıIî 19:91 İ 1111;& ııjP-.ı_'ı,ı f? _v1.1 ;güllü _İ'_._l›`l'4 İ: ı_ 1 _ _ _ _ _ _ -` L UI "âı:"g.r~îß~:frıı "îı'^:-;*)'=.'v~'ı w: '.lmıîeâıltülluîıîmı :Fm :W: hırwı. _~'I|E*«.'ı«”*:ı1 aı1ıýı.ıtı.~ ;± ııııııeı 12,1' .i %71 :n Üîı“'HİCı'~ııı~îİl'L
 5. 5. İslamiyet'i bir kalkan gibi kullanan bu insanlar hakikatte kalir olduklarını Hz.Muhammed (S.A.) sakalı şeriüni yerinden kaldırıp Atatürk Hava limanına getirip Dubaili Arap'ın gözüne girmek için sattıkları İstanbul'un en güzel yerlerinden vazgeçmesin diye Muhammed'i bile oyuncak yaptılar. Bunların din anlayışı bu hepsi kafir. Zamanınızda Osmanlıya ait olan dış borçları ödediniz, R.Tayyip hükümeti nesiller boyunca altıııdan kalkamayacak şekilde borç altına girmekle kalmadı, birde mağlup ettiğiniz devlet ve hükümet başkanları ayağınıza gelip saygılarını bildirirken Başbakan R.Tayyip Erdoğan Avrupa ve Amerika'nın Uşaklığını yapıyor.
 6. 6. Türkiye'nin maliyesi İMF ve Dünya Bankası'nın elinde. Dış siyaseti Amerika'nın ve İç siyaset de Belçika' dan idare edilmeye kadar düştü.Tayyip kendisi uşak olduğundan Türk Milletini de uşak yapmak istiyor, ama muvaffak olamayacak. Uşaklığını yaptığı Amerika'da ev de satın aldı. Her yaptığı gayri meşru iş gibi güya oğlu almış.
 7. 7. 22 dönem 59. R. Tayyip Erdoğan hükümeti başta kendisi olmak üzere bakanlar A-K-P milletvekilleri hayatları boyunca Atatürk ilke ve Devrimlerini ve Cumhuriyet idaresini ortadan kaldırıp Hilafet devleti kurma çabalarındalar ayrıca en çok korktukları Türk Ordusunu zayıilatıp iş göremez hale getirmek maks atları ile emellerine ulaşmaktır.
 8. 8. v . -- »V . v ı ı . nı 'va' IIlI`*"â,..*-.ıİ' ıımlıciı* -.ı'.'-. l Hu! 5 ı aıcıiııııîeı îılîiiîiüîîLıjıtıaı îxıreıuır" i: mta. ::ı i iî~^±rı~ İ: .İı şgîırı* t” .ljîi » ııım k-.ıiıştı=ııt~ır*`liııîlu '~"."İİ.;"~'ı". e.ıı""ıik& fîlliııcırııféiı 'ııaıtırar' m ıı.=..ı:îi:ı,_ı1 -ıjı-ıe«:.ığı,ıl'~ıt;(a i?" ?kefilŞİ&İ,IIP,İ'JÇI.HtrtIJ. ıığ; .ı'ıîl~':i" iıımh _"'3.Llİll'ı{'_l'îİ lwl..İiİ""t?1.İI. ıîıııl-ıîlıı”ıl}' ı› «eg .ıııtı;uact riı ıj.,ı;›.,;'ı rr' ırıfııı iv..? ::ıßıııs _""._'~'== _ıüğğıı 3171199.” .,ı,;]]ııı ini." "İM Kfşıi' uııı: -'-İıîğı±1'r'~:l:lv'~::" "ıı.ti`.l_lgıill'^`
 9. 9. '..:1.;ı;ı-;›.. ;L ı; ati?' L ğî .ı “ 1 i T' " 'İl Sw› ğlivlğğİı 1: Ü, T' 1,35& 1, İ :grid 1. ııı " ` î ' If F IJ." ' l hâl. 1.111 ;LER LULH :Lu :a 1.11 *aczîı 'o 'v fm ı :e
 10. 10. :ııı iı"`ııé7ıjı ın g :lj]ıj±..l~îll“'ılı ı 'v3.11 ıI ın 5:» `.=_ı 'I' ı› ., . › S "hı 'lü' -~'=.ı fi 'İıı r? v " g . 'i, .. “ı Yı I 'tı-V * İ, ılt.*"ı=ı "lı , 4 .ilk ', r .bu ı` ı , t... Il lü* I ılıl::. ıll.l.i'iî'~.|ı .::Au t t' .lLéll 'Jı:ı_aıa;.l:ıı.ıı=.
