Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektas mokymosi krypties pasirinkimas. Kursai.tinklas.lt

1,812 views

Published on

Mokymosi krypties pasirinkimas 9-10 klasių mokiniams chemijos pamokose.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Projektas mokymosi krypties pasirinkimas. Kursai.tinklas.lt

 1. 1. DIFERECIJUOTO DARBO ATITIKIMAS VERTINIMO SISTEMOJE CHEMIJOS MOKYTOJA METODININKĖ SILVIJA ZABARSKIENĖ
 2. 2. TIKSLAI <ul><li>SUDOMINTI MOKINIUS MOKYKLINIU CHEMIJOS KURSU IR PADĖTI KIEKVIENAM IŠ JŲ TOBULINTI SAVO INDIVIDUALIUS CHEMIJOS GABUMUS BEI SIEKIUS </li></ul><ul><li>SUDARYTI SĄLYGAS VISIEMS MOKINIAMS PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ, GERINTI PASIEKIMUS IR TIKSLINGIAU PASIRINKTI TOLESNIO MOKYMOSI KRYPTĮ </li></ul><ul><li>PERTEIKTI MOKINIAMS BŪDINGUS CHEMIJOS MOKSLO MĄSTYMO IR VEIKIMO ELEMENTUS </li></ul>
 3. 3. UŽDAVINIAI,SUSIJĘ SU MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAIS, ĮGŪDŽIAIS IR ŽINIOMIS <ul><li>PADĖTI MOKINIAMS: </li></ul><ul><li>- ATPAŽINTI ĮVAIRIAS CHEMINES MEDŽIAGAS, PRISKIRTI JAS REIKIAMOMS KLASĖMS, APIBŪDINTI JŲ PANAUDOJIMĄ IR PAPLITIMĄ GAMTOJE, PASTĖBĖTI MEDŽIAGŲ KITIMŲ DĖSNINGUMUS </li></ul><ul><li>- IŠMOKTI SAUGIAI NAUDOTIS LABORATORINIAIS INDAIS IR PRIETAISAIS </li></ul><ul><li>- IŠMOKTI SAUGIAI DIRBTI SU CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS BUITYJE </li></ul><ul><li>SIEKTI UGDYTI SMALSUMĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, DARBŠTUMĄ, AKTYVUMĄ IR SAVARANKIŠKUMĄ </li></ul>
 4. 4. UGDYMO YPATUMAI <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI UGDOMI VIENOJE KLASĖJE VISI KARTU </li></ul><ul><li>CHEMIJOS IŠSILAVINIMO STANDARTAI SIEJAMI SU PROJEJTUI SIŪLOMAIS IŠSILAVINIMO STANDARTAIS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI ĮSISAVINĘ BRANDUOLIO TEMAS IR PASIEKĘ PASIEKIMŲ PATENKINAMĄ LYGMENĮ IR DALĮ PAGRINDINIO LYGMENS, ĮVERTINAMI “6” </li></ul><ul><li>MOKINIŲ DARBAS DIFERENCIJUOJAMAS, DAUG DĖMESIO SKIRIAMA INDIVIDUALIAM DARBUI </li></ul><ul><li>DIFERENCIJUOJAMOS KONTROLINIŲ DARBŲ, TESTŲ UŽDUOTYS </li></ul><ul><li>TAIKOMA KAUPIAMOJO BALO VERTINIMO SISTEMA. </li></ul><ul><li>DAUG DĖMESIO SKIRIAMA NEFORMALIAM VERTINIMUI </li></ul>
 5. 5. UŽDUOČIŲ DIFERENCIJAVIMAS <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS ATSIKAITYMUI PATEIKIAMOS BENDROS UŽDUOTYS; PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA (LEIDŽIAMA) NEATLIKTI KAI KURIŲ UŽDUOČIŲ, KURIOS PAŽYMĖTOS DARBE. MOKINIAI, SIEKIANTYS AUKŠTESNIO ĮVERTINIMO, KAIP ”6” TURI GALIMYBĘ TAME PAČIAME DARBE RINKTIS IR ATLIKTI IR KITAS UŽDUOTIS </li></ul><ul><li>KONTROLINIAI DARBAI, TESTAI DIFERENCIJUOTI, ATSKIRI. MOKINIAI, SIEKIANTYS AUKŠTESNIO ĮVERTINIMO NEI “6” ATLIKĘ JIEMS SKIRTAS UŽDUOTIS, PAPRAŠO AUKŠTESNIO LYGMENS UŽDUOČIŲ IR JAS GALI ATLIKTI </li></ul>
