The Django Web Framework (EuroPython 2006)
Simon Willison 10 years ago
Building Lanyrd
Simon Willison 11 years ago
Building crowdsourcing applications
Simon Willison 12 years ago
Cowboy development with Django
Simon Willison 13 years ago
Crowdsourcing with Django
Simon Willison 13 years ago
Django Heresies
Simon Willison 14 years ago
Class-based views with Django
Simon Willison 14 years ago
Debugging Django
Simon Willison 15 years ago
How to build the Web
Simon Willison 15 years ago
Advanced Django
Simon Willison 15 years ago
The Django Web Application Framework
Simon Willison 15 years ago
Doing Local Right
Simon Willison 15 years ago