 11. 11. Devlet sırlarını kamu oyun uyurmakl l!
 12. 12. 31* 'rıîlfllrrıııfıvrll ›".ı`ı3I"',"-.* "r-_Iixîlıl İWİJFI ,=.ı; 'ıp inrııııı... :H înıiçım :::f 0;» ;$24.11 ııı; ğıî n55; :::w anını ;ı lınıcııtzrı “ı'm ll: ;Ülülşjııızı llııı ~ı=v^1 ;m "İlşîlfrğil Ilı'“î."-'İ= llixîlıı !lllîlillkîlllu "İğğllllılljıı ?llılfîl Illkfllflîl' ıştcfaııtv" 1.1411 11..: vhıınıı. .lıııgtjıiîlı êllalığır-Nıu' .ı !Elli Tgtlıı :ağ 11%; 'l I l ı ı I İ I r' İİ.” diil Him ' '-11 ı f 1ıı-ğhaııı ltlır;lîj_fg;:ıtı..ı
 13. 13. Hani şu Unakıtan... Hakkında naylon fatura düzenlemekten davalar olup, Maliye Bakanı olunca kendisini aklayan yasalar çıkartan Unakıtan... Ne zaman uyanacaksın HALKIM...
 14. 14. mı Wittlüsı Elli ilz.ıı'îrışışı` 'Iş 'l "EL *ıilîwtîtğıîtîı aıııiırzısıırı:lz, aılııjıııı. lı; ::::11 .tcıırşıı .tızıulr .› “ ı' k? yıgıgaı; ?lıßşülîîlılıııııııııl _sılt-.llîı llîif-&fîlıf îêlîııxığllî. êlâlgıfiıî!lğlğlêiêtyı gşlllsjııışıfîl "=.F'^Ilıı:ı=_ı:'. v1: îxîl l” Ilîlçjıırf-.lşîfj h" _zu-j - ' ı' s"*TI;>'(~:'':I=*'ilgiğýfi,şmvhııı 2:11› 6 ta.: :::mi 'ı*›:'.=ıı'ıl=ıı"ı'. jı"'hIl(=* zıaiıillşıçivşlilj,, :;1~*'ı İııı İtrşjıııwhı 'Üıılaı ıîllıill`ı`ıışllşlıışlpt :JUUVJUUİL 31,155_- ' *f_1ı'l'.1vı;< ;Jkıııııeliıfıllafü Il ı:'.:=_ıı :ını-ı aıııîıııııvııı glL;ll=ı`ı-"”"j ” "}}jflı'ı-"l:« ”nığtzıı'ı*ll. :ıt-:vıııaıııılt- 'İfîlâlýlilllılllttî JzığıîrıTJ İığı_ ;ışırıîı a* l İlla_ uîıçı ' !İli 1'- .llfıîıışı-gıl v;- :ıivhmzıı 'hışllıh __“ ;A451 5911111
 15. 15. rollaftlîîiêîlı. ilk. İv :ııı: &Film lı: iyi? llîIİıî' ='~,«'.".I:.ıî.Jl. . g . .î._...._ı;ığ.lğılfgtışîlfêlêllllfl:îlııı? îiştlllrı ıhfı/:ı *Kill* f-.ı~__ıs-ıı'ıı-ir.-.ı'ııı iréİlğîf-ıııışıêılt. «4.t-..ıîıı:.=.1l;n~ı,. a.ııı.ı~__:ı:.ıı ll? î.îl“':`î›J 'ı'±'.'ı«::.ı`ı wıiıilli. ıugttfilÇîLilîgl-.lıı s. ş -. :::ı ;ııı t=.rı=iı=lı .m 'lıııı :mı r, «şı ıîaııwııı .akıııışı'ı.ılê.ği. _ _prııı t' } ıııı` ııı 'lvıııi :::ışıltı &fly 'bjîıııiı, :iflçğiilşslrüliüî :ışıl 'ama "Im "ı "gl 'ıilıl ı” Ir f ııktlı* Il *ıtlîl-Ş-ll "Tll 1111'! j.ır.ı›;ıı.rıî.îı ' :Ji-tlf :ıçîkfılırhıı 11;* fiilî". ;,›ırI{.J`±.'ı"“~_/:,_ıilîîrrlél: Ilıı ~"*.II lgİîlğl| *jllîlıîliî :t-Äîllllilğl» _" yi" fıîğ'lı/r_›r
