VELDRAPPORTAGE PROCESVERBETERING         TRANSLATIE EN INNOVATIE – ZORG EN TOEKOMST               RO...
“Creativity is thinking up new things.      Innovation is doing new things.”         – Theodore Levitt –  ...
VOORWOORDHier is een veldrapportage van een zelfgekozen innovatie. De innovatie is het procesverbeteren van zorginstelling...
INHOUDSOPGAVEVoorwoord ......................................................................................................
OPDRACHT “Schrijf aan de hand van een klein veldonderzoek een rapportage          over een innovatie in de zorg...
BESCHRIJVINGINNOVATIECases efficiëntere en betere zorg met Lean, Six Sigma en TOCOMSCHRIJVINGDe toepassingen van proces ve...
ANALYSE EN BEVINDINGENMODELHet is niet duidelijk welke model voor innovatie gebruikt wordt. Elke zorginstelling is anders,...
Disseminatie is begonnen door mensen bewust te maken van wat het huidige proces is enhierin een nieuwe procesverbetering t...
STRATEGIEStrategie is heel duidelijk. Er wordt eerst gekeken of het inpassen van een procesverbetermethode ingevoerd kan w...
EVALUATIEHet model, Figuur 2, sluit aan op deze praktijksituatie. Het model hoeft niet te wordenaangevuld. Deze is eigenli...
BRONNENLITERATUURLIJSTZorginnovatieplatform, Cases efficiëntere en betere zorg,http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opdracht gzi&t01 simon bor