 6. 6. 9 KLASĖ Skyrius “VANDUO IR TIRPALAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI VANDENILINIO RYŠIO </li></ul><ul><li>NESIGILINTI Į VANDENILINIUS RYŠIUS NAGRINĖJANT YPATINGAS VANDENS SAVYBES </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI PAPRASTUS UR SUDĖTINIUS JONUS </li></ul><ul><li>PRISIMINTI PROCENTINĘ KONCENTRACIJĄ </li></ul><ul><li>TESTAS BENDRAS VISIEMS MOKINIAMS. PPAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 1.2; 1.4; 1.5; 2 UŽDUOČIŲ. </li></ul>
 7. 7. 9 KLASĖ Skyrius “RŪGŠTYS IR BAZĖS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI DEGUONINES IR BEDEGUONINES RŪGŠTIS </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI DVIKOPĖS JONIZACIJOS </li></ul><ul><li>NENAGRINĖTI AMONIAKO </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI AMFOTERINIŲ HIDROKIDŲ </li></ul><ul><li>BRIONSREDO IR LORIO RŪGŠČIŲ IR BAZIŲ APIBRĖŽIMŲ </li></ul><ul><li>TEMOS “RŪGŠTYS” KOTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul><ul><li>TEMOS “BAZĖS” KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul><ul><li>TEMOS “OKSIDAI” KONTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 1.1; 2; 4; 5 f; 5 g UŽDUOČIŲ </li></ul>
 8. 8. 9 KLASĖ Skyrius “DRUSKOS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI KRISTALOHIDRATŲ </li></ul><ul><li>AKCENTUOTI, KAD TEMA LABIAU TINKA PRISIMINIMUI IR PAKARTOJIMUI </li></ul><ul><li>KONTROLINIO DARBO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 9. 9. 9 KLASĖ Skyrius “METALAI” <ul><li>SKYRIAUS TEMOS SIEJAMOS SU KASDIENINIU GYVENIMU, BUITIMI, PRAKTINE VEIKLA, TODĖL BENDRAIS BRUOŽAIS NAGRINĖJAMOS VISOS TEMOS. </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 4; 6.2; 8; 11 UŽDUOČIŲ. </li></ul>
 10. 10. 10 KLASĖ Skyrius “NEMETALAI. DEGUONIS IR VANDENILIS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NAGRINĖTI NEMETALŲ REIKŠMĘ; </li></ul><ul><li>UŽDUOTIS OKSIDŲ FORMULIŲ SUDARYMUI; </li></ul><ul><li>SKIRTI TIK BAZINIUS IR RŪGŠTINIUS OKSIDUS; </li></ul><ul><li>NAGRINĖTI TIK DEGUONIES GAVIMO BŪDĄ IŠ VANDANS; </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS. </li></ul>
 11. 11. 10 KLASĖ Syrius “NEMETALAI. HALOGENAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEATLIKTI UŽDUOČIŲ, KURIOSE OKSIDACIJOS LAIPSNIS NUSTATOMAS SUDĖTINGUOSE JUNGINIUOSE,LYGINTI REAKCIJOS LYGČIŲ ELEKTRONŲ BALANSO METODU </li></ul><ul><li>STEBĖTI TITRAVIMO PRAKTINĮ DARBĄ </li></ul><ul><li>NEATLIKTI PERNELYG PRIMITYVIŲ UŽDUOČIŲ </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 12. 12. 10 KLASĖ Skyrius “VI AGRUPĖS NEMETALAI. SIERA” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI SULFIDŲ DEGIMO LYGČIŲ </li></ul><ul><li>ATPAŽINIMUI NAUDOTI BARIO NITRATO TIRPALĄ </li></ul><ul><li>SPĘSTI SKAIČIAVIMO UŽDAVINĮ, KURIAME REIKIA NUSTATYTI METALĄ </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 13. 13. 10 KLASĖ Skyrius “VA grupės nemetalai. Azotas” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI BALTOJO FOSFORO DEGIMO REAKCIJOS LYGTIES </li></ul><ul><li>NERAŠYTI OKSIDACIJOS REDUKCIJOS REAKCIJŲ, KURIOSE KONCENTRUOTA AZOTO RŪGŠTIS SĄVEIKAUJA SU METALAIS </li></ul><ul><li>NERAŠYTI REAKCIJŲ KITIMŲ LYGČIŲ </li></ul><ul><li>GEBĖTI NEMETALŲ IR JŲ JUNGINIŲ SAVYBIŲ KITIMĄ PERIODINĖJE ELEMENTŲ LENTELĖJE </li></ul><ul><li>KOTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 4; 5 UŽDUOČIŲ; 8 UŽDUOTYJE NERAŠO JONINIŲ REAKCIJŲ LYGČIŲ </li></ul>