 16. 16. Soru şu: Bu 3 tehciidin güç odaklarmm AKP 'de toplanmış olıncısı bir tesadüf olabilir mi? Sakarya'da, D UlTl lupı nar' Clâ kazamnış olduklarımız elimizden alınmak isteniyor. . . Lozan'1 değil, Sevr'i istiyorlar... Türkiye seçmeninin %25'inin oyunu alıp TBMM'nin 3°te 2'sini ele geçiren AKP'nin "gerçek amacı " ne???
 17. 17. Uluslar arası Politik Komplo: llIlP-Amerikayı Kalkındırma Partisi Az sonra okuyacaklarınız bir komplo teorisi değil, bugün lıütün dünya istihbarat örgütlerinin bildiği bir gerçektir...
 18. 18. filli”lı'îllllllllğhılİ-')İi.5'~!ı4'ı,lEİi*vilrîilıêl v'.`İ.'l.'<.'"'I~"ı:' ” Liîılviilllll 'Lvl.ı'i:1`l"lê+' .ğljıığl .l.î`f-.lî"i`?jv ;Jilßııışsll ı; ıl._lı vlşvrııgşlİığl 'ıyfık ıılwılzı&gıvzıfılırKill.',Nııaüiılkv ııızııııww: iııv 'ı'.1*~;'.'ıııı;~%:`r:;ııı vihİgşıhı-7İ,[g1m 'işşıizıış 'ıî"ı::î"ı.rrı;-F” :ını l” ?ll 7l'b'lî'.'î'l`ı'ııl=li. il..! "ırîliilı “llılılı ıısıılİ 4 tı "Yo .ı.-7"[ " 14 n, 1 ıvrı_ııı .±..›'..v>"~.'.' v; 127.?” * - liğl:l~?ıl mîı» ..If-.ılhüîlı
 19. 19. .lğv r . "i ıııll Irnı vfv`ı 'Iştıülşlılî (fiil ı. i_ lı. ıı ıızıı gîıa°ıı.ıışıl~vî”vîfl. *a/;ıwıızıı ını ıı *Ç filli?' îiıjılllk ll şl' *zıiışıı 'kîizıııııı tv:ıı.ıı<'+-.'l' ' "villqııl ili:: t' i* ' _m1 , .İİjıı“i_llı.ı.=J. *lîlflêêîı ;ı illlşıııeü' i& C llı "yéğırı g* gül ı' :rhııııııı 'lsı 1511;: 2.71 vııl êı-ıırz» İ.ll`ê.li`ı`ıı.ızll~ :i lı ııı* İ
 20. 20. sut. ıııîîılllıı l .. .ı ß fit] "g ı ° 'ı -ışı '_~I~'ııâ, 2ı.ı:ır.-.jş1ıl.ıjr' .ilşığtlll .ıııîl .',I~:ıt~::ı=cİ7İ 'Ilwıılzt f.' :lıllîlşfjlllrß .i”iî'?.lfîîî'll"lşlı“'lll'lı`ı z-ııırrzığıııı: îilıııı::. ı. s: ıgılııııışıııl. ı,ı.-._ıg,r,ıL_ .{~l;ı.“rı:ğığı.`.ı.=l.ı.ı.rşı.ı.ı .iîlr îtaı.ıs*zı.iî.*=ıııı !gibi *zxzı ıı aıaıiitr-.ııı1l.ı“ı,ı1.t~.1lıjıiİ..jğ.lg.'ı_ıiil. sılııgıiıııvıııilm Fı ı rzı lı; "hzıvf f-.ıı'?.ı;1I'ıI!İ.l_=.lİ-;l ı'ı ::lvizı-.nz lı: 'illa vfllrllşlrıtîllfillşliyllî :.=ı ıııvııı -:'İ“'ıa"rı:ıııı'ııııı ııe::L.ıfr.ı.- "îğ_l.l;ıîı.ı.ıg,. En.' ::t vi: ::ağa ' :vr: ılaııî' `ın '?=ıi'.~ı=.ı.:ı_ı_ıı.ı.ı ?Altuğ ;h v v;.ı~';ı.ıfı.ış.rı;ıı ı `ır.=.ılt-_ 'ı Ü( l İİ 'l .::li ili? _±"=ı.:<v}:"“ıı1ıı İmi. ar..
 21. 21. Dindar Anadolu Halkının perişan hali: Yeşil Kuşak adı altında, yetiştiriliş biçimleri "kula kulluk" etmek üzere programlanmış. Yoksa Tayyip'in bir "ucubenin dizleri dibine çökmüş resmi"ni kim içine sindirebilir. Kim böyle bir adamı başbakan görmek ister. Allah inancı ile kandırılarak oy deposu haline dönüştürülmüş, kaderleri Tayyip gibi şarlatanların elinde oyuncak olmuş insanlardan oluşmuş bir Yeşil Kuşak. Türban bahanesiyle kandırılmış, gerçeklerin önüne din perdesi indirilmiş, birey olmaması için uygun bir eğitim modelinden format atılmış bir KUŞAK.
 22. 22. r.. ;lı "/1,,_ . ..ı v r ;VJJ9J"'J' . .ı atv# ' ı-.ı "a 7] 'L ka; ;Ç L.."`”/ ı i_ _ » . .1»iI~"l-”" u " . .. sıavıvilvivı* :rv7l:v'viv=' en* ..rs v5 H«ıc"ivl5«" .-.-'v İl?" " v1: r v1!" zıp' /ıııı . ,v *İ"ı #DJ . .ı ı ıı r' " :ŞU _ _' ..IJ "j ın "İ , -*' J 'i fliifiıfzia” .ı- "IİİİIIJ" . ıv” ' ” .ı “ta” vçlâıılşiw I ati" i
 23. 23. -`_`_: __` . -r v .b -yı K_ . - _k › ` " " .F '~ı" 77! "T - l ı v."~-.... s*** ;té- 7* 'ş __ , İ; '- L ' I` ıyı “ç, F sx «l __, - _ __ G?, _ x ı. N -` .. `_;:...i ...öıııêtl . ` bu› r *L Alp â. 'ir'
 24. 24. ü &Mü; İ? v' t.' I'
 25. 25. ' .a _. ;._ _ .. _ `_ __. . ;o ”Earl 7- 9» zişl/.jâßr ` ..Zi “ *i* ..-C-r /_-_- _I ._ i, 170.821,21 :xgıvaîuıyıggğaızğêrß/vı' İETT" o" ' ,e v İOI±'_P.2;`1î”* ...:21 :atin: 4...; A. i are.. ' ` . ' f' _ji ' v.: ı ;taaıza/A :ol rüzgar İ!. -' ` _ - L `_ _-
 26. 26. Haydi Anadolu Halkı... Bu oyunu bozalım... Herkes üzerine düşen görevi yapsın... Bu maili tüm tanıdıklarına yolla... Karşılaştığın insanlara anlat... Hatırla i i i i “nı İSTİKL M_ “nı ö.r_üıvı

×