801 views

Published on

Opdracht voor Hogeschool Rotterdam, innovatieproces bekeken; Six Sigma en Lean

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opdracht gzi&t01 simon bor

 1. 1. VELDRAPPORTAGE PROCESVERBETERING TRANSLATIE EN INNOVATIE – ZORG EN TOEKOMST ROTTERDAM, JANUARI 2011Door student 4de jaars Gezondheidszorg Technologie,Simon Bor (0811095),volgt minor Medische TechniekVoor het vak GZTT&I01, Hogeschool RotterdamDocent: dhr. E. Baas
 2. 2. “Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.” – Theodore Levitt – VELDRAPPORTAGE PROCESVERBETERING Het bekijken van een innovatie, procesverbetering binnen zorginstellingen ROTTERDAM, JANUARI 2011Auteur: Simon BorOpleiding: Gezondheidszorg Technologie, 4de jaarsSchool: Hogeschool RotterdamVak: GZTT&I01Docent: E. Baas© 2011, Simon BorAlle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
 3. 3. VOORWOORDHier is een veldrapportage van een zelfgekozen innovatie. De innovatie is het procesverbeteren van zorginstellingen doormiddel van Lean Manufacturing, Six Sigma en TOC. Deinteresse voor deze verbetermethodes kwam vanuit het idee om te kijken naar innovatievemanieren om processen te verbeteren. Aangezien Six Sigma al bekend is voor mij, in bezitvan Yellow Belt, werd de keuze hierop gemaakt. Het rapport werd op enkele artikelengebaseerd. En was erg leuk om te schrijven.Ik bedank de heer Baas alvast voor het toelichten van de modellen tijdens colleges.Ik wens u veel leesplezier,Simon Bor
 4. 4. INHOUDSOPGAVEVoorwoord ................................................................................................................................. 3Opdracht .................................................................................................................................... 5 Doel .................................................................................................................................... 5 Randvoorwaarden.............................................................................................................. 5 Uitvoering........................................................................................................................... 5 Opzet rapport......................................................................................................................... 5Beschrijving ................................................................................................................................ 6 Innovatie ................................................................................................................................ 6 Omschrijving .......................................................................................................................... 6 Betrokken partijen ................................................................................................................. 6 Fase innovatie ........................................................................................................................ 6Analyse en Bevindingen ............................................................................................................. 7 Model ..................................................................................................................................... 7 Strategie ................................................................................................................................. 9 Evaluatie................................................................................................................................. 9 Relatie zorgverlener/patiënt.................................................................................................. 9Evaluatie................................................................................................................................... 10Bronnen.................................................................................................................................... 11 Literatuurlijst ........................................................................................................................ 11 Figuurlijst.............................................................................................................................. 11
 5. 5. OPDRACHT “Schrijf aan de hand van een klein veldonderzoek een rapportage over een innovatie in de zorg.“DOELIn de rapportage wordt een koppeling gelegd tussen de onderzoeken/modellen die tijdensde colleges aan de orde zijn gekomen aan de ene kant, en het concrete praktijkvoorbeeldvan zorginnovatie waar er voor gekozen is.RANDVOORWAARDEN Het moet gaan om een zorginnovatieproces dat recentelijk heeft plaatsgevonden of nog gaande is De innovatie moet betrekking hebben op een bedrijf of instelling waar ook zorgverlening mee gemoeid is.UITVOERINGDe rapportage moet uiterlijk vrijdag 28 januari 2011 worden ingediend. Het veldonderzoekis alleen uitgevoerd. De rapportage is individueel geschreven. Ga voor de analyse uit van hetalgemene model uit van Stals et al. (2002), pagina 7. Selecteer aan de hand van de innovatiewaar je voor hebt gekozen daarbij een specifieker model uit bovenstaande literatuur, ofeventueel een ander beschreven model als dat gebruikt is bij het opstellen van deinnovatiestrategie.OPZET RAPPORT Beschrijving van de innovatie Analyse/Bevindingen Evaluatie
 6. 6. BESCHRIJVINGINNOVATIECases efficiëntere en betere zorg met Lean, Six Sigma en TOCOMSCHRIJVINGDe toepassingen van proces verbetermethodes zoals Lean Manufacturing, Six Sigma en TOCin ziekenhuizen. Voorheen zijn deze bedrijfsproces verbetermethodes ontwikkeld voorfabriekomgevingen. Om ze op de zorg toe te passen, moeten deze methodes opnieuwontwikkeld worden. Lean Manufacturing reduceert verspillingen in tijd en materialen. Voorhet zorgen van goede en constante kwaliteit is er Six Sigma. Als laatst hebben we de TheoryOf Constraints, heft problemen in ketens van processen op.BETROKKEN PARTIJENProcesverbeteren.nl (onafhankelijke en kostenloze toegankelijke kennisplatform) is eenbedrijfsprocesverbeteraar die mee heeft geholpen aan deze objectieve besprekingen van decases in Nederlandse zorginstellingen. Onder meer het Universitair Medisch CentrumGroningen (UMCG), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het St. AntoniusZiekenhuis in Nieuwegein hebben deze besprekingen ondergaan.Huidige case-beschrijvingen: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – Lean, Six Sigma Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen - Six Sigma St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein - Theory Of Constraints (TOC) Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam - TOC St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg – LeanIn dit rapport wordt vaak St. Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein behandelt.FASE INNOVATIEDeze cases hebben allemaal al plaats gevonden. In sommige gevallen betekende het zelfstot invoering van deze verbetermethodes.