 14. 14. 10 KLASĖ Skyrius “IV A GRUPĖS NEMETALAI. SILICIS IR ANGLIS -GYVOSIOS IR NEGYVOSIOS GAMTOS VALDOVAI” <ul><li>MOKSLEIVIAI NAGRINĖJA SILICIO (IV) OKSIDĄ IR NATŪRALIUS SILIKATUS; DIRBTINIUS SILIKATUS; SILICIO, KAIP ELEKTRONIKOS PAGRINDO, SAVYBES </li></ul><ul><li>ANGLIES ALOTROPIJĄ, ANGLIES OKSIDUS IR KARBONATUS </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 15. 15. 10 KLASĖ Skyrius “ ORGANINIŲ JUNGINIŲ CHEMIJA” <ul><li>MOKSLEIVIAI ŽINO PAGRINDINIUS ANGLIAVANDENILIUS, IZOMERUS, FIZIKINES IR CHEMINES SOČIŲJŲ ANGLIAVANDENILIŲ SAVYBES, DEGUMĄ, KUO PAVOJINGAS KURAS, GAMTINIUS ANGLIAVANDENILIŲ ŠALTINIUS </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIAI GEBA ATPAŽINTI JUNGINIUS PAGAL FUNKCINES DRUPES, ŽINO ORGANINIŲ JUNGINIŲ KLASES </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 16. 16. 10 KLASĖ Skyrius “CHEMIJA IR APLINKA” <ul><li>MOKSLEIVIAI GEBA PAPASAKOTI APIE ATMOSFEROS, VANDENS, DIRVOŽEMIO TERŠALUS </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIAI SIŪLO TARŠOS SUMAŽINIMO BŪDUS </li></ul><ul><li>MOKSKEIVIAI DISKUTUOJA CHEMIJOS GALIMYBIŲ TEMOMIS </li></ul>
 17. 17. PATIRTA SĖKMĖ <ul><li>VISI 9 IR 10 KLASIŲ PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI SĖKMINGAI ĮSISAVINO KURSĄ </li></ul><ul><li>MOKINIŲ MOTYVACIJĄ KĖLĖ: </li></ul><ul><li>- KIEKVIENAS MOKSLEIVIS PAMOKOJE PASTEBIMAS, PARAGINAMAS DIRBTI; </li></ul><ul><li>- UGDYMO METODŲ ĮVAIROVĖ; </li></ul><ul><li>- NEFORMALUS VERTINMAS; </li></ul><ul><li>- KONTROLINĖS UŽDUOTYS SUPRANTAMOS SIEJAMOS SU BUITIMI, KASDIENINIU GYVENIMU; </li></ul><ul><li>- MOKSLEIVIUS TENKINO KAUPIMOJO BALO SISTEMA; </li></ul><ul><li>- SUTEIKTA GALIMYBĖ TAISYTI KONTROLINIUS DARBUS, KO PASEKOJE GALUTINIS REZULTATAS TEIGIAMAS; </li></ul><ul><li>- SUTEIKTA ALTERNATYVI GALIMYBĖ UŽ MOKSLEIVIUI SUNKIAU SUVOKIAMĄ TEMĄ ATSISKAITYTI KITU METODU, PVZ. TRUMPALAIKIS PROJEKTAS, MEDŽIAGOS NAGRINĖJIMAS IR APIBENDRINIMAS IEŠKANT INFORMACIJOS ALTERNATYVIOJE LITERATŪROJE, INTERNETE. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 18. 18. KILĘ SUNKUMAI, PROBLEMOS <ul><li>AKADEMINIŲ IR PRAKTINIŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMAS TOJE PAČIOJE KLASĖJE </li></ul><ul><li>DĖMESIO STOKA AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAMS,KO PASEKOJE NUKENČIA JŲ UGDYMASIS </li></ul><ul><li>MOKYMO PRIEMONOŲ STOKA, YPAČ PRAKTIKOS IR LABORATORINIAMS DARBAMS </li></ul><ul><li>PRASTAS KAI KURIŲ MOKSLEIVIŲ LANKOMUMAS </li></ul>
 19. 19. APIBENDRINIMAS <ul><li>VISI MOKSLEIVIAI ĮSISAVINO KURSĄ PAGAL SAVO GALIMYBES </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS DIFERENCIJUOTA IR INDIVIDUALIA VEIKLA </li></ul><ul><li>SUTEIKTA GALIMYBĖ MOKSLEIVIMS UGDYTIS DARBŠTUMĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, AKTYVUMĄ, SAVARANKIŠKUMĄ </li></ul><ul><li>MOKYTOJAI DRĄSIAU NAUDOJA NETRADICINIUS UGDYMO METODUS, SUTEIKIAMA LAISVĖ KŪRYBIŠKAI VEIKTI, TOBULĖTI </li></ul>

×