 7. 7. ANALYSE EN BEVINDINGENMODELHet is niet duidelijk welke model voor innovatie gebruikt wordt. Elke zorginstelling is anders,en een zorginstelling is ook anders dan een fabriek. Hierdoor is de innovatie erg gericht opelke zorginstelling zelf. Natuurlijk kan door de cases voor andere zorginstellingen duidelijkworden hoe zij de aanpak zouden moeten doen.Figuur 1: Implementatiemodel, vrij naar zorg evaluatiemodel van Veerman (2007)Er volgens mij een model geplakt worden op deze innovatie. Veerman, zie Figuur 1, let ergop de omgeving waarin een innovatie ingezet wordt. De context wordt de innovatie ingezet.Deze context is een belangrijk punt binnen de ingezette innovatie, inzetten vanprocesverbetering.Figuur 2: Fasen in een innovatieproces, definities en alternatieve benamingen (Davis & Tailor-Vaisley, 1997; Fullan, 1992; Rogers, 1995;Grol & Wensing, 2006)In Figuur 2 is het innovatieproces te zien van Stals et al. (2002). Met dit figuur wordendisseminatie, adoptie, implementatie en borging uitgelegd.De onderzoeken binnen de ziekenhuizen naar het inzetten van procesverbeteringen zijnongeveer afgerond. Hierdoor kunnen bijna al deze termen benoemd worden.
 8. 8. Disseminatie is begonnen door mensen bewust te maken van wat het huidige proces is enhierin een nieuwe procesverbetering toe te passen. Bijvoorbeeld St. Antonius Ziekenhuis,Nieuwegein, heeft gekeken naar kortere ligduur en verbetering van de tevredenheid ondermedewerkers. Dit moet wel een jaar gehandhaafd blijven om een goed overzicht te krijgenof het behaalde resultaat wel voldoende is. De adoptie ging naar verwachting bij bijna alleziekenhuizen erg makkelijk. Men zag het doel erin om het proces te verbeteren. Blijkbaarzag men het in om de ligduur bijvoorbeeld te verminderen. Dit heeft als neveneffect dat detevredenheid van medewerkers beter werd. De implementatie ging redelijk soepel in deziekenhuizen. In St. Antonius Ziekenhuis werd de invoering voorzichtig ingezet. Er werdeneerst 2 pilotafdelingen gekozen waarna deze ruim 1 jaar zijn gevolgd. Hun vroegere standvan zaken werden vergelijken aan het einde met hun huidige stand van zaken. Er bleek eengemiddelde ligduur tussen 19% en 34% te behalen met deze 2 afdelingen. Hierna is deverdere uitrol gepland met St. Antonius Ziekenhuis. Ook bij alle andere ziekenhuizen warenpilots gestart waarna met succes ook de rest van de afdelingen waren betrokken.De borging is dankzij de medewerkers goed geregeld. Iedereen ziet in wat de doelstellingenzijn om de ligduur, die vooraf vastgesteld is, te behalen. Hierdoor is de tevredenheid van demedewerkers sterk toegenomen. Ook in andere ziekenhuizen is er blijk dat de verbeteringbreed geaccepteerd wordt.Figuur 3: Stappen bij het maken van een implementatieplan, naar Grol & Wensing, 2006Figuur 3 laat goed zien hoe de implementatieplan is vanuit St. Antonius is uitgevoerd. Er waseerst een analyse van de procesverbetering, innovatie. Hierop werden doelstellingenvastgesteld, welke een jaar lang vastgehouden moesten worden. De analyse van deprocesverbetering is ook goed in de gaten gehouden.
 9. 9. STRATEGIEStrategie is heel duidelijk. Er wordt eerst gekeken of het inpassen van een procesverbetermethode ingevoerd kan worden. Alle kansen en bedreigingen worden goed meegenomen in het uiteindelijke besluit; het invoeren ja/nee.De strategie had te maken met de keuze voor de procesverbetering, St. Antonius Ziekenhuisheeft TOC (Theory of Constraints). Hieruit is gebleken dat door breed draagvlak het gelukt isom deze procesverbetering uiteindelijk voor het hele ziekenhuis uit te voeren. Er is van tevoren door de Raad van Bestuur gekozen om daaruit mee te werken aan de invoering vande procesverbetering.EVALUATIEEr hebben meerdere evaluaties plaats gevonden. Tijdens het invoeren waren er alevaluaties, maar zeker op het einde van de cases waren er vanuit meerdere positiesevaluaties. Vanuit werkvloer naar patiënten tot aan Raad van Bestuur. Er is een rapportopgesteld door een werkgroep binnen St. Antonius Ziekenhuis. Deze werkgroep heeftgekeken of de behaalde resultaten kloppen met de vooraf gestelde doelstellingen. Degemiddelde ligduur is met ruim 20% verminderd. Deze procesverbetering is uiteindelijk doorhet hele ziekenhuis geadopteerd. Er is hiervoor een plan opgesteld vanuit Raad van Bestuurzodat alle afdelingen hierdoor op een lijn liggen.RELATIE ZORGVERLENER /PATIËNTDat zorginstellingen overstappen op een proces verbetert methode kan leiden tot eenandere relatie van zorgverlener naar patiënt toe. In St. Antonius Ziekenhuis heeft het geleidtot juist kortere ligduur bij enkele afdelingen. Daarnaast zullen de relaties beter worden alspatiënten weten wanneer ze naar huis mogen. Er kan geen model aangeschreven wordenvoor een zorgverlener/patiënt relatie. Dit heeft te maken dat de relatie op zich nietveranderd, alleen het proces rond de patiënt.
 10. 10. EVALUATIEHet model, Figuur 2, sluit aan op deze praktijksituatie. Het model hoeft niet te wordenaangevuld. Deze is eigenlijk al compleet. Er zijn geen aanvullende inzichten op deze situatiegekomen. Er zijn ook nog in dit rapport nog andere modellen benoemd en beschreven. Dit isalleen ter ondersteuning van mijn verhaal.Het leren van innovatie blijkt erg zinvol. Ik wist niet dat ziekenhuizen al aan hetexperimenteren waren met procesverbeteringen. Deze blijken ingezet te worden binnenindustriële bedrijven. Maar deze kunnen ook, met aanpassing, in de zorg worden toegepastworden. Dit heeft veel effect op ziekenhuizen als het een landelijke uitrol krijgt of heeft.Hierdoor zullen vele kosten bespaard worden en zorg kwalitatief beter worden. Met dezeonderzoeken en praktijkinnovaties zie ik een ‘gouden toekomst’ voor zorginstellingen.
 11. 11. BRONNENLITERATUURLIJSTZorginnovatieplatform, Cases efficiëntere en betere zorg,http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/358/Cases-effici%C3%ABntere-en-betere-zorg-met-Lean,-Six-Sigma-en-TOC/, 28 januari 2011Procesverbeteren.nl, http://www.procesverbeteren.nl, 28 januari 2011Stals, K., Yperen, T. van, Reith, W. & Stams, G. (2008), Effectieve en duurzame implementatiein de jeugdzorg, Utrecht, Universiteit Utrecht.FIGUURLIJSTAfbeelding voorkant: innovatie-ok-247x300.jpghttp://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/ovatie-of-innovatie/Figuur 1: Implementatiemodel, vrij naar zorg evaluatiemodel van Veerman (2007) : Stals, K.,Yperen, T. van, Reith, W. & Stams, G. (2008), Effectieve en duurzame implementatie in dejeugdzorg, Utrecht, Universiteit Utrecht.Figuur 2: Fasen in een innovatieproces, definities en alternatieve benamingen (Davis &Tailor-Vaisley, 1997; Fullan, 1992; Rogers, 1995; Grol & Wensing, 2006): Stals, K., Yperen, T.van, Reith, W. & Stams, G. (2008), Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg,Utrecht, Universiteit Utrecht.Figuur 3: Stappen bij het maken van een implementatieplan, naar Grol & Wensing, 2006 : :Stals, K., Yperen, T. van, Reith, W. & Stams, G. (2008), Effectieve en duurzameimplementatie in de jeugdzorg, Utrecht, Universiteit Utrecht